Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

Verhaal Laat plaat 1-63, Zacheüs in een boom, zien en vertel het verhaal van Jezus en Zacheüs zoals

u dat in Lucas 19:1–10 kunt lezen. Leg uit dat Jezus het goede voorbeeld gaf toen hij vriendelijk

was tegen Zacheüs. Jezus wilde bij Zacheüs op bezoek gaan en zijn vriend zijn, al vonden

andere mensen hem niet aardig, .

• Hoe weet je dat Jezus vriendelijk was tegen Zacheüs? (Zie Lucas 19:5.)

• Hoe denk je dat Zacheüs zich voelde toen Jezus vriendelijk tegen hem was?

Lied Zing ‘Jezus zegt: wees altijd lief’ (Kinderliedjes, blz. 39) of zeg de woorden op. Maak daarbij

de aangegeven bewegingen:

Jezus zegt: wees altijd lief,

vriend’ lijk en getrouw;

als je lief voor and’ren bent,

houden zij van jou.

Verhaal Laat plaat 1-64, Jezus bidt met de Nephieten, zien en vertel hoe Jezus voor de Nephitische

kinderen bad. Zie 3 Nephi 17:11–24. Leg uit dat Jezus door zijn voorbeeld liet zien dat wij

voor anderen moeten bidden.

• Voor wie bad Jezus? (Zie 3 Nephi 17:21.)

• Hoe voelden de kinderen zich toen Jezus voor ze bad?

• Voor wie kunnen wij bidden?

Bespreek voor wie wij kunnen bidden, zoals familieleden, mensen die ziek zijn, de

zendelingen, en onze kerkleiders.

Activiteit Zet aan de ene kant van de klas plaat 1-63 (Zacheüs in de boom) en aan de andere kant

plaat 1-64, Jezus bidt met de Nephieten, en leg voetafdrukken op de grond die naar de platen

leiden. Laat de kinderen het eerste gedeelte van ‘Ik wil graag als Jezus worden’ (Kinderliedjes,

blz. 40) zingen of de woorden opzeggen terwijl zij de voetstappen naar de platen volgen.

Stop bij iedere plaat en laat de kinderen het verhaal zo goed als ze kunnen navertellen. Laat

de kinderen bedenken hoe zij, net als Jezus, in die situaties een goed voorbeeld kunnen zijn.

Ze kunnen bijvoorbeeld hun speelgoed delen met een ander kind of spelen met een kind dat

een vriend nodig heeft (Zacheüs) en ze kunnen bidden voor iemand die ziek is of extra hulp

nodig heeft (bidden voor de Nephitische kinderen).

Laat de kinderen inzien dat ze het voorbeeld van Jezus volgen als zij laten zien dat ze van

anderen houden door lief te zijn en voor hen te bidden. Ze zijn dan ook een goed voorbeeld

voor andere mensen.

Lied Zing het refrein van ‘Ik wil graag als Jezus worden’ (Kinderliedjes, blz. 40) en doe daarbij de

onderstaande bewegingen:

Houd van elkaar zoals Jezus van jou; (knuffel jezelf)

doe voor een ander wat Hij doen zou (schud iemand de hand).

Wees aardig en lief in gedachte en daad (doe net of uw ene hand een dier is en aai het met

uw andere hand),

wie dat doet, die volgt Jezus’ raad (houd handen samen, palmen op, als een boek schriftuur).

(© 1980 Janice Kapp Perry. Gebruikt met toestemming.)

Wij kunnen een goed voorbeeld voor anderen zijn

Leg aan de kinderen uit dat andere mensen op hen letten en hun voorbeeld volgen, net zoals

zij het voorbeeld van Jezus volgen.

Activiteit Laat een kind de leider zijn en de andere kinderen iets voordoen, bijvoorbeeld in de handen

klappen, zich omdraaien, of springen. Herhaal de activiteit zodat ieder kind een keer de leider

kan zijn.

Leg uit dat er belangrijkere manieren zijn om een voorbeeld te zijn. Vertel dat de kinderen een

goed voorbeeld kunnen zijn door goed te doen, zoals de waarheid vertellen, hun vader en

moeder gehoorzamen, hun speelgoed delen, eerbiedig zijn in de kerk en thuis behulpzaam

zijn.

• Wat kunnen wij doen om een goed voorbeeld te zijn?

120

More magazines by this user
Similar magazines