Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

Les

40

Tijdens het avondmaal

denk ik aan Jezus

DOEL Alle kinderen aansporen om tijdens het avondmaal aan Jezus Christus te denken.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Lucas 22:19–20 en 3 Nephi 18:1–11 aandachtig door. Zie ook Evangeliebeginselen

(31110 120), hoofdstuk 23.

2. Nodig, met toestemming van de jeugdwerkpresidente, de bisschop of een lid van het

priesterquorum uit voor een kort bezoekje aan uw klas aan het begin van de les. Vraag het

lid van het quorum om de kinderen iets te vertellen over zijn taak om het avondmaal te

bedienen en de gevoelens die hij heeft bij deze heilige verordening.

3. Benodigdheden:

a. Een bijbel en een Boek van Mormon.

b. Platen van gebeurtenissen in het leven van Jezus, zoals plaat 1-16, De geboorte van

Jezus (Evangelieplaten 200); plaat 1-17, De jonge Jezus in de tempel (Evangelieplaten

205); plaat 1-19, Christus en de kinderen (Evangelieplaten 216); plaat 1-43, Jezus

geneest een blinde (Evangelieplaten 213); en andere platen die u wilt gebruiken.

c. Plaat 1-3, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240); plaat 1-8, Het ronddienen van het

avondmaal; plaat 1-44, Jezus onderwijst op het westelijk halfrond (Evangelieplaten 316);

plaat 1-70, Het laatste avondmaal (Evangelieplaten 225).

4. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat plaat 1-8, Het ronddienen van het avondmaal, zien. Vertel dat de dienst die wij op

zondag als gezin bezoeken, de avondmaalsdienst heet.

• Waarom wordt het de avondmaalsdienst genoemd?

Stel het lid van priesterquorum aan de kinderen voor. Laat hem vertellen over de taak van de

Aäronische priesterschap om het avondmaal te bedienen. Vraag hem wat hij vindt van zijn

rol in deze heilige verordening. Bedank hem als hij weer naar de priesterschapsvergadering

of zondagsschoolklas gaat.

Jezus heeft ons het avondmaal gegeven om aan Hem te denken

Laat plaat 1-3, Jezus de Christus, zien. Herinner de kinderen eraan dat Jezus de Zoon is van

onze hemelse Vader is. Omdat Jezus zoveel van ons hield, kwam Hij naar de aarde om onze

Heiland te zijn. Hij genas de zieken, leerde de mensen over het evangelie en liet zien hoe wij

moeten leven. Ten slotte gaf Hij zijn leven voor ons.

Verhaal Laat plaat 1-70, Het laatste avondmaal, zien. Vertel het verhaal van het laatste avondmaal,

zoals het in Lucas 22:19–20 staat opgetekend. Lees de laatste zin van vers 19 voor: ‘Doet dit

tot mijn gedachtenis’. Leg uit dat Jezus zijn apostelen gebood iedere sabbat te vergaderen

en aan Hem te denken door van het avondmaal te nemen.

Laat plaat 1-44, Jezus onderwijst op het westelijk halfrond, zien. Vertel dat Jezus bij zijn

bezoek aan de Nephieten ook zei dat ze iedere sabbat bij elkaar moesten komen en aan Hem

moesten denken door van het avondmaal te nemen (zie 3 Nephi 18:1–11).

• Aan wie moesten de apostelen denken als zij van het avondmaal namen?

• Aan wie moesten de Nephieten denken als zij van het avondmaal namen?

• Aan wie moeten wij denken als we van het avondmaal nemen?

• Wanneer nemen wij van het avondmaal?

132

More magazines by this user
Similar magazines