Views
5 years ago

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 Schulenburg, J.C. Bouwmeester als gevolgmagtigd werkend ??en?? voor de Heer van den Dam, Arent Tiggelhoff, Jan Pot, F. Craijenbelt voor de scholte Muyden, Lubbert Wolterink, Hannes (moet Mannes zijn) Egberts, J.A. Roelofs: De ontfanger J.C. Bouwmeesterheeft voorgedraagen Dat op speciaal versoek van de Hoog Welgeb. Heer Baron van Heiden Erfmerkenrichter van Hellendoorn als ook van de gesamtlijke Erf genaamen L: de acte daar van in dato die 10 Meij 1741 versogt is; even op sig genoomen heeft (nevens de Hoogwelgeb. Heer Baron van Heerdt toe Eversbergh) de besteedinge der Hellendoornse brugge, en wijl er teegenwoordig geen gelt te bekoomen of voorhanden is van de Merkte, so is sijn versoek dat de Heeren Erfgenaamen hem in staat gelieven te stellen om teegen Allerheijligen de betalinge van de reeds gedane reparaties te kunnen doen tot nakoominge van het bestek en besteedinge, waar op door de presente Erfgenaamen is verstaan dat men gecommitteerden soude stellen op om de reeds aangegraavene nieuwe hoeken 11. te bezigtigen, als meede nieuwen uit te sien ten minsten schaade van de markte en dan nog in oogenschijn te neemen het blok veene oft wilde 36: akkers welke voor deesen al bezaaijd zijn geweest, sullen daar van rapport inbren gen op eerstkomstige vrijdag voor de middag procijs te tien Uur sin tot gecommitteerden gemelt de Heer. J. Haagedoorn, Jan Arent Roelofs, Jan Pot, Lubbert Wolterink, en de geswoorens. 1741: 22 September. Sijnde vrijdagmorgen sijn de HH Erfgena= men weer vergaadert volgens gehouden afspraake op den 20: dezer en waaren weer present als hier booven dog de Hoogwelgeb. Heer Baron van Heerdt toe Eversbergh is heeden meede gecompareert voor de Heer van Bellinkhof, het rapport van de bovengenoemde gecommitteerden afgehoort is als volgt 1: Bij Blikderks aangegraaven tegen het land van de Heer van Bellinkhof s.o. ses scheepel land, so teegen het landt van de Graaf van Regteren een scheepel. 2: Jerusalems in het geheel aangegraaven s.o. twee mudde lands. 12. 3: Ms Hendriks alias het vildersplaasjen geheel aangegraaven dog wort om suden Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 4

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 gepasseert. 4: Langs Kalvenhaars plaats voor de Graaf van Regteren een streepel aangegraaven. 5: Bij Gunnemans aangegraven s.o. 1 spint 6: Jan Koks plaasjen op de weer van de Heer van den Dam sijn landt. 7: Bij Vugteveen iets aangegraaven 8: bij Blenken Schaapschot aangegraaven 9: aan Schreevenkamp Jannes Janssen en Jan Harms 10: Gerrit Bakker aan Schreevenkamp 11: aan Veenemans holt voor de Heer van den Dam 13: De Allee voor den Dam 14: bij Nellis Jans aangegraaven 15: Hellendoorn sijn plaasjen wort nu gepasseert, dog na doode sal het aan de merkte weer moeten koomen 16: Wed. Wesselink iets aangegraaven 17: Veltman iets aangegraaven 18: Jan Kerkdijks angegraaven 19: uitgezien een hoek achter Veltmans kamp die verkogt soude kunnen worden 13. 20: een nieuwen hoek aan den Swolsen weg uitgesien groot 5 of 6 mudde lands. 21: bij Hoendermans aangegraaven 22: bij Groot Roosinks landt aangegraaven 23: Aaltjen Wipstrik twee hoekjes aangegraaven nog Toonij Kelder, Jannes Flieruijs, Lubbert Wolterink en Jan Pot Hierop is verstaan dat deze opgegeven hoeken sullen getaxeert worden endat ieder op sijn weede de selve sal kunnen houden. Mits na taxatie deselve betalende de nieuwe nog onaangegraaven hoeken sullen wverkogt worden. De taxatie van voorsch= hoeken sal gedaan worden op Dingsdag den 17 October door de prosente Heeren Erfgenaamen eenparig ende verkoo= pinge daags daar aan volgende op den 18 sijn= de Wonsdag, meede van de oude veenakkeren. Aldus gedaan op tijd en plaats voorgeschreven. J.C. Bouwmeester 14. 1741: 17 October Sijn na voorgaande convocatie erfgenamen vergadert op het hof binnen Hellendoorn als waaren De Hoogwelgeb. Heer Baron van Heiden Erfmar= kenrigter van Hellendoorn De Hoogwelgeb. Heer Baron van Heert toe Evers= Bergh voor de Heer van Bellinkshof de Heer Haagedoorn voor zig selfs J.L. Janssen Rent=r van Schulenburgh ontfanger Tiggelhof:, T. Craijenbelt voor Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 5

Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Hoe vind ik een geschikte woning? - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Niet tevreden? Laat het ons weten! - Woningstichting Hellendoorn
Motorclub Nijverdal-Hellendoorn - Mcnh
DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA
klik hier voor de Presentatie en Bijbelteksten
Markeboek Elsen 1549-1856 - Hofmarken
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Zienswijze ontwerp bp: Broekmate.pdf - gemeente Hellendoorn
Over de taal van Hellendoorn - De Taal van Overijssel
DE BLOKKEN, DAAR WIL JE WONEN! - Gemeente Hellendoorn