De Mysteriën van Jezus in ons Leven - Stichting Open Veldwerk

stichtingopenveldwerk.nl

De Mysteriën van Jezus in ons Leven - Stichting Open Veldwerk

1.VAN DE M YSTERlbN

Mysterie betekent letterlijk geheim. En wie de schepping reduceren w il

tot dat w at w eetbaar, kenbaar en regeerbaar is door m ensen, houdt zich

kram pachtig aan de w aan, dat w onderen aIleen m aar onverklaarde, ondoorziene,

w eetbaarheden zijn, die door onnozelen en ondoordachten

ten onrechte worden aangezien voor gebeurtenissen van een principieel

andere orde dan het bekende en verklaarde. H et isaltijd de reeds tevoren

aangenom en houding die ons parten speelt, die ons verdeelt en ons

de lange w eg doet gaan, w aar ons de K orte W eg geboden w ordt.

Zolang ons onvolm aakte, onvolgroeide apparaat door ons tot m aatstaf

wordt gem aakt om het V olm aakte dat het w erk isvan de Volm aakte,

O nm eetbare, temeten, m oeten onze "m eting" en ons oordeel w eI jam -

merlijk verkeerd zijn enfeitelijk aIleen m aar bruikbaar alsprojectie van

de onvolm aaktheid van ons apparaat.

AIleen door op te houden m et diearrogantie, en bij ontmoeting m et het

ongekende "stil" en dadenloos tezijn, vernietigen w ijniet zelfdemogelijkheid

om hetgeen w ijervaren telaten uitgaan boven de limieten

van ons uit voorbije ervaringen geresulteerde bew ustzijn.

Voorde W esterse beschaving, w elke zo overw egend bestaat uit enorme

opvoering van het denkend doorvorsen van m ateriele wetmatigheden,

is echter juist deze onverbiddelijke voorw aarde tot ontkom ing aan de

zelfgeform eerde grenzen uiterst lastig en onaantrekkelijk, ja zelfs irriterend

onw elkom .

H et m eest dienstige isbij de onbehaaglijkheid welke iederevastgelopen

afronding kenm erkt, altijd onaantrekkelijk, irriterend onvleiend.

D oor duizenden van jaren hebben vele volkeren m eer dan zijdie aan de

tegenw oordige beschaving deelhebben, beseft dat het eigen apparaat

geen juiste m aatstaf is, en dat het hoogste heiljuist daarom de bevrijding

van de tyrannie van het apparaat m oet zijn.

Dat zijin wiedit besef levendig was bijhet stam elen over hetgeen het

apparaat teboven gaat,toch w aren aangew ezen op de termen welke behoren

bijde begrensdheid van het apparaat,is w aarlijk geen schande.

Opdeze w ijze ishet Griekse M ysterion secundair drager gew orden van

datgene, w at niet aIleen "geheim" is,doch zelfs niet verklapt kan w orden,

daar het niet geleerd en gew eten w orden kan, doch slechts geopenbaard.

7

More magazines by this user
Similar magazines