Verslag Gecoro 2011/3 - Stad Antwerpen

antwerpen.be

Verslag Gecoro 2011/3 - Stad Antwerpen

Verslag Gecoro 2011/3

Titel verslag: Gecoro

Datum en uur 2 Maart 2011 - 18.30 uur tot 21.30 uur

vergadering:

Plaats vergadering: Grote Markt 1

Aanwezigen

Naam Naam

Aanwezigen

Ann Meirlaen Koen Spitaels

Bram Abrams Luk Vanmaele

Daan Janssen Mark Verbruggen

Erika Verstrepen Paul Vermeir

Etienne Hemerijckx Roeland Smits

Geert Conaerts Tim Bisschops

Geertruide Lambrechts Willy Ibens

Ivo Nicolay Wouter Bervoets

Jef Huyskens Seppe De Blust SPA

Johan Robyns Jef Van den Broeck voorzitter

Jos Thijs Ludo Lorrendopt adm. secretaris

Kathleen Quick

Verontschuldigd

André Schlomer Maarten Loopmans

Ann Vandevelde Marina Van den Bulck

Bart Mermans Mot Ponette-Peeters

David Verhoestraete Nancy Vissers

Dirk De Cuyper Pierre Van Thillo

Dirk Schoeters Sven De Vocht

Elke Verlinden Veerle Follens

Ilse Hackethal Wendi Sturm

Katrine Leemans Kristiaan Borret ond. voorzitter

Kristin Seghers Katlijn Van der Veken inh. secretaris

Liselotte Raes

Agenda

1. Goedkeuring verslag 2 februari 2011

2. Kader stedenbouwkundige vergunningenbeleid havengebied: procesnota: toelichting/bespreking


3. Masterplan IPZ: toelichting/bespreking

4. Varia/actualia

1 Goedkeuring verslag

Het verslag van 2 februari 2011 wordt goedgekeurd.

De voorzitter meldt dat het aangekondigde punt ivm. Sint-Annabos wordt uitgesteld naar een latere zitting

omwille van privé-redenen van de betreffende projectleider

2 Stedenbouwkundige vergunningenbeleid havengebied: procesnota: toelichting/bespreking

Isabelle Verhaert (projectleider) en Elisabeth Wouters (verantwoordelijke vergunningenbeleid haven)

geven een toelichting

Aanleidingen:

De vraag naar het respecteren van bufferzones op eigen terrein bij elke individuele bouwaanvraag.

De nieuwe stedenbouwkundige verordening van de stad Antwerpen (bouwcode) en het specifieke

karakter van het havengebied in vergelijking met het stedelijk gebied.

Doel:

Een realistische regelgeving en richtlijnen voor het ruimtelijk beleid in de Antwerpse haven, die specifiek

op maat gemaakt zijn van haar ruimtelijke structuur en activiteiten.

Het planningsproces beoogt de totstandkoming van volgende producten:

Richtlijnen rond locatie en grootte van bouwvrije en groene (voor- en zijtuin)stroken, met een vertaling

en voorbeelden van principes van zuinig ruimtegebruik, voorbeelden van zinvol hergebruik van

hemelwater ecologisch medegebruik (bv. nestkasten), verduidelijkingen van andere wetgeving bv.

m.b.t. veiligheidsafstanden enz.

Een stedenbouwkundige verordening voor het havengebied.

Permanente communicatie en overlegplatform voor alle vergunningverlenende en adviserende

instanties die betrokken zijn bij een stedenbouwkundige aanvraag in het havengebied.

Producten met het oog op het informeren van bouwheren en hun architecten/ raadgevers, o.a. brochures

ter informatie bij een stedenbouwkundige aanvraag.

Gecoro wordt voorgesteld om input te geven bij het opmaken van de bouwcode (naar analogie met de

werkwijze ivm. de stedelijk bouwcode).

Bespreking

Het afbakenings-GRUP moet goedgekeurd zijn alvorens met de opmaak van de richtlijnen (locaties)

kan gestart worden. De stedenbouwkundige verordening (inrichtingsaspecten) kan wel opgemaakt

worden zonder het GRUP te moeten afwachten.

Kader werd in Beveren en Zwijndrecht gunstig onthaald maar er wordt een voortrekkersrol van de stad

verwacht. Het is nog niet duidelijk of zij procedureel mee in het verhaal zullen stappen.

‘Beeldkwaliteit’ is meer dan ‘architecturaal kwaliteitsvolle gebouwen en constructies’. Hierbij moet

nagedacht worden over de specifieke karakter van de haven en hoe beeldkwaliteit identiteitsbepalend

kan zijn (bewegwijzering, toegankelijkheid, infrastructuur openbaar vervoer, fietsers, open ruimte,

groen, parkeerruimte, …) Als voorbeeld wordt verwezen naar het beeldkwaliteitsplan van Rotterdam.

Voorzien in de mogelijkheid tot beoefening van ‘lawaaihinderlijke sporten’ hoort niet tot de visie van

de haven. Inplanting van publiekstrekkende aandachtfuncties in de omgeving kan verdere exploitatie

van Seveso-bedrijven in het gedrang brengen. Discussie moet gevoerd worden ikv. afbakenings-

GRUP.

Gecoro verzoekt om inzicht te krijgen van het hoger plankader. Het afbakenings-GRUP zou ter

informatie aan Gecoro kunnen voorgelegd worden in voorontwerpfase (nav. de plenaire vergadering)

als in de ontwerpfase (nav. het openbaar onderzoek). Gecoro heeft echter geen adviesbevoegdheid.

Aspect geluidsoverlast (buffering, mitigerende maatregelen) zal opgenomen worden in afbakenings-

GRUP. In de bouwcode kunnen aanvullend nog een aantal bepalingen worden opgenomen, zoals het

vermijden van de (her)aanleg van wegen in kasseien.


Rond infiltratie loopt een aparte studie om implicatie gewestelijke verordening rond hemelwater te

evalueren ifv. het specifieke havengebied. Rond buffering en vertraagd lozen volstaan de dokken als

collectieve buffervoorziening. Rond hergebruik is het mogelijk om strengere maatregelen te voorzien

in de bouwcode dan voorzien in de gewestelijke verordening.

In de stedenbouwkundige verordening zal rekening gehouden worden met compact bouwen en zuinig

ruimtegebruik (waaronder actieve benutting dak).

Er is een grote onduidelijkheid rond de kadastrale gegevens in de haven. Dit zal specifieke aandacht

vergen bij de redactie van de voorschriften.

De leden van de Gecoro die een bijdrage wensen te leveren aan de opmaak van deze stedenbouwkundige

verordening en deel wensen uit te maken van een werkgroep, kunnen zich opgeven bij het secretariaat (zie

werkwijze bouwcode).

3 Masterplan IPZ: toelichting/bespreking

Guido Muelenaar (projectleider WNE) geeft toelichting bij het Masterplan dat in opmaak is voor de site

Petroleum Zuid.

De historiek (oorzaak vervuiling), specificiteit gebied, toekomstvisie en verder verloop komen aan bod.

Het Masterplan zal opgeleverd worden met 2 ruimtelijke varianten, waarbij het grote verschil de ligging

van de ‘groene corridor’ is.

1. De corridor centraal, als scheiding tussen bedrijventerrein en petroleumcluster.

2. De corridor als scheiding tussen het bedrijventerrein en het Kiel waarbij corridor kan aansluiten bij de

spoorweg.

Ook het op te maken MER zal deze varianten bevatten.

Beleidsbeslissing zal genomen worden op basis van het MER-resultaat, vergunbaarheid, sanering en

waterhuishouding, economische flexibiliteit, ruimtelijke kwaliteit en financiële kost.

Bespreking

Uit een afgeronde studie blijkt dat er geen spectaculaire archeologische consequenties verwacht

worden.

De gebouwen met eventuele erfgoedwaarde zijn gesitueerd op de meest vervuilde en op te hogen

gronden. Bij behoud zal gefocust worden op beeldbepalende elementen zoals bovengrondse leidingen

en petroleumpier.

bij het opmaken van het MER zal ook de nulvariant (maw. niets doen) moeten worden onderzocht,

enerzijds omdat dit een wettelijke verplichting is en anderzijds omdat uit ervaringen in het buitenland

(vb. Emsherpark in Duitsland) is gebleken dat sanering van vervuilde gronden ook efficiënt en dikwijls

veel goedkoper kan gebeuren door de tijd en de natuur hun werk te laten doen

Natuurbeweging is voorstander voor het herontwikkelen van vervuilde restgronden tot

bedrijventerrein. Potenties van dergelijke verontreinigde sites zijn veel kleiner dan op andere plaatsen

waar met dezelfde inspanning meer kan bereikt worden naar biodiversiteit.

Hoe ‘groen’ het bedrijventerrein in werkelijkheid zal worden zal blijken uit het inrichtingsplan dat als

verfijning zal worden opgemaakt. Ook doorwaadbaarheid is belangrijk.

Vermits het project strookt met de bepalingen van het gewestelijk afbakenings-GRUP wordt er geen

RUP opgemaakt.

Gecoro verzoekt derhalve om het inrichtingsplan voor te leggen voor toelichting/bespreking.

Getwijfeld wordt aan de efficiëntie en haalbaarheid van een distributiecluster in Antwerpen Zuid

rekening houdend met huidige mobiliteitsvisies. Hier wordt nog nader onderzoek over gevoerd

(goederenstroomanalyse).

Ontsluiting tramstelplaats wordt niet ingeplant in de site IPZ. Zuidelijk (ondergrondse)

stadsrandparking wordt voorzien in combinatie met nieuwe voetbalstadion.

IPZ is de enige plek waar de kade ontoegankelijk is (voetgangers/fietsers) en waar de continuïteit in de

beleving van de Scheldeboord onderbroken wordt. Masterplan is een gemiste kans om dit te herstellen


Voor de initiatiefnemers is de gekozen optie van een voetbalstadion en bedrijventerrein op die plek

echter onverzoenbaar met de absolute continuïteit. Het Masterplan probeert daar ruimtelijke

alternatieven voor aan te bieden.

Aanbeveling

Een goede ruimtelijke kwaliteit van de inrichting is belangrijk (opmaak beeldkwalitetisplan is

noodzakelijk)

Het belang van het industrieel erfgoed op deze site

Twijfel over haalbaarheid van de distributiecluster rekening houden met mobiliteitsvisies

Voorkeur gaat uit naar de centrale corridor, als scheiding tussen bedrijventerrein en petroleumcluster,

als beste alternatief voor het onderbreken van de continuïteit in de beleving van de Scheldeboord.

4 Varia

Wandeling 2060

Het traject werd in overleg met Gecoro samengesteld en aangepast. Het voorzag tevens in een toelichting

van Tom Meeuws (bedrijfsdirecteur ‘Samenleven’) en een bezoek aan het Stuivenberg hospitaal. Tijdens

het bezoek aan de maquette, opgemaakt door de buurtbewoners, kregen de leden de mogelijkheid om

dieper in te gaan op de onderzoeksvragen van de richtnota. Er werden nav. deze gelegenheid geen reacties

genoteerd.

Nabeschouwingen:

Het betreft een momentopname. Specifiek in dit gebied zullen de impressies en waarnemingen

verschillend zijn afhankelijk van het tijdstip.

Projecten van Woonhaven kwamen te weinig aan bod. Standpunt tot status quo voor sociale woningen

in 2060 geeft weinig garantie naar algemene kwaliteitsverhoging van het woningaanbod.

Tijdens de periode van de herwaarderingsgebieden en de investeringen van het SIF kwamen de

publieke inspanningen beter in beeld. Nu lijkt er eerder een stagnatie.

Huisjesmelkerij is een fenomeen van de laatste 10 jaar. Efficiënte wetgeving terzake is noodzakelijk.

Boeiende inleiding van Tom Meeuws.

Te weinig duiding bij de wandeling. Couleur locale. Beeld en functioneren van de wijk.

Vragen rond RUP nog toegenomen. Waarom een RUP? Wat willen we ermee bereiken?

Veel potentieel en dynamiek in de wijk. Verwaarlozing overheidspatrimonium. Te weinig investering

in sociale woningbouw.

Structuurplan Bezali

Voorzitter geeft duiding bij de brief die Gecoro ontving van enkele bewoners van Bezali rond het

uitblijven van een structuurplan voor de noorderdistricten, zoals voorzien in de bindende bepalingen van

het s-RSA, de rol en representativiteit van Gecoro en het belang van inspraak voor dit proces.

De Gecoro onderschrijft de bezorgdheid van de bewoners en adviseert de stad om dringend werk te maken

van de opmaak van dergelijk structuurplan.

Volgende vergadering

De volgende vergadering wordt voorzien op woensdag 6 april 2011, om 18.30 uur (collegezaal, Grote

Markt 1).

More magazines by this user
Similar magazines