Kortrijk - SEL's in West – Vlaanderen

selwvl.be

Kortrijk - SEL's in West – Vlaanderen

WEGWIJS IN DE THUISZORG

Kortrijk

Editie 2013


VOORWOORD

Mevrouw, Mijnheer,

Voor u ligt de nieuwe en geactualiseerde versie van ‘Wegwijs in de Thuiszorg Kortrijk’:

een brochure met een schat aan informatie zowel voor (professionele) hulpverleners als

voor mensen die van deze hulpverlening gebruik willen maken. In dit naslagwerkje vindt

u alle personen die in Kortrijk actief zijn binnen de sector van de thuishulpverlening en

dit alfabetisch gerangschikt alsook volgens discipline.

Indien u, na het raadplegen van deze brochure, nog vragen hebt die u verhelderd wilt

zien, fouten of tekortkomingen in ons gegevensbestand ontdekt hebt, dan kunt u hiervoor

steeds terecht bij de hierbij vermelde contactpersonen.

We hopen u met deze gids daadwerkelijk wegwijs te kunnen maken in de complexe

doch boeiende sector van de thuiszorg.

Op de website www.thuiszorgzakboekje.be vindt u uitgebreide informatie terug en een

pak meer rubrieken. Ga zeker een kijkje nemen!

Namens alle medewerkers van het LST KORTRIJK

Contactpersonen LST Kortrijk

Filip D’Haene (OCMW Kortrijk)

056 24 46 60

fi lip.dhaene@ocmwkortrijk.be

Pol Callewaert (Christelijke Mutualiteiten) Mieke Marijsse (Sint Vincentius vzw)

056 26 63 14 056 22 59 35

pol.callewaert@cm.be mieke.marijsse@gvo.be

De informatie wordt geactualiseerd op basis van wat de diensten en/of zelfstandigen ons doorgeven via online

update of via de lokale steunpunten. Als er, ondanks onze inspanningen om correcte informatie te publiceren, nog

een onjuistheid vermeld staat of gegevens ontbreken, kan u ons altijd contacteren. Een volledig geactualiseerd

aanbod is te raadplegen op onze website www.thuiszorgzakboekje.be.

Opmerking bij het aanbod van zelfstandigen:

In de wegwijs in de thuiszorg worden enkel de zelfstandigen opgenomen die woonachtig zijn in Kortrijk. Bent

u op zoek naar een zelfstandige uit een andere gemeente? Vraag via de contactgegevens op de achterzijde een

brochure op van die andere gemeente of zoek via www.thuiszorgzakboekje.be

Wegwijs in de thuiszorg

1


2

SEL ZUID-WEST-VLAANDEREN

Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen

Het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg is een samenwerkingsverband

van zorgaanbieders binnen een bepaalde zorgregio dat gericht is op de optimalisatie van

de zorg.

Het SEL is samengesteld uit vertegenwoordigers van de huisartsen, de verpleegkundigen,

de diensten voor gezinszorg, de diensten voor maatschappelijk werk van de ziekenfondsen,

de OCMW’s, de lokale dienstencentra, de woon- en zorgcentra en andere zorgaanbieders

zoals: mantelzorgverenigingen, gebruikersverenigingen, verenigingen voor vrijwilligers

in de thuiszorg, kinesisten, … actief in het werkingsgebied van het SEL.

De opdrachten van het SEL zijn gericht naar de zorgbehoevende gebruikers en hun omgeving

en naar zorgaanbieders en de bevolking. Door regelmatig gestructureerd overleg

komen de organisaties tot betere taakafspraken, worden de ontstane noden en tekorten

herkend en worden gezamenlijke initiatieven ontwikkeld om samen tot een oplossing

te komen. Er wordt waar nodig in contact getreden met partners zoals de ziekenhuizen,

psychiatrische instellingen, ouderenvoorzieningen, gemeente of OCMW-besturen… Het

betreft in het bijzonder initiatieven omtrent thuiszorg waarvoor regionale afspraken

noodzakelijk lijken.

LST

Lokale Steunpunten Thuiszorg - LST Kortrijk

Om meer dynamiek te ontwikkelen en dichter bij de patiënt werkzaam te zijn werden

Lokale Steunpunten Thuiszorg uitgebouwd. Het LST Kortrijk is één van de 10 LST’s uit de

regio Zuid-West-Vlaanderen. Door regelmatige contacten en uitwisseling van ervaring

wordt gewerkt aan een kwaliteitsvolle organisatie van de thuiszorg.

Iedere persoon die in de betrokken regio geïnteresseerd is of werkzaam is in de thuiszorg,

zij het op zelfstandige basis of vanuit een dienst, kan zich bij het LST aansluiten.

Het LST vergadert een viertal keer per jaar. Het secretariaat wordt waargenomen door

het plaatselijke OCMW dat eveneens werkzaam is rond thuiszorg.

In de eerste plaats zijn de LST-bijeenkomsten een moment waarop de verschillende

thuisverzorgers, ieder met zijn/haar specifi eke opdracht in de thuiszorg, elkaar kunnen

ontmoeten en samen werken rond hun gezamenlijke werkveld ‘de thuiszorg’.

Hier ontstaan bvb initiatieven rond vorming en informatie. Elk LST neemt het initiatief

om een lokale brochure ‘de wegwijs in de thuiszorg’ samen te stellen waarin de thuiszorgdiensten

vermeld staan die in de regio werkzaam zijn.

Wegwijs in de thuiszorg


INHOUDSTAFEL

VOORWOORD 1

SEL ZUID-WEST-VLAANDEREN 2

LST 2

INHOUDSTAFEL 3-4

1. APOTHEKERS 5

2. APOTHEKERS MET WACHTDIENST 5

3. ASSISTENTIEWONINGEN 5

4. BAD EN DOUCHE 5

5. BOODSCHAPPEN AAN HUIS 5-6

6. DAGVERZORGINGSCENTRA (ENKEL DE ERKENDE INITIATIEVEN) 6-7

7. DEMENTIE 7-9

7.1 EXPERTISECENTRA

7.2 GEHEUGENCENTRA

7.3 PRAATCAFÉS - PRAATGROEPEN

7.4 THUISBEGELEIDING VOOR PERSONEN MET DEMENTIE

8. DIABETES 9-10

8.1 DIABETESEDUCATOREN

8.2 LOKALE MULTIDISCIPLINAIRE NETWERKEN

9. DIENSTEN VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK VAN DE ZIEKENFONDSEN 10-12

10. DIENSTENCENTRA 12-13

10.1 LOKALE DIENSTENCENTRA

10.2 REGIONALE DIENSTENCENTRA

11. DIETISTEN 14-15

11.1 DIENSTEN

11.2 ZELFSTANDIGEN

12. GEZINSZORG 16

13. HERSTELOORDEN 17

14. HUISARTSEN MET WACHTDIENST 17

15. KAPPERS AAN HUIS 17

16. KINESITHERAPIE 17-23

17. KLUSJESDIENSTEN 23-24

18. KORTOPVANG VOOR OUDEREN 24-25

19. KRAAMZORG 26-27

19.1 EXPERTISECENTRA KRAAMZORG

19.2 KRAAMZORG AAN HUIS

20. LOGOPEDIE 27-28

20.1 DIENST VOOR SPRAAK- EN GEHOORREVALIDATIE

20.2 ZELFSTANDIG LOGOPEDISTEN

21. MAALTIJDEN THUIS 29

Wegwijs in de thuiszorg

3


4

22. MANTELZORGERS (VERENIGINGEN VOOR GEBRUIKERS EN MANTELZORGERS) 30

23. OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OCMW) 31

24. OPPASDIENSTEN 31-33

24.1 OPPAS ACUUT ZIEKE KINDEREN

24.2 OPPAS ZIEKEN EN/OF OUDEREN

25. ORGANISATIE MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG 33-37

25.1 BETROKKEN HULPVERLENERS

25.2 EXTERNE DIENSTEN

26. PALLIATIEVE ZORG THUIS 37

27. PEDICURES 37-38

27.1 DIENSTEN DIE PEDICURE AANBIEDEN

27.2 ZELFSTANDIGE PEDICURES

28. PERSONEN MET EEN BEPERKING (DIENSTEN VOOR) 38

28.1 (VOOR)TRAJECTBEGELEIDING VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

28.2 BEGELEID WONEN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

29. PERSONEN- EN/OF ZIEKENVERVOER 39-40

30. PERSONENALARMTOESTELLEN 40-42

31. PODOLOGEN (ERKEND) 42

32. POETSDIENSTEN 43-44

33. PSYCHIATRISCHE HULPVERLENING 44

33.1 PSYCHIATRISCHE ZORG IN DE THUISSITUATIE

34. SOCIAAL HUIS 45

35. THUISZORGTOELAGEN 45

36. UITLEENDIENSTEN 45

36.1 ANDERE UITLEENDIENSTEN

36.2 THUISZORGWINKELS OF UITLEENDIENSTEN VAN EEN MUTUALITEIT

36.3 ZELFSTANDIGE THUISZORGWINKELS

37. VERPLEGING AAN HUIS 48-50

37.1 DIENSTEN

37.2 ZELFSTANDIGE THUISVERPLEGING

38. WONEN VOOR OUDEREN 51-55

38.1 AANLEUNWONINGEN

38.2 OUDERENWONINGEN

38.3 SERVICEFLATS

38.4 WONINGAANPASSING

39. WANNEER HET THUIS NIET MEER HAALBAAR IS 56-57

39.1 WOONZORGCENTRUM

39.2 ZIEKENHUIZEN

Wegwijs in de thuiszorg


1. APOTHEKERS

De apotheker levert en bereidt geneesmiddelen. Hij is verantwoordelijk voor alles wat

hij afl evert. Als geneesmiddelenspecialist is hij een vertrouwenspersoon bij het gebruik

of misbruik van geneesmiddelen. Naast geneesmiddelen kan je in de apotheek terecht

voor spataderkousen en stomazakjes, voor verzorgings- en verplegingsmateriaal zoals

sonden, bedpannen, onderleggers en voor het ontlenen van bijvoorbeeld krukken en

aërosoltoestellen.

Noteer hier de naam en het telefoonnummer van uw apotheek:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. APOTHEKERS MET WACHTDIENST

Wachtdienst apothekers

Tel.: 0900 10500

Website: www.apotheek.be

3. ASSISTENTIEWONINGEN

Zie rubriek 38.3 servicefl ats op pagina 52

4. BAD EN DOUCHE

Zie rubriek lokale dienstencentra, thuisverpleging, gezinszorg

5. BOODSCHAPPEN AAN HUIS

Deze dienst stelt iemand ter beschikking die voor ouderen, zieken of personen met een

handicap boodschappen doet en deze thuisbrengt.

Sommige buurtwinkels of grotere winkelketens brengen ook boodschappen aan huis.

Wil je boodschappen doen samen met een vrijwilliger, zie rubrieken Vrijwilligers en

Personen- en/of ziekenvervoer.

Onafhankelijk Ziekenfonds - vrijwilligerswerking Via OZ

Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge

Tel.: 050 40 52 09

E-mail: via-oz@oz.be

Website: www.oz.be

Wegwijs in de thuiszorg

5


6

Solidariteit voor het Gezin

Stasegemsestraat 110, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 61 31

E-mail: karien.louagie@svhg.be

Website: www.solidariteit.be

6. DAGVERZORGINGSCENTRA

(ENKEL DE ERKENDE INITIATIEVEN)

Een dagverzorgingscentrum biedt dagopvang als oplossing voor zorgvragers voor wie de

zorg thuis te zwaar wordt en voor elke persoon die nood heeft aan een zinvolle dagbesteding

en toezicht.

De zorgvrager wordt gedurende één of meerdere dagen in de week opgevangen en begeleid.

Behandelingen zoals ergotherapie, kinesitherapie en fysiotherapie zijn mogelijk.

Bepaalde dagverzorgingscentra staan in voor het vervoer van en naar huis.

Verschillende mutualiteiten verlenen fi nanciële tussenkomsten.

De Kolleblomme

Mellestraat 15, 8501 Heule

Tel.: 056 24 44 07

E-mail: dagcentrum@ocmwkortrijk.be

Contactpersoon: Frank Claerhout - Cindy Huysentruit

Bereikbaarheid: Elke werkdag: 8u17u

De Korenbloem

Stasegemsestraat 110, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 01 81

E-mail: dagcentrum@dekorenbloem.net

Bereikbaarheid: Elke werkdag: 8u-17u. (Open: 5/7)

De Pendel

Kloosterstraat 25, 8510 Marke

Tel.: 056 24 55 24

E-mail: de.ruyschaert@skynet.be

Website: www.de-ruyschaert.be

Contactpersoon: Sociale Dienst: Lindsay Boysen

Bereikbaarheid: Elke dag: 8u30-18u (ook in weekends)

H.Hart

Budastraat 30, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 32 10 00

E-mail: sociale.dienst@h-hart.be; veerle.maes@h-hart.be

Website: www.h-hart.be

Contactpersoon: Veerle Maes

Wegwijs in de thuiszorg


Het Landhuis

Sint-Jansplein 12, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 01 82

E-mail: hetlandhuis@dekorenbloem.net

Bereikbaarheid: Elke werkdag: 8u-17u. (Open: 7/7)

Collectieve Autonome DagOpvang (CADO) is een initiatief van een dienst voor gezinszorg

en aanvullende thuiszorg. In een CADO kunnen ouderen samen met een verzorgende en

andere mensen een gezellige, huiselijke dag door brengen.

CADO Hoog Mosscher, een initiatief van Familiehulp Zorgregio Kortrijk en

woon-zorgcentrum De Pottelberg

Condédreef 2 bus 11, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 37 70

E-mail: kortrijk@familiehulp.be

7. DEMENTIE

7.1 EXPERTISECENTRA

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de negen regionale expertisecentra

dementie (Foton en Sophia in West-Vlaanderen) willen dementie in de samenleving op

de agenda plaatsen om de kwaliteit van het leven van mensen met dementie en hun

omgeving te behouden en te verbeteren.

Zij doen dit door het samenbrengen en uitbouwen van expertise, in samenwerking met

andere actoren in het werkveld.

Opdrachten van de expertisecentra dementie:

- informatieverstrekking

- advies, ondersteuning en doorverwijzing

- opleiding en training

- vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk

- sensibilisering

- signaalfunctie naar diverse overheden

- netwerking

- ondersteuning van professionele hulpverleners in zorg en begeleiding

Expertisecentrum Dementie Sophia

Budastraat 20, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 32 10 75

E-mail: sophia@dementie.be

Website: www.dementie.be

Contactpersoon: Ilse Masselis - Charlotte Cool

Bereikbaarheid: 8u30-12u en 13u-17u

Wegwijs in de thuiszorg

7


8

7.2 GEHEUGENCENTRA

Een geheugencentrum biedt antwoord en informatie op vragen rond het functioneren

van het geheugen.

Geheugencentrum H.Hart

Budastraat 20, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 32 10 75

E-mail: sophia@dementie.be

Website: www.dementie.be

Contactpersoon: Ilse Masselis - Charlotte Cool

Bereikbaarheid: 8u30-12u en 13u-17u

7.3 PRAATCAFÉS - PRAATGROEPEN

Een praatcafé of groep biedt een ondersteunend moment aan personen met dementie

en/of hun naaste omgeving.

Het praatcafé geeft informatie over de medische en psychosociale aspecten van dementie

en maakt het bespreekbaar om te voorkomen dat mensen met dementie en hun familie

geïsoleerd raken. In het praatcafé kan je naast het verkrijgen van informatie, elkaar in

een ontspannen sfeer ontmoeten en van gedachten wisselen.

Een praat of familiegroep is meestal een kleinere groep waarin de nodige veiligheid en

geborgenheid geboden wordt om uw vragen en bezorgdheden te delen.

Expertisecentrum Dementie Sophia

Budastraat 20, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 32 10 75

E-mail: sophia@dementie.be

Website: www.dementie.be

Thuiszorgondersteuning Dementie Foton, een initiatief van Familiezorg

West-Vlaanderen vzw

Heilige Geeststraat 11, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 15 48

E-mail: foton@familiezorg-wvl.be

Website: www.familiezorg-wvl.be

Vlaamse Alzheimer Liga

Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke

Tel.: 056 67 45 14 GSM: 0497 61 41 26

E-mail: hein.vanhuyse@ocmwwielsbeke.be

Website: www.alzheimerliga.be

Wegwijs in de thuiszorg


vzw Thuiszorgcentrum CM Kortrijk - regionaal dienstencentrum

Sint-Janslaan 8, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 63 30 GSM: 0473 63 45 18

E-mail: thuiszorgcentrum.zwvl@cm.be

Website: www.cm.be

7.4 THUISBEGELEIDING VOOR PERSONEN MET DEMENTIE

Personen met dementie en hun familie kunnen in deze dienst terecht bij een gespecialiseerde

dementieconsulent. De consulent biedt informatie, advies en ondersteuning mbt

dementie en de relationele problemen die hieruit voortkomen. Dit kan individueel of in

familieverband, op de dienst of bij je thuis. Je kan de consulent ook telefonisch raadplegen.

Thuiszorgondersteuning Dementie Foton, een initiatief van Familiezorg

West-Vlaanderen vzw

Heilige Geeststraat 11, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 15 48

E-mail: foton@familiezorg-wvl.be

Website: www.familiezorg-wvl.be

8. DIABETES

Hieronder vindt u de gegevens terug van diabeteseducatoren, diëtisten, lokaal multidisciplinair

netwerk, podologen en thuisverpleging. Zij helpen u verder op weg rond het

zorgtraject diabetes.

8.1 DIABETESEDUCATOREN

Centrum voor Thuiszorg - Bond Moyson - Thuisverpleging

President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 02 30 E-mail: ctz.wvl@socmut.be

Website: www.centrumvoorthuiszorg.be

Parmentier Gino

Peperstraat 83, 8501 Heule

Tel.: 056 35 91 91 GSM: 0475 81 04 05

E-mail: parmentiergino@msn.com

Solidariteit voor het Gezin

Stasegemsestraat 110, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 61 31 E-mail: karien.louagie@svhg.be

Website: www.solidariteit.be

Wegwijs in de thuiszorg

9


10

Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen - Thuisverpleging - Afdeling Kortrijk

President Kennedypark 14, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 18 55

E-mail: kortrijk@wgkwvl.be

Website: www.wgkwvl.be

8.2 LOKALE MULTIDISCIPLINAIRE NETWERKEN

De Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN) werden opgericht om alle actoren te

begeleiden en te ondersteunen wat betreft een belangrijke verandering in het zorglandschap,

namelijk het invoeren van het chronisch zorgmodel. Zorgtrajecten zijn een middel om

binnen die zorgvernieuwing de samenwerking tussen patiënten met een chronische

ziekte, hun huisarts, specialist en andere gezondheidswerkers zo goed mogelijk te

organiseren voor een kwalitatieve opvolging van de patiënt. In eerste instantie kunnen

alle zorgverleners en vrijwilligers die in aanraking komen met mensen met diabetes of

chronische nierinsuffi ciëntie binnen de zorgtrajecten bij de LMN´s terecht.

Lokaal Multidisciplinair Netwerk Zuid West-Vlaanderen

Koning Albertstraat 8, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 21 15 35 GSM: 0474 58 55 06

E-mail: lmnzwvl@skynet.be

Website: www.lmn-zwv.be

Contactpersoon: Stefanie Desmet

9. DIENSTEN VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK VAN DE

ZIEKENFONDSEN

In de diensten voor maatschappelijk werk van de ziekenfondsen kan je terecht met alle

vragen rond ziekte en handicap. Naast sociaal-administratief advies bieden ze ook

psychosociale opvang. De maatschappelijk werkers geven informatie en advies en

bemiddelen bij aanvragen voor alle mogelijke sociale voorzieningen: fi nanciële uitkeringen

voor personen met een handicap en zieke personen, de Vlaamse Zorgverzekering,

opname in instellingen, herstelkuren, uitlenen van materiaal, personenalarm, zelfhulpgroepen,

aanpassen van de woning, hulpmiddelen bij ziekte of handicap…

De dienstverlening richt zich tot de hele bevolking en de hulpverlening is gratis.

Huisbezoek op afspraak kan.

Dienst Maatschappelijk Werk - Bond Moyson - Kortrijk

Handelskaai 1D bus 2 - Residentie Steenkin, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 12 26 E-mail: ctz.wvl@socmut.be

Website: www.bondmoyson.be

Bereikbaarheid: Maandag, donderdag en vrijdagvoormiddag: 9u-11u30.

vanaf maart 2013 wijzigen de zitdagen, voor meer info: 056 230 230 optie 2.

Wegwijs in de thuiszorg


Dienst Maatschappelijk Werk - Bond Moyson - West-Vlaanderen

President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 02 30 E-mail: ctz.wvl@socmut.be

Website: www.centrumvoorthuiszorg.be

Dienst maatschappelijk werk - Euromut

Jan Palfi jnstraat 30, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 25 53 02

E-mail: dmw@euromut.be

Website: www.euromut.be

Bereikbaarheid: Telefonisch op maandag en woensdag: 050 36 80 96

Zitdag op de 2de en 4de donderdag van de maand: 056 25 53 02

Dienst Maatschappelijk Werk - Liberale Mutualiteit Kortrijk

Groeningelaan 40, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 21 05 87 E-mail: dmw@lmwvl.be

Bereikbaarheid: Dinsdag: vrije zitdag van 13u tot 17u15

Vrijdag: afsprakenzitdag van 8u15 tot 12u30

Dienst maatschappelijk werk - Securex

Conservatoriumplein 21, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 68 11

E-mail: kortrijk@securex.be

Website: www.securex-ziekenfonds.be

Bereikbaarheid: Enkel DonderdagVM

Dienst Maatschappelijk Werk CM Kortrijk

Wijngaardstraat 48a, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 63 14

E-mail: dmwkortrijk.zwvl@cm.be

Website: www.cm.be

Bereikbaarheid: Voor de openingsuren, surf naar www.cm.be en klik op ´Contact´.

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (235)

President Rooseveltplein 8, 8500 Kortrijk

Tel.: 070 23 52 35

E-mail: klantendienst@nzvl.be

Website: www.nzvl.be

Onafhankelijk Ziekenfonds - sociale dienst

Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge

Tel.: 050 40 52 09

E-mail: socialedienst@oz.be

Website: www.oz.be

Bereikbaarheid: Ma - di - do: 9u-12u30 en 13u30-16u30

woe: 9u-12u30 en 13u30-18u; vrij: 9u-12u30

Wegwijs in de thuiszorg

11


12

Partena Ziekenfonds

Houtmarkt 9 b E, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 88 60

E-mail: kortrijk@partena-partners.be

Website: www.partena-ziekenfonds.be

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (203)

Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 56 98

E-mail: info@vnz.be

Website: www.vnz.be

10. DIENSTENCENTRA

10.1 LOKALE DIENSTENCENTRA

Een lokaal dienstencentrum (LDC) verleent diensten van materiële, hygiënische en sociale

aard aan senioren en bewoners van een buurt of wijk. Een lokaal dienstencentrum

organiseert, mede door de inzet van vrijwilligers, activiteiten om het sociale netwerk te

versterken zodat buurtbewoners zolang mogelijk zelfstandig en geïntegreerd blijven in

de gemeenschap.

• Diensten: warme maaltijden, cafetaria, wassalon, haarkapper, uitlenen personenalarmsystemen.

• Gezondheidszorgen: pedicure, gezondheidsconsultaties, bad en douche.

• Informatie: maatschappelijk werkers die allerhande informatie geven.

• Begeleiding van senioren en eventueel doorverwijzing naar bestaande diensten.

• Voorlichting met betrekking tot gezondheidszorg, veiligheid, zelfzorg.

• Organiseren van hobbywerking, recreatieve activiteiten, bewegingsactiviteiten en

uitstappen.

• Vorming: cursussen, voordrachten, geleide bezoeken.

LDC Overleie

Overleiestraat 45, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 27 73 80

E-mail: centrum.overleie@kortrijk.be

LDC ´t Cirkant

Hellestraat 6, 8510 Marke

Tel.: 056 24 08 25

E-mail: ldc.marke@ocmwkortrijk.be

LDC De Condé

Condédreef 16, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 24 48 70

E-mail: conde@ocmwkortrijk.be

Wegwijs in de thuiszorg


LDC De Vlaskapelle

H. Dewildestraat 8, 8501 Bissegem

Tel.: 056 24 45 00

E-mail: vlaskapelle@ocmwkortrijk.be

LDC De Zevenkamer

Peperstraat 141, 8501 Heule

Tel.: 056 24 46 00

E-mail: zevenkamer@ocmwkortrijk.be

LDC De Zonnewijzer

Langemeersstraat 6, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 24 42 00

E-mail: zonnewijzer@ocmwkortrijk.be

LDC H.Hart

Budastraat 30, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 32 10 00

Seniorenacties Kortrijk-Zuid

Tombroekstraat 2, 8510 Rollegem

Tel.: 056 27 77 65

E-mail: seniorenacties@ocmwkortrijk.be

10.2 REGIONALE DIENSTENCENTRA

Een regionaal dienstencentrum richt zich in de eerste plaats tot gebruikers, mantelzorgers

en vrijwilligers in de thuiszorg.

De opdrachten zijn:

- advies verstrekken en informatie bezorgen over alle tegemoetkomingen en thuiszorgvoorzieningen

binnen de regio.

organiseren van vormingscursussen en bijeenkomsten.

- ter beschikking stellen van personenalarmsysteem.

- ergotherapie in de thuiszorg aanbieden

- uitbouwen van een uitleendienst voor hulpmiddelen.

- informatie en advies verlenen over aanpassing van de woning en over technologie

voor personen die zich in een thuiszorgsituatie bevinden.

- brochures uitgeven rond thuiszorg- en gezondheidsthema’s.

Bond Moyson - Regionaal Dienstencentrum

Pres. Kennedypark 2, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 02 30

E-mail: ctz.wvl@socmut.be

Wegwijs in de thuiszorg

13


14

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen RDC (Regionaal dienstencentrum)

Statieplein 12, 9300 Aalst

Tel.: 053 76 99 99

Onafhankelijk Ziekenfonds - sociale dienst

Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge

Tel.: 050 40 52 09

E-mail: socialedienst@oz.be

RDC Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen

Revillpark 1, 8000 Brugge

Tel.: 050 45 01 00

E-mail: rdc@lmwvl.be

Regionaal Dienstencentrum Zonnewende, een initiatief van Familiezorg

West-Vlaanderen vzw

Heilige Geeststraat 11, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 15 48

E-mail: rdc.zonnewende@familiezorg-wvl.be

vzw Thuiszorgcentrum CM Kortrijk - regionaal dienstencentrum

Sint-Janslaan 8, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 63 30 GSM: 0473 63 45 18

E-mail: thuiszorgcentrum.zwvl@cm.be

11. DIETISTEN

Voeding is van groot belang voor je gezondheid. Denk maar aan zwaarlijvigheid, suikerziekte

en hoge bloeddruk.

Hierin is het advies van een diëtist(e) zinvol. Hij stelt zorgvuldig een evenwichtig dieet

samen zonder risico voor je gezondheid. Een diëtist werkt samen met je huisarts of

specialist.

11.1 DIENSTEN

´t Groen Spoor

St.-Janslaan 8, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 63 28

AZ Groeninge - Obesitascentrum

President Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 63 30 20

Wegwijs in de thuiszorg


Centrum voor Thuiszorg - Bond Moyson - Dieetdienst

President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 02 30

E-mail: ctz.wvl@socmut.be

Website: www.centrumvoorthuiszorg.be

Lokale dienstencentra ’t Cirkant, de Zevenkamer en de Condé

Maandelijks dieetadvies en- begeleiding door diëtiste.

Meer info: contacteer het LDC ter plaatse.

Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten

Vergote Square 43, 1030 Brussel

Tel.: 02 380 80 98

E-mail: info@vbvd.org

Website: www.vbvd.org

11.2 ZELFSTANDIGEN

Christiaens Anne-Pascale

Greenvillelaan 11/A, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 09 34

E-mail: ap@consulting_christiaens.be

Dufromont Annemie

Sint-Cloudlaan 22, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 25 54 13

E-mail: annemie.dufromont@telenet.be

Maes Martijn

Pr. Marie-Joséplein 10, 8500 Kortrijk

GSM: 0497 81 14 04

E-mail: martijn.maes@gmail.com

Naessens Francesca

Doorniksesteenweg 135, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 89 33 GSM: 0477 28 70 44

Theerlynck Tine

K. Elisabethlaan 16, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 29 59 08 GSM: 0497 88 44 03

E-mail: tinetheerlynck@me.com

Wegwijs in de thuiszorg

15


16

12. GEZINSZORG

Als je zelf niet meer of onvoldoende kan instaan voor huishoudelijke en/of verzorgende

taken, of als je ondersteuning wil in de zorg voor een familielid, dan kan je beroep doen

op een dienst voor gezinszorg. De verzorgende helpt met verzorgende en huishoudelijke

taken, zoals het dagelijks en wekelijks toilet, lichaamsverzorging, onderhoud van

bewoonde ruimten, wassen en strijken, verstelwerk, koken en boodschappen doen…

De verzorgende kan ook instaan voor de verzorging en de opvang van kinderen en ondersteuning

van ouderen en zieken. Naar aanleiding van een vraag komt de verantwoordelijke

van de dienst op huisbezoek om samen de aard, hoeveelheid en duur van de zorg te

bespreken. De bijdrage is afhankelijk van je maandelijkse inkomsten en je gezinssituatie.

Centrum Voor Thuiszorg - Bond Moyson - Gezinszorg

President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 02 30

E-mail: ctz.wvl@socmut.be

Website: www.centrumvoorthuiszorg.be

Familiehulp zorgregio Kortrijk - gezinszorg en aanvullende thuiszorg

St Janslaan 8a, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 37 70

E-mail: kortijk@familiehulp.be

Website: www.familiehulp.be

Familiezorg West-Vlaanderen vzw, dienst voor gezins- en ouderenzorg

Heilige Geeststraat 11, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 15 48

E-mail: kortrijk@familiezorg-wvl.be

Website: www.familiezorg-wvl.be

Gezinszorg H.Hart

Budastraat 30, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 32 10 00

E-mail: gezinszorg@h-hart.be

Website: www.h-hart.be

Onafhankelijke Thuiszorg Verenigingen - Gezinszorg

Stasegemsestraat 136A, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 23 75

E-mail: kortrijk@otv.be

Website: www.otv.be

Solidariteit voor het Gezin

Stasegemsestraat 110, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 61 31

E-mail: karien.louagie@svhg.be

Website: www.solidariteit.be

Wegwijs in de thuiszorg


13. HERSTELOORDEN

Na een heelkundige ingreep, recente of chronische ziekte, ongeval of langdurige opname

in het ziekenhuis, kan je via je mutualiteit terecht in een hersteloord.

Je verblijft in een rustbrengende omgeving met aangepaste voeding en medische hulp.

Toelating moet je vooraf aanvragen bij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

Voor het uitgebreide aanbod neem je best contact op met de dienst maatschappelijk

werk van je ziekenfonds.

Voor de regio Kortrijk bestaat er een specifi ek herstelverblijf dat terug te vinden is onder

de rubriek kortopvang.

14. HUISARTSEN MET WACHTDIENST

Voor meer info en een lijst van huisartsen kunt u terecht op www.hzw.be

Wachtdienst huisartsen Aalbeke-Rollegem-Bellegem

Tel.: 056 25 49 59

Wachtdienst huisartsen Bissegem - Heule

Tel.: 056 37 16 18

Wachtdienst huisartsen Kortrijk

Tel.: 056 25 39 99

Wachtdienst huisartsen Marke

Tel.: 056 52 08 20

15. KAPPERS AAN HUIS

Je kunt in je eigen regio navragen of er kappers zijn die aan huis komen.

Zie rubriek lokale dienstencentra

16. KINESITHERAPIE

De kinesitherapeut(e) behandelt de verschillende ziektes van het bewegingsstelsel.

Na een heelkundige ingreep of bij bedlegerigheid probeert hij of zij de mobiliteit en

zelfredzaamheid zo goed mogelijk te bewaren. De kinesitherapeut(e) behandelt je zowel

in zijn of haar praktijkruimte als aan huis. De behandeling gebeurt steeds op voorschrift

van de behandelende arts.

Wegwijs in de thuiszorg

17


18

8511 Aalbeke

Baillievier Miet

Aalbekekerkstraat 23, 8511 Aalbeke

Tel.: 056 42 26 54

Deprez G.

Moeskroensesteenweg 72, 8511 Aalbeke

Tel.: 056 22 63 80

Kerckhof Lieven

Moeskroensesteenweg 160, 8511 Aalbeke

Tel.: 056 41 87 54 GSM: 0475 84 09 40

Kerckhove S.

Moeskroensesteenweg 347, 8511 Aalbeke

Tel.: 056 42 05 67

Lenvain Ch.

Garenwinderstraat 8, 8511 Aalbeke

Tel.: 056 41 04 04

Vandeputte L.

Moeskroensesteenweg 347, 8511 Aalbeke

Tel.: 056 41 94 42

Vanhuysse F.

Moeskroensesteenweg 188-190,

8511 Aalbeke

Tel.: 056 42 35 00 GSM: 0475 64 02 60

8510 Bellegem

Christiaens E.

Bellegemsestraat 247, 8510 Bellegem

Tel.: 056 20 64 04

Houffl ain S.

‘t Rode paard 69, 8510 Bellegem

Tel.: 056 21 83 87 GSM: 0475 51 91 82

Messiaen K.

Bellegemsestraat 9, 8510 Bellegem

Tel.: 056 25 95 72 GSM: 0474 63 39 45

Wegwijs in de thuiszorg

Pollet K.

Leuzestraat 31, 8510 Bellegem

Tel.: 056 22 97 29

Teerlynck Veerle

Mortagnelaan 60, 8510 Bellegem

Tel.: 056 22 71 34

Van Eyghen A.

‘t Rode paard 46, 8510 Bellegem

Tel.: 056 21 64 66

8501 Bissegem

Ballekens P.

Bissegemsestraat 208, 8501 Bissegem

Tel.: 056 37 30 39

Cannaert Fr.

Gullegemsesteenweg 130, 8501 Bissegem

Tel.: 056 35 18 22

Delrue Philippe

Coolsaetstraat 1, 8501 Bissegem

Tel.: 056 35 46 22

Lecomte B.

Neerbeekstraat 23, 8501 Bissegem

Tel.: 056 37 47 17

Slembrouck Donaat

Tientjesstraat 5, 8501 Bissegem

Tel.: 056 35 82 11

Van Den Broucke Frank

Meensesteenweg 371, 8501 Bissegem

Tel.: 056 35 22 10 GSM: 0486 05 64 14

8501 Heule

Bossuyt Anne-Mie

Kortrijkstraat 10 A, 8501 Heule

Tel.: 056 35 32 80


Bourgois J.

A. Rodenbachlaan 104, 8501 Heule

Tel.: 056 37 19 33

Bovijn R.

Kortrijksestraat 21, 8501 Heule

Tel.: 056 32 31 00

Debeurme N.

Molenstraat 127, 8501 Heule

Tel.: 056 25 26 49 GSM: 0476 23 60 44

Lefevre P.

Heulse Kasteelstraat 25, 8501 Heule

Tel.: 056 35 79 51

Lesage D.

Bozestraat 117, 8501 Heule

Tel.: 056 35 13 80

Masquelin Cl.

Kransvijver 6, 8501 Heule

Tel.: 056 35 09 03

Vandermeersch JP.

Zeger van Heulestraat 28, 8501 Heule

Tel.: 056 35 49 54

Vergote L.

Stijn Streuvelslaan 60, 8501 Heule

Tel.: 056 35 62 63

8510 Kooigem

Meuleman H.

Doornikserijksweg 376, 8510 Kooigem

Tel.: 056 42 16 37

8500 Kortrijk

Adens J.

Deken Camerlyncklaan 45,

8500 Kortrijk

Tel.: 056 25 71 68

Arickx Caroline

Wolvendreef 65 E, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 25 99 82 GSM: 0478 29 11 36

Blondelle D.

Veldstraat 206 bus 1, 8500 Kortrijk

GSM: 0497 39 33 14

Body Fit

Louis Verweestraat 4, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 25 27 18

Brabander Ch.

Doorniksewijk 61, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 38 88

Braems P.

Ten Akkerdreef 83, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 08 51

Breye E.

Moorseelsestraat 78, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 36 03 69

Buysschaert H.

Oude Vestingstraat 11, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 08 48 GSM: 0476 42 10 67

Catteeuw Kristof

Volksvertegenwoordiger De Jaegerelaan

11 bus 1, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 25 55 21 GSM: 0477 72 85 72

Christiaens A.

President Rooseveltplein 20, 8500 Kortrijk

GSM: 0497 48 47 83

Claeys C.

Marksesteenweg 88, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 03 22

Clarysse A.

Min. Van den Peereboomlaan 56, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 21 31 42

Wegwijs in de thuiszorg

19


20

Colpaert F.

Min. A. Declercklaan 31, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 19 58

Courtois J.P.

F. Van de Elzaslaan 39, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 21 96 30

De Clerck S.

Pottelberg 90, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 25 99 79 GSM: 0479 36 45 92

De Geeter Frank

Doorniksewijk 134, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 01 05 GSM: 0475 92 56 89

De Meyere J.

Aalbeeksesteenweg 38, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 25 70

De Ruyter Ch.

A. Devaerelaan 58, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 21 52 74

De Ruyter Chr.

A. Devaerelaan 58, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 21 52 74

Debucquoy Greet

Beverlaaihof 16, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 21 52 07

Demeulenaere M.H.

A. Van der Plaetsestraat 8, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 23 10

Dendooven Stefaan

Beekstraat 115, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 14 74 GSM: 0496 52 22 33

Deprez G.

Zonnekeer 14, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 35 57 35

Wegwijs in de thuiszorg

Dermaut J.

H. Verriestlaan 127, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 21 21 81

Descheemaeker S.

Pr. Marie Joséplein 18, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 75 79 GSM: 0476 25 80 89

Desmet P.

Wielewaallaan 25, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 21 39 87

Dubois R.

Munkendoornstraat 140, 8500 Kortrijk

GSM: 0476 47 41 47

Duynslager K.

Elzenlaan 19, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 51 88

Evens Bert

Pottelberg 49, 8500 Kortrijk

GSM: 0479 94 62 55

Ferret Olivier

Pottelberg 49, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 25 58 77 GSM: 0475 29 89 37

Foulon Véronique

Kan. Maesstraat 1, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 10 12 GSM: 0478 51 62 65

George Johan

Burg. Gillonlaan 137, 8500 Kortrijk

Tel.: 051 74 52 20 GSM: 0478 20 85 90

Gysens M.

Tarwelaan 41, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 35 49

Hoste C.

Beeklaan 4, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 64 63


Huysentruyt Annelies

Graaf de Smet de Naeyerlaan 61,

8500 Kortrijk

Tel.: 056 40 41 49 GSM: 0486 24 90 49

Lagae S.

F. Deprezlaan 20, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 21 70 98

Lanckman K.

Kon. Elisabethlaan 6, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 35 95 00 GSM: 0477 34 46 07

Lanckman P.

Grote Kring 13, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 23 79

Leenknecht P.

Burg. Mayeurlaan 29, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 10 95

Leleu N.

Doorniksewijk 126, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 91 62

Libeert Alain

Minister Liebaertlaan 5, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 32 48 GSM: 0475 87 38 55

Maertens Alexandra

Pottelberg 90, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 25 99 79

Masselis R.M.

Watertorenhoek 31, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 31 31

Mertens G.

Ten Akkerdreef 83, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 08 51

Michiels L.

Doorniksewijk 61, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 38 88

Moerman P.

J. Demeyerestraat 4, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 24 17

Notredame Jan

Mgr. De Haernelaan 25, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 21 95 54

Pattou Ann

Jan breydellaan 1, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 25 23 90 GSM: 0496 76 96 61

Poiré I.

Burg Danneelstraat 5, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 25 80 36

Renty P.

A. Devaerelaan 55, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 21 95 50

Servayge Luc

Oudenaardsesteenweg 38,

8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 38 04 GSM: 0478 82 56 93

Surmont Marc

Bloemistenstraat 9 bus2, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 21 89 78

Thibaut I.

L. Verweestraat 4, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 25 27 18

Vancompernolle I.

Sint Anna 36 A, 8500 Kortrijk

GSM: 0475 35 81 85

Vandenberghe M.

Overleiestraat 77, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 35 45 22 GSM: 0478 92 88 35

Vandenbulcke F.

Rijselstraat 35, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 25 75 98

Wegwijs in de thuiszorg

21


22

Vandepitte D.

Burg. Gillonlaan 127, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 21 01 81

Vangheluwe B.

H. Consciencestraat 11, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 28 88

Vangheluwe S.

Overleiestraat 77, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 35 45 22 GSM: 0478 92 88 35

Vanhuysse Th.

Rollegemseweg 115, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 21 81 56 GSM: 0476 31 69 58

Vanneste Ch.

Toekomststraat 3, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 25 20 55 GSM: 0475 38 15 77

Vanneste H.

Lizernelaan 26, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 32 39 78

Vanneste Valerie

Hendrik Beyaertstraat 24, 8500 Kortrijk

GSM: 0486 83 31 06

Vercruysse C.

Zonneborg 6, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 35 48 29

Verplancke Pieter

Lange Munteplein 7-3, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 25 22 92 GSM: 0486 24 45 36

Woon en zorg H.Hart

Budastraat 30, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 32 10 71

8510 Marke

De Smedt Reginald

Rodenburgstraat 29, 8510 Marke

Tel.: 056 21 14 78

Wegwijs in de thuiszorg

Delorge A.

Marktstraat 54, 8510 Marke

GSM: 0486 08 31 56

Deprez G.

Smokkelpotstraat 46, 8510 Marke

Tel.: 056 22 63 80

Desmet M.

Pater Vandersteenestraat 11, 8510

Marke

Tel.: 056 22 27 30

Devos B.

Van Belleghemdreef 11, 8510 Marke

Tel.: 056 20 40 65

Dumortier F.

Hemelrijkstraat 6, 8510 Marke

Tel.: 056 22 92 21

Lambrechts Rita

Vagevuurstraat 22, 8510 Marke

Tel.: 056 22 96 05

Leman Natacha

Markekerkstraat 54, 8510 Marke

Tel.: 056 20 53 82 GSM: 0473 25 08 93

Malysse Gratienne

Kalvariestraat 96, 8510 Marke

Tel.: 056 20 39 10

Mattelaer Philippe

Rode Dreef 17, 8510 Marke

Tel.: 056 22 66 13

Rodenbach S.

Abdis Erkastraat 32, 8510 Marke

Tel.: 056 21 02 04

Theys Bruno

Monseigneur Callewaertstraat 20,

8510 Marke

Tel.: 056 25 62 05 GSM: 0475 52 39 36


Vandersteene Ewout

Mgr. Callewaertstraat 34, 8510 Marke

Tel.: 056 52 09 04

Vannieuwenborg F.

Tombroekstraat 67, 8510 Marke

Tel.: 056 22 29 75

Woon- en Zorgcentrum De Ruyschaert

Kloosterstraat 25, 8510 Marke

Tel.: 056 24 55 24

8510 Rollegem

Lernouldt L.

Begoniapark 1, 8510 Rollegem

Tel.: 056 25 89 50

17. KLUSJESDIENSTEN

Soenen J.

Munkendoornstraat 260,

8510 Rollegem

Tel.: 056 21 07 91

Je kunt een beroep doen op deze dienst voor kleine aanpassingswerken aan de woning

en allerlei praktische probleempjes zoals klemmende ramen en deuren, het ontstoppen

van afl open, het vervangen van zekeringen, klein tuinonderhoud... De dienst kan ook ingezet

worden voor grote schoonmaak: plafonds afwassen, binnen (en buiten) schilderen,

behangen, vloerbekleding leggen... De focus ligt ook op (kleine) woningaanpassingen

om het zo lang mogelijk thuis wonen te bevorderen.

Buurt- en nabijheidsdienst (BND)

Damastweverstraat 1, 8500 Kortrijk

Aanvullend bij dit adres: Alle aanvragen via de lokale dienstencentra

Tel.: 056 28 27 72

Bereikbaarheid: Zie rubriek Lokale Dienstencentra

Centrum voor Thuiszorg - Bond Moyson - Klusjesdienst

President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 02 30 Fax: 056 23 03 80

E-mail: ctz.wvl@socmut.be Website: www.centrumvoorthuiszorg.be

Karweidienst Familiehulp West-Vlaanderen

St Janslaan 8a, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 37 70 Fax: 056 23 37 69

E-mail: kortijk@familiehulp.be Website: www.familiehulp.be

Contactpersoon: Frans Verhegge

Wauthier Vincent & Verheecke Vera

Aalbeeksestraat 66, 8510 Rollegem

Tel.: 056 21 80 64

K.V.A.K. (kinesitherapeuten vereniging

arrondissement Kortrijk)

Aalbekestraat 66, 8510 Rollegem

Tel.: 056 21 80 64

Wegwijs in de thuiszorg

23


24

PWA (Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap) Kortrijk

Koning Albertstraat 12, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 67 60

E-mail: pwa.kortrijk@skynet.be

18. KORTOPVANG VOOR OUDEREN

Om naaste familieleden of partner de kans te geven zich even te onttrekken aan de

zorg, bieden een aantal instellingen de mogelijkheid tot kortopvang.

Kortopvang kan eveneens een oplossing bieden voor revaliderende personen die te

vroeg het ziekenhuis moeten verlaten en onvoldoende hersteld zijn om thuis te kunnen

wonen. Kortverblijf kan ook voor ouderen die tijdelijk niet alleen thuis kunnen blijven of

die het gewoon nodig hebben om op kracht te komen.

Er wordt niet alleen verblijf aangeboden maar ook hygiënische en verpleegkundige hulp,

psychologische ondersteuning, activering en revalidatie, animatie en ontspanning maken

deel uit van de dienstverlening. Verschillende mutualiteiten geven een tussenkomst.

Centrum voor Herstel en Supportzorg

Plein 39, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 45 74 98 E-mail: emmy.demasure@herstelverblijf.be

De Korenbloem vzw

P. De Conincklaan 12, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 01 01 Fax: 056 26 01 10

E-mail: info@dekorenbloem.net Website: www.dekorenbloem.net

Contactpersoon: Katrien Depraetere

Bereikbaarheid: De sociale dienst is bereikbaar iedere werkdag van 8.30-12 en van 13-17

Home ’t Hoge

’t Hoge 57, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 21 85 34 Fax: 056 25 76 32

E-mail: info@homethoge.be

Contactpersoon: Jean-Marc Mullie

Bereikbaarheid: Afspraak maken tijdens kantooruren

Sint-Vincentius

Groeningestraat 2, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 59 35 Fax: 056 20 42 69

E-mail: kristien.missinne@gvo.be Website: www.gvo.be

Contactpersoon: Kristien Missinne

Bereikbaarheid: elke werkdag tussen 8u en 16u30. NIET op maandag en woensdagnamiddag.

Woon en Zorgcentrum De Ruyschaert

Kloosterstraat 25, 8510 Marke

Tel.: 056 24 55 24 Fax: 056 24 55 25

E-mail: de.ruyschaert@skynet.be

Website: www.de-ruyschaert.be

Contactpersoon: Lindsay Boysen

Wegwijs in de thuiszorg


Woon en Zorghotel H. Hart

Budastraat 30, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 32 10 00 Fax: 056 32 12 00

E-mail: sociale.dienst@h-hart.be

Website: www.h-hart.be

Contactpersoon: Annemieke Lambrecht

Bereikbaarheid: elke werkdag: 8u30-12u en 13u30-17u

Woon- en zorgcentrum Sint-Carolus

Groeningelaan 7, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 24 52 71 Fax: 056 24 52 64

E-mail: katrien.lemey@st-carolus.be

Website: www.st-carolus.be

Contactpersoon: Katrien Lemey

Bereikbaarheid: Elke werkdag: 8u30-12u en 13u-16u; niet op woe - en vrijdagnammiddag.

Woonzorgcentrum De Pottelberg

Pottelberg 1, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 25 50 49 Fax: 056 20 42 03

E-mail: info@depottelberg.be

Website: www.depottelberg.be

Contactpersoon: Joke Tanghe - Belinda Delaere

Bereikbaarheid: Elke werkdag : 9u17u

Woonzorgcentrum De Weister

Lijsterstraat 2, 8511 Aalbeke

Tel.: 056 24 43 56

E-mail: deweister@ocmwkortrijk.be

Website: www.ocmwkortrijk.be

Contactpersoon: Kim Vandewalle - Shana Callant

WZC Biezenheem

H. Dewildestraat 10, 8501 Bissegem

Tel.: 056 24 45 00 Fax: 056 24 45 45

E-mail: biezenheem@ocmwkortrijk.be

Website: www.ocmwkortrijk.be

Contactpersoon: Silvie Colle

Bereikbaarheid: Op afspraak

Digitaal Netwerk Kortverblijven

Website: www.kortverblijven.be

Wegwijs in de thuiszorg

25


26

19. KRAAMZORG

19.1 EXPERTISECENTRA KRAAMZORG

Het expertisecentrum kraamzorg richt zich tot iedereen die informatie, advies en vorming

wenst over zwangerschap, geboorte en de kraamperiode. Zowel (toekomstige) ouders

als professionele zorgverstrekkers kunnen er terecht.

Als voornaamste taken heeft het expertisecentrum:

- gespecialiseerde informatie en documentatie en hulpmiddelen ter beschikking stellen

- vormings- en ontmoetingsmomenten organiseren

- studie en onderzoek, concept- en methodiekontwikkeling

- ondersteunen van de lokale steunpunten

- signaalfunctie naar de diverse overheden.

Expertisecentrum Kraamzorg ´de wieg´, een initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen vzw

Heilige Geeststraat 11, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 15 48 Fax: 056 25 87 47

E-mail: info@eckdewieg.be

Website: www.eckdewieg.be

Kraamzorg Familiehulp zorgregio Kortrijk

St-Janslaan 8A, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 37 70 Fax: 056 23 37 69

E-mail: kortrijk@familiehulp.be

Website: www.familiehulp.be

19.2 KRAAMZORG AAN HUIS

Door het opnemen van huishoudelijke, verzorgende en ondersteunende taken zorgt de

kraamverzorgende ervoor dat de zwangere vrouw de nodige rust kan genieten in een

verzorgd huishouden of dat de jonge ouders geholpen worden bij de verzorging van de

baby. Zij geeft advies rond voeding, babyverzorging, enz. Ook de andere kinderen worden

door de kraamverzorgster met zorg opgevangen.

Centrum voor Thuiszorg - Bond Moyson - Kraamzorg

President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 02 30 Fax: 056 23 03 80

E-mail: ctz.wvl@socmut.be

Website: www.bondmoyson.be

Kraamzorg Familiehulp zorgregio Kortrijk

St-Janslaan 8A, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 37 70 Fax: 056 23 37 69

E-mail: kortrijk@familiehulp.be

Website: www.familiehulp.be

Wegwijs in de thuiszorg


Onafhankelijke Thuiszorg Verenigingen - Kraamhulp

Stasegemsestraat 136a, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 23 75 Fax: 056 52 05 45

E-mail: kortrijk@otv.be

Website: www.otv.be

Solidariteit voor het Gezin

Stasegemsestraat 110, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 61 31 Fax: 056 22 12 96

E-mail: karien.louagie@svhg.be

Website: www.solidariteit.be

Thuiskraamzorg ´de wieg´, een initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen vzw

Heilige Geeststraat 11, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 15 48 Fax: 056 25 87 47

E-mail: thuiskraamzorg.dewieg@familiezorg-wvl.be

Website: www.familiezorg-wvl.be

20. LOGOPEDIE

20.1 DIENST VOOR SPRAAK- EN GEHOORREVALIDATIE

Logopedisch centrum H. Hart

Oudenaardsesteenweg 204, 8500 Kortrijk

Tel.: 0485 75 57 24

20.2 ZELFSTANDIG LOGOPEDISTEN

De logopedist helpt mensen die problemen ervaren met het spreken, de taal, het

stemgebruik, het lezen en het schrijven. Bedlegerige personen kunnen eventueel ook

thuis behandeld worden.

Hij of zij biedt ook hulp om de eet- en slikfunctieproblemen te verbeteren of om spraakmechanismen

te herstellen. De logopedist komt enkel tussen na voorschrift van een

dokter-specialist.

8511 Aalbeke

Deschepper Nathalie - Groepspraktijk

Lauwestraat 44, 8511 Aalbeke

Tel.: 056 32 78 87 GSM: 0477 33 69 89

Wegwijs in de thuiszorg

27


28

8510 Bellegem

Claassen Lien

Walleweg 1, 8510 Bellegem

Tel.: 056 21 49 97 GSM: 0495 44 89 65

Decrop M.

Walleweg 88, 8510 Bellegem

Tel.: 056 37 30 12 GSM: 0475 56 59 15

8501 Bissegem

Bral K.

Gullegemsestw. 129, 8501 Bissegem

GSM: 0477 90 33 74

Maes E.

Zilverberkenlaan 10, 8501 Bissegem

Tel.: 056 35 48 84 GSM: 0479 78 81 51

8501 Heule

Clinckemaille Mia

Bozestraat 85, 8501 Heule

Tel.: 056 44 46 99 GSM: 0486 75 96 66

8500 Kortrijk

Durang L.

Volksvertw. De Jaegerelaan 6, 8500

Kortrijk

Tel.: 056 21 79 02

Lamote Mieke

Vlaanderenkaai 31, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 04 44

Maes S.

Iepersestraat 51, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 35 16 76

Michaux I.

Dam 39 b42, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 25 82 89

Wegwijs in de thuiszorg

Vancolen A.

Burg. Mayeurlaan 69, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 21 22 70 GSM: 0496 53 10 73

Werbrouck S.

Greenvillelaan 4, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 25 37 98

8510 Marke

Groepspraktijk Logopedie Ingrid Verreth

Blauwhuisstraat 29, 8510 Marke

Tel.: 056 21 98 89 GSM: 0478 63 42 54

Vantomme B.

Rekkemsestraat 279, 8510 Marke

Tel.: 056 20 52 16 - 056 32 94 74

9111 Belsele

Vlaamse Vereniging voor Logopedisten

Belseledorp 106 B, 9111 Belsele

Tel.: 037 22 12 00


21. MAALTIJDEN THUIS

Ouderen die zelf niet (meer) in staat zijn hun maaltijden te bereiden kunnen een beroep

doen op een dienst voor bedeling van maaltijden thuis. Sommige private traiteurs verzorgen

eveneens deze service.

’t Keukentje

Doorniksewijk 136, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 13 75

Dienst Thuiszorg OCMW Kortrijk

Langemeersstraat 4, 8500 Kortrijk

Aanvullend bij dit adres: Alle aanvragen via lokale dienstencentra.

Vanaf 2014: Peperstraat 141 in Heule

Tel.: 056 24 46 54 Fax: 056 24 46 46

E-mail: thuiszorg@ocmwkortrijk.be

Website: www.ocmwkortrijk.be

Bereikbaarheid: Zie rubriek lokale dienstencentra

Munchenhof

Markt 43, 8920 Langemark

Tel.: 057 48 83 13

Ten Beukel

Markekerkstraat 19-21, 8510 Marke

Tel.: 056 21 54 69

Traiteur Eric

Rekkemsestraat 38, 8510 Marke

Tel.: 056 20 15 72

Traiteur Mieke

’t Hoge 43, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 52 76

Traiteur Vandamme

Gentsesteenweg 44, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 25 71 14

Wegwijs in de thuiszorg

29


30

22. MANTELZORGERS

(VERENIGINGEN VOOR GEBRUIKERS EN MANTELZORGERS)

Verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers verenigen families die in het thuismilieu zorg

dragen voor een langdurig zieke, een zorgbehoevende of een persoon met een handicap. Ze

ondersteunen de families, verdedigen hun belangen en organiseren vormingsbijeenkomsten.

Ze geven een tijdschrift uit met nuttige informatie en tips over thuiszorg.

Kenniscentrum Mantelzorg vzw

Steenweg op Brussel 213, 1780 Wemmel

Tel.: 016 22 73 37

E-mail: info@kenniscentrummantelzorg.be

Website: www.kenniscentrummantelzorg.be

Aanvullend bij dit adres: Plaatselijke verantwoordelijke:

Dewolf Gustaaf

Moorseelsestraat 266, 8501 Heule

Tel: 056 35 15 20 E-mail: gustaaf266dewolf@gmail.com

Liever Thuis LM

Livornostraat 25, 1050 Elsene (Brussel)

Tel.: 02 542 87 09 E-mail: lieverthuis@mut400.be

Website: www.lieverthuis.mut400.be

Mantelzorg Ziekenzorg CM

Beversesteenweg 35, 8800 Roeselare

Tel.: 051 26 53 66 E-mail: mantelzorg.zzwv@cm.be

Website: www.ziekenzorg.be

Okra-zorgrecht

Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel

Aanvullend bij dit adres: postadres: Postbus 40, 1031 Brussel

Tel.: 02 246 57 72 E-mail: zorgrecht@okra.be

Website: www.okrazorgrecht.be

Ons Zorgnetwerk vzw

Remylaan 4 B, 3018 Wijgmaal

Tel.: 016 24 49 49 E-mail: onszorgnetwerk@kvlv.be

Website: www.onszorgnetwerk.be

Steunpunt Thuiszorg vzw, Socialistische Mutualiteit

Sint-Jansstraat 32 - 38, 1000 Brussel

Tel.: 02 515 04 42 E-mail: steunpunt.thuiszorg@socmut.be

Website: www.steunpunt-thuiszorg.be

Wegwijs in de thuiszorg


23. OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

(OCMW)

Iedereen heeft recht op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW van de eigen

gemeente/stad.

De OCMW-steun kan verschillende vormen aannemen. Zo gaat de OCMW-steun van

zuivere fi nanciële hulp tot socioprofessionele inschakeling, met daartussen thuiszorg,

schuldbemiddeling, juridische bijstand, steun in natura, etc.

Je kan er ook terecht voor allerhande gratis inlichtingen en advies, ook rond thuiszorg.

OCMW Kortrijk

Budastraat 27, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 24 48 00

E-mail: info@ocmwkortrijk.be

Website: www.ocmwkortrijk.be

Bereikbaarheid: Elke werkdag: 9u-12u. Ma, woe en do: 13u-16u. Di: 13u-18u. Vrij: 13u-15u

24. OPPASDIENSTEN

Oppashulp is een schakel binnen de thuiszorg waarbij hulp wordt geboden aan zieken

en zorgbehoevenden ter ondersteuning en/of vervanging van de mantelzorg en/of complementair

aan de activiteiten van andere beroepskrachten. Oppas is mogelijk zodat de

continuïteit binnen de thuiszorg zowel overdag, ’s avonds als ’s nachts gegarandeerd is.

24.1 OPPAS ACUUT ZIEKE KINDEREN

Deze diensten bieden oppas aan huis voor acuut zieke kinderen. Je kunt er een beroep

op doen als je moet werken en geen andere opvang hebt.

Centrum voor Thuiszorg - Bond Moyson - Reddie Teddy - Oppas zieke kinderen

President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 02 30 Fax: 056 23 03 80

E-mail: ctz.wvl@socmut.be

Website: www.centrumvoorthuiszorg.be

De Bijtjes

Budastraat 30, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 32 13 30 Fax: 056 32 12 00

E-mail: kr@h-hart.be

Website: www.h-hart.be

Wegwijs in de thuiszorg

31


32

Familiehulp zorgregio Kortrijk - Knuffel

Sint-Janslaan 8A, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 37 77 Fax: 056 23 37 69

E-mail: kortrijk@familiehulp.be

Website: www.familiehulp.be

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen “Kortjakje”

President Rooseveltplein 8, 8500 Kortrijk

Tel.: 078 15 23 50

E-mail: klantendienst@nzvl.be

Website: www.nzvl.be

Onafhankelijk Ziekenfonds - Thuisoppas zieke kinderen

Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge

Tel.: 050 40 52 09

E-mail: socialedienstbrugge@oz.be

Website: www.oz.be

Sloebercity

Stasegemsestraat 110, 8500 Kortrijk

Tel.: 09 264 19 94

E-mail: solidariteit@svhg.be

Website: www.solidariteit.be

24.2 OPPAS ZIEKEN EN/OF OUDEREN

Deze hulpverlening wordt aangeboden wanneer iemand ziek is en/of niet alleen gelaten

mag worden. Er wordt geholpen zowel bij alleenwonenden als in gezinnen waar zorg

gedragen wordt voor een ziek gezinslid. De oppas staat in voor gezelschap en toezicht.

Dit kan zowel ’s nachts als overdag.

Aanvullende thuiszorg, een initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen vzw

Heilige Geeststraat 11, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 15 48 Fax: 056 25 87 47

E-mail: kortrijk@familiezorg-wvl.be

Website: www.familiezorg-wvl.be

Centrum voor Thuiszorg - Bond Moyson - Ziekenoppas

President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 02 30 Fax: 056 23 03 80

E-mail: ctz.wvl@socmut.be

Website: www.centrumvoorthuiszorg.be

Wegwijs in de thuiszorg


Familiehulp zorgregio Kortrijk - gezinszorg en aanvullende thuiszorg

St Janslaan 8a, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 37 70

E-mail: kortijk@familiehulp.be

Website: www.familiehulp.be

Onafhankelijk Ziekenfonds - vrijwilligerswerking Via OZ

Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge

Tel.: 050 40 52 09 Fax: 050 40 52 44

E-mail: via-oz@oz.be

Website: www.oz.be

Solidariteit voor het Gezin

Stasegemsestraat 110, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 61 31 Fax: 056 22 12 96

E-mail: karien.louagie@svhg.be

Website: www.solidariteit.be

vzw Oppas

Minister Tacklaan 43, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 58 59

E-mail: info@oppaszwvl.be

25. ORGANISATIE MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG

Bij complexe zorgsituaties is er nood aan meer afstemming van de zorg. Een multidisciplinair

overleg kan hierbij een hulpmiddel zijn. De organisator kan zowel een

betrokken of externe hulpverlener zijn. Je kan op de vermelde diensten een beroep doen

om een overleg te organiseren.

Doel van het overleg is om een samenhangend en verantwoord hulpverleningspakket op

te stellen met bijzondere aandacht voor maatzorg en continuïteit.

25.1 BETROKKEN HULPVERLENERS

Deze diensten nemen de organisatie van multidisciplinair overleg op zich wanneer ze

rechtstreeks bij de zorg betrokken zijn.

Bond Moyson - Regionaal Dienstencentrum

Pres. Kennedypark 2, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 02 30

E-mail: ctz.wvl@socmut.be

Website: www.centrumvoorthuiszorg.be

Wegwijs in de thuiszorg

33


34

Dienst maatschappelijk werk - Euromut

Jan Palfi jnstraat 30, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 25 53 02

E-mail: dmw@euromut.be

Website: www.euromut.be

Dienst Maatschappelijk Werk CM Kortrijk

Wijngaardstraat 48a, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 63 14

E-mail: dmwkortrijk.zwvl@cm.be

Website: www.cm.be

Familiehulp zorgregio Kortrijk -

gezinszorg en aanvullende thuiszorg

St Janslaan 8a, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 37 70

E-mail: kortijk@familiehulp.be

Website: www.familiehulp.be

Familiezorg West-Vlaanderen vzw,

dienst voor gezins- en ouderenzorg

Heilige Geeststraat 11, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 15 48

E-mail: kortrijk@familiezorg-wvl.be

Website: www.familiezorg-wvl.be

Gezinszorg H.Hart

Budastraat 30, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 32 10 00

E-mail: gezinszorg@h-hart.be

Website: www.h-hart.be

groep UBUNTU

Bevrijdingslaan 44, 8580 Avelgem

Tel.: 056 64 60 62

E-mail: info@groepubuntu.org

Website: www.groepubuntu.org

Lokale dienstencentra (zie rubriek 10.1)

Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-

Vlaanderen vzw

Doorniksewijk 168, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 63 69 50

E-mail: palnet.zwvl@yucom.be

Website: www.pzwvl.be

Wegwijs in de thuiszorg

Kring Zelfstandig Thuisverpleegkundigen

Website: www.thuisverplegingzwvl.be

Onafhankelijk Ziekenfonds -

sociale dienst

Gistelsesteenweg 294 bus 1,

8200 Sint-Andries Brugge

Tel.: 050 40 52 09

E-mail: socialedienst@oz.be

Website: www.oz.be

Onafhankelijke Thuiszorg Verenigingen

- Gezinszorg

Stasegemsestraat 136A, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 23 75

E-mail: kortrijk@otv.be

Website: www.otv.be

Partena Onafhankelijk Ziekenfonds

Coupure Links 103, 9000 Gent

Tel.: 09 269 32 75

E-mail: ellen.devriese@partena-partners.be

Website: www.partena-partners.be

Psychiatrische zorg in de Thuissituatie,

project VESTA

Stasegemsesteenweg 110, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 11 27 GSM: 0498 52 41 73

E-mail: info@pztvesta.be

RDC Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen

Revillpark 1, 8000 Brugge

Tel.: 050 45 01 00

E-mail: rdc@lmwvl.be

Website: www.lmwvl.be

Serviceresidenties ‘Groeninghe en Cortrycke’

Groeningestraat 4 en 22, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 59 35

E-mail: greet.callewaert@gvo.be

Website: www.gvo.be

Sint-Vincentius

Groeningestraat 2, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 59 35

E-mail: kristien.missinne@gvo.be

Website: www.gvo.be


Solidariteit voor het Gezin

Stasegemsestraat 110, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 61 31 E-mail: karien.louagie@svhg.be

Website: www.solidariteit.be

vzw Thuiszorg Integra

Groeningestraat 2, 8500 Kortrijk

GSM: 0478 36 34 52

E-mail: info@thuiszorgintegra.be

Website: www.thuiszorgintegra.be

Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen - Thuisverpleging - Afdeling Kortrijk

President Kennedypark 14, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 18 55

E-mail: kortrijk@wgkwvl.be

Website: www.wgkwvl.be

Woon en zorg H.Hart- Nursing zorgcentrum Pamele-Dagcentrum

Budastraat 30, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 32 10 00

Website: www.h-hart.be

Woon en Zorgcentrum De Ruyschaert

Kloosterstraat 25, 8510 Marke

Tel.: 056 24 55 24

E-mail: de.ruyschaert@skynet.be

Website: www.de-ruyschaert.be

Woon en Zorghotel H. Hart

Budastraat 30, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 32 10 00

E-mail: sociale.dienst@h-hart.be

Website: www.h-hart.be

Woonzorgcentrum De Pottelberg

Pottelberg 1, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 25 50 49

E-mail: info@depottelberg.be

Website: www.depottelberg.be

Wegwijs in de thuiszorg

35


36

25.2 EXTERNE DIENSTEN

Deze diensten nemen de organisatie van multidisciplinair overleg op zich ook als ze niet

bij de zorg betrokken zijn.

Bond Moyson - Regionaal Dienstencentrum

Pres. Kennedypark 2, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 02 30

E-mail: ctz.wvl@socmut.be

Website: www.centrumvoorthuiszorg.be

Lokale dienstencentra (zie rubriek 10.1)

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen RDC (Regionaal dienstencentrum)

Statieplein 12, 9300 Aalst

Tel.: 053 76 99 99

Website: www.nzvl.be

Onafhankelijk Ziekenfonds - sociale dienst

Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge

Tel.: 050 40 52 09

E-mail: socialedienst@oz.be

Website: www.oz.be

Partena Onafhankelijk Ziekenfonds

Coupure Links 103, 9000 Gent

Tel.: 09 269 32 75

E-mail: ellen.devriese@partena-partners.be

Website: www.partena-partners.be

Psychiatrische zorg in de Thuissituatie, project VESTA

Stasegemsesteenweg 110, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 11 27 GSM: 0498 52 41 73

E-mail: info@pztvesta.be

RDC Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen

Revillpark 1, 8000 Brugge

Tel.: 050 45 01 00

E-mail: rdc@lmwvl.be

Website: www.lmwvl.be

Regionaal Dienstencentrum Zonnewende, een initiatief van Familiezorg

West-Vlaanderen vzw

Heilige Geeststraat 11, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 15 48

E-mail: rdc.zonnewende@familiezorg-wvl.be

Website: www.familiezorg-wvl.be

Wegwijs in de thuiszorg


vzw Thuiszorgcentrum CM Kortrijk - regionaal dienstencentrum

Sint-Janslaan 8, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 63 30 GSM: 0473 63 45 18

E-mail: thuiszorgcentrum.zwvl@cm.be

Website: www.cm.be

26. PALLIATIEVE ZORG THUIS

Als de patiënt verkiest om thuis te verblijven, kan men een beroep doen op een palliatief

thuiszorgteam. De vraag naar ondersteuning kan door iedereen gesteld worden:

de zieke, zijn familie, de huisarts, de thuisverpleegkundige ... In nauw overleg met de

huisarts en alle andere betrokkenen wordt nagegaan wat de noden zijn. Er is vooral

aandacht voor pijn- en symptoomcontrole, voor psychosociale ondersteuning en voor de

organisatie van de thuiszorg. Het palliatief thuiszorgteam is dag en nacht bereikbaar, ook

tijdens het weekend. De tussenkomst is gratis.

Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw

Doorniksewijk 168, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 63 69 50

E-mail: palnet.zwvl@yucom.be

Website: www.pzwvl.be

27. PEDICURES

Pedicures staan in voor de verzorging van de voet, o.m. verzorging van huid en teennagels.

27.1 DIENSTEN DIE PEDICURE AANBIEDEN

Centrum voor Thuiszorg - Bond Moyson - Pedicures

President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 02 30

E-mail: ctz.wvl@socmut.be

Website: www.centrumvoorthuiszorg.be

CM - Pedicure Kortrijk

Minister Tacklaan 43, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 58 57

Lokale dienstencentra (zie rubriek 10.1)

Wegwijs in de thuiszorg

37


38

27.2 ZELFSTANDIGE PEDICURES

Pedicures staan in voor de verzorging van de voet, o.m. verzorging van huid en teennagels.

Thomas Katia

A. Devaerelaan 58, 8500 Kortrijk

GSM: 0477 60 03 68

28. PERSONEN MET EEN BEPERKING (DIENSTEN VOOR)

28.1 (VOOR)TRAJECTBEGELEIDING VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

(Voor)trajectbegeleiding voor personen (met een vermoeden van) een beperking. Dit is

een vorm van procesbegeleiding waarbij een persoon met een handicap (en zijn direct

betrokkenen) actief bijgestaan worden in het verhelderen van hun ondersteuningsbehoeften

en in het samenstellen, coördineren en opvolgen van een ondersteuningsplan.

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen

Tillegemstraat 81, 8200 Sint-Michiels

GSM: 0490 44 34 04

E-mail: info@dop-wvl.be

28.2 BEGELEID WONEN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

De dienst Begeleid Wonen verstrekt ambulante hulpverlening aan volwassenen met een

beperking (mentale, sensorische, motorische, autisme) of personen met een niet-aangeboren

hersenletsel. De cliënt moet een zelfstandigheidspeil bereikt hebben waarbij een begeleiding

voldoende is om te kunnen functioneren in de maatschappij. Ze wonen in hun

eigen woning. Het zijn zowel alleenstaanden, samenwonenden als gezinnen, al dan niet

met kinderen. Het is noodzakelijk dat ze een erkenning hebben van het Vlaams Agentschap

voor Personen met een Handicap “Begeleid Wonen”.

groep UBUNTU

Bevrijdingslaan 44, 8580 Avelgem

Tel.: 056 64 60 62

E-mail: info@groepubuntu.org

Website: www.groepubuntu.org

Wegwijs in de thuiszorg


29. PERSONEN- EN/OF ZIEKENVERVOER

Het personenvervoer staat in voor niet-dringend vervoer waarbij om medisch redenen

geen beroep kan gedaan worden op het openbaar vervoer. Ook rolstoelgebruikers

kunnen een beroep doen op deze hulpverlening.

Voor ziekenvervoer kan je beroep doen op een ambulancedienst.

Voor meer informatie over kostprijs en terugbetaling kan je contact opnemen met je

ziekenfonds.

Centrum voor Thuiszorg - Bond Moyson - vzw Voluntas - Mobilitas

President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 02 30 Fax: 056 23 03 80

E-mail: ctz.wvl@socmut.be

Website: www.centrumvoorthuiszorg.be

De Helpende Hand vzw

Kloosterstraat 18, 8510 Marke

Tel.: 056 24 55 24

E-mail: de.helpendehand@skynet.be

Contactpersoon: Mario Eeckhout

Dienst Aangepast Vervoer Kortrijk

Budastraat 30, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 32 10 00

E-mail: vervoer@h-hart.be

Website: www.h-hart.be

Contactpersoon: Joost Desmet

Onafhankelijk Ziekenfonds - vrijwilligerswerking Via OZ

Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge

Tel.: 050 40 52 09 Fax: 050 40 52 44

E-mail: via-oz@oz.be

Website: www.oz.be

Rode Kruis

Tel.: 105

Website: www.rodekruis.be

Bereikbaarheid: telefonisch via het nummer 105

Solidariteit voor het Gezin

Stasegemsestraat 110, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 61 31 Fax: 056 22 12 96

E-mail: karien.louagie@svhg.be

Website: www.solidariteit.be

Contactpersoon: Karien Louagie

Wegwijs in de thuiszorg

39


40

vzw Zorgvrij (vervoer)

Minister Tacklaan 43, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 58 59

E-mail: info@zorgvrijzwvl.be

Website: www.cm.be

Contactpersoon: Anne Goemaere

Bereikbaarheid: Alle werkdagen permanentie van 8u30 - 12u30

Woon en Zorg H.Hart vzw - vzw Taxistop-Mindermobielencentrale

Budastraat 30, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 32 10 65 Fax: 056 32 12 00

E-mail: MMC@h-hart.be

Website: www.h-hart.be

Contactpersoon: Mathieu Courtois

Bereikbaarheid: Elke werkdag: 8u-12u en 13u-17u

30. PERSONENALARMTOESTELLEN

Een personenalarmtoestel is een noodoproepsysteem dat werkt via het telefoonnet en

een draagbaar zendertje met een alarmknop. Het staat in verbinding met een alarmcentrale

die 24 uur op 24 werkt. Het is vooral bedoeld voor alleenstaanden met een

verhoogd risico op vallen. Dit verhoogt de dagelijkse veiligheid voor de betrokkene zelf

en is geruststellend voor de betrokken familieleden.

Bond Moyson - Regionaal Dienstencentrum - Personenalarmtoestellen

President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 02 30 Fax: 056 23 03 80

E-mail: ctz.wvl@socmut.be

Website: www.bondmoyson.be

Bereikbaarheid: Beschikbaarheid voor zitdagen verwijzen we door naar de zitdagen per

gemeente. Indien er in uw gemeente geen zitdag is kan u bovenstaand nummer contacteren

daar wordt u doorverwezen naar de dichtsbijzijnde gemeente.

Dienst Maatschappelijk Werk CM Kortrijk

Wijngaardstraat 48a, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 63 14 E-mail: dmwkortrijk.zwvl@cm.be

Website: www.cm.be

Bereikbaarheid: Voor de openingsuren, surf naar www.cm.be en klik op ´Contact´.

Dienst Thuiszorg OCMW Kortrijk

Langemeersstraat 4, 8500 Kortrijk

Aanvullend bij dit adres: Alle aanvragen via lokale dienstencentra.

Vanaf 2014: Peperstraat 141 in Heule.

Tel.: 056 24 46 54 Fax: 056 24 46 46

E-mail: thuiszorg@ocmwkortrijk.be Website: www.ocmwkortrijk.be

Bereikbaarheid: Zie rubriek lokale dienstencentra

Wegwijs in de thuiszorg


Euromut - Personen Alarmtoestel

Leon Theodorstraat 89, 1090 Jette

Tel.: 078 15 78 00

E-mail: info@medimut.be

Website: www.euromut.be - www.medimut.be

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (235)

President Rooseveltplein 8, 8500 Kortrijk

Tel.: 070 23 52 35 Fax: 056 25 81 69

E-mail: klantendienst@nzvl.be

Website: www.nzvl.be

Onafhankelijk Ziekenfonds - sociale dienst

Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge

Tel.: 050 40 52 09 Fax: 050 40 52 44

E-mail: socialedienst@oz.be

Website: www.oz.be

Bereikbaarheid: Ma - di - do: 9u-12u30 en 13u30-16u30

woe: 9u-12u30 en 13u30-18u; vrij: 9u-12u30

Partena Ziekenfonds

Houtmarkt 9 b E, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 88 60

E-mail: kortrijk@partena-partners.be

Website: www.partena-ziekenfonds.be

RDC Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen

Revillpark 1, 8000 Brugge

Tel.: 050 45 01 00

E-mail: rdc@lmwvl.be

Website: www.lmwvl.be

Bereikbaarheid: elke werkdag 8u15 - 12u30, 13u - 17u15

Regionaal Dienstencentrum Zonnewende, een initiatief van Familiezorg

West-Vlaanderen vzw

Heilige Geeststraat 11, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 15 48 Fax: 056 25 87 47

E-mail: rdc.zonnewende@familiezorg-wvl.be

Website: www.familiezorg-wvl.be

Thuiszorgcentrum CM Kortrijk - Persoonlijk alarm

Sint-Janslaan 8, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 63 19

E-mail: persoonlijkalarm.zwvl@cm.be

Website: www.cm.be

Wegwijs in de thuiszorg

41


42

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (203)

Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 8500 Kortrijk

Aanvullend bij dit adres: Bijkomende kantoren in Ieper, Izegem, Roeselare,

Brugge, Menen, Waregem, Kuurne, Torhout. Zie www.vnz.be

Tel.: 056 22 56 98

E-mail: info@vnz.be

Website: www.vnz.be

31. PODOLOGEN (ERKEND)

Podologen staan in voor het behandelen van opperhuid- en teennagelaandoeningen en

het voorkomen van voetklachten door middel van advies en hulpmiddelen.

Mareel Charlotte

Spoorweglaan 19, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 29 53 75 GSM: 0473 94 88 01

E-mail: charlotte.mareel@hotmail.com

Van Gheluwe Griet

Duivekotstraat 11, 8501 Bissegem

Tel.: 056 25 74 07 GSM: 0497 54 61 68

E-mail: griet.vangheluwe@arteveldehs.be

Vanneste Valerie

Hendrik Beyaertstraat 24, 8500 Kortrijk

GSM: 0486 83 31 06

Vanstaen Kerstin

Louis Verweestraat 4, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 25 27 79 GSM: 0496 86 96 74

E-mail: kerstin.vanstaen@compagnet.be

Vincke Stefanie

Izegemsestraat 405, 8501 Heule

GSM: 0496 28 73 14

E-mail: stefanie.vincke@hotmail.com

Wegwijs in de thuiszorg


32. POETSDIENSTEN

De poetsdiensten helpen bij het onderhoud van de woning in geval van ziekte of functieverlies.

Daarnaast kan de poetsdienst ook andere huishoudelijke taken opnemen zoals

was en strijk, vaatwas, klein verstelwerk,... Er is ook aandacht voor het sociale contact.

Naar aanleiding van een vraag komt de verantwoordelijke van de dienst op huisbezoek

om de hoeveelheid en de duur van de hulp te bespreken.

Centrum voor Thuiszorg - Bond Moyson - Poetsdienst

President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 02 30 Fax: 056 23 03 80

E-mail: ctz.wvl@socmut.be

Website: www.centrumvoorthuiszorg.be

De Helpende Hand vzw

Kloosterstraat 18, 8510 Marke

Tel.: 056 24 55 24

E-mail: de.helpendehand@skynet.be

De Korenbloem vzw - Algemene diensten

Pieter de Conincklaan 12, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 01 01

E-mail: coppens.geert@dekorenbloem.net

Website: www.dekorenbloem.net

Dienst Thuiszorg OCMW Kortrijk

Langemeersstraat 4, 8500 Kortrijk

Aanvullend bij dit adres: Alle aanvragen via lokale dienstencentra.

Vanaf 2014: Peperstraat 141 in Heule.

Tel.: 056 24 46 54 Fax: 056 24 46 46

E-mail: thuiszorg@ocmwkortrijk.be

Website: www.ocmwkortrijk.be

Familiehulp zorgregio Kortrijk - gezinszorg en aanvullende thuiszorg

St Janslaan 8a, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 37 70

E-mail: kortijk@familiehulp.be

Website: www.familiehulp.be

Familiezorg West-Vlaanderen vzw, dienst voor praktijkhulp

Heilige Geeststraat 11, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 15 48 Fax: 056 25 87 47

E-mail: kortrijk@familiezorg-wvl.be

Website: www.familiezorg-wvl.be

Wegwijs in de thuiszorg

43


44

Huishoudhulp H.Hart

Budastraat 22, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 32 10 02 Fax: 056 32 12 00

E-mail: dienstencheques@h-hart.be

Website: www.h-hart.be

Onafhankelijk Ziekenfonds - Hulp@home

Gistelsesteenweg 294/1, 8200 Brugge-Sint-Andries

Tel.: 050 40 53 46

E-mail: comfort@oz.be

Website: www.oz.be

Onafhankelijke Thuiszorg Verenigingen - Poetsdienst

Stasegemsestraat 136A, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 23 75 Fax: 056 52 05 45

E-mail: kortrijk@otv.be

Website: www.otv.be

Solidariteit voor het Gezin

Stasegemsestraat 110, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 61 31 Fax: 056 22 12 96

E-mail: karien.louagie@svhg.be

Website: www.solidariteit.be

33. PSYCHIATRISCHE HULPVERLENING

33.1 PSYCHIATRISCHE ZORG IN DE THUISSITUATIE

Psychiatrische zorg in de thuissituatie heeft als doelstelling de kwaliteit van de thuiszorg

voor psychiatrische patiënten te verbeteren en (her)opnames te vermijden, verkorten

of beter voor te bereiden. De vraag van de cliënt staat centraal. In overleg met alle

hulpverleners wordt een individueel zorgplan opgesteld. Psychiatrische zorg in de thuissituatie

staat ook in voor ondersteuning en advies aan professionelen.

Psychiatrische zorg in de Thuissituatie, project VESTA

Stasegemsesteenweg 110, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 11 27 GSM: 0498 52 41 73

E-mail: info@pztvesta.be

Wegwijs in de thuiszorg


34. SOCIAAL HUIS

Het sociaal huis is een samenwerking tussen OCMW en Gemeente in overleg met de

lokale actoren. Het biedt een centrale loket- en doorverwijsfunctie aan waar iedereen

terecht kan met alle vragen over sociale dienst- en hulpverlening.

Sociaal Huis Kortrijk

Budastraat 27, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 24 42 22

E-mail: info@sociaalhuiskortrijk.be

Website: www.sociaalhuiskortrijk.be

Bereikbaarheid: Alle werkdagen van 9u- 12u. Ma, woe en do: 13u-16u. Di: 13u-18u.

Vrij: 13u-15u

35. THUISZORGTOELAGEN

Het OCMW Kortrijk verleent, onder bepaalde voorwaarden, een thuiszorgtoelage aan hij

of zij die een zekere graad van zorgbehoevendheid heeft en die daardoor hulp nodig

heeft van derden. Naast het criterium zorgbehoevendheid willen we de thuiszorgtoelage

toekennen aan personen die fi nancieel, het meest kwetsbaar zijn.

Deze toelage is de uiting van de waardering en steun voor hij/zij die mits behulp van

professionele en/of mantelzorg, thuis kan blijven wonen.

36. UITLEENDIENSTEN

Onderstaande diensten ontlenen hulpmiddelen tegen een vergoeding. Je kan ook terecht

bij je apotheek voor hulpmiddelen.

36.1 ANDERE UITLEENDIENSTEN

Regionaal Dienstencentrum Zonnewende, een initiatief van Familiezorg West-

Vlaanderen vzw

Heilige Geeststraat 11, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 15 48

E-mail: rdc.zonnewende@familiezorg-wvl.be

Rode Kruis Kortrijk

Antoon Van Dycklaan 14 A, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 35 85 42

Contactpersoon: Michel Dambre

Bereikbaarheid: Tijdens kantooruren

Wegwijs in de thuiszorg

45


46

36.2 THUISZORGWINKELS OF UITLEENDIENSTEN VAN EEN MUTUALITEIT

Uitleendiensten verhuren een gamma van sanitair en orthopedisch materiaal. Deze

hulpmiddelen zoals krukken, rolwagens, toiletstoelen, ziekenhuisbedden en optrektoestellen,

bieden aan de zorgvrager de mogelijkheid om zich vrijer te bewegen en/of

beter te (laten) verzorgen.

Hulpmiddelen kan je ook aankopen bij deze diensten of bij je apotheek.

Centrum voor Thuiszorg - Bond Moyson - Medishop Kortrijk

President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 02 30

E-mail: ctz.wvl@socmut.be

Euromut - Uitleen- en verkoopsdienst

Léon Theodorstraat 89, 1090 Jette

Tel.: 078 15 78 00

E-mail: info@medimut.be

Liberale mutualiteit - Kortrijk

Groeningelaan 40, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 21 05 87

E-mail: kortrijk@lmwvl.be

Bereikbaarheid: Maandag t.e.m. vrijdag: 8u15 - 12u30; 13u00 - 17u15

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (235)

President Rooseveltplein 8, 8500 Kortrijk

Tel.: 070 23 52 35

E-mail: klantendienst@nzvl.be

Onafhankelijk ziekenfonds - Kortrijk

Doorniksewijk 45 bus 1, 8500 Kortrijk

Tel.: 078 15 30 99

E-mail: kortrijk@oz.be

Bereikbaarheid: ma - di - do - vrij: 9u- 12u30

woe - do: 13u30- 16u30

OZ Shop

Gistelsesteenweg 294/1, 8200 Brugge - Sint-Andries

Tel.: 050 40 54 97

E-mail: shop.brugge@oz.be

Bereikbaarheid: Dagelijks van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 18u

Wegwijs in de thuiszorg


Partena Ziekenfonds

Houtmarkt 9 b E, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 88 60

E-mail: kortrijk@partena-partners.be

RDC Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen

Revillpark 1, 8000 Brugge

Tel.: 050 45 01 00

E-mail: rdc@lmwvl.be

Bereikbaarheid: elke werkdag 8u15 - 12u30, 13u - 17u15

Thuiszorgwinkel Kortrijk

Minister Tacklaan 43, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 58 58

E-mail: info@thuiszorgwinkel.be

Uitleendienst Onafhankelijk Ziekenfonds Securex

Tervurenlaan 43, 1040 Brussel

Tel.: 078 15 12 40

E-mail: socialedienst.zf@securex.be

Bereikbaarheid: 7 dagen op 7, 24u op 24u

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (203)

Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 56 98

36.3 ZELFSTANDIGE THUISZORGWINKELS

Medicura Orthoshop

Hendrik Consciencestraat 20, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 15 11

Bereikbaarheid: Elke werkdag: 9u-12u30 en 13u30-18u30

Donderdag tot 19u; Zaterdag tot 18u.

Wegwijs in de thuiszorg

47


37. VERPLEGING AAN HUIS

De thuisverpleegkundigen verstrekken verpleegkundige en hygiënische verzorging aan

huis. Dit kan op voorschrift van de huisarts, zo nodig meermaals per dag.

Bepaalde referentieverpleegkundigen worden ook door het Riziv erkend voor hun

specialiteit, namelijk wondzorg en diabetes.

37.1 DIENSTEN

Centrum voor Thuiszorg - Bond Moyson - Thuisverpleging

President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 02 30 Fax: 056 23 03 80

E-mail: ctz.wvl@socmut.be

Website: www.centrumvoorthuiszorg.be

Onafhankelijke Thuiszorg Verenigingen - Verpleging

Stasegemstraat 136a, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 23 75 Fax: 056 52 05 45

E-mail: kortrijk@otv.be

Website: www.otv.be

Solidariteit voor het Gezin

Stasegemsestraat 110, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 61 31 Fax: 056 22 12 96

E-mail: karien.louagie@svhg.be

Website: www.solidariteit.be

Thuiszorgservice H. Hart

Budastraat 30, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 32 10 00 Fax: 056 32 12 00 GSM: 0475 51 26 00

E-mail: saskia.deraedt@h-hart.be of sociale.dienst@h-hart.be

Website: www.h-hart.be

vzw Thuiszorg Integra

Groeningestraat 2, 8500 Kortrijk

Fax: 056 20 42 69 GSM: 0478 36 34 52

E-mail: info@thuiszorgintegra.be

Website: www.thuiszorgintegra.be

Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen - Thuisverpleging - Afdeling Kortrijk

President Kennedypark 14, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 18 55 Fax: 056 25 53 43

E-mail: kortrijk@wgkwvl.be

Website: www.wgkwvl.be

48 Wegwijs in de thuiszorg


37.2 ZELFSTANDIGE THUISVERPLEGING

8511 Aalbeke

Baert Magda

Lauwsestraat 241, 8511 Aalbeke

Tel.: 056 32 50 47 GSM: 0479 71 06 28

Simoens Roos

Scheermolenerf 26, 8511 Aalbeke

Tel.: 056 42 84 63

8510 Bellegem

Van Slambrouck Marijke

Leuzestraat 32, 8510 Bellegem

Tel.: 056 22 49 18

8501 Bissegem

Catteeuw Philippe

Pastoriekouter 22, 8501 Bissegem

Tel.: 056 36 02 19

DB Thuisverpleging

Pijnappelstraat 14, 8501 Bissegem

Tel.: 056 35 81 69 GSM: 0494 72 49 20

Lefebvre Ward

Dotterbloemstraat 23, 8501 Bissegem

Tel.: 056 37 42 33

Vandaele Lutgart

Jan Van Renessestraat 10, 8501 Bissegem

Tel.: 056 35 83 25 GSM: 0475 20 12 12

Vandendriessche Christine

Kruiskouter 16, 8501 Bissegem

Tel.: 056 35 04 95 GSM: 0477 28 54 08

8560 Gullegem

Carlu Hannelore

Ommeloopstraat 15, 8560 Gullegem

GSM: 0477 32 62 51

8501 Heule

Parmentier Gino

Peperstraat 83, 8501 Heule

Tel.: 056 35 91 91 GSM: 0475 81 04 05

Van Landuyt Marie-Christine

Heulebosstraat 17, 8501 Heule

Tel.: 056 35 09 16 GSM: 0474 45 31 30

Vandesteene Ingrid

A. Rodenbachlaan 42, 8501 Heule

Tel.: 056 35 69 25 GSM: 0477 32 22 11

8510 Kooigem

Vullers Genia

Buxram 4, 8510 Kooigem

Tel.: 056 35 58 74 GSM: 0478 79 28 82

8500 Kortrijk

Azou Carine

Jan Breydellaan 118, 8500 Kortrijk

GSM: 0497 78 07 26

Baekelandt Ann

Graaf de Smet de Naeyerlaan 109,

8500 Kortrijk

Tel.: 056 35 85 78 GSM: 0475 28 48 08

Buyschaert Martine

A. Vanderplaetsestraat 7,

8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 11 68 GSM: 0477 38 78 94

Chielens Wendy

Izegemsestraat 360 A, 8501 Kortrijk

GSM: 0479 57 14 64

Debels Ann

Condédreef 81, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 59 66 GSM: 0475 23 67 13

Wegwijs in de thuiszorg

49


50

Depoortere Sonny

Dokter Thevelinstraat 5, 8500 Kortrijk

GSM: 0476 62 51 06

George Hilde

Klaverstraat 1, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 32 33 63

Noyez Steffi e

Hengelaarslaan 3, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 55 97 GSM: 0476 40 64 64

Parmentier Ivan

Godfried Devreeselaan 1, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 35 18 57

Pauwels Johanna

Karmelietenlaan 7, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 21 35 68 GSM: 0477 54 64 24

Pauwels Mieke

Spoelberg 5, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 21 45 68 GSM: 0486 62 43 41

Vandamme Ingrid

Vennestraat 35, 8500 Kortrijk

GSM: 0479 72 20 77

Vandromme Anne-Mie

Beverlaai 42, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 22 76

8510 Marke

Baert Marijke

E. Dewittestraat 17, 8510 Marke

Tel.: 056 22 83 83

Bohez Marie-Claire

Dorreberkstraat 35, 8510 Marke

Tel.: 056 21 14 51

Callewaert Greta

Dr. Vannestestraat 8, 8510 Marke

Tel.: 056 20 31 84 GSM: 0496 12 89 02

Wegwijs in de thuiszorg

Coucke Nadine

Kardinaalstraat 39A, 8510 Marke

Tel.: 056 20 21 16 GSM: 0477 28 09 11

De Bruyne Anique

Rootland 15, 8510 Marke

Tel.: 056 22 66 14

8510 Rollegem

Noreillie Ingfi eld

Oude Aalbeeksestraat 71, 8510

Rollegem

GSM: 0488 60 46 64

Vantieghem Saskia

Aalbeeksestraat 46, 8510 Rollegem

GSM: 0488 60 46 64

www.verplegingthuis.be


38. WONEN VOOR OUDEREN

38.1 AANLEUNWONINGEN

Dit zijn kleine, veilige en comfortabele woningen voor senioren of mensen met een

verminderde zelfredzaamheid. Elke woning beschikt over een hulpoproepsysteem.

Voor diverse sociale en administratieve zaken en de coördinatie van de thuiszorgondersteunende

hulp is de sociale dienst van het dichtbijgelegen rusthuis beschikbaar.

Aanleunfl ats AKKERWINDE

Etienne Sabbelaan 2, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 24 42 11

E-mail: nancy.toye@ocmwkortrijk.be

Website: www.ocmwkortrijk.be

Opm.: Voor koppels waarvan één persoon aan dementie lijdt

Aanleunstudio´s BREYDELHUIS

Langemeersstraat 23, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 24 42 11

E-mail: nancy.toye@ocmwkortrijk.be

Website: www.ocmwkortrijk.be

Aanleunstudio´s HANDBOOG

Handboogstraat 30, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 24 42 11

E-mail: nancy.toye@ocmwkortrijk.be

Website: www.ocmwkortrijk.be

38.2 OUDERENWONINGEN

Heel wat sociale huisvestingsmaatschappijen en OCMW’s beschikken over specifi eke

ouderenwoningen die aangepast zijn om de levenskwaliteit van een oudere zo optimaal

mogelijk te maken.

Eigen Haard is Goud Waard

Lauwbergstraat 121/0001, 8930 Lauwe

Tel.: 056 41 21 96

Website: www.swzw.be

Bereikbaarheid: Ma, di en woe: 10u-12u

Donderdag: 16u-18u30

Wegwijs in de thuiszorg

51


52

Eigen Haard Zwevegem

Kortrijkstraat 117, 8550 Zwevegem

Tel.: 056 76 06 66

E-mail: info@EHZ.woonnet.be

Website: www.swzw.be

Contactpersoon: Sofi e Vanassche

Bereikbaarheid: Maandag: 15u-18u30 - Woensdag: 10u-12u/14u-16u - Vrijdag: 10u-12u

Goedkope Woning Kortrijk

Nieuwstraat 13, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 25 94

Website: www.swzw.be

Contactpersoon: Carine Seghers

Bereikbaarheid: Elke werkdag: 8u30-11u30

Ouderenwoningen van het OCMW in Kortrijk (Hoog Mosscher) en Bellegem

(Mortagnelaan)

Condédreef 16, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 24 42 11

E-mail: nancy.toye@ocmwkortrijk.be

Contactpersoon: Nancy Toye

Bereikbaarheid: Ma en woe: 8u-12u en 13u-17u ; vrijdag: 8u-12u

38.3 SERVICEFLATS

Een servicefl at is een woonvorm voor senioren die nog zelfstandig kunnen wonen

en geen continue verzorging of toezicht nodig hebben. In geval van nood kan er wel

iemand opgeroepen worden zowel ’s nachts als overdag. Je kunt er een beroep doen op

de thuiszorgdiensten. Sommige servicefl ats organiseren zelf een aantal diensten waarop

de bewoner vrijblijvend een beroep kan doen.

Assistentiewoningen ´Heerlyckheid Hoog Mosscher´

Hoog Mosscher, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 25 50 49

E-mail: info@depottelberg.be

Website: www.depottelberg.be

Bereikbaarheid: Elke werkdag: 8u30-17u

Residentie ´Groote Broel’

Serviceappartementen Dam 9 - Servicefl ats Dam 11, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 32 10 00

E-mail: darline.vandaele@h-hart.be

Website: www.h-hart.be

Bereikbaarheid: Elke werkdag: 8u-12u en 13u30-17u

Wegwijs in de thuiszorg


Servicefl ats ‘De Putkapel’

Condédreef 2, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 25 50 49 E-mail: belinda.delaere@depottelberg.be

Website: www.depottelberg.be

Bereikbaarheid: Elke werkdag: 9u-17u

Servicefl ats ‘De Korenbloem’

P. De Conincklaan 10, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 01 01 E-mail: coppens.geert@dekorenbloem.net

Website: www.dekorenbloem.net

Bereikbaarheid: Iedere werkdag: 8u30-12u/13u-17u

Servicefl ats ‘Elfenberg’

Mellestraat 15B, 8501 Heule

Tel.: 056 24 42 11 E-mail: nancy.toye@ocmwkortrijk.be

Website: www.ocmwkortrijk.be

Bereikbaarheid: Op afspraak

Servicefl ats ‘Guido Gezelle 1’

Langemeersstraat 29, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 24 52 71

E-mail: info@st-carolus.be Website: www.st-carolus.be

Bereikbaarheid: op afspraak op telefoonnumer 056 24 52 71

Servicefl ats ‘Guido Gezelle 2’

Langemeersstraat 10-12, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 24 52 71 E-mail: katrien.lemey@st-carolus.be

Website: www.st-carolus.be

Bereikbaarheid: Elke werkdag: 8u30-12u en 13u- 16u. Niet bereikbaar op woensdag en

vrijdagnamiddag. en te bezoeken op afspraak

Servicefl ats ‘Residentie De Gulden Sporen’

Gentsestraat 14-20, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 12 80 E-mail: greet.callewaert@gvo.be

Website: www.gvo.be

Bereikbaarheid: Elke werkdag: 8u-16u

Servicefl ats ‘Rietveld’

Hendrik Dewildestraat 6, 8501 Bissegem

Tel.: 056 24 45 00

E-mail: bieke.vanwynsberghe@ocmwkortrijk.be

Website: www.ocmwkortrijk.be

Bereikbaarheid: Op afspraak

Wegwijs in de thuiszorg

53


54

Servicefl ats ‘Ten Olme’

Langemeersstraat 2, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 24 42 11

E-mail: nancy.toye@ocmwkortrijk.be

Website: www.ocmwkortrijk.be

Bereikbaarheid: Op afspraak

Serviceresidenties ‘Groeninghe en Cortrycke’

Groeningestraat 4 en 22, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 59 35

E-mail: greet.callewaert@gvo.be

Website: www.gvo.be

Bereikbaarheid: Elke werkdag: 8u-16u

38.4 WONINGAANPASSING

Beschikken over een woning aangepast aan je leeftijd en/of gezondheidstoestand en

voorzien van de nodige hulpmiddelen, kan het verschil betekenen tussen ‘thuis blijven

wonen’ en ‘moeten verhuizen’ naar een woonvoorziening.

Voor informatie en een deskundig advies kun je een beroep doen op onderstaande

diensten.

Bond Moyson - Regionaal Dienstencentrum - Woningaanpassing

President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 02 30

E-mail: ctz.wvl@socmut.be

Website: www.bondmoyson.be

Lokale dienstencentra (zie rubriek 10.1)

Medicura Orthoshop

Hendrik Consciencestraat 20, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 15 11

E-mail: info@medicura.be

Website: www.medicura.be

Bereikbaarheid: Elke werkdag: 9u-12u30 en 13u30-18u30

Donderdag tot 19u; Zaterdag tot 18u.

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen RDC (Regionaal dienstencentrum)

Statieplein 12, 9300 Aalst

Tel.: 053 76 99 99

Website: www.nzvl.be

Wegwijs in de thuiszorg


Onafhankelijk Ziekenfonds - sociale dienst

Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge

Tel.: 050 40 52 09

E-mail: socialedienst@oz.be

Website: www.oz.be

Bereikbaarheid: Ma - di - do: 9u-12u30 en 13u30-16u30

woe: 9u-12u30 en 13u30-18u; vrij: 9u-12u30

RDC Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen

Revillpark 1, 8000 Brugge

Tel.: 050 45 01 00

E-mail: rdc@lmwvl.be

Website: www.lmwvl.be

Bereikbaarheid: elke werkdag 8u15 - 12u30, 13u - 17u15

Regionaal Dienstencentrum Zonnewende, een initiatief van Familiezorg West-

Vlaanderen vzw

Heilige Geeststraat 11, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 20 15 48

E-mail: rdc.zonnewende@familiezorg-wvl.be

Website: www.familiezorg-wvl.be

Steunpunt Woningaanpassing West-Vlaanderen

Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge

Tel.: 050 40 33 24

E-mail: jcoudenys@GroepKVLV.be

Website: www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Welzijn/woonloket/Pages/steunpuntwoningaanpassing.aspx

Bereikbaarheid: Ma - vrij: 8.30u-12.30u en 13u-17.30u

Thuiszorgwinkel Kortrijk

Minister Tacklaan 43, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 23 58 58

E-mail: info@thuiszorgwinkel.be

Website: www.thuiszorgwinkel.be

vzw Thuiszorgcentrum CM Kortrijk - regionaal dienstencentrum

Sint-Janslaan 8, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 63 30 GSM: 0473 63 45 18

E-mail: thuiszorgcentrum.zwvl@cm.be

Website: www.cm.be

Bereikbaarheid: maandag, dinsdag: 8u-12u

Telefonische bereikbaarheid van maandag tot vrijdagmiddag: 056 26 63 30

Wegwijs in de thuiszorg

55


56

39. WANNEER HET THUIS NIET MEER HAALBAAR IS

39.1 WOONZORGCENTRUM

Een woonzorgcentrum is een woongelegenheid voor zowel valide, semi-valide als hulpbehoevende

bejaarden. Er is mogelijkheid geheel of gedeeltelijk gebruik te maken van

de aangeboden gezins- en huishoudelijke zorg.

Home ’t Hoge

’t Hoge 57, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 21 85 34

E-mail: info@homethoge.be

Sint-Vincentius

Groeningestraat 2, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 22 59 35

E-mail: krisiten.missinne@gvo.be

Website: www.gvo.be

Woon en Zorgcentrum

De Ruyschaert

Kloosterstraat 25, 8510 Marke

Tel.: 056 24 55 24

E-mail: de.ruyschaert@skynet.be

Website: www.de-ruyschaert.be

Woon en Zorghotel H. Hart

Budastraat 30, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 32 10 00

E-mail: sociale.dienst@h-hart.be

Website: www.h-hart.be

Woon- en zorgcentrum Sint-Carolus

Groeningelaan 7, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 24 52 71

E-mail: katrien.lemey@st-carolus.be

Website: www.st-carolus.be

Woon- en Zorgcentrum Ter Melle

Mellestraat 15, 8501 Heule

Tel.: 056 24 44 00

E-mail: termelle@ocmwkortrijk.be

Website: www.ocmwkortrijk.be

Wegwijs in de thuiszorg

Woonzorgcentra De Korenbloem

Pieter de Conincklaan 12, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 01 01

E-mail: info@dekorenbloem.net

Website: www.dekorenbloem.net

Woonzorgcentrum De Pottelberg

Pottelberg 1, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 25 50 49

E-mail: info@depottelberg.be

Website: www.depottelberg.be

Woonzorgcentrum De Weister

Lijsterstraat 2, 8511 Aalbeke

Tel.: 056 24 43 56

E-mail: deweister@ocmwkortrijk.be

Website: www.ocmwkortrijk.be

WZC Biezenheem

H. Dewildestraat 10, 8501 Bissegem

Tel.: 056 24 45 00

E-mail: biezenheem@ocmwkortrijk.be

Website: www.ocmwkortrijk.be

WZC Lichtendal

Sint Denijseweg 1, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 24 43 00

E-mail: lichtendal@ocmwkortrijk.be

Website: www.ocmwkortrijk.be

WZC Sint-Jozef

Condédreef 16, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 24 47 00

E-mail: sintjozef@ocmwkortrijk.be

Website: www.ocmwkortrijk.be


39.2 ZIEKENHUIZEN

AZ Groeninge - Campus Kennedylaan

President Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk

Tel.: 056 63 63 63

E-mail: info@azgroeninge.be

Website: www.azgroeninge.be

AZ Groeninge - Campus Loofstraat

Loofstraat 43, 8500 Kortrijk

AZ Groeninge - Campus Reepkaai

Reepkaai 4, 8500 Kortrijk

AZ Groeninge - Campus Vercruysselaan

Burg. Vercruysselaan 5, 8500 Kortrijk

Wegwijs in de thuiszorg

57


58

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

AA

Tel.: 056 41 66 19

Antigifcentrum

Tel.: 070 24 52 45

Website: www.poisoncentre.be

Brandwondencentrum

Tel.: 09 240 34 90 - 03 217 75 95

Child Focus

Tel.: 110

De Druglijn

Tel.: 078 15 10 20

Website: www.druglijn.be

Diabetes infolijn

Tel.: 0800 963 33

Kinder- en jongerentelefoon

Tel.: 080 01 51 11

Website: www.kjt.org

Medische spoeddienst-Brandweer

Tel.: 112

Meldpunt kindermishandeling

Tel.: 0800 97 079

Ongeval-Agressie

Tel.: 112

Personen met een handicap

Tel.: 080 09 87 99

Politie

Tel.: 101

Rode Kruis

Tel.: 105

Wegwijs in de thuiszorg

Kankerfoon

Tel.: 0800 15 802

Tele-Onthaal West-Vlaanderen

Tel.: 106

Website: www.tele-onthaal.be

Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)

handeling

Tel.: 078 15 15 70

Website: www.meldpuntouderenmishandeling.be

Vlaamse infolijn

Tel.: 0800 302 01

Vlaamse Kankerfoon

Tel.: 078 150 151

Woonzorglijn

Tel.: 078 15 25 25

E-mail: woonzorglijn@vlaanderen.be

Website: www.woonzorglijn.be

Zelfmoordlijn

Tel.: 026 49 95 55

Website: www.preventiezelfdoding.be


DOORGEVEN VAN WIJZIGINGEN

In de publicatie van de brochure Wegwijs in de thuiszorg dienen volgende wijzigingen of

aanvullingen opgenomen te worden:

Onder rubriek:

Wijziging:

Naam en adres afzender:

Datum:

Terug te sturen of e-mailen naar:

SEL Zuid-West-Vlaanderen

Stasegemsesteenweg 110

8500 Kortrijk

Tel: 056 26 11 30

Fax: 056 26 11 29

info@selzwvl.be

Wegwijs in de thuiszorg 59


60

Wegwijs in de thuiszorg


De 10 brochures Wegwijs in de thuiszorg van de regio Zuid-West-Vlaanderen zijn te

verkrijgen op volgende adressen:

Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) Zuid-West-Vlaanderen

Stasegemsesteenweg 110 - 8500 Kortrijk

Tel.: 056 26 11 30 - E-mail: info@selzwvl.be

LST Deerlijk

Ver. de Solartstraat 22 - 8540 Deerlijk

Tel.: 056 73 63 30 - E-mail.: bonnie.penninck@ocmwdeerlijk.be

LST Dentergem - Wielsbeke

Hernieuwenstraat 15 - 8710 Wielsbeke

Tel.: 056 66 52 83 - E-mail.: dominique.steelant@ocmwwielsbeke.be

Wapenplaats 23 - 8720 Dentergem

Tel.: 056 62 10 15 - E-mail.: didier.dujardyn@ocmwdentergem.be

LST Harelbeke

Paretteplein 19 - 8530 8530 Harelbeke

Tel.: 056 73 51 90 - E-mail: E-mail: nathalie.vryghem@ocmwharelbeke.be

LST Kortrijk

Budastraat 27 - 8500 Kortrijk

Tel.: Tel.: 056 056 24 46 60 - E-mail: fi lip.dhaene@ocmwkortrijk.be

LST Kuurne

Kortrijksestraat 2 - 8520 Kuurne

Tel.: Tel.: 056 056 73 73 70 70 10 10 - - E-mail: E-mail: sarah.claeys@sociaalhuiskuurne.be

sarah.claeys@sociaalhuiskuurne.be

LST Menen

Noorderlaan 1/A000 - 8930 Menen

Tel.: 056 52 71 72 - E-mail: jurgen.wastyn@menen.be

LST Waregem - Anzegem Anzegem

Weversstraat 13 - 8790 Waregem

Tel.: 056 61 34 78 - E-mail: paul.vandenbroecke@ocmw.waregem.be

LST Wervik

Steenakker 19 - 8940 Wervik

Tel.: 056 30 02 00 - E-mail: e.bossier@ocmw-wervik.be

LST Wevelgem

Deken Jonckheerestraat 9 - 8560 Wevelgem

Tel.: 056 43 55 00 - E-mail: thuiszorg@ocmwwevelgem.be

LST Zwevegem - Avelgem - Spiere-Helkijn

Blokkestraat 29a - 8550 Zwevegem

Tel.: 056 76 52 41 - E-mail: dominique.moreels@ocmw.zwevegem.be

More magazines by this user
Similar magazines