Views
5 years ago

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 No. 7. Aan Harmannus Podt l:q: f 65 = : = : No. 8. Aan Stenvers l:r: & q f 2 = 8 = : No. 9. Aan W.B. Corbag l:q: f 7 = : = : No.10. Aan Jan Podt l:q: f 21 = : = : No.11. aan Tiggelhoff l:q: f 42 = 6 = : No.12. aan van Beest l:q: f 29 = : = : No.13. aan Jan Tijhuys l:q: f : = 6 = : Dus de uitgave samen f 568 = 18 = : Blijft dus te verantwoorden f 12 = 19 = : Na voorgaande wettige convocatie der Heeren erfgenamen van ‟t kerkdorp Hellendoorn op den 23 juny 1758 sijn gecom= pareert op den hoff te Hellendoorn de hooggebooren gestrenge heer L:C: graef van Rechteren als erfmarkenrigter Harm Podt voor sig selfs 73. Antony Tiggelhoff Gerrit Leestemaker Peter Pijffers Lubbert Wolterink Egbert Leestemaker En is door de presente erfgenamen na resumptie van de voorgaande resolutie ge= resumptie = korte samenvatting hoort het raport door de gecommitteerden uitgebragt waar bij blijkt dat de executie van de commissie aan deselve bij de laatsledene vergaderinge opgedraagen ter uitvoer is gebragt. Bestaande hier in dat het uyt gesiene landt bij het Jeruzalems alsmede de twee stukken bij het Isakcks door deselve op den 11 october 1757 sijn verkogt geworden, voor eene somma van vijfhondert drie en sestig gulden veertien stuyver segge f 563 = 14 = : welke penningen door de heeren gecommitteerden ontfangen sijnde deselve voor rekening van de markte hebben uytbetaalt soo als uit de geproduceerde quitantien koomt te geblijken. Komende hier verder dan nog bij eene somma van vijftien guldens van Hendrikus Kolsteert en een restant van drie fulden drie stuyver van H:L: Meiners, welke meede verreekent sijn. En 74. en terwijl bevonden is dat de marckte naa voorgaande betaalinge nog schuldig blijft eene somma van seeventig gulden en der= tien stuyver buiten en behalven de praetensie van de erfgenaam van der Wijk. Soo is goetgevonden eene nieuwe commissie te decerneren om alsnog eenige gronden Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 34

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 uittesien tot dempinge van de voornoemde schulden en sijn daartoe gecommitteert de heeren Janssen, rentmeester des huyses Schuilenburg, H. Ledeboer, Lubbert Wolterink, Harmannus Meiners, Harmannus Podt en Corbag hebbende de gecommitteerdens aangenomen om binnen drie weeken hier van te sullen rapporteren. Sijnde verder geresolveert de bovenstaande gecommitteerdens aan te stellen om de wahren nauwkeurig naa te sien, en daar van een exacte lijst te formeeren en deselve soo ras mogelijk aan den heere erf= markenrigter ter hant te stelen ten fine dat deselve als dan een holtspraake belegge om met de goetheeren te kunne resolveren en concludeeren soo men sal goet vinden te behooren. Eindelijk is geresolveert dat niemant Tegens 75. tegens de gemeente sla mogen kribben tensij dat blijkt dat hem aan sijn land door het water word schaade toegevoegt. Alsmede sal niemant vermogen sooden of plaagen te steeken en wel op een boete van vij goldguldens en werd den ondermarkenrigter H: D: Corbag gauthoriseert en gelast om hier over te vigileren en de boete vigileren = scherp letten op daartoe staande in te vorderen. Was getekent: J.C. graaf van Rechteren Harmannus Podt Peter Pijffers Gerrit Lestemaker Egbert Lestemaker 76. Na voorgaande wettige convocatie der heeren erfgenamen van het kerkdorp Hellendoorn, op den 10: july 1758 sijn gecompareert op den hof tot Hellendoorn sijn hoog gebooren de heer L:C: graaff van Rechteren, als erfmarkenrigter J:L: Janssen als rentmeester van Schuilenburg Hermannus Podt voor sig selfs Antony Tiggelhoff Peeter Pijffers Gerrit Leestemaker Egbert Leestemaker Hermanus Meinders Lubbert Wolterink En is na resumptie van de voorgaande Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 35

DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA
granida - Dani Cuypers
Horae Belgicae
Hellendoorn
Hellendoorn
Hellendoorn
Hellendoorn
Gemeente Hellendoorn
Hellendoorn Aan de raad
protokolboek Uelsen 1710 - Sligt