Eerste Communie

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Eerste Communie

Zondag 22 Februari 1914.

IV Jaar N* 3632.

GAZETTE VAM LOKEREfV.

Bureel en Werkhuizen : Statiestraat, Lokeren.

Men schrijft in te Lokere» bij den uitgever en in alle Postkantoor.. - D. prijs der in.chrijvingi. bij het jaar fr^4 en per post fr^5 ; ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ J ^ —

Bij dit nummer behoort een bijvoegsel.

Lokeren, 21 Feb.

Bestendige

Tentoonstelling

van al de artikelen voor de

Eerste

Communie

in de groote magazijnen

A ..'INNOVATION

GENT.Veidstraat.GENT

Costwnen voor den 1' en 2"

dag laatste nieuwigheden

Bezoekt onze toonbanken waar

gij altijd een groote keus

zult vinden van artikelen

voor de

Eerste Communie.

Ziet eiken Zondag onze

prachtige uitstallingen.

Ken BD ander.

Tweevoudige moord te Brussel.

— Een dubbrW moord werd Dinsdag

rond il«n middag b«drev«n in hot huil

nr. 67 van d« Koningstraat, te Brussel,

waar op het gelijkvloere d» kleermaker

^êo&^oXrv»,, „„„,.. w.«, en

een expert-rekenplichtige, zijn daar nut

revol verschoten vermoord geworden.

Ziebier de e«rst« inlichtingen ons

toegekomen betreffende deze dubbele

misdaad.

In den voormiddag hadden zich de

h. h. üuthoit, r'ekenplichtige van den

h Five ; Joris, expert-rekenplichtige en

bureeloverita aan het bestuur van spoorwegen,

alsmmla Leo Decoene. bannier,

tn geldschieter van d»n h. Five, wonende

te Aalst, gezamenlijk begeven

naar do handelsrechtbank van Brussel

Rond 11 uur waren ze, Koningstraat

nr 87, teruggekomen, om tot het nazien

der boeken over t« gaan

Wat er alstoen voorgevallen is, weet

men nog niet recht Zeker is echter dat

precies op het middaguur een magazijnbediend',

die zich in den kelder bevond,

een doff-n slag gehoord heeft, gelijken

HET GEHEIM

van den Geneesheer

ROMAN UIT HKT ENGELSCH.

31'Vervolg.

Wiifred, die zich natuurlijk in den

zevenden hemel voelde, was meer dan

ooit opgnwekt en spraakzaam — Stephen

daarentegen ernsiig en stil. Altoos

min of meer teruggetrokken in jezel-

«chap, kon hij dezen avond minder nog

dan gewoonlijk zi|n« innerlijke gedruktb»id

verh»rgen. Gelukkig schreef men

oio aan vei moeidheid toe -Iedereen wist

dat hij ontzettend hard werkte, en de

bisschop, die dit nog beter dan de nude

ren wist, beschouwde den man met bij

zondere hoogachting en sympuhie. Dus

toen Garth voor nog een glas »ij" bedankt

had, stond de gastheer op en

leidde hem naar zijne katn»r.

— Wi| zullen da jongelieden maar

!,an de dames overlaten en samen de

vredespijp rooken, zegde hij, het is

jammer docter, dat uwe vacantie niet

wat langer kan duren. Het is u aan te

zien, dat u wat rust hard noodig hebt.

Gij moet maar eens vroeg naar bed co

laat op en voor de rest hier geheel doen

alsof gij thuis waart

— Mijn waarde bisschop, gij zijl in

derdaad een uitmuntend gastheer voor

een vermoeiden gast, antwoord U Garth

glimlachend. — Ik sla de meeste uitnoodigingen

af, omdat ik w»et dat de meeste

de aan een losbranding

Kort daarna begaf de man zich naar

bet gelijkvloers, en zag daar den h

Decoene, die haastig het huis verliet.

Eenige oogenblikken later het maga-

zijn binnentredende, bemerkte hij in de

achterkamer de h. h. Duthoit en Joris,

beiden in een bloedplai op den grond

liggen.

De h. Duthoit zieltoogde, en lag ruggelings,

het hoofd in de wijdgeopend»

brandkast. De heer Jori» lag onder een

tafel. De arme man wat dood.

Onmiddelijk maakte de bediende

alarm, en fan alle kanten snelde men

toe. Ongelukkig, echter, bleken alle

torgen vruchteloos en de h Duthoit

blies weldra eveneens den laatsten adem

uit.

Beide slachtoffers waren elk getroffen

geworden met een revoWerkogel in het

hoofd.

De heer Decoene 'werd onder de

volgendeomstandigheden aangehouden :

Hij had zich in het gerechtshof om 1

1/2 uur nadien aangeboden, vragend om

door den prokureur des koningi te worden

entvangen Deze was toen in het

huis der misdaad. Zijn sekretaris ont-

• ving den bankier, doch deze gaf zijn

naam niet op.

Hij keerde rond vi»r uur terug. De

heer sekretaris Ghislain zei dat de heer

Hollevoet dadelijk kon terugkeeren. De

h. Decoene bleef toen in de gang

wachten. Middellerwijl kwam de h.

Claessens, politieofficier, toe en naderde

Decoene. Deze zaide : < Ik ben bankier

te Aalst » waarop de h Claessens :

< Rn ik hen officier der rechterlijke politie

en ik houd u aan >.

De h. Decoene werd drager bevonden

van eon browning die nog twee

schoten bevatte Hij zei te hebben gehandeld

in blinde woede en vroeg dat

men zijn familie zou verwittigen over 't

ongeluk dat hij hal veroorzaakt.

• JIJ laiiiuruo £'j" MJlstiaa'i mei 10

htbban beraamd Hij had steeds zijn

revolver op zak, daar hij som» in 't

bezit van veel geld was.

— Koning Albert gevallen.— Sinds

een paar weken had Koning Albrecht

zijne oude gewoonte hernomen, om elken

morgen een rit te doen in 't Zoniënbosch.

Dit geschiedde nogmaals

Dinsdagmorgen Het staatshoofd was

uitgereden in gezelschap van zijn ordonnans

officier, wanneer, in 't Zoniènbosch

nabij Boschvoorde, het paard des

Konings over een steen struikelde en

uitgleed, zijn ruiter in den val meeslepend.

De Koning voelde hevige pijn in

den linkerarm.

Een voorbijrijdende tuto bracht het

staatshoofd dadelijk naar het paleis van

Brussel, waar de ontboden artsen, Depage

«n Lshoeuf. «en» breuk van den

linkerarm vaststelden.

gezelschappen mij nog vermoeiender •

zijn dsn mijn werk. Ik wil ook wel

bekennen dat ik mij van avond aller- !

minst geroepen voel tot een gezellig ge '

sprek En bovendien «tel ik er bijzonde- j

ren prijs op, eens over iets met u te

praten.

— Dat treft allergelukkigst — zegde

de bisschop — want ook ik zou eens

willen praten met u . Laat mij u dien

leunstoel aanbevelen. De sigaren staan

onder uw bereik

Garth ging zitten en itak eena sigaar ,

aan De bisschop nam plaats tegenover i

hum In den haard tusschen hen branddo

een lekker vuur'

— Ik ben benieuwd — zoo bogon de

bisschop — of het onderwerp, waarover

wij beiden wanschan te spreken, bi]

goval hetzelfde is.

— Niet onmogelijk — zigde Garth.

— Ik wenschte uw te vragen — u«

toegeeflijken raad — voor een vriend

van mij Ik woet uit Wilfred's brieven

hoe goed gij voor hein geweest zijl en

hoeveel sympathie gij hebt voor jonge

menschen, 1I14 dikwijls bezwijken voor

verleidingen, die — — *

— Hebt gij sedert uwe aankomst met

Wilfred al gesproken ? — viel de bis

schop in.

Garth wachtte even Zijne gedachten

waren in werkelijk zoo ver van Wilfrej)

wiens naam hij slechts te ber.le had gebracht

om dan bisschop een complimentte

makun, dat hi] eenige moeito had om

op de vraag een antwoord tn vinden

— Ik heb geen tijd gehad tot een vertrouwelijk

gesprek — als gij dat bedoelt

— zegde hij

— Aanranding op den openbaren

weg bij Assche. — De echtgenooten

Rouieau-Depauw, beenhouwers te Opwijck,

van de markt te Sint jans-

Molenbeek weerkewend, volgden Zon

dag den steenweg van Brussel naar

Dendermonde.

Hun 24 jarige zoon Frans, en diens

vrouw hadden met hun plaats genomen

op het voertuig, dat hun terug naar

Opwijck zou overbrengen.

Tutachen Zellick en Assche op een

afgezonderde'plaats, verschenen plotseling

twee kerels vóór de reizigers.

De eene, met een grooten dolk in de

hand, greep het paard vast bij den

teugel en hield het tegen, terwijl zijn

medeplichtige op de voetplank van het

rijtuig sprong en een browning zwaaiend,

uitritp : « De beurs of het leven ! •

Mevr. Rousseau, meer dood dan

levend, overhandigde hace geldbeurs

aan den bandiet, die onmiddelijk da

vlucht nam met zijn medeplichtige. Dit

alles was zoo snel gebeurd, dat ile h

Rousseau en zijn zoon den tijd niet

gehad hadden lusschen te \omen. Zij

achtervolgden de twee banoieten, die in

hunne richting een 10 tal fevolvarscho

ten losten. Niemand werd'getroffen.

Na een rit van ruim e.'n kilometer kon

men een der bandieten vastgrijpen.

In de rijkswach-ï' van Assche vond

men op hem een browning en een dolk.

Hij weigerde zifh te doen kenuen. Een

klopjacht wejp.'i in gansch den omtrek

ingericht i-ü den medeplichtige te ontdek

ken.

De aangtJoudene. ra een nifuwe

ondervraging van den bevelhebber der

rijkswacht te Assche, hwfc bekend

Jozef H. te heeten, oud 17 laar, wonend

in de Aslststraat, t« Brussel Hij verklaarde

zijn medeplichtig niet te kenken.

De celdbeurs door Mevr Rousseau

aan een Her bandwtlen overhandigd en

.•ui 6UU tr. héran, w»m m«i teruggevonden,

zoo min als de tweede bandiet

Maandagmorgen werd Jozef H naar

het gerechtshof overgebracht en ter

beschikking vau den prokureur des

Konings gesteld.

De revolver en lie dolk «uiden ter

griffie .Ier rechtbank neergelegd.

- BANQUE CENTRALE GANTOISE vergoedt

Fr. 3 8o per cent kroos in lialfmaandelijksche

rekening.

— Grafschennis. — K»n dezer

nachten zijn tot nog toe onbekende

booswichten op het k'ikof der gemeente

St Amandsberg in den grafkeiler der

famili" de H . ., gedrongen en hebben

er eene li|kkist geopend door er een

groot stuk af te zagen. Waarschijnlijk

wilden zij naar juweelen zoeken, waar-

[l«t jonge menscb heeft nu wel

moed om aan trouwen u durven denkan

!

Het lijk werd echter niet aangeraakt

en waarschijnlijk zullen de booswichten

door den li]kgeur op de vlucht gedreven

zijn Althans, zij hebben niets

medegenomen dan het kruisbeeld en de

handvatsels die de kist versierden.

De grafscbennende laad werd vastge

ateld toen s' anderdaags morgends

werklieden aan een nabijgelegene grafkelder

kwamen werken.

In den geopenden lijkkelder vond

men eenige varbrande fosfoorstekjes en

een papier.

Voetinprentingen op het kerkhof

toonden aan waar de schelmen over de

sluitmuur waren geklommen, bij inidlel

eener lalder die zij aan een nabijgele-

gen gebouw vonden staan

Het parket en de leden der familie

zijn naar het kerkhof geweest.

— Brand te Sinaai — Donderdag

avond ontstond er brand in de stallen

van Fideel De Smel, wonende in de

HelUstraat. Aangewakkerd door nogal

hevigen wind, nam het vuur spoedig

uitbreiding Na weinige minuten stonden

al de stallen en d« schuur in vuur eu

vlam. De hewoneis der h eva, geholpen

door de geburen, gelukten er in een

varken en eau paaid te redden Al d«

andere diurm, wa.ironder drie koeien

en vier runders, kwiineu in d6 vlammen

om.

Vooraleer da pompiers ter plaats

kwamen, sloegen de vlammen over lot

de woning van De Smet en tot een ander

onbewoond huis Hier ook kon mots

gered worden. Men had v«el moHte om

de naburige hofsteden te viij «aren

Dank aan het moedig optraden der

pompiers en der geburen van de wijk

gelukte men er eindelijk in den vuurpoel

uit te dooven. Van de hoeva blijft er

niots meer over De schade is belangrijk.

Alles is verzekerd, men vermoedt

kwaadwilligheid.

7-wafcke lieden. Week VSTI kleuren,

Neemt om u weer op te beuren,

't Beste middel wijd beioemd,

Samson Kina wordt 'i genoemd,

Samson-Kina, zuivere Kinawijn,

Jacques Neefs, Antwerpen.

— Valsche bankbriefjes. — Z-it*r

dug morgen.I was het gurucht in omloop

dat er in d» Nationale Bank, te Brussel,

en in verscheidene ainlere flnanciehuizen,

valsche bankbriefjes van 20 frank

ontdekt «aren. Men voegde erbij dat

het bedrog eene aanzienlijke som zou

bedragen en dat de bankbriefjes hen!

wel nagemaakt waren. Die geruchten

waren veel overdreven. Het h nochtans

waar dat er in de Nationale bank vier

valscha briefjes aangeslagen werden en

en ook eenige in andere bankhuizeu,

Het parket heeft een onderzoek g«opend

De policiü zoekt de vaKciinninters

ieveiig op. De beschrijving .der

vaUclie bri"f|es is overal rondgestuurd.

daar mnn vreest d.»t da valschiriuLters

ook in de provincie zullen te werk

paan

— Ontsnapping — De policia van

St-Gillis had Vrij'laa in het huis nr 49

der Spanjestraat zekeren Raymond Van

Loy aangehouden, tegen »ien hot parket

van Doornijk een aan-houdingsmandaat

had afgeleverd Van Loy was rekenplichtige

geweest in eeiie fabriek van

Antolngen had er talrijke ontvreemdingen

gepleegd De aangehouden»

werd naar het justiciepalri* geleid en er

bewtakt, in afwachting dat hij voor •

d»n onderzoekrechter zou verschijnen.

Rond den middaü vioeg bij aan eene

natuurlijke behoeft» to moa^n voldoen.

Zulks werd hein toegestaan Korts nadien

* erd er naar hem gevraagd, doch

men stelde v»*t. dat Van Lo^, zonder

iet? te zeggen, er «as van door getrokker).

Het gansche jusliepaleis werd

afcerocht, maar hij was nergens meer

te vinden

Maandagmorgen, vonden houthakkers

in het Zonienbnsch, nabij Groenondanl,

«' n inini"-i\k waarvan de

borst met e.>n knp.l Meid iloorbooid.

Da polltl.ki U!,J.l-uK . ,, ! 'r- s"\ St-

.lob «er I wvi'i' i ••', s[i ie 11.' 7ic'i ter

plaats HBtlichii.ii n-,nl *o'>r M« a.in

de p


SffTHOMPSON

Ja, mijn beste!

De zeep in peeder van

D' Thompson liost

20 centiemen per palt

en zij reinigt beter

i: .siie'iler dan £elijH well)

zeeppoeder.

epMcderijen

L.S LC1 ;>, Verst

— Door een kanarievogd opgeëtrv

— Om haar apaargnld, 300 frank m

hankenten, aan de rotTzucht bij he«r Eiluard rSaetana

te Lokeren, Grool« Markt.

VEILINGE N

door het ambt van den Notaris VAN

POECKE te Lokeren.

E MAANDAG 23 FEBRUARI 1914,

om 8 1/2 ure stipt 's morgens,

te Lokeren, Staakte Kat, ten aanzoaka

van heer Seraphien Vermeulen, schaapherder

aldaar :

60 kat ren goed schaapitalment.

Gewone voorwaarden.

F. MAANDAG 9 MAART 1914,

urn 8 uren stipt 'a morgens,

te Lokeren, Heirbrug, 3 Ringen, aanzoekens

Camial De Cleans ;

60 karren goed getterd koeiitalmeat.

To vergaderen om 8 uren bij Petrua

Bantens, Heirbrug, 3 Ringen.


Bijvoegsel der < Gazette van Lokeren > van Zondag 22 Februari 1914.

DBSCHAMPS

13, rue du Brabant, 13,

G A N D.

Chaussures de Luxe et de grand usage

marque « Le Dragon »

(MANUFACTURE i ISKfiHEM).

Sful» Maison rendant les chaussures avec garanti* :

• entièrement cousues a la main >.

- Modèles exclusifs. -

Spécialité : Chaussures sur mesure

sans augmentation de prix.

Rijwiel- en Motofabriek

c S c a 1 d i s >

ixize T«n. ucusch ip Kapitaal JOO.UOO Franken

Hesluurd.r : JOS. VAN HEK WIELEN.

Fabriek en Bureelen :

22, Bleekerij&traat, Antwerpen

AFltfc.hl.irsG I — Fabricatie van rij» inlriri in all» so»rUn »n aan all»

pri)7-!t Fijrtrt «f**rkin», si*rhj*e mjlellnn, 2 jaren VA ttburg teg»i) alia

f.ut-'ii T3i. c ri^'ruelie, Imhalvs da nnrm tU Ric*t f i tnmWit Laitstn nieu

wigli«'l»n Lux- ujwi-leu met ringvormig* lonpvL . *«u dom ons gnbreveteerd

in 1911 fti »iuoi iluor auiltr* huiuti iijcra^pt. \V .ulit U ilus »oor de namriaksid«r rnjlonp ud»n in mi' — Talrijke prijteu in

rr)>*liii4Mi>h*iU »i. snelhsilsko»rs«n, op 4mi «f ben>.iclnig« wsgen.

Catalog»» gr,ills op aamraa* Meer din 7U0 «•snUn in liet land. Goede

ager.ten gevtaagd waar nog nut vertegenwoordigd.

AFDEELING II. — Arliekel» Toor rijwielhanrielaars GrooU voorraaJ

var stukksn ,>n pa- üiluran m«rk Drijtan'1 (ziet afb««Ms«l hierboven) «n B S.

A Kettingen R»nol I on Apploby, z-i'l.ls N.igel, Chrisly an Brooks, nav«n

Aifle, Eadm en Tor pe.io, remmen liowd«n «n Tour.st, banden Knglebeit,

raceortis, buizen «n alU tinier» toebehoorten in all* soortan en prijzen.

Prijzen bmt«n alle concurrent!*). — Algemeen agontschap d«r beroemde

S"Ur 1 ii,t urns. Piachtige g>-illiistrt«eHe kutaloig, uitsluitend voor ri|»iol

mik* r*-, £u.!is "\> uf?rs a^i'vr.ia^'.

AFDEULIXG III. — Piilijktan, «i-koperen «n vormkkelen van alia in«tal»n

Vorlikkrn v,i i alle voorwerpen an in all» klourcn. Grootst inrichting

van h.t «Uanis.ui'1' l.ind. Rap «n ..ntxTisp*hjk w«rk. Zeur lagi prijzen voor

k»aiitiM!«n

Molen « LA VIGNETTE »

Wilsele bij Leuven.

Wn he^b, n hst ganorgen UEd. ta berichtm «lat d« nieuwe mol»n die wij

iit)|>sh«>-n 'I* »«inlt) ii. hot vioruitziüht van «on bewsrkiBKSvermogen van

250.0(10 ktrr t.irw* pnr dag D« silo's kunnen 6,500,000 kgr graan inhouden.

l.r nidi ~st< sn in*i ' .'-.triW »u-i-(i« plaats o„t«r inriclituig msschan de vaart enden

tijppoiiwop, H* f ilmaakthfid der w?rktuieen en d« overproota voorthrengst

stellen ons n «ts-t '•!] de e«rst.- vraag d» b*»t« »oorthreng«elen aan da gun-

«it)g«t« nriir.^n t* l-vfi«n.

EIG. BAUCHAU A Ci*.

VorlrgenwooHisrer VAN PETEGHEM, Poststraat, 2.

M0RIS0N8

Waschmachien

Wascht kanten gordijnen zondar «en

dread t« breke".

H«t is : Zondor houten pinnen.

Zonder staa' in 't midden der kuip.

Zonder kogeltjes,

Zonder veer*n.

Zorder wieltjes.

Jaa«t het zaep^op door het waschgoed

Tan links ni'ir rschts, van rechts naar

links, van 't midden naar dan buitenkant,

van nndnr naar hoven en klopt het

terzrl vertijd op zij negeheeleopperviak te.

' Wascbt /.ond«r afkok*n in 6 minuten ! ei, »orkt door zijne eigene

zwaartekracht !

— Men wascht al zittende —

Ik geef e*n mmw MORISONS Waschmachien eene maand op proef in

• lietl B*lgietn lietisl «ifde rei voerkosten heen en temg.

DJ Monsons Waiher k«n par maand of por week betaald worde».

Vraag b*t bu«kjft nummer 569 mtt uitleg «n pnjz«n aan

J. L. MORISONS, 109, Dambruggestraat, Antwerpen.

EERSTE COMMUNIE.

In het groot Wit Kruis

GENT, 45, Langemunt, 45, GENT.

Cemaakte Meederen

Got sets

Broeken met kant

Kokken met Kant

Rokken in flard

Meibjeshemden

van

»n


t,

.00 ,

.00

-15 i

75/

,5f

.5o

Kroonen in tul

• .oo\

Kousen

M c

Handschoenen

1 c

Effe zakdoeken

• c . 10I

Geborduurde zakdoeken » c 35»

Neteldoek van o 65 de met.']

^achennre » i .00 » ;

»

T

3

Satijn > 1 00 11 /

1 Peikal

1 Nanzouk

, Fianel

j Tul voor vooion

J i ,80 metei breed

! Kant

j Ba/ijn voor onder-

1 dingen

| Jongensht inden

j Hemdenborsten

Cols

Manchetten

i Kraw«ilen

1

an

»

R

0.95 demel

o.65

o.5o

1.60

0 o3

o.5o n

van 2 OO

O 65

O 35

O 25

25

In het groot Wit Kruis

GENT, Langemunt, 45.

HUIS VAN VOLLE VERTROUWEN.

CACHETTEN L. BROENS

Apotheker, 13 Statiestraat, Jette

Deze uitrauiiteiide cachetten vervaardigd volgens het echt

recept van e8n

Professor der Universiteit,

Specialist der Zenuwziekten

zijn een onfeilbaar en onmiddelijk geneesmiddel voor HOOFD-

PIJN, SCHELE HOOFDPIJN (migraine) en voor de hevigste

ZENUWKOORTSEN DfiR TANDEN (nevralgies faciales).

De doos 1 fr. 25 (6 cachetten', per post 1 fr- 30.

Depot : In al de apotheken te Lokeren.

Bij uitscheiding van bedrijf.

Uit der hand te koop

Kjn«n schoonci EIGKNliOM. mot

aanpi!*nf!e in-dii|von, troi.l onpeve-r

35 aren, fj«l«gen t9 Lokeren, ?ind«

Z^Usfraat,lan£,'sh»eo d« rivi^rd» Durme.

Zich te bevragen bij d«n cijfanaar

heer Th. D« Hus t« Lnkcron, Zan.l, of

ten kantore van den haar Notaris DE

HKULK t« Lokfren, Kiikstrast.

Gasges ticht

DER STAD LMEREX.

VKRK0OP VAN OoKES.

Orov» cokes van I tot 5 hectoliters aan

fr 1.50 p,*r hectoliter

H van 6 tot 1J hoct' I t.-r» **n fr 1,40

per heotolitar.

II. vin 15 tot 19 Imcio! aan fr. 1,.'«r aiii (••. 1,25

p»r hectnhter

GemalHH cokes asn fr. 1 70 p»r hictol.

Grésillon cokes nan fr 1,25 p»r b-M-tol.

Gok»» stuf HUI fr U.K') (n-r hue tol.

Mi*s grnote hoeveelheden en op bejiaftl

\* tij i^tipp-"n afg*!i'»,'(i«M. prijzen

b k

Kfii* eosile I'IANO en eenrn GAS-

UNTKR 700 £•>»'! als inr tlnn knecht, haver

en hooizol'iet, waschhuis, met afhangnn,

logeu- fü wat«rpnmp.

Souterrain : wijn provisie- kool en

aaniappelkttlder, gmole keuken en eetpit&ts,

kleine kam^r en ingemaakte

kaissn

Belgische Hypotheekmaatschappij

en Spaarkas

naamloos vennootschap Kapitaal 5,000.000 frank

Zetel te ANTWERPEN, N« 71, KUNSTLEI.

B«h*«rraad : MM Baron FKBDKGAND COGSLS, voorzitter, EDOUAXD THVC, ondarveoriitter,

ALFN. ULLKNSDK SCHOOTEN, LEON VAN DÏN BOSCH. HKNKI J EKGBLS.

Collegia der Cotnmiitarlsien . MM JK\N DELLA FAILLE DE LÉVEKGHEU,~ voorzittsr,

d* Graaf ADRIEM DE JioitcH(*RAVE DALTBNA, LEON COLLINET PLISIAET, Bsroa AUGUSTJ DELBBEE,

EDOVARD JOLT, de Grsaf OICAK LE GRELLB

Gslijkvlonri : Gro,)U:i gang, gtheima

triptail, kaïkam-ii en kamer voor de

meul, ppreekplaat», bureau en W. C

ïusschinvêrili^p : Trapportaal, tweö

opvolgande silon» en kabinet.

Ëtrate verdifp : Zr* slaapkamers,

met ingemaakte kassen, badkamer en

W C

T'*e«ile vpriiii»p : Twee mansarden,

praat»n zolder, wateibak van twee

kubieke meters, sturtuhad

SPAARBOEKJES aan 3.60 •/.

JM op Naam met zesmaandelijksche coupons aan 4 */„

Uitgifte van Qrondobligatién aan 4 */•

LKEHINQKN OP HYPOTHEEK - VOORSCHOTTEH OP TITELS

AGENTEN :

CalcWen : Remi De Gelder, onderwijzer. Wachtebeke { dorp ; : Th. Baert, onder-

Exaerde-Doorslaer : Edm. Van Damme, wijzer.

eigenaar.

Wachtebeke-Overslag : Edm. Noé, han-

Lokeren . Paul DeMunck, stadsbediende. delaar.

Overmeire: Ch. Meire, gemeentesecre- Wynckel-Ste-Kruis : J. Depaepe, ondertaris.wijzer.

Saffelaere : H. Der Kinderen, handelaar. Zele en St Anna-Hamme : Alfr. Menens,

Seveneeclten ; Ch. Boonen, koster.

kandidaat notaris.

Sinay : Edg. De Waele, bakker.

G.iz op onder- f n bovenplaatsen en

bijzonderen ilourpüiiK met wagens en

karren, vier ma,il 's jaars voor hooi,

strooi en mest, latigs den eigendom van

den heer Steels.

Zichtbaar mits toelating van den

verkoopendan Notaris Da liiul*.

ZITDAGEN :

Instel Maandag 2 Maart 1914.

Verblijf Maandag 16 Maart 1914.

Telkens om 2 1/2 uren namildag te

Lokeren. Markt, t«r herberg « De Balans

» bij Dame W* Heiremans

N. U Kapitalen zijn te bekomen ter

studie van den Notaris De Beule, te

Lokeren, Kerkstraat, mits gieile hypotheek


WisselkantoorRAYMOND EVERAERT ?S8S£%^$ïï&^tL

telooze inschrijving van alle uitgaven. Belgische hypotheekwaarden van 3,60 0|Q tot 4 OIQ intrest.

Gmttskundig Cabinet t« Gent

64, 8aT»»n»tr«at, 64.

WATER-

ORGANEN

NIEREN

Rwdpleginf door Dokter Speci-

«ll.t den ZONDAG, DINSDAG

en VRIJDAG» v»n 9 tot 12 ure —

RadikaU genezing van Niar- en

Blaa*ziekten, Tro»b»l« waters,

TJitloopvng«n en all» nieuwe «n

verouderd» Q»h«im« mi«kt«n,

E»»dT«rli«», Verzwakking,

Witt* Tlo»d,Vrouw»nu«kt»n.

FABRIEK VAN PIANOS

HUIS

Gebroeders VAN HTFTE

opvolg* van J. VITS & Cn

Goudtn LMUwpluts, 10

GENT

(bij d* Po»ill*markt «V de StadhuistUg»)

De piano» VAN HYFTE, Gebroa-

„^rf, onderseheiden zich door hunn*

wellmdendheid en duurzaamheid ,

zij njn vooriien van all» laatste volmaaktheden,

fransen* nekameken,

enz

10 jaren waarborg.

Huirpiano» a»n «lie prijzen, groote

kaïa van occatiepianoi , verkoop ,

verwisseling ; verhuring ; accordagitn

*n reparation

Oroot g«n»k TUI btUling, eok per

mwnd.

UITGEDRUIPTE

Stokerijdraf

DRAF VAN STIJFSELFABRIEK

zeer voordeelig

voeder

ioor mtlkhoeitn en het vetten van

varkens.

3«droogde draf — Vo*d««l V*rm*ir*

Lactine V*rm*ire vervangt d* natuurlijk*

melk in h*t vetten *n kwulun

der kalveren, vark*ns, veulens, *nz

M*n vraagt Aganten.

DESTEXE REGINSTER, 65, Ru*

Hou de 1'Evêqu», Luik.

TE HUREN

Schoon RKNTENIERSHUIS, te Lo

karen, Koophandelitraat, 12

Zich te wenden bij mevrouw Gn»taaf

Maei, Roomitraat

Uit der hand te koop

Eene M EKSTERWONING met opr»li 1 1 den giond brengen, bij middelvan het

ï/afiKfi!

De planten zullen er van liet begin < .) g'tlu mie ^a'isch den loop van hunnen

wasdom, \olgens hunne behoeften, de kid ilt.i m putten om zich tot hunne rijpheid

toe, zonder Stilstand, regelmatig te ontwikkelen. — De planten zullen

sterk zijn; de oogsten schoon en oveivloedig

Landbouwers I Om al die ledens, geelt dcvooikeur aan het

ZWAVELZUUR AMMONIAK

hetwelk zonder tegenspraak de beste stikstofmest is.

Het is ta verkrijgen bij alle Mesthandsiaars en in al ds Landbouwsyndikaten

Het COMPTOIR BELGE DU STJLFATE DAMMONIAQUB

(NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP)

8, Btrckmansstraat, te bKtSSEL,

geeft kosteloos #>n op enkele aanvraag, alle inlichtingen nopens zijn gebruik.


An Coin de Rue

Margarine bereid uit Oostersche vruchten ^SfbJüK^

30 series van 12 prachtige beeldeken^' benevers schoono albums om ze m to plakken.

Groote Wedstrijd met 1000 stuks prachtig speelgoed

de kinderen die deie b«eldekers in onze albums verzamelen .

Vanden Berghs Limited'

Veldstraat

GENT

PiechtigeEerste Communie

Costu u n Dus W

in ywaite \ e ie

booi

if-ri t oi i ^ui

•'T 1 \ ulf

ve our (f ItMS

een m tic i tk

andere

vest

m stofft, der

Rechte broek

Prijs 50 fr.

Overzicht van enkele modellen

Cost u um Smo

king in /waitecors

ert \ yjjden chale

mouwen met om

sldsr zwarten gilet

mei witle booid

BroeV

den

met ban

Prijs 45 fr.

Cosluum met

lange blouse in

velour bleu mann

col en omslagen in

schoonen kanten

krawat en ceintuui

in overeenstemmen

de zijde plastion

witte zijde versierd

met gebrodeerde

motifs

Rechte broek

Prijs 60 fr.

Costuum veston

2 n en 11 oopen

zwarte of blauwe

peigne 7ij len re

ver& gilet i rij knoo

pen met witte

boord

Rechte broei

Prijzen 45, 35,

29

25,

Fr 19-50

en prjjzen

Costuum Louis

XV in schoone

zwarte of blauwe

peigne de boorden

der \est gebiesd in

zwiite velour, bloe

se witte zijde, die

nende voor gilet

col en blouse ge

garnierd metichoo

ne geplooide zijde

bijgevoegde gilet in

stoffe der vest

Rechte broek

Prijs 50 fr.

Costuum

veston i rij

knoopen tn zwart

of blauwe graniet

zijden revers gilet

i iy knoopen,

witten boord

Rechte broek

Prijzen 45, 35,

29, 25 19 50

Fr. 17-50

Aanzienlijke keus van hoeden, bérets, hemden, cols,

manchetten, zakdoeken, handschoenen, kousen, onderbroeken,

lijfrokken, enz. aan zeer voordeelige prijzen.

artikels voor liefdadigheidswerken.

Gg@a Grlfs Haar

MEERIJ!

t& et

00

*—

«De Nlmwe

«•** ia gn z* htnm Mu«s •feit

« 4 4jll

o

o

•e


o o

»

10 S7

o o>

A 1'Elégance

Maison PH. DE WILDE

Gand, 2, rue de laGorne (pres de ia me desChamps)

S AISON D'HI V E R

Grande spécialité de Blouses et Jupons.

— Lingerie —

Prix modérés — Venez voir nosetalage?.

10 50

11 05

— f

'O fO

o» c»

11 15

^^c>^-eT»«^-^r-r-r-t^-r^r»3cacceyoc 2*

^— e* •• o *-« *)!*'*• ^>ir* O

.---*.- t — K r» V ak'o""*'^» «b '** — «• «o *» r »o ai

* *-


m

o

a

"*

12 14

o

f6 01

8 07

O J .5 O O

•c 00 ac oo

« o»

n &

— i- OC ^ OO ^ O

oo — «

5 II

5 17

WOO iO

— — CJ

o o

OJ eo "o ^t*

o o oo

»c o

—t* o

-n ^

« -?*

"* *-H -f< TÏ"

s00

c

o

'•O

aw; S3;

o&

00

«1 jdc

g

a

*''

o

o>

r

-1- r

CO

if"

c

f 1—

00 X

ei ?Ö ^ ^ï

-c

-O

ir »r ir* ».-*

8

5SS8

~" r^- f*D oc

iO iO O O

o

10 15

10 31

X

fc. C

ü §11 •its

WVT» XK»£)

cv.

o

Allerbest gelegen

BOU W GEONDEN

met daarop staande geboiwen TE K00

PEN te Lokeren, Zelaitraat (Sad hof

Wed Meert) Groot gemak »an betaling

Zich te bevragen bij den eigenaar

Notam LTSSSHB te Lokeren

Hrtiisel

'\ssohe

i tnidernionde

Ornmbargan

HuyveHe

Lokeren

Dncknam

Fxaarde

Mocrbeke

W achtebftke

Fecloo

68,

BERICHT.

Mejuüer ESTHER VAN SLYCKIN,

Dacknir», pelaat zich met allerl*

borduur en fijn lingeruwerk en T«rzoekt

om de gunst der geachte

Tan Lokeren en omtrek

IJnran wg van Hoerbake naar St Oilli»

Moerbtke 5,40 6,45 9 S9 11,15 1 20 « 15

Klein Sinay 5 486

53 10.08 11,23 1 28 6 23

Stekene 5,57 7 0810.18

11,33 1 38 6 35 8,03

Kemiftke 6 027

11 10.25111,37

St OiUio 6,09 7 18'10.34 11,45

St Gillis 5 02 6 54 8.01

K.eB3S«ke 5 10 7,02 8.09

Stekene 5 15 7,08 8.1-1

Klein Sinay 5.24 7,17

Mtb«k» 1 31 7 24 8.2*

7,45

7,53

1 43 6 408,08

1 50 6 478

15

11,20 12.00 3.26 7.30

11,28 12.08 3 34 7.38

11,35 12.14 3 398.01

11,45 12.2-! 3.48 d.11

R.30 11 5212

9.55 R.18

Ijzeren weg Tan Brussel, Lokaran naar Iteloo.

5,25 7,35 8,09| 10,15 2,02 3,35 4,55 5 59 6,17 7 26

6,01 8,07 10,48 2,35 3,58 5 29,6 25 6,52 8 01

6,33 8,41 8,49 11,20 3,09 4,20 6,06 C 43 7 26 8,30

4,30 8,45 9,02 11 28 3,15 4 30 6 11,6507 47 8,85

4,38 6,53 9,10 11,36 3,23 4 38 6 19'6 19 58 7 *,»> 8,43

4,44

9,15 1141 4 43 6,24 , 8,00

4,4fl!7,02 9,20 11,46 3,32 4 486

2S1 7 07 8 05 8,53

5 1617 15i 9 34111 58 3 43 5 00 6 46 7 18,8 16 9,04

5 217 20 9 39 12 0} J5 05 6 51 '8 21

5 2717 26 9 45 12 09 3 52 5 116

577

28 8 27

5 34^ 33 Q 52 12 16 3 59 5 187

04 7 35 8 34

5 46 7 34 8 39 J12 17, ,5 21 7 06 18 S7

5 56 7 44 X 49 12 27! 5 317,16 8 47

6 137 54 9 10 12 38 lö 50 7,28 9 00

7 071 9 51 I 1 191 6 33 8,12 '9 58

IJzarsn weg 7&a lecbo. Loksran naar Brusatl,

Eeeloo

5 11

11,29 ,27 4 52 7 05

Selzate

6 09 8,11

12 47 2, 10 5 49 8,03

Wachtebeke 6 SO

1? 58 2, ,21 5 59 8,14

Moerbeke > ^ 6 ^s 8,31

07 2,30 6 09 8,23

5 W|6 31 8 31 10 31 12 41 10 4^047.18

8 38

Exaarde 'S 4716 39 8 42 10 39 12 49 19 4,12 7,27 8 46

Dacknam 5 t>l 6 44

10 44 12 54 24 7 32

Lokeren 5 58 6,50 8 12 8,52 10, ,51 1 00 ,31 4 24 7,43 8.56

6,09 7,01 9,03 11, ,02 1 11^ 1,42 4 34

Huyv«lde

7,54 9 07

6 13 7 0'!

11 06

, 59 9 12

Oreir bargen 6 197,11 9,1? 11, 12 i 20 1,51 445

8 05»; 18

C. 26 7 20 @ 1»

l)end«rmondeL

11, 19 1 27 1,58 4,52

8 14 9,25

(5,47

11 2fl 1 33 2 175,29

8 84

7,27 J

07 1 59 1 00 6 10

Ruis»»! ' 50 110 10 14 12 41 'l 18 3 31 61,39

9 16

\l e uerkdagaf] vei trekt er 6ra.

tim» ., morg«»d» u.t 1 ok.rm om 3 5< Zei. . 05

Huyv»lde 4 70 Gremberg 4 K

Maison de Confiance.

Aü TIGRE ROYAL

RÜE DT P4RADIS, \l, GAND.

V" Afili. VAN SCHOOR

Boas, Etoles et Écharpes en plumes d'autruch»

et aufes, Fourrures, Pelisses & Manteaux,

Reparation et Conservation, Laines etc.

— Prix defiant toute concurrence.

Fabrique de Chapeaux de Paille & Feutri

R. ALEXANDRE

RÜE DU SOLEIL, 3, GAND.

Modes & Deuil. — Grand choix de modèles

garnis.-- Spécialité de veritables dentelles

JSIS -- BIJOÜX POUP DEUIL

ZENUWLIJDERS!

STAAT OP!

UW HEIL IS ft ABC J!

tomrtuUlemaandsiotulen Aoo/lp,,n «hje h o(dp,)n „iignine) droaitoe hoofddui

teling «nuwkoorl. de Imigsie ,,„dp,jn sohfuicn m de tand.n hfrlkSpS

slapeloosiieid jachten zei. mz« kte v Monde riekte zenuwaanvallen bij Ie

vrou«en(hysterie zwaarm ed M ,1 s! kUn ,n de keel benauwdheid - in.

eaza kooi Is nelelkoorts, pol le.l orts ihumati«m flerccijn ,,oht rageepini "M.

De Wondcrbnr» l'o.-.l.r» %n„ het Wit Knus versterk

de zenuwen IIJ zrjn sdi idcloos v or de gezondheid en missen i ooit hun uitwefkse?

Te koop "i allo apotheken aan den prijs van fr I 25 de doo», fr 3 25 de

3 doozen of driedubbele doos fr 6 25 de 6 doozen of zesdubbele doo» "°°

OPOELET — Aanvaardt geen andere dooten ttmn doe omringd met eentn

DEPOTS;

M. COOLS LoWon ROMAN «n VAN

DER MYNSBRCGGEN, Dendermond»

Mekanieke Boek on bteendrukkenj W« DE SMET-THFMON, Statiénstrsat

More magazines by this user
Similar magazines