opmaak met foto's - CV De Taarbreuk

taarbreuk.nl

opmaak met foto's - CV De Taarbreuk

Johan I

Eugene II

Robert I

Wiel I

Piet I

Leon I

Andre II

Jan III

Marcel I

Gerrie I

Eugene III

Jan I

Jean I

Barry I

Etienne I

Eed I

Roger I

Marc I

Jo I

Rob I

Peter I

Ton I

Guido I

Thei I

Sef I

Piet I

Roger II

Jeu I

Jo II

Andre I

Loe I

Eugene I

Jan II

Ronald I

Frans I

Samegesjteld door de auwt-prinse

veur de luuj van Sjommert ''

bie gelegenheid van

't 44-jaorig Taarbreuk jubileum

Edward I

Roger III

Hans I

Nic I

Marc III

Marc II

Wim I

Frans I


Bèste Taarbreuk,

Es veurzitter van de Taarbreuk ving ich 't 'n ganse èijr om

in dit jubileumbeukske get te maoge sjrieve.

E beukske woin Ger Derks 44 jaor carneval in Sjömmert

besjreve hèt, wobie hè gebroek hèt gemaak van

verhaole van luuj die get interesants wiste te vertèlle en

van 43 joarversjlage van de vereiniging zelf. 't Is neet op de gebroekelike

meneer gesjreve van de oprichting tot noe, me mèij 'n aafwisseling van historische

feite en anekdotes, enne potpourri van alles wat zich rond de carneval

en de vereiniging aafsjpeelt in os dörrep. 't Gehèijl is opgefleurd mit

väöl foto's, die veer hobbe maoge gebroeke van versjeije Sjömmertenère,

woin John Dols nogal get tied gesjtaoke hèt.

De auwt-prinse höbbe neet allein aangebaoje dit beukske te make me dit

auch nog financieel ongersjteund. Daorom sjtaon ze dan auch alle 43 mit

hun prinsefoto in dit historisch beukske. Auch vermeld mot wère dat de

familie Eyck 't good gevonge hèt dat op de omsjlaag 'n foto van 'n sjilderie

van ein van de groeate sjtimulators van de Sjömmertse carneval, Charles

Eyck, sjteit te pronke. Oze dank hieveur.

Auch bie de veurweurdjes is aafgeweke van 't traditionele. Aan de sjrievers

hievan is gevraog te besjrieve wie zie zelf de carneval belève. Dees weurdjes

höbbe dan auch 'n hèijl persoonlik karakter gekrege, wat 't nog mèij de

meujte wèrt maak om ze te lèze. Oze dank hieveur.

In dit beukske sjtaon gein advertenties, de plaats is zoavaöl meugelik

gebroek veur teks en foto's. Op de binnekant van de omsjlaag sjtaon de

Sjömmertse ongernummesj die gekaoze höbbe veur ein sjponsor-pakket

womit ze os, in dit jubileumjaor, nog mièj es extra wille ongersjteune.

Oze dank hieveur.

En ederein dae os eder jaor mit 't taarmenneke ongersjteunt auch.

Oze dank hieveur.

Bèste luuj, maak uch op veur 't veerde jubileum van de Taarbreuk, die in

Sjömmert in 44 jaor 'n eige kleur gegève höbbe aan de carneval, en wo eder

jaor heijl vaöl auwt-Sjömmertenère weer mit hun kinger te vinge zin.

Os carnevalssezoen besjteit oet de volgende aktiviteite: de äöpening mit 't

omhange van de prinsefoto's van de auwe nao de nuuje tempel, 't kranke-

2

Veurwoord Gé Soons


ezeuk wat enorm gewaardeerd weurd door de luuj, de zittinge mit eige

artieste en lang rieje in de veurverkoup, 'n drökke prinsereceptie, 't aafhaole

van de prins mit hermenie en sjötterie, de carnevalsmès in dialek en

opgeloesterd door ein van os koeare, de sjleuteleuverdrach op de pastorie,

drie carnevalsdaag mit sjtampvol cafees en gemeinsjapshoes, de sjpringmiddige

veur de klein Taarbreukskes, de groetse en sjoeane optoch, de

zaate hermeniekes mit es hoeagtepunt 't defile bie dokter Aarts en neet te

vergète 'n vol kèrk op esjgoonsdig. Euver dees activiteiten weurd in dit

beukske nog oetgebreid gesjreve.

Dat is oze carneval, de Sjömmertse carneval mit zien eige tradities.

Dit is natuurlik neet vanzelf gekomme. Dit alles höb veer neet allein te

danke aan de luuj die noe de carneval drage me auch aan al die veurgangersj

die zich verdeenstelik gemaak höbbe en mit geboewd höbbe aan

44 jaor carneval in os dörrep.

Ich dingk hiebie aan: alle raodslede en hunne aanhang, de èijreraod- en

auwt-lede, de auwt-prinse, 't carnevalscomité, 't zittingecomité mit alle

artieste en allenej die luuj die achter de sjerme bezig zin, de dansmariekes,

de juries van zaate hermeniekes en optoch en alle luuj van Sjömmert die

zich belangeloos inzètte om dat te ongersjteune wat de meujte wèrt is om

te behoute veur de toekoms.

Ich sjleet aaf mit de historische weurd "dat geer bedangk zeet dat wèt d'r."

De gruätsje veurzitter Gé Soons.

Gé Soons in actie

onger ein van

de väöle zittinge.

3


Beleving van mijn eigen carneval door de jaren heen. In

de streek waar ik geboren ben het land van maas en waal

in de provincie gelderland was in mijn jeugd weinig of

niets van carneval te merken. Nu ik langer nadenk . . . ja

toch. En wat mijn broers en zus vertellen . . . ja toch . . .

Enkele interessante ervaringen. Wel heel verschillende

ervaringen: negatief en positief. Om bij het negatieve te beginnen . . .

Veertigurengebed. In de katholieke kerk was men niet gelukkig met de

ontwikkelingen rond de carneval. De feestelijkheden als voorbereiding op

de vastentijd liepen nog al eens uit de hand. Om dat tegen te gaan voerde

men het veertiguren gebed in. Op de dagen voor aswoensdag de eerste dag

van de vasten werd er in de kerken veertig uren lang gebeden. Er werd

verondersteld dat je als goed katholiek deelnam aan het gebed. Ik herinner

me nog heel goed de intentie waarvoor er gebeden werd. Met krakende

stem bad de oude deken van Druten:...en nu bidden we voor de zonden in

het zuiden bedreven ...U kunt zich voorstellen met welke gevoelens ik later

naar het zuiden kwam ... Ja en toch was het thuis wel gezellig die laatste

avond voor de aswoensdag, de echte vastenavond dus . . . Dan waren er

oliebollen of pannenkoeken. Meisjes en jongens die verkering hadden troffen

elkaar op de vastenavond want in de vastentijd mochten ze elkaar niet

of nauwelijks zien ... à propos dit gedichtje leerden wij:

Vastenavond vasten, denk aan het Heilig vasten. Denk aan oew ziel en zoaligheid

dat ge van stof en asse zijt. . .

Peuke is de positieve herinnering. Peuke was in onze ogen een oud mannetje.

Hij heette eigenlijk Van Dongen maar dat wist niemand. Hij was een

soort zwerver die niemand kwaad deed. Hij sliep op de oven van de steenfabriek.

Het was er lekker warm. Hij kwam overal boterhammen eten. En

overal dat waren eigenlijk vaste adressen waar hij welkom was. Vastenavond

dat was zijn feest. Als kind zat je op hem te wachten. Hij was verkleed als

clown. Hij had een leeg geribbeld zeepvat bij zich. Eigenlijk een soort rond

weschbred. De trommel was versierd met allerlei poppetjes en beestjes. Hij

roffelde met een stok over het vat en dan zong hij elk jaar het zelfde liedje:

Vrouwke tis vastenaovend. Ik kom nie thuis veur taovend. As alle miengse

nor bed toe zin dan goi ik danse in de maoneschijn. Ik heb zolang mit de

rommelspot gelope en ik heb gin centen om brood te kopen. Hier unne

stoel doaor unne stoel, op elke stoel een kussen . . . Vrouwke gif me dit

vrouwke git me dat gif me ’n stuk van ’t verkesgat. Of van de kop of van de

4

Veurwoord Pesjtaor


dij, gif me een stukske brood erbij ... Rommelspotterij, rommelspotterij, gif

me unne cent, dan goi ik veurbij.

Hij trok van café naar café en alle kinderen van het hele dorp achter hem

aan. Hij danste en hij zong... en voor een drupke ging hij op zijn kop staan.

Het was elk jaar weer de grote belevenis, waar wij kinderen allemaal op

zaten te wachten.

De foekespot. Ja, ook nog een leuke herinnering. Het waren voornamelijk

kinderen die rondtrokken met de foekespot. Wat was die foekespot? In de

maand november werd er bij de mensen thuis een varken geslacht. De jongens

wilden dan graag de blaas van het varken hebben. Die blaas werd dan

goed schoongemaakt en met de fietsenpomp op geblazen tot hij mooi rond

was. Zo’n blaas werd dan gebruikt als voetbal. Soms werd hij te drogen

gehangen en dan met de vastenavond werd hij tevoorschijn gehaald. De

blaas werd dan heel strak over een blik gespannen en in het midden werd

een gaatje gemaakt. En in dat gaatje werd een rietje gestoken. Dan ging

men met dat rietje op en neer en je hoorde dan een snerpend geluid. En

dan werd er gezongen: Foekespotterij, foekespotterij, geef me ’n cent en dan

ga ik voorbij.

Dat waren mijn belevenissen van mijn eigen carneval. Toen ik later naar het

zuiden kwam merkte ik dat het wel meeviel met die "zonden in het zuiden

bedreven". Ik kan nu heerlijk meegenieten . . .

Taarbreuk, ik weet dat het heel wat moeite heeft gekost om met uw

vereniging te beginnen. Pastoor Lemmens was er geen voorstander van . . .

en als de pastoor in die tijd ergens tegen was dan was het niet eenvoudig

om het erdoor te krijgen. Dank zij uw eerste vorst Harie Soons is het gelukt.

Het is een prachtvereniging geworden die zeer veel betekent voor onze

dorpsgemeenschap voor de gezonde EN de zieke mens.

Van harte proficiat en bedank veur ’t plezeer en de sjpas al die afgeloupe

jaore...

J. v. Oss, s.m.m. Pastoor.

5


Wie ze in Sjömmert diek 44 joar geleje eindelik wakker

woeerte en besjlote om 'n reigelrechte carnevalsvereiniging

op te richte, waor ich sjuus pas oet de luiers

gekraope. Wach effe: neet de pamper meh de liene luier

(of waor het ketoen?) sjaorend langs minen raos

betskes, haet d'r vuur gezorgd dat ich al hieel vreug

"zindelijk" woar. Mer good auch, want ich waor de

zosde in de riej van tieen.

Gebaore in 't Hadderiek van Maasbree is doa e sjtevig fundament gelag vuur

't vastelaovendsgeveul. Mienne pap zieeliger en mien moeeder höbbe mit

alle mach en vuural mit hieel veul leefde geprobeerd mich dudelik te make

dat d'r e richtig verband besjtong tösje Katholiek zin en de drie daag. Drie

daag van plezeer, es veurbereiding op de vastentied en die veuraaf gonge

aan 't essjekruutske haole in de kirk. Vuur mich, es mesdeener in de kirk van

de H. Aldegundis, waor 't nogal wiedes dat ich dit kruutsker gruuetsj leet

zieen. Ich mot zegke dat in de loup van de jaore 't aevewig in de relatie tösje

vastelaovend en de vaste dudelik versjaove is in de richting van 't ieesjte. 't

Beveel mich zoee good dat de drie daag d'r lankzaam veer en vief woeerte

en dat minnig jaor energie woert gesjtoake in het mitdoeen aan d'n optoch,

zoeedat d'n tied van vuurbereiding oetgesjtrieeke woert uever nog al get

waeke.

Ich höb 't noeets zoee wied kinne bringe dat ich lid van de jeugdraod van elf

woert. Mienne oudste broor houw die ieer waal, 't haet bie haom dan auch

pes zie 29ste gedoeerd vuurdat er 'n vrouw kos trouwe.

Eimaol student in de groeete sjtad krieste 't neet miee sjpits om in de

vuurbereidingstied 'n rol van beteikenis te sjpieele. Meh 't sjteit waal zoee

vas wie 'n hoes dat ich de conditie die ich in 't sjtudentelaeve houw opgeboewd,

mich de ganse carnevalsperiode van pas kaom. Es "ouwere" jongere

höb ich in Eckelrade gemirkt wat vuurne bie-einbingende factor carneval is

vuur e plattelandsdorp. Van alle keng kaome ze nao dit dorp in de gemeinte

Mergraote om mit ein fiees te viere, te sjpringe, meh vuural om contacte

aan te trekke.

Einmaol in Drenthe ben ich nog 'ne kieer truuk komme, jaomer genog aone

succes. Doe mos toegrujje nao zoee fiees om dao volop van te kinne genete,

doe mos 't enthousiasme zieen bie de zittinge, bie 't oetrope van de prins.

Doe mos bie de recepties kinne zin om gans vuurbereid te zin op die drie

dol daag. Dat kint allein mer este d'r tösjen in woeens. In de gemeinte Nuth

6

Veurwoord Börgemeister


kint dit weer. Vief Prinse, Vief galazittingen. Vief recepties, Vief sjleuteleuverdrachte,

Vief optochte: soms sjnak ich weer aaf en toe nao de rös van 't

essje-kruutske.

Vastelaovend is vuur mich e volksfiees woee (en dat moag van mich nog

vaol miee) de politieke besjtuurder gekieddeld waert, woee, op een sjportief

en ludieke meneer, dinger aagekaart waere. Dao kin ich volop van genete.

Daovuur houpe v'r auch 't kommend jaor weer oetgenuuet te waere bie alle

activiteite die de jubilerende Taarbreuk organizere! 't Zal weer genete waere.

Sjraar Cox, veldkretser, Opper-Beumerwalder en auch börgemeister van Sjömmert e.o.

Frans Soons ontvingk

de "Orde van Verdeenste"

van de Gemeinte Nuth.

(1998)

Börgemeister Cox

dreug de sjleutel euver

aan Prins Ronald I

(1998).

7


Es men mich de vraog zou sjtèlle, wie is dien ervaring mit

de carneval, dan kin ich dao kort en krachtig in zin en

mich d’r vanaaf make mit ei paar zinne, mèr zoa zit ich

neet inein.

Es ich teruk kiek nao vreuger en goan vergelieke mit datgene

wat zich op de daag van vandaag aafsjpeelt rond

de carnevalsdaag , dan mòt ich concludere dat er wat

de carneval in oos dörp betruf, weinig is veranderd. Natuurlijk alles weurd

angesj aangepak, groater aangepak, mèr in weze kinste de carneval es zoadanig

neet moderniseren. Het is en blif ein auwt volksfiès woo ën rieke historie

aan veuraaf gegange is.

Wie men de carneval belaef, is lestig te besjrieve, ein en anger zulste toch

van kortbie mit mòtte make.

Degene dae zich es echte carnevalist manifesteert, kint dao natuurlijk euver

mitkalle, en hèt er auch mei es ein graantje van mitgepik.

Veur de minder geïnteresseerden, sjtèlt carneval neet zoaväöl veur, òntloupe

dees drie daag en zeuke hun vertaer örges angesj. Veer höbbe waal

begrip veur de luuj die dao zoa euver dinke, mit alle respect.

In al die jaore, en dat is vanaaf 1964 toen ich prins carneval moch zin, höb

ich ontzettend väöl ervaring opgedaon. ët Is ein verrieking, ich bedoel

daomit ei sjtök laeveservaring.

Eine prins carneval krit allein mèr gèt positiefs mit, doe deis väöl kennis op

en het is eine gezonne basis veur de ontwikkkeling van het individu, mit

alles wat maatsjappelijk dao in verwaeve weurd.

Es prins, es lid, es secretaris, es penningmeister, es veurzitter en noe es

Vors en vice-veurzitter van de Taarbreuk höb ich väöl te danke aan miene

veurgenger Ièjre Vors Harie Soons z.g., dae mich zoa wiet gebrach haet, dat

ich dees functies in dees prachtige vereiniging höb maoge vervölle en ich

haup dat ich dit werk nog lange tied in ’n gooj gezondheid maog blieve

doon. Zeker, het is neet altied aeve gemekkelijk gewaes, dat zou auch neet

good zin, es alles mèr van ei leije daak ging. Zonger energie örges in te

sjtèke zal en kint niks lökke.

Veer es carnevalsvereiniging höbbe dao nog gein probleme mit, mè es men

ins om zich heen kik, dan zin diverse vereiniginge die ei tekort kriege aan

vriewilligersj, och ja missjien dat ze van os zègke, gekke motte d’r zin, angesj

kinne de loaze neet lache, mèr ët is toch, veur degene dae dat tröf, gein

gunstige ontwikkeling.

In mien functie, bèn ich van kort bie betrokke mit de keuze van eine kandidaatprins

in oos dörp, en ët is neet allein de sjpanning veur ët oetroope en

8

Veurwoord Vors Thei


het prins zin, mèr auch de positieve reacties nao zoa’n periode. En het is

mit gein pen te besjrieve wat in dees jònges omgeit.

Veer höbbe ët gelök, dat ’t oetzeuke van ènne prins niks te make haet mit

rang of sjtand, mit èrrem of riek, mèr dat dees meugelijkheid veur eederein

is weggelag.

Zoa is het auch mit de samesjtelling van oze road van ellef, veer mòtte

same d’r veur zörg drage dat dees prachtige vereiniging, neet ein of anger

eliteclub weurd, en dat is neet altied gemekkelijk.

Dao weurd waal ins gezag dat Carneval volksfiës no. 1 is, dat is 't auch,

althans zoa höb ich het maoge ervare, en nog.

Es te dao versjtendig mit omgeis, dan kint dat noats miè kapot. Zoa is eine

Raod van Ellef verplich de carneval veurbeeldig oet te drage, gebeurt dat

neet, dan zulle de negatieve consequenties veur oze Sjömmertse carneval

besjlis neet oetblieve.

Carneval is veur mich neet allein, drie daag café’s naotrèkke, mèr alles wat

ër bie hèurt:

Zittinge, krankebezeuk, auwt wieverbal, sjoalcarneval, optòch, zate hermeniekes

en al die anger activiteiten wo op jongk en awd zich op ’n zinvolle en

nette meneer probere te amusere.

Persoonlik kin ich ein hoag waerde aan de carneval toe; es te dat good

belaefs dan dreug dat bie aan ët gelök en gezondheid van de luuj.

Mit leefde en respect maog ich trökkieke op datgene wat achter òs lik, de

omgank van alle luuj mitein, dat is veur mich de boadsjap van carneval, en

het kint van de luuj bèter luuj make, en zou in wezen de basis van ein gooi

samelaeving kinne waere.

Es alle carnevalisten, in welke gemeinschjap dan auch, dezelfde geis höbbe,

en de norme en waerde in ach numme, range en sjtande weg laote valle en

omgaon mit eederein es broor en zuster, dan zin ze good bezig. Doon ze dat

neet, dan zin doa luuj mit bezig die ’n verkièrde invölling aan carneval

gaeve.

Veer gaon noe òs 44 jaorig besjtaon viere en natuurlijk mòtte De Taarbreuk

doa sjtil bie blieve sjtaon, mit al degene die vreuger en noe same gewèrk

höbbe, en dat nog ummer op ein perfecte meneer doon.

Es vors van dees vereiniging wunsj ich uch allemaol väöl plezeer in ’t kommend

jubileum carnevalsseizoen en inspiratie opdoon om wiejer te gaon.

Geer zult dat besjlis doon, ei bietje veur uch zelf, en zoa es ich in ët begin

gezag höb auch veur de angere, die weite wie carneval gevierd mot waere en

ich wunsj eederein ei sjoan jubileumjaor.

ALAAF,

Vors Thei

9


1957 Prins Wiel I

Wiel Vroemen

1958 Prins Johan I

Johan Kuipers

1959 Prins Gerrie I

Gerrie Vroemen

1960 Prins Jo I

Jo Goossens

10

De Taarbreuk

C.V. DE TAARBREUK SJÖMMERT

De officiële oprichtingsdatum van carnevalsvereiniging

"De Taarbreuk" sjteit gans duudelek in de sjtatuute:

11 october 1956. Bie die sjtatuute valle trouwes e paar

dinger op:

- de sjtatuute zin gans in 't nederlands en neet in 't plat

gesjreve

- ze besjtaon oet èllef artikele

- de club besjteit oet minimaal 6 en maximaal 11 lede

- 't doel is "'t bevorderen van de viering van de

Schimmertse vastenavond"

- de leden kiezen jaarlijks al dan niet uit hun midden

een Prins

- de vereniging kan niet ontbonden worden zolang tenminste

6 leden de instandhouding wensen.

Me euver de oprichting zellef, of bèter gezag alles wat

ligk veur dè datum van 11 october 1956, is neet alles

duudelik.

Wat noe nog te achterhaole waor is verzameld en is vasgelag

in 't volgende gesjriefs.

Vreuger woorte reigelmaotig bals gehoute in Sjömmert

bie Metz (wo noe Tropical is) en bie Damoiseaux

(Hoofdstraat 34). Die bals waore toen ève bekind in

Sjömmert en de wieje omtrèk es wie later de disco's in 't

gemeinsjapshoes.

De sjtudenteclub ('t waore toen auch al de sjtudente die

get nuuts aanzjwingelde) is toen op 't idee gekomme om

op enne carnevalsdinsdig e verkleid bal te hauwte.

Dit hèt toen e gruupke angere aangezat om te gaon

dingke aan 't oprichte van 'n carnevalsvereiniging. Dè

groep, dè besjtange mot höbbe oet Joof Vroemen, Redy

Muylkens en Jules Horsmans hèt toen de ièjsjte aanzat

gegève. 't Veurnaamste waor om de goej luuj te vinge die

achter dit idee ginge sjtaon. Daoveur mooste ze get

zakeluuj en luuj van de jongkheid zeen te vinge. De drie

mansluuj Joof, Redy en Jules, zin toen op enne zondig

bie Damoiseaux binnegesjtap en zagte dao tège de vaste

kaarters: sjtop ins effe mit kaarte, veer wille hie mit car-


neval beginne, veer zeuke lede, get awwere, want nao os koetjonge weurt

toch neet geloesterd. "Sjrief op, alle vief" zag Hub Steins. Wè die vief waore

is neet gans bekind.

De drie van 't ièjsjte oer höbbe Giel van Wunnik, mit zien Mestreechse

carnevalservaring, gevraog omdat ze gèr enne awwere de bie hauwe en zin

toen aan 't sjrieve gesjlage same mit Tiny en Mia Frijns. Ze höbbe 38 breve

sjtök veur sjtök gesjreve (zonger computer en copieerapparaat) en die

bezörg bie de zaakeluuj, cafees en anger kandidaate. Bie 't rondbringe zin ze

bie Louis Lemmens mit d'n auto bienao tège enne boum opgeknald. Dat is

gelökkig good aafgeloupe.

Bie de luuj die zich toen geroope voolte waore Harie Soons, Giel van

Wunnik, Jeu Damoiseaux, Hub Kuipers, Guil Kuipers, Jo Vankan, Joesj

Fierley, Harie Moonen en Jules Horsmans.

De ièsjte raod in 1957. Sjtaond v.l.n.r.: Jo Vankan, Hub Steijns, Giel van Wunnik, Jef

Spuisers, Prins Wiel I (Vroemen), Harie Soons, Jo Goossens, Hub Soons.

Zittend v.l.n.r.: Harrie Moonen, Ed Willems, Joesj Fierly, Gim Geijselaers, Johan Kuipers.

Me in e dörp wie Sjömmert haste nog gein carnevalsvereiniging opgerich

este neet de goodkäöring has van de pesjtoear en de börgemeister.

De börgemeister, Jef Spuisers, waor gein probleem. Dè hèt ozze ièjsjte en

nog ummer meisgezonge carnevalsschlager "De Taarbreuk" gesjreve en

daomit auch de naam gegève aan dees club. Later hèt 'r nog e paar

11


schlagers gesjreve. Veur de luuj die nog neet zoea lang in Sjömmert wone is

't misjien waal aardig om te weite dat vreuger väöl hoezer in 't dörp ongerlangs

getard waore. En es de dan op de luif gings zitte es pas getard waor,

meistal vlak veur de kèrmis, dan kreegste taar aan de brook.

Me pesjtoear Lemmens waor 'n hindernis die mit de gooje taktiek genomme

moos wère. Dè taktiek waor de volgende. Harie Soons, ein van zien

vertroewelinge en al jaore acoliet, zou 'm gaon vraoge. Tegeliekertied

woorte door de angere kèrse gebrand veur de gooje aafloup.

De ièjsjte reactie van pesjtoear waor: "Harie, das dich mich dat moos

komme vraoge, dat haw ich noeats gedach".

Bie pesjtoear woort gezag dat de börgemeister 't good vong en bie de

börgemeister dat pesjtoear 't good vong.

Pesjtoear Lemmens ging oeteindelik door de kneeje veur de sjoeane kal en

de kèrse: "doot mer es 't fatsoenlik geit".

Pesjtoear Lemmens, auch neet van gistere, hèt 't ièjsjte jaor euveral zien

sjpionne oetgezat, om te kieke wie alles verleep. Hè waor naoderhand zoea

fair om op esjgoonsdig nao Harie Soons te komme om 'm de complimente

te maake en 'm te felicitere mit 't verloup van de carneval.

Of de opbrings van de collecte die gehauwte is onger de ièjsjte optoch en

aan pesjtoaer is aafgedrage hèt mitgesjpeeld bie deze omsjlaag is neet

bekind. De raod hèt later biegedrage in de koste van 't graaf van pesjtoear

Lemmens.

Wie pesjtoear jao haw gezag kos begos wère.

De ièjsjte raod van èllef besjtong oet: Harie Moonen, Ed Willems, Joesj

Fierley, Gim Geijselaers, Johan Kuipers, Hub Steyns, Giel van Wunnik, Harie

Soons, Jo Goossens, Hub Soons en Jo Vankan. En wie Jo Vankan nao deens

moos woort broor Wiel debie gehaold.

't Oetzeuke van de prins is jaorelangk in de heng van Harie Soons gewès.

Dao waor geine angere dè dao get vanaaf wees. Harie haw 't ganse

vertroewe van de raod en dat bie de Taarbreuk de prins nog ummer enne

vriegezel is höb veer dan auch aan Harie te danke, dè d'r van oetging dat

vriegezelleprinse ein probleem minder opleverde.

En dat prinse zich ummer veurbeeldig motte gedrage waor in die ièjsjte

jaore auch al bekind este tenminste 't verhaol mos geluive dat Giel van

Wunnik tège Johan zag: "doe mos dich gedrage es prins, hie höbste e glaas

limonaad".

In 1957 is dan de ièjsjte prins oetgeroope in de hermeniezaal, dè e paar jaor

geleeje is aafgebraoke. Bekker Wiel kaom es prins Wiel I oet e broead en op

12


d'n aovend van de proclamasie woort in de door jongere verseerde zaal van

Metz 't prinsebal gehauwte.

D'n ièjsjte prinsewage, enne haan, is door Charles Eyck ontworpe, dè later

nog väöl mièj wages hèt geteikend. De klein teikeninge van Charles Eyck

woorte door Harie Soons op groeater formaat oetgeteikend en dat klopde

altied.

De ièjsjte prinsewage.

't Sjildere gebeurde door Harie

Moonen, dè kaod wegleep es Charles

Eyck zaoterdigaovend de zaak nog hie

en dao kaom biesjildere.

Later hèt Harie Moonen zelf väöl

prachtige prinsewages ontworpe en

same mit Harie Soons ineingesjteeld en

gesjilderd zonger dat Charles Eyck

draan te pas kaom.

Charles Eyck aan het werk.

13


1961 Prins Jean I

Jean Sieben

1962 Prins Piet I

Piet Frijns

1963 Prins Frans I

Frans Goossens

1964 Prins Thei I

Thei Eijssen

14

De ièjsjte wage is geboewd in de sjuur bie Waelen. Dè

wage waor zoea hoeag dat 'r neet de sjuur oet kos. Dao

zin toen sjleuve gegrave om 'm te laote zakke. Hè waor

zoea degelik geboewd dat d'n haan neet mièj van de

wage te kriege waor. Is 'r mer verbrand.

De wèreldbol van prins Johan woort dan auch zoea

gemaak dat 'r in sjtökke kos wère opgeboewd en aafgebraoke.

Dao is trouwes auch al ins enne ganse prinsewage (mit

de sjpeelkaarte) verdwene. Dè is vanoet Gravevoere nao

Gemmenich gegange en noeats mièj trukgezeen.

Enne angere prinsewage leverde op wèg nao Voere e

gans anger avontuur op. Dao ging enne groeate vlinder

dè op de wage sjtong ech vlege tösje Ulestraote en

Sjömmert. Effe later sjting 'r zoea good es onbesjadig in

de wei, wo 'r weer gouw woort opgelaaje en wier woort

gevare.

De prinsewage mit de opgerolde vösj en de tempelwachters

is zelfs nao Mortsel bie Antwerpe gegange. De

vösj, wo de prins in moos sjtaon, waor zoea hoeag dat 't

baovesjtök achter op de wage waor gelag. Ongerwèg zaot

't neet mit. Dat los sjtök wejde draaf en de wage kreeg

auch nog enne kapotte band.

De Raod op ziene “Praalwage”.

't Trèkke van d'n optoch door 't dörp ging auch neet gans

vanzelf. De ièjsjte jaore woorte de prinsewages getrokke


door pèrd, die door Paul Lemmens gemend woorte, en dan mooste hie en

dao de electriciteitsdräöd mit sjtekke omhoeag geduujd wère.

D'n ièjsjste optoch trok in 1957 door 't dörrep en de luuj sjtinge zich langs

de kant in e lekker zunneke te amusere. De jongste kieker waor sjus e paar

daag awd en dach bie zichzelf dao wil ich auch aan mitdoon. Laot Gé Soons

noe veurzitter van de club zin. Dè mot hièjl jongk al get mitgekrege höbbe.

De ièjsjte jaore drooge de raodslede

es ièjreteike 'n bloom van papier.

De scepter van de èijsjte prins waor

neet degelik genog.

Daorom hèt Harie Soons veur

Johan I es twèijde prins van de

Taarbreuk enne gemaak dè noe nog

altied gehanteerd weurt. Allein de

aankleiing is in de loup van de jaore

af en toe vernuujd. De èijsjte kèijr is

de scepter aangeklèijd door Bertha,

de vrouw van raodslid Hub Soons.

Later, wie Jo Timmers prins waor,

hèt Emmy Spuisers-Sondeijker, de

vrouw van börgemeister Sjef

Spuisers, veur 'n nuuj aanklèiing

gezörg.

En Giel van Wunnik hanteerde de

ceremoniesjtek. Es 't werm waor

kreeg dè e gans zjwart gezich van de

taar. De kwas van de ceremoniesjtek

waor in taar gesop.

Hub Steyns is jaorelangk sjoteldrager

gewès. De sjoteldrager droog

de fruitmendjes. Wie Hub dit werk

meug waor hèt 'r de sjotel op de

moer bie de mèdjessjoeal gezat.

De ceremoniesjtek

is door

Wiel Vroemen

oet Afrika

mitgebrach.

De scepter,

gemaak

door

Harie Soons.

't Is natuurlik neet allemaol pais en vree gewès. Dao is auch af en toe get

gevreigeld. Dat ging dan o.a. euver 't goodkoup inkoupe van materiaal boete

Sjömmert.

In 1958 is 't veursjtèl om e prinsepak te laote make veur ƒ 80,-- tot ƒ 100,-aangenomme.

15


't Krankebezeuk is get wo de raod hièjl väöl aandach aan geuf vanaaf 't

begin, wie 't nog de bedoeling waor om dat in eine daag aaf te handele. Es

örges anekdotes euver te vertèlle zin dan is 't euver 't bezeuke van kranke en

awer luuj.

De Raod op krankebezeuk bie Oma Lemmens in Groat-Hazel.

De verhaole gaon euver bezeuke wobie ze tösje moere van sjnièj door

mooste gaon in 't jaor wie Eugène Hermans prins waor. Of enne kièjr wie

alle raodslede naate veut hawe en bie Provaes in Hazel druäg sökke krege.

'n Anger bekind verhaol is de lift-scène bie 't Vinkennest. 't Vinkennest waor

e tehoes veur gehandicapte kinger in 't awd patesjkloeaster wo noe 't

Azielzoekerscentrum is. Dao hèt de raod ins vasgezète in de lif, wat väöl

lang bang minute veur de nuädige paniek hèt gezörg. De kapel die toen in

de gangk sjting bie de lif sjpeelde de doeaje marsj. Gim Geijselaers kaom

toen dan auch liekbleik de lif oet.

Es kinger gebaore wère in de tied van 't krankebezeuk wère auch dees nuuj

Taarbreuk bezoch.

"Dat Jan Bouwens een specialist is op het gebied van kraambedden bleek al

snel toen hij naast de moeder in bed dook." Dat is gewès in 't jaor dat bie

Phil Knols ein van de meadjes veur de carneval gebaore is.

Neet allein Jan Bouwens kos dao get van. Auch veurzitter Piet en secretaris

16


Thei zin ins in e bèd terechkomme en waal bie prins Wim Riedel. En die

wiste dat e bèd is om te sjlaope.

Euver 't bezeuk bie e raodslid sjteit opgeteikend: "Omdat veer bang waore

dat Wiel get zou missen nao de operatie kreeg 'r e paar nuuje van enne bèr

van Jan Bouwens (in d'n tied wie Jan nog verkes heel) dè die toch neet mièj

nuädig haw."

Auch auwt-pesjtoear Beckers woort bezoch. Koffie en vla sjtonge al klaor

omdat veer veurig jaor ondanks 't beer toch aan de vla waore gegange in de

keuke.

Ernest kos 't mer neet laote om bie auwt-pesjtoear Beckers te sjtuute euver

de kwaliteit van de vla die neet van bekker Wiel kaom. De anger raodslede

wiste dao waal get op en voorte ongebroekelik hel nao Hèlder nao pesjtoear

Beckers en zörgde dat ze veur Ernest dao waore en duujde toen papiere

vlaviltjes van Bakkerij Vroemen onger de vla.

Op bezeuk bie Pesjtoear Beckers.

Ernest kaom mit zien gebroekelik verhaol, me wis neet good wo 'r moos

kieke wie 'r zaog wie langzaam mer zeker de papiere van bekker Wiel versjene.

De bedoeling waor om allein kranke en awere te bezeuke die neet nao de

kèrk ginge. Dan zouste volges Johan allewiel gans get te doon höbbe.

In de loup van de tied zin hièjl väöl kranke bezoch wat neet allein de kranke

17


1965 Prins Eugene I

Eugene van Weersch

1966 Prins Jo II

Jo Timmers

1967 Prins Sef I

Sef Soons

1968 Prins Jan I

Jan Bouwens

18

me auch de raodslede zellef väöl plezeer hèt gegève. Tot

in Utrecht zin kranke bezoch mit 'n fruitsjotel van de Wever.

Die fruitsjotele kaome neet altied ève good aan.

Ongerwèg nao pesjtoear Beckers in Huize Boszicht in

Valkeberg zin in 't böske de droeve van de fruitsjotel

hauf opgepeuzeld door..... Gein probleem d'n tros is

omgedriëjd en de sjotel is zoea mit nao binne gegange.

In ein van de versjlage sjteit: "Vanaaf 31 januwarie haw

de jumbo van Johan, dè dit jaor in 'n effe kleur blauw

waor gesjpaote en neet zoea es anger jaore in de kleure

roead, gèl en greun, al door 't Limburgse land gevlaoge

mit aan de sjtuurknöppel gezagvoerder Wiel en daonève

navigator Johan om de kranke en bejaarde te bezeuke."

En in 'n anger versjlaag: "Dit ('t krankebezeuk) is het

mooiste en dankbaarste werk dat in een carnevalsvereniging

voorkomt."

De band mit Voere is in 1960 ontsjtange door 'n vriejaag

van Johan Kuipers in Noorbèk (fam. Sef Huijnen) en de

band mit Ede door Redy Muylkens dè adjudant van

Deurse zoea gek kreeg dat 'r de raod van Sjömmert leet

komme veur enne personeelsaovend van de militaire.

Frans Goossens hèt dao zien vrouw lièjre kinne. De sjötterie

ging mit es liefwach van de prins. Dao is zellefs ins

'n houte koo mitgegange in de bös nao Ede.

En wie Harie Moonen in de gate kreeg dat ze in Ede niks

versjtonge van zien buut zag 'r "val in de kak" en heel 't

veur gezeen.

In Voere höbbe zich in de loup van de jaore aardige

taferele aafgesjpeeld. Este dao nao de zitting in enne

verkèirde Franse café terechkaoms koste vlöchte. Harie

Moonen hèt ins vasgezète in Voeren omdat 'r in enne

verkièjrde auto zaot.

De sjleuteleuverdrach is e belangriek ongerdeil van de

carnevalsaktiviteite. Wie veer in Sjömmert nog e gemeintehoes

hawe woort dat in de beginjaore dao gehauwte

op carnevalsmaondig nao de optoch. Vanaaf 1967 is dat

verplaats nao zondig 12 oer. Wie veer in Sjömmert gein

gemeintehoes mièj hawe is de sjleuteleuverdrach verplaats

nao 't gemeinsjapshoes. Me al gauw woort pesj-


toear Op 't Veld gevraog om dit festein op de pastorie te maoge hauwte, wo

de Taarbreuk same mit de börgemeister vanaaf 1983 tot noe nog ummer

welkom zin.

In 't jaorversjlaag kinste dan auch lèze dat nao de ièjsjte euverdrach op de

pastorie ederein al direk de aw gezellige sfeer van vreuger op 't gemeintehoes

preufde.

Dao dreug de börgervader de sjleutel euver aan de prins en dao weurt dan

de ongersjeiing "orde van verdienste" van de gemeinte Nuth oetgereik aan

enne Sjömmertenèr dè zich verdeenstelik hèt gemaak veur de carneval in 't

riek van de Taarbreuk. Boete de lede van de raod van èllef, die al langer

debie zin, höbbe auch Sef Kuipers, Ger Derks, Mia Jacobs en Frans Soons

dees ongersjeiing maoge in ontvangs numme veur hun groeate verdeenste

veur de Sjömmertse carneval.

Auch is opgeteikend dat de sjleuteleuverdrach altied gepaard geit mit

toesjpraoke en dat bie lang toesjpraoke 't vloeibare neet overbodig is.

Bie de organisatie van alle aktiviteite hèt de raod ummer de sjteun gehad

van 't comité. Es auwdste name kom veer hie tège: Guil Kuipers, Jeu

Damoiseaux, Hub Kuipers en Noël Stassen.

De wèrkers achter de sjerme,

het carnevalscomité van de

Taarbreuk.

V.l.n.r.:

Paul Wehrens

Pierre Visschers

Hans Lucassen

Ruud Vankan

Roger Notermans

John Dols

Marcel Sieben

Roger Custers

Frans Soons

19


Prins Hans I (Jacobs) de 25ste prins waor de lètste van 'n zelfsjtandige

gemeinte Sjömmert. Bie de euverdrach waor dan auch e speciaal aandinke

van de gemeinte veur de prins en alle raodslede: e wandbord mit 't waope

van Sjömmert en de teks "Uitgereikt aan prins Hans I en de leden van de

raad van elf van de carnevalsvereniging de Taarbreuk van Schimmert op 1

maart 1981 bij hun 25ste ontvangst in het gemeentehuis."

Tot de evenemente die neet alle jaore trukkomme huärt enne voetbalwedsjtried

tösje de raod en 't ièjsjte van Sjömmert op 't veld bie de Bockenhof.

Dat dè match mit 4-2 gewonne is door de raod zal neemes verbaze. Zèt mer

èllef kouver in 'n wei.

Anger evenemente die neet jaorliks veurkomme zin enne fèijsaovend veur

dokter Anten in de zaal van de patesj en carnevalsaovende van de EHBO

veur bèdlegerige kranke die hie op bezeuk kaome.

In 1972 woort e kasteleinsbal gehauwte, dat in 't teike sjtong van de kaanjele

van de kèrk. Omdat kaanjele get mit voch te make höbbe waore väöl

lede van de raod daobie van de partie.

Wat waal eder jaor trukkump en bie de tradisie van carneval huärt is 't auwwieverbal.

In de beginjaore waore dit fantastische aovende. Dao zin auch

get jaore gewès dat 't personeel van Huize op de Bies de personeelsaovend

heel op 't aw-wieverbal.

Later is dit get weggezak, wat auch bliek oet de jaorversjlage: "Wij moeten

vaststellen dat het aw-wieverbal minder druk bezocht werd dan voorgaande

jaren. Over de oorzaak hiervan tasten wij in het donker. De gezelligheid

deed niet onder voor andere jaren."

De lètste jaore zuuste gelökkig weer 'n oplèving (aw-wiever-disco).

'n Anger carnevalstradisie, die neet

veur ederein zichbaar is, is de

öpening van 't sezoen rond de èlfde

november. Dit evenement is in de

loup van de jaore oetgegreujd tot

wat 't noe is: 't omhange van de

prinsefoto's van 't auwt clublokaal

nao 't nuujt, 't onthulle van 't taarmenneke

mit muziek van de

hofkapel same mit de dames van de

raodslede, de auwt-prinse, de

ièjrebesjtuurslede en comitélede.

En meistal is auch nog waal eine of

mièj jubilarisse te huldige.

20

Het taarmenneke aan de gevel

van de narretempel.


't Versjiensel "damesraod" hèt in de tied van de opkoms van 't feminisme

auch ins de kop opgesjtaoke, wie Piet Frijns prins waor. Leinie Vroemen, de

mam van prins Wiel I, zaot dao achter. Dat is trouwes enne naam dè dèkker

geneumd weurt es 't euver vreuger en carneval geit. Es Leinie mitgeit hoofste

neet te betale is enne bekinde kreet oet vreuger jaore.

'n Vas ongerdeil van 't jaorprogram zin de zittinge die zelfs in de sjtatuute

geneumd sjtaon. Dat dat vreuger get angesj ging es noe zal ederein

begriepe.

Harie Moonen en later Piet Frijns maakde de aafsjpraoke mit artieste, die

door gans Limburg trokke. 'n Houf oer veur de zitting goof Harie de name

van de artieste en de volgorde van optrèje door aan vors Harie dè de zitting

presenteerde.

De geluidsinstallatie, die toen verzörg woort door Jan Bouman, zörgde

ummer veur 't nuädige zjweit in de heng van de organisatie. E vas ongerdeil

van de zittinge waor de buut van Harie Moonen, die hè auch op anger

plaatse brach wie in Gravenvoere en in Ede. Dat zin twièj plaatse wo jaorelangk

'nne vaste band mit is ongerhauwte.

Op de zittinge, die in de ièjsjte jaore

twièj kièjr per sezoen woorte gehoute,

waore veurnamelijk boetedörpse artieste

te zeen. Om get name te neume:

Stratenzangers Kèrkrao, troubadours

Joep Rademakers oet Sjinveld en Frits

Rademacher, Wetzels oet Kèrkrao,

Lambert Erven oet Vaols en Jefke

Leenen oet Gelean, Harrie Wolters, Ton

Jorna en Pierre Cnoops es buutereedner,

de Schlager Menkes, accordeonsjpelers

Menten en Bex oet Mestreech,

de Globetrotters, Jubel Schins, het

Meulebach Trio, Erna van Gerwen

('t moordjongk), Jef Diederen, Blaoskapel

oet Helden, de Heldense

Hofzänger en dansmariekes en enne

Harie Moonen in de buut.

buutereedner oet Voeren. Es vaste

Sjömmertse artieste waore Harie

Moonen es buutereedner en de hofkapel altied van de partie.

Anger Sjömmertse artieste die of mer ins of e paar kièjr höbbe mitgedaon

zin Math Dreesen, Mène de Wever, Roos Orbons, Eed Stassen, Gebroeders

21


1969 Prins Eugene II

Eugene Hermans

1970 Prins Ton I

Ton Akkermans

1971 Prins Eugene III

Eugene Kuypers

1972 Prins Loe I

Loe Wehrens

22

Klinkenberg, Hein Spaetgens, trio Wehrens en Pol

Kuipers. In 1961 waor zelfs 'n bienao gans Sjömmertse

zitting. Dao is zelfs enne kièjr besjlaote dat Sjömmertse

artieste auch 'n vergoeding krege, ƒ 4,--!!!

Auch toen waor de hermeniezaal, wo de zittinge woorte

gehoute, dèk oetverkoch.

De zittinge zin neet altied in de hermeniezaal gehoute.

In de jaore 1965/1966 zin de zittinge gehoute in de zaal

van de Patesj mit gratis bösverveur van de firma Jacobs

nao de Bies.

Bie 't viefde optrèje van Joep Rademakers woort 'm 'n

ongersjeiing oetgereik. Achteraaf bleek dat 'r mer veer

kièjr waor hie gewès.

In 't jaorversjlaag van 't sezoen 1979/1980 sjteit 'n oetgebreid

verhaol euver de zittinge:

"Voor het eerst hebben wij afgelopen seizoen afgezien

van het zelf contracteren van artiesten. Het zelf arrangeren

van artiesten is een moeilijke opgave.

Punt 1: Het contracteren.

Punt 2: Wat altijd een groot probleem was, het niet op

tijd aanwezig zijn van artiesten, waardoor een goed

opgezet programma in zak en as viel. Er is niets erger

dan een artiest die te laat arriveert. Deze tijd kan niet

steeds opgevuld worden met muziek van onze hofkapel.

Het is bovendien voor de organisatie een zeer onprettige

ervaring. Om enige punten op te noemen:

- vorst Harie weet geen raad en komt woorden tekort;

- voorzitter Piet verdwijnt zenuwachtig van het podium

ter informatie;

- weer anderen staan op en gaan poolshoogte nemen of

de betreffende artiest nog niet gearriveerd is met als

gevolg dat de hofkapel zich de laatste lucht uitblaast

op een bühne waar nog maar de gedeeltelijke raad van

elf zit. Die er dan nog zitten steken nog een sigaret op

en laten het laatste restje gerstenat het keelgat

aflopen.

- nog erger is als er geen uitweg meer is en de pauze

vervroegd moet worden. Om dergelijke toestanden te

voorkomen hebben wij het afgelopen jaar dit werk in

handen gegeven van Karel Muris (Kareltje Knetter)."


Kareltje Knetter waor e bietje duutsj georienteerd wie bliek oet de artieste

die 'r mitbrach wie das Incaballet oet Düsseldorf, de Show Fanfare oet Aoke

en de Blaue Funke oet Eschweiler. Anger artieste waore: duo de Dweilers, de

Dacapo's, Hay Claessens en Karel Muris zelf in de buut en de Holliday Stars.

Twièj jaor later kinste lèze:

"Voorts de artiesten van volgend jaar. Bepaalde mensen krijgen de knettermoeheid

zodat wij zoveel mogelijk artiesten van eigen bodem moeten gaan

betrekken. Ook het kostenaspect speelt hierin een grote rol. Artiesten van

eigen bodem eventueel aangevuld met Globetrottres, Jef Diederen, Pierre

Knoops en de dansmariekes uit 's Gravenvoeren."

Daorom zin veer nao zilvere prins Hans Jacobs euvergegange op de

Sjömmertse zittinge, wobie Sef Kuipers mit es veurbeeld de zittinge van

Amby de kar trok en 't onderwiezend personeel e groeat dèijl van de organisatie

van de kingerzitting op zich naom.

Vors Harie hèt zuster Hermine veur de

mitwèrking aan de kingerzittinge oeats e

sprookjesbook aangebaoje. Hans Jacobs

zörgde same mit Mia Jacobs veur enne

groeate inbring mit 't jongerekoear. En in

bienao twintig jaor zin de Sjömmertse zittinge

of revues oetgegrujd tot e begrip in

't dörp wo hièjl väöl luuj plezeer aan

belève.

De zittinge mit Sjömmertse artieste zin

vanaaf 't begin tot e jaor of vief geleje

gepresenteerd door Sef Kuipers, dè

auch veurzitter waor van 't zittingecomité,

wo auch in zaote Gerrit

Zeegers, Hans Jacobs, Piet Keulers en

Ger Derks. Later zin Gé Soons en Loe

Wehrens dao nog biegekomme en zin

Gerrit en Hans op e lèijger pitje

wiejer gegange. Alle vergaderinge van

dit comité woorte gehoute bie Betsie en Theo

Eijssen in 't Getske, dèk tot in de late oere. De naobesjouwing mit alle leiders

van de artiestegroepe, grimeurs, luuj van 't leech en geluid en de soloartieste

woort auch in 't Getske gehoute en dan moos de hoeskamer omgeboewd

wère om ze allemaol drin te kriege. Dao woort vergaderd, bedangk,

gedronke, gète en gezellig gekeuveld euver de aafgeloupe zittinge.

Sef Kuipers.

23


De jubilerende raod van éllef: Marc Vroemen, Marcel Kuijpers, Piet Keulers, Gé Soons, Loe Wehren

24


ns, Theo Eyssen, Ernest Kuypers, Johan Kuipers, Hein Spaetgens, Eed Weusten en Jan Bouwens.

25


1973 Prins Jan I

Jan Theunissen

1974 Prins Jeu I

Jeu Wiekken

1975 Prins Frans II

Frans Bouwens

1976 Prins Nic I

Nic Ritzen

26

Wie Sef sjtopde mit presentere gaof hè auch al aan te

sjtoppe es veurzitter van 't comité. Gé woort toen ziene

opvolger dè sjtèlde dat Ger Derks waal nog väöl jaore

zien rechterhand zaw blieve.

Om technische reje höb veer 't vergaderlokaal motte verplaatse

van 't Getske nao de kantine van Soons

Interieurbouw.

Pia Limpens-Derks en Guido Frissen naome de presentatie

van Sef euver en dat pakde good oet. Later is Guido

opgevolg door Peter Debeije, dè door Gé is gevraog

omdat dè zien reputasie al haw waor gemaak es get veur

de KPJ gepresenteerd moos wère.

Om uch e bietje idee te gève van wieväöl Taarbreuk in de

loup van de jaore höbbe mitgewèrk volge hie get name:

Harie Moonen, Eugène Kerkhofs, de Wauwelprieje, de

Koealofzenger, de Pöttersj, de Tsjing-Tsjang-Pang-band,

The Music Sensation Boys, Hans Stevens, de hofkapel

alias Agrarius onger de leiding van Gerrit Zeegers en

later Gé Soons opgevolg door Rob Vankan en de lètste

jaore geleid door Nico Eurelings, dè auch nog in de buut

hèt gesjtange, Gemengd Kerkelijk Zangkoor ofwaal de

Kèrkdoeve mit 'n aantal jaore es eige buutereedner Guus

Eijssen, 't Jongerenkoor, dat in de beginjaore e groeat

deil van de zittinge völde mit circus, Rio, Ot en Sien en

nog väöl mièj revues, de toneelclub mit Sjömmertse

gebeurtenisse, Hub Driessen (accordeon), de Bejaardebond

mit volksdans en zang o.l.v. köster Jacobs en

later Mia Jacobs, jazzballet van de Vrouwebond, de

turnclub, Jo Knols mit ongersjteuning van Gilbert Petit

en Ger Derks in creaties es de haan van de taore en

Hennep Pie (de buut die es basis deende veur de kampioensbuut

van Gilbert Petit), Uschi Wehrens es d'n Ingel

van Mestreech dè veranderde in de börgemeister van

Nuth en dè Sjömmertse (mis)toesjtande aan de kaak

sjtèlt, dansmariekes senioren en junioren mit Lon

Zautsen en Janine Bouwens, de showgroep Fantasy,

Sumpel Wies, Crit Eussen mit ziene eige humor, de

Sjappies, 't duo Alles Gesjpreid, Trio Bonzo, Sjors en

Gwenny, Sjors en Mark, Marcel Lemaire en Paul Willems,

Jean Jacques Spuisers en Roger Eurelings en Riet

Souren.


Euver de dansmariekes

mot nog vermeld

wère dat die neet

allein bie de zittinge

present zin me auch

bie gans get anger

officieel gelegenhede

wie de öpening van 't

seizoen, 't aafhaole

van de prins en de

prinsereceptie. Eder

carnevalsvereinging

die zich respecteert

hèt gèr eige dansmariekes.

Dao is

gans get auwt iezer

door Jan Bouwens

ingezameld om de

kostuums van de

dansmariekes te

betale.

Speciaal veur de

kingerzittinge: in de

buut Peter Frissen

(Klein Haasdal),

Eppo Kuipers,

Laurens Zeegers,

Michel Lemaire en

Guido Soons,

Boekemennekes o.l.v.

Elly Eurelings, Playbackers o.l.v. Phil Knols, 't Sjömmerts salonorkes o.l.v. Jo

Aerts en Ki-Jo-Mi-Kids van Mieneke Starmans.

Hièjl väöl name van awere, jongere en kinger die os jaore langk geamuseerd

höbbe en zellef auch väöl plezeer belèf höbbe. Hièjl väöl indrök maak zoean

lies mit name, die ontsjtange is omdat de boetedörpse artieste neet op de

aafgesjpraoke tied kaome en daobie auch nog duur waore.

27


Dit zin allein name van

luuj die op de buun

sjtaon. Wat dach geer van

al die anger hel wèrkers

wie de grimeurs Phil

Stevens-Snellings en

Gerda Knols-Rompelberg,

de luuj van 't leech en

geluid Jan Aarts, Jean

Thewessen, Wil Limpens,

Jean Jacques Spuisers,

Pascal Eurelings, Paul

Beijnsberger en Etienne

Souren, de man van de

video-opname Jacques

Troquet en de toneelmeisters

Peter Dols en

Roger Notermans.

Es eine naam vergète

is is dat ièjwig zung.

Dat is neet mièj good

te make, auch neet

mit excuses. Me 't zaw

ève zung zin om al

dees name neet te

neume oet angs om

eine te vergète.

Wo 't vereinigingslokaal waor woort mit laote oetgemaak. Nuuj kasteleins

krege altied veurrang totdat 't te gek woort mit 't wissele van eigenère.

In vreuger jaore waore dat gans get mèij vereinigingslokale es allewiel. Toen

haste café de Wever, Schmeets (daoveur Bruls-Damoiseaux) van de Worp,

Raeven, Mets, Habets, Reijnders, Creuwels, Theunissen en Horsmans.

't Veursjtèl om ƒ 1,-- contributie vas te sjtèlle woort aangehoute en later

aafgeweze.

De veurzitter hèt ins 't veursjtèl gedaon om de vereiniginge 'n vergoeding in

de geis van enne bak beer te gève veur wat ze dege in de optoch.

28


De vraog of d'r bezjwaore waore om van eder vergadering notule te make

mot in de tied en de geis geplaats wère.

Väöl jaorversjlage eindigde in de geis van: "Heren laten we steeds de handen

in elkaar slaan. Wat wij hier in onze kleine vereniging klaar spelen, daar

mag iedere grote vereninging naar komen kijken."

'N anger passage oet e versjlaag: "Het verteer was daar in Merkelbeek wel

niet zo als wij het gewend zijn hier in Schimmert, maar we zijn er wel heelhuids

weggekomen."

Get evenemente die in de loup van de jaore door de Taarbreuk georganiseerd

zin: kienaovende, e Sjömmerts twistkampioenschap, zomerzitting,

talentenaovend, balaovend, zeskampe, rommelmerte.

Veur de organisatie van 't 11-jaorig besjtaon is e wèrkcomité van 11 persone

opgerich en is 'n tent op 't Oranjeplein gezat van 15 x 32 m. Hub Steyns hèt

toen 't gans Oranjeplein sjnièjvrie gemaak en wie 't zoea wiet waor waor

geine sjnièj mièj te bekinne in de ganse omtrèk.

In 't jaorversjlaag vilt te lèze:

"De organisatiekosten gingen de raming ver te boven en de penningmeester

begon zorgelijk te kijken. Het weer was bovendien slecht en toen de tent

arriveerde op maandag 9 januari lag de sneeuw een voet hoog. Geen goede

vooruitzichten om het publiek op pad te krijgen. Maar op de dag van de

opening, zaterdag 14 januari, was het een zeer milde temperatuur die de

hele week zou aanhouden.

't Comité had alles tot in de puntjes verzorgd en geregeld, maar we waren

toch vol bange voorgevoelens. Hoe zou het aflopen? Als de eerste avond

maar goed was. Zouden de onkosten eruit komen, zouden we erbij moeten

inschieten, misschien hielden we geen cent in de kas.

Uitdrukkelijk was echter bepaald dat de eerste doelstelling van het feest zou

moeten zijn: een feest voor de mensen van Schimmert; financiële voordelen

achtten we niet nodig.

Maar....men praatte over "wie gaat er nu een feest houden in een tent midden

in de winter?

De hoogconjunctuur is voorbij, er is geen geld meer onder de mensen,

werkloosheid dreigt overal".

Toen evenwel de week vorderde, waren we achtereenvolgens verrast, verbaasd,

overbluft, overrompeld, daarna sloegen we elkaar op de schouders,

het werd fantastisch, geweldig, grandioos. Men uitte zich in superlatieven

en toen onze particuliere portemonnaies plat waren, onze wiebelende

29


1977 Prins André I

André Soons

1978 Piet I

Piet Keulers

1979 Prins Leon I

Leon Feuler

1980 Prins Eed I

Eed Weusten

30

magen, benevelde hersens en waterige ogen weer normaal

functioneerden, constateerden we dankbaar dat na

aftrek van de onkosten meer dan ƒ 3.000,-- schoon waren

overgebleven."

In 't financieel euverzich van 't 11 jaorig besjtaon sjteit:

"In de keuken werden maar liefst 2.900 worstjes in 't

warme water gedompeld en naar de hongerige magen

getransporteerd. Dit zelfde lot ondergingen ook 1.980

broodjes. 350 Pakjes sigaretten gingen die week in rook

op. 996 Repen chocolade gingen door dameshanden of

zochten hun heenkomen in een donker tasje. Ook 504

zakken chips werden verorberd en zorgden voor de nodige

papierafval. Wat de vloeibare omzet betrof heeft het

gele edele Brand's pils de hele feestweek beheerst, want

er gingen maar liefst 3.700 liter of 16.500 glazen in

"pis"water om.

De overige dranken werden als volgt geclasseerd:

250 flessen limonade of 1.250 glazen

280 flessen seven up of 1.400 glazen

175 flessen cola of 875 glazen

15 flessen tonic of 100 glazen

75 flessen jus d'orange of 1.500 glazen

30 flessen martini of 900 glaasjes

12 flessen bessen of 400 glaasjes.

De belangrijkste warmte werd geleverd door 670 liter

petroleum. Van het gehuurde serviesgoed ontbraken na

afloop van de week 10 lepeltjes, 10 koppen en 4

schoteltjes.

Van de 1.500 bierglazen werden er 328 begiftigd met het

spreekwoord "scherven brengen geluk".

De kosten op de receptie wat betreft de consumptiebonnen

aan de carnevalsverenigingen beliepen een bedrag

van ƒ 291,15 verdeeld over 8 café's.

De receptie bracht op het mooie bedrag van ƒ 982,99."

Bie dit 11-jaorig besjtaon bood de veurzitter van de

auwt-prinse, Jean Sieben, nuuj mötse mit vère aan.

Volges de echte carnevalstradisie is 'n möts mit vèr

allein get veur de prins en de vors.


In de enveloppe die binnekaome zaot ein mit 'n ongeldig biljèt van 1000

Mark en e breefke: "ter aanvulling van de gemeentesubsidie."

"Er kwam een deputatie van studenten uit Nijmegen onze jubileumprins

Sef I (Soons), dè bie zien aaftrèje enne door häöm zellef gemaakde schlager

presenteerde, huldigen. Zijn collega's hadden een kostelijk cadeau meegebracht.

In een bolderwagen, verborgen onder een grote doek, vervoerden zij

zijn verloofde, Ieleke Ramakers uit Spaans Neerbeek."

"De overweldigende drukte op deze receptie en de vele blijken van sympathie

waren een bewijs van de grote achting die men de Taarbreuk in

Schimmert toedraagt. Men ziet dat de cv van grote waarde is in onze dorpsgemeenschap."

De aansjaf van nuuj mötse kump jaorelangk in eder versjlaag veur. In 1978

woort besjlis om ze eindelik aan te sjaffe in zilverbrokaat mit 't waope van

Sjömmert. Me 't aanbringe van 't waope is neet meugelik omdat 't

Sjömmertse waope te drök bezat is en dat levert bie 't bordure probleme op.

Dit gemeintewaope waor oeteindelek 't aafsjeidskado van prins Eed I

(Weusten) in 1981.

Op 1 januwarie 1982 ging veer de ièjsjte kièjr de börgemeister van Nuth

zalig nuujaor winsje mit os nuuj patsje op mit 't waope van Sjömmert drop.

Of de patsje waore bie versjillende lede te klein of hunne kop waor dikker

gewore. Feit waor dat e sjtök of vief lede meujte hawe om de patsj op hunne

kop te hauwte.

Euver de samewèrking

mit anger

vereiniginge mot

zeker vermeld wère

dat die mit de hermenie

altied hièjl

good gewès is. In

1967 woort ƒ 259,-biegedrage

in de

groeate koste veur

de nuuje drumband

dè in later

jaore de raod versjillende

kièjre

begeleid hèt bie 't

Bondstreffen.

De fanfaar en de sjötterie altied present veur de Carnavalsmès.

31


Tegeliek woort besjlaote de vereiniginge en de buurte niks te gève veur 't

mitdoon aan de optoch.

In de zestiger jaore is enne tied langk e zaleprobleem gewès. Omdat in

1967/1968 geine zaal waor te vinge is 'n vergadering mit de kasteleins

bieeingerope wo dan direk 'n kasteleinsvereiniging woort opgerich. Alle

kasteleins waore tège 'n tent mit carneval, me hawe gein probleem mit 'n

tent e paar wèke veur carneval.

Op twièjde kèsjdaag woort vergaderd euver de tent. Of 't aan de vergaderdaag

laog is neet bekind, me op de èijsjte daag waor gein orkes in de tent

omdat enne verkièjrde daag in 't contrac waor vermeld. De hofkapel is toen

ingesjpronge. "De goede verstandhouding tussen fanfare en carnevalsvereniging

wierp weer rijke vruchten af" sjteit in 't jaorversjlaag.

De raod waor gans blie wie

Harie Soons zien fabrik veur

winkelwages ging oetbreije

omdat in die nuuj loods de

carnevalsfestiviteite gehauwte

koste wère. Gein tente mièj

nuädig en gein verwermingsprobleme

mièj. Me bie de

prinseproclamatie waor de

centraal verwerming helaas

nog neet klaor. De loods haw

waal 't veurdeil dat de prins

op 'n ongebruukelike meneer

oetgerope woort. 't Toneel

waor veur de groeate paort

geboewd, die waor aopegesjove

en mit karton toegemaak.

Zoea kos prins Gène III

(Kuypers) door broor Ernest,

dè neet wis wè in de laadbak

zaot, op 't podium wère gezat in de laadbak van enne bulldozer van ziene

pap. De vriendin van de prins, die auch neet wis dat Gène prins zaw wère,

waor auch volledig verrasj en wis neet wo ze 't moos zeuke.

Wie ze mit dè laadbak bie Soons aankaome vroog Gerda aan Harie "Wat

gaon veer doon?" ”Och dao mot e bietje grondwerk gedaon wère” is 't

antwoord.

32

Harie Soons mit 't ièsjte Taarmenneke (in brons).

De hoeagste ongersjeiing in de Sjömmertse

Carneval.


Mit de sjtudenteclub St. Remigius hawe de Taarbreuk auch 'n goej verhouding.

In 1968 verzörgde de sjtudenteclub e speciaal nummer van 't clubblaad

"De band dae os bink" dat gans waor gewiejd aan carneval.

In 1969 reep de vereiniging 'n vergadering bieein mit get anger vereiniginge.

't Ging toen euver 't in 't lève rope van 'n euverkoepelend orgaan om algemein

belange te behartige en om te veurkomme dat belange van vereiniginge

zich ginge doorkruuse. Toen is auch gekald euver 't eventueel boewe

van e gemeinsjapshoes. Direk daonao is men begos mit de oprichting van 'n

veurluipige sjtichting.

In 't jaorversjlaag van 1969 is te lèze: "Sinds mensenheugenis was zo'n

geweldige sneeuwval niet meer voorgekomen. De sneeuw lag op sommige

plaatsen een meter hoog. Wij hadden de grootste moeite het gemeentehuis

te bereiken.

Hoewel bulldozers en sneeuwruimers dag en nacht in de weer waren om de

wegen begaanbaar te maken, was het toch onmogelijk de optocht op

carnevalsmaandag te laten doorgaan. Hij werd verschoven naar Halfvasten

en de optocht die toen door de Schimmertse straten trok, droeg het

predikaat onvoldoende. De prinsewagen, de hoorn des overvloeds, was

evenwel zeer mooi, zoals altijd."

Bie 't jaorverslaag van 1969/1970 is later de volgende opmerking geplaats:

"Toen de optocht op carnevalsmaandag moest vertrekken heerste er grote

consternatie. Het bleek dat prins Ton I (Akkermans) door het personeel van

busbedrijf Jacobs ontvoerd was."

Tegen een losprijs van vijf bakken bier zou hij in vrijheid gesteld worden.

Met tegenzin werd hieraan gevolg gegeven en de optocht kon, zij het wat

later, mét prins Ton vertrekken. Het personeel van garage Jacobs, dat in een

oude bus ook aan de optocht deelnam, plaatste deze bus na afloop op het

Oranjeplein en ging volgens goed gebruik een glas bier nuttigen. Onder

aanvoering van elvenlid Wiel Vroemen en comité-lid Sef Voncken werd

gedachtig het spreekwoord: wie kaatst moet de bal verwachten, de bus

geschaakt en naar een onbekende plaats gebracht. Nu was het de beurt aan

de Raad van Elf vijf bakken bier te eisen als losprijs. De chauffeurs kozen

eieren voor hun geld en gaven het gevraagde".

Omdat de optoch van 1970 auch al minder good gesjlaag waor vong ièjreveurzitter

Harie Moonen dat de vereinigingsbesjtuurders persoonlik bezoch

en aangesjpaord mooste wère. 't Jaor daonao waor 't enne optoch dè in

jaore neet zoea good waor.

33


1981 Prins Hans I

Hans Jacobs

1982 Prins Rob I

Rob Kuypers

1983 Prins Wim I

Wim Riedel

1984 Prins Robert I

Robert Louis

34

'n Carnevalsmès op carnevalszondig vinge veer noe gans

gewoon. Me in 1972 wie dit veur de ièjsjte kièjr gebeurde

waor dit neet zoea gewoon.

Op 13 fibrewarie woort prins Loe I (Wehrens) om hauf

èllef mit de hermenie aafgehaold om nao de ièjste carnevalsmès

te gaon. 'n Mès, wobie de vors gein communie

mog oetreike, die 27 jaor geleje gans get in gang hèt

gezat.

Dao is toen zoeaväöl euver gezag en in de gezètte

gesjreve dat dit pesjtoear Beckers sjlaopeloze nachte hèt

bezörg. Hè haw sjpiet devan

dat 'r draan begos waor.

Dees mès hèt zich 'n vaste neet mièj weg te dinke plaats

verworve in 't jaorlikse carnevalsprogram.

In 't jaoversjlaag van 't sezoen 1974/1975 sjrif sikretaris

Thei Eijssen op zien bekinde meneer:

"Samen trekken wij via de Langstraat naar de kerk

alwaar om 11 uur begon het eucharistisch werk.


Vorst Harie gaf als doodgewone leek

een goede en degelijk geformuleerde

preek".

Later hèt Thei es vors zellef nog hièjl

väöl degelike prèke gehauwte.

De controle op de loonbelasting

leverde de fiscus euver de jaore

1965, 1966 en 1967 een extra bedrag

op van ƒ 66,87.

De raod van ellef hèt in de loup van

de jaore 'n tradisie opgeboewd bie

recepties, die bezoch wère "om de

beste wensen over te brengen en

voor de rest van de avond het natje

en het droogje niet onaangeroerd te

laten staan". Es de raod is gewès

kint de receptie gesjlaote wère.

Vors Thei maak in de jaorversjlage, wie 'r nog sikretaris waor, sjus wie noe

auch nog es sjprèker, hièl dèk gebroek van de rijmvorm. Nog e paar

veurbeelde:

"Vergeten is menselijk zo zegt Harie Soons gewis

Potverdorie heb ik de vrouw vergeten, dat is niet mis."

35


En enne angere kièjr:

"Als vorst Harie graag wil stappen

(naar Nieuw Zeeland rond deze tijd)

moet hij niet meer lappen."

Nao de receptie in Ulesjtraote (22 jaor) ging nog enne groep hongerliejers

van de raod ète in de Dorpskroon, wo ze nog neet koste wachte tot 't ète

geserveerd woort. Ze begoste al aan 't koudbuffet dat veur de raod van

Ulesjtraote klaor sjtong.

'n Jubileumreceptie in Gebrook kos neet bezoch wère in verband mit

autoloze zondig.

Carneval veur de jeug is in de zevetiger jaore ummer georganiseerd door de

jeugraod. Die verzörgde drie daag langk de carnelvalsaovende in 't gemeinsjapshoes

veur de jeug awer es 12 jaor en veur de nog jongere de carnevalsmiddige

op zondig en dinsdig, wie dat noe nog ummer is. En dingk mer

neet dat eine jonger es 12 jaor langer es neuge oer kos blieve. Dao zörgde

juffrouw Mia waal veur, die ze onger de polonaise waal droetpikde.

Tot de orkeste die op die aovende höbbe gesjpeeld behuärt enne groep dè

sjpeelde onger leiding van Gerrit Zeegers, de Bajkes, die nog eder jaor mit

carneval in Sjömmert te vinge zin en noe mit de eige kinger.

'n Anger orkes dat nao de Bajkes veur de sjtumming zörgde waor de

Notekrakersj.

Sjus wie 't 11-jaorig besjtaon is auch 't 22-jaorig besjtaon groeat gevierd.

Dat André Eijssen ziene veurnaam te danke hèt aan 't feit dat er gebaore is

op d'n daag dat André Soons es 21-ste prins woort oetgerope geit nog veuraaf

aan de viering van 't twièjde jubileum.

De twèijde jubileumprins waor prins Piet II (Keulers).

Op 't program sjtong o.a.'n reünie van auwt-leden, auwt-prinsen, comitéleden

en partners. Gelèze in 't versjlaag:

"dank aan de dames die voor de heerlijkheden hadden gezorgd. De

Taarbreuk mogen trots zijn dat zij geen traiteur nodig hebben."

De jubileumzitting woort gehauwte in 't nuuj verboewde gemeinsjapshoes,

dat sjus 't zilvere fièjs achter de rök hèt. Tot de gaste behuärde de

Waggelère oet 's Gravenvoeren, die in plaats van ongersjeiïnge veur eder

raodslid twièj forelle mitbrachte die ze sjmörges gevange hawe. Sef Kuipers

presenteerde de jubileumzitting, wie 'r dat daonao nog jaorelangk op zien

eige meneer gedaon hèt.

36


Veur de bejaardenzitting, die allewiel seniorenzitting weurt geneumd,

woorte de kranke die boete Sjömmert verbleve, door de plaatselike ongernummersj

gehaold.

De kingerzitting besjtong toen oet 'n fancy fair.

De zitting mit de prinseproclamatie

verleep neet gans wie gewunsj.

De volgorde van de artieste waor 't

groeatste probleem doordat väöl

artieste auch op anger plaatse

mooste optrèje. De pauze woort mer

vervreug en vors Harie melde dat

buutereedner Harie Vaessen krank

waor. Nao de pauze kaom 'r toch

opdage. 't Sjient dat me in de carnevalstied

sjnel opknap.

De Dörper Blaoskapel oet Helden

brach toen 'n symfonie van groeate

klasse.

De dankmès en de jubileumreceptie

woorte op dezelfde daag gehauwte.

Nao de receptie waor paniek. Dao

waor brand bie Thei in 't Getske. De

raod waor èijder dao es de

brandweer. Auch in zoean situatie is Laurens Zeegers in de buut

't 'n echte club van vrung, wat auch

bliek oet 't feit dat de lede van de raod de luuj oet hun midde zelf nao 't

graaf drage. Tot noe toe is 't pas eine kèijr veurgekomme dat ze dees

dreuvige plich höbbe motte vervölle veur enne dè gesjtorve is wie 'r nog in

functie waor nl. veur Wiel Vroemen.

D'n daag nao de brand moos prins Piet (Keulers) op veur zien rie-exame. De

examinator vroog of hè mer nao hoes zaw vare. Veur de geïnteresseerde:

Piet waor neet gesjlaag.

In de mès op carnevalszondig verzörgde prins Piet II de prèk.

Euver de sjleuteleuverdrach nao de mès vilt te lèze:

"Wij zijn ons ervan bewust dat tijdens deze drie dagen in samenwerking met

de prins de wijze raad niet op de lauweren zal rusten als de gemeenteraad.

Volgend jaar zijn beide partijen even sterk 11-11. Hoe het dan zal gaan

lopen.

Hierover kunnen wij het beste een afwachtende houding aannemen. Zou

het met hun niet lukken dan kan eventueel nog altijd geruild worden."

37


1985 Prins André

André Lemmens

1986 Prins Jan III

Jan Limpens

1987 Prins Guido I

Guido Kuypers

1988 Prins Peter

Peter Dols

38

De receptie doerde 6 oere en de Kangoroes oet Australië

waore de wietstkommende, die ongersjeiinge hawe veur

Harie, Johan, Wiel en prins Piet II.

De auwt-prinse booje de vereiniging 'n nuuj plaat aan

mit embleem in emaille, te drage door de toekomstige

prinse.

Op de jubileumreceptie woort Harie Soons beneump in

de orde van de Wagelère van Voere. De meujte wèrt om

te vertèlle is 't feit dat de Wagelèr op enne cursus

gemaak is door Ad Vloet in opdrach van Harie Soons om

'm te gève aan Voere. Datzelfde beeldje is toen deens

gaon doon es de Wagelèr in de vorm van 'n ongersjeiing.

Saoves zin toen nog de cafees bezoch vergezeld door de

Taarbende, de groep dè sjtamt oet de bekinde Soonsfamilie.

Op carnevalsmaondig trok de jubileumoptoch. Op de

Bies woort mit ein oer vertraging gesjtart onger de dreiging

van 'n wolkbreuk. Dao sjtinge min Sjömmertenère

te kieke want ze trokke massaal mit in d'n optoch. Dat

leverde auch die oer vertraging op. Wat auch nog hièjl

apaart waor aan deze optoch:

"De schutterij sloeg bij het kruispunt Creuwels (allewiel

zèk v'r bie 't Oranjeplein) de optocht gade.

Die was toen al binnen. De prinsenwagen moest toen

het traject Torenstraat, Bockhofweg, Groot Haasdal,


Nieuwstraat en Klein Haasdal nog afleggen." Euver laoker in de optoch

gesjpraoke.

De prinsewage, enne groep zeemeerminnen, waor ontworpe door Jo Beckers

en woort opgesjlage in de sjuur van Tinus Voncken op de hook van de

Sjtroek en de Marewèg.

Carnevalsdinsdig trok 't ièjsjte zaate hermenieke door 't dörp. Dat waor

ontsjtange oet afgevaardigde van de Taarbende in de houp dat dit in de

toekoms weerklank zou vinge.

En dat hèt 't gevonge.

In 1979 höbbe veur de ièjsjste kièjr zaate hermeniekes door 't dörp getrokke,

10 sjtöks. Organisatie en jurering waore in heng van 't trio: Jan Aarts, Jean

Sieben en Jean Thewessen.

Dit trio is tot 1995 bieeingebleve, toen is Jean Sieben opgevolg door Jan

Theunissen.

In de loup van de jaore is gans get gesjleuteld aan de formuul. In 't begin

zin de hermeniekes op dinsdigmiddig gesjtart vanoet de versjillende cafe's

om dan tège d'n aovend allenej in dezelfde café veur de priesoetreiking te

zin. Later is d'r weer e sjtök optoch van hermeniekes aangebreid en e defilé,

dat vanaaf de trappe bie de veurdeur van dokter Aarts weurt aafgenomme

door de raod en weurt beaordeild door de jury.

39


Daonao trèk dan alles, soms waal 300 muzikante, door nao 't gemeinsjapshoes

wo eeder zaate hermenie nog eine kièjr 't bèste beintje veurzèt en e

diploma aan de drapeau maog hange. Dat 't eeder jaor vreselek sjpannend

is bliek oet de versjille in punte die zoea klein zin daste ze neet kins zeen.

Daobie krieg eedere muzikant nog e klein aandingke, meistal enne button.

Tegeliek mit 't jubileum van de Taarbreuk vilt auch e jubileum van de zaate

hermeniekes, die in 2000 veur de 22ste kièjr zulle rondtrèkke.

Nève 't bezeuke van kranke en recepties zin nog mièj bezeuke die eder jaor

trukkomme. E carnevalsjaor liek hièjl kort, me in dè korte tied gebeurt hièl

väöl. Zoea sjtaon vas op 't program: 't bezeuke van de gezamelike carnevals-aovend

van Jong Nederland,

Jongerenkoor, Kinderkoor en misdienaars,

de carnevalsmiddig op de

sjoeal, 't carnevalsdisco, 't auw-wieverbal

en Groeat Hazel. En Hazel

zauw Hazel neet zin es 't neet get

apaarts hauw. Neet allein 'n eige

auw-wieverbal me auch nog enne

eige prins, al mièj es 25 jaor, Hub

d'n enigste.

't Kint toch zoea leuk gezag wère:

"De voorzitter opent de vergadering

met de groet aan de prins, die niet

aanwezig is."

"Als laatste kwam jong talent in de

buut, mej. Nelissen uit Genhout, die

de lachspieren van sommige stugge

bejaarden zelfs nog in beweging

bracht."

In 1980 sjteit gesjreve dat Harie

Soons zich bedangk es ziene verjaordaag

op esjgoonsdig vilt. En zoea

gebeurde 't auch in 1989.

De trots van Hazel, ”Prins Hub d’n Enigste”.

Kleine foto: Prins Hub in een deepgaond

gesjprek mèt vors Thei.

40


Auch vingste in 1980: "Tegen de avond werden diverse café's bezocht. Voor

het eerst was de "Taarbende" aanwezig bij het rondtrekken. Dit gaf natuurlijk

een geweldige sfeer."

En nog get biezonders oet datzelfde jaor: "Daar onze vereniging thans zelf in

het bezit is van een deugdelijke geluidsinstallatie en het weer het toegelaten

heeft vond de prijsuitreiking van de optocht plaats op het Oranjeplein.

Wat een succesvol verloop had."

En in 1981 bie de oetreiking van de gouden Toon Hermans legpenning aan

Jef Dacier in Gölpe vraog ein mevrouw:"Uit welke stad zijn jullie?" Wier commentaar

neet nuädig.

"Kostenstijgingen doen zich voor en het zal in de toekomst er niet beter uit

gaan zien. Het zal voor ons steeds lastiger worden, want carneval vieren is

geen noodzaak maar wel gezond voor iedereen."

In 1982 haw Harie Soons gans sjtiekem gereigeld dat twièj lede van de raod,

Piet en Thei, de bondsongersjeiing zawe kriege (zellefs de rèkening haw 'r

achtergehauwte). Me hè haw de pech dat eine van 't bondsbesjtuur de wèg

nao de plaats van oetreiking, café Oos Heim, neet kos vinge en oetgerèkend

aan ein van de twièj kandidate de wèg vroog.

Auch in 1982 vilt te lèze: "Wat neemes haw dörve houpe waor gebeurd, 'n

zitting mit Sjömmertse artieste mit ein daverend succes. Hieoet kin veer

opmaake dat veer in de kommende jaore kinne aafzeen van duur betaalde

artieste van boetedörps."

Altied present op

alle zittinge

van de Taarbreuk:

oos eige Hofkapel.

41


1989 Marc I

Marc Wiekken

1990 Prins Edward I

Edward Groteclaes

1991 Prins Roger I

Roger Custers

1992 Prins Marcel I

Marcel Kuypers0

42

Bie 't aftrèje van edere prins, dat onger de zaoterdigzitting

gebeurt, is in de loup van de jaore de tradisie ontsjtange

om de raodslede toe te sjprèke en 'n klein attentie

te gève.

Rob I (Kuipers) hing alle raodslede bie zien aafsjied 'n

druäg woosj om. De ein woosj hing lièjger es de anger

wat vanoet de zaal e sjtom gezich waor.

In 1984 hèt zich get veurgedaon wat zelde of noeats

veurkump. Veer höbbe toe in ein jaor twièj prinse gad.

Prins Robert I (Louis) is toen zoea krank gewès dat 'r

tiedelik is vervange door ziene broor Tjerrie.

"Op 1 januari 1986 kwamen we bij elkaar voor de nieuwjaarsreceptie

bij onze jarige eerste prins, die 50 jaar was

geworden. Als cadeau kreeg hij enkele flessen wijn die

we enkele jaren geleden bij hem geleend hadden."

Oet dat jaor zin nog mièj dinger 't opsjrieve en lèze wèrt.

In de sjoeal zin toen de Sjömmertse schlagers opgenomme

op e bendje. "De verkoop was een succes."

"Door de extreme koude kon de fanfare niet blazen. Er

werd voorgesteld om jonge jenever in de instrumenten

te doen tegen het bevriezen, maar dan zouden de

spelers zuigen in plaats van blazen."

"Om precies 14.11 uur werd door Frans Soons, ons

nieuwe comitélid, het startsein gegeven om de optocht

te laten vertrekken. Wat velen niet gedacht hadden was

dat de carnevalsvereniging ook eens op tijd kon zijn, met

als gevolg dat velen te laat waren.

Op een paar plaatsen na trok de optocht goed door, zelfs

het fricandellen uitdelen door de friture in Haasdal hield

niet op."

Euver de zaate hermeniekes woort in 1986 gezag: "Wat

de prijsuitreiking betreft was dit het eerste jaar dat de

geluidsinstallatie boven het lawaai van de zaate hermeniekes

uitkwam."

In 1987 is veur de ièjste kièjr in de geschiedenis van de

Taarbreuk de bejaardenzitting neet op dinsdig veur de


groeate zitting gehoute me op donderdig (om reden van organisatorische

aard in het gemeenschapshuis).

Op 't prinsebal van 1987 woort door de gaste oet Voeren de Sjömmertse

bevolking de bekinde kusjesdans gelièjrd.

Auch 't jaor 1988 hèt get apaarts: "Harie Moonen verkocht het eerste lot van

onze gewichtraadactie aan pastoor. Iedereen kan tegen betaling van ƒ1,-raden

naar het totaalgewicht van de raad van elf. Op carnevalsdinsdag

wordt bij het presenteren van de zaate hermeniekes, telkens als een hermenie

naar boven gaat, een lid van de raad gewogen. De prijzen zullen daarna

in parochieblad en streekbladen bekend worden gemaakt."

"Zolang als dit jaar had de optocht nog nooit getrokken vanwege de verkoop

voor de gewichtraadacie."

"Zo kwamen we aan het totaalgewicht van 972,2 kg, gemiddeld dus 88,3 kg.

Wie verantwoordelijk is voor dit hoge gemiddelde vraagt Piet Keulers zich

af."

Es 33ste prins van de Taarbreuk is Marc I (Wiekken) oetgerope. Bie dit

jubileum is 'n marathon-receptie gehauwte mit hèijl väöl ongersjeiinge en

omdat Vors Harie op esjgoonsdig jäörig waor trooj 'r aaf.

D'r waore ongersjeiinge van de BCL veur:

Harie Soons 3 x 11 jaor vors

Wiel Vroemen 3 x 11 jaor lid

Johan Kuipers 3 x 11 jaor lid

Harie Moonen 3 x 11 jaor lid

Giel Kuypers 3 x 11 jaor lid comité

Hub Selder 1 x 11 jaor besjtuurslid

Funs Wehrens 2 x 11 jaor lid comité

Theo Eijssen 2 x 11 jaor lid

Door de Taarbende is toen 't ièjsjte Taarmenneke aan Harie Soons kado

gedaon, wobie is vasgelag dat dit de hoeagste ongersjeiing in de

Sjömmertse carneval zauw zin en blieve. 't Besjtuur van de Taarbreuk haet

dit inesjatief natuurlik onger zien hoede genomme en maak oet wienèij

dees ongersjeiing oetgereik weurt.

Later is toen auch (door Vera de Haas) nog e bronze Taarmenneke ontworpe,

es medaille, om nog enne tusjetrap in oos ongersjeiinge aan te

bringe.

Sef Kuipers hèt dees decoratie es èijsjte maoge ontvange. Later hèt auch

vors Thei dees ongersjeiing ontvange en veurig jaor Hub Selder bie zien

aafsjeid.

43


1993 Prins Barry I

Barry Kuipers

1994 Prins Roger II

Roger Slakhorst

1995 Prins Marc II

Marc Vroemen

1996 Prins Roger III

Roger Notermans

44

In de beginjaore 90 is 't trèkke van de optoch op

maondig e paar kièjr neet doorgegange. In 1990 laog 't

aan 't wèr en in 1991 zin alle boeteactiviteite aafgelas

vanwege de golfaorlog. In 1990 is de optoch toen mit

haufvaste doorgegange in de rège.

Auch de zaate hermeniekes höbbe toen getrokke: "Toen

de raad klaar stond voor het defilé op de parkeerstrook

tegenover dokter Aarts, kon deze niet aanzien dat men

daar in de stromende regen stond te wachten en

nodigde de raad naar binnen. Toen we eenmaal binnen

waren was de route van het defilé gauw aangepast en

kon dit worden afgenomen vanaf de trappen van het

huis van dokter Aarts. Na het defilé werd maar gelijk

afgesproken om het daar het volgend jaar weer te doen."

En zoea geit 't nog altied.

Veur de ièjsjte kièjr moos in 1992 'n extra zitting wère

ingelas om alle luuj geplaats te kriege en zelfs dè extra

aovend waor al bienao oetverkoch.

"n Anger opvallende zaak oet dat jaor is 't feit dat toen

twièj prinse höbbe mitgetrokke in de optoch. Omdat

veurig jaor d'n optoch neet kos doorgaan in verband mit

de golfaorlog trok prins Roger I (Kusters) van 1991 mit

en prins Edward I (Groteclaes) van 1992. Eine prinsewage

ging veur in de optoch mit onger begeleiding

van de dames van de raodslede.

In 1993 woorte de ièjsjte lede van de "ereraad" beneump.

Auwd-vors Harie woort beneump tot erevors en Piet

Frijns tot erevoorzitter en Jo Vankan tot erelid.

Tot noe toe zin dao nog allein Maurice Kerkhofs in 1994

en Hub Selder in 1998 es erelid biegekomme.

Auch zin in 1993 de sjpeldjes veur de auwt-prinse

ingeveurd sjus wie 't Taarmenneke mit "veer sjteune de

optoch". Dit weurt eder jaor verkoch aan de ongernummesj

van Sjömmert om de carneval te sjteune

(allewiel heisj dat sponsere).

Oet 1994 kint vermeld wère dat de wimpels zin bedach,

die noe es versering bie väöl hoeser en in etalages in de

carnevalstied te zeen zin.


In 1996 is de organisatie van de zittinge door de kneeje gegange. De naam

bejaardenzitting is veranderd in seniorenzitting "na door de voorzitter van

de bond van ouderen hier jaren op te zijn gewezen, dat de naam bejaardenzitting

niet meer van deze tijd is."

De Seniorenzitting

In 't jaorversjlaag van 1998 sjteit te lèze:

"Prins Ronald (Kuipers) en zijn prinses Noëlla werden in alle vroegte ontvoerd

om ergens samen met hun vrienden op carnevalszondag te gaan ontbijten

en wel op een typisch Schimmertse plaats "de watertoren". In alle

vroegte werden ze van huis opgehaald en geblinddoekt door Schimmert

gereden om tot slot de klim naar boven te moeten maken om te ontbijten.

Hierna werden ze weer braaf thuisgebracht."

Wat de Sjömmertse bevolking in dik 40 jaor neet hèt kinne verandere en e

paar päölkes waal is de optochroute. In 1998 zörgde e paar päölkes in de

Hoofdsjtraot veur ein omwenteling. De route woort aangepas veur get

päölkes die in 't begin auch nog eder moment verdwene.

Veur eederein dè meint dat 'r veur 1957 geine carneval woort gevierd in

Sjömmert volg noe e sjtökske oet 'n gezèt oet 1864:

45


1997 Prins Etienne I

Etienne Souren

1998 Prins Ronald I

Ronald Kuipers

1999 Prins Marc III

Marc Soons

C.V. DE TAARBREUK SJÖMMERT

46

Schimmert, 31 Januarij 1864.

"Zoo als in alle voorname plaatsen, zal ook te Schimmert dit jaar

Vasten-avond gevierd worden, en wel dermate dat ik vermeen dat de

vermelding daarvan, velen uwer lezers zal aangenaam zijn.

Maandag namiddag omstreeks 2 ure zal eene plegtige optogt

plaats hebben, bestaande uit 80 fraai uitgedoschte cavaliers te

paard en circa 200 muziekanten en cavaliers te voet, hulde brengende

aan de vleugels des windmolens, die van hun verheven standpunt

zich steeds vervolgen en zonder zich onderling schade toe te

voegen altijd op behoorlijken afstand van elkander blijven.

De tot dat einde met vlaggen en kransen prachtig versierde molen

zal zijn in gestelde vleugelen tot spreekgestoelte leenen.

Op den bovenstaande vleugel zal een wereldberoemd redenaar

eene redevoering houden over Limburgs geluk en welvaart, (uit de

hoogte beschouwd) over de verhooging van den accijns op bier en

gedisteleerd, alsmede over de opvoering der grondbelasting en de

2000 Prins ????


herziening der personele belasting waardoor aan den burgerstand het regt wordt verzekerd,

om op gelijken maatstaf zijn aandeel in de belasting te mogen betalen, voor zijne schamele

woning, als den rentenier of graaf of prins voor zijn kasteel.

Op den regter vleugel zal een anderen redenaar een historisch tafereel ontwikkelen over

"onregt slaat zijn eigen meester", ten onderwerp hebbende de geschiedenis van Limburg ,

sedert zijne inlijving bij den Duitschen bond.

In dit tafereel wordt voornamelijk aangetoond, hoe deze onwettige toestand, Nederland in

allerlei verwikkelingen brengt, hoe het thans zijn geld en Limburgs zonen aan Duitschland

ten offer moet brengen, om dat land eene zeehaven te helpen veroveren, ten einde zich daardoor

ten nadeele van Nederland, een bron van handel en scheepvaart te openen, enz. enz.

Op den linker vleugel zal een trio van hooggeleerde meesters plaats nemen, die door

allerlei middelen en bewijsstukken zullen aantoonen, dat Limburg verongelijkt wordt, dat

zijne vertegenwoordigers er de schuld van dragen, dat dezen op stal gezet en door nader

door hun aantewijzen ver-dienstelijke personen vervangen moeten worden.

Eindelijk op den ondersten vleugel zal een nieuw Don Quichotte dapper te velde trekken

tegen alle faits-accomplis. Hij zal ze naar waarde weten te bestrijden; hij zal de lofbazuin

aanheffen voor alle pamphletaires en inzenders van onteerende en las-.......

De muziekanten zullen na elke redevoering spelen, en na de laatste een nog ongecomponeerden

marsch uitvoeren, tijdens denwelken de triomfale togt naar de nieuwe schoolplaats

trekt om aldaar den eersten steen te gaan leggen.

De feestelijkheden van dezen en den volgenden dag, waarop mastklimmen, narrenslederijden

enz. zal plaats hebben, zullen geëindigd worden met het uitwerpen van waffelen,

puffertjes, moppen en pruimtabak, en des avonds groot bal masqué enz. enz. enz."

Is dan noe gaar niks veranderd in 135 jaor?

't Enige dat angesj is is dat ze toen alles op eine daag aafwèrkde: d'n

optoch, de buute, zèskamp, aw wieverbal en heilhoes.

Natuurlek is dit verhaol neet kompleet. Bie de Taarbreuk gebeure in eder

sezoen enne hièjle boel klein dinger, onger os jonges, die me noe eimaol

neet op papier kint zètte, me die waal e groeat gedeilte van de sfeer in de

club oetmaake.

Houpelek höb geer es lèzer neet allein kinne zeen dat die

kouver get motte doon om van de carneval in Sjömmert

get te maake, me höb geer auch e bietje van die apaarte

sfeer kinne preuve.

Sjömmert, augustus 1999

Ger Derks

47


De Raod door de jaore!

73 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 75 76 77

Naam Jaar

Jan Bouwens

Math Dreessen

Theo Eijssen

Joes Fierly

Piet Frijns

Gim Geyselaers

Jo Goossens

Maurice Kerkhofs

Piet Keulers

Johan Kuipers

Ernest Kuypers

Marcel Kuijpers

Frans Mertens

Harie Moonen

Hub Selder

Gé Soons

Harie Soons

Hub Soons

Hein Spaetgens

Hub Steins

Jo Vankan

Wiel Vankan

Marc Vroemen

Wiel Vroemen

Eugene van Weersch

Loe Wehrens

Eed Weusten

Ed Willems

Gil van Wunnick

Ereleden (in volgorde van benoeming)

Harie Moonen 1968 ere-voorzitter

Gim Geyselaers 1981 ere-lid

Harie Soons 1989 ere-vorst

Piet Frijns 1993 ere-voorzitter

Jo Vankan 1993 ere-lid

Maurice Kerkhofs 1994 ere-lid

Hub Selder 1998 ere-lid

Penningmeester

Joes Fierly 1960-1961

Maurice Kerkhofs 1961-1971

Theo Eijssen 1971-1981

Piet Frijns 1981-1983

Jan Bouwens 1983-1989

Loe Wehrens 1989-heden

Secretaris

Jo Vankan 1960-1965

Maurice Kerkhofs 1965-1972

Theo Eijssen 1972-1981

Piet Frijns 1981-1983

Piet Keulers 1983-heden

Ondervoorzitter

Harie Soons 1960-1968

Piet Frijns 1968-1970

Jo Vankan 1970-1972

Hub Selder 1972-1992

Gé Soons 1992-1998

Theo Eijssen 1998-heden

Voorzitter:

Harie Moonen 1960-1968

Harie Soons 1968-1970

Piet Frijns 1970-1981

Theo Eijssen 1981-1998

Gé Soons 1998-heden

Ceremoniemeester:

Maurice Kerkhofs 1959-1965

Piet Frijns 1965-1970

Gim Geyselaers 1970-1980

Jan Bouwens 1980-heden

Similar magazines