Views
5 years ago

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

specificeren en als dan

specificeren en als dan daarvan het nodige rapport in te brengen om eindelijk Markeboek Hellendoorn 1710-1814 98. ter conclusie te geraken. Vorders dat de onwillige betaalder van haare aangegravene en getaxeerde hoeken binnen den tijdt van agt dagen sullen betalen, ofte het aangegravene wederom afgraven op de boete van 2 goudguldens. dese betalinge sal geschieden in handen van den verwalter markenrigter. Betreffende het aangegravene alleetjen bij Duyvencate is geresolveert, dat den heer Hagedoorn deselve sal moeten betalen, ofte de boomen daarop staan= de ten profijte en voordeele van de markte te laaten staan. Waarvan sijn weledele p extractum deses sal kennisse gegeven worden. L.C. graaff van Rechteren J.L. Janssen H. Ledeboer Gerrit Leestemaker, Egbert Lestemaker Jan Podt junior, H.D. Corbag H. Tiggelhoff, H.L. Meiners als mede voor L. Wolterink Peter Pijffers 99. Nae voorgaande wettige convocatie der heeren erfgenamen van het kerkdorp Hellendoorn oop den 19 augusty 1762 sijn gecompareert op den hof tot Hellendoorn Sijn hooggeboren heer L.C. graaff van Rechteren als erfmarkenrigter J.L. Janssen als rentmeester van Schuilenborg Jan ten Cate weegens Blenke Egbert Leestemaker Jan Podt H.D. Corbagh Door de gecommitteeerdens gerappor= teert sijnde het geen sij in de markten= boeken nopens de waartallen gevonden en daar van een extract overgegeven hebbende, waaruit nogtans met seker= heit niets dienaangaande kan gehaalt worden, soo is, ontdekt sijnde dat sijn hooggeboren Excellentie den heer van Rhaan een oud register van waartallen des kerspels Hellendoorn in handen hadde geresolveert 100. geresolveert en versogt om sijn Hooggeboren den Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 46

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 heer van Rhaan te versoeken om een copie daarvan, tenminsten soo verre het kerkdorp Hellendoorn betreft, aftegeven of te willen laten volgen. Wat d‟onwillige betaalders der aengegravene landen betreft dese hebben voor het grootste gedeelte betaelt. En sustineert de heer Hagedoorn dat het aangegravene alleetjen bij Duyvencate hem toebehoort, als hebbende reets de boomen daeropgestaan hebben laeten houwen. Vorders is tot nieuwe setter en het kerkdorp aangestelt Jan Podt. Doordiende Hellendoornse brugge ten eenenmaal ontramponeert is en rampeneren = vernielen, havenen niet kan gerepareert worden als met seer swaere kosten, soo is goedgevonden om deselve heel nieuw te maken en werd mits desen aan alle goedheeren en ingesetenen van‟t kerkdorp ge= permitteert om bij en langs haar goedt soo veel uit te kielspitten als sij ver meinen 101. meinen daer bij te willen aangraven ten einde sulks door gecommitteerdens kan geexamineert en getaxeert worden om also uit die penningen een nieuwe brugge soo veel mogelijk te betalen, ten welken einde de gecommitteerdens ook geautho= risert worden nog eenige hoeken ten minsten schade van de markte uitte= sie en mede te taxeren, dan nog bij alle de Regge schippers te vernemen uit wel wilden contribueeren tot het maken van voornoemde brugge mits de brugge met de stroom gelegt worde. Tot gecommitteerdens in bovengemel= de saake worden aangestelt de Rent= meesteren Janssen en Ledeboer H.L. Meiners en Jan Podt Eyndelijk heeft d‟ heer Ledeboer voorgele= sen een brief en request van de heer H.Jan Bos wegens seekere praetensie van de erfgenamen Michorius waar op geresolveert is, dat de gecommitteer= den voornoemde met de heer scholtus Bouwmeester 102. Bouwmester daer over in conferentie Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 47

Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Hoe vind ik een geschikte woning? - Woningstichting Hellendoorn
DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Niet tevreden? Laat het ons weten! - Woningstichting Hellendoorn
Motorclub Nijverdal-Hellendoorn - Mcnh
De reis van mr. Jacob Roggeveen ter ontdekking van het Zuidland ...
klik hier voor de Presentatie en Bijbelteksten
Aan de raad - Raads - gemeente Hellendoorn
Zienswijze ontwerp bp: Broekmate.pdf - gemeente Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Nota Parkeernormen - gemeente Hellendoorn