Informatie Radiotherapie - Instituut Verbeeten

verbeeten.nl

Informatie Radiotherapie - Instituut Verbeeten

instituut

V

er eeten

b


2


Adresgegevens

Brugstraat 10

5042 SB Tilburg

Belangrijke telefoonnummers

Algemeen informatienummer

013 - 594 77 77

Als u vragen heeft aan uw behandelend arts

013 - 594 75 65

Als u vragen heeft over bestralingsafspraken

013 - 594 76 43 (bereikbaar tussen 8.45 - 11.30 en 14.00 - 16.30 uur)

Als u vragen heeft over controle-afspraken na afloop van de behandeling

013 - 594 76 45 (bereikbaar tussen 8.45 - 11.30 uur)

Als u vragen heeft over voeding en voedingsadviezen

013 - 594 77 77 (de dietist is bereikbaar 12.00 – 13.00 uur)

Als u vragen heeft over huidverzorging

013 - 594 76 12

Als u contact op wilt nemen met de mammacare-consulent

013 - 594 75 71

Als u contact op wilt nemen met de sorg-consulent

013 - 594 77 77

Als u contact op wilt nemen met het infotheek oncologie

013 - 594 75 80

Website Instituut Verbeeten

Veel informatie vindt u ook op onze website:

www.verbeeten.nl


Wie was Dr. Bernard Verbeeten? 4

Kanker 5

Radiotherapeut-oncologen 8

Afspraken 9

Kennismaking 10

Voorbereiding 11

De bestraling 13

Brachytherapie 15

Controle 16

Bijwerkingen 17

Voeding 18

SORG-consulent 21

Mammacare-consulent 23

Infotheek Oncologie 24

Privacy 26

Klachtenprocedure 27

Cliëntenraad 27

De weg naar het instituut 28

Vergoeding vervoer 30

3


4


U bent door uw behandelend specialist of huisarts voor

behandeling verwezen naar de afdeling Radiotherapie

(bestralingsafdeling) van Instituut Verbeeten.

Met deze brochure willen we u zo goed mogelijk informeren

over de gang van zaken rondom uw behandeling

op de afdeling Radiotherapie.


Instituut Verbeeten is een specialistisch ziekenhuis dat zorg levert op het gebied

van radiotherapie (bestraling) en nucleaire geneeskunde (beeldvorming met hulp

van radioactieve stoffen).

Bestralingsbehandelingen worden uitgevoerd voor patiënten woonachtig in West-

en Midden-Brabant, de afdeling Nucelair Geneeskunde verricht onderzoeken

met name voor patiënten woonachtig in de regio Tilburg.


Instituut Verbeeten is vernoemd naar Dr. Bernard Verbeeten. Een portret van Dr.

Bernard Verbeeten hangt in de centrale hal van ons instituut. Hij was de eerste

geneesheer van het toenmalige RadioTherapeutische Instituut Tilburg (RTIT), een

functie die hij vervulde van 1953 tot 1970.

De heer Verbeeten had een grote belangstelling voor cobalt bestralingsapparatuur

en nucleaire geneeskunde. Hij zorgde er voor dat het tweede cobalt bestralingsapparaat

van ons land in Tilburg werd geplaatst. In 1968 werd ook één van

de eerste gammacamera’s van Nederland hier geplaatst.

In 1971 nam hij afscheid van het instituut. Acht jaar later, in juni 1979, stak hij

de eerste spade in de grond voor de nieuwbouw van het naar hem vernoemde

instituut.


De meeste mensen die worden verwezen naar de radiotherapie-afdeling van

Instituut Verbeeten, hebben een vorm van kanker. Zonder nadere omschrijving

valt vrijwel niets te zeggen over de ernst hiervan. Er bestaan namelijk meer dan

honderd verschillende vormen van kanker. Kanker kan op elke plaats in het

lichaam voorkomen.

In het dagelijks leven is kanker een naam die meteen veel angst oproept.

Daarom is het belangrijk dat u zowel de aard van uw aandoening als de ernst

ervan kent. Wij zijn er ook van overtuigd dat u, mits goed geïnformeerd, beter in

staat bent om alle indrukken die u krijgt, te kunnen verwerken.


Kanker ontstaat wanneer een lichaamscel zich ongeremd vermenigvuldigt. Ons

lichaam is opgebouwd uit miljarden cellen, de bouwstenen van ons lichaam.

Voortdurend worden door celdeling nieuwe cellen gevormd. Dit is noodzakelijk

voor de groei maar ook voor het vervangen van beschadigde en verouderde

cellen.

De celdeling wordt nauwkeurig door het lichaam geregeld en gecontroleerd.

Elke cel bevat erfelijk materiaal, materiaal die wordt overgegeven van ouder op

kind. Hier bevindt zich informatie die bepaalt wanneer een cel moet gaan delen

en wanneer de cel daar weer mee moet stoppen.

Soms gaat er iets mis met de celdeling. Het lichaam beschikt over zogenaamde

‘reparatiegenen’ die ervoor zorgen dat schade wordt hersteld. Als dit beschermingssysteem

faalt, dan kan het erfelijk materiaal dat de deling, groei en ontwikkeling

van de cel regelen, fouten vertonen. Dit kan leiden tot ongecontroleerde

celdeling en zo ontstaat een gezwel of een tumor.

Er zijn goedaardige en kwaadaardige gezwellen of tumoren. Bij kwaadaardige

tumoren spreken we van kanker.

• Kwaadaardige tumoren kunnen omliggende organen of weefsels binnen dringen.

Bovendien kunnen groepjes cellen losraken en via de lymfe- of bloedbanen

in andere organen terecht komen. Dat noemen we uitzaaien.

• Goedaardige tumoren, bijvoorbeeld wratten, groeien niet door andere weefsels

heen en verspreiden zich niet door het lichaam.

5


6


Hoewel het nog lang niet duidelijk is waarom kanker ontstaat, zijn er wel een

aantal factoren die het risico op kanker verhogen. Blootstelling aan schadelijke

stoffen is één van die factoren. Roken is één van de bekendste. Ook de ultraviolette

straling van zonlicht kan schadelijk zijn. Tenslotte zijn er nog biologische

veroorzakers zoals hormonen en virussen.

Daarnaast speelt leeftijd een belangrijke rol. Op hogere leeftijd ben je kwetsbaarder

voor hart- en vaatziekten, maar ook voor kanker. De celdeling kan

gemakkelijker ontregeld raken. Bovendien is het lichaam op latere leeftijd minder

goed in staat om schade zelf te repareren. Omdat mensen tegenwoordig gemiddeld

veel ouder worden dan vroeger, neemt het aantal mensen met kanker toe.


Op dit moment worden de volgende methoden het vaakst toegepast om kanker

te behandelen.

• Operatie of chirurgie

Dit is de oudste methode, waarbij de tumor zo goed mogelijk wordt weggenomen.

Helaas is het niet altijd mogelijk om de tumor te bereiken zonder andere

organen te beschadigen.

• Bestraling of radiotherapie

Radiotherapie is de behandeling van kwaadaardige tumoren door middel van

straling. De behandeling werd ontdekt aan het eind van de 19e eeuw. De

straling beschadigt het erfelijk materiaal in de cel (DNA). Daardoor verliest de

kankercel het vermogen om te delen en gaat dood. In het algemeen kunnen

gezonde cellen zich beter herstellen van straling dan kankercellen.

• Chemotherapie

Chemotherapie is de behandeling van kanker met medicijnen die een celdodend

effect hebben of de celdeling remmen. Deze methode bestaat ongeveer

veertig jaar. Na toediening komen de medicijnen in het bloed terecht en worden

ze via het bloed door het hele lichaam verspreid.

• Hormoontherapie

Op een aantal plaatsen in het lichaam, bijvoorbeeld in de schildklier en in de

eierstokken, maakt het lichaam zelf stoffen. Deze stoffen noemen we hormonen.

Al die hormonen vervullen een eigen taak. Bij hormoontherapie worden

medicijnen toegediend die de werking van hormonen remmen of blokkeren.


• Immunotherapie

Immunotherapie, de nieuwste van deze 5 behandelingen, is een behandeling

met medicijnen die de afweerreactie van het menselijk lichaam tegen kankercellen

stimuleert.

Soms worden de genoemde behandelingen apart toegepast, maar vaak wordt

combinatie van methoden behandeld. De verschillende behandelmethoden

moeten goed op elkaar zijn afgestemd om een zo goed mogelijk resultaat te

bereiken.

Ons instituut is gespecialiseerd in bestraling ofwel radiotherapie.

Tot slot als u vragen hebt die in dit informatieboekje niet worden beantwoord,

kunt u die natuurlijk altijd stellen aan één van onze medewerkers of uw arts.

7


8


Mevr. K.A.J. De Winter

Mevr. D.B.P. Eekers

Mevr. F.L.A. Koppe

Mevr. M. van de Pol

A.M. Engelen

J.A.L. Metsaars

S.B.Oei

R.L. Poorter

Ph.M.P. Poortmans

T. Rozema

L.J.E.E. Scheijmans

Th. Veninga


P.J.M. de Brouwer


Instituut Verbeeten is een opleidingsziekenhuis, daarom kunt u behandeld worden

door een radiotherapeut-oncoloog in opleiding. Deze artsen rouleren over verschillende

afdelingen. Zij werken altijd onder supervisie van een radiotherapeutoncoloog.

Uw behandelend arts kunt u bereiken via de doktersassistente,

Telefoonnummer: 013 - 594 75 65

Buiten kantoortijden is geen radiotherapeut-oncoloog aanwezig.


Alle afspraken worden gemaakt door het Team Patiëntenplanning.

Een medewerker van het Team Patiëntenplanning neemt telefonisch contact met

u op om een afspraak te maken voor het eerste gesprek. Na dit eerste gesprek

krijgt u een afspraak mee voor de voorbereidingen van de bestraling. Dit omvat

nagenoeg altijd een afspraak voor een CT-scan, soms ook een afspraak voor de

mouldroom (waar maskers en andere hulpmiddelen worden gemaakt).

Als u komt voor de bestralingsvoorbereiding krijgt u de afspraak voor de eerste

bestraling. Tijdens een bestralingsbehandeling krijgt u bij de balie radiotherapie

op donderdag de afspraken voor de komende week mee. Dit zijn niet alleen afspraken

voor de bestralingen, maar ook andere afspraken die in u in het instituut

heeft (zoals controles bij uw arts en de diëtist).

De afspraken worden telkens voor vijf werkdagen gemaakt, in principe van

maandag tot en met vrijdag. Mocht u al elders afspraken hebben waar rekening

mee gehouden moet worden, geeft u dit dan zo spoedig mogelijk door, uiterlijk

op de dinsdag voorafgaande aan de betreffende week. Na dinsdag kunnen wijzigingen

voor die week alleen nog eventueel via het bestralingstoestel geregeld

worden. Elke wijziging heeft namelijk gevolgen voor de afspraken van andere

patiënten.

In Instituut Verbeeten wordt hard gewerkt om de gemiddelde wachttijden te verkorten.

Ook u kunt ons hierbij helpen. Laat ons zo snel mogelijk weten als u niet

kunt komen op een voor u gemaakte afspraak.

Een andere patiënt kan dan in uw plaats komen. Wilt u minimaal 24 uur van

tevoren doorgeven als u verhinderd bent? Dan hebben wij nog genoeg tijd om

de opengevallen afspraaktijd in te vullen.

Voor vragen betreffende uw

bestralingsafspraken,

telefoon 013 - 594 76 43

Voor vragen betreffende uw

vervolgafspraken,

telefoon 013 - 594 76 45

Hebt u nog andere vragen over

ons afspraaksysteem, dan kunt u

die stellen aan onze medewerkers

bij de balie radiotherapie.

9


10


Het eerste gesprek

Het eerste bezoek aan Instituut Verbeeten neemt ongeveer een uur in beslag. Wij

vragen u uw identiteitsbewijs, de gegevens van uw ziektekostenverzekering en

uw ponsplaatje mee te brengen.

U meldt zich bij de receptie in de centrale hal.

Een medewerker verzorgt de inschrijving, geeft enige uitleg en beantwoordt uw

eerste vragen. Daarna hebt u een gesprek met één van de bestralingsartsen.

De arts beschikt al over uw gegevens uit het ziekenhuis.

Aan de hand van deze gegevens, en na een lichamelijk onderzoek, bespreekt

hij met u uw bestralingsplan en geeft hij u uitleg over uw bestraling.

Tijdens de verdere voorbereidingen voor de bestraling, wordt het definitieve

bestralingsplan opgesteld.

Pasfoto

Tijdens de inschrijving wordt van u een pasfoto gemaakt. De foto wordt bewaard

bij uw gegevens. Sommige namen komen veel voor. Uw pasfoto gebruiken wij

om misverstanden en patiëntverwisselingen te voorkomen. Ook wordt het gebruikt

als geheugensteun wanneer één van uw behandelaars telefonisch, door of

over u, wordt geraadpleegd.

Bloedonderzoek

Uw radiotherapeut-oncoloog vertelt u of er bij u bloed geprikt moet worden. Het

kan soms van belang zijn om te weten hoe uw bloed is samengesteld bij het

opstellen van een bestralingsplan.

Voor bloed-afname hoeft geen aparte afspraak te worden gemaakt.


De Mouldroom

In de mouldroom worden

hulpmiddelen gemaakt die

bijdragen aan een nauwkeurige

bestraling.

Voor een bestraling in het

hoofd-halsgebied wordt er

bijvoorbeeld een masker

gemaakt. Op het masker

worden (later) markeringslijnen

aangegeven en het

helpt u bij het stilliggen tijdens

de bestralingen. Uw ademhaling wordt niet gehinderd, want mond en neus

blijven vrij. Een afspraak voor de mouldroom proberen wij te combineren met uw

afspraak voor het eerste gesprek of met uw afspraak voor de CT-scan.

De CT-scan

Een CT-scan (een computer tomografisch onderzoek) wordt gebruikt om een zo

goed mogelijk bestralingsplan op te stellen. Als u een afspraak voor de CT hebt

verwijst de receptionist in de centrale hal u naar de betreffende wachtruimte.

11


12

Het maken van een CT-scan duurt ongeveer een half uur.

Bij het maken van deze scan worden, door middel van röntgenstralen, afbeeldingen

gemaakt van dwarsdoorsneden van uw lichaam. U ligt in dezelfde houding

en op eenzelfde tafel als later tijdens de bestralingen. De tafel schuift tijdens het

maken van de foto’s langzaam door een grote ring waarbij een smalle bundel

röntgenstralen in enkele seconden om het lichaam draait.

Een computer verwerkt deze bundeltjes tot röntgenfoto’s. Soms wordt tijdens of

vlak voor het maken van de CT-scan, een contrastmiddel toegediend. Dit contrastmiddel

maakt het te bestralen gebied beter zichtbaar op de foto’s.

Tijdens de CT-scan worden er markeringspunten op uw huid aangetekend.

Dit gebeurt met een viltstift. De inkt kan soms afgeven op de kleding. Wij raden u

aan niet uw beste kleding te dragen.

Ook wordt er een aantal tatoeagepuntjes gezet die later nodig zijn als uitgangspunt

voor de bestralingen.

Na het maken van de CT-scan krijgt u de afspraak mee voor de eerste bestraling.

Patiëntenbespreking

Met de röntgenfoto’s die gemaakt zijn bij de CT-scan, wordt er een bestralingsplan

gemaakt door de bestralingsarts en de radiotherapeutisch laborant. Er

wordt bepaald hoe u exact bestraald gaat worden en de bestralingstijd wordt

berekend.

In een gezamenlijk overleg, van radiotherapeut-oncologen en klinisch fysici,

wordt dit bestralingsplan doorgenomen en definitief vastgesteld.


De receptionist in de centrale hal verwijst u naar de wachtruimten voor de bestralingstoestellen.

Daar meldt u zich bij de balie radiotherapie.

Elk bestralingstoestel heeft een eigen wachtruimte, aangeduid met een mineraal

en een kleur. Dit zijn Opaal-oranje, Saffier-blauw, Robijn-rood, Goud-geel, Zilvergrijs

en Fluoriet-lila.

Meestal wordt u op tijd geholpen, echt oponthoud ontstaat zelden, ondanks deat

dagelijks ruim 200 mensen worden bestraald.

Een radiotherapeutisch laborant komt u uit de wachtkamer halen. Als het nodig

is krijgt u in de kleedkamer een badjas om de dienstgang over te steken naar

de bestralingsruimte. Voordat u op tafel gaat liggen zal de laborant ter controle

naar uw geboortedatum vragen.

De radiotherapeutisch laborant vertelt u hoe u bestraald wordt en hoelang de

bestraling ongeveer duurt.

U ligt in de bestralingsruimte op dezelfde wijze op de tafel als bij de CT.

De laboranten stellen de stralenbundel nauwkeurig in. Dit gebeurt met de laserlijnen

en de tatoeagepuntjes. Het bestralingsveld wordt nagebootst door een

lichtbundel. Wanneer dit instellen klaar is, verlaten de laboranten de bestralingruimte

om in de bedieningsruimte het toestel aan te zetten. Straling voelt u niet en

ziet u niet. Bestraald

worden doet dus

géén pijn. Tijdens de

bestralingen worden

regelmatig controlefoto’s

gemaakt.

Deze zijn bedoeld

om te controleren of

u telkens op dezelfde

manier op het bestralingstoestel

ligt.

De foto’s zijn niet

geschikt om het resultaat

van de behandeling

te beoordelen.

13


14

U bent tijdens de bestraling een paar minuten alleen. Via een camera en een

intercomsysteem houden de laboranten u vanuit de bedieningsruimte in de gaten.

Er bestaat geen verband tussen de ernst van de aandoening en de duur van de

behandeling.

De keuze voor een bestralingstoestel

Aard, uitbreiding en plaats van de aandoening bepalen mede de soort straling

en de daarbij horende energie. De behandeling vindt plaats op één van de zes

bestralingstoestellen. Deze toestellen (lineaire versnellers) kunnen verschillende

soorten straling en stralingsenergieën opwekken, bijvoorbeeld röntgen- of elektronenstraling.

Het instituut beschikt over zes lineaire

versnellers, waarmee deels dezelfde soorten straling en stralingsenergieën kunnen

worden opgewekt. Dit maakt het mogelijk dat, bijvoorbeeld wanneer aan

het toestel waar u wordt bestraald technisch onderhoud plaatsvindt, u op een van

de andere toestellen bestraald wordt.

Ook kan het voorkomen dat u op een zaterdag, een feestdag of in de avonduren

wordt behandeld. U wordt daarover geïnformeerd door de baliemedewerker,

door de laborant of door uw arts.

Oncologisch Dagcentrum

Sommige behandelingen worden gegeven in combinatie met chemotherapie.

Indien deze medicijnen via een infuus toegediend moeten worden, kan dit

plaatsvinden op het Oncologisch Dagcentrum van het TweeSteden ziekenhuis.

Ook een eventuele bloedtransfusie vindt daar plaats. Het Oncologisch Dagcentrum

is te bereiken via de verbindingsgang met het TweeSteden ziekenhuis.

Gastvrouwen

In de wachtruimten zijn regelmatig gastvrouwen aanwezig. Zij zijn vrijwilligers,

aangesloten bij de UVV (Unie van Vrijwilligers). De gastvrouwen bieden u koffie

en thee aan. Voor afleiding kunt u met hen een praatje maken.


Inwendige bestraling (brachytherapie)

Naast uitwendige bestraling is het mogelijk dat de bestraling van binnenuit wordt

gegeven. Dit wordt brachytherapie genoemd. Dit gebeurt met radioactieve bronnen,

die in het lichaam gebracht worden.

Vaak wordt u hiervoor opgenomen (op de dagbehandeling, soms moet u één of

enkele nachten opgenomen blijven).

Wanneer u een inwendige bestraling krijgt, zult u hierover geïnformeerd worden

door uw arts. Deze zal ook met u bespreken of een opname noodzakelijk is.

Afdeling Oncologie

Het kan voorkomen dat u voor de duur van de (inwendige) bestraling

moet worden opgenomen op de afdeling (klinische) oncologie. Deze

afdeling is gelegen in het TweeSteden ziekenhuis. Het instituut is met een

verbindingsgang verbonden aan het TweeSteden ziekenhuis.

15


16


Controle tijdens de bestralingen

Tijdens uw bestralingsperiode maken wij regelmatig een afspraak voor u met uw

bestralingsarts. Deze afspraak wordt gecombineerd met een bestraling. U krijgt

van de radiotherapeutisch laborant uw status mee, die u afgeeft bij de balie

radiotherapie. De wachtruimte voor controle is naast deze balie.

Controle na de bestralingen

Indien nodig krijgt u bij de laatste bestraling een afspraak mee voor een controlebezoek

bij uw bestralingsarts. Deze bespreekt met u wanneer deze controle zal

plaatsvinden. Vaak worden controlebezoeken in Instituut Verbeeten afgewisseld

met controles door de verwijzend specialist.

Enquête

Wij streven er naar zorg te verlenen die door alle patiënten op elk gebied positief

wordt ervaren. Om die zaken te verbeteren die wellicht nog niet helemaal

goed gaan, willen we gebruik maken van de ervaringen en informatie van de

patiënten. Tijdens de bestralingen krijgt u een enquêteformulier uitgereikt. Ons

verzoek is of u zo vriendelijk wilt zijn even de tijd te nemen voor het invullen van

de korte enquête. Deze wordt geheel anoniem verwerkt.


Huidreactie

In de loop van de bestralingsperiode kan het gedeelte van de huid dat wordt

bestraald een reactie vertonen. Deze reactie kenmerkt zich door roodheid, jeuk,

schilferen of droogte. Om een dergelijke reactie zoveel mogelijk te voorkomen,

geven we u enkele adviezen hoe u uw huid tijdens de bestralingsperiode en

tot ongeveer 2,5 week na de behandeling (tot de huidreactie minder wordt) het

beste kunt verzorgen.

Adviezen (deze gelden alleen voor de huid binnen het bestralingsgebied)

Wanneer u zich wast of doucht kunt u het beste handwarm water gebruiken.

Geparfumeerde zeep wordt ontraden.

Het is beter niet lang te baden en zeker niet in het water te ‘weken’. Na het douchen

is het beter de bestraalde huid droog te deppen. U kunt, als er een reactie

te verwachten valt, beter niet gaan zwemmen.

Tijdens de behandeling moet u geen pleisters op de bestraalde huid plakken.

Ook direct zonlicht moet u gedurende de behandeling vermijden.

Gebruik geen verzorgingsproducten zoals poeder, zalf, deodorant, crème en

make-up tijdens de bestralingsbehandeling. Dit geldt ook voor scheerzeep. Wij

adviseren danook om droog te scheren.

Mocht uw huid gaan jeuken probeer dan vooral niet te krabben. Eventueel kan

de behandelend arts een zalf voorschrijven die het jeuken beperkt.

Bovenstaande adviezen gelden ook direct na afloop, als uw huid nog geïrriteerd

is. Als de huid ogenschijnlijk is hersteld, zijn eerder genoemde adviezen niet

meer noodzakelijk.

Toch kan het zijn dat uw huid wat sneller geïriiteerd blijft na de behandeling. Als

dat bij u het geval is, is het verstandig u toch te houden aan eerder genoemde

adviezen.

Vermoeidheid

Tijdens en na de behandeling kunt u meer vermoeid zijn dan normaal.

Deze vermoeidheid wordt niet alleen veroorzaakt door de grootte van het bestralingsgebied,

maar ook door de verwerking van de diagnose en de soms langdurige

behandeling. Het is daarom verstandig niets te forceren en uw activiteiten

en rustperiodes goed over de dag te verdelen. Een te vol programma kort na de

bestralingsperiode is niet aan te bevelen. Het is beter uw activiteiten langzaam

uit te breiden. Hoewel wij er alles aan doen om bijwerkingen te voorkomen, zijn

ze niet altijd te vermijden. Ze kunnen per behandeling en ziekte verschillen. Voor

meer informatie kunt u daarom terecht bij uw behandelend arts, de laboranten of

de folder die zich richt op uw specifieke behandeling.

17


18


Een goede voedingstoestand

Goede voeding helpt wel om goed in conditie te blijven en om uw weerstand

tijdens de bestraling zo optimaal mogelijk te houden. Goede voeding is ook

belangrijk voor het herstel na de behandeling. Het is voor uw behandeling

niet nodig om een speciaal dieet te volgen.

Voldoende drinken

Door voldoende te drinken zijn uw nieren beter in staat om afvalstoffen uit

te scheiden. Het advies is om tijdens de bestraling ongeveer 10 koppen of

bekers vocht per dag (1½ liter) te drinken. Als u ook met chemotherapie

wordt behandeld heeft u meer vocht nodig: 14 koppen (2 liter)

Dat kan zijn: water, melk, karnemelk, yoghurt, vla, bouillon, soep,

vruchtensap, limonade, koffie en thee.

Goede voeding

Wij streven ernaar uw gewicht in de bestralingsperiode stabiel te houden. Aan

uw gewicht is te zien of u voldoende energie (calorieën) gebruikt. Uw gewicht

blijft stabiel als u voldoende gebruikt, stijgt als u teveel eet en daalt als u te

weinig gebruikt. Behalve voldoende calorieën moet uw voeding ook voldoende

eiwitten, vitamines en mineralen bevatten voor uw conditie en weerstand.

Ga na of u iedere dag gebruik maakt van:

2-3 bekers melkproducten (melk, karnemelk, yoghurt, kwark, vla of pap)

1-2 plakken kaas

1-2 plakken vleeswaar

100 g vlees, vis, kip, ei of vegetarische vleesvervangers

3-4 lepels groente

2 stuks fruit of vruchtensap

en naar behoefte

brood (bruin, meergranen) of graanproducten (havermout, brinta, muesli)

aardappelen, pasta of rijst

boter, margarine, halvarine of olie


Wanneer uw voedingstoestand minder goed is of als u een bestraling krijgt, die

voedingsproblemen kan veroorzaken, krijgt u in uw eerste bestralingsweek

bij de balie een afspraak met de diëtist. Samen wordt gekeken naar uw voedingspatroon

en welke aanpassingen of aanvullingen nuttig of noodzakelijk zijn.

Afhankelijk van de plaats waar u bestraald wordt en de klachten die u heeft, kunnen

vervolgafspraken volgen.

Het is prettig als degene die uw eten verzorgt met u meekomt.

Meer informatie over voeding bij kanker(behandeling) vindt u in brochures in de

wachtruimte en in het Infotheek Oncologie.

Bereikbaarheid

Aan het instituut zijn drie diëtisten verbonden:

• Marjolanda Kennis

• Lisette van Miert

• Jeanne Vogel

U kunt bij de balie radiotherapie ook zelf om een afspraak vragen met de diëtist

als u vragen heeft over voeding, speciale diëten of producten.

Ook kunt u bellen tijdens het telefonisch spreekuur, dagelijks tussen 12.00 en

13.00 uur.

De diëtisten zijn bereikbaar via het algemene informatienummer:

Telefoonnummer: 013 - 594 77 77

19


20


Is het goed extra vitamines of mineralen te slikken?

Als u dagelijks een goede voeding gebruikt, krijgt u voldoende stoffen

binnen voor uw conditie en weerstand en zijn extra vitamines of mineralen

niet nodig. Dat is wel het geval als u door de ziekte of door de behandeling

minder goed kunt eten of bepaalde producten helemaal niet meer gebruikt.

Het is dan goed om dagelijks een multi-vitamine-mineraalpreparaat te

gebruiken. Bij de drogist, apotheek en supermarkt zijn verschillende merken

te koop als pil, capsule of bruistablet. Een teveel aan vitamines en mineralen

kan schadelijk zijn. Kijk op de verpakking en kies een preparaat dat

vitamines en mineralen bevat tot 100 % van de ADH (Aanbevolen Dagelijkse

Hoeveelheid).

Mag ik alcohol gebruiken?

Alcohol, mits in bescheiden hoeveelheid, heeft geen nadelige invloed op de

behandeling. Bij sommige medicijnen mag u geen alcohol gebruiken.

Bij een bestraling van de mond of keel is het niet verstandig om sterk

alcoholische dranken te gebruiken.


Te horen krijgen dat u kanker hebt geeft een enorme schok, er verandert veel in

uw leven en dat van uw naasten. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel,

sociaal en geestelijk krijgt u veel te verwerken. Angst, onzekerheid, woede en

verdriet, allemaal emoties die bij het ziektebeeld horen. Daarnaast spelen er

mogelijk allerlei vragen door uw hoofd, bijvoorbeeld wat betreft uw werk, kinderen

en verdere toekomst. Praten met anderen kan u helpen antwoorden op uw

vragen te vinden. Ook zult u beter met uw ziekte en de daarbij behorende

behandelingen om kunnen gaan, als u uw vragen en emoties kwijt kunt.

In Instituut Verbeeten kunt u bij de SORG-consulent terecht met uw vragen, gedachten

en gevoelens rondom uw ziek zijn. De SORG-consulent maakt deel uit

van de behandeling en de zorg. Patiënten en hun naasten, die naar aanleiding

van de ziekte vragen of problemen hebben of behoefte hebben aan een gesprek

over hun situatie, kunnen een beroep doen op de SORG-consulent:

Waar staat SORG-consulent voor?

Sociaal:

betrekking hebbend op de menselijke samenleving

Oncologisch:

leer van de kwaadaardige gezwelziekten

Radiotherapeutisch:

behandeling met röntgen- en radioactieve stralen

Gezondheid:

toestand van welzijn in geestelijk, lichamelijk en/of

maatschappelijk opzicht

Consulent:

deskundig raadgever

Welke hulp en begeleiding kan de SORG-consulent

u bieden?

Behulpzaam zijn bij praktische vragen

Wanneer er bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, verpleegkundige hulp of

opvang van de kinderen nodig is. Ook kan het zijn dat u een speciale

voorziening in huis nodig hebt of vragen hebt gericht op werk en financiën.

21


22

Bieden van ondersteuning

Praten om u over een dieptepunt heen te helpen zodat u de draad weer op

kunt pakken. Dit geldt niet alleen voor u maar ook voor uw naasten. Een

gesprek kan opluchten en weer kracht geven.

Psychosociale begeleiding

Het geven van adviezen en psychosociale begeleiding in het omgaan met de

ziekte en de beperkingen die dit met zich mee kan brengen.

Bemiddelen

Bemiddelen bij verwijzing naar andere hulpverlenende instanties.

Kosten

Aan de gesprekken met de SORG-consulent zijn geen kosten verbonden.

Privacy

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Wanneer de SORG-consulent

het belangrijk vindt om anderen (zoals artsen of laboranten) van uw situatie

op de hoogte te stellen, bespreekt zij dit vooraf met u.

Bereikbaarheid

Aan Instituut Verbeeten zijn twee SORG-consulenten

verbonden. Zij zijn beiden maatschappelijk werkenden.

• Nelly Peeters

• Lindsay Benders

U kunt op eigen initiatief, op advies van de behandelend arts of een andere

medewerker van Instituut Verbeeten een afspraak maken. Dat kan tijdens de

behandeling, maar ook als u terugkomt voor een controleafspraak. Een afspraak

maakt u bij de balie van de bestraling. Op de afgesproken dag neemt u plaats

in de wachtkamer en wordt u door haar opgehaald. De duur van het gesprek is

ongeveer een uur.

Het is ook mogelijk de SORG-consulent telefonisch of per email te bereiken.

U kunt dan zelf een afspraak maken of een gesprek per telefoon voeren.

Telefoonnummer: 013 - 594 77 77

Email: SORGconsulent@bvi.nl


“Mamma” betekent borst, “Care” betekent zorg.

De mammacare-consulent is het aanspreekpunt voor borstkankerpatiënten tijdens

en na de behandeling in Instituut Verbeeten. U kunt bij haar terecht met al uw

vragen en problemen die te maken hebben met uw ziekte. De mammacareconsulent

werkt nauw samen met uw behandelend arts, waardoor zij goed op de

hoogte is van uw specifieke situatie.

Welke hulp en begeleiding kan de mammacare-consulent

u bieden?

Informatie en advies

De consulent biedt u een luisterend oor en probeert u te helpen in de vorm van

informatie, begeleiding, advies en praktische tips. Voorbeelden hiervan zijn;

voorlichting over uw ziektebeeld, informatie over huidverzorging, lotgenotencontact.

Ondersteuning

Daarnaast kan zij met u ingaan op de bijwerkingen die u heeft als gevolg van

uw behandeling. Hierbij kunt u onder andere denken aan vermoeidheid en problemen

met seksualiteit.

Doorverwijzen

Op uw verzoek kan zij u doorverwijzen naar andere hulpverlening binnen ons

instituut, zoals de diëtist of de SORG-consulent. Daarnaast kan zij praktische

zaken voor u regelen, zoals thuis-, gezinszorg of fysiotherapie.

Bereikbaarheid:

Aan Instituut Verbeeten zijn drie mammacare-consulenten verbonden:

• Hanneke Knibbeler

• Karin Leijten

• Jolanda Timmermans

U kunt op eigen initiatief of via uw behandelaars een afspraak maken.

Telefoonnummer: 013 - 594 75 71

23


24


Kanker zet uw wereld op z’n kop. U en uw naasten krijgen veel te verwerken.

Uw behandelend arts informeert u over uw ziekte, de onderzoeken en de behandelingen

die mogelijk zijn. Toch is het denkbaar dat u nog allerlei (praktische) vragen

heeft, dat u zich zorgen maakt over de toekomst of dat u behoefte heeft aan

een persoonlijk gesprek. Daarom heeft Instituut Verbeeten in samenwerking met het

TweeSteden ziekenhuis het Infotheek Oncologie opgezet.

Informatie – themabijeenkomsten – lotgenotencontact

In de Infotheek kunt u zelf, of met hulp van de medewerkers, zoeken naar aanvullende

informatie. Er is informatie aanwezig in de vorm van boeken en folders,

internet en videofilms/DVD’s. Er zijn medewerkers werkzaam die ervaring hebben

in de zorg voor kankerpatiënten. Zij kunnen u helpen bij het zoeken naar praktische

informatie en antwoord geven op uw vragen. Zij hebben tijd om naar u te

luisteren en u een persoonlijk advies te geven. Gedurende de openingstijden kunt u

vrijblijvend binnenlopen. Buiten de openingstijden kunt u een afspraak maken.

De Infortheek Oncologie organiseert regelmatig themabijeenkomsten over diverse

onderwerpen voor patiënten en naasten. Daarnaast biedt de infotheek u de mogelijkheid

in contact te komen met lotgenoten. In een kleine groep worden onder

leiding van een deskundige, verschillende thema’s besproken. Lotgenotencontact is

praten met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten, dit kan veel steun geven.


Bereikbaarheid

U vindt het Infotheek Oncologie bevindt zich in Instituut Verbeeten, aan de

rechterzijde van de hoofdreceptie. Vanuit het instituut volgt u de bordjes

Infotheek Oncologie.

Coördinatoren:

• Tanja Pijpers

• Mandy Smeulders

Openingstijden:

Op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur

Contact

Telefoon: 013 – 594 75 80

E-mail: info@wegwijzerkanker.nl

Website: www.wegwijzerkanker.nl

25


26


In het kader van onderzoek en behandeling leggen wij gegevens over u vast. Deze

gegevens mogen alleen worden ingezien door personeel dat betrokken is bij de

directe zorgverlening. Deze personen hebben allen een strikte geheimhoudingsplicht.

Het instituut gaat zeer zorgvuldig met uw gegevens om. De regels die we hiervoor

hanteren zijn vastgelegd in een privacyreglement, gebaseerd op de wettelijke regelgeving.

U kunt het reglement inzien bij de receptie in de centrale hal. Tevens kunt u,

tegen vergoeding van de kopieerkosten een exemplaar krijgen van dit reglement.

In het privacyreglement is onder meer vastgelegd dat u uw gegevens kunt inzien

en fouten kunt laten herstellen. Daarnaast is bepaald dat het instituut uw gegevens

niet zomaar aan derden mag verstrekken, tenzij daartoe een wettelijke verplichting

bestaat.

Voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek is het van groot belang om over zoveel

mogelijk patiëntengegevens te beschikken. Het instituut werkt mee aan wetenschappelijk

onderzoek, echter gegevens worden niet zomaar verstrekt. Dit gebeurt alleen via

strikte regels, vastgelegd in het privacyreglement. Zo mag degene die de gegevens

ontvangt nooit kunnen zien wiens gegevens het zijn. Wanneer het belangrijk mocht

zijn voor het wetenschappelijk onderzoek, dat het toch bekend is om wiens gegevens

het gaat, moet hiervoor vooraf toestemming aan u worden gevraagd.

Vragen over de persoonsregistratie kunt u stellen aan de heer P. Vos, klinisch fysicus,

bereikbaar via de hoofdreceptie.

Voor vragen of klachten over de camerabewaking van het gebouw kunt u contact

opnemen met de Raad van Bestuur.


Elke medewerker van Instituut Verbeeten doet zijn of haar uiterste best om u zo

goed en prettig mogelijk te helpen. Toch kan het ondanks deze inspanningen

gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. Als u niet tevreden bent over het

onderzoek of de behandeling, over de aanwezige voorzieningen of over een van

onze medewerkers: vertel het ons!

Er zijn verschillende manieren om uw klacht te uiten. De beste manier is om het

probleem te bespreken met de persoon die u daarvoor verantwoordelijk acht, bijvoorbeeld

een arts of een radiotherapeutisch laborant. Bent u na uw gesprek met

deze persoon niet tevreden of wilt u uw klacht niet rechtstreeks met hem bespreken,

dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het instituut.

Deze kan onduidelijkheden ophelderen of bemiddelen tussen u en de betreffende

medewerker. Ook als u geen verdere actie wilt ondernemen maar toch met iemand

over het gebeurde wilt praten, kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.

Een afspraak met de klachtenfunctionaris, Helma Geertse, kunt u maken bij de

hoofdreceptie. U kunt dit ook telefonisch doen, de receptionist verbindt u dan door.

Het telefoonnummer van het Instituut is 013 - 594 77 77.


De Cliëntenraad bewaakt de kwaliteit van de zorg en de voorlichting aan cliënten.

De Cliëntenraad krijgt hierbij graag inbreng van patiënten, familieleden en bezoekers

van het instituut.

Indien u vragen, opmerkingen, adviezen of suggesties voor verbeteringen heeft,

kunt u hiervoor contact opnemen met mevrouw V. Tuerlings, ambtelijk secretaris

Cliëntenraad, via het contactformulier op de website of op

telefoonnummer: 013 - 594 77 92.

27


28

Dongen

Waalwijk


A261

Komend vanuit ’s Hertogenbosch /

Eindhoven

Volg de snelweg richting Tilburg [A58/E312]

Neem afslag Hilvarenbeek [afslag 10] richting

Tilburg. Ga na 450 m rechtsaf op de Kempenbaan

richting Tilburg. Neem na 5.4 km de

tweede afslag op de rotonde (de Rueckertbaan)

Ga na 0.8 km rechtsaf de Brugstraat op.

Breda A58

Komend vanuit Breda/Roosendaal

Volg de A27 richting Antwerpen. Volg op het

knooppunt Sint Annabosch de A58/ E312 richting Tilburg

Neem na 15 km afslag Goirle [afslag 11]. Ga einde van de afrit rechtsaf de

Blaakweg op (N630) richting Tilburg. Rijd na 0.7 km de oprit van de N630 op

(Blaakweg) richting Tilburg. Neem na 3.8 km de derde afslag op de rotonde (de

Rueckertbaan). Ga na 0.8 km rechtsaf de Brugstraat op.

Komend vanuit Rotterdam

Volg op het knooppunt Zonzeel de A16/ E19 richting Breda/ Roosendaal.

Volg op het knooppunt Princeville de A16/ A58/ E19/ E312 richting Antwerpen/

Tilburg. Volg op het knooppunt Galder de A58/ E312 richting Tilburg.

Volg op het knooppunt Sint Annabosch de A58/ E312 richting Tilburg.

Neem na 15 km afslag Goirle [afslag 11] richting Tilburg. Ga na 400 m rechtsaf

de Blaakweg op (N630).

Rijd na 0.7 km de oprit van de N630 op (Blaakweg) richting Tilburg.

Neem na 3.8 km de derde afslag op de rotonde (de Rueckertbaan).

Ga na 0.8 km rechtsaf de Brugstraat op.

Komend vanuit Waalwijk

Volg de Rijksweg Waalwijk - Tilburg [N261]. Ga bij de eerste rotonde rechtsaf

richting Dongen (Rueckertbaan). Ga na 0.8 km rechtsaf

de Brugstraat op.

Komend vanuit Dongen

Volg de rijksweg Dongen - Tilburg. Ga bij Tilburg-Noord

de oprit op [afslag 3]. Neem na 2.5 km de eerste

afslag op de rotonde (de Rueckertbaan). Ga na 0.8 km

rechtsaf de Brugstraat op.

Dongense

weg

kanaal Station CS

Instituut

Verbeeten

Bredase weg

Afslag (11)

Tilburg

TweeSteden

Ziekenhuis

Station West

N261

Afslag (11)

Tilburg West

Ringbaan Noord

Ringbaan

Ringbaan Oost

West

Centrum

Ringbaan Zuid

St. Elisabeth

ziekenhuis

Tilburg

Berkel-

Enschot

‘s-Hertogenbosch

Eindhoven

A58

Goirle Goirle Hilvarenbeek

kanaal

Instituut

Verbeeten

TweeSteden

Ziekenhuis

Station West


Voor patiënten en bezoekers is parkeerruimte gereserveerd naast de hoofdingang

van het instituut. Voor deze parkeerruimte betaalt u tussen 7.30u en 17.00u

(€ 0,50 per bezoek).

Bij de uitrit staat een slagboom met een betaalautomaat. Mocht u niet in het bezit

zijn van een € 0,50 munt kunt u bij de hoofdreceptie wisselen.


Vanaf centraal station

Vanaf het Centraal Station in Tilburg vertrekt elk kwartier stadsbus 6.

U stapt uit bij de halte Rueckertbaan (hoek Brugstraat).

Eventueel kunt u ook stadsbus 1 nemen. Die vertrekt ook ieder kwartier en de

dichtstbijzijnde halte van lijn 1 is die vóór het TweeSteden ziekenhuis, vanaf hier is

het maar enkele minuten lopen naar de Brugstraat.

Streekbus 127 rijdt elk half uur van Tilburg naar Breda en stopt ook bij de halte

Rueckertbaan (hoek Brugstraat).

Vanaf station Tilburg-West

Vanaf station Tilburg West rijdt ieder uur wijkbus 3, richting Karel Boddenweg.

U kunt uitstappen bij de halte Rueckertbaan (hoek Brugstraat). Ook kunt u bus 2

of 3 nemen naar de Hart van Brabantlaan en daar overstappen op stadsbus 6 of

streekbus 127.

Het is vanaf station West ongeveer 15 min. Lopen naar ons Instituut:

Volg de Statenlaan, richting winkelcentrum Westermarkt. Sla rechtsaf de Lage Witsiebaan

in. Ga vervolgens de eerste straat links in, de Kruisherenstraat Als u deze

straat uitloopt komt u uit op de Rueckertbaan U steekt deze straat over en loopt

rechtdoor de Brugstraat in, rechts vindt u het instituut.

Meer informatie over het openbaar vervoer in Tilburg vindt u op de websites www.

tilburg.nl (onder stad, cultuur en vrije tijd) en www.bba.nl.

29


30


Tijdens de bestralingen in Instituut Verbeeten kunt u in aanmerking komen voor een

vergoeding van het vervoer per taxi of per eigen vervoer. Hiervoor dient u toestemming

te vragen aan uw ziektekostenverzekeraar. Soms is een telefonische aanvraag

voldoende. Soms krijgt u een aanvraagformulier toegestuurd. Tevens krijgt u

van ons een medische verklaring

U hebt dit formulier nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding van

uw reiskosten per taxi of met eigen vervoer, wanneer na het kennismakingsgesprek

besloten wordt tot behandeling.

Dit formulier is alleen geldig voor uw vervoer tijdens de eventuele bestralingsperiode

bij Instituut Verbeeten. In het formulier is een maximum van 13 weken aangegeven.

Dit betekent NIET dat uw behandeling ook zo lang zal duren. De frequentie

en de duur van de behandeling zal pas bepaald worden tijdens het gesprek met

de radiotherapeut oncoloog.

Wat moet u doen?

• Vraag het formulier ‘aanvraag vergoeding zittend vervoer’ aan bij uw ziektekostenverzekeraar

en vul dit formulier in zijn geheel zelf in.

• Vul op de ‘Medische Verklaring’ die u van het instituut krijgt in (U vult in wanneer

de behandeling ongeveer zal starten en of u per taxi of met eigen vervoer wilt

komen).

Geef tevens aan of begeleiding voor het vervoer noodzakelijk is. Dit is met name

van belang als u vervoer per taxi hebt gekozen.

Vergoeding taxi?

Als u vergoeding aanvraagt voor de reiskosten per taxi dan raden wij u aan beide

formulieren zo snel mogelijk nadat u deze hebt ingevuld terug te sturen naar uw

ziektekostenverzekeraar. U krijgt dan van u ziektekostenverzekeraar de benodigde

stukken thuis gestuurd.

Vergoeding eigen vervoer?

Wanneer u besluit met eigen vervoer te komen kunt u de kosten hiervoor pas aan

het einde van de bestralingsserie declareren. U krijgt tijdens uw laatste afspraak

een overzicht mee dat u samen met beide bovengenoemde formulieren moet terugsturen

naar uw zorgverzekeraar.


instituut

V

er eeten

b

Bezoekadres Brugstraat 10, Tilburg

Postadres Postbus 90120, 5000 LA Tilburg

Telefoon 013 - 594 77 77

Fax 013 - 594 76 83

Website www.verbeeten.nl

More magazines by this user
Similar magazines