Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

Wij kunnen

gezinsgebed houden

Les

27

DOEL Ieder kind laten begrijpen dat gezinsleden dicht bij onze hemelse Vader en bij elkaar blijven

door regelmatig gezinsgebed te houden.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Alma 34:19–27 en 3 Nephi 18:17–21 aandachtig door. Zie ook Evangeliebeginselen

(31110 120), hoofdstuk 8.

2. Benodigdheden:

a. Een Boek van Mormon.

b. Knipplaat 1-26, Vader; knipplaat 1-27, Moeder; knipplaat 1-28, Klein meisje;

knipplaat 1-29, Jongeman van zendingsleeftijd.

c. Plaat 1-10, Gezinsgebed; plaat 1-15, Zegen over voedsel vragen; plaat 1-44,

Jezus onderwijst op het westelijk halfrond (Evangelieplaten 316).

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Vraag de kinderen wat zij zoal met hun familie doen. Geef ieder kind de kans iets te zeggen.

Laat vervolgens plaat 1-10, Het gezinsgebed, zien.

• Wat is dit gezin aan het doen?

Leg uit dat wij doen wat onze hemelse Vader en Jezus willen als we bidden met het hele

gezin. Bidden als gezin wordt gezinsgebed genoemd.

Onze hemelse Vader en Jezus Christus willen dat wij gezinsgebed houden

Verhaal Laat plaat 1-44, Jezus onderwijst op het westelijk halfrond, zien. Vertel hoe Jezus Christus de

Nephieten bezocht en zei dat ze moesten bidden (zie 3 Nephi 18:17–21). Laat de kinderen het

Boek van Mormon zien en lees 3 Nephi 18:21 voor. Laat de kinderen inzien dat Jezus wil dat

wij als gezin bidden. Net zoals de Nephitische kinderen gezegend werden door hun

gezinsgebed, kunnen wij ook gezegend worden als we gezinsgebed houden.

Wij kunnen iedere dag gezinsgebed houden

Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij iedere ochtend en avond gezinsgebed

houden. Meestal wijst de vader of iemand anders die het gezinshoofd is, iemand aan

om het gebed uit te spreken. Ieder gezinslid kan het gezinsgebed uitspreken.

• Wanneer moeten wij met onze gezinsleden samen bidden?

• Wie kan het gezinsgebed uitspreken?

Lied Zing of zeg de woorden op van het lied ‘Gezinsgebed’ (Kinderliedjes, blz. 101).

Laten wij nu samen knielen

voor ons gezinsgebed,

en onze Vader danken

voor zijn zegen en zijn wet.

• Waarom houden we gezinsgebed?

Leg uit dat wij in een gezinsgebed ongeveer hetzelfde zeggen als in ons persoonlijk gebed ’s

ochtends en ’s avonds. Maar in een gezinsgebed spreken we ook over de zaken die het hele

gezin aangaan en niet alleen onszelf.

89

More magazines by this user
Similar magazines