Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

Ik kan van anderen houden

DOEL De kinderen aanmoedigen door woord en daad hun liefde voor anderen te tonen.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Matteüs 7:12; Marcus 10:13–16; Lucas 10:30–37 en Johannes 13:34

aandachtig door.

Les

34

2. Herhaal het verhaal van Jezus die een blinde geneest. Zie les 19 en Johannes 9:1–7.

3. Maak voor elk kind een papieren hart met de tekst Ik hou van jou.

4. Benodigdheden:

a. Een bijbel.

b. Plaat 1-3, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240: 34730); plaat 1-43, Jezus geneest

een blinde (Evangelieplaten 213); plaat 1-48, Kinderen die met blokken spelen;

plaat 1-62, De barmhartige Samaritaan (Evangelieplaten 218).

5. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat plaat 1-48, Kinderen die met blokken spelen, zien.

• Wat zijn deze kinderen aan het doen?

• Denk je dat deze kinderen vrienden van elkaar zijn?

• Hoe doen vrienden tegen elkaar?

Herinner de kinderen eraan dat vrienden aardig zijn tegen elkaar. Als we aardig zijn tegen

anderen, laten we zien dat we van ze houden.

Lied Zing met de kinderen ‘Jezus zegt: wees altijd lief’ (Kinderliedjes, blz. 39) of zeg de woorden

op en maak daarbij de onderstaande bewegingen:

Jezus zegt: wees altijd lief (omhels uzelf),

vriend’lijk en getrouw (knik met uw hoofd);

als je lief voor and’ren bent

houden zij van jou (omhels uzelf).

Jezus toonde liefde door vriendelijk te zijn

Laat plaat 1-3, Jezus de Christus, zien en vertel de kinderen dat Jezus ons heeft geleerd dat

we andere mensen net zo moeten behandelen als we zelf behandeld willen worden. Laat de

bijbel zien en lees Matteüs 7:12 voor tot en met doet gij hun ook aldus. Leg uit dat deze tekst

betekent dat wij, als we willen dat andere aardig zijn tegen ons, ook aardig moeten zijn tegen

hen.

Verhaal Laat plaat 1-43, Jezus geneest een blinde man, zien. Laat de kinderen het verhaal vertellen

dat op deze plaat wordt afgebeeld (zie Johannes (9:1–7).

• Waarom was Jezus vriendelijk tegen de blinde man?

Verhaal Vertel hoe Jezus de kleine kinderen zegende (zie Marcus 10:13–16).

• Waarom was Jezus vriendelijk voor de kleine kinderen?

Benadruk dat Jezus zijn hele leven andere mensen heeft geholpen. Door vriendelijk te zijn,

liet Jezus zien dat Hij van andere mensen hield. Leg uit dat Jezus ons heeft geboden elkaar

lief te hebben. Lees Johannes 13:34 voor aan de kinderen. Laat de kinderen de woorden

‘gelijk Ik u heb liefgehad, dat gij ook elkander liefhebt’ verschillende malen herhalen.

111

More magazines by this user
Similar magazines