Views
5 years ago

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 mogen treeden ter examinatie van de dugtigheit dier praetensie en also te sien of er een accoord daar over soude kunnen getrof= fen worden. /: was getekent :/ L.C. graaff van Rechteren J.L. Janssen qq qualitate quo = in zijn hoedanigheid van Jan ten Cates Janszoon Egbert Leestemaker Jan Podt H.D. Corbag 103. Nae voorgaande convocatie sijn op den hoff tot Hellendoorn den 1 meert 1763 gecompareert H. Ledeboer als verwalter markenrigter J.L. Janssen als rentmeester van Schuilenborg Coenraad ter Zwaek namens de heer Hoevel tot Deventer en de heer Hagedoorn H.L. Meiners voor sig selfs L. Wolterink voor sig selfs Jan Podt en meer anderen Volgens voorgaande resolutie gerappor= teert sijnd dat de Helder brugge nootsakelijk nieuw moet getimmert worden, als mede dat de gecommit= terden volgens voorgaande resolutie de aangegravene hoeken als ook het geene verder uitgekielspit is nage= sien hebben en daar van gerapporteert hebben dat ongeveer de penningen tot het maken van die brugge daar uyt sullen kunne vallen terwijl 104. terwijl die hoeken en ‟t uytgekiel= spittede salvo calculo getaxeert sijn op de somma van seeven hondert en twee en tagtentig gulden. Waarop door de praesente goedheeren is geresolveert dat door den verwalter markenrigter aen een ieder die aangegra= ven, en uitgekielspit heeft de taxxatie daar van sal toegesonden worden ten einde sig binnen agt dagen te de= clareren of sij volgens die taxatie de betalinge gelieven te doen of niet. Dat door de verwalter markenrigter en gecommitteerdens de conditien an de bestedingen ten spoedigsten ver= veerdigt moeten worden en het maken van een nieuwe brugge aen de minst= Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 48

aannemende daar na bestedet, en als dan so ras doenlijk een vergaderinge uitschrijven om van het een en andere nader te rapporteren vorders Markeboek Hellendoorn 1710-1814 105. vorders is voorgedragen dat tot stuitinge van de santstuivinge diende nader geresolveert te worden en is goedgevonden alhier te inhaereren inhaereren = innig verbonden zijn de laatsgenomene resolutie dien= aangaande in dat den 12 mey 1744. /: was getekent :/ H. Ledeboer qualitate quo J. L. Janssen qq Coenraad ter Swaak qq et qq H.L. Meiners alsmede voor L. Wolterink Jan Podt 106. Taxatie van de aangegravene en uit= gespittede hoeken en katersplaatsjes soo als deselve door de gecommitteerden sijn nagesien en bevonden; overgege= ven aan de heeren erfgenamen op den 1 maart 1763. no.1. Berghommelte een hoekjen veldgrond om sijn huys aangegegraven f 5 = : no.2. Jan agter den Esch een hoekjen veldgrondt uitgekielspit langs sijn landt f 26 = : no.3. Albert Boers plaatsjen f 20 = : no.4. bij Veltmans huys een hoekjen veldgrondt aangegraven f 6 = : no.5. H. Tiggelhof voor aan ‟t Isak uitgekielspit f 8 = 12 = : no.6. H.L. Meiners voor aan het Isak aangegraven f 7 = 4 = : no.7. voor juffer Reinira Anna Hage= =doorn een hoekjen aan Broekjans aangegraven f 39 = 13 = : no.8. Bij Wemekamps een hoek= =jen aangegraven f 2 = : f 114 = 9 = : 107. transport f 114 = 9 = : no.9. bij Costeden een hoek groen= =grondt uigekielspit f 106 = 15 = : no.10. voor de hooggeboren Heer Graaf van Rechteren Heer van den Dam een hoekjen aan Schutten gloepe f 13 = 8 = : aan Schuttengaarden f 10 = : = : dan nog met goedvin= Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 49

DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA
Horae Belgicae
Hellendoorn
Gemeente Hellendoorn
Hellendoorn Aan de raad
Hellendoorn