Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

• Hoe voel je je als je gehoorzaam bent en komt als je ouders je roepen?

• Hoe voel je je wanneer je niet gehoorzaamt?

Leg uit dat we, als wij onze ouders gehoorzamen, ons gelukkig kunnen voelen. Onze ouders

zijn ook gelukkig als wij gehoorzaam zijn.

Vertel de kinderen dat onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij onze ouders gehoorzamen.

Lees Efeziërs 6:1 voor en leg het uit.

Lied Zing beide verzen van het lied ‘Moeder, ik heb je lief’ (Kinderliedjes, blz. 107) of zeg ze op.

Moeder, o moeder, ’k ben zo gelukkig

dat God de Vader mij jou toevertrouwt.

’k Ben zo gelukkig in je nabijheid,

hoor je zacht zingen dat jij van mij houdt.

Moeder, o moeder, ik heb je zo lief.

Moeder, o moeder, ’k heb je zo lief,

wil je graag helpen zoveel als ik kan.

’k Wil je graag eren, alles proberen,

dat ik je vrolijk en blij maken kan.

Moeder, o moeder, ik heb je zo lief.

Onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij de geboden gehoorzamen

Laat plaat 1-55, De bergrede, zien.

• Wie zie je op deze plaat?

Leg uit dat Jezus, toen Hij op aarde was, de mensen leerde wat de wil van onze hemelse

Vader was. Dat noemen we de geboden. Houd de Schriften omhoog. Vertel de kinderen dat

de geboden in de Schriften staan.

Activiteit Doe de Bijbel open en lees Johannes 14:15 voor. Vertel dat Jezus dit gezegd heeft. Leg uit dat

bewaren gehoorzamen betekent. Laat de kinderen deze tekst een paar keer herhalen.

• Noem een paar geboden waarvan onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij ze

gehoorzamen.

Bespreek met behulp van de volgende platen een aantal geboden die de kinderen kunnen

onderhouden:

Plaat 1-5, Gezin met een baby – je familie liefhebben.

Plaat 1-8, Het ronddienen van het avondmaal – kerkvergaderingen bezoeken.

Plaat 1-9, Het ochtendgebed – tot onze hemelse Vader bidden.

Plaat 1-46, Een bloemetje voor moeder – aardig zijn voor anderen.

• Wat doet onze hemelse Vader wanneer wij zijn geboden gehoorzamen?

Onze hemelse Vader zegent ons als wij gehoorzaam zijn

Verhaal Vertel in het kort het verhaal van Sadrak, Mesak en Abednego zoals u dat in Daniël 3 kunt

vinden. Laat daarbij op een geschikt moment plaat 1-56, De drie mannen in de brandende

oven, zien. Leg uit dat een van de geboden van onze hemelse Vader is, dat wij alleen tot Hem

mogen bidden. Wij bidden niet tot andere mensen of beelden. Leg uit dat Sadrak, Mesak

en Abednego de geboden van onze hemelse Vader kenden en wilden gehoorzamen. Onze

hemelse Vader beschermde die mannen tegen het vuur omdat zij Hem gehoorzaamden.

Zij verbrandden niet.

• Waarom verbrandden Sadrak, Mesak en Abednego niet?

• Hoe denk je dat Sadrak, Mesak en Abednego zich voelden toen onze hemelse Vader ze

tegen het vuur beschermde?

Getuigenis Vertel hoe belangrijk u het vindt om onze ouders, onze hemelse Vader en Jezus te

gehoorzamen. Vertel de kinderen dat je je gelukkig voelt als je de geboden naleeft.

93

More magazines by this user
Similar magazines