04.05.2013 Views

Afrikaans LEESSTUKKE 3 Ontstaan_van_Afrikaans.pdf - Think Online

Afrikaans LEESSTUKKE 3 Ontstaan_van_Afrikaans.pdf - Think Online

Afrikaans LEESSTUKKE 3 Ontstaan_van_Afrikaans.pdf - Think Online

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Tale verander gedurig. Vandag se kinders praat nie presies soos hul<br />

ouers nie, en húl kinders sal ook eendag anders praat.<br />

In die vorige millenium het baie swart stamme suidwaarts getrek<br />

<strong>van</strong>af die groot mere in Afrika. Terselfdertyd was daar 'n groot<br />

ruilhandel aan die gang tussen Europa en die Verre Ooste: Indië,<br />

China en Japan. Die Europieërs het speserye, juwele, goud, ivoor en<br />

pêrels geruil met hierdie mense. Daar was slegs een handelsroete<br />

<strong>van</strong> Europa na die Verre Ooste: oor land.<br />

Marco Polo het hierdie handelsroete gevestig tussen 1271 en 1274. Dit was duisende<br />

kilometers lank en het maande geneem om af te lê. Die roete was gevaarlik, want<br />

struikrowers het handelaars voorgelê en hul goedere gebuit. In 1435 is hierdie roete<br />

geblokkeer. Indien Europeërs verder wou handel dryf met die Verre Ooste, moes hul ‘n<br />

ander roete vind.<br />

Aan die einde <strong>van</strong> die 1400's het Portugese<br />

seevaarders 'n seeroete om die suidpunt <strong>van</strong><br />

Afrika gesoek en gevind. Bartholomeus Diaz<br />

het in 1488 verby die Kaap gevaar. By<br />

Mosselbaai het hulle vee sien wei naby die<br />

kus, maar die veewagters het binneland toe<br />

gevlug toe hulle die Portugese sien. Teen die<br />

tyd dat hul die Groot Visrivier bereik het, was<br />

Diaz se bemanning moeg en bang. Hulle het<br />

gedreig om hom oorboord te gooi as hulle nie<br />

omdraai nie. In 1498 het Vasco da Gama uiteindelik ‘n seeweg na die Ooste gevind.<br />

Tydens die baie handelsreise het baie matrose egter siek<br />

geword en gesterf omdat daar nie vars kos aan boord was nie.<br />

In 1652 is Jan <strong>van</strong> Riebeeck uit Nederland aangestel om 'n<br />

halfwegstasie aan die Kaap te kom stig, waar vars voorraad<br />

opgelaai kon word en siek matrose verpleeg kon word.<br />

Khoi-stamme (in die volksmond "Hottentotte" genoem) het reeds hier gewoon. Autsumao,<br />

beter bekend as Herrie, het opgetree as tolk wanneer die Hollanders wou vee ruil.<br />

1


Hier was baie seelui en beamptes <strong>van</strong>uit Nederland, Vlaandere en Duitsland. Ook het slawe<br />

uit Madagaskar, Ceylon, Java en ander Oosterse lande in 1666 kom help bou aan die kasteel.<br />

Nog later, in 1688, het 'n groep Hugenote uit Frankryk hulle hier kom vestig omdat hul nie<br />

daar hul godsdiens kon beoefen nie.<br />

Al hierdie mense moes met mekaar kommunikeer, en <strong>Afrikaans</strong> het toe ontstaan uit hierdie<br />

maalkolk <strong>van</strong> tale: Nederlands, Duits, Frans, Maleis-Portugees, Khoikhoi- en ander. Ook die<br />

swart tale in die binneland <strong>van</strong> Suid-Afrika het 'n invloed op <strong>Afrikaans</strong> gehad.<br />

Hoewel <strong>Afrikaans</strong> hoofsaaklik uit die deftige Nederlands begin ontwikkel het, het die taal al<br />

hoe meer anders begin klink en is later 'Kaaps-Hollands' genoem.<br />

Brittanje het die Kaap oorgeneem<br />

in 1814. In 1820 het 'n groep<br />

Britse setlaars hul hier gevestig.<br />

Engels was nou die voertaal aan<br />

die Kaap en daar is probeer om<br />

<strong>Afrikaans</strong> te onderdruk.<br />

Die Moslem-gemeenskap in die<br />

Bo-Kaap het die eerste <strong>Afrikaans</strong>e<br />

skool begin. In 1858 is 'n<br />

privaatskool in Paarl begin waar<br />

<strong>Afrikaans</strong> 'n vak was.<br />

Kaapstad in die jaar 1679. Hollandse skepe stop om vars<br />

voorraad op te laai op pad na die Verre Ooste.<br />

In die middel <strong>van</strong> die 19e eeu verskyn die eerste boeke in <strong>Afrikaans</strong>. 'n Groep mense het in<br />

1875 begin stry vir <strong>Afrikaans</strong> as amptelike taal. In 1876 het die eerste <strong>Afrikaans</strong>e koerant,<br />

"Die Patriot", verskyn. In 1925 het <strong>Afrikaans</strong> die tweede amptelike taal <strong>van</strong> Suid-Afrika<br />

geword, en in 1933 verskyn die Bybel die eerste<br />

keer in <strong>Afrikaans</strong>.<br />

Tans is <strong>Afrikaans</strong> die derde grootste taal in Suid-<br />

Afrika. <strong>Afrikaans</strong> groei daagliks: daar is talle<br />

nuwe <strong>Afrikaans</strong>e tydskrifte, koerante,<br />

radiostasies en 'n groot aantal <strong>Afrikaans</strong>e<br />

webblaaie.<br />

Met die uittog <strong>van</strong> baie <strong>Afrikaans</strong>sprekendes wat<br />

oorsee beter werksgeleenthede gaan soek, word<br />

<strong>Afrikaans</strong> al hoe meer in ander lande gehoor.<br />

<strong>Afrikaans</strong>e kunstenaars tree ook gereeld in die<br />

buiteland op.<br />

2


LEESASSESSERING: DIE ONTSTAAN VAN AFRIKAANS<br />

Merk slegs die sinne wat 100% waar is:<br />

Naam: _____________________________<br />

Datum: ____________________<br />

1. Baie swart stamme het suidwaarts getrek <strong>van</strong>af die groot mere in Afrika.<br />

2. Die Verre Ooste bestaan uit die lande Portugal, Duitsland en Spanje.<br />

3. Die Europieërs wou speserye, juwele, goud, ivoor en pêrels ruil<br />

met die Ooste.<br />

4. Bartholomeus Diaz het die handelsroete oor land na die Ooste gevestig<br />

in 1271 tot 1274.<br />

5. Die roete was gevaarlik, want struikrowers het handelaars<br />

se goedere gebuit.<br />

6. Marco Polo het in 1488 verby die Kaap gevaar.<br />

7. Die veewagters het binneland toe gevlug toe hulle die Portugese sien.<br />

8. In 1498 het Vasco da Gama ‘n seeweg na die Ooste gevind.<br />

9. Baie matrose het siek geword en gesterf omdat daar nie vars kos was nie.<br />

10. In 1652 is Nelson Mandela aangestel om 'n halfwegstasie hier te kom stig.<br />

11. Slawe uit Madagaskar, Ceylon en Java het kom help bou aan die kasteel.<br />

12. In 1688 het Franse Hugenote hiernatoe gekom weens hul godsdiens.<br />

13. Die swart tale in die binneland <strong>van</strong> SA het 'n invloed op <strong>Afrikaans</strong> gehad.<br />

14. In 1820 het 'n groep Britse setlaars hul in Suid-Afrika kom vestig.<br />

15. Die eerste <strong>Afrikaans</strong>e skool was in die Bo-Kaap.<br />

16. In 1876 het die eerste <strong>Afrikaans</strong>e koerant, "Die Burger", verskyn.<br />

17. In 1925 word <strong>Afrikaans</strong> die elfde amptelike taal <strong>van</strong> Suid-Afrika.<br />

18. In 1933 het die Bybel die eerste keer in <strong>Afrikaans</strong> verskyn.<br />

19. Tans is <strong>Afrikaans</strong> die derde grootste taal in Suid-Afrika.<br />

20. <strong>Afrikaans</strong> word nêrens oorsee gepraat nie.<br />

20<br />

3


TALE IN SUID-AFRIKA<br />

Sedert 1994 het Suid-Afrika elf amptelike tale wat volgens die<br />

grondwet gelyke regte geniet. Die tabel wys hoeveel mense die<br />

verskillende huistale praat:<br />

In Namibië weer, is Engels sedert 1990 die enigste amptelike<br />

taal. <strong>Afrikaans</strong> word egter daar deur baie mense gepraat.<br />

TAALFAMILIES<br />

Die wêreld het baie tale; sekeres is verwant, ander weer nie. 'My<br />

pen is in my hand, my water was in my land.' Hierdie sinnetjie<br />

word eenders geskryf en beteken presies dieselfde in Engels<br />

sowel as <strong>Afrikaans</strong> - dit word net anders uitgespreek.<br />

Dis omdat <strong>Afrikaans</strong> en Engels albei aan dieselfde taalfamilie behoort. Sinne word baie eenders gebou,<br />

hoewel albei tale woorde en uitdrukkings by ander tale geleen het.<br />

Kyk hoe lyk die woordjie 'nee'<br />

in die verskillende Wes-Germaanse tale:<br />

Nee (<strong>Afrikaans</strong>)<br />

No (Engels)<br />

Nej (Deens)<br />

Nein (Duits)<br />

Neita (Yslands)<br />

Nej (Sweeds)<br />

]<br />

LEENWOORDE<br />

Khoi-woorde wat <strong>van</strong>dag nog in <strong>Afrikaans</strong><br />

bestaan:<br />

Uitroepe soos Eina! en Sies!; plant- en diername<br />

soos boegoe, dagga, koedoe, kwagga);<br />

plekname (Karoo [= woestyn], Prieska,<br />

Aughrabies) en woorde uit die Khoi-kultuur<br />

(karos, kierie, abba)<br />

Leenwoord Taal <strong>Afrikaans</strong><br />

isitulo Zoeloe stoel<br />

ipapa Zoeloe pap<br />

imfolomane Zoeloe voorman<br />

ummese Zoeloe mes<br />

isikele Zoeloe skêr<br />

umata Zoeloe mat<br />

ihempe Xhosa hemp<br />

ifestile Xhosa venster<br />

Bronnelys:<br />

http://www.sariemarais.com/afrikaans.html<br />

http://www.sense-of-africa.com/<br />

http://www.mieliestronk.com/<br />

http://www.suid-afrika.de/taal1.htm<br />

http://af.wikipedia.org<br />

http://www.rotowerf.unp.ac.za/<br />

Kyk hoe lyk 'nee' in ander tale:<br />

нет (Russies)<br />

아니다 (Koreaans)<br />

α ρ ι θ . (Grieks)<br />

HUISTALE IN SUID-AFRIKA<br />

ZOELOE 8,5 MILJOEN 22,0%<br />

XHOSA 6,6 MILJOEN 17,1%<br />

AFRIKAANS 5,8 MILJOEN 15,0%<br />

NOORD-SOTHO 3,7 MILJOEN 9,6%<br />

ENGELS 3,5 MILJOEN 9,0%<br />

TSWANA 3,3 MILJOEN 8,5%<br />

SUID-SOTHO 2,6 MILJOEN 6,7%<br />

TSONGA 1,7 MILJOEN 4,4%<br />

SWAZI 1,0 MILJOEN 2,6%<br />

VENDA 0,9 MILJOEN 2,3%<br />

NDEBELE 0,6 MILJOEN 1,6%<br />

ANDER 0,5 MILJOEN 1,3%<br />

Sommige tale gebruik nie eens dieselfde alfabet as ons nie!)<br />

1<br />

7<br />

9<br />

2<br />

5<br />

10<br />

6<br />

BLOKKIESRAAISEL OOR TALE<br />

Dwars<br />

1. 'Ifestile' is 'n leenwoord uit die ___ taal.<br />

5. <strong>Afrikaans</strong> en Engels behoort tot dieselfde ___.<br />

7. 'Koedoe' is 'n leenwoord uit die ___ taal.<br />

8. <strong>Afrikaans</strong> is die SA-huistaal wat deur die ___<br />

meeste mense gepraat word.<br />

9. 'Karoo' beteken ___<br />

10. 'Ipapa' is 'n leenwoord uit die ___ taal.<br />

Af<br />

2. Suid-Afrika het elf ___ tale.<br />

3. Die Yslandse woord vir 'nee'<br />

4. Die huistaal wat deur die meeste<br />

Suid-Afrikaners gepraat word<br />

6. Volgens ons ____ het hierdie tale gelyke regte.<br />

3<br />

8<br />

4<br />

4


MAAK 'N TYDLYN OOR DIE ONTSTAAN VAN AFRIKAANS<br />

LW: Hierdie taak word in die klas voltooi op 'n A3-bladsy.<br />

Jy mag gekleurde papier en versierings bring.<br />

1. Maak seker daar is 'n duidelike opskrif.<br />

2. Jou naam, <strong>van</strong>, graad en klas moet ook duidelik<br />

verskyn.<br />

3. Gebruik 'n lyn (reguit of geboë lyn) en/of pyltjies.<br />

4. Gee altyd datums en gebeurtenisse, en rangskik dit <strong>van</strong><br />

die vroegste datum tot die laatste.<br />

5. Gebruik vol sinne, en let op korrekte spelling en<br />

punktuasie.<br />

6. Prente, tekeninge en versierings maak jou tydlyn<br />

interessant! Bring dit saam of teken self.<br />

Lees die leesstuk oor die ontstaan <strong>van</strong> <strong>Afrikaans</strong>. Skryf die<br />

gebeurtenisse in chronologiese volgorde hier onder neer in<br />

vol sinne en skryf ook die korrekte datums daarby.<br />

Gebruik dit om jou te help om jou tydlyn op te stel.<br />

Nr. DATUM ONDERWERP<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

1876<br />

1933<br />

1652<br />

1666<br />

1498<br />

1488<br />

1688<br />

1435<br />

1925<br />

1820<br />

Marco Polo<br />

Bartholomeus Diaz<br />

Vasco da Gama<br />

Jan <strong>van</strong> Riebeeck<br />

Slawe<br />

Die Franse Hugenote<br />

'n Groep Britse setlaars<br />

8. Die eerste <strong>Afrikaans</strong>e<br />

koerant,<br />

9.<br />

<strong>Afrikaans</strong><br />

10.<br />

Die Bybel<br />

HOE OM PRENTE VAN DIE INTERNET TE GEBRUIK VIR DIE TYDLYN:<br />

GESEGDE EN VOORWERP<br />

"Die Patriot", het in Suid-Afrika verskyn.<br />

het “die Kaap die Goeie Hoop” bereik.<br />

het die eerste keer in <strong>Afrikaans</strong> verskyn.<br />

het hul hier kom vestig - Engels was nou die voertaal aan die Kaap.<br />

het in Suid-Afrika kom woon weens godsdienstige redes.<br />

het 'n halfwegstasie gestig aan die Kaap.<br />

het 'n seeweg na die Ooste ontdek.<br />

is as die tweede amptelike taal <strong>van</strong> Suid-Afrika erken.<br />

se handelsroete oor land na die Verre Ooste is blokkeer.<br />

uit Madagaskar, Ceylon en Java het kom help bou aan die Kasteel.<br />

1) Tik in www.google.com en kliek op Images.<br />

2) Tik in Engels in waarvoor jy soek, bv. "castle cape-town".<br />

3) Kies 'n prentjie, kliek daarop en kliek wéér daarop om dit op sy grootste te kry<br />

(om seker te maak die prentjie se kwaliteit is goed).<br />

4) Kliek met die regter-muisknoppie op die prentjie en kliek op Copy.<br />

5) Gaan na Microsoft Powerpoint en kliek Edit, Paste.<br />

6) Kliek op die prent om dit te select, en kliek op Format, Picture en dan op Size.<br />

7) Tik in presies hoe hoog jou prentjie moet wees (in cm) om in te pas op jou<br />

tydlyn.<br />

Voorbeeld <strong>van</strong> 'n tydlyn<br />

Daar is baie goeie mense in die<br />

wêreld, maar ongelukkig is daar ook<br />

slegte mense wat lelike goed op die<br />

internet laai. Soms soek ons prentjies<br />

by die huis of by die skool, en dan kry<br />

ons per ongeluk so 'n lelike prent.<br />

Maak dit dadelik toe - moenie daarop<br />

kliek om dit groter te maak nie, en<br />

moenie jou maats wys nie (net soos<br />

wat jy nie by die kafee deur die lelike<br />

boeke sal gaan blaai nie).<br />

5


LEES / LITERATUUR<br />

• Luister goed na die volgende uittreksel.<br />

• Maak notas langs die kantlyn wanneer jou<br />

opvoeder iets verduidelik.<br />

PIETERNELLA VAN DIE<br />

KAAP<br />

- Dalene Matthee -<br />

Almal en alles het vir die skepe gewag. Elke dag het<br />

die uitkykers op die Leeuberg se rug, aan die<br />

westekant <strong>van</strong> die Tafelberg, gaan sit om die see dop<br />

te hou <strong>van</strong> die oggend tot die aand. Vreugde en<br />

vooruitsien was wanneer hulle ver agter op die water<br />

'n seil gewaar en kanonskote skiet vir elke skip wat<br />

aan die kom was: een, twee, drie, vier, vyf, ses, sewe,<br />

agt, nege, tien. Partykeer minder. Partykeer meer.<br />

Dan het almal gejuig en rondgehardloop - Hollander, Hottentot, slaaf en kneg.<br />

Elke asem op die skepe het gekom om te eet en te drink, te koop en te verkoop.<br />

Dit was lewe, dit was vrolikheid, nuus, familie en vriende. Dit was elke taphuis se<br />

oestyd, want daar was duisende dors matrose op pad.<br />

Dis nou die matrose wat nog geleef het. Dooies was klaar oorboord gegooi.<br />

Die see het in beroering gekom. Houtganse groet met kanonskote dat die rook<br />

swart bollings trek. Die Kasteel groet terug. Een-en-twintig skote vir die groot<br />

blydskap as dit die retoervloot was. Laaste is die vlerke opgerol en die ankers<br />

uitgegooi - die groot houtlywe tot ruste gebring op die ankerplek.<br />

Landsbote wat haastig <strong>van</strong> die kaai af vertrek. Heel eerste moes die fiskaal, die<br />

boekhouer, die sjirurgyn en die man met die hamer en die spykers <strong>van</strong> skip tot<br />

skip geneem word om die Kompanjie se wette teen die maste te gaan spyker:<br />

Daar mag aan geen Hottentot geslaan of geskop of gestamp word nie. Niks mag<br />

<strong>van</strong> Hottentotte gekoop word behalwe volstruiseierdoppe en vis nie. Mag nie<br />

messe uitpluk nie. Mag nie in die land in loop nie. 'n Man met 'n harde stem roep<br />

die wette uit vir almal wat nie kan lees nie.<br />

Die sjirurgyn moes die siekes op die skepe deurkyk en saam met die skip se<br />

sjirurgyn besluit watter siekes moet wal toe en watter kan op die skip bly.<br />

Honderde siekes, gewoonlik. Hulle word met toue <strong>van</strong> die skepe af laat sak en<br />

kaai toe gebring met die bote. Heen en weer. Heen en weer. Hulle word na die<br />

siekehuis in slaapmatte of stukke seil gedra, nes halfdooie robbe, uitgeteer.<br />

Monde oop, tande toegeswel <strong>van</strong> blou tandvleis. Die meeste tande klaar uitgeval:<br />

skeurbuik. Kan nie roer nie, kreun net, alles seer. Meester sny die vrot vleis in<br />

hulle monde weg.<br />

"Hoe kom hulle weer reg, Mamma?"<br />

"Party sterf net daar by die kaai. Ander in die siekehuis. Die res kry vars kos wat<br />

slap gekook is tot hulle weer kan kou."<br />

• 'n Roman is 'n lang prosaverhaal.<br />

• In 'n historiese roman het iemand uit die<br />

geskiedenis die hoofrol.<br />

Pieternella <strong>van</strong> die Kaap is 'n historiese roman<br />

wat die verhaal vertel <strong>van</strong> Pieternella, dogter<br />

<strong>van</strong> 'n Deense sjirurgyn en die Khoi-meisie<br />

Krotoa-Eva. Hierdie roman is die resultaat <strong>van</strong><br />

drie jaar se deeglike navorsing.<br />

6


Die mooiste was wanneer die hoë mense <strong>van</strong> die skepe af wal toe gebring is. Die<br />

bote wat hulle moes gaan haal, het spesiaal 'n groot rooi-wit-en-blou vlag op die<br />

agterstewe gehys om te sê: Gee pad voor, ons kom met die belangrikes!<br />

Die deftigste vroue in die mooiste rokke met krae wit en fyn gekant en musse vol<br />

pêrels met punte oor die voorkop en oor die ore, musse vol <strong>van</strong> die mooiste<br />

juwelegoed wat afhang in die spierwitte nekke. Voete in skoene met strikke en<br />

hakke. Fynlapdoekies voor die neus as die Hottentotte te naby kom.<br />

Al wat Hottentot was, het saamgedrom op die kaai om<br />

te buig en te dans en hand te hou vir 'n stukkie tabak of<br />

'n mond vol arak of brandewyn.<br />

Naam: _____________________________<br />

1. Onderstreep die regte antwoord:<br />

a) Wanneer hul 'n skip sien aankom, het hulle<br />

i) die druiwe gaan oes. ii) kanonskote gevuur.<br />

iii) hul neuse toegedruk. iv) messe uitgepluk.<br />

b) Hoekom is die wette hardop uitgelees?<br />

i) Die mense was belangrik.<br />

ii) Die matrose sou doodgaan.<br />

iii) Van die mense kon nie lees nie.<br />

iv) Die Hottentotte mag nie geslaan word nie.<br />

c) Wat was die Hottentotte toegelaat om te verkoop?<br />

i) tabak en brandewyn<br />

ii) robbe en slawe<br />

iii) volstruiseierdoppe en vis<br />

iv) hamers en spyker<br />

2. Watter woord uit die lys beteken dieselfde as ...<br />

seile bediende blydskap snydokter seilskepe juwele Khoi<br />

pêrels hospitaal kaai terugkeer hartseer fynlapdoekies<br />

a) retoer - ____________<br />

b) Hottentotte - ____________<br />

c) siekehuis - ____________<br />

d) sjirurgyn - ____________<br />

e) houtganse - ____________<br />

3. Soek die regte woord uit die leesstuk:<br />

a) die oortreffende trap <strong>van</strong> deftig - ____________<br />

b) die oortreffende trap <strong>van</strong> wit - ____________<br />

c) die siekte waaraan die matrose gely het - ____________<br />

4. Waar of onwaar?<br />

a) Almal was bly wanneer 'n skip arriveer. - _________<br />

b) Sewe kanonskote het beteken daar was sewe skepe. - _________<br />

c) Dooie matrose is reeds oorboord gegooi - _________<br />

d) Die deftige vroue was bruin gebrand na die reis. - _________ [20]<br />

20<br />

Take vir ekstra krediete:<br />

Gaan doen navorsing, en<br />

skryf op 'n A4-bladsy:<br />

Wanneer het Dalene<br />

Matthee geleef?<br />

Watter boeke het sy<br />

geskryf?<br />

Skryf 'n dialoog tussen<br />

Jan <strong>van</strong> Riebeeck en Herrie.<br />

f) vlerke - ____________<br />

g) vasmeerplek - ____________<br />

h) vreugde - ____________<br />

i) kneg - ____________<br />

j) sakdoekies - ____________<br />

7


MEMORANDUM Leesassessering: Die ontstaan <strong>van</strong> <strong>Afrikaans</strong><br />

Merk slegs die sinne wat 100% waar is:<br />

21. Baie swart stamme het suidwaarts getrek <strong>van</strong>af die groot mere in Afrika.<br />

22. Die Verre Ooste bestaan uit die lande Portugal, Duitsland en Spanje.<br />

23. Die Europieërs wou speserye, juwele, goud, ivoor en pêrels ruil<br />

met die Ooste.<br />

24. Bartholomeus Diaz het die handelsroete oor land na die Ooste gevestig<br />

in 1271 tot 1274.<br />

25. Die roete was gevaarlik, want struikrowers het handelaars<br />

se goedere gebuit.<br />

26. Marco Polo het in 1488 verby die Kaap gevaar.<br />

27. Die veewagters het binneland toe gevlug toe hulle die Portugese sien.<br />

28. In 1498 het Vasco da Gama ‘n seeweg na die Ooste gevind.<br />

29. Baie matrose het siek geword en gesterf omdat daar nie vars kos was nie.<br />

30. In 1652 is Nelson Mandela aangestel om 'n halfwegstasie hier te kom stig.<br />

31. Slawe uit Madagaskar, Ceylon en Java het kom help bou aan die kasteel.<br />

32. In 1688 het Franse Hugenote hiernatoe gekom weens hul godsdiens.<br />

33. Die swart tale in die binneland <strong>van</strong> SA het 'n invloed op <strong>Afrikaans</strong> gehad.<br />

34. In 1820 het 'n groep Britse setlaars hul in Suid-Afrika kom vestig.<br />

35. Die eerste <strong>Afrikaans</strong>e skool was in die Bo-Kaap.<br />

36. In 1876 het die eerste <strong>Afrikaans</strong>e koerant, "Die Burger", verskyn.<br />

37. In 1925 word <strong>Afrikaans</strong> die elfde amptelike taal <strong>van</strong> Suid-Afrika.<br />

38. In 1933 het die Bybel die eerste keer in <strong>Afrikaans</strong> verskyn.<br />

39. Tans is <strong>Afrikaans</strong> die derde grootste taal in Suid-Afrika.<br />

40. <strong>Afrikaans</strong> word nêrens oorsee gepraat nie.<br />

TALE IN SUID-AFRIKA<br />

8


Sedert 1994 het Suid-Afrika elf amptelike tale wat volgens die<br />

grondwet gelyke regte geniet. Die tabel wys hoeveel mense die<br />

verskillende huistale praat:<br />

In Namibië weer, is Engels sedert 1990 die enigste amptelike<br />

taal. <strong>Afrikaans</strong> word egter daar deur baie mense gepraat.<br />

TAALFAMILIES<br />

Die wêreld het baie tale; sekeres is verwant, ander weer nie. 'My<br />

pen is in my hand, my water was in my land.' Hierdie sinnetjie<br />

word eenders geskryf en beteken presies dieselfde in Engels<br />

sowel as <strong>Afrikaans</strong> - dit word net anders uitgespreek.<br />

Dis omdat <strong>Afrikaans</strong> en Engels albei aan dieselfde taalfamilie<br />

behoort. Sinne word baie eenders gebou, hoewel albei tale<br />

woorde en uitdrukkings by ander tale geleen het.<br />

Kyk hoe lyk die woordjie 'nee'<br />

in die verskillende Wes-Germaanse tale:<br />

Nee (<strong>Afrikaans</strong>)<br />

No (Engels)<br />

Nej (Deens)<br />

Nein (Duits)<br />

Neita (Yslands)<br />

Nej (Sweeds)<br />

]<br />

LEENWOORDE<br />

Khoi-woorde wat <strong>van</strong>dag nog in <strong>Afrikaans</strong><br />

bestaan:<br />

Uitroepe soos Eina! en Sies!; plant- en diername<br />

soos boegoe, dagga, koedoe, kwagga);<br />

plekname (Karoo [= woestyn], Prieska,<br />

Aughrabies) en woorde uit die Khoi-kultuur<br />

(karos, kierie, abba)<br />

Leenwoord Taal <strong>Afrikaans</strong><br />

isitulo Zoeloe stoel<br />

ipapa Zoeloe pap<br />

imfolomane Zoeloe voorman<br />

ummese Zoeloe mes<br />

isikele Zoeloe skêr<br />

umata Zoeloe mat<br />

ihempe Xhosa hemp<br />

ifestile Xhosa venster<br />

Bronnelys:<br />

http://www.sariemarais.com/afrikaans.html<br />

http://www.sense-of-africa.com/<br />

http://www.mieliestronk.com/<br />

http://www.suid-afrika.de/taal1.htm<br />

http://af.wikipedia.org<br />

http://www.rotowerf.unp.ac.za/<br />

Kyk hoe lyk 'nee' in ander tale:<br />

нет (Russies)<br />

아니다 (Koreaans)<br />

α ρ ι θ . (Grieks)<br />

HUISTALE IN SUID-AFRIKA<br />

ZOELOE 8,5 MILJOEN 22,0%<br />

XHOSA 6,6 MILJOEN 17,1%<br />

AFRIKAANS 5,8 MILJOEN 15,0%<br />

NOORD-SOTHO 3,7 MILJOEN 9,6%<br />

ENGELS 3,5 MILJOEN 9,0%<br />

TSWANA 3,3 MILJOEN 8,5%<br />

SUID-SOTHO 2,6 MILJOEN 6,7%<br />

TSONGA 1,7 MILJOEN 4,4%<br />

SWAZI 1,0 MILJOEN 2,6%<br />

VENDA 0,9 MILJOEN 2,3%<br />

NDEBELE 0,6 MILJOEN 1,6%<br />

ANDER 0,5 MILJOEN 1,3%<br />

Sommige tale gebruik nie eens dieselfde alfabet as ons nie!)<br />

1 X H O S 2 A<br />

M 3 N 4 Z<br />

P E O<br />

5 T A A L F A M I L I E<br />

E T L<br />

L 6 G A O<br />

7 K H O I R 8 D E R D E<br />

K O<br />

9 W O E S T Y N<br />

D<br />

W<br />

10 Z O E L O E<br />

T<br />

BLOKKIESRAAISEL OOR TALE<br />

Dwars<br />

1. 'Ifestile' is 'n leenwoord uit die ___ taal.<br />

5. <strong>Afrikaans</strong> en Engels behoort tot dieselfde ___.<br />

7. 'Koedoe' is 'n leenwoord uit die ___ taal.<br />

8. <strong>Afrikaans</strong> is die SA-huistaal wat deur die ___<br />

meeste mense gepraat word.<br />

9. 'Karoo' beteken ___<br />

10. 'Ipapa' is 'n leenwoord uit die ___ taal.<br />

Af<br />

2. Suid-Afrika het elf ___ tale.<br />

3. Die Yslandse woord vir 'nee'<br />

4. Die huistaal wat deur die meeste<br />

Suid-Afrikaners gepraat word<br />

6. Volgens ons ____ het hierdie tale gelyke regte.<br />

9


MAAK 'N TYDLYN OOR DIE ONTSTAAN VAN AFRIKAANS<br />

LW: Hierdie taak word in die klas voltooi op 'n A3-bladsy.<br />

Jy mag gekleurde papier en versierings bring.<br />

7. Maak seker daar is 'n duidelike opskrif.<br />

8. Jou naam, <strong>van</strong>, graad en klas moet ook duidelik<br />

verskyn.<br />

9. Gebruik 'n lyn (reguit of geboë lyn) en/of pyltjies.<br />

10. Gee altyd datums en gebeurtenisse, en rangskik dit <strong>van</strong><br />

die vroegste datum tot die laatste.<br />

11. Gebruik vol sinne, en let op korrekte spelling en<br />

punktuasie.<br />

12. Prente, tekeninge en versierings maak jou tydlyn<br />

interessant! Bring dit saam of teken self.<br />

Lees die leesstuk oor die ontstaan <strong>van</strong> <strong>Afrikaans</strong>. Skryf die<br />

gebeurtenisse in chronologiese volgorde hier onder neer in<br />

vol sinne en skryf ook die korrekte datums daarby.<br />

Gebruik dit om jou te help om jou tydlyn op te stel.<br />

Nr. DATUM ONDERWERP<br />

11. 1435 Marco Polo<br />

12. 1488<br />

Bartholomeus<br />

Diaz<br />

GESEGDE EN VOORWERP<br />

se handelsroete oor land na die Verre Ooste<br />

is blokkeer.<br />

het “die Kaap die Goeie Hoop” bereik.<br />

13. 1498 Vasco da Gama het 'n seeweg na die Ooste ontdek.<br />

14. 1652 Jan <strong>van</strong> Riebeeck het 'n halfwegstasie gestig aan die Kaap.<br />

15. 1666 Slawe<br />

16. 1688<br />

17. 1820<br />

18. 1876<br />

Die Franse<br />

Hugenote<br />

'n Groep Britse<br />

setlaars<br />

Die eerste<br />

<strong>Afrikaans</strong>e<br />

koerant,<br />

19. 1925 <strong>Afrikaans</strong><br />

uit Madagaskar, Ceylon en Java het kom help<br />

bou aan die Kasteel.<br />

het in Suid-Afrika kom woon weens<br />

godsdienstige redes.<br />

het hul hier kom vestig - Engels was nou die<br />

voertaal aan die Kaap.<br />

"Die Patriot", het in Suid-Afrika verskyn.<br />

is as die tweede amptelike taal <strong>van</strong> Suid-<br />

Afrika erken.<br />

20. 1933 Die Bybel het die eerste keer in <strong>Afrikaans</strong> verskyn.<br />

HOE OM PRENTE VAN DIE INTERNET TE GEBRUIK VIR DIE TYDLYN:<br />

8) Tik in www.google.com en kliek op Images.<br />

9) Tik in Engels in waarvoor jy soek, bv. "castle cape-town".<br />

10) Kies 'n prentjie, kliek daarop en kliek wéér daarop om dit op sy grootste te kry (om seker te maak die prentjie<br />

se kwaliteit is goed).<br />

11) Kliek met die regter-muisknoppie op die prentjie en kliek op Copy.<br />

12) Gaan na Microsoft Powerpoint en kliek Edit, Paste.<br />

13) Kliek op die prent om dit te select, en kliek op Format, Picture en dan op Size.<br />

14) Tik in presies hoe hoog jou prentjie moet wees (in cm) om in te pas op jou tydlyn.<br />

Voorbeeld <strong>van</strong> 'n tydlyn<br />

10


LEES / LITERATUUR<br />

• Luister goed na die volgende uittreksel.<br />

• Maak notas langs die kantlyn wanneer jou opvoeder iets verduidelik.<br />

MEMORANDUM<br />

Beantwoord nou die volgende vrae:<br />

PIETERNELLA VAN DIE KAAP<br />

- Dalene Matthee -<br />

1. Onderstreep die regte antwoord:<br />

a) Wanneer hul 'n skip sien aankom, het hulle<br />

i) die druiwe gaan oes. ii) kanonskote gevuur.<br />

iii) hul neuse toegedruk. iv) messe uitgepluk.<br />

b) Hoekom is die wette hardop uitgelees?<br />

i) Die mense was belangrik.<br />

ii) Die matrose sou doodgaan.<br />

iii) Van die mense kon nie lees nie.<br />

iv) Die Hottentotte mag nie geslaan word nie.<br />

c) Wat was die Hottentotte toegelaat om te verkoop?<br />

i) tabak en brandewyn<br />

ii) robbe en slawe<br />

iii) volstruiseierdoppe en vis<br />

iv) hamers en spyker<br />

2. Kies 'n woord uit die lys wat die volgende beteken:<br />

seile bediende blydskap snydokter seilskepe juwele Khoi<br />

pêrels hospitaal kaai terugkeer hartseer fynlapdoekies<br />

a) retoer - terugkeer<br />

b) Hottentotte - Khoi<br />

c) siekehuis - hospitaal<br />

d) sjirurgyn - snydokter<br />

e) houtganse - seilskepe<br />

3. Soek die regte woord uit die leesstuk:<br />

a) die oortreffende trap <strong>van</strong> deftig - deftigste<br />

b) die oortreffende trap <strong>van</strong> wit - witste<br />

c) die siekte waaraan die matrose gely het - skeurbuik<br />

4. Waar of onwaar?<br />

f) vlerke - seile<br />

g) vasmeerplek - kaai<br />

h) vreugde - blydskap<br />

i) kneg - bediende<br />

j) sakdoekies - fynlapdoekies<br />

a) Almal was bly wanneer 'n skip arriveer. - waar<br />

b) Sewe kanonskote het beteken daar was sewe skepe. - waar<br />

c) Dooie matrose is reeds oorboord gegooi - waar<br />

d) Die deftige vroue was bruin gebrand na die reis. - onwaar [20]<br />

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!