Jeugdwerk 1

lds.org

Jeugdwerk 1

De Heilige Geest helpt mij

DOEL De kinderen laten begrijpen dat de Heilige Geest ons helpt.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed aandachtig door: Johannes 14:16–17; 2 Nephi 32:5; Moroni 10:4 – 5; en

Leer en Verbonden 39:23; 130:22. Zie ook Evangeliebeginselen (31110 120), hoofdstuk 7.

2. Benodigdheden:

a. Een bijbel en de Leer en Verbonden.

b. Een bekend voorwerp en een tas om het in te doen.

c. Plaat 1-3, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240); plaat 1-4, Het eerste visioen

(Evangelieplaten 403).

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

Les

7

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Vraag een kind om bij u te komen voor de klas. Fluister iets over de Heilige Geest in zijn of

haar oor, zoals: ‘De Heilige Geest helpt onze hemelse Vader en Jezus’. Herhaal dit bij elk kind

(u kunt telkens hetzelfde influisteren). Vraag de kinderen of zij weten over wie u vandaag gaat

praten. Vertel dat u gaat praten over de helper van onze hemelse Vader en Jezus Christus, de

Heilige Geest.

Laat plaat 1-4, Het eerste visioen, zien. Wijs onze hemelse Vader en Jezus aan en leg uit dat

zij een lichaam hebben, net als wij. Vertel hun dat de Heilige Geest in vele opzichten op onze

hemelse Vader en Jezus lijkt. Hij houdt van ons en helpt ons. Maar Hij heeft geen lichaam

zoals onze hemelse Vader en Jezus. Hij is een Geest en kan stilletjes ideeën in ons hoofd

planten en ons een blij en tevreden gevoel geven.

De Heilige Geest troost en helpt ons

• Hoe troosten je vader en moeder je als je verdriet of pijn hebt en hoe zorgen zij ervoor dat

je je weer beter voelt?

Laat plaat 1-3, Jezus de Christus, zien. Vertel de kinderen dat Jezus wist dat zijn discipelen,

zijn helpers, na zijn dood verdrietig zouden zijn. Daarom vertelde Hij ze dat Hij onze hemelse

Vader zou vragen een Trooster te sturen die zou zorgen dat ze zich niet meer zo verdrietig

zouden voelen (zie Johannes 14:16–17).

Vertel de kinderen dat die Trooster de Heilige Geest is en dat Hij ons ook kan troosten. Leg

uit dat onze hemelse Vader ons helpt als wij verdrietig of overstuur zijn door de Heilige Geest

te sturen om ons te troosten.

Verhaal Let uit dat de Heilige Geest ons kan waarschuwen en leiden wanneer wij hulp nodig hebben.

Vertel in uw eigen woorden het volgende verhaal van Harold B. Lee, de elfde president van de

kerk:

‘Ik was, denk ik, een jaar of acht toen mijn vader me meenam naar een boerderij een eind uit

de buurt. Terwijl hij aan het werk was, deed ik de spelletjes die een jongen van mijn leeftijd

doet. Het was een warme, droge dag en ik speelde tot ik moe was. Aan de andere kant van

het hek was een vervallen schuur die mijn belangstelling trok. In mijn fantasie was deze

vervallen schuur een kasteel dat ik wilde gaan onderzoeken. Om bij de schuur te komen

moest ik over een hek klimmen. Toen ik over het hek klom, hoorde ik een stem die tegen mij

zei: ”Harold, ga daar niet naar toe.” Ik keek om me heen om te zien wie er tegen mij had

gesproken. Mijn vader was helemaal aan de andere kant van het veld. Hij kon niet zien wat

ik aan het doen was. Ik zag niemand. Toen realiseerde ik me dat iemand die ik niet kon zien,

mij had gewaarschuwd. Wat voor gevaar er dreigde, zal ik nooit weten, maar ik had al vroeg

geleerd dat er personen zijn die we niet kunnen zien, maar die wel tot ons kunnen spreken’

(in Conference Report, gebiedsconferentie, Mexico City, 1972, blz. 48–49).

19

More magazines by this user
Similar magazines