Views
5 years ago

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 de heer Ledeboer als verwalter markenrigter van Hellendoorn J:L: Janssen als rentmeester van Schuilenburg Lubbert Wolterink Hermanus Podt Egbert Leestemaker Hermanus Meiner Peter Pijffers Hendrikus Tiggelhoff en andere meer. Op de propositie aangaande de reparatie van de Hellendoornse brugge, welke reparatie geen langer uytstel lijden kan, is door de presente goedheeren geresolveert om een tweederley taxatie van de nodige materialen tot de Helderse brugge en den dar toe benodigden arbeitsloon op de menagieuste menagieren = sparen wijse toe doen. Waar toe beneffens den ver= walter markenrigter gecommitteert worden Lubbert Wolterink, Egbert Leestemaker, Hermanus Podt, H. Meiners ten einde de voorgemelte brugge en reparatie met een timmerman in oogenschijn te nemen 86. en voornoemde taxatien te helpen doen als dan op Dingsdag na Pinxteren met d‟ov- erige gecommitteerdens aan ‟t huys van H. Podt die gedane taxatie nader te examineren en teffens een fons uyt te vinden, waaruit de penningen tot deze repa= ratie nodig sullen gevonden worden. Vorder is geresolveert, dat de nodige mate= rialen tot reparatie van de Helderse brugge door de ingesetenen van het kerkdorp moeten bij het werk gebragt worden. /Was getekent:/ H: Ledeboer verwalter markenrigter J.L. Janssen H:L: Meiners voor mij en uytnaam van mijn schoonvader L: Wolterink Gerrit Lestemaker Harms Podt Henrikus Tiggelhoff 87. Volgens de laatsgenomene resolutie en dato den 29 mey 1759 sijn de gecommitteerdens van Hellendoorn aan ‟t huys van H. Podt gecompareert en goetgevonden dat tot den Hellendoornse brugge welke genoegsaam ten eenemaal onbruikbaar is op de mena= gieuste wijse te repareren, egter so dat deselve ten minsten een jaar sal kunnen Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 40

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 blijven staan, buiten een ongewoone toeval aan materialen behalven den arbeitsloon benodigt soude wesen een grote vijftig gulden. En dat deese penningen het convenabelste sullen te vinden en te bekomen wesen uit de laats getaxeerde hoekjes in dato den 25 july 1758 exempel een nieuwen hoek agter Schutten en den hoek agter de Hofte en onder vorder reserve als bij voorgemelte taxatie is te sien en wordt H: Ledeboer als verwalter markenrigter geauthoriseert om de eigenaren van de getaxeerde hoekjes te laten aanseggen om de betalinge daar van voor aanstaande St Martini te komen doen in handen van H: Ledeboer voornoemd vorders 88. vorders hebben de gecommitteerden goetge= vonden om Gerrit Krayenbelt te autho= riseren om de benodigde materialen tot reparatie van de Hellendoornse brugge op ‟t nauwste te bedingen en te koopen als voor hem selfs. Tot verkrijginge of tot bekoming van welke penningen de ondergeschrevene gecommitteerdens sig sterk maken om aan Gerrit Krayen= belt op sijn tijt te besorgen en te betalen. /Was getekent/ Actum Hellendoorn den 5 juny 1759 H. Ledeboer asl verwalter mar= Kenrigter en gecommitteerde J:L: Janssen als gecommitteerde Lubbert Wolterink H:L: Meiners Harms Podt, H.D. Corbag, Henrikus Tiggelhof, Gerrit Lestemaker, Egbert Leestemaker In margine stont: sullende de betalinge hier van geschieden op St. Jacop eerstkomstig sijnde den 25 july 1759 89. De ontfangst door de ondergetekende gecommitteerden der markte Hellendoorn van de oude aangegravene hoeken volgens taxatie van den 25 july 1758 is als volgt: den 25 july van Jan Agter den esch f 7 = : = : Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 41

Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Hoe vind ik een geschikte woning? - Woningstichting Hellendoorn
DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA
Motorclub Nijverdal-Hellendoorn - Mcnh
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Niet tevreden? Laat het ons weten! - Woningstichting Hellendoorn
klik hier voor de Presentatie en Bijbelteksten
Aan de raad - Raads - gemeente Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
protokolboek Uelsen 1710 - Sligt
Zienswijze ontwerp bp: Broekmate.pdf - gemeente Hellendoorn
Over de taal van Hellendoorn - De Taal van Overijssel