Views
5 years ago

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 No .25 ,, Willem Bakker f 2 - 17 - : - No .26 ,, Hofman f 3 - 1 - : borgen als vooren No .27 ,, Hofman f 1 - 12 - : - No .28 ,, Hofman f 1 -11 - : - No .29 ,, Hofman f 3 - 11 - : - No .30 ,, Hendrikus Podt f 3 - 18 - : borgen als vooren No .31 ,, Egbert Hoenderman f 3 - 3 - : Mannes Geerts Willem Bakker f 110 - 2 - : Bedragend dus eenhondert tien gulden en twee stuivers accordeert met zijn origineel D. van der Wijck tot den Dam Erfmarkenrigter 151. Copia kerkensprake De hoog welgeboren heer van der Wijck tot den Dam, erfmarkenrigter van het kerkdorp Hellendoorn, doed bij dezen bekend maken, dat voornemens is, een erfgenamenvergaderinge te houden op het Hof te Hellendoorn, op woensdag den 25 April deses jaars, des voor de middags om tien uu- ren, ten einde de erfgenamen rekening van ont- fangst en uitgave open te leggen, en verder propo- sitien te doen ter bekominge van penningen, tot betalinge van noodwendige reparatien van plan- ken aan de Hellendoorner brugge, en vervolgens te delibereren en te concluderen, als met meerder- heid van stemmen best en dienstigst voor deze marke zal geoordeeld worden te behooren, en dat de uitblijvende van hun regt van stemmen, zullen worden verstooken, en niemand, present of niet te- genwoordig, tegens die als dan te nemen resolu- tien zig zal kunnen of mogen versetten, of daar te- gens enige exceptien te maken; wordende de mey- erlieden gelast om hare landheren hier van de tijdige kennisse te geven, op alle zodane poene en boete als van ouds daar toe staande. Hellendoorn den 15 april 1781. Was getekent. Van der Wijck Erfmarkenrigter zegt het voort Deze te publiceren te Hellendoorn op sondag den 15en april en op sondag den 22 april 1700 een en taghtig (onderstond) Den inhoud dezer op Sondag den 15en april en op sondag den 22en april 1781 gepubliceert te hebben op bekwaame tijd en plaatse daar men zulks gewoond. Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 74

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 attestere (was getekend) W.B. Corbag Coster Hellendoorn den 22 april 1781 Provera copia D. van der Wijck Erfmarkenrigter Copia Hellendoorn den 28 april 1781 zijn na voorgaande kerkensprake op het Hof binnen Hellendoorn op de erfgenamenvergaderinge als erfgenamen ge= 152. gecompareert en erschenen D. van der Wijck Heer van den Dam, als erfmarkenrigter en verdere onder getekende erfgenamen. Is door de heer markenrig- ter geproponeert om een strepel gronds van die hoge Haare lopende langs Schuttens gloepgaarden en Nieuwmeiers hooymaate tot de Regge toe, mits niet van de marschgrond vergravende, te mogen aangraven, het welk door de heren erfgenamen op voormelte conditien aan voorschreven is geaccordeert en toegestaan, mits na taxatie en volgens marken resolutie na gedane metinge daar voor betalende. Verder voorgedragen door voorzeide markenrigter, om de zandbelten lopende langs den gemenen weg, /: die van Otten huis komt en na ‟t kerkdorp gaat :/ en gelegen langs Otten kamp en tegens over Dros- ten kmap, te mogen binnen en aangraven, mits latende de grote passage ruim en onbelemmerd en dat de weg lopende tuschen Drosten kamp en de akker in Telgenkampjes in de wande- linge Harmen Peterszoon kampjes genaamd, open en vrij blijft, het welke door de erfgenamen aan voorschrevene, sonder daarvoor iets te betalen, om te mogen aan en binnen graven, is geaccordeert. Versoekt de verwalter scholtis Harmannus Podt om een strepel gronds tegen zijn hooymaatjen, zijnde een gedeelte van Kalvenhaars weyde, en langs den nieu- wen hoek van Hofman, over de brugge gele- gen, te mogen aangraven, het welke insgelijks door de erfgenamen is geaccordeert, mits na ge- dane metinge daar voor na marken resolutie te betalen. Reserveert de heer rentmeester Janssen daar omtrent dat het blijke, dat die grond niet in ‟t Hulsener gelegen zij. Is door de dekker Jan Willem Swiersen versogt een geertjen veld geertje = een schuin stuk gronds, tegen land aan de noordzijde te- gen betalingem na gedane metinge, te mogen aan- 152. aangraven, het welke aan hem insgelijks is toege- staan. Vraagt de heer scholtus Jan van der Plas Bouwmeester om langs zijn weledelste weyde ‟t ein- dens Veltmans kamp en tegenover Snijder Hen- driks plaatsjen, mits latende den gemenen weg Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 75

Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Niet tevreden? Laat het ons weten! - Woningstichting Hellendoorn
Hoe vind ik een geschikte woning? - Woningstichting Hellendoorn
Motorclub Nijverdal-Hellendoorn - Mcnh
DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA
De reis van mr. Jacob Roggeveen ter ontdekking van het Zuidland ...
klik hier voor de Presentatie en Bijbelteksten
Markeboek Elsen 1549-1856 - Hofmarken
Zienswijze ontwerp bp: Broekmate.pdf - gemeente Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Nota Parkeernormen - gemeente Hellendoorn
Over de taal van Hellendoorn - De Taal van Overijssel
DE BLOKKEN, DAAR WIL JE WONEN! - Gemeente Hellendoorn