Views
5 years ago

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 de vordens ten overstaan van den onder= markenrigter dit hoekjen uytgekielspit worden. Eyndelijk voorgedragen sijnde dat op diverse plaatsen bij ‟t karkdorp langs de publyke wegen groote gaten wowrden gemaakt, waar uyt naar apparentie sand gehaaldt wordt, waardoor nogtans buyten het gevaar dat men ‟s avonds in den duisteren de wegen moetende gebruiken moet ondergaaan de publyke weegen al te veel benadeelt worden, so is verstaan en goedgevonden den ondermarkenrigter aantestellen en te ordonneeren om de reets ge= maakte gaten voor eens door twee a drie ingesetenen van ‟t kerkdorp te laten toesmijten en vervolgens door kerken= sprake bekent te maken dat sij voor= taan twee roeden van de weegen moeten afblijven em vrijlaten om de weegen te secuurder te kunnen gebruyken op de boete van eenen goltgulden alsmeede publicieren te laaten dat de schippers aan de sijde van het karkdorp op de gemeene grond omtrent de Helder brugge niet sullen mogen lossen en laaden mede op de boete van twe 66. twe goldgulden (was getekent) de Graaff van Recheren J:C: Bouwmeester J:L: Janssen Lubbert Wolterink Henrikus Tiggelhoff Peter Pijffers Harmen Podt 1757. den 11 october door gecommitteerden J:C: Bouw meester, J:L: Janssen, H: Ledeboer, L: Wolte= =rink, H: Tiggelhoff, en H: Podt inge= volge resolutie van den 28 september 1757 publyk en aande meestbiedende verkogt den hoek over de Helder brugge tegen over Jerusalems huys door Jerusalem aangekogt voor een somma van drie hondert gulden 11 stuivers, segge f 300 = 11 op dato nog verkogt twe aanslagen n ‟t Ysaks so uytgekielspit sijn No.1. aangekogt door de hooggeboren gestrenge Heer L:C: graaff van Rechteren heer van den Dam voor f 147 = : = Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 30

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 No.2. sijn hooggeboren heer graaff van Rechteren toe den Dam f 129 = 13 = onder reserve van de daar opgelopnen kosten aldus gedaan luit voorwaarden en conditien die uyt aller naam is getekent H: Ledeboer 67. 1758. den 23, 24, 25 mey de gecommitteerden van de markte Hellendoorn, als waaren de heer scholtus J:C: Bouwmeester, de rentmeester Janssen, H: Podt, Lubbert Wolte= =rink, H: Tiggelhof en de rentmeester Ledeboer vergadert sijnde geweest ten einde de rekeningen van de voornoemde markte na te sien en te examineren, hebben bevonden dat de oude ontfanger Tiggelhoff, naa aftrek van ‟t geen deselve aan de voornoemde markte schuldig was, nog toekomt een somma van f 46 = 19 = : waarop bij provisie sal worden betaalt f 42 = 6 = : f 4 = 13 = : Vorders komt Peter Pijffers naa aftrek van‟t geen hij aan de markte schuldig was de somma van f 26 = 3 = : waarop bij provisie sal worden betaalt f 23 = 3 = : f 3 = : = : Nog komt Asman f 37 = 4 = : waarop bij provisie sal worden betaalt f 32 = 4 = : f 5 = : = : nog komt Hannes Egberts de somma van f 42 = 12 = : waarop bij provisie sal worden betaalt f 38 = : = : f 4 = 12 = : rest f 17 = 5 = : 68. transport van ‟t restant f 17 = 5 = : nog komt Fr. Krayenbelt de somma van f 54 = : = : nog f 17 = : = : nog f 5 = 5 = : f 76 = 5 = : waarop bij provisie sal worden betaalt f 68 = 15 = : f 7 = 10 = nog komt Tijhuys tans Jan van Delden f 53 = 10 = : waarop bij provisie sal worden betaalt f 48 = : = : f 5 = 10 = : Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 31

Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Niet tevreden? Laat het ons weten! - Woningstichting Hellendoorn
Hoe vind ik een geschikte woning? - Woningstichting Hellendoorn
Motorclub Nijverdal-Hellendoorn - Mcnh
DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA
De reis van mr. Jacob Roggeveen ter ontdekking van het Zuidland ...
klik hier voor de Presentatie en Bijbelteksten
Markeboek Elsen 1549-1856 - Hofmarken
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Zienswijze ontwerp bp: Broekmate.pdf - gemeente Hellendoorn
Nota Parkeernormen - gemeente Hellendoorn
Over de taal van Hellendoorn - De Taal van Overijssel
DE BLOKKEN, DAAR WIL JE WONEN! - Gemeente Hellendoorn