Nederland - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

Nederland - Fiscus.fgov.be

Patrimonium D ocumentatie


© COMSTOCK IMAGES / Jupiterimages

D

T

R

O

P

D U

O

A

C

R

I

E

E

O MI

G

S

H

K

M

E

I

N

T

I

N

R

A

M

E

T

O

D

N

E

P

Y

A

N

T

N

H

B

S

I

A

T

E

W

U

T

I

E

M

R

Coperfin

ADMINISTRATEUR-GENERAAL

STAFDIENSTEN

Program Management Office

Functionele Expertise & Ondersteuning

Dienstverlening, Strategie & Uitvoering

PIJLERS

Opmetingen & Waarderingen

Rechtszekerheid

Patrimoniumdiensten

Niet-fiscale Invordering

Informatieverzameling & Uitwisseling


tijd voor een eerste balans -

structurele modernisering -

operationalisering -

kwaliteit -

intern evolutief onderhoud -

nationale en internationale relaties -

programma

evolutief onderhoud naar de buitenwereld toe -

middagpauze -

statistieken deel I -

statistieken deel II -

vanaf 7u30 tot 16u15

© ABLESTOCK / Jupiterimages


T Tijd

2001

2001

voor een eerste balans

In 2001 dook voor het eerst de term ”Coperfin” op. Met dit neologisme kreeg de hervorming

van de Federale Overheidsdienst Financiën een naam. Wat was de ambitie achter

deze hervorming? De administraties nieuw leven inblazen om de bevolking een kwaliteitsvolle

dienstverlening te bieden, een nieuwe administratieve cultuur uitdragen en de

kosten reduceren. Er werd in het bijzonder nadruk gelegd op fundamentele waarden die

een nieuwe benadering van de burger inhouden: respect, billijkheid, kwaliteit van het onthaal,

doeltreffendheid in de behandeling van de dossiers en nieuwe interactiekanalen om

diensten te verlenen. In die tijd was het al zeker dat de talrijke doelstellingen van dit ambitieuze

project aanzienlijke investeringen zouden vergen en… veel tijd; de hervorming

zou trouwens gespreid worden over een vijftiental jaar. Zodra de strategische principes

bepaald waren, werden er werkgroepen opgericht om de nieuwe activiteitsprocessen uit

te tekenen, de taken te beschrijven, de nodige functies en de vereiste kwalificaties vast te

leggen en de behoeften inzake personeel, informatica en infrastructuur te bepalen.

2008

2008

Acht jaar later is de tijd gekomen om een eerste balans op te maken.

Op gevaar af diegenen te ontstemmen die er traditioneel behagen in scheppen de dienstverlening van de administratie

af te keuren, kunnen we stellen dat de situatie halfweg in werkelijkheid veeleer een positief resultaat te zien

geeft. Voor de hoge ambtenaren werd er een mandaatsysteem ingesteld, de werkmethodes werden herbekeken, het

beheer van de communicatie werd beter georganiseerd en de informatica-architectuur van het departement werd

aanzienlijk gemoderniseerd.

De structuur van de Patrimoniumdocumentatie werd gedeeltelijk gereorganiseerd opdat de operationele activiteiten

op termijn zouden kunnen worden beheerd door centra die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van de

dossiers en voor de grondige controles. Voortaan stoelt de organisatie overigens op drie stafdiensten die momenteel

worden opgericht. Deze diensten zullen één voor één de bestaande centrale diensten vervangen in de uitoefening

van hun functies op het vlak van ondersteuning, coördinatie en controle.

We werken actief aan de verwezenlijking van de structurele oplossingen die de systemen voor geïntegreerde verwerking

STIPAD en STIMER bieden. Dit mag echter de uitvoering van onze dagelijkse opdrachten niet in het

gedrang brengen. Daarom is het essentieel gebleken om tegelijkertijd te voorzien in een ”evolutief onderhoud”,

zowel op intern vlak als ten aanzien van de buitenwereld. In deze optiek werden er informaticatoepassingen ontwikkeld

en werd er reeds personeel gehergroepeerd, rekening houdend met een rationele bezetting van de gebouwen.

Het gaat er niet alleen om de gestelde doelstellingen hoe dan ook te bereiken, maar ook om de burgers en

onze partners een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden. Deze kwaliteit is nu versterkt door de invoering van

nieuwe werkinstrumenten.

Onontbeerlijke wetswijzigingen vertragen soms de verwezenlijking van onze plannen. We hebben echter een hele

reeks projecten tot een goed einde gebracht: het digitaal kadastraal plan, de database van de landmeters, de digitale

uitwisselingen met de gemeenten, de digitalisering van de losse rekeningen, de ondertekening van talrijke

samenwerkingsprotocollen, enz.

In het activiteitenverslag is het nu 7u30. Hoog tijd om kennis te nemen van de vooruitgang die in 2008 werd geboekt.

DANIEL DE BRONE, Administrateur-generaal


Het geïntegreerdVverwerkingssysteem

stipad

De acht processen van de Patrimoniumdocumentatie

zijn:

bepalen van de rechten;

• verwerven, beheren en vervreemden van goederen;

• waarderen van goederen;

• opstellen en verlijden van een authentieke akte;

bewaren en bijwerken van patrimoniumdocumentatie;

• verstrekken van patrimoniuminformatie;

behandelen van onenigheden;

behandelen van de inning en fiscale en niet-fiscale

invordering (dit proces wordt opgenomen in

STIMER).

Inleiding

Inleiding

STIPAD, het geïntegreerd verwerkingssysteem van de Patrimoniumdocumentatie

heeft als doel de dubbele gegevens en de werkprocedures van het kadaster, de registratie

en de hypotheken, weg te werken.

Een dubbele integratie is noodzakelijk om deze doelstelling te bereiken: enerzijds

moet een datamigratie worden uitgevoerd van de gegevens die zich bevinden in de

verschillende informaticasystemen naar de unieke gegevensbank PATRIS en anderzijds

zullen de taken van de vroegere sectoren worden gegroepeerd in de acht processen

van de Patrimoniumdocumentatie.

De weerhouden strategie voor de inproductiestelling van deze processen splitst de

toepassing in loten, waarbij elk lot bestaat uit één of meerdere activiteitenblokken

die soms gemeenschappelijk zijn aan meerdere processen. Na ontvangst van de

”eerste” versie, zijn de eerste testen, de acceptatietesten, uitgevoerd om een reeks

”bugs” weg te werken en bepaalde aanpassingen uit te voeren. Daarna wordt beroep

gedaan op ambtenaren van het terrein, de key users, om alle noodzakelijke verbeteringen

te signaleren voor de definitieve inproductiestelling.

De vooruitgang in 2008

De vooruitgang in 2008

De eerste resultaten van de wijziging van de werkprocedures zijn bereikt in

mei 2008 en betroffen de volledige behandeling van een verkoop vastgesteld

bij een notariële akte. Het betreft het invoeren, in één enkele handeling en op

één enkele plaats, van alle noodzakelijke gegevens van de documentatie voor

het uitvoeren van de onroerende mutatie zowel op het niveau van het kadaster

als de registratie en de hypotheken. De betrokken processen voor deze taak

zijn minimaal: vóór de akte, ”Verstrekken van de patrimoniuminformatie”, na

de akte, ”Bewaren en bijwerken van de patrimoniumdocumentatie” en ”Bepalen

van de rechten”. Maar in geval van twijfel over de aangegeven waarde, kan

”Waarderen van de goederen” als opdracht tussenkomen in de workflow van

de behandeling van een notariële akte en uiteindelijk is het ook mogelijk dat

”Behandelen van onenigheden” wordt uitgevoerd naargelang de impact van het

voorgaande proces. De werkelijke inproductiestelling is gepland in 2010.

De elektronische archivering van de landmeterplans en het dossierbeheer van

de opmetingsaanvragen door de dienst Grote Opmetingen maken deel uit van

het proces ”Bewaren en bijwerken van de patrimoniumdocumentatie”. Het betreft,

enerzijds, het vervolledigen van de informatie in PATRIS door het vermelden

van het bestaan van een plan en het uitvoeren van wijzigingen nadat

het is ingescand en is gekoppeld aan het perceel en anderzijds, het bewaren

van een spoor van alle aanvragen. De eerste versie van de archivering van de

landmeterplans en van het dossierbeheer werd eind 2008 afgeleverd. De acceptatietesten

en de key user testen zullen plaatsvinden in 2009.

De behandeling van de informatie- en documentatieaanvragen vormt het eerste

luik van het proces ”Verstrekken van patrimoniuminformatie”: alle aanvragen

worden behandeld door dezelfde toepassing en worden opgeslagen in dezelfde

gegevensbank. In 2009 worden de eerste versies verwacht van, enerzijds,

het aanmaken van de kadastrale uittreksels vanuit PATRIS die de toestand op

1 januari van het lopende jaar zal leveren en anderzijds de afgifte van de dertigjarige

titel van de rechten die een historiek zal geven van de rechten en de

lijst van de personen die deze rechten gedurende dertig jaar bezitten of hebben

bezeten.


Informatie en opleiding

Informatie en opleiding

De oprichting

De oprichting

De elektronische uitwisseling van de authentieke akten

met de notarissen

De gegevensuitwisseling tussen de Koninklijke Federatie

van het Belgisch Notariaat (KFBN) en de Patrimoniumdocumentatie

is voorzien in het project DER.VE (Document

Electroniquement Reconnaissable VErkoop).

De samenwerking tussen de KFBN en de Administratie

heeft het mogelijk gemaakt te bepalen hoe de uitwisseling

zal gebeuren en welke gegevens zullen worden

uitgewisseld.

Er werd een cel opgericht om ondersteuning te bieden tijdens de verandering en om

de communicatie van de nieuwe werkmethodes en informaticarealisaties te verzorgen:

het Change Management Team.

De toekomstige trainers zullen als eerste een opleiding krijgen. Vervolgens zullen

zij, op hun beurt, hun kennis overdragen aan de eindgebruikers. Voor deze gebruikers

zal elke inproductiestelling worden voorafgegaan door specifieke opleidingen.

Er werd een wetsontwerp uitgewerkt en ingediend om de wettelijke basis te creëren

die de gedematerialiseerde aanbieding van bepaalde authentieke akten voor registratie

en hypothecaire formaliteit mogelijk maakt.

Bovendien heeft de Administratie haar Internet mogelijkheden uitgebreid voor het

leveren van informatie aan de burgers en aan de professionelen zoals notarissen of

landmeters. Zij heeft eveneens maatregelen genomen voor de administratieve vereenvoudiging

zoals bijvoorbeeld de unieke loketten, die op het terrein de concretisering

vormen van het concept van geïntegreerde formaliteit: de burger wendt zich

tot een uniek punt voor het vervullen van al zijn formaliteiten ten overstaan van de

Patrimoniumdocumentatie die intern verschillende acties onderneemt.

Het toekomstig GeografischGInformatie

Systeem

Doelstelling: moderniseren van de geografische informatie

Doelstelling: moderniseren van de geografische informatie

Sinds verscheidene jaren voert de Patrimoniumdocumentatie op het vlak van haar geografische informatie een

moderniseringsstrategie. Het einddoel is de implementatie van een Geografisch Informatie Systeem (GIS) dat volledig

is geïntegreerd binnen STIPAD, het geïntegreerd verwerkingssysteem van de Patrimoniumdocumentatie. Dit

GIS dat in het kader van het project CadGIS zal worden gerealiseerd zal de Administratie toelaten het beheer van

het kadastraal percelenplan en de aflevering van geografische informatie op een meer correcte en doeltreffende

manier te verzekeren. Het zal aan de agenten een geïntegreerde tool bieden die is gebaseerd op nieuwe technologieën

en zal hen toelaten hun werkzaamheden zo optimaal mogelijk te realiseren. Voor de partners en de burgers

zal het GIS eenvoudige en snelle middelen bieden om toegang te krijgen tot de geografische informatie; dit alles

rekening houdende met de privacy.

Meer specifiek heeft het project de ambitie om het gesynchroniseerd beheer van de alfanumerieke en geografische

gegevens toe te laten, de verbetering van de intrinsieke kwaliteit van de gegevens te realiseren en de rechtszekerheid

van de patrimoniale documentatie te verhogen.


2008, jaar van de openbare aanbesteding CadGis

2008, jaar van de openbare aanbesteding CadGIS

De openbare aanbesteding CadGIS werd toegewezen in 2008. Het lastenboek dat voor deze aanbesteding

werd opgemaakt volgde op een voorstudie die tot doel had de problematiek, alsook de

belangrijkste en strategische keuzes van de organisatie inzake GIS te omlijnen.

Deze voorstudie bestond uit acht documenten dewelke de nodige aspecten bevatten voor de

opmaak van een gedetailleerd lastenboek. Het eerste document bestond uit de analyse van de

infrastructuur en van de bestaande processen. Het tweede betrof de realisatie van een conceptuele

analyse van het bij de Patrimoniumdocumentatie in te voeren GIS. Dit document bevat

het voornaamste onderdeel van de studie: het is in feite de basis voor de documenten rond de

functionele en technische architectuur en rond de migratie en integratie van STIPAD. Tenslotte

zijn er nog twee andere managementdocumenten met betrekking tot de planning en het budget

die deze studie vervolledigen.

Een authentiek kadaster

Een authentiek kadaster

De voorstudie heeft het mogelijk gemaakt een aantal

concepten en partnerschappen van het project CadGIS te

identificeren. Een van deze concepten is het authentiek

kadaster. Het is ontstaan uit de wil van de Patrimoniumdocumentatie

om, enerzijds, de samenstelling van de patrimoniale

documentatie voorrang te geven op de fiscale

opdracht, en anderzijds, de vaststelling dat de huidige beschikbare

gegevens niet allemaal een juridisch karakter

bezitten. Het hoofddoel is om, op het niveau van de volledigheid

en de correctheid van de gegevens, de rechtszekerheid

van de patrimoniale documentatie te verhogen.

Binnen een authentiek kadaster moeten de verzamelde

gegevens aan kwaliteitscriteria voldoen die toelaten de

authenticiteit te bepalen door verwijzing naar de juridische

documenten waaruit zij voortkomen en die dus zelf juridisch

uit hun aard zijn. Het is daarom dat de Administratie vraagt

dat bij iedere authentieke akte, waarvan het voorwerp er zich

toe leent, een landmeterplan, met idealiter een tegensprekelijk

proces-verbaal van afbakening, wordt gevoegd teneinde dit

plan tegensprekelijk aan derden te maken.

De concretisering van een authentiek kadaster zal bovendien

gebeuren via de invoering van een beheersysteem en de

verbetering van de kwaliteit van de gegevens, alsook via de

kadastrering van het openbaar domein. Op lange termijn zal

dit authentiek kadaster evolueren naar een juridisch kadaster

waarvan sommige gegevens bewijskracht zullen hebben en,

bijgevolg, tegenstelbaar aan derden zullen zijn.

De conventie met de landmeters

De conventie met de landmeters

Eind 2008 heeft de Administratie een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met meer dan 1.100

landmeters. Deze conventie voorziet dat de plannen van een geconventioneerde landmeter aan bepaalde

normen moeten voldoen en dat hij een origineel plan, ondertekend door de betreffende partijen

samen met een coördinatenbestand in ASCII-formaat aflevert aan de Administratie. Deze plans

worden gebruikt voor de bijwerking van het kadastraal percelenplan en ze worden gedigitaliseerd en

bewaard in een database. Ze worden eveneens gegeorefereerd om een betrouwbaar referentiesysteem

te vormen dat het mogelijk zal maken om het kadastraal percelenplan geometrisch te verbeteren.

In ruil voor zijn prestaties geniet de geconventioneerde landmeter van een gratis en bevoorrechte

toegang tot bepaalde kadastrale documenten (mutatieschetsen, de plans, de database van de landmeterplans,

enz.).

De internationale normen toepassen om op sterke partnerschappen te steunen

De internationale normen toepassen om op sterke partnerschappen te steunen

De Patrimoniumdocumentatie moet de geografische gegevens identificeren die het GIS zullen voeden,

alsmede de gehele documentatie onderscheiden die het mogelijk maakt om de gegevens te

omschrijven, te kennen en ten goede te gebruiken mits inachtneming van de rechten en de eraan

gekoppelde verantwoordelijkheden. Deze ”gegevens over de gegevens”, die men metagegevens

noemt, laten een optimaal gebruik van de gegevens en de eraan gekoppelde diensten toe.

De metagegevens over de geografische gegevens moeten voldoen aan de internationale norm ISO

19115. Inzake de metagegevens baseren de vereisten van de Europese richtlijn INSPIRE, om een

Infrastructuur van Ruimtelijke Informatie in de Europese gemeenschap op punt te zetten, zich grotendeels

op de ISO 19115 norm. Een vergelijkende analyse van de referentiedocumenten heeft de

aandacht gevestigd op de absoluut noodzakelijke en dwingende elementen waarmee rekening moet

worden gehouden bij de implementatie van de metagegevens. Deze vergelijking heeft toegelaten

een eerste catalogus van metagegevens op te stellen. Profielen van metagegevens, het is te zeggen

de specifieke aanpassingen volgens de ISO 19115 norm, werden eveneens geanalyseerd (bijvoorbeeld

de toevoeging van een in België onmisbare meertalige support, de wil om de gegevens te

delen en de federale positie van de Patrimoniumdocumentatie).

Tenslotte werden, om deze metagegevens te creëren, verschillende editors getest en op basis van verschillende

kwaliteitscriteria vergeleken. Aanvullende studies zullen op dit gebied worden uitgevoerd.


Het geïntegreerdVverwerkingssysteem

stiMER

Inleiding

Inleiding

STIMER is het geïntegreerd verwerkingssysteem van de invordering voor meerdere entiteiten. Zijn hoofddoel

is enerzijds, de verbetering van het beheer van de inning en de invordering van de fiscale en niet-fiscale

schulden door de verschillende entiteiten van de FOD Financiën en, anderzijds, het opmaken via een

transversale aanpak van een fiscale en niet-fiscale balans van de belastingplichtige.

Algemene doelstellingen

Algemene doelstellingen

Dit systeem laat aan de administratie toe om de volgende doelstellingen te verwezenlijken:

• de verbetering van de dienstverlening op het gebied van kwaliteit, snelheid en toegankelijkheid;

• de volledige schuldvergelijking binnen de FOD Financiën op basis van een globale balans per

belastingplichtige van zijn fiscale en niet-fiscale vorderingen en schulden, gewettigd sinds de

publicatie op 29 december 2008 van de programmawet van 22 december 2008;

• de integratie binnen de toekomstige staatsboekhouding (Fedcom);

• de verbetering van het bekomen en het verwerken van gegevens door de rationalisatie en de

vereenvoudiging van de werkmethoden.

De eerste twee modules

De eerste twee modules

Dit veelzijdige programma werd opgedeeld in verschillende modules waarvan er reeds

voor vijf de eerste uitwerking is gestart. De Patrimoniumdocumentatie is betrokken bij

twee van deze modules, nl. de inning en de invordering van de penale boeten en de alimentatievorderingen.

Voor deze twee modules werd er in 2008 grote vooruitgang geboekt: invoerschermen, berekening

van de schulden, beheer van de boekhouding, beginselen van de invordering. In

2009 worden er acceptatietesten voor de toepassing uitgevoerd. Daarna volgt de vorming

van de opleiders, en vervolgens van de gebruikers, zodat de module ”Penale boeten”, en

iets later de module ”Alimentatievordering”, in gebruik kan genomen worden in 2010.

De module ”Penale boeten”, met start in 2010 en in nauwe samenwerking met de FOD

Justitie voor de uitwisseling van gegevens, moet beantwoorden aan de wens van een optimale

inning en invordering door de pijler Niet-fiscale invordering van de Patrimoniumdocumentatie.

De andere producten

De andere producten

Vanaf 2009 zal STIMER verbonden zijn met andere ontvangsten van de Patrimoniumdocumentatie:

registratierechten, successierechten, de kosten en vergoedingen voor de

aflevering van inlichtingen, verschillende niet-fiscale invorderingen en, met het oog op

een eenvormig formaliteitsprincipe, de rechten en lonen die vandaag worden ingevorderd

door de hypotheekbewaringen.


Die

Iintegrierte Verarbeitung

Das System der integrierten Verarbeitung der

Vermögens-dokumentation

Das System der integrierten Verarbeitung der Vermögens-dokumentation

STIPAD, das System der integrierten Verarbeitung der Vermögensdokumentation

zielt auf die Elimination der von dem Kataster, der Registrierung und den

Hypotheken übernommenen redundanten Daten und Arbeitsverfahren.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine Doppelintegration notwendig. Einerseits

werden die in den verschiedenen Datenverarbeitungssystemen verstreuten Daten

nach der einzigen Datenbank PATRIS migriert; andererseits werden alle

Aufgaben der Vermögensdokumentation in acht Verfahren versammelt.

Die Inbetriebnahme der Verfahren erfolgt in Stapeln, die eine oder mehrere

Tätigkeitsbereiche umfassen. Nach Empfang der vorläufigen Version werden

Abnahmetests durchgeführt, um die Bugs zu eliminieren und die erste Fehlerbeseitigung

durchzuführen. Nachher berichten die Beamten vor Ort, die

”key Users”, über alle zur definitiven Inbetriebnahme notwendigen Verbesserungen.

Ein Change Management Team begleitet den Übergang; das Team ist ebenfalls

mit der Kommunikation der neuen Arbeitsweisen und der EDV-Anwendungen

beauftragt. Künftige Ausbilder werden eine Bildung erhalten, die sie

ihrerseits den Endbenutzern vermitteln. Für Letztgenannte werden spezifische

Bildungen jeder Inbetriebnahme vorangehen.

Das künftige geographische Informations-system

Das künftige geographische Informations-system

Seit mehreren Jahren verfolgt die Vermögensdokumentation eine

Modernisierungsstrategie in Bezug auf ihre geographischen Informationen.

Als Endziel gilt die Einrichtung eines ”geographischen

Informationssystems (GIS)”, das perfekt in STIPAD integriert ist.

Dieses GIS wird im Rahmen des Projekts CadGIS verwirklicht;

es muss die synchronisierte Verwaltung der vermögensrechtlichen

alphanumerischen und geographischen Daten, die Verbesserung

der intrinsischen Datenqualität und die Verstärkung der Rechtssicherheit

der Vermögensdokumentation ermöglichen.

Eine Reihe Konzepte wurde identifiziert, unter denen dasjenige

des authentischen Katasters. Dieses Konzept wurde einerseits

entwickelt aus dem Willen der Verwaltung, um der Bildung der

Vermögensdokumentation vor der steuerrechtlichen Aufgabe zu

bevorzugen und andererseits weil festgestellt wurde, dass nicht

alle im Moment verfügbaren Daten einen Rechtscharakter haben.

In einem authentischen Kataster müssen die gesammelten Daten

Qualitätskriterien erfüllen, aufgrund derer, die Daten als authentisch

in Bezug auf die diese Daten enthaltenden Rechtsunterlagen

bzw. als rechtlich gemäß ihrer eigenen Art bezeichnet werden

können.

Die Vermögensdokumentation hat ein Übereinkommen mit mehr

als 1.100 Landmessern unterschrieben. Dieses Übereinkommen

vorsieht, dass der Landmesser seine Pläne gemäß bestimmten

Normen aufzeichnen und der Verwaltung ein von den Beteiligten

unterschriebenes Original des Plans, sowie eine Koordinatendatei

übermitteln muss. Als Gegenleistung hat der Landmesser kostenloser

und bevorrechtigter Zugriff auf bestimmte Katasterunterlagen.

Zum Schluss wird die Verwaltung über die Anwendung interna-

tionaler Normen in Sachen geographischer Informationen wachen,

damit man sich auf starke Partnerschaften verlassen kann.

Das System der integrierten Verarbeitung der verschiedenen Beitreibungs-einheiten

Das System der integrierten Verarbeitung der verschiedenen Beitreibungs-einheiten

Das Hauptziel von STIMER besteht darin, die Verwaltung der Erhebung und der Beitreibung der steuerlichen

und nichtsteuerlichen Schulden beim FÖD Finanzen zu verbessern und die Aufstellung der steuerlichen und

nichtsteuerlichen Bilanz des Steuerpflichtigen zu ermöglichen. Die Vermögensdokumentation ist an erster

Stelle an der Erhebung und der Beitreibung der strafrechtlichen Geldbußen und der Unterhaltsforderungen

beteiligt. 2008 wurden wichtige Schritte unternommen: Eingabebildschirme, Berechnung der geschuldeten

Beträge, Verwaltung der Buchführung, Beitreibungsgrundlagen. Die Abnahmetests werden 2009 durchgeführt.

Danach werden die Ausbilder und nachher die Benutzer gebildet, um den Einsatz vor Ort des Moduls

”strafrechtliche Geldbußen” im Januar 2010 und nachher dessen des Moduls ”Unterhaltsforderungen” zu

ermöglichen.


Operationalisering van

P

De strategie

De strategie

de pijler iVU

Bij de Coperfinhervorming werden de taken van informatieverzameling en uitwisseling

van Patrimoniumdocumentatie samengebracht binnen eenzelfde pijler Informatieverzameling

& Uitwisseling (IVU) waarvan de processen in 2007 werden beschreven

en waarvan de operationalisering in 2008 is gestart.

De strategie van de Administratie berust op het opzetten van partnerships met de

andere actoren betrokken bij patrimoniumdocumentatie in het algemeen. In 2008

werd het aantal samenwerkingen verhoogd door het afsluiten van een reeks nieuwe

protocollen. Zo werd er kennis opgedaan inzake de behandeling van de dossiers

die moeten voorgelegd worden aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

levenssfeer. Bovendien werd een inventaris van alle protocollen waarin de

Patrimoniumdocumentatie partij is, opgenomen in een databank die ter beschikking

zal gesteld worden van een beperkt aantal gebruikers. Deze applicatie zal toelaten

om de aangegane verbintenissen en de genomen acties op te volgen.

S

Operationalisering van

de stafdiensten

Inleiding

Inleiding

In plaats van een ”big bang” bij het invoeren van de nieuwe Coperfinorganisatie werd in 2008 voor de oprichting van de

stafdiensten van de administrateur-generaal gekozen voor een tussenoplossing. Deze bestaat erin de in 2005 aangevangen

herschikking van de centrale administraties verder te zetten d.m.v. het functioneel hergroeperen van bestaande diensten.

Dienstverlening, Strategie & Uitvoering

Dienstverlening, Strategie & Uitvoering

De opdrachten van de dienst Dienstverlening, Strategie & Uitvoering (DSU) werden in drie afdelingen opgesplitst: Risicobeheer,

Contactcenter en Marketing. De businesseisen werden beschreven en daarna door het management goedgekeurd, en de

inwerkingtreding werd georganiseerd in drie projecten.

De afdeling risicobeheer werd opgericht bij koninklijk besluit van 4 maart 2008, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van

12 maart 2008. De operationalisering ervan is voorzien voor 2009.

Het Contactcenter van de Patrimoniumdocumentatie zal in 2009 op punt gezet worden met de verplichting om de werking van

het geheel van de kanalen voor dienstverlening op professionele wijze te ontwikkelen.

De opdrachten, de profielen en de structuur van een ploeg van de afdeling marketing zullen in 2009 gedefinieerd worden.

Daarna zal een inventaris opgemaakt worden van alle producten die de Patrimoniumdocumentatie aflevert en de ontwikkelingsmogelijkheden

ervan.

Van een aanbodgerichte administratie moet de Patrimoniumdocumentatie evolueren naar een informatiegerichte administratie

op basis van de vraag.


Functionele Expertise & Ondersteuning

Functionele Expertise & Ondersteuning

Het oprichten van de stafdienst Functionele Expertise & Ondersteuning (FEO) zoals uitgewerkt bij de Coperfinhervorming, werd

uitgesteld wegens moeilijkheden bij het aanpassen van de reglementering, en omdat het overleg tussen de verschillende belanghebbenden

te dikwijls in gebreke bleef. In het tweede semester van 2008 werd daarom een overgangsstructuur, een werkelijke

embryonale FEO, opgericht.

In deze overgangsorganisatie werden de wetgevingsdirectie uit de Administratie van Fiscale Zaken en de directies Werkmethoden,

Comptabiliteit en Documentatie samengevoegd. Tegelijkertijd werd in juni 2008 de cel Kennisbeheer (zie "Kennisbeheer

in "Onze e-Diensten") opgericht. Vanaf 2009 zal de geschillendienst van de sector registratie opgenomen worden in de afdeling

Juridische Expertise.

De taken van deze overgangsorganisatie worden als volgt verdeeld onder drie afdelingen:

• de afdeling Reglementering neemt vooral de voorbereiding van de wetgeving en de informatie op zich;

• de afdeling Werkmethoden wordt belast met het uitwerken van de werkmethoden en het proces opvolging;

• de afdeling Juridische expertise is verantwoordelijk voor het bepalen van de standpunten van de Administratie, deze te becommentariëren

en te verdedigen.

Risicobeheer

Dienstverlening

Strategie &

Uitvoering

Contactcenter

Marketing

Reglementering

Functionele

Expertise &

Ondersteuning

Werkmethoden

Juridische expertise

Beheer, ondersteuning

en samenhang van de

programma’s

Program

Management

Office

Beheer van de

wijzigingen en

communicatie

Rapportering aan

het management

P

Overzicht

Program Management Office

Van Coperfin naar 2008

Van Coperfin naar 2008

Sinds 2000 is de Belgische federale Staat bezig met een grootscheepse hervorming

van het overheidsapparaat: Copernicus. De Federale Overheidsdienst Financiën nam

deel aan deze herstructurering onder de term Coperfin.

De algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vervangt de Administratie

van het Kadaster, van de Registratie en van de Domeinen. Haar structuur moet

evolueren naar vijf pijlers bijgestaan door drie stafdiensten, waarvan de dienst Program

Management Office er één is.

De Administrateur-generaal en de Administrateurs van de vijf pijlers zijn de enigen

die eind 2007 werden benoemd. Op het niveau van de buitendiensten wordt de structuur

van de vroegere Administratie behouden in afwachting van de operationalisering

van de diensten van de Patrimoniumdocumentatie.

In 2008 krijgen de stafdiensten vaste vorm, hun taken worden vastgelegd en gevalideerd.


Opdrachten

Opdrachten

Program Management Office (PMO) ondersteunt het geheel van de ontwikkelingsen

veranderingsprogramma´s aangewend voor de realisatie van de strategische doelstellingen

die in de beleidsplannen van de Administrateur-generaal en de Administrateurs

zijn vastgelegd. Zijn opdrachten zijn onderverdeeld in drie grote groepen:

• de programma’s beheren en ondersteunen en de samenhang ervan verzekeren;

• de wijzigingen beheren en interne communicatie verzekeren;

• de rapportering aan het management.

De programma’s beheren en ondersteunen en de samenhang ervan verzekeren

De programma’s beheren en ondersteunen en de samenhang ervan verzekeren

Deze eerste opdracht bestaat uit:

• garanderen van de realisatie van een geïntegreerde planning;

• creëren en in stand houden van een omgeving die een projectmatige aanpak bevordert;

• capteren van de projectvoorstellen;

• voorstellen doen m.b.t. een structurering van deze projecten;

• ondersteunen van de projectteams om de voortgang van het project te garanderen;

• garanderen van de implementatie van een benaderingsmethodologie en van het beheer van de

projecten en de programma’s;

• garanderen van de coördinatie tussen de projecten en formaliseren van de verbanden tussen

projecten in een contract.

De wijzigingen beheren en interne communicatie verzekeren

De wijzigingen beheren en interne communicatie verzekeren

Deze tweede opdracht bestaat uit:

• vergemakkelijken van de aanvaarding van nieuwe werkmiddelen, werkmethodes en structuren door de

ambtenaren;

• verwezenlijken van een duidelijke en coherente communicatie over de vooruitgang van de projecten;

• consolideren van de informatie die nodig is voor de interne en externe communicatie.

De cel CMT (Change Management Team) en de Communicatiecel zijn belast met de uitwerking van opleidings-

en informatiecampagnes en garanderen de opvolging van reacties zowel bij het management als bij

de buitendiensten.

De rapportering aan het management

De rapportering aan het management

Deze derde opdracht bestaat uit:

• voorstellen doen m.b.t. de vorming of de aanpassing van het strategisch uitvoeringsplan;

• het management duidelijke en volledige informatie geven over de projecten

zodat het in staat is prioriteiten te stellen en te beslissen over de te volgen strategie

voor de realisatie ervan;

• een volledige, gestandaardiseerde en gestructureerde rapportering verzekeren;

• de synthese maken van de openstaande punten en hun mogelijke impact, van de

risico’s en van de ondernomen of te ondernemen acties;

• consolideren van de escalatiepunten;

• de implementatie en de ondersteuning van project- / programmamonitoring en

de gestructureerde rapportering verzekeren.

In 2008 werden de verschillende projecten

gehergroepeerd in 6 programma’s:

• het programma GVPD;

• het programma GIS;

• het programma PRII;

• het programma APG;

• het programma GRB;

• het programma Patrimoniumdiensten.

De hergroepering is gebaseerd op de behandelde

materies en de interacties tussen

de verschillende projecten.


B

Operationalisering van de

Inleiding

Inleiding

De Coperfinhervorming had onder andere als doelstelling de specialisatie

van de medewerkers en de hervorming van de diensten. Deze

hervorming is een belangrijke stap binnen de Patrimoniumdocumentatie

bestaande uit, moet het nog gezegd worden, twee onderscheiden

sectoren nl. ”Kadaster” en ”Registratie en Domeinen”; deze diensten

beschikken elk over hun eigen documentatie, telkens met betrekking

tot dezelfde goederen en personen. De uitdaging bestaat erin, enerzijds,

het hergroeperen van de controles en kantoren tot grotere eenheden en,

anderzijds, tot het integreren van hun documentatie door een aanpassing

van de werkmethoden. Deze operationalisering vereist de hergroepering

van diensten, een herverdeling van de taken, overdrachten van

bevoegdheden tussen sectoren, tot zelfs aanpassing van wetteksten. In

2008 werden de nieuwe werkmethoden opgenomen in Procedureboeken,

opgesteld met behulp van de methode van Information Mapping®;

ze maakten het voorwerp uit van informatiesessies ten behoeve van de

leidinggevenden en de medewerkers in het ganse land.

buitendiensten

Information Mapping ®

maakt het mogelijk om

informatie beter te analyseren,

te structureren en

voor te stellen. De methode

stelt zich tot doel een

document begrijpelijker

en leesbaarder te maken.

Eén van de basisprincipes

van de methode bestaat

erin de informatie uit te

splitsen en te herschikken

tot kleinere, toegankelijke

eenheden.

Het toekomstige verkoopcentrum van de Patrimoniumdiensten te Brussel

Het toekomstige verkoopcentrum van de Patrimoniumdiensten te Brussel

De Patrimoniumdiensten zijn bevoegd om,

met tussenkomst van het Centraal Orgaan voor

de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring

(COIV), de vonnissen houdende beslagneming

of verbeurdverklaring van diverse roerende goederen

uit te voeren. Het aantal en de frequentie

van de te organiseren verkopen verhoogt voortdurend

en het plan ter bestrijding van de fiscale

en sociale fraude zal deze groei nog doen toenemen.

De Coperfinhervorming heeft voorzien in de oprichting

van vijf grote verkoopcentra om de bij

een rechterlijke beslissing inbeslaggenomen of

verbeurdverklaarde goederen op te slaan en tot

Overdracht van bevoegdheden

Overdracht van bevoegdheden

hun verkoop over te gaan. Deze centra, die een

bijzondere infrastructuur vereisen, dienen binnen

het ambtsgebied van elk Hof van Beroep te

worden gevestigd. Hun oprichting moet ook als

antwoord dienen op de problemen die door het

Rekenhof in een verslag van 2006 werden vastgesteld.

Het derde domeinkantoor te Brussel werd

als pilootproject aangeduid. Dit kantoor organiseert

het grootste aantal verkopingen van roerende

goederen en zijn huidige infrastructuur is ouderwets,

te klein en... met sluiting bedreigd. De

weerhouden locatie is gelegen te Haren. De gebouwen

hebben ongeveer 3.000 m² opslagruimte.

Zij zullen over een beveiligde opslagruimte be-

De taken inzake de vaststelling en de controle op de venale waarde van de onroerende goederen,

welke in uitvoering van hun respectieve opdrachten voorheen werden behartigd door de ontvangers

van de registratie en door de Aankoopcomités van onroerende goederen, werden overgedragen aan

de pijler Opmetingen & Waarderingen; voor wat betreft eerstgenoemde werd de volledige taak overgedragen,

voor wat betreft de Aankoopcomités wordt die overdracht, in een eerste fase overgelaten

aan hun appreciatie, dit in functie van de omvang van de uit te voeren opdracht.

De ontvanger van de registratie is nu volledig ontheven van elke verantwoordelijkheid m.b.t. de bepaling

van de venale waarde, met inbegrip van de venale waardebepaling inzake controleschatting.

De Aankoopcomités echter, blijven verantwoordelijk voor de vaststelling van de prijs en vergoeding

alsook voor de onderhandelingen in vervreemdings- en onteigeningsprocedures.

schikken voor de waardevolle goederen en een

verkoop- en toonzaal van ongeveer 500 m² die

tot 150 personen kan ontvangen. De opening is

voorzien voor september 2009.


Antennes Opmetingen & Waarderingen

Antennes Opmetingen & Waarderingen

Binnen de pijler Opmetingen & Waarderingen werden de controles van het

kadaster aangepast ter voorbereiding van de oprichting van de ”Antennes Opmetingen

& Waarderingen”. De aanpassing gebeurde op dusdanige manier dat

er zich geen enkele controle op de grens tussen twee toekomstige antennes

bevindt. Ze maakt de verwezenlijking van de toekomstige antennes mogelijk

door een eenvoudige hergroepering van de controles.

Bepaalde controles kunnen door een fysieke hergroepering op het terrein reeds

werken als antenne.

Door hun bevoegdheid over een groter gebied, hebben de antennes een bijkomend

schaalvoordeel en de beschikking over een team met het nodige vakmanschap

voor de goede werking van de pijler Opmetingen & Waarderingen.

Rechtszekerheidsantennes

Rechtszekerheidsantennes

In de pijler Rechtszekerheid zullen de diensten opnieuw worden ingericht in

“Rechtszekerheidsantennes”.

Een eerste stap in de operationalisering van 2008 bestond uit de herverdeling

van de bevoegdheden van de registratiekantoren in drie pools: ”registratie”,

”successie” en ”geschillen”. Een instructie definieert deze nieuwe indeling en

streeft naar gelijkvormigheid van de werkmethodes in de pools.

Deze wijziging waarbij meerdere kantoren in pool werken heeft geleid tot:

• het verminderen van de impact van een structureel tekort aan personeel;

• het behandelen van de verhoging van de werklast;

• de specialisering van de taken die door de regionalisatie steeds ingewikkelder

zijn geworden;

• het garanderen van kwaliteitsvolle dienstverlening aan de klant.

© POLKA DOT / Jupiterimages


K Kwaliteit

Ondersteuning en interne controle

Ondersteuning en interne controle

!

De oprichting van de Patrimoniumdocumentatie en de hieruit voortvloeiende herverdeling van

de bevoegdheden heeft geleid tot het herbepalen van taken en werkwijzen. Sommige ervan kunnen

transversaal zijn ten opzichte van de administraties van oorsprong. Zij hebben hun eigen

dienst Algemene Inspectie binnen de Patrimoniumdocumentatie. Het samen bestaan van deze

diensten gebaseerd op de oude administratieve indeling en de operationele diensten, die vallen

onder de verantwoordelijkheid van de respectieve administrateurs, zorgt voor verwarring inzake

de bevoegdheden en het takenpakket waarmee de dienst Algemene Inspectie belast is.

Het project ”Ondersteuning en Interne Controle” heeft tot doel deze bevoegdheden en respectieve

taken te bepalen om vervolgens een centrale dienst ”Ondersteuning en Interne Controle”

op het niveau van de Administrateur-generaal op te richten.

Deze centrale dienst moet de operationele diensten helpen om hun belangrijkste doelstellingen

te verwezenlijken en, indien nodig, tussen te komen in de behandeling van probleemdossiers. In

het algemeen zal de dienst op de goede naleving van de richtlijnen en de uitvoerbaarheid van de

noodzakelijke werkmethodes toekijken.

MpM: praten werkt

MPM: praten werkt

Kwaliteit is een zaak van elke ambtenaar. Elkeen heeft op zijn niveau de permanente opdracht om zorg te dragen voor de

kwaliteit van het geleverde werk. De kwaliteit van de diensten van de FOD Financiën (Patrimoniumdocumentatie) verbeteren,

gebeurt onder andere via performantiemanagement (MPM).

De leden van het college van de Patrimoniumdocumentatie vinden de inbreng van de lokale dienstchefs terzake belangrijk.

De mandatarissen wilden de werkvloer absoluut ontmoeten. De centrale vragen bij deze ontmoetingen zijn telkens: ”Verloopt

alles nog volgens afspraak? Moeten de mandaathouders niet bijsturen?”

In de loop van 2008 werden meerdere plaatselijke dienstchefs op het college uitgenodigd om er hun verhaal te doen. De dienst

”performantiemanagement” had, samen met de lokale chefs vooraf met de medewerkers op het terrein gesproken om ook hun

bezorgdheden (d.w.z. Kritieke Succes Factoren) te onderscheppen. Wederzijdse engagementen werden aangegaan.

Via boordtabellen kunnen de aangegane engagementen en de afgesproken projecten worden opgevolgd.

In 2009 gaan we verder met deze aanpak. In 2009 zullen seminaries worden georganiseerd om -in collegialiteit tussen alle

managementlagen van de Patrimoniumdocumentatie - een strategie te plannen, waarin elke dienstleider zich engageert.

De cel Identity and Access Management

De cel Identity & Access Management

De cel IAM werd opgericht binnen de pijler Informatieverzameling & Uitwisseling om de toegangsrechten tot de patrimoniale

informatie die worden toegekend aan interne en externe gebruikers te bepalen en op te volgen. De cel staat in voor het uitwerken

van gebruiksregels en voor het creëren en beheren van een bevoegdheidsmatrix. Bovendien waakt zij over de strikte

toepassing van bovengenoemde gebruiksregels.

Er werd een informaticatool ontwikkeld om de toegang van de medewerkers van de FOD Financiën tot alle nieuwe applicaties

die in het kader van de Coperfinhervorming worden gelanceerd te valideren.

Gespecialiseerde equipes van het change management team en van de communicatiecel zullen de gebruikers begeleiden bij de

aanpassing aan deze nieuwe veiligheidsregels. Het is immers belangrijk het vertrouwelijke karakter van bepaalde informatie

te garanderen en de hoogst mogelijke nauwkeurigheid bij het behandelen van patrimoniale gegevens te verzekeren.


De kwaliteit van het kadastraal plan

De kwaliteit van het kadastraal plan

De geometrische kwaliteit van het kadastraal percelenplan is essentieel, maar de visuele kwaliteit en de kwaliteit van de eigenlijke

data zijn eveneens fundamenteel. De verbetering van het kadastraal percelenplan werd dus aangepakt op deze drie

domeinen.

De dringende en blokkerende anomalieën die werden gegenereerd tijdens de realisatie van het continu plan werden rechtgezet.

De resultaten van de digitalisering werden verbeterd om de visuele kwaliteit te verhogen: herpositionering van de perceelnummers,

toevoeging grenspalen, inschrijving van de straatnamen met respect van de toponiemregels.

De kwaliteit van de plangegevens hangt af van hun topologische en alfanumerieke kwaliteit en hun overeenstemming met de

gegevens van de kadastrale legger. 80 % van de grafische gegevens, zoals de gaps en overlaps, werden automatisch verbeterd.

De overige 20 % werden manueel verbeterd. De fouten vastgesteld in de alfanumerieke gegevens van het plan worden

gepubliceerd en volgens de prioriteiten verbeterd via een webtoepassing. Tenslotte heeft de vergelijking tussen het plan en

de legger toegelaten om incoherenties tussen de perceelnummers en de aarden van de percelen (”gebouwd” volgens de ene

bron en ”ongebouwd” volgens de andere) te verbeteren. De laatste verbeteringen zijn het resultaat van de vergelijking van de

gegevens betreffende de gebouwde percelen die voorkomen in verschillende databases.

CMGH

De toepassing CMGH of ”CadMap Graphical User Interface Heavy

modifications” behandelt de grote wijzigingen aan het kadastraal percelenplan

die door de Directie van de Grote Opmetingen en Algemene

Plans en zijn tien provinciale afdelingen werden gerealiseerd. Deze

toepassing is een aangepast instrument ontwikkeld binnen de Patrimoniumdocumentatie

en laat de integratie van topografische opmetingen

en complexe updates van het plan toe. Deze taken verbeteren de geometrische

kwaliteit van het plan en maken deel uit van de continuïteitsverbetering.

De realisatie van een continu plan is de eerste stap in de

opbouw van een Geografisch Informatie Systeem, een logisch eindpunt

van de modernisering van het kadastrale plan (zie ”Het toekomstig Geografisch

Informatiesysteem”).

De Jit-vergaderingen

De JiT-vergaderingen

De Just in Time-vergaderingen, (JiT) worden meermaals per jaar georganiseerd met de gewestelijk

directeurs op vraag van het Directiecomité van de FOD Financiën. Deze vergaderingen hebben

hoofdzakelijk tot doel te onderzoeken in welke mate de Administratie de doelstellingen respecteert

die ze zichzelf gesteld heeft. Het komt er onder andere op aan de tekortkomingen op te sporen die

tot de verstoring kunnen leiden van de goede werking van de onderling afhankelijke werkprocessen

en voor de aangepaste oplossingen te zorgen. De Patrimoniumdocumentatie zal er onder meer

op toezien dat de manutentie van haar documentatie snel genoeg verloopt teneinde, onder meer, de

heffing van de onroerende voorheffing te verzekeren. Zij zal tevens nagaan of de inlichtingen die

de burger of de professionelen nodig hebben om hun verplichtingen ten opzichte van administratieve

autoriteiten te vervullen, binnen de gestelde termijnen worden afgeleverd.

Deze vergaderingen beogen tevens de analyse van statistieken getrokken uit systemen van gegevensverwerking

op basis van criteria zoals de globale werkvolumes, de opvolging van de flux van

behandeling van akten of de toestand van de achterstand van de kantoren.

De isO-normen

De ISO-normen

De uitwisseling van geografische gegevens wordt steeds aanzienlijker, zowel op nationaal als op

Europees en wereldwijd niveau. De Patrimoniumdocumentatie wil kwaliteitsvolle informatie verstrekken

die voldoet aan de vereisten van de Inspire-richtlijn. Deze Europese richtlijn is gericht op

het bevorderen van de opstelling en het uitwisselen van ruimtelijke gegevens die nodig zijn voor

het milieubeleid van de Unie. De specificaties van deze richtlijn zijn grotendeels gebaseerd op de

ISO-normen met betrekking tot de geomatica. Door met deze documenten te werken geeft de Administratie

aan dat ze de interoperabiliteit van haar informatie wenselijk acht. Er zijn een veertigtal

normen beschikbaar, gaande van de beschrijving van de kwaliteit van ruimtelijke gegevens tot

de definitie van de GML-taal voor de overdracht en de opslag van informatie. Documenten die met

name betrekking hebben op de samenstelling van metagegevens, namelijk de normen ISO 19115,

ISO 19119 en ISO 19139, werden al aangekocht door onze Administratie en worden gebruikt om

de kwaliteit van onze ruimtelijke gegevens te verbeteren.


www.patrimoniumdiensten

W.be

De Patrimoniumdiensten en hun opdrachten

De Patrimoniumdiensten en hun opdrachten

De Patrimoniumdiensten verkopen de onroerende (gebouwen, gronden)

en roerende (auto’s, computers, meubilair, enz.) goederen die behoren

tot het privaat domein van de openbare overheden en die niet meer worden

gebruikt. Zij voeren tevens, voor rekening van deze instanties, de

aankopen en de onteigeningen van onroerende goederen uit en zij beheren

de goederen van het privaat domein van de Staat, wat het onderhoud,

de verhuur of de terbeschikkingstelling van deze goederen impliceert.

Coperfinhervorming en quick wins

Coperfinhervorming en quick wins

De Coperfinhervorming, gestart eind december 2001, had de modernisering van het departement van Financiën als

doelstelling. Om de deugdelijkheid van nieuwe werkmethodes aan te tonen, identificeerden de werkgroepen concrete

verbeteringen die snel en zo goedkoop mogelijk realiseerbaar zijn. Eén van deze ”quick wins” was de creatie van een

eigen website voor de Patrimoniumdiensten, een echt publicitair uithangbord voor de door de Staat te verkopen roerende

en onroerende goederen. De site is sinds januari 2003 online met een belangrijke troef, een efficiënt webadres:

www.patrimoniumdiensten.be.

Evolutie van de site

Evolutie van de site

De eerste versie van de site bracht reeds de diensten en

de producten naar voor die aan de burger werden aangeboden:

de aankondigingen voor de verkopen van onroerende

en roerende goederen en de te downloaden formulieren

hadden voorrang op de opdrachten van de pijler.

Logische indelingen, visuele overzichten, samenhang

tussen de vorm en de inhoud, snelle toegang tot de opgevraagde

informatie vormden de belangrijkste troeven

van deze pagina’ s.

De volgende versies brachten meer illustraties en eenvoud.

Het toevoegen van meer en meer foto’s leidde immers

tot het verminderen van nutteloze interactieve elementen

en niet-relevante grafische onderwerpen.

In 2008 werden foto’s die de te verkopen roerende en

onroerende goederen afbeeldden stelselmatig gebruikt.

Uittreksels uit het numerieke kadastrale plan en digitale

zichten van de percelen gaven een meerwaarde aan de

meegedeelde informatie.

De onroerende goederen werden in geografische zones

verdeeld: deze opsplitsing van de pagina’s verbeterde de

leesbaarheid maar ook het opzoeken van een goed.

Het ontbreken van een databank van gecodeerde verkopen,

te raadplegen op basis van meerdere criteria, zoals de aard

of de ligging van de goederen, kan beschouwd worden als

een minpunt. Men mag echter de grote verscheidenheid

aan goederen en hun spreiding in heel België niet vergeten.

Een eenvoudige opzoeking zoals ”Bouwterrein + Gent”

zou te vaak als antwoord ”geen goed gevonden” opgeven.

Wie zou daarenboven denken om te zoeken naar een oude

rijkswachtkazerne, een klooster of een sleepboot?


Publiciteit !

Publiciteit !

De frequentie van de updates van de site gebeurt trouwens dagelijks: zowel

voor wat betreft het toevoegen van een publicatie, het publiceren van een verkoopresultaat

als het aankondigen van een nieuw, ontvangen bod.

De Aankoopcomités van onroerende goederen en de domeinkantoren hebben

het belang van dergelijke publiciteit, om zo veel mogelijk kandidaat-kopers

te bereiken, goed begrepen. In 2008 waren de 120 verkoopsaankondigingen

van onroerende goederen, maar ook de 120 aankondigingen van verkoop van

roerende goederen op de site, hiervan het bewijs; dat maakt immers meer dan

1 publicatie per werkdag!

Meer dan een site van een immobiliënmaatschappij

Meer dan een site van een immobiliënmaatschappij

We kunnen besluiten dat de site van de Patrimoniumdiensten opgevat is als

deze van een immobiliënmaatschappij, maar met een belangrijk verschil: de

aard van de getoonde goederen. Naast de gebruikelijke gronden, garages en

huizen, vindt men er voertuigen, juwelen, elektronische apparatuur, meubilair,

drukmachines, boten, kantoorgebouwen, kerken, watertorens, magazijnen,

voormalige rijkswachtkazernes, scholen, hotels, of nog... een kasteel.

Zich aanpassen aan de

sEpa (gemeenschappelijk eurobetalingsgebied)

SEPA (gemeenschappelijk eurobetalingsgebied)

Vveranderingen

SEPA staat voor het vereenvoudigen van het betalingsverkeer binnen de Europese Unie alsmede IJsland, Liechtenstein,

Noorwegen en Zwitserland. Het huidige Belgische overschrijvingsformulier wordt vanaf 28 januari 2008

geleidelijk vervangen door het Europese overschrijvingsformulier met IBAN-rekeningnummer en BIC-code.

De FOD Financiën koos ervoor om een voortrekkersrol te spelen: vanaf april 2008 werd de aangifte van de personenbelasting

met vermelding van de IBAN- en BIC-codes, samen met een informatiebrochure inzake de impact

van SEPA, verzonden. Er werd een website ontwikkeld, brochures verdeeld en affiches opgehangen in de verschillende

diensten.

De Patrimoniumdocumentatie startte in september 2008 met het nieuwe Europese betalingssysteem voor al zijn

verrichtingen met burgers en bedrijven. Het betreft ondermeer de betalingen voor de afgifte van kadastrale uittreksels

en inlichtingen, successie- en registratierechten, diverse taksen en de niet-fiscale schulden.

Registratie van het exploot en van het proces-verbaal van de deurwaarder

Registratie van het exploot en van het proces-verbaal van de deurwaarder

Sinds 1 januari 2009 moet de overgrote meerderheid van de akten van de gerechtsdeurwaarders niet meer op het

registratiekantoor aangeboden worden. Het zijn de akten onderworpen aan het algemeen vast recht, kosteloos of

in debet te registreren. In plaats daarvan bieden de gerechtsdeurwaarders hun repertoria van de exploten en processen-verbaal

elke drie maanden aan als ”aangifte” voor de betaling van de rechten aan de ontvangers van de

registratie. Zonder de controleregels te wijzigen is dit een administratieve vereenvoudiging voor de gerechtsdeurwaarders

en een vermindering van de werklast voor de registratiekantoren. Na de protestakten, vrijgesteld van de

registratieformaliteit in 1998, is dit de tweede maal dat er van de mogelijkheid gebruik wordt gemaakt voorzien

in artikel 8bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.


De stedenbouwkundigeVvergunningen

Van Urbain i naar Urbain ii

Van Urbain I naar Urbain II

Eind 2008 was 79 % van de 589 Belgische gemeenten toegetreden tot het project Urbain I,

de online informatie uitwisseling van de stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd

door de gemeente.

Vooral in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeg het aantal deelnemende gemeenten

aanzienlijk. Ook een aantal grote steden zoals Antwerpen, Bergen en Charleroi zijn toegetreden

tot de digitale gegevensuitwisseling.

Urbain II is een uitbreiding van de toepassing Urbain I. De belangrijkste doelstellingen

zijn de administratieve vereenvoudiging en de verbetering van de patrimoniale documentatie

inzake de beschrijving van de gebouwen. Dit project is een samenwerking tussen vele

partners: gemeenten, gewesten, architecten, Orde van Architecten, FOD Economie, FOD

Financiën, enz.

Een principeakkoord met gevolgen

Een principeakkoord met gevolgen

Op 9 juli 2008 heeft het Overlegcomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de gewesten en de federale

overheid, een principeakkoord bevestigd over de administratieve lastenverlaging bij stedenbouwkundige vergunningen.

De inter-kabinet werkgroep werd door het Overlegcomité belast met het concretiseren van het project.

Het project Urbain II werd vanaf dat ogenblik opgesplitst in verschillende delen om de competenties van de verschillende

partners te respecteren:

• een gewestelijk deel voor de opvolging van de stedenbouwkundige vergunningen; het Vlaams Gewest heeft

voor zichzelf een informatiseringsproject opgestart voor de aanvraag van stedenbouwkundige vergunningen;

• een federaal deel voor de beschrijving van gebouwen, ontwikkeld binnen de Patrimoniumdocumentatie; dit deel

leidt tot de module ”Gebouwen”;

• een deel ontwikkeld door de Orde van Architecten voor de verwerving van de visa; het visum is een technisch

document betreffende het stedenbouwkundige project van de architect dat de Orde moet goedkeuren alvorens

de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in te voeren.

Samenwerkingsprotocollen met externe partners

Samenwerkingsprotocollen met externe partners

Een ontwerp van samenwerkingsprotocol tussen de Orde van Architecten en de FOD Financiën werd gevalideerd

door de Nationale Raad van de Orde van Architecten op 29 februari 2008 en door het College van de Algemene

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie op 15 april 2008. Dit protocol voorziet onder meer in:

• de medewerking van de Orde van Architecten aan de eenmalige inzameling en uitwisseling van stedenbouwkundige,

bouwkundige en statistische informatie ter gelegenheid van de aanvragen van stedenbouwkundige

vergunningen en de uitvoering van de werken;

• de actualisering van de gebouwencode door de architecten ter gelegenheid van onroerende werken waarvoor

een stedenbouwkundige vergunning vereist is;

• het aanleveren door de architecten van de bouwplannen, indien mogelijk in een digitaal formaat.

Het samenwerkingsprotocol van 9 september 2008 afgesloten tussen de FOD Economie Algemene Directie Statistiek,

het Nationaal Geografisch Instituut en de Patrimoniumdocumentatie heeft een conventionele context

gecreëerd die de Patrimoniumdocumentatie toelaat om de gegevens voor de statistiek van de bouwvergunningen

in te zamelen en aan de FOD Economie te bezorgen.


Module ”Gebouw” en medewerking van de architecten

Module ”Gebouw” en medewerking van de architecten

In de loop van 2008 werd veel energie geïnvesteerd in de functionele analyse en de ontwikkeling

van de module ”Gebouw”.

Het model is dermate soepel dat het op elk moment kan aangevuld worden met nieuwe attributen

zonder wijziging van de datastructuur.

Wanneer de architect in het kader van een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning

genoopt wordt een gebouw te beschrijven dan gebeurt dit eenmalig binnen de module ”Gebouw”

van de Patrimoniumdocumentatie.

Deze informatie zal te raadplegen zijn door alle

betrokken overheden.

De overige administratieve informatie wordt ingevoerd

in de applicatie ontworpen door het gewest

of door de Orde van Architecten.

Planning 2009

Planning 2009

Voor 2009 staan de volgende etappes op het programma:

Deel

VERGUNNINGEN

• operationaliseren van de module ”Gebouw”

voor interne gebruikers en architecten met mogelijkheid

tot digitale aanlevering van de gegevens voor de statistiek van

de bouwvergunningen;

• opvolging van de uitvoering van de werken;

• de inzameling van de kadastrale aangiftes overgemaakt door de eigenaar;

• de interactie met de modules ”Vergunningen” van de gewesten.

Administratieve informatie

Vergunningen

Statistische informatie

vergunningen en woningen

Architect

Beschrijving gebouwen

en werken

Informatie gebouw Module Informatie gebouw Deel

GEBOUW

VISA

ADSEI

Informatie gebouwen

en werken

STIPAD

Administratieve informatie

Visa

Kennisbeheer

Kennisbeheer

E

Onze

e-diensten

De autoriteiten van de FOD Financiën hebben beslist om een kennisbeheersysteem te creëren:

het Knowledge Management System (KMS). In dit systeem zal een centrale gegevensbank worden

geïnstalleerd waarin verschillende interne informatieve sites worden geïntegreerd. Binnen

de Patrimoniumdocumentatie werd de nieuwe directie Informatie en gebruikersondersteuning

met deze taak belast.

De eerste site die in 2008 in het nieuwe systeem KMS werd geïntegreerd, heet Fisconet, de

fiscale gegevensbank van de FOD Financiën, oorspronkelijk beheerd in partnerschap met een

privébedrijf. Deze site waarvan de meeste rubrieken eveneens toegankelijk zijn voor het grote

publiek heet voortaan Fisconetplus. Deze toepassing beschikt over een viertalige systematiek

die betrekking heeft op alle materies die de FOD Financiën behandelt, en de zoekcriteria kunnen

voortaan worden gesorteerd op datum en op relevantie. In 2009 zal Fisconetplus worden

uitgebreid met andere zoekcriteria zoals sleutelwoorden of artikelen van de Wetboeken, en met

nieuwe rubrieken zoals de ”recente wijzigingen”.

In een latere fase zullen de volgende integraties worden uitgevoerd:

• de gegevens van DocDB, de gegevensbank van de praktische gevallen behandeld door de

centrale Administratie;

• de gegevens van Codinet, de codificatie ”personeel” online;

• de vakcursussen;

• de publicaties die online beschikbaar zijn.


De site van de Dienst voor alimentatievorderingen

De site van de Dienst voor alimentatievorderingen

Om zijn informatiecampagne, begonnen in de loop van het laatste trimester van 2007, te vervolledigen, heeft de

Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO), in navolging van andere organismen, een website (www.davo.belgium.be)

opgestart. Deze website is een toevoeging aan de reeds bestaande informatiekanalen en heeft als doel

iedereen te informeren die op een of andere manier in de problematiek van de niet-betaling van de onderhoudsgelden

geïnteresseerd is. Het indienen van een aanvraag, de voorwaarden tot tussenkomst, het vervolg van het dossier

alsook de kosten van de tussenkomst staan er in detail op.

De website stelt ook de Evaluatiecommissie voor, die jaarlijks de werking van de Dienst evalueert en een

evaluatieverslag opstelt ter attentie van de Ministers van Financiën en van Begroting. De verslagen van de jaren

2004, 2005, 2006 en 2007 kunnen online geraadpleegd worden.

Herinneringsbrief aan de burger

Herinneringsbrief aan de burger

Sinds januari 2008 verzendt de Patrimoniumdocumentatie, op vraag van de federale ombudsmannen, een standaardbrief

naar de particulieren die een onroerend goed hebben verworven aan het verminderd tarief voorzien

voor bescheiden woningen (artikel 53, 2°, van het Wetboek der registratierechten).

Alhoewel ze niet wettelijk verplicht is, wenst de Administratie de betrokkenen te herinneren aan hun verplichtingen

inzake de inschrijving in het bevolkingsregister en het behoud van deze inschrijving, alsook aan de eventuele

financiële gevolgen van de niet-naleving van deze verplichtingen.

Deze brieven worden maandelijks op geautomatiseerde wijze verzonden aan alle kopers van een onroerend goed

aan het verminderd tarief, zes maanden voor het verstrijken van de eerste inschrijvingstermijn. De brief vermeldt

de coördinaten van het Contactcenter van de FOD Financiën en de gegevens van het bevoegde registratiekantoor

waar de betrokken kopers nadere inlichtingen kunnen bekomen. In 2008 werden er op die manier 51.024 brieven

verzonden.

De online raadpleging van de kadastrale uittreksels

De online raadpleging van de kadastrale uittreksels

Er werden e-diensten ontwikkeld voor het raadplegen van de kadastrale legger. Deze e-diensten

bestonden al voor het uitwisselen van informatie met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

en voortaan zullen zij ook toegankelijk zijn voor de burger via de website My Minfin. In de loop

van 2009 zullen zij ook gebruikt gaan worden door de Koninklijke federatie van het Belgisch

Notariaat, als eerste fase in de modernisering van de gegevensuitwisseling met de Patrimoniumdocumentatie.

Andere interne en externe klanten zijn vragende partij, maar elke aanvraag dient

steeds voorafgaandelijk goedgekeurd te worden door de Commissie voor de bescherming van het

privéleven. Bedoeling is immers de burger te beschermen tegen elk niet-geoorloofd gebruik van

persoonlijke gegevens.

Eenmaal de moderniseringsprojecten volledig gerealiseerd zullen zijn, zullen nieuwe producten

die momenteel nog bestudeerd worden de continuïteit van de dienstverlening aan onze klanten

verzekeren.

My Minfin

My Minfin

De toepassing My Minfin is sinds 15 mei 2007 beschikbaar en stelt, naast Tax-on-web, een groot

aantal fiscaal belangrijke documenten en gegevens ter beschikking van de burger.

Een belangrijk luik binnen My Minfin zijn de ”Patrimoniale bezittingen”. Dit luik geeft de burger

een overzicht van zijn onroerend bezit, alsook zijn geregistreerde huurcontracten die werden

opgenomen via de toepassing My Rent.

Deze informatie kan o.a. gebruikt worden voor het vervolledigen van de elektronische aangifte

via Tax-on-web, bijvoorbeeld het aanvullen van het niet-geïndexeerde kadastrale inkomen.

Deze transparantie tussen de gebruiker van My Minfin en de Patrimoniumdocumentatie zorgt

voor een win-win relatie; in die zin dat de burger de mogelijkheid heeft de administratie te vragen

de eventuele fouten of ontbrekende elementen in zijn dossier te vervolledigen of te verbeteren.


Onteigening

Oten algemenen nutte

Het begrip onteigening

Het begrip onteigening

”Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op

de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling”, aldus artikel

16 van de Grondwet.

In het Belgisch recht heeft de term onteigening uitsluitend de betekenis van gedwongen eigendomsberoving

ten algemenen nutte tegen een billijke en voorafgaandelijke vergoeding. Een

gerechtelijke onteigening wordt uitgesproken door de rechter in de gevallen voorzien bij de wet

en volgens de bij wet voorziene gerechtelijke procedures.

De onteigeningsprocedure bestaat uit drie fasen: de administratieve formaliteiten, de minnelijke

verwerving en in geval van mislukking ervan, de gerechtelijke onteigening. Meestal ervaren de

burgers de minnelijke verwerving als een gedwongen onteigening van hun goederen ook al dient

deze overeenkomst, indien ze kan worden bekomen, juridisch te worden gekwalificeerd als een

verkoop. De vergoeding voorgesteld bij de minnelijk verwerving is diegene die de rechter, naar

redelijke verwachting, zou toekennen indien het tot een gerechtelijke onteigening zou komen en

de overeenkomst wordt de ”minnelijke onteigening” genoemd in het administratief jargon om

het onderscheid te maken met een gewone aankoop door een administratieve overheid.

Rol van de Aankoopcomités van onroerende goederen

De Aankoopcomités van onroerende goederen zijn bevoegd

om voor alle onteigeningsgerechtigde overheden

onroerende goederen te verwerven.

Zij treden hierbij op in naam en voor rekening van de

verwervende of onteigende publieke rechtspersoon.

Zij beslissen niet welke goederen al dan niet moeten

onteigend worden, maar indien zich meerdere alternatieven

aanbieden wordt hen in deze fase wel een raming

van de verwervings- of onteigeningskost gevraagd. Het

Comité komt ook niet tussen bij de administratieve

procedure tot het bekomen van een onteigeningsbesluit

noch bij het opstellen en motiveren van het onteigeningsbesluit,

evenmin als bij vragen tot schorsing of

vernietiging ervan.

Voorbereidende werkzaamheden en het verloop van een minnelijke onteigening

Voorbereidende werkzaamheden en het verloop van een minnelijke onteigening

Na de ontvangst van de opdracht van de onteigenaar, raamt het Aankoopcomité van onroerende goederen het

noodzakelijke krediet voor de uitvoering van de onteigening. Deze raming is gebaseerd op wat in de rechtspraak

en de rechtsleer ”billijke schadevergoeding” wordt genoemd. Voor het bepalen van de marktwaarde van de

onroerende goederen, meestal het belangrijkste element van de vergoeding, kan het Comité beroep doen op de

medewerking van experts van de pijler Opmetingen & Waarderingen. Deze raming stelt de budgettaire grens

vast waarbinnen het Comité kan onderhandelen.

Na bevestiging door de onteigenaar dat het benodigde krediet beschikbaar is, onderzoekt de bevoegde ambtenaar,

in onderhavig geval de commissaris, wie de eigenaar of gebruiker is en stelt een vergoeding vast die

voorgesteld wordt aan elke rechthebbende. De onderhandelingen kunnen dan beginnen. Gelijklopend met de

onderhandelingen wordt het ontwerp van de akte voorbereid conform de wettelijke vereisten zoals de fiscale

en sociale kennisgevingen, hypothecair onderzoek, stedenbouwkundige vermeldingen, bodemattest, oorsprong

van eigendom, gegevens betreffende de identiteit en bekwaamheid van de partijen.

De minnelijke procedure

De minnelijke procedure

In geval van akkoord tekenen de commissaris, de onteigende en de gebruikers de

akte van verwerving. Aangezien het gaat om een authentieke akte is de tussenkomst

van een notaris niet vereist. De akte wordt vervolgens geregistreerd en ter overschrijving

aangeboden in de hypotheekbewaring. De commissaris waakt er over dat

de rechten van de bevoorrechte schuldeisers gerespecteerd worden. Hij stelt de onteigenaar

in kennis van het bedrag en de voorwaarden van betaling en bezorgt hem

een uitgifte van de akte.

De termijn van behandeling van de dossiers wordt bepaald in samenspraak met de

opdrachtgevende onteigenaar. Voor beperkte opdrachten moet men 6 à 9 maanden

rekenen vanaf de bevestiging van de beschikbaarheid der kredieten. Voor grote projecten

is dit vaak één jaar en meer.


De gerechtelijke onteigening

De gerechtelijke onteigening

De procedure van de onteigening bij hoogdringendheid, vervat in de wet van

26 juli 1962, wordt in meer dan 95 % van de gevallen toegepast. Ze tracht op

een evenwichtige manier de rechten en belangen van zowel de onteigenaar, de

onteigende als de belanghebbende derden te verzekeren.

Bij gebrek aan een akkoord binnen de toegestane termijn wordt een laatste

schriftelijk bod aan de onteigenden en rechthebbenden gedaan. Indien dit bod

niet wordt aanvaard, wordt het onteigeningsbesluit en het bijhorend innemingsplan

neergelegd ter griffie van het vredegerecht van de ligging van de goederen

waar alle belanghebbenden er kennis kunnen van nemen. Vervolgens is er:

• het plaatsbezoek;

• het provisionele vonnis;

• het voorlopige vonnis;

• de instemming of de herzieningsprocedure.

Het provisionele vonnis

Het plaatsbezoek

Het plaatsbezoek

Het Aankoopcomité van onroerende goederen dient een verzoekschrift

in bij de vrederechter om een datum vast te stellen

voor een plaatsbezoek. Binnen 8 dagen na de indiening

van het verzoekschrift, bepaalt de vrederechter dag en uur van

het plaatsbezoek, dat plaatsvindt uiterlijk 21 dagen na de indiening

van het verzoekschrift. Ten minste 8 dagen voor het

plaatsbezoek wordt de onteigende gedagvaard om aanwezig te

zijn en uitgenodigd de derde belanghebbenden te verwittigen.

Het plaatsbezoek wordt uitgevoerd in aanwezigheid van de

deskundige die de eed aflegt en een plaatsbeschrijving van het

onteigende goed opmaakt dat hij binnen de 15 dagen neerlegt

ter griffie. De rechter hoort de tussenkomende partijen en onderzoekt

de regelmatigheid van de onteigening, welke door de

onteigenden nog kan worden betwist.

Het provisionele vonnis

Binnen de 48 uren na de verschijning ter plaatse oordeelt de vrederechter of het verzoek tot onteigening kan worden ingewilligd,

en zo ja, bepaalt hij de ”provisionele” vergoeding. Dit is een ruwe schatting en mag niet lager zijn dan 90 % van het bod van de

onteigenaar. Tegen dit vonnis is geen beroep mogelijk. De onteigenaar wordt eigenaar van het goed, vrij van alle rechten en lasten.

Indien de vrederechter het verzoek tot onteigening afwijst, omdat hij oordeelt dat de onteigening onrechtmatig is, beschikt de

onteigenaar over 15 dagen om beroep aan te tekenen.

Van zodra het Aankoopcomité van onroerende goederen het provisioneel vonnis ontvangt, wordt het overgeschreven en vraagt het

de onteigenaar om de vastgestelde vergoeding te consigneren op de Deposito- en Consignatiekas. Deze consignatie is bevrijdend

voor de onteigenaar. De geconsigneerde sommen worden vrijgegeven aan de begunstigde, op zicht van een ”akte van vrijgave”,

opgesteld ofwel gratis door het Comité ofwel door een notaris.

Van zodra het Comité in het bezit is van de uitgifte van het provisioneel vonnis, het bewijs van storting van de provisionele vergoeding

en de plaatsbeschrijving, betekent het voormelde stukken aan de verwerende en tussenkomende partijen. Deze betekening

laat de inbezitname van de onteigende goederen toe. De termijn tussen het inleiden van de procedure en het moment van in bezitname

door de onteigenaar, bedraagt ongeveer twee maanden.

Het voorlopige vonnis

Het voorlopige vonnis

Na het provisioneel vonnis stelt de expert een schattingsverslag ten behoeve van de

rechter op. Deze hoort de partijen en de deskundige, en velt het ”voorlopige vonnis”

waarin hij de vergoedingen bepaalt. In de praktijk verloopt een paar maanden tot anderhalf

jaar tussen het provisionele en het voorlopige vonnis. De onteigenaar moet

binnen de maand na het vonnis het eventuele vergoedingssupplement consigneren

op de Deposito- en Consignatiekas, zoniet kan de onteigende de schorsing van het

gebruik door de onteigenaar eisen.

Berusting of herzieningsprocedure

Berusting of herzieningsprocedure

De procedure voor de vrederechter wordt afgesloten door het aangetekend verzenden

aan de onteigende en de erkende tussenkomende partijen van een kopie van het

voorlopig vonnis en van het consignatiebewijs. Vanaf deze datum hebben de partijen

twee maanden om de herziening van de vergoedingen te vragen. Hierna worden ze

definitief.

De herzieningsprocedure wordt gevoerd voor de Rechtbank van eerste aanleg. Ze

kan zowel de wettelijkheid van de onteigening als de voorlopige vergoeding in vraag

stellen. Deze procedure kan het onderwerp uitmaken van beroep en of een beroep in

cassatie en kan meerdere jaren duren.


© Patrimoniumdocumentatie


N De notificatie van

het

Een nieuwe procedure voor het voorafgaandelijk nazicht

kadastraal

inkomen

Een nieuwe procedure voor het voorafgaandelijk nazicht

Het afdrukken van de geautomatiseerde notificatiebulletins van de nieuw vastgestelde kadastrale inkomens wordt verzekerd door Fin-

Press, de drukkerij van de FOD Financiën.

Vóór 2008 werden de bulletins voor nazicht toegezonden aan de kadastercontroles, alvorens deze werden verzonden aan de belastingplichtigen.

Voortaan beschikt elke kadastercontrole over een online toepassing om de bulletins na te kijken, alvorens deze door Finpress

worden afgedrukt en rechtstreeks worden verstuurd.

Talrijke verbeteringen

Talrijke verbeteringen

De nieuwe werkmethode biedt talrijke voordelen, zoals:

• de elektronische archivering en consultatie van de notificatiebulletins;

• de toegang tot de gegevens voor al de betrokken diensten van Financiën;

• de afschaffing van allerlei taken binnen de controles, zoals plooiwerk, onder omslag

steken, verzenden of klasseren.

De realisatie van deze nieuwe strategie betekent een grote stap voorwaarts op het gebied

van werkkwaliteit, tijdwinst en verbetering van de dienstverlening aan de burger. Hierdoor

komt de Administratie in grote mate tegemoet aan de aanbevelingen van de federale

ombudsman.

De vooruitzichten

De vooruitzichten

De Patrimoniumdocumentatie zal de notificatie van de nieuw vastgestelde kadastrale

inkomens nog verbeteren, vooral door:

• het integreren van de archivering en de consultatie van de geautomatiseerde notificatiebulletins

in het documentennetwerk van de FOD Financiën;

• het integreren van de manuele notificaties in dit netwerk, met als doel het creëren

van een volledig elektronisch bestand van de notificatiebulletins;

• de verhoging van de frequentie van het aantal notificatiefases per mutatiejaar;

• op langere termijn, de verzending van de individuele notificaties aan elke mede-eigenaar.

Enkele cijfergegevens

Enkele cijfergegevens

In 2008 werden 163.566 geautomatiseerde notificatiebulletins verzonden; tegenover

158.686 in 2007 en 149.169 in 2006.


De reorganisatie

Rvan diensten

Inleiding

Inleiding

te Brussel

De hergroepering van sommige buitendiensten van de Patrimoniumdocumentatie gelegen

te Brussel in de ”Finance Tower” (Finto) is begonnen in juni 2008 met, als gevolg, de reorganisatie

en modernisering van de expertises, de klachten en het onthaal van het publiek.

De expertises en de geschillen

De expertises en de geschillen

De expertisedocumentatie met betrekking tot de industriële en uitzonderlijke gebouwen,

evenals die met betrekking tot de kantoorruimtes van de hele Brusselse agglomeratie is

gecentraliseerd in een omvangrijke ruimte en staat voortdurend ter beschikking van de

cel ”Expertise”.

Het groeperen van de dienst geschillen en de Antennes van het Kadaster op de 29 ste

verdieping zal de behandeling van de geschillen verbeteren en de oprichting van de cel

”Klachten” vereenvoudigen. Op dezelfde verdieping bevinden zich een tiental cockpits

bedoeld voor het ontvangen van belastingplichtigen van wie de vraag niet kan beantwoord

worden in de Front Office.

Front Office

Front Office

De Patrimoniumdocumentatie beschikt over haar eigen Front Office op het niveau -1. In een wachtzaal leidt een

ticketsysteem en een digitaal mededelingenbord de klant naar een van de vier cockpits. De uittreksels van de kadastrale

documentatie kunnen er worden verkregen tegen betaling aan de toonbank. Hiervoor werden eveneens

bankkaartlezers voorzien. Een vijfde cockpit ontvangt de klanten van de Kadasterantennes die zich aanmelden

zonder afspraak. De Front Office kan tot 13 ambtenaren tellen die onder de verantwoordelijkheid staan van een

teamchef. De dienst is open voor het publiek op werkdagen, van 9u00 tot 16u00 zonder onderbreking.

De volgende migratie

De volgende migratie

De Gewestelijke Directie en al de buitendiensten van het Kadaster gelegen te Brussel evenals de Directie Grote

Opmetingen en Algemene Plans zullen naar de ”Finance Tower” verhuizen in 2009.


A Aankoopcomités

De verwezenlijkingen

van de

van onroerende goederen

Inleiding

Inleiding

De veertien Aankoopcomités van onroerende

goederen brengen zeer gevarieerde opdrachten

tot een goed einde voor rekening van de federale

Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen en

de instellingen die ervan afhangen, de federale

autonome overheidsbedrijven, de gemeenten

en alle andere onteigeningsgerechtigde instellingen.

Als instrumenterende derde verlijden

zij verkoopakten voor sociale bouwmaatschappijen

en OCMW’s en verlenen zij hun medewerking

aan de realisaties van belangrijke stedenbouwkundige

renovatieprojecten door juridisch

en technisch advies te verlenen en onroerende

schattingen op te stellen.

De onteigeningen noodzakelijk voor de bouwwerven van het GEN

In 2008 werd de onteigening van de gronden noodzakelijk voor de uitvoering

van twee werven voor het GEN, langs de lijn 161, toevertrouwd aan het

eerste Aankoopcomité van onroerende goederen te Brussel:

• het tracé Jubelpark-Ottignies-Louvain-la-Neuve, de werf voor de tunnel

Schuman-Josaphat: een bijzonder delicate onteigening van 38 innemingen

gelegen onder gebouwen, op een vrij ondiep niveau in verhouding tot het

laagste niveau van de gebouwen en voor sommige op het niveau van de kelderverdiepingen

die als parkeerterrein of archief fungeren. Het gaat hier om

vrij prestigieuze kantoorgebouwen, waaronder enkele die de diplomatieke

vertegenwoordiging bij de Europese Unie huisvesten;

• het tracé Watermael-Bosvoorde-Ottignies-Louvain-la-Neuve, de werf te

Genval: aankoop van een veertigtal innemingen gelegen in een sterk verstedelijkt

gebied van Genval.

De grote projecten en de aankopen

De grote projecten en de aankopen

Behalve hun tussenkomst in het kader van projecten op lange termijn zoals de uitbreiding

van de haven van Gent, de verbreding van wegen, de aanpassingswerken inzake

riolering, de aanleg van ronde punten en fietswegen, de herinrichting van gevaarlijke

kruispunten, de bouw van waterzuiveringsinstallaties, de werken voor het GEN, de

inrichtingswerken aan het nieuwe station van Luik-Guillemins, hebben de Aankoopcomités

van onroerende goederen aankopen en onteigeningen uitgevoerd, noodzakelijk

voor de volgende realisaties:

• de inplanting van industriezones en de daarbij horende wegenaanpassingen in het

kader van het Marshallplan;

• de moderniserings- en uitdiepingswerken aan de Leie te Kortrijk;

• de bouw van een nieuwe campus voor het ziekenhuis te Knokke-Heist;

• het project Liefkenshoekspoortunnel;

• het Masterplan te Antwerpen;

• de aanleg van de metro te Charleroi;

• de bouw van de noordelijke spooraansluiting van de nationale luchthaven te Zaventem

in het kader van het Diaboloproject.


De vervreemdingen

De vervreemdingen

De Aankoopcomités van onroerende goederen hebben talrijke verkopen gerealiseerd,

hoofdzakelijk op verzoek van de federale, de regionale, de provinciale en de gemeentelijke

overheden, maar ook o.a. voor rekening van de Regie der Gebouwen, de Post en de

OCMW’s. We vermelden voornamelijk:

• de oude rijkswachtkazernes;

• een deel van de Albertkazerne te Brussel;

• een oud restaurant, hotelschool, te Grimbergen;

• een hofstede met erbijhorende gronden (40 percelen) te Brugge;

• het postsorteercentrum te Kortrijk;

• het fort van Walem, vervreemd aan de Stad Mechelen voor de uitbouw van een natuurgebied;

• het verlenen van opstalrechten aan de NV BAM door de NV Scheepvaart voor de aanleg

van de nieuwe Noorderlaanbrug over het Albertkanaal;

• het verlijden van verkoopakten op verzoek van sociale huisvestingsmaatschappijen in de

streek van Charleroi.

Het gebruik van aardwarmte in het geologische bekken van Bergen

De warmte van het geothermische water wordt bij het zuiveringsproces

van het afvalwater gebruikt, door de gisting van modder te

bevorderen. Dit proces genereert methaangas. Het Aankoopcomité

van onroerende goederen te Bergen was raadgever van de Intercommunale

IDEA bij de onroerende verrichtingen in het kader van de

uitbating van aardwarmte in het geologische bekken van Bergen. Het

Comité is trouwens, sinds jaren, belast met de onteigeningen voor de

bouw van waterzuiveringsinstallaties en het aanleggen van de collectoren.

De online raadpleging

van de

Rpapieren losse

rekeningen

Stand van zaken

Stand van zaken

Het proefproject voor het wettelijke archiveringsprogramma van de FOD Financiën had als doel 25 miljoen

papieren losse rekeningen van de registratie te vervangen door een elektronische versie in beeldformaat en de

onlineraadpleging ervan mogelijk te maken.

De installatie van de archiveringsinfrastructuur en het schrijven van de consultatietoepassing vormden de eerste

fase van dit ambitieuze project. Begin 2008, amper twee jaar na de aanvang van het project, werd de testfase

van de onlineraadpleging opgestart en op 1 maart was de inproductiestelling effectief. Aanvankelijk is de

raadpleging enkel toegankelijk voor de registratiekantoren en de Aankoopcomités van onroerende goederen.

Voordelen

Voordelen

De mogelijkheid om alle losse rekeningen van België te raadplegen vanuit alle registratiekantoren is ongetwijfeld

het belangrijkste voordeel. Deze raadpleging laat ook toe opzoekingen te doen via nieuwe criteria,

bijvoorbeeld de naam van de vrouw. Daarenboven garandeert de databank de duurzaamheid en de echtheid van

de losse rekeningen.

Elke aanvraag voor informatie wordt op een kortere termijn dan voorheen behandeld aangezien het vervelende

manuele werk vervangen is door een elektronische opzoeking die eenvoudiger en sneller is.

Tenslotte past deze toepassing in het kader van het concept van duurzame ontwikkeling binnen onze administratie.

6,2 kilometer boekenrekken die vroeger nodig waren voor de archivering van de papieren documenten

zijn thans overbodig alsook het gebruik van papier verdwijnt omdat zowel de verwerking van de gegevens van

de papieren losse rekeningen als hun archivering volledig elektronisch gebeuren.


H

Het regulariseren

van de huurcontracten

Inleiding

Inleiding

De regering heeft een aantal maatregelen uitgevaardigd met het oog op de verzoening van de belangen

van de huurder en van de verhuurder en tevens om de huurmarkt voor bewoning in zekere mate te kunnen

beheersen en indien nodig te regulariseren. Deze maatregelen die onder andere in de programmawet

van december 2006 ingeschreven zijn, hadden eerder een burgerlijk karakter dan een fiscale inslag.

Het regulariseren

Het regulariseren

In 2007 is het registreren van huurcontracten

voor bewoning geheel kosteloos gemaakt.

Hoewel deze formaliteit voorheen al verplicht

was, was er gedurende de eerste zes maanden

van dat jaar een regularisatie van niet minder

dan 500.000 huurcontracten die nog niet geregistreerd

waren.

De administratie heeft dan een database aangemaakt

om de enorme toevloed aan contracten

te kunnen verwerken. Deze applicatie laat

toe om de huurcontracten op de Centrale Administratie

te coderen en zodoende de registra-

tiekantoren te ontlasten. Contractuelen en jobstudenten

werden gerekruteerd om deze taak

uit te voeren.

De nieuwe wetgeving heeft ook geleid tot een

aanzienlijke toename van de registratie van

bijzondere contracten, hoewel zij niet volledig

passen in de doelstellingen van de regering.

Het gaat hier om de verhuurcontracten

voor studentenverblijven (studentenkot) en

de verhuur voor sociale woningen. Bij deze

contracten wordt de huurprijs bepaald aan de

hand van het gezinsinkomen en hun registratie

biedt geen enkele toegevoegde waarde voor de

documentatie. Daarom werd beslist om deze

huurcontracten niet meer op te nemen in de

databank.

Online typecontracten

Online typecontracten

Om de dienstverlening naar de burger te verbeteren en om het werk van de kantoren te beperken, heeft de Administratie,

in samenwerking met Test-Aankoop en met de Kamer Van Arbitrage en Bemiddeling, enkele typehuurcontracten

uitgewerkt en geplaatst op de site MyRent. Het Algemeen EigenaarSyndicaat heeft haar website laten

linken naar deze site.

De burger kan voortaan een typecontract online invullen en, na het te hebben ondertekend en gescand, het via

dezelfde applicatie ter registratie opsturen. De essentiële elementen van het contract zijn door de online invulling

al in de database opgenomen en het systeem zorgt ervoor dat het contract elektronisch naar het bevoegde registratiekantoor

wordt gestuurd. Eens het contract geregistreerd is, kan de burger het inzien via My Minfin. Deze

applicatie is operationeel sinds oktober 2008.

De samenwerking met bovenvermelde verenigingen werd begin 2009 plechtig onderschreven in protocollen.

Kleine en grote gevolgen

Kleine en grote gevolgen

Opdat alle geregistreerde huurcontracten ook digitaal zouden kunnen gelezen worden, zullen zij vanaf 2010 in de

scanningcentra van de FOD Financiën te Gent en te Namen gescand worden. Er zijn wetteksten geschreven om

aan deze digitale kopie evenveel bewijskracht te geven als het papieren dubbel. Deze wetteksten zouden in 2009

in het parlement gestemd moeten worden. Hierdoor zal veel archiefruimte vrijkomen en zal het personeel geen tijd

en energie meer moeten stoppen in klasseerwerk.

Ondertussen blijken, naast de fiscale administraties, steeds meer onderzoekers van de academische wereld alsook

de beleidsmensen van de diverse overheden in deze gegevensbank geïnteresseerd te zijn. Omdat de scheidingslijn

tussen burgerlijke belangen en fiscale interesse soms moeilijk te trekken is, wacht hier misschien nog een taak

voor de wetgever.

Tot slot nog enkele statistische gegevens: in 2008 werden 209.182 contracten in de database gecodeerd en in 2007

werd er 562.062 contracten opgenomen terwijl de codering pas gestart werd op 1 juli.


Andere gevallen van

O evolutief

Teruggaven registratierechten

Teruggaven registratierechten

onderhoud

De aanvragen tot teruggave van registratierechten worden sinds 1 januari 2009 geautomatiseerd behandeld binnen de

applicatie TR. De toepassing TR beheert de behandeling van de aanvraag vanaf de invoering in het systeem door het

bevoegde registratiekantoor tot de effectieve uitbetaling door de Thesaurie en dit via de goedkeuring en de ordonnancering

door de gewestelijke directie.

De vigerende wetsartikels werden grondig geanalyseerd om de applicatie te ontwikkelen zodat ze ook bruikbaar kan

blijven in geval van wetswijzigingen. Er zijn geen papieren dossiers meer in omloop. De originele aanvragen en hun

bijlagen worden gescand en gearchiveerd in het bevoegde registratiekantoor.

Er is een akkoord met de Thesaurie om de dossiers wekelijks, en niet meer maandelijks, te ordonnanceren. De ordonnancering

wordt voor het ganse land gecentraliseerd door de gewestelijke directeur van de registratie van Brussel die

alleen bevoegd is voor de ondertekening van de documenten. De applicatie is ook uitgerust met enkele werkinstrumenten

zoals een module voor het aanmaken van brieven en het automatisch genereren van statistieken.

esUCC

eSUCC

Elk jaar worden nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan het beheersprogramma

voor erfenisdossiers ”eSUCC”. In september 2008 werd zo voor elk gewest een

berekeningsprogramma geïntegreerd waarmee op een uniforme manier de verschuldigde

successierechten, boeten en intresten kunnen worden berekend en geafficheerd

per individuele erfgenaam. Gebaseerd op het only-once-principe wordt de

identiteit van de erfgenamen opgenomen in het programma voor het afleveren van

een attest van erfopvolging opnieuw aangewend voor het berekeningsprogramma.

In het documentatieluik van het programma blijft trouwens ook een gescande kopie

ter beschikking van elke akte van bekendheid of erfrechtverklaring die door een

notaris wordt afgeleverd.

De module ”eSUCC CONSULT” laat toe dat het personeel belast met de inning van

de personenbelasting en de rekenplichtigen van de liggende gelden van de Thesaurie,

de duizenden teruggaven ten voordele van erfgenamen van een overleden

belastingplichtige gemakkelijker in goede banen leiden. Dankzij een beveiligde en

beperkte toegang kunnen zij de identiteit nagaan van de erfgenamen op basis van

een attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor

of van de op dit kantoor gescande notariële akten van erfopvolging. Bij gebrek aan

die stukken in het elektronische dossier, kunnen zij nagaan of er een aangifte van

nalatenschap werd ingediend. In bevestigend geval moeten zij contact opnemen met

voornoemde ontvanger.

Tenslotte is er een module in ontwikkeling ten behoeve van de geïnteresseerde gewesten,

op basis waarvan zij statistieken kunnen bekomen over het effect van bepaalde

verminderingen, tariefverlagingen en andere gunstbepalingen.

In 2008 werden 17.335 aanvragen tot attesten van erfopvolging ingevoerd en sinds

zijn inproductiestelling in november 2008 werd de module ”eSUCC CONSULT”

3.118 keer geraadpleegd.


Cartografische en

Kkadastrale instellingen

EuroGeographics, het netwerk van de cartografische en

kadastrale instellingen

EuroGeographics, het netwerk van cartografische en kadastrale instellingen

De Patrimoniumdocumentatie neemt deel aan de activiteiten van EuroGeographics,

het Europees netwerk van cartografische en kadastrale instellingen.

Ze volgt nauwgezet de werkzaamheden op van het project ESDIN (European

Spatial Data Infrastructure Network), gefinancierd door de Europese Unie.

Het project ESDIN test de toepassing van de integratietheorie van het National

Spatial Data Infrastructure (NSDI’s) die de richtlijn INSPIRE voorschrijft.

Het project State Boundaries of Europe (SBE) is een voorbeeld van samenwerking

tussen de nationale cartografische en kadastrale diensten, die in het

netwerk van EuroGeographics zijn geïntegreerd. De Patrimoniumdocumentatie

participeert aan het project SBE als projectmanager en als informatieverstrekker.

Het project State Boundaries of Europe

Het project State Boundaries of Europe

EuroBoundaries, de referentiegegevensbank voor internationale grenzen wordt op internationaal niveau voortaan

aangeduid als State Boundaries of Europe (SBE).

Het contract tussen EuroGeographics en het federaal topografisch bureau swisstopo, verantwoordelijk voor het

informaticamodel, werd uitgetekend tijdens de algemene vergadering van EuroGeographics op 6 oktober 2008 in

Sibiu (Roemenië). Het wederzijds engagement dat door de partners van SBE werd toegezegd, werd geformaliseerd

in een document dat voor ondertekening aan Europese Instellingen werd toegestuurd, die daaromtrent gegevens

beheren.

Een internationale werkgroep inzake de Europese maritieme grenzen werd op 13 november 2008 in Parijs opgericht;

zij wordt voorgezeten door de heer Brede Gundersen van het Statens Kartvek, Noorwegen.

Op nationaal niveau worden de inspanningen om relevante informatie te bekomen, voortgezet. De webtoepassing

SBE van de Patrimoniumdocumentatie bevindt zich in de testfase.

Scanning van de documenten betreffende de Belgische grenzen

Scanning van de documenten betreffende de Belgische grenzen

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën en de Directie-generaal

Juridische Zaken en Directie-generaal Bilaterale Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken hebben samengewerkt

opdat de desbetreffende originele beschrijving betreffende de Belgische grenzen konden gescand en geïntegreerd

worden in EuroBoundaries, de referentiegegevensbank van de internationale grenzen.

Gedurende drie maanden hebben de ambtenaren van de FOD Financiën zowel de originele plannen met afbakening

van de grenzen van België als de hierop betrekking hebbende originele verdragen, gescand en gefotografeerd.

In een eerste fase konden zo’n 1.500 documenten worden gedigitaliseerd. Die werkzaamheden vonden plaats in

de gebouwen van Buitenlandse Zaken. De tweede fase bestond uit het opslaan van 1.000 foto’s van de originele

verdragen. Deze taken verzekeren het digitaal bewaren van originele en historische documenten en maken het

de Patrimoniumdocumentatie mogelijk de authentieke bron te worden inzake informatie betreffende de nationale

grenzen.


Grensoverschrijdende samenwerking met Frankrijk

Grensoverschrijdende samenwerking met Frankrijk

Een delegatie van de Patrimoniumdocumentatie werd op 4 september 2008 ontvangen

door de Directie van fiscale diensten van Noord-Rijsel. Het bezoek had een dubbele

doelstelling:

• de Patrimoniumdocumentatie wenst een permanente grenscommissie te creëren tussen

België en Frankrijk; zulke commissies, belast met de regelmatige inspectie

van de grens, bestaan reeds zowel tussen België en Nederland als tussen België en

Duitsland;

• van de werken nodig voor de aanleg van de TGV wordt gebruik gemaakt om in de

zone van de Belgische gemeente Esplechin, ter hoogte van de Franse gemeenten Bachy

en Wannehain een ruilverkaveling te starten; dit maakt dat het gedeelte van de

rijksgrens ter hoogte van die gemeenten opnieuw moet worden uitgezet; bijgevolg

wenst de Belgische administratie een voorlopige grenscommissie samen te roepen.

Dit eerste contact heeft al de uitwisseling mogelijk gemaakt van informatie en documenten

(kadastrale plannen, coördinaten over vroegere ruilverkavelingen). Tenslotte

heeft de Belgische administratie zich als aanvrager ertoe verbonden om de technische

werkzaamheden uit te voeren (het studiewerk, het werk van de grensverkenning,

voorstel voor het grensverloop) evenals het opstellen van processen-verbaal. Er is wel

voorzien dat de terreinverkenning van het traject wordt verwezenlijkt door de twee

partijen samen.

E

De

De omzetting van de richtlijn Inspire in België

De omzetting van de richtlijn Inspire in België

Voor de omzetting en de implementatie van de Europese richtlijn Inspire

is in België een samenwerkingsakkoord nodig tussen de verschillende

bestuursniveaus.

De interministeriële conferentie leefmilieu, die plaatsvond in Brussel

op 22 oktober 2008, heeft in dat opzicht de roadmap om tot een ondertekening

van het samenwerkingsakkoord te komen, goedgekeurd. Het

akkoord voorziet in het voorbereiden van een voorlopig coördinatiecomité,

belast met de uitvoering van de richtlijn en samengesteld door

vertegenwoordigers zowel van de federale overheid (waarvan één van

de FOD Financiën) als van de drie Gewesten. Het voorziet ook in de

oprichting van een secretariaatscel die zowel het verdelen van documenten

inzake de operationele aspecten van de uitvoering van de richtlijn

op zich neemt als de rol van nationaal contactpunt waarneemt.

Een discussieforum voor de uitwisseling van ideeën met betrekking tot

geografische informatie werd opgericht onder het voorzitterschap van

het Nationaal Geografisch Instituut (NGI).

Bovendien werd een werkgroep met betrekking tot de federale omzetting

van de richtlijn samengesteld, eveneens met het NGI aan het roer.

Deze werkgroep bestaat uit de betrokken federale instanties.

Europese richtlijnen

De richtlijn psi (Public Sector Information)

De richtlijn PSI (Public Sector Information)

Op 17 november 2003 heeft de Europese Unie een richtlijn

aangenomen inzake het hergebruik van overheidsinformatie.

Deze richtlijn stelt een minimumpakket van praktische regels

en middelen vast om het hergebruik van bepaalde overheidsdocumenten,

die in het bezit zijn van openbare lichamen van

de lidstaten, te vereenvoudigen.

Teneinde potentiële gebruikers te informeren over de voor hergebruik

beschikbare bestuursdocumenten, bepaalt deze richtlijn

met name dat zowel deze documenten als hun hergebruiksvoorwaarden

worden geïnventariseerd en gepubliceerd. Hiertoe

heeft de dienst Externe Communicatie van de FOD Kanselarij

van de Eerste Minister een Transparantiecomité opgericht. Er

werd een ambtenaar van de Patrimoniumdocumentatie aangewezen

als effectief lid van dat comité. Hij neemt onder meer

de taak van coördinator binnen de FOD Financiën voor zijn

rekening.

In de toekomst zal een register worden aangelegd met de

beschikbare en herbruikbare informatie van alle overheidsinstellingen

om een echte gegevensbank te creëren die kan

worden geraadpleegd op de federale portaalsite.


S

De nationale

samenwerkingen en colloquia

Samenwerkingsakkoord met het NGi en de FOd Economie

Samenwerkingsakkoord met het NGI en de FOD Economie

De implementatie van bepaalde Europese richtlijnen, zoals Inspire en PSI (Public Sector Information) verplicht

de federale instanties om samen te werken, in het bijzonder met betrekking tot geografische, statistische, sociaaleconomische,

patrimoniale, juridische en fiscale informatie.

Dankzij het akkoord tussen de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie en

het Nationaal Geografisch Instituut (NGI), hoopt de Patrimoniumdocumentatie om in een eerste fase:

• te beantwoorden aan de wens van de Hoge Raad van Financiën om de kwaliteit van de kadastrale leggers te verbeteren

door het ondersteunen van de politiek die door de locale autoriteiten wordt gevoerd met betrekking tot

straten en wijken;

• samen met de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie een unieke, gemeenschappelijke en computergestuurde

gegevensinzameling te ontwikkelen voortvloeiend uit de toekenning van een bouwvergunning.

De drie instanties die bij dit akkoord betrokken zijn hebben reeds werkgroepen opgericht.

Het federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt

Het federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt

Op 21 mei 2008 ondertekende de Patrimoniumdocumentatie een akkoord met de vzw

KLIM die instaat voor het federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt. Dit

protocol beoogt de terbeschikkingstelling, door de Administratie, van geografische

kadastrale gegevens bestemd om te worden geïntegreerd in de KLIM-website. Dit

internetportaal is het centrale meldpunt voor wie werken wil uitvoeren nabij transportinstallaties

van gevaarlijke producten via leidingen of nabij bovengrondse en

ondergrondse hoogspanningslijnen. De KLIM-website bevat o.a. een webviewer om

de geografische ligging van de uit te voeren werken te bepalen. Naast een stratenplan

bevat de webviewer nu ook de kadastrale percelen, perceelnummers en gebouwen,

hetgeen toelaat de ligging van de werkzaamheden exacter te bepalen waardoor

het risico op beschadiging van leidingen en eventuele ongelukken kan worden beperkt.

De integratie van de zoekmogelijkheden via de kadastrale gegevens maakt de

toepassing voor o.a. notarissen en architecten nog gebruiksvriendelijker.


Gis-o-tOpO-lis

GIS-o-TOPO-lis

Op 14 en 15 oktober 2008 nam de Patrimoniumdocumentatie deel aan GIS-o-TOPOlis,

een uniek GIS- & Topografie-evenement voor professionals, beleidsmakers en

andere geïnteresseerden. In de expo-zone was de Administratie nadrukkelijk aanwezig

met een stand waar de bezoekers terecht konden voor informatie over de dienstverleningen,

de producten en de toepassingen van de Patrimoniumdocumentatie.

In de conferentiezalen gaf de Administratie presentaties over de kwaliteit van het

kadastraal percelenplan, de aspecten en de verspreiding van de perceelsinformatie

en het kadastraal referentiebestand. Er werd eveneens een uiteenzetting gegeven

over Inspire en de rol en deelname van de Patrimoniumdocumentatie in dit Europees

project dat tot doel heeft een geografische informatiestructuur tot stand te brengen

die nodig is voor het milieubeleid.

Uitwisseling van gegevens met sWdE

Uitwisseling van gegevens met SWDE

Op 5 november 2008 hebben de Patrimoniumdocumentatie en de Société wallonne des eaux (SWDE) een protocol

voor uitwisseling van topografische gegevens ondertekend.

De SWDE verbindt er zich toe de door haar opgestelde processen-verbaal van opmeting, innemingsplannen en

afpalingen aan de Administratie ter beschikking te stellen. Deze documenten moeten beantwoorden aan de normen

zoals beschreven in de samenwerkingsovereenkomst tussen de landmeters en de Patrimoniumdocumentatie. Zij

zullen opgenomen worden in de databank van de plans van de landmeters.

De landmeters-experten die de samenwerkingsovereenkomst hebben onderschreven (zie ”De conventie met de

landmeters” in ”Het toekomstig Geografisch Informatie Systeem”) en naleven kunnen kosteloos de mutatieschetsen

en de gegeorefereerde gegevens raadplegen. De toegang tot die gegevens zal de SWDE helpen om de innemingsplannen

en de afpalingen te tekenen, maar ook om de percelen te lokaliseren die door leidingen worden

doorkruist en om de eigenaars ervan te identificeren.

Het project OsiRis

Het project OSIRIS

Het project OSIRIS beoogt het opzetten van een platform voor gestructureerde verspreiding van statistische gegevens

afgeleid uit ondermeer de gegevensbanken van de Patrimoniumdocumentatie.

Het universitair onderzoeksteam dat aan het project werkt, heeft op basis van het kadastraal percelenplan en de

bouwtechnische kenmerken van het gebouwenbestand van de Patrimoniumdocumentatie, een kwalitatief en kwantitatief

vademecum uitgewerkt. Dit onderzoek zal ook rekening houden met de analyse van de actoren betrokken

bij onroerende transacties alsmede met de gegevens opgenomen in de database van de huurcontracten.

Het identificeren van de mogelijkheden voor de uitwisseling van gegevens met de Algemene Directie Statistiek

en Economische Informatie van de FOD Economie wordt voortgezet en zal leiden tot het opstellen van een conceptueel

gegevensmodel en pilootprojecten.

De voorstudie m.b.t. het opstellen van een lastenkohier voor concrete implementatie van het platform voor de

verspreiding van statistische informatie, zou in de loop van 2009 moeten worden afgesloten.


Het pCC

Het PCC

C

De internationale

samenwerkingen en colloquia

De Patrimoniumdocumentatie heeft meegewerkt aan het opstellen van de publicatie ”Cadastral Information System – A Resource

for the European Policies”, uitgegeven door het ”Permanent Committee on Cadastre in the European Union” (PCC).

België, Oostenrijk, de Tsjechische Republiek, Duitsland, Italië, Slovakije, Spanje en Zweden waren de geïnteresseerde partijen

en het Italiaanse l’Agenzia del Territorio , voorzitter van het PCC tijdens het tweede semester van 2008, heeft de praktische

uitwerking van deze publicatie, die een overzicht biedt van de kadastrale systemen van deze landen, op zich genomen.

European Land Information Service

European Land Information Service

De Patrimoniumdocumentatie volgt van dichtbij de vorderingen van EULIS sinds de uitgave van het Witboek over de integratie

van de EU-markt voor hypothecair krediet.

Dit Witboek bood een waaier aan proportionele maatregelen om het concurrentievermogen en de doeltreffendheid van de hypothecaire

markten van de EU te versterken en de aanbeveling van de Europese Commissie om de lidstaten aan te moedigen

deel te nemen aan het project EULIS.

Contacten zijn gelegd met de Management Board van EULIS en de algemene vergadering vond plaats in de lokalen van de

Patrimoniumdocumentatie op 2 december 2008.

De Patrimoniumdocumentatie in Vietnam

De Patrimoniumdocumentatie in Vietnam

Als gevolg van haar deelname aan verschillende projecten gefinancierd

door Europa in het kader van het programma Asia Urbs, blijft de Patrimoniumdocumentatie

haar deskundigheid verlenen voor de oprichting

van een Geografisch Informatie Systeem (GIS) aan de stad Hanoi. In

december 2008 werd een workshop georganiseerd door de Directie-Generaal

ontwikkelingssamenwerking (DGOS) over hoe de toekomst van

de samenwerking tussen Vietnam en België er na 2010 zal uitzien. Bij

deze gelegenheid werd de voorstudie van het GIS project, gefinancierd

door het DGOS, officieel gelanceerd.

De realisatie van het GIS project is des te meer nodig omdat, enerzijds,

de stad Hanoi nu tot een provincie werd uitgebreid - de oppervlakte

steeg van 900 tot 3300 km 2 - en anderzijds, een goed beheer gebaseerd is

op een betere uitwisseling van informatie, vooral op het vlak van milieu,

natuurlijke hulpbronnen, kadaster, stedenbouw, transport en stedelijke

voorzieningen.

De steekhoudende resultaten werden verkregen uit de Europese projecten

in het ”Oude Kwartier” van de stad Hanoi met de installatie van een

GIS. De kwaliteit van de door de Vietnamese experts opgedane ervaringen

hebben ertoe geleid dat de Vietnamese instanties België hebben

gekozen als partner voor de verdere ontwikkeling van het GIS en van het

stedelijke beheersysteem van hun hoofdstad.


De FiG Working Week 2008

De FIG Working Week 2008

Van 14 tot 19 juni 2008 werd in Stockholm de Working Week 2008 van de

Internationale Federatie van Landmeters (FIG) gehouden, alsook de XXXI ste

Algemene Vergadering van de FIG.

Zowat 850 deelnemers uit meer dan 90 landen namen deel aan de Working

Week 2008. 70 technische sessies met meer dan 350 uiteenzettingen werden

voorgesteld. Onze afgevaardigden hebben er in de technische sessie ”Good Governance

in Land Administration”, technische sessie die trouwens door de Verenigde

Naties werd aanbevolen, de conferentie ”The General Administration of

the Patrimonial Documentation of Belgium Turned Towards the Future” voorgesteld.

De actieve deelname aan de werkzaamheden van de FIG is van essentieel

belang voor de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

Inderdaad, het tegenover elkaar plaatsen op Europees en mondiaal niveau van

de verschillende projecten en benaderingen van de Patrimoniumdocumentatie

en de analyse die daaruit voortvloeit, leidt voor alle betrokkenen tot een belangrijke

synergetische inbreng wat betreft het onroerend goed management in de

brede zin van het woord.

De European Land Registry Association

De European Land Registry Association

De Patrimoniumdocumentatie is lid van ELRA, de European Land Registry Association.

Nu Patrimoniumdocumentatie lid is van ELRA, zal, enerzijds, de ”Belgische

stem” klinken in de discussies die leiden tot een gemeenschappelijk standpunt

inzake landregistratie (bijvoorbeeld, de euro-hypotheek) en zal, anderzijds, de

rechtsvergelijkende benadering en de uitwisseling van ”best practices” de Administratie

toelaten haar kernactiviteit tegen het licht te houden en, zo nodig,

bij te sturen.

De lezer wordt uitgenodigd naar de website van ELRA te surfen: www.elra.eu.

© B2M - PIXLAND / Jupiterimages


M

Onze

Verdeling van het personeel

Verdeling van het personeel

medewerkers

Het personeel van de Patrimoniumdocumentatie is onderverdeeld in vier

niveaus. De niveaus C en D worden voortaan samengerekend.

De evolutie van de personeelssituatie

De evolutie van de personeelssituatie

Op 31 december 2008 stelde de Patrimoniumdocumentatie 4.746 ambtenaren,

zowel statutairen als contractuelen voor onbepaalde duur tewerk

- de bedienden van de hypotheekbewaringen niet meegerekend - hetgeen

4.337 voltijdse equivalenten vertegenwoordigt. Bij dit aantal moeten nog

86 contractuelen voor bepaalde duur (1 jaar) onder het ”Rosetta” statuut

worden toegevoegd. Op 31 december 2007 waren er 99 ”Rosetta”. De

dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) beschikt over 102 ambtenaren

waarvan er 69 afkomstig zijn van andere fiscale en niet-fiscale

administraties van het departement.

Het personeelsbestand van de Patrimoniumdocumentatie daalde met

9,5 % tussen 2002 en 2008 (5.243 ambtenaren op 31 december 2002)

terwijl het personeel van het notariaat steeg met ongeveer 27 % tijdens

dezelfde periode.

Evolutie van de personeelssituatie

Notariaat

Patrimoniumdocumentatie

7.000

6.000

5.000

4.000

6.673

4.984

De hypotheekbewaringen

De hypotheekbewaringen

Op 31 december 2008 bedroeg het effectief van de hypotheekbewaringen 1.243 personeelsleden,

zijnde 1.101 voltijdse equivalenten (1.249 personeelsleden op 31 december 2007).

De administratie beheert de dossiers van de gepensioneerde hypotheekbedienden, meer bepaald

voor het jaar 2008 betreft het 254 dossiers ”aanvullend rustpensioen” en 59 dossiers

”aanvullend overlevingspensioen” (59 dossiers in 2007).

De +50-jarigen

De +50-jarigen

De +50-jarigen vertegenwoordigden 53,23 % in 2008 tegenover 51,48 % in 2007 en 49,89 %

in 2006. De +55-jarigen vertegenwoordigden 30,80 % in 2008 tegenover 27,82 % in 2007 en

25,09 % in 2006.

6.775

4.867

6.741

4.746

2006 2007 2008

Verdeling van het personeel

(leeftijdsklasse)

+ 60 jaar

50-59 jaar

40-49 jaar

30-39 jaar

- 30 jaar

Verdeling van het personeel

(niveaus)

Niveau A

Niveau B

Niveaux C+D

5,96%

6,58%

13,85%

26,96% 46,65%

44,40%

24,34%

31,26%


De kosten van het beheer van de opleidingen

De kosten van het beheer van de opleidingen

Het aantal opgeleide personeelsleden

Het aantal opgeleide personeelsleden

De tabel laat per niveau, het totale aantal personeelsleden

zien dat minstens één opleiding heeft gevolgd

in 2008.

O

De

opleidingen

De totale kost van de opleidingen bedraagt 2.654.840 euro voor het jaar 2008. Deze totale

kost omvat de kosten die verband houden met de deelnemers, de trainers en het administratief

personeel, alsook de bedragen die beschikbaar zijn voor e-learning en de kosten

verbonden aan de toepassing Neeva voor het beheer van de opleidingen.

Aantal opgeleide personeelsleden, per niveau

Niveau Personeelsleden

A 832

B 528

C 398

D 209

Totaal 1.967

De gecertificeerde opleidingen

De gecertificeerde opleidingen

De tabel bevat het aantal personeelsleden dat een gecertificeerde

opleiding heeft gevolgd in 2008 en 2007.

Gecertificeerde opleidingen, per niveau

Niveau 2008 2007

A 492 632

B 42 248

C 534 135

D 265 7

Totaal 1.333 1.022

De andere opleidingen

De andere opleidingen

De tabel geeft, per niveau, het aantal personeelsleden

dat ten minste één opleiding, andere dan een

gecertificeerde opleiding, heeft gevolgd in 2008.

Deze opleidingen omvatten basisopleidingen,

cursussen ter voorbereiding van loopbaanexamens,

permanente opleidingen, opleidingen gegeven

in het kader van de nieuwe werkmethoden,

seminaries, bureautica-opleidingen, informaticaopleidingen

en opleidingen betreffende generieke

materies.

Andere opleidingen, per niveau

Niveau Personeelsleden

A 1.007

B 1.121

C 875

D 88

Totaal 3.091


A

De dienst voor alimentatievorderingen

Voor meer informatie omtrent

deze cijfergegevens

is het jaarlijks evaluatieverslag

van de DAVO

beschikbaar op de site:

www.davo.belgium.be

Evolutie van het aantal dossiers

Evolutie van het aantal dossiers

Sinds de oprichting van de dienst, op 1 juni

2004, werden 17.912 aanvragen tot invordering

van onderhoudsgeld behandeld via de

informaticatoepassing; in 2008 werden 2.901

aanvragen ingevoerd.

Voor 6.425 van de aanvragen tot invordering heeft de DAVO eveneens voorschotten toegekend.

Men moet weten dat - om te kunnen genieten van de tussenkomst van de dienst - de aanvrager

de DAVO opdracht moet geven om minstens twee vervallen termijnen die niet of niet volledig

werden betaald te innen. Voor iedere begunstigde van een voorschot, is de DAVO dus tevens

bevoegd voor de recuperatie van een deel van of de totaliteit van de achterstallige onderhoudsgelden

verschuldigd door de onderhoudsplichtige.

Toegekende voorschotten

Toegekende voorschotten

Op 31 december 2008 genoten 11.348 kinderen van een voorschot. In 2008 werd 16.255.966,79

euro uitgekeerd. Rekening houdend met de maandelijkse wijzigingen in het aantal kinderen die

een voorschot genieten, kan het maandelijks gemiddelde voorschot slechts berekend worden op

een welbepaald tijdstip. Berekend voor de maand december 2008 is het gemiddelde maandelijkse

voorschot 123,31 euro per kind.

Verdeling van de dossiers

Verdeling van de dossiers

Het aantal ingediende aanvragen is ongeveer gelijk in Vlaanderen (8.061) en in Wallonië (7.627).

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest registreert 2.224 neergelegde aanvragen.

In te vorderen bedragen (in euro, op 31 december 2008)

Detail Bedrag

Achterstallen 121.412.525,83

Maandelijkse onderhoudsgelden + 2.204.116,38

Bijzondere kosten (*) + 42.484,56

Werkingskosten DAVO + 12.710.224,33

Interesten + 12.030.006,37

Subtotaal = 148.399.357,47

Voorschotten OCMW + 20.400.096,71

Totaal = 168.799.454,18

Inkomende betalingen (in euro, in 2008)

Detail Bedrag

Geïnd en toegewezen 7.649.466,28

Verkeerdelijk gestort + 85.552,34

OCMW-dossiers + 652.691,00

Subtotaal = 8.387.709,62

Toegewezen maar niet geboekt op 31/12/2008 + 224.405,59

Wachtregister op 31/12/2008 + 830.951,75

Totaal = 9.443.066,96

In te vorderen bedragen

In te vorderen bedragen

Uitgaande betalingen (in euro, in 2008)

(*) buiten de alimentatiegelden kan de onderhoudsplichtige gehouden zijn tot het betalen van andere voorkomende

kosten zoals bepaalde school-, buitenschoolse-, medische-, paramedische-, studie- en reiskosten.

Einde 2008 bedroeg het totaal in te vorderen bedrag in het kader van

de ingediende aanvragen voor de invordering van onderhoudsgelden,

148.399.357,47 euro, met inbegrip van de toegekende voorschotten.

Bij dit bedrag moet 20.400.096,71 euro gevoegd worden voor de voorschotten

die vroeger uitgekeerd werden door OCMW’s aan onderhoudsgerechtigden

die geen dossier hebben ingediend bij de DAVO. In 2008 heeft

de DAVO een totaal van 9.443.066,96 euro ontvangen en aan de rechthebbenden

een bedrag van 7.735.031,84 euro uitgekeerd. Onder rechthebbenden

moet worden verstaan de aanvragers, de OCMW’s voor hun interesten

en kosten en de Schatkist voor de werkingskosten van de DAVO en de

voorschotten toegekend door OCMW’s en de DAVO.

Detail Bedrag

Achterstallen en lopende onderhoudsgelden 1.552.367,47

Interesten + 315.346.58

Bijzondere kosten (*) + 5.221,41

Werkingskosten DAVO + 521.645,86

Verkeerdelijk gestort + 186.195,59

Voorschotten DAVO + 3.315.691,69

Voorschotten OCMW + 1.838.563,24

Totaal = 7.735.031,84


Inleiding

Inleiding

De Patrimoniumdocumentatie int een aantal

belastingen waarvan een belangrijk deel

wordt overgemaakt aan de Gewesten.

De federale belastingen zelf worden ingeschreven

in de Rijksmiddelenbegroting

van de Administratie van de BTW, registratie

en domeinen.

De geïnde belastingen (in duizendtallen euro - bedragen op 26 januari 2009)

Fiscale

ontvangstenOen gewestelijke

belastingen

Aard van de belasting 2008 2007

Registratierechten (met uitsluiting van interesten en boeten) 3.588.093,8 (a) 3.675.615,3

Rechten van successie en overgang bij overlijden (met uitsluiting van interesten en boeten) 1.916.042,4 1.677.831,6

Jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen (Wetboek diverse rechten en taksen - Bruto-ontvangst) 1.102.102,9 1.097.136,1

Boeten van veroordelingen in allerhande zaken 335.694,1 310.028,4

Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen 243.305,9 252.512,2

Taks op de beursverrichtingen (Wetboek diverse rechten en taksen - Bruto-ontvangst) 140.749,2 (b) 236.953,9

Taks op het lange termijnsparen (Wetboek diverse rechten en taksen - Bruto-ontvangst) 171.644,2 162.657,8

Hypotheekrechten 69.691,5 (c) 75.694,2

Boeten inzake belastingen 88.787,5 86.587,8

Taks op de VZW’s 32.164,3 32.321,7

Griffierechten 31.638,0 31.162,6

Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra 7.300,0 (d) 9.600,0

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen - Bruto-ontvangst) 44.612,6 (e) 33.961,9

Taks op de aflevering van effecten aan toonder (Wetboek diverse rechten en taksen - Bruto-ontvangst) 304,4 (f) 3.123,6

Jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen (Wetboek diverse rechten en taksen - Bruto-ontvangst) 15.875,5 18.452,6

Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders 17.301,6 15.737,5

Aanplakkingstaks (deel betaald in contanten) (Wetboek diverse rechten en taksen - Bruto-ontvangst) 2.245,8 2.814,6

Gerechtelijke bijstand en kosteloze rechtspleging 374,1 478,0

Commentaar

Commentaar

(a) Registratierechten: -2,38%

Afkoeling van de markt van de onroerende goederen, gunstige fiscaliteit van de onroerende

goederen.

(b) Taks op de beursverrichtingen: -40,60%

Turbulentie op de beurs, forse val van de koersen, vervanging van het tarief van 1,10

% (inkoop van eigen aandelen door een beleggingsvennootschap indien de verrichting

slaat op kapitalisatieaandelen), in werking getreden op 1 januari 2006, door het

tarief van 0,5 % sinds 1 januari 2008.

(c) Hypotheekrechten -7,93%

Stopzetting van de omzetting van oude naar nieuwe leningen als gevolg van de stijgende

rente en de neergang op de onroerende markt.

(d) Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra -23,96%

Gevolg van de verdwijning op termijn van de coördinatiecentra, onder druk van de

Europese instellingen.

(e) Rechten op geschriften: +31,36%

Andere techniek van in ontvangst boeken ten gevolge van het nieuwe Wetboek diverse

rechten en taksen, in werking getreden op 1 januari 2007, dat een systeem van

periodieke aangifte voorziet waarbij de betaling van de diverse rechten en taksen

plaatsvindt de maand na het verstrijken van elk kwartaal met als gevolg dat de ontvangsten

geïnd in de loop van het laatste kwartaal van het jaar 2007 gestort werden

in januari 2008.

(f) Taks op de aflevering van effecten aan toonder: -90,25%

Ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

van 15 juli 2004 hoeven de inschrijvers geen taks op de beursverrichtingen noch

taks op de aflevering van effecten aan toonder te betalen bij de uitgifte van nieuwe

effecten vanaf 15 juli 2004. Progressieve verdwijning van deze taks op de aflevering

van effecten aan toonder gezien de investeringen in gedematerialiseerde effecten.


De gewestelijke belastingen

De gewestelijke belastingen

Ongeveer 96 % (tegen 98 % in 2007, een vermindering te wijten aan een niet-geregionaliseerde,

uitzonderlijke ontvangst in 2008) van de registratierechten en de totaliteit van de successierechten

worden geïnd ten bate van de Gewesten; dit zijn de gewestelijke belastingen (Bijzondere wet

van 16 januari 1989 gewijzigd door de Bijzondere wet van 13 juli 2001).

De tabellen geven een overzicht van de aard van de gewestelijke belastingen en van hun opbrengst,

namelijk: de rechten en de daaruit voortvloeiende interesten en boeten.

Transfer aan de Gewesten

Transfer aan de Gewesten

De gewestelijke belastingen worden overgemaakt aan de bevoegde instelling van het Gewest op

het einde van de maand die volgt op de maand van hun inning. De tabel toont een overzicht van

de gewestelijke belastingen uitgesplitst per Gewest.

Transfer aan de Gewesten (in miljoen euro, op 26 januari 2009)

Gewest 2008 2007

Brussels Hoofdstedelijk 844,859 910,545

Vlaams 3.081,251 2.976,758

Waals 1.473,537 1.417,496

Totaal 5.399,647 5.304,799

Transfer aan de Gewesten

Brussels Hoofdstedelijk

Vlaams

Waals

15,65 %

27,29 %

57,06 %

De gewestelijke belastingen (rechten, interesten en boeten - in miljoen euro, op 26 januari 2009)

Aard van de belasting 2008 2007

Rechten van successie en van overgang bij overlijden 1.945,153 1.710,547

Registratierechten 3.454,494 3.594,252

Totaal 5.399,647 5.304,799

Detail van de rechten van successie en van overgang bij overlijden

Aard van de belasting 2008 2007

Rechten van successie en van overgang bij overlijden 1.937,408 1.693,849

Fiscale regularisatiemaatregelen 7,745 16,698

Detail van de registratierechten

Aard van de belasting 2008 2007

Overdrachten ten bezwarende titel van in België gelegen onroerende goederen (verkooprecht) 2.849,228 2.938,570

Vestigingen van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed 231,112 253,720

Gedeeltelijke of gehele verdeling van in België gelegen onroerende goederen 56,985 50,680

Schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen 317,097 351,210

Fiscale regularisatiemaatregelen 0,072 0,072

Registratierechten

1,65 %

9,18 %

6,69 %

82,48 %

Overdrachten

Vestigingen van een hypotheek

Verdelingen

Schenkingen


De onroerende hypotheken

De onroerende hypotheken

H De hypotheken

Activiteiten

In 2008 werden 1.307.767 stukken neergelegd in de hypotheekbewaringen.

665.356 van deze stukken betreffen de hypothecaire publiciteit (formaliteiten) en 642.411 zijn

aanvragen om inlichtingen (aanvragen van getuigschriften, kopieën van akten). In de toepassing

HYPO werd een boekhoudingsmodule geïntegreerd om de lonen en de rechten te berekenen en

om de klantenrekeningen te beheren.

Evolutie van de werkvolumes

Formaliteit 2008 2007 2006

Overschrijvingen 300.839 306.881 310.748

Inschrijvingen + 209.973 215.008 240.095

Randvermeldingen + 154.544 155.865 155.327

Totaal hypothecaire formaliteiten = 665.356 677.754 706.170

Aanvragen om inlichtingen + 642.411 656.656 697.099

Totaal van de neergelegde stukken = 1.307.767 1.334.410 1.403.269

De scheepshypotheken

De scheepshypotheken

In 2008 werden 38 zeeschepen geregistreerd

en 93 binnenschepen ingeschreven.

Evolutie van de werkvolumes

1.400.000

1.300.000

1.200.000

1.100.000

1.403.269

1.334.410

1.307.767

2006 2007 2008

inzake de behandeling van formaliteiten

Categorie 2008 2007 2006

Gescande documenten 673.400 688.111 718.093

Gescande pagina’s 4.893.201 4.793.875 4.760.948

Gerealiseerde transacties 776.813 795.488 841.430

Activiteiten inzake de behandeling van formaliteiten: detail 2008

Gewest

Gescande

documenten

Gescande

pagina’s

Gerealiseerde

transacties

Waals 227.344 1.388.032 258.592

Brussels Hoofdstedelijk 60.110 467.596 65.611

Vlaams 385.946 3.037.573 452.610


Registratie en

Verdeling van de aangiften

26,70%

10,01%

Ssuccessie

10,07

%

53,22%

Evolutie van het aantal inputs

ten opzichte van 2005 (2.907.559) Commentaar

Geregistreerde akten en vonnissen, aangiften en aanvragen tot teruggave

2006 2007 2008

Input 2008 2007 2006

Notariële akten 838.052 865.250 898.514

Administratieve akten 13.155 11.708 11.912

Onderhandse akten 699.012 1.019.221 528.238

Geregistreerde vonnissen 17.818 16.360 16.057

Medegedeelde vonnissen 834.297 720.849 778.332

Akten van gerechtsdeurwaarders 507.910 512.856 536.493

Aanvragen tot teruggave 40.142 41.423 34.639

Aangiften van VZW’s 12.087 12.055 12.377

Oorspronkelijke aangiften van nalatenschap - belastbaar 63.900 61.100 63.174

Oorspronkelijke aangiften van nalatenschap - onbelastbaar 12.024 10.118 10.617

Bijvoeglijke of verbeterende aangiften van nalatenschap 32.052 30.007 28.818

Aanvragen tot attesten van erfopvolging 17.335 - -

Totaal 3.087.784 3.300.947 2.919.171

14

12

10

8

6

4

2

0

+0,40 %

+13,53 %

+6,20 %

Commentaar

In 2008 is het aantal notariële akten verder gedaald. Deze daling

is eerder beperkt in het Vlaams Gewest (ongeveer 1 % tegenover

4,5 % in 2007), blijft ongeveer gelijk in het Waals Gewest (3 %),

maar is zeer uitgesproken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

(meer dan 13 % tegenover 2 % in 2007).

Wat betreft de onderhandse akten, werd het jaar 2007 gekenmerkt

door een verhoging van de stroom huurcontracten voor woningen

die ter registratie werden aangeboden. In 2008 werden 210.000

huurcontracten voor woningen ter formaliteit aangeboden; dit aantal,

ver beneden de 550.000 van 2007, ligt evenwel beduidend

hoger dan de 55.000 van de voorgaande jaren.

1.200.000

1.000.000

Notariële akten

800.000

600.000

400.000

898.514

865.250

838.052

2006 2007 2008

Onderhandse akten

528.238

1.019.221

699.012

2006 2007 2008

In 2008 was het gerecht bijzonder actief. Het aantal meegedeelde

vonnissen is met 15 % toegenomen. Het aantal akten van gerechtsdeurwaarders

dat ter registratie wordt aangeboden, blijft geleidelijk

verder dalen.

Het aantal aanvragen tot teruggave blijft min of meer stabiel voor

het hele koninkrijk. Niettemin wordt er een gevoelige daling van

de aanvragen vastgesteld in het Waals Gewest (- 36 % te Luik, -

15 % te Bergen en – 34 % te Namen), een status quo in het Vlaams

Gewest en een aanzienlijke toename te Brussel. Dit laatste is te

wijten aan het feit dat, ingevolge de afschaffing van de fiscale

zegels, de onmiddellijke inning van de boetes inzake wegverkeer

werd gecentraliseerd te Brussel en dat het centrale kantoor werd

geconfronteerd met de massa terugbetalingen van verkeerde betalingen

van deze boetes.

Megedeelde vonnissen Akten van

gerechtsdeurwaarders

778.332

720.849

834.297

2006 2007 2008

536.493

512.856

507.910

2006 2007 2008


Inleiding

Inleiding

G

Gedingen

De cijfers betreffen zowel geschillen aanhangig bij de Vredegerechten,

bij de Rechtbanken van eerste aanleg, bij de

Hoven van Beroep als bij het Hof van Cassatie.

Evolutie van de hangende zaken

Opdeling van de hangende geschillen

(op 31 december - naargelang de aanleg)

Aanleg 2008 2007 2006

Eerste aanleg (*) 824 900 953

Beroep 125 126 127

Cassatie 7 9 4

Totaal 956 1.035 1.084

(*) Vredegerechten inbegrepen

Burgerlijke zaken Strafzaken Handelszaken

Zaken 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006

Hangende op 1 januari 862 872 929 3 3 6 170 209 262

Ingeleid in de loop van het jaar 137 194 170 0 0 0 5 8 72

Afgehandeld in de loop van het jaar 198 204 227 0 0 3 23 47 125

Hangende op 31 december 801 862 872 3 3 3 152 170 209

Verdeling van de ingeleide zaken

Aantal dwangbevelen uitgevaardigd

Sector 2008 2007 2006

Registratie 842 900 890

Successie 275 262 262

Totaal 1.117 1.162 1.152

Aantal hangende zaken

Rechtsmacht 2008 2007 2006

Grondwettelijk Hof 1 0 5

Raad van State 0 0 0

Europees Hof van Justitie 0 1 -

Burgerlijke zaken Strafzaken Handelszaken

Eiser 1 e aanleg Beroep Cassatie 1 e aanleg Beroep Cassatie 1 e aanleg Beroep Cassatie

Patrimoniumdocumentatie (*) 12 1 (*) 0 0 (*) 0 0

Tegenpartij (*) 24 1 (*) 0 0 (*) 1 0

Totaal 99 36 2 0 0 0 4 1 0

(*) Deze gegevens zijn niet beschikbaar voor Eerste aanleg

Verdeling van de uitspraken (gunstig voor de Administratie: in het zwart; ongunstig voor de Administratie: in het verguld) (*)

Aanleg Burgerlijke zaken Strafzaken Handelszaken Totaal

Eerste aanleg 104 28 0 0 19 4 123 32

Beroep 28 9 0 0 0 0 28 9

Cassatie 4 0 0 0 0 0 4 0

Totaal 136 37 0 0 19 4 155 41

(*) de som van de gunstige en ongunstige uitspraken komt niet noodzakelijk overeen met het aantal in de loop van 2008

behandelde zaken. Sommige uitspraken zijn namelijk gemengd, er kan bvb. afstand van geding zijn gebeurd, enz.

Diverse rechten en taksen - Burgerlijke rechtbanken

Zaken 2008 2007 2006

Hangende op 1 januari 13 16 16

Ingeleid in de loop van het jaar 0 1 2

Afgehandeld in de loop van het jaar 1 4 2

Hangende op 31 december 12 13 16


K

Eigenaars en

Inleiding

Inleiding

kadastraal inkomen

De Patrimoniumdocumentatie staat in voor de permanente update van de kadastrale legger

(gegevensbank van de eigenaars en de onroerende goederen) en van het kadastraal percelenplan.

Zij is dus de enige die bij machte is officiële statistieken in deze materie voor te

leggen, ondermeer inzake de evolutie van het onroerend goed.

Het kadastraal inkomen vertegenwoordigt de gemiddelde normale netto huurwaarde van

een onroerend goed, gedurende één jaar op een bepaalde referentieperiode. Momenteel is

die referentieperiode 1 januari 1975. Anders gezegd, zelfs voor een nieuw onroerend goed

zal het kadastraal inkomen de normale netto huurwaarde vertegenwoordigen gedurende

het jaar 1975.

Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen is dus ”bevroren” en houdt bijgevolg geen rekening

met de evolutie van de huurprijzen noch met de stijging van de verkoopprijzen van

de onroerende goederen. Het is dus niet abnormaal te moeten vaststellen dat de cijfers van

het gewoon bebouwd kadastraal inkomen een toenameritme aangeven van 1,5 % per jaar

terwijl de stijging van de venale waarden van de huizen ongeveer 60 % bedraagt voor de

laatste vijf jaren.

Eigenaars en kadastraal inkomen (KI)

Rubriek 2008 2007 2006 Opmerking

Eigenaars 6.871.322 6.767.648 6.656.566 2008 = +1,5% 2007

Globaal KI (*) 7.739 7.596 7.492 2008 = +1,9% 2007

Belastbaar KI (*) 6.812 6.709 6.636 =89% van het globaal KI

Gewoon gebouwd KI (*) 5.652 5.549 5.470 =73% van het globaal KI

(*) in miljoen euro

Aantal kadastrale inkomens voor gebouwde en ongebouwde percelen

Type 2008 2007 2006

Gewoon gebouwd 5.084.791 5.003.378 4.929.812

Nijverheid gebouwd 140.408 140.178 140.060

Materieel en outillage gebouwd 60.016 59.954 59.863

Gewoon ongebouwd 4.379.535 4.396.106 4.408.755

Nijverheid ongebouwd 18.472 18.516 18.554

Materieel en outillage ongebouwd 278 267 256


Prijsevolutie van appartementen en huizen

Prijsevolutie van appartementen en huizen

De berekening van deze indexen gebeurt met de methodologie

van de hedonische waardebepaling.

Zo kunnen we de algemene prijsevolutie analyseren uit

een zeer gevarieerde groep van zowel grote als kleine,

oude en nieuwe woningen, met een goede of minder

goede ligging, enzovoort.

De referentie index 1,00, voor de tabel en de grafieken,

is die van het 1 ste kwartaal van 2003. De tabel toont de

prijsevolutie van de appartementen en de huizen voor

het gehele Rijk, per jaar vanaf 2003. De grafieken tonen

de evolutie per Gewest voor de vier kwartalen van

2008.

Prijsevolutie van appartementen

1,90

1,80

1,70

1,60

1,82

1,71

1,69

1,82

1,77

1,70

1,87

1,75

1,72

1,80

1,76

1,71

I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008

Prijsevolutie van appartementen en huizen

Goed 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Appartementen 1,75 1,73 1,63 1,51 1,31 1,13

Huizen 1,73 1,69 1,55 1,41 1,22 1,08

Prijsevolutie van huizen

1,90

1,80

1,70

1,60

1,79

1,76

1,68

1,78

1,77

1,70

1,83

1,78

1,73

1,80

1,71

1,70

I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008

Brussels Hoofdstedelijk

Waals Geweest

Vlaams Geweest

Bezwaarschriften

Bezwaarschriften

Bezwaarschriften inzake het kadastraal inkomen (KI)

Tussenkomsten inzake de bezwaarschriften...

In 2008 werden 3.187 geldige bezwaarschriften ingediend met betrekking tot de 186.566 kadastrale

inkomens die aan de belastingplichtigen werden betekend.

Behoudens de behandeling van de hierboven vermelde bezwaarschriften, hebben de plaatselijke

diensten van de Patrimoniumdocumentatie 22.885 adviezen verstrekt aan de belastingsdiensten in

verband met de bij deze diensten ingediende bezwaarschriften tegen de onroerende voorheffing.

Detail 2008 2007 2006

Betekende kadastrale inkomens 186.566 183.701 177.940

Ingediende bezwaarschriften tegen het KI 3.187 3.212 3.554

Behandelde bezwaarschriften (*) 3.558 3.486 2.906

Arbitrages 16 17 21

...tegen de onroerende voorheffing 2008 2007 2006

Bezwaarschriften in behandeling op 1 januari 21.156 19.521 18.585

Nieuwe bezwaarschriften + 25.891 22.459 23.561

Uitgebrachte adviezen - 22.885 20.824 22.625

Bezwaarschriften in behandeling op 31 december = 24.162 21.156 19.521

...andere 2008 2007 2006

Bezwaarschriften in behandeling op 1 januari 5.853 5.416 4.809

Nieuwe bezwaarschriften + 15.332 15.140 13.331

Uitgebrachte adviezen - 15.378 14.703 12.724

Bezwaarschriften in behandeling op 31 december = 5.807 5.853 5.416

(*) het aantal afgehandelde bezwaarschriften

omvat de bezwaarschriften van het lopende

jaar en de bezwaarschriften van de voorgaande

jaren; dit aantal kan dus hoger liggen dan dat

van de ingediende bezwaarschriften.


S

Andere

statistieken

Kadastrale uittreksels en online raadplegingen van de kadastrale documentatie

Kadastrale uittreksels en online raadplegingen van de kadastrale documentatie

De Patrimoniumdocumentatie levert, tegen betaling en onder bepaalde voorwaarden, informatie uit haar kadastrale

documentatie (uittreksels en mondelinge inlichtingen).

De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat heeft een online toegang tot de kadastrale databank tegen

een vergelding van 3,15 euro per raadpleging. In 2008 blijft het aantal online raadplegingen van de databank van

de kadastrale legger door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat stijgen t.o.v. voorgaande jaren. De

afgifte van traditionele kadastrale uittreksels blijft daarentegen dalen.

Uittreksels en online raadplegingen van de kadastrale documentatie

Aantal 2008 2007 2006

Uittreksels 995.021 1.020.340 1.064.645

Online raadplegingen 388.597 347.030 285.047

Ontvangsten (in euro) 2008 2007 2006

Uittreksels 10.028.056 10.278.922 10.534.798

Online raadplegingen 1.224.081 1.093.145 880.179

Totaal 11.252.137 11.372.067 11.414.977

Stedenbouwkundige vergunningen

Stedenbouwkundige vergunningen

In 2008 hebben 466 gemeenten de stedenbouwkundige vergunningen aan de Patrimoniumdocumentatie

overgezonden met behulp van de toepassing URBAIN 1.

De tabel toont, per Gewest, de deelname van de gemeenten aan het project

URBAIN 1.

Verdeling per Gewest van de gemeenten die deelnemen aan URBAIN 1

Gewest

Gemeenten

(aantal)

Deelnemende

gemeenten

(aantal)

Deelnemende

gemeenten

(%)

Brussels Hoofdstedelijk 19 13 68

Vlaams 308 290 94

Waals 262 163 62

Totaal 589 466 79

Bankonderzoeken

Bankonderzoeken

De Administrateur-generaal heeft in 2008 voor 219 dossiers opdracht gegeven

tot bankonderzoeken tegenover 210 in 2007 en 326 en 2006.

De uitvoering van deze onderzoeken, de behandeling van de door de banken verstrekte

informatie en de invordering van de bijkomende successierechten nemen

veel tijd in beslag en de resultaten zijn slechts op zijn vroegst gekend twee jaar

na de aflevering van de machtigingen. De in 2008 beschikbare gegevens, met

betrekking tot de onderzoeken gevoerd in 2006 of vroeger, hebben 16.103.378

euro aan verzuimen in de aangiften van nalatenschap aangetoond. Hierdoor kon

5.053.652 euro aan bijkomende successierechten geïnd worden.


De boeten van veroordelingen in allerhande zaken

De boeten van veroordelingen in allerhande zaken

De penale boete is de straf die het vaakst wordt uitgesproken door de hoven en de rechtbanken.

Het parket is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gerechtelijke beslissingen.

Nochtans, het zijn de ontvangers der domeinen en penale boeten die overgaan tot de invordering

van de boeten, in naam van het Openbaar Ministerie bij de rechtbank of het hof

dat de veroordeling heeft uitgesproken (art. 197 van het Wetboek van Strafvordering).

Evolutie van de opbrengst van de boeten van veroordelingen in allerhande zaken

(in euro, op 26 januari 2009)

Boete 2008 2007

Onmiddellijke inningen 223.415.105,07 203.869.459,69

Transactionele stortingen 56.237.237,70 51.493.207,78

Boeten van veroordelingen:

- politierechtbanken 43.068.263,93 42.041.863,03

- andere jurisdicties 14.473.590,08 13.839.805,68

Bruto-totaal 337.194.196,78 311.244.336,18

Teruggaven 1.500.098,79 1.215.930,35

Netto-totaal 335.694.097,99 310.028.405,83

Erfloze nalatenschappen

Erfloze nalatenschappen

De tabel herneemt de evolutie van de erfloze nalatenschappen van de laatste

drie jaar.

De bedragen kunnen schommelen indien er een bijkomend actief of passief

wordt ontdekt na de neerlegging van de aangifte van nalatenschap.

In geval van een ontdekking van een actief, wordt een bijkomende aangifte

neergelegd en worden bijkomende rechten geïnd en overgemaakt aan de Gewesten.

De statistieken inzake deze rechten zijn niet beschikbaar.

Bedragen van de nalatenschappen (volgens jaar opening, in euro)

Detail 2008 2007 2006

Netto-actief van de nalatenschappen 9.156.432 7.917.081 5.620.121

Aan de Gewesten betaalde successierechten 5.071.471 4.720.153 3.557.480

Aantal opgevorderde nalatenschapen (volgens jaar opening)

Successies 2008 2007 2006

Opgevorderd en behouden 104 94 90

Opgevorderd doch die dienden teruggegeven te worden

aan erfgenamen die zich later kenbaar maakten

2 2 5


De opdrachten van de Aankoopcomités van onroerende goederen

De opdrachten van de Aankoopcomités van onroerende goederen

De tabel herneemt de statistieken betreffende de opdrachten van de Aankoopcomités van

onroerende goederen van de laatste drie jaar.

Opdrachten van de Aankoopcomités van onroerende goederen

Aard 2008 2007 2006

Akten 10.022 10.289 10.928

Vervreemdingen 1.471 1.544 1.834

Minnelijk verworven innemingen 6.869 7.029 6.397

Nieuwe onteigeningsprocedures 115 133 118

Gerechtelijk onteigende innemingen 240 276 221

Hangende en onteigeningsprocedures op 31 december 825 901 884

Totalen (in miljoen euro) 2008 2007 2006

Verkoopprijzen 218 235 273

Prijzen en vergoedingen van de minnelijke innemingen

(inclusief huurvergoedingen)

294 237 261

Afkortingen en acroniemen

Afkortingen en acroniemen

APG Programma Algemene projecten, Algemene Plans Généraux . . . . . . 9:15

CadGIS Geografisch Informatie Systeem voor het kadaster . . . . . . . . . 8:15

CMGH CadMap Graphical user interface Heavy modifications . . . . . . 10:10

CMT Change Management Team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:10 - 9:15

DAVO Dienst voor alimentatievorderingen . . . . . . . . . . . . . 11:25 - 15:20

DER.VE Document Électroniquement Reconnaissable.VErkoop. . . . . . . 8:10

DSU Dienstverlening, Strategie & Uitvoering . . . . . . . . . . . . . . . . 9:05

eSUCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:35

FEO Functionele Expertise & Ondersteuning . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:10

FINTO FINance TOwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:15

GIS Geografisch Informatie Systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:10

GRB Programma Gestion risques, Risico Beheer . . . . . . . . . . . . . . . 9:15

GVPD Geïntegreerde Verwerking Patrimoniumdocumentatie . . . . . . . . 9:15

IAM Identity and Access Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:05

INSPIRE Europese richtlijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:15 - 14:15

ISO Normen voor de kwaliteit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:15 - 10:10

IVU Pijler Informatieverzameling & Uitwisseling . . . . . . . . . . . . . . 9:05

JiT Just in Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:10

KI Kadastraal Inkomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:10 - 15:50

MPM Performantiemanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:05

My Minfin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:25

OSIRIS Project voor de verspreiding van de patrimoniale informatie . . . 14:25

PATRIS Patrimoniale gegevensbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:05

PMO Program Management Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:10

PRII Programma Perception & Recouvrement, Inning & Invordering . . . . 9:15

SEPA Single Euro Payments Area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:10

STIMER Système de Traitement Intégré Multi-Entités Recouvrement . . . . 8:20

STIPAD Système de Traitement Intégré Patrimoniumdocumentatie . 8:05 - 8:10

URBAIN URBanistic Information Network . . . . . . . . . . . . 11:15 - 16:05

Trefwoorden

Trefwoorden

Aankoopcomités . . . . . . . . 11:30 - 13:20 - 16:15

Alimentatievorderingen . . . . . . . 11:25 - 15:20

Antennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:25

Artikel 53, 2°, W. reg. . . . . . . . . . . . . . 11:25

Authentiek kadaster . . . . . . . . . . . . . . 8:15

Bankonderzoek . . . . . . . . . . . . . . . . 16:05

Belastingen (gewestelijke) . . . . . . . . . 15:30

Bevoegdheden (overdrachten van) . . . . . . 9:20

Bezwaarschriften (KI) . . . . . . . . . . . . 15:55

Boeten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16:10

Centrum (verkoop). . . . . . . . . . . . . . . . 9:20

e-diensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:20

Gedingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15:45

Gerechtsdeurwaarders . . . . . . . . . . . . 11:10

Huur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:30

Hypotheek . . . . . . . . . . . . . . . 15:05 - 15:35

Kadastraal plan. . . . . . . . . . . . . . . . . 10:10

Kennisbeheer . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:20

Kwaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:05

Landmeters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:15

Losse rekeningen . . . . . . . . . . . . . . . 13:25

Medewerkers. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15:05

Notificatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:10

Ondersteuning en Interne Controle. . . . . 10:05

Onteigening . . . . . . . . . . . . . . 11:30 - 13:20

Ontvangsten (fiscale) . . . . . . . . . . . . . 15:25

Operationalisering . . . . . . . . . . . . 9:05 - 9:20

Opleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15:10

Overeenkomst, akkoord, protocol . . . .8:15 - 14:05

Patrimoniumdiensten . . . . . . . . . . 9:20 - 11:05

Prijs (huizen en appartementen) . . . . . . . . 15:55

Registratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15:40

Risicobeheer . . . . . . . . . . . . . . . 9:05 - 9:15

Stedenbouwkundige vergunningen 11:15 - 16:05

Successie. . . . . . . . . . . . 13:35 - 15:40 - 16:10

Teruggaven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:35

Uittreksels (kadastrale) . . . . . . . . . . . . 16:05


Tel. : 0257 635 98

Fax : 0257 617 52

comcel.patdoc@minfin.fed.be

CONTACT

North Galaxy

Toren B 8 e verdieping

Koning Albert II-laan 33 bus 50

1030 BRUSSEL

www.myminfin.be

www.fiscus.fgov.be

www.minfin.fgov.be

www.patrimoniumdiensten.be

Het activiteitenverslag bestaat in het Frans en in een verkorte

versie in het Engels.

Het kan worden geraadpleegd op volgend adres:

http://fiscus.fgov.be/interfakrednl/Publicaties/RAV08.htm

Verantwoordelijke uitgever:

Daniel De Brone - Administrateur-generaal

Wettelijk depot D/2009/8901/2

contact

d a n k w o o r d

De zandloper en de uurwerken

werden gegenereerd

door de computer in drie

dimensies.

De computergraficus creëert

een raster om er vervolgens

de kleuren, de textuur en

de belichting op toe te passen.

De toepassing maakt

het ten slotte mogelijk om

het uur te wijzigen en om

het uurwerk te oriënteren in

de gewenste richting, om er

verschillende afbeeldingen

uit te distilleren.

Dank aan www.artkm.be

voor de waardevolle medewerking

die ons toeliet om

tot deze buitengewone paginering

te komen.


Federale

Overheidsdienst

FINANCIEN

P

D

More magazines by this user
Similar magazines