Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

Les

45

De opstanding van

Jezus Christus (Pasen)

DOEL Ieder kind laten begrijpen dat Jezus Christus uit het graf is opgestaan.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Lucas 23:33–24:12, 36–40, 51 aandachtig door. Zie ook

Evangeliebeginselen (31110 120), hoofdstuk 12.

2. Benodigde materialen:

a. Een bijbel.

b. Plaat 1-3, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240); plaat 1-16, De geboorte van Jezus

Christus (Evangelieplaten 201); plaat 1-55, De bergrede (Evangelieplaten 212);

plaat 1-59, De kruisiging (Evangelieplaten 230); plaat 1-72, Jezus bidt in Getsemane

(Evangelieplaten 227); plaat 1-73, Jezus wordt begraven (Evangelieplaten 231);

plaat 1-74, Jezus toont zijn wonden (Evangelieplaten 234).

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Leg plaat 1-3, Jezus de Christus, met de goede kant naar beneden op uw schoot. Vertel

de kinderen dat u vandaag wilt praten over iemand die heel belangrijk is. Vraag de kinderen,

nadat u de volgende aanwijzingen heeft gegeven, of zij weten over Wie u spreekt:

1. Deze Persoon houdt heel veel van iedereen.

2. Lang geleden heeft Hij op aarde geleefd en zijn kerk georganiseerd.

3. Hij heeft ons geleerd hoe wij moeten leven om gelukkig te kunnen zijn.

4. Hij heeft de mensen gezegend en gezegd dat ze vriendelijk en liefdevol moesten zijn.

Laat, als de kinderen hebben geraden (of als u heeft verteld) dat het Jezus is, de plaat zien.

Jezus houdt van ons

Herinner de kinderen eraan dat Jezus de Zoon is van onze hemelse Vader. Onze hemelse

Vader heeft Jezus met een belangrijk doel naar de aarde gestuurd.

Verhaal Laat plaat 1-16, De geboorte van Jezus Christus, zien. Vertel in het kort over Jezus’ geboorte.

U kunt de kinderen laten helpen bij het vertellen van het verhaal. Vertel ze dat Jezus een

bijzondere baby was.

Laat plaat 1-55, De bergrede, zien. Leg uit dat Jezus, toen Hij groot was, zijn kerk organiseerde

en de mensen vertelde hoe zij moesten leven en tegen ze zei dat ze van elkaar moesten

houden.

Lied Laat de kinderen staande ‘Jezus zegt: wees altijd lief’ (Kinderliedjes, blz. 39) zingen of de

woorden ervan opzeggen. Laat ze daarbij de aangegeven gebaren maken:

Jezus zegt: wees altijd lief (omhels uzelf),

vriend’lijk en getrouw (knik met uw hoofd);

als je lief voor and’ren bent

houden zij van jou (omhels uzelf).

Laat plaat 1-72, Jezus bidt in Getsemane, zien.

• Wat doet Jezus op deze plaat?

Leg uit dat Jezus voordat Hij stierf naar een tuin ging die de hof van Getsemane werd

genoemd, om daar te bidden. Jezus heeft voor onze zonden geleden zodat wij, als wij ons

bekeren, vergeving kunnen ontvangen voor de fouten die we hebben gemaakt. Jezus

was de Enige die de macht had om dat voor ons te doen. Hij heeft het gedaan omdat Hij

zoveel van ons houdt.

148

More magazines by this user
Similar magazines