Views
5 years ago

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 Sijn Hoog Geboren Gestrenge Heer Leopold Casimir Grave van Rechteren Heer tot den Dam als Erf Markenrigter. De Heer Scholtus Bouwmeester J:L: janssen als Rentmeester van den Schulenborg Harmannus Podt voorhem selfs H. Tiggelhoff Gerrit Leestemaker Gerrit Kraijenbelt Peter Pijffers En is door de praesenten, naa resumptie van de voorgaande resolutie en gehoort hebbende het ingebragte rapport van de gecommitteerdens dat wel eenige reekeningen ten laste van Markte Hellendoorn hadden ontfangen so 62. so als deselve volgens een gemaakt prejusten hier bij worden overgegeven sonder daarin of daaromtrent verder te kunnen gedaan worden door absentie van de Heer Hagedoorn en het vertrek van de Heer Ledeboer verder geresolveert. Dat de vorige gecommitteerden waar bij de Heer Scholtus Bouwmeester en Hieronymus Ledeboer mede gecommitteert sijn op aanstaande woensdag sullen vergaderen ten huyse van Hermannus Podt om als dan die overgegevene reekeningen nader te examineren en so nae doen= =lijk een liquide staat op te maken. En worden voornoemde gecommitteerdens versogt om eenige perceelen off hoeken in de markte Hellendoorn ten minste schade van dien uyt te sien om ten profijte van voorschreven Markte en tot betaling van de pressanste schulden te worden ver kogt en om daar van op woensdag den 28 September aanstaande op eene daar toe uyt te schrijvene Erfgenamen vergaderinge rapport te doen (was getekent) L:C: Graaff van Rechteren J:C: Bouwmeester J:L: Janssen, Harmannus Podt Henrikus Tiggelhoff, Gerrit Leestemaker Peter Pijffers, Gerrit Kraijenbelt 63. 1757 den 28 september voorgaande wettige convocatie sijn de heeren erfgenamen van het karkdorp Hellendoorn op den hoff vergadert geweest en sijn gecompareert sijn hooggeboren gestrenge de heer Leopold Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 28

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 Casimir grave van Rechteren, heer van den Dam als erfmarkenrigter. De heer scholtus Bouwmeester J:L: Janssen als rentmeester des Huyses Schuylenburg. Henricus Tiggelhoff Harmen Podt Lubbert Wolterink Peter Pijffers Volgens de voorgaande resolutie der heeren erfgenamen in dato den 8 september hebben de gecommitteerden overgegeven een opstel van credit en debet der markte Hellendoorn, waar bij is gebleken, dat de voornoemde markte buyten en behalven de pretensie van de erfgenamen van van der Wijk nogh soude schuldig weesen de somma van vierhondert vier en veertig gulden en 64. en sestien stuyver. En volgens deselve resolutie gerpporteert, dat sij om deze penningen te vinden en om daar meede voornoemde schulden te betalen uytgesien hadden een hoek lands over de Hellendoornse brugge bij ‟t Jerusa= =lems en twee aanslagen bij ‟t Ysaks ten minsten naadele van de ingesetenen der voornoemde markte. En is na de heeren gecommitteerdens voor haare genomene moeyte te hebben bedankt geresolveert om de voornoemde uytgesiene hoek en aanslagen publyk en aan de meestbiedende te laten verkopen door de voorschreven heeren gecommitteerdens op dinsdag den 11. October aanstaande des nademiddaags om twee uur. Vorders is door Henricus van den Collenstaart aan de heeren erfgenamen versogt om een hoekjen lopende langs ‟t voetpad naa „t huys van Frerik Peeters te mogen aan graven, presenterende daarvoor aan de markte te betalen vijftien gulden. En is daarop geresolveert dat ongeprejudi= =cieert een ieder sijn goed hebbende regt, dat voorschreve hoekjen aan voornoemde Hen ricus voor de aangebodene vijftien gulden overgelaten sal worden, mits dat de meyer Costee sijn drift en wegh op een behoorlijke Wijse 65. wijse over dat landt blijft houden, sullen Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 29

Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Niet tevreden? Laat het ons weten! - Woningstichting Hellendoorn
Hoe vind ik een geschikte woning? - Woningstichting Hellendoorn
Motorclub Nijverdal-Hellendoorn - Mcnh
De reis van mr. Jacob Roggeveen ter ontdekking van het Zuidland ...
DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA
klik hier voor de Presentatie en Bijbelteksten
Markeboek Elsen 1549-1856 - Hofmarken
Zienswijze ontwerp bp: Broekmate.pdf - gemeente Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Nota Parkeernormen - gemeente Hellendoorn
Over de taal van Hellendoorn - De Taal van Overijssel