05.05.2013 Views

Exportcertificering vanaf boerderij en VC - Voedsel en Waren Autoriteit

Exportcertificering vanaf boerderij en VC - Voedsel en Waren Autoriteit

Exportcertificering vanaf boerderij en VC - Voedsel en Waren Autoriteit

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED<br />

Deze instructie beschrijft de procedures bij de export van lev<strong>en</strong>de vark<strong>en</strong>s vanuit Nederland (<strong>vanaf</strong> e<strong>en</strong><br />

<strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>vanaf</strong> e<strong>en</strong> verzamelc<strong>en</strong>trum) naar andere lidstat<strong>en</strong> <strong>en</strong> de export van lev<strong>en</strong>de vark<strong>en</strong>s naar<br />

derde land<strong>en</strong>.<br />

In bijlage 3 van deze instructie is het handhavingprotocol bij omissies exportcertificering vark<strong>en</strong>s<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

2 WETTELIJKE BASIS<br />

2.1 EU-regelgeving<br />

• RL 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukk<strong>en</strong> op het<br />

gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runder<strong>en</strong> <strong>en</strong> vark<strong>en</strong>s;<br />

• RL 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire <strong>en</strong> zoötechnische controles in het<br />

intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde lev<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong> <strong>en</strong> product<strong>en</strong> in het vooruitzicht<br />

van de totstandbr<strong>en</strong>ging van de interne markt;<br />

• RL 92/102/EEG van de Raad van 27 november 1992 met betrekking tot de id<strong>en</strong>tificatie <strong>en</strong><br />

registratie van dier<strong>en</strong>;<br />

• RL 96/93/EEG van de Raad van 17 december 1996 inzake de certificering van dier<strong>en</strong> <strong>en</strong> dierlijke<br />

product<strong>en</strong>;<br />

• BE 2008/185/EG van de Commissie van 21 februari 2008 betreff<strong>en</strong>de aanvull<strong>en</strong>de garanties t<strong>en</strong><br />

aanzi<strong>en</strong> van de ziekte van Aujeszky voor het intracommunautaire handelsverkeer van vark<strong>en</strong>s, <strong>en</strong><br />

betreff<strong>en</strong>de criteria voor de over deze ziekte te verstrekk<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>s;<br />

• Verord<strong>en</strong>ing 97/1255/EG van de Raad van 25 juni 1997 betreff<strong>en</strong>de de communautaire criteria<br />

voor controlepost(<strong>en</strong>) <strong>en</strong> tot aanpassing van het in Richtlijn 91/628/EEG bedoelde reisschema;<br />

• Verord<strong>en</strong>ing (EG) 1/2005 inzake de bescherming van dier<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s het vervoer <strong>en</strong> daarmee<br />

sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>de activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> tot wijziging van de Richtlijn<strong>en</strong> 64/432/EEG <strong>en</strong> 93/119/EG <strong>en</strong> van<br />

verord<strong>en</strong>ing(EG) nr 1255/97.<br />

2.2 Nationale wetgeving<br />

• Gezondheids- <strong>en</strong> welzijnswet voor dier<strong>en</strong>;<br />

• Regeling handel lev<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong> <strong>en</strong> lev<strong>en</strong>de product<strong>en</strong>;<br />

• Regeling prev<strong>en</strong>tie, bestrijding <strong>en</strong> monitoring van besmettelijke dierziekt<strong>en</strong>, zoönos<strong>en</strong> <strong>en</strong> TSE’s;<br />

• Regeling dier<strong>en</strong>vervoer 2007;<br />

• Regeling id<strong>en</strong>tificatie <strong>en</strong> registratie van dier<strong>en</strong>;<br />

• Besluit id<strong>en</strong>tificatie <strong>en</strong> registratie van dier<strong>en</strong>.<br />

2.3 overig<br />

• Verord<strong>en</strong>ing Vark<strong>en</strong>slevering<strong>en</strong> 2006 (PVV)<br />

• Besluit monitoring ziekte van Aujeszky bij vark<strong>en</strong>s (PVV)<br />

3 DEFINITIES<br />

Aanbieder: Persoon die bij de NVWA het verzoek indi<strong>en</strong>t om in aanmerking te kom<strong>en</strong> voor<br />

de certificering van e<strong>en</strong> partij vark<strong>en</strong>s welke zijn bestemd om te word<strong>en</strong><br />

geëxporteerd.<br />

Afvoerstal: Ruimte binn<strong>en</strong> het verzamelc<strong>en</strong>trum waar de vark<strong>en</strong>s verblijv<strong>en</strong> nádat zij t<strong>en</strong><br />

behoeve van de afvoer zijn geselecteerd naar bestemmingsadres.<br />

Bestemmingsadres: E<strong>en</strong> fysiek adres, erk<strong>en</strong>d voor het in ontvangst nem<strong>en</strong> van vark<strong>en</strong>s. Op één<br />

adres kunn<strong>en</strong> meerdere afnemers gevestigd zijn.<br />

Blokperiode: Tijdse<strong>en</strong>heid, die begint <strong>vanaf</strong> het tijdstip van eerste verzameling, van:<br />

1 e . t<strong>en</strong> hoogste 48 uur in geval de vark<strong>en</strong>s die word<strong>en</strong> verzameld<br />

slachtvark<strong>en</strong>s zijn;<br />

2 e . t<strong>en</strong> hoogste 24 uur in geval de vark<strong>en</strong>s die word<strong>en</strong> verzameld géén<br />

slachtvark<strong>en</strong>s zijn.<br />

Exploitant: Erk<strong>en</strong>ninghouder van e<strong>en</strong>, door de Minister erk<strong>en</strong>d, vark<strong>en</strong>sverzamelc<strong>en</strong>trum.<br />

(ook wel “waaghouder” g<strong>en</strong>oemd)<br />

Exporteur: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die e<strong>en</strong> partij vark<strong>en</strong>s met het oog op<br />

verhandeling naar het buit<strong>en</strong>land onder zich heeft. Op basis van artikel 2.62<br />

eerste lid van de Regeling handel lev<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong> <strong>en</strong> lev<strong>en</strong>de product<strong>en</strong> is e<strong>en</strong><br />

exporteur opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in het register “handelar<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>d vee”.<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 1 van 30


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

Fok- <strong>en</strong> gebruikvark<strong>en</strong>s: Vark<strong>en</strong>s, niet zijnde slachtvark<strong>en</strong>s, die k<strong>en</strong>nelijk bestemd zijn voor de fokkerij,<br />

voor de vleesproductie, of die bestemd zijn voor t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

manifestaties, culturele <strong>en</strong> sportieve manifestaties daarvan uitgezonderd.<br />

Houder: E<strong>en</strong> natuurlijke persoon of rechtspersoon, met uitzondering van de<br />

vervoerder, die perman<strong>en</strong>t of tijdelijk voor dier<strong>en</strong> verantwoordelijk is of ermee<br />

omgaat.<br />

Kwaliteitsysteem E<strong>en</strong> kwaliteitssysteem Prev<strong>en</strong>tie Dierziekt<strong>en</strong> op basis van artikel 56 van de<br />

Regeling prev<strong>en</strong>tie, bestrijding <strong>en</strong> monitoring van besmettelijke dierziekt<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

zoönos<strong>en</strong> <strong>en</strong> TSE’s. Het kwaliteitssysteem Quality Livestock Logistics –<strong>vanaf</strong> hier<br />

QLL g<strong>en</strong>oemd- is het <strong>en</strong>ige goedgekeurde systeem.<br />

Organisator: E<strong>en</strong> vervoerder die aan t<strong>en</strong> minste één andere vervoerder e<strong>en</strong> deel van het<br />

transport heeft uitbesteed, of, e<strong>en</strong> natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan<br />

meer dan één vervoerder e<strong>en</strong> transport in opdracht heeft gegev<strong>en</strong> of, e<strong>en</strong><br />

persoon die afdeling 1 van het journaal zoals opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in bijlage II van de<br />

Transportverord<strong>en</strong>ing heeft ondertek<strong>en</strong>d.<br />

Partij: Hoeveelheid dier<strong>en</strong> van dezelfde soort, waarvoor e<strong>en</strong> zelfde certificaat of<br />

docum<strong>en</strong>t geldt, die met hetzelfde vervoermiddel wordt vervoerd <strong>en</strong> afkomstig is<br />

uit hetzelfde land of gedeelte van e<strong>en</strong> land.<br />

Slachtvark<strong>en</strong>s: Vark<strong>en</strong>s die k<strong>en</strong>nelijk bestemd zijn om te word<strong>en</strong> geslacht.<br />

Verzamelc<strong>en</strong>trum: Plaats in Nederland t<strong>en</strong> behoeve van de verzameling van vark<strong>en</strong>s.<br />

Vervoermiddel: Voertuig, waaronder mede begrep<strong>en</strong> e<strong>en</strong> combinatie van e<strong>en</strong> voertuig met e<strong>en</strong><br />

of meer door dat voertuig voortbewog<strong>en</strong> aanhangwag<strong>en</strong>s, opleggers of<br />

containers.<br />

Vervoerse<strong>en</strong>heid: Voertuig dat of aanhangwag<strong>en</strong>, oplegger of container, die deel uitmaakt van<br />

e<strong>en</strong> combinatie als bedoeld bij de definitie van vervoermiddel.<br />

Vervoerder: E<strong>en</strong> natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor eig<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>ing of voor<br />

rek<strong>en</strong>ing van e<strong>en</strong> derde dier<strong>en</strong> vervoert. Op basis van de Regeling dier<strong>en</strong>vervoer<br />

2007 di<strong>en</strong>t de vervoerder te beschikk<strong>en</strong> over e<strong>en</strong> vergunning volg<strong>en</strong>s artikel 10<br />

of 11 van de Verord<strong>en</strong>ing(EG) 1/ 2005.<br />

Verzamel<strong>en</strong> van vark<strong>en</strong>s: Op één plaats tijdelijk bije<strong>en</strong>br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van vark<strong>en</strong>s, afkomstig van verschill<strong>en</strong>de<br />

plaats<strong>en</strong>.<br />

VVL-transportdocum<strong>en</strong>t: Bevestiging van de voorg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> transportmelding, als bedoeld in artikel 20,<br />

van de Verord<strong>en</strong>ing Vark<strong>en</strong>slevering<strong>en</strong>.<br />

4 AANVRAAG<br />

4.1 <strong>vanaf</strong> e<strong>en</strong> verzamelc<strong>en</strong>trum<br />

De aanbieder (exploitant van het verzamelc<strong>en</strong>trum) di<strong>en</strong>t de aanvraag digitaal in via de website van de<br />

NVWA :<br />

• e<strong>en</strong> correct ingevulde melding betreff<strong>en</strong>de het voornem<strong>en</strong> tot het houd<strong>en</strong> van één of meerdere<br />

blokperiodes met, waar van toepassing, het verzoek om uitvoering van<br />

certificeringswerkzaamhed<strong>en</strong> t<strong>en</strong> behoeve van de export van vark<strong>en</strong>s middels het daarvoor door de<br />

NVWA beschikbaar gestelde digitale formulier;<br />

• opgave van alle volledige eindbestemming<strong>en</strong> bij de exportaanvrag<strong>en</strong> voor exploitant<strong>en</strong> van<br />

vark<strong>en</strong>sverzamelc<strong>en</strong>tra die niet gecertificeerd zijn bij QLL of die geschorst zijn bij QLL;<br />

• afdeling 1 van het journaal bij lang transport voor exploitant<strong>en</strong> van vark<strong>en</strong>sverzamelc<strong>en</strong>tra die niet<br />

gecertificeerd zijn bij QLL of die geschorst zijn bij QLL ;<br />

• e<strong>en</strong> uitdraai van de routeplanner “Rout<strong>en</strong>et” bij alle transport<strong>en</strong> <strong>vanaf</strong> vark<strong>en</strong>sverzamelc<strong>en</strong>tra die<br />

niet gecertificeerd zijn bij QLL of die geschorst zijn bij QLL;<br />

• bij certificering van alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> achterwag<strong>en</strong> <strong>vanaf</strong> e<strong>en</strong> verzamelc<strong>en</strong>trum die niet gecertificeerd zijn<br />

bij QLL of die geschorst zijn bij QLL:<br />

e<strong>en</strong> uitdraai van de routeplanner “Rout<strong>en</strong>et” <strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> van toepassing, e<strong>en</strong> kopie van afdeling 1<br />

van het journaal van de voorwag<strong>en</strong>.<br />

Deze melding<strong>en</strong> <strong>en</strong> verzoek<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> minimaal 1 werkdag voor de export <strong>en</strong> voor 08.00 uur zijn<br />

ingedi<strong>en</strong>d, export<strong>en</strong> voor maandag moet<strong>en</strong> op vrijdag voor 08.00 uur word<strong>en</strong> ingedi<strong>en</strong>d.<br />

4.2 <strong>vanaf</strong> e<strong>en</strong> <strong>boerderij</strong><br />

De aanbieder (exporteur) di<strong>en</strong>t de aanvraag digitaal in via de website van de NVWA:<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 2 van 30


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

• e<strong>en</strong> correct ingevulde aanvraag met het verzoek om uitvoering van certificeringswerkzaamhed<strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong> behoeve van de export van vark<strong>en</strong>s;<br />

• opgave van de volledige eindbestemming bij e<strong>en</strong> exportaanvraag voor vervoerders die niet<br />

gecertificeerd zijn bij QLL of die geschorst zijn bij QLL;<br />

• afdeling 1 van het journaal bij lang transport bij vervoerders die niet gecertificeerd zijn bij QLL of<br />

die geschorst zijn bij QLL;<br />

• e<strong>en</strong> uitdraai van de routeplanner “Rout<strong>en</strong>et” bij alle transport<strong>en</strong> van vervoerders die niet<br />

gecertificeerd zijn bij QLL of die geschorst zijn bij QLL;<br />

• e<strong>en</strong> kopie van het certificaat van goedkeuring van de veewag<strong>en</strong>, afgegev<strong>en</strong> door de RDW voor<br />

veewag<strong>en</strong>s voor lang transport, of e<strong>en</strong> bewijs van goedkeuring van de veewag<strong>en</strong>, afgegev<strong>en</strong> door<br />

Dekra voor veewag<strong>en</strong>s voor kort transport, <strong>en</strong> e<strong>en</strong> kopie van de vergunning type 1 of 2 van de<br />

opgegev<strong>en</strong> vervoerder bij export<strong>en</strong> waarbij stalkeuring in afwezigheid van de veewag<strong>en</strong> wordt<br />

aangevraagd (mogelijk voor deelnemers van QLL die voor deze exportmodule gecertificeerd zijn);<br />

• bij certificering van alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> achterwag<strong>en</strong> bij transport<strong>en</strong> van vervoerders die niet gecertificeerd<br />

zijn bij QLL of die geschorst zijn bij QLL:<br />

e<strong>en</strong> uitdraai van de routeplanner “Rout<strong>en</strong>et” <strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> van toepassing, e<strong>en</strong> kopie van afdeling 1<br />

van het journaal van de voorwag<strong>en</strong>.<br />

De exportaanvrag<strong>en</strong> met bijbehor<strong>en</strong>de docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> minimaal 1 werkdag voor de export <strong>en</strong> voor<br />

08.00 uur zijn ingedi<strong>en</strong>d, export<strong>en</strong> voor maandag moet<strong>en</strong> op vrijdag voor 08.00 uur word<strong>en</strong> ingedi<strong>en</strong>d.<br />

4.3 accordering <strong>en</strong> planning<br />

Bij uitvoer naar e<strong>en</strong> derde land waarvan de invoereis<strong>en</strong> bij de NVWA niet bek<strong>en</strong>d zijn di<strong>en</strong>t de exporteur<br />

vooraf de eis<strong>en</strong> van het betreff<strong>en</strong>de derde land te overlegg<strong>en</strong> waaraan de te exporter<strong>en</strong> dier<strong>en</strong> moet<strong>en</strong><br />

voldo<strong>en</strong> (zgn. verzoekcertificering). Het is aan te bevel<strong>en</strong> dit ruim voor de exportdatum te do<strong>en</strong>.<br />

De medewerker van het NVWA kantoor in Eindhov<strong>en</strong> of Zwolle controleert de aanvrag<strong>en</strong> op volledigheid <strong>en</strong><br />

juistheid.<br />

Bij aanvrag<strong>en</strong> voor stalkeuring wordt gecontroleerd of de betreff<strong>en</strong>de vervoerder (bij <strong>boerderij</strong> export) of<br />

de waaghouder (bij export via e<strong>en</strong> verzamelc<strong>en</strong>trum) bij QLL aangeslot<strong>en</strong> is <strong>en</strong> tev<strong>en</strong>s niet hiervoor is<br />

geschorst.<br />

Bij export <strong>vanaf</strong> e<strong>en</strong> <strong>boerderij</strong> kan dit voor vervoerders via de link<strong>en</strong>: www.q-ll.nl -> register<br />

gecertificeerde deelnemers.<br />

Verzamelc<strong>en</strong>tra kunn<strong>en</strong> gecontroleerd word<strong>en</strong> via de link: www.q-ll.nl -> register gecertificeerde<br />

deelnemers.<br />

Indi<strong>en</strong> stalkeuring aangevraagd is op veehouderij<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> VVL A, C of E status di<strong>en</strong>t bij de planning<br />

rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> te word<strong>en</strong> met extra tijd voor het verplichte douch<strong>en</strong> op deze bedrijv<strong>en</strong>.<br />

Bij de melding van blokperiodes door verzamelc<strong>en</strong>tra di<strong>en</strong>t rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> te word<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

minimale tijd van 30 minut<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de blokk<strong>en</strong>. Deze tijd is t<strong>en</strong>minste nodig om e<strong>en</strong> correcte R&O van<br />

het verzamelc<strong>en</strong>trum uit te voer<strong>en</strong> na afloop van e<strong>en</strong> blokperiode <strong>en</strong> voordat e<strong>en</strong> nieuwe blokperiode<br />

aanvangt.<br />

Keuring zonder veewag<strong>en</strong> is uitsluit<strong>en</strong>d mogelijk bij export<strong>en</strong> korter dan 8 uur <strong>vanaf</strong> e<strong>en</strong> <strong>boerderij</strong> (niet<br />

<strong>vanaf</strong> e<strong>en</strong> verzamelc<strong>en</strong>trum) bij vervoerders én organisator<strong>en</strong> (exporteurs) die hiervoor gecertificeerd zijn<br />

bij QLL. Op de deelnemerslijst<strong>en</strong> moet de goedkeuring voor deze extra exportmodule bij zowel vervoerder<br />

als organisator/exporteur aangegev<strong>en</strong> zijn. Bij exportkeuring in afwezigheid van e<strong>en</strong> veewag<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t de in<br />

te zett<strong>en</strong> veewag<strong>en</strong> ofwel e<strong>en</strong> RDW-certificaat van goedkeuring voor lang transport te bezitt<strong>en</strong>, ofwel e<strong>en</strong><br />

Dekra-bewijs van goedkeuring voor kort transport. In beide gevall<strong>en</strong> is hiermee het aantal m2 van de<br />

veewag<strong>en</strong> bek<strong>en</strong>d <strong>en</strong> kan dus de belading bij de export beoordeeld word<strong>en</strong>.<br />

NB: Dekra is e<strong>en</strong> private organisatie die met goedkeuring van de overheid veewag<strong>en</strong>s voor kort transport<br />

op de welzijnseis<strong>en</strong> voor vark<strong>en</strong>s uit de transportverord<strong>en</strong>ing mag beoordel<strong>en</strong>.<br />

De NVWA-medewerker checkt 10 % van de aangeleverde kopieën van de door de RDW afgegev<strong>en</strong><br />

certificat<strong>en</strong> van goedkeuring of de door Dekra afgegev<strong>en</strong> bewijz<strong>en</strong> van goedkeuring op auth<strong>en</strong>ticiteit. Voor<br />

de RDW-certificat<strong>en</strong> gebeurt dit op de RDW-site ( https://vldraadpleging.rdw.nl/search.aspx ). Voor de<br />

Dekra-bewijz<strong>en</strong> gebeurt dit op de site QLL (www.q-ll.nl , via het register van gecertificeerde deelnemers).<br />

De gegev<strong>en</strong>s van de veewag<strong>en</strong> voor kort transport word<strong>en</strong> door Dekra ingebracht op de betreff<strong>en</strong>de<br />

website, nadat Dekra e<strong>en</strong> bewijs van goedkeuring heeft afgegev<strong>en</strong>.<br />

Op de exportaanvraag is tev<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> mobiel nummer van de organisator/exporteur opgegev<strong>en</strong> ter<br />

verkrijging van ev<strong>en</strong>tuele verdere informatie in geval van onduidelijkhed<strong>en</strong>.<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 3 van 30


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

Indi<strong>en</strong> van toepassing (ge<strong>en</strong> deelnemer van QLL of hiervoor geschorst) wordt de reisduur beoordeeld.<br />

Waar nodig word<strong>en</strong> ook de journaals op volledigheid <strong>en</strong> inhoud gecontroleerd met behulp van de<br />

aangeleverde rout<strong>en</strong>etuitdraai. In de gevall<strong>en</strong> waarbij de exportcertificering uitsluit<strong>en</strong>d e<strong>en</strong> achterwag<strong>en</strong><br />

betreft, word<strong>en</strong> ook de aangeleverde gegev<strong>en</strong>s van de voorwag<strong>en</strong> (rout<strong>en</strong>etuitdraai met alle tuss<strong>en</strong>punt<strong>en</strong>,<br />

ook de plaats waar de achterwag<strong>en</strong> opgehaald wordt <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel journaal) gecontroleerd.<br />

Als alles in orde is krijgt de aanbieder e<strong>en</strong> accordering van zijn aanvrag<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> aanvrag<strong>en</strong> of overige<br />

begeleid<strong>en</strong>de docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> niet correct zijn, krijgt de aanbieder mogelijkheid tot herstel <strong>en</strong> als dat niet lukt<br />

wordt de aanvraag niet in behandeling g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

5 WERKZAAMHEDEN<br />

5.1 werkzaamhed<strong>en</strong> exploitant/exporteur/vervoerder<br />

5.1.1 export via verzamelc<strong>en</strong>trum<br />

De exporteur zorgt voor de aanlevering van de vark<strong>en</strong>s op het verzamelc<strong>en</strong>trum <strong>en</strong> zorgt voor de<br />

aanlevering van de docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong>de herkomst <strong>en</strong> status van de vark<strong>en</strong>s aan de exploitant:<br />

• e<strong>en</strong> geldig VVL-transportdocum<strong>en</strong>t met geldige Aujeszky monitoringsverklaring bij export van fok-<br />

of gebruiksvark<strong>en</strong>s;<br />

• e<strong>en</strong> originele “eig<strong>en</strong> verklaring” van de veehouder voor fok- of gebruiksvark<strong>en</strong>s betreff<strong>en</strong>de de<br />

verblijfstijd op het bedrijf van herkomst (zie bijlage 2);<br />

• extra vereist<strong>en</strong> i.v.m. de export naar derde land<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> van toepassing.<br />

De exploitant voert zijn werkzaamhed<strong>en</strong> uit volg<strong>en</strong>s het goedgekeurde bedrijfsprotocol.<br />

Dit protocol ligt te all<strong>en</strong> tijde op het verzamelc<strong>en</strong>trum ter inzage van de certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts.<br />

De exploitant zorgt voor de inschakeling van e<strong>en</strong> transportondernemer met de correcte vergunning<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

faciliteert de certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts bij de keuring <strong>en</strong> bij het invull<strong>en</strong> van het exportcertificaat.<br />

Bij verzamelc<strong>en</strong>tra die gecertificeerd zijn bij QLL voert de exploitant zelf alle controles op de aan te lever<strong>en</strong><br />

docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> uit (correctheid <strong>en</strong> volledigheid). Deze controles word<strong>en</strong> aantoonbaar gemaakt door het<br />

overlegg<strong>en</strong> van het controleformulier blokperiode aan de certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts. Verzamelc<strong>en</strong>tra met e<strong>en</strong><br />

geldige QLL certificering kunn<strong>en</strong> bij exportcertificering keuring op stal krijg<strong>en</strong> i.p.v. aan de klep. Tev<strong>en</strong>s<br />

behoev<strong>en</strong> op dergelijke verzamelc<strong>en</strong>tra de definitieve eindbestemming<strong>en</strong> van de transport<strong>en</strong> pas t<strong>en</strong> tijde<br />

van de exportcertificering aangeleverd te word<strong>en</strong>. Bij export naar derde land<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t overig<strong>en</strong>s bij de<br />

exportaanvraag wel altijd het land opgegev<strong>en</strong> te zijn.<br />

Tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> blokperiode zijn alle<strong>en</strong> dier<strong>en</strong> van gelijke soort, categorie <strong>en</strong> status aanwezig.<br />

De vervoerder heeft e<strong>en</strong> vergunning volg<strong>en</strong>s art 10 of artikel 11 van V0 1/ 2005 <strong>en</strong> is verantwoordelijk<br />

voor het volledige transport van de dier<strong>en</strong> <strong>en</strong> zorgt voor:<br />

• de uitvoering van de verplichte R&O werkzaamhed<strong>en</strong>;<br />

• het gebruikmak<strong>en</strong> van vervoermiddel<strong>en</strong> welke geschikt zijn voor de opgegev<strong>en</strong> reis, bij reiz<strong>en</strong><br />

langer dan 8 uur is e<strong>en</strong> origineel certificaat van goedkeuring voor het vervoermiddel aanwezig;<br />

• de aanwezigheid van e<strong>en</strong> kopie van e<strong>en</strong> vergunning voor kort transport bij transport<strong>en</strong> <strong>vanaf</strong> 65<br />

km <strong>en</strong> korter dan 8 uur of voor lang transport bij transport<strong>en</strong> langer dan 8 uur. De beoordeling van<br />

de l<strong>en</strong>gte van e<strong>en</strong> transport di<strong>en</strong>t altijd onderbouwd te word<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> rout<strong>en</strong>etuitdraai;<br />

• de aanwezigheid van e<strong>en</strong> chauffeur of verzorger met e<strong>en</strong> origineel getuigschrift van<br />

vakbekwaamheid (in Nederland afgegev<strong>en</strong> door CCV - Het Exam<strong>en</strong>huis) bij reiz<strong>en</strong> bov<strong>en</strong> de 65 km;<br />

• de aanlevering, bij reiz<strong>en</strong> langer dan 8 uur, van e<strong>en</strong> door hem reeds gedeeltelijk ingevuld journaal<br />

(afdeling 1 <strong>en</strong> afdeling 2 punt 1 t/m7). Voor vark<strong>en</strong>s geldt e<strong>en</strong> maximale transporttijd van 24 uur,<br />

waarna de dier<strong>en</strong> e<strong>en</strong> rusttijd van t<strong>en</strong>minste 24 uur op e<strong>en</strong> controlepost krijg<strong>en</strong>. Journaals word<strong>en</strong><br />

onderbouwd m.b.v. e<strong>en</strong> uitdraai van de routeplanner “Rout<strong>en</strong>et”.<br />

Let op: > bigg<strong>en</strong> onder de 10 kg mog<strong>en</strong> maximaal 8 uur reiz<strong>en</strong> (kort transport)<br />

> doorvoer door Zwitserland bij wegtransport is vooralsnog niet mogelijk;<br />

• de aanlevering van de gegev<strong>en</strong>s van de voorwag<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> terplekke uitsluit<strong>en</strong>d e<strong>en</strong> achterwag<strong>en</strong><br />

gecertificeerd moet word<strong>en</strong>. In dat geval di<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> rout<strong>en</strong>etuitdraai van de voorwag<strong>en</strong>, met alle<br />

tuss<strong>en</strong>stops die gemaakt word<strong>en</strong> (dus ook de plaats van ophal<strong>en</strong> van de achterwag<strong>en</strong>),<br />

aangeleverd te word<strong>en</strong>. Ook e<strong>en</strong> kopie van het journaal afdeling 1 van de voorwag<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> van<br />

toepassing, di<strong>en</strong>t overlegd te word<strong>en</strong>;<br />

• e<strong>en</strong> bootreservering (voorzi<strong>en</strong> van datum <strong>en</strong> tijdstip van vertrek) indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> bootreis onderdeel<br />

uitmaakt van de totale reis. In dat geval di<strong>en</strong>t met onderstaande punt<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> te<br />

word<strong>en</strong>.<br />

Bij e<strong>en</strong> RoRo bootreis (roll on, roll off, dier<strong>en</strong> word<strong>en</strong> niet afgelad<strong>en</strong>) geldt het volg<strong>en</strong>de:<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 4 van 30


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

- indi<strong>en</strong> de bootreis langer duurt dan 24 uur moet t<strong>en</strong>minste 12 uur gerust word<strong>en</strong> op e<strong>en</strong><br />

controlepost in of nabij de hav<strong>en</strong> van bestemming. Deze controlepost moet uiterlijk binn<strong>en</strong> 2 uur<br />

te bereik<strong>en</strong> zijn. Na deze rustperiode (aflad<strong>en</strong> <strong>en</strong> verzorg<strong>en</strong>!) mag weer 24 uur gereisd word<strong>en</strong>;<br />

- indi<strong>en</strong> de bootreis korter duurt dan 24 uur dan mag de reistijd vóór <strong>en</strong> ná de bootreis bij<br />

elkaar opgeteld word<strong>en</strong> om de totale reistijd te beoordel<strong>en</strong> (m.a.w. de boottijd telt niet mee bij het<br />

bepal<strong>en</strong> van de reistijd);<br />

- indi<strong>en</strong> de bootreis korter duurt dan 24 uur én indi<strong>en</strong> net voorafgaand aan de bootreis<br />

t<strong>en</strong>minste 24 uur op e<strong>en</strong> controlepost is gerust, dan mag na de bootreis weer 24 uur gereisd<br />

word<strong>en</strong>;<br />

- indi<strong>en</strong> de definitieve eindbestemming van het gehele vervoermiddel na de bootreis binn<strong>en</strong> 2<br />

uur te bereik<strong>en</strong> is, dan mag na de bootreis altijd doorgered<strong>en</strong> word<strong>en</strong> naar deze eindbestemming;<br />

Bij e<strong>en</strong> bootreis op e<strong>en</strong> veeboot (exporteur moet aanton<strong>en</strong> dat deze boot e<strong>en</strong> certificaat van<br />

goedkeuring heeft!) word<strong>en</strong> de dier<strong>en</strong> altijd afgelad<strong>en</strong> <strong>en</strong> de boottijd telt dan niet mee in de<br />

reistijd.<br />

NB: het gehele verloop van de reis moet op het journaal deel 1 te controler<strong>en</strong> zijn!<br />

• volledige naleving van de welzijnsvoorschrift<strong>en</strong> (voeder<strong>en</strong>, dr<strong>en</strong>k<strong>en</strong> etc.) gedur<strong>en</strong>de het volledige<br />

verloop van de reis. Indi<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> RoRo bootreis de maximale transporttijd van 24 uur<br />

overschred<strong>en</strong> wordt, zal op de RoRo boot gevoederd moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Voedervoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

voeder in e<strong>en</strong> hoeveelheid van 3% van het te lad<strong>en</strong> lichaamsgewicht van de dier<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> in dat<br />

geval meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> word<strong>en</strong>;<br />

• indi<strong>en</strong> noodzakelijk, reservering van e<strong>en</strong> controlepost;<br />

• naleving van het maximale treingewicht <strong>en</strong> e<strong>en</strong> correcte belading;<br />

• retournering naar het Interv<strong>en</strong>tiebureau Dier te Zwolle, na de afloop van de reis, van e<strong>en</strong> kopie<br />

van het volledig ingevulde journaal.<br />

5.1.2 export <strong>vanaf</strong> de <strong>boerderij</strong>.<br />

De exporteur is verantwoordelijk voor de aanlevering van de docum<strong>en</strong>tatie over de vark<strong>en</strong>s aan de<br />

certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts. Het betreft de gegev<strong>en</strong>s over de herkomst van de vark<strong>en</strong>s <strong>en</strong> de status van het<br />

herkomstadres. Dit zijn:<br />

• e<strong>en</strong> geldig VVL-transportdocum<strong>en</strong>t met geldige Aujeszky monitoringsverklaring bij export van fok-<br />

of gebruiksvark<strong>en</strong>s;<br />

• e<strong>en</strong> originele “eig<strong>en</strong> verklaring” van de veehouder voor fok- of gebruiksvark<strong>en</strong>s betreff<strong>en</strong>de de<br />

verblijfstijd op het bedrijf waarvan geëxporteerd wordt (zie bijlage 2);<br />

• extra verklaring<strong>en</strong>/bloeduitslag<strong>en</strong>/isolatiegegev<strong>en</strong>s m.b.t. de export naar derde land<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> van<br />

toepassing.<br />

De exporteur zorgt voor de volledige informatie over de reis <strong>en</strong> de volledige gegev<strong>en</strong>s van het<br />

bestemmingsadres in het geval dit bij gebruik van vervoerders die deelnem<strong>en</strong> aan het kwaliteitssysteem<br />

QLL nog niet vooraf aangeleverd was.<br />

De exporteur zorgt voor de inschakeling van e<strong>en</strong> vervoerder met de correcte vergunning<strong>en</strong>.<br />

De exporteur faciliteert de certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts bij de keuring <strong>en</strong> bij het invull<strong>en</strong> van het<br />

exportcertificaat.<br />

De werkzaamhed<strong>en</strong> van de vervoerder zijn op de <strong>boerderij</strong> gelijk aan die op het verzamelc<strong>en</strong>trum.<br />

Indi<strong>en</strong> gebruik gemaakt wordt van gecertificeerde vervoerders conform het kwaliteitssysteem QLL, moet<strong>en</strong><br />

exporteurs zelf alle b<strong>en</strong>odigde docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> controler<strong>en</strong> <strong>en</strong> gecontroleerd <strong>en</strong> geaccordeerd aan de<br />

certificer<strong>en</strong>d dier<strong>en</strong>arts overlegg<strong>en</strong>. De certificer<strong>en</strong>d dier<strong>en</strong>arts controleert de aangeleverde docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

dan nog slechts steekproefsgewijs <strong>en</strong> biedt de mogelijkheid tot keuring op stal in plaats van bij het inlad<strong>en</strong><br />

van de vark<strong>en</strong>s. De definitieve eindbestemming<strong>en</strong> behoev<strong>en</strong> slechts op het mom<strong>en</strong>t van exportcertificering<br />

aangeleverd te word<strong>en</strong>. De bestemmingsland<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> wel vooraf opgegev<strong>en</strong> zijn indi<strong>en</strong> de certificering<br />

niet direct in Traces plaatsvindt (de certificer<strong>en</strong>d dier<strong>en</strong>arts moet immers de juiste certificat<strong>en</strong> bij zich<br />

hebb<strong>en</strong>).<br />

In het geval dat er bij transport<strong>en</strong> korter dan 8 uur voor hiervoor gecertificeerde vervoerders <strong>en</strong><br />

exporteurs keuring plaats vindt in afwezigheid van e<strong>en</strong> veewag<strong>en</strong> blijft de exporteur wel verantwoordelijk<br />

voor de facilitering van de certificer<strong>en</strong>d NVWA-dier<strong>en</strong>arts <strong>en</strong> aanlevering van alle voor de export b<strong>en</strong>odigde<br />

gegev<strong>en</strong>s! Tev<strong>en</strong>s is de exporteur verantwoordelijk voor de aanwezigheid van e<strong>en</strong> fysiek aanspreekpunt<br />

voor de certificer<strong>en</strong>d dier<strong>en</strong>arts t<strong>en</strong> tijde van de exportkeuring.<br />

5.2 werkzaamhed<strong>en</strong> NVWA<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 5 van 30


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

5.2.1 NVWA-kantoor<br />

De aangewez<strong>en</strong> medewerker van het NVWA kantoor te Eindhov<strong>en</strong> of Zwolle zorgt ervoor dat de<br />

certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts ontvangt:<br />

• e<strong>en</strong> planlijst;<br />

• geaccordeerde melding van de blokperiode(s) <strong>en</strong> aanvraag certificering verzamelc<strong>en</strong>trum ;<br />

• per export één aanvraagformulier (<strong>boerderij</strong>), op het aanvraagformulier is aangegev<strong>en</strong> of er klep-,<br />

dan wel stalkeuring uitgevoerd moet word<strong>en</strong>, dan wel of het e<strong>en</strong> exportkeuring in afwezigheid van<br />

de veewag<strong>en</strong> betreft;<br />

• per export, indi<strong>en</strong> van toepassing, e<strong>en</strong> geaccordeerd journaal afdeling 1 indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vervoerder niet<br />

bij e<strong>en</strong> kwaliteitssysteem aangeslot<strong>en</strong> is of hiervoor geschorst is (<strong>boerderij</strong>) of indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

verzamelc<strong>en</strong>trum niet (meer) QLL waardig is;<br />

• e<strong>en</strong> geaccordeerde uitdraai van de routeplanner “Rout<strong>en</strong>et” per transport indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vervoerder<br />

niet bij e<strong>en</strong> kwaliteitssysteem aangeslot<strong>en</strong> is of hiervoor geschorst is (<strong>boerderij</strong>) of indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

verzamelc<strong>en</strong>trum niet (meer) QLL waardig is;<br />

• e<strong>en</strong> geaccordeerde uitdraai van de routeplanner “Rout<strong>en</strong>et” <strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> van toepassing, journaal<br />

afdeling 1 van de voorwag<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vervoerder niet bij e<strong>en</strong> kwaliteitssysteem aangeslot<strong>en</strong> is of<br />

hiervoor geschorst is (<strong>boerderij</strong>) of indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> verzamelc<strong>en</strong>trum niet (meer) QLL waardig is <strong>en</strong> de<br />

exportaanvraag uitsluit<strong>en</strong>d e<strong>en</strong> achterwag<strong>en</strong> betreft;<br />

• per <strong>boerderij</strong> export (kort transport) e<strong>en</strong> kopie van het certificaat van goedkeuring (RDW) dan wel<br />

e<strong>en</strong> kopie van het bewijs van goedkeuring (Dekra) van de gebruikte veewag<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> kopie van<br />

de vergunning type 1 of 2 van de vervoerder ingeval er keuring in afwezigheid van de veewag<strong>en</strong> is<br />

toegestaan bij hiervoor gecertificeerde vervoerders <strong>en</strong> exporteurs;<br />

• per export, indi<strong>en</strong> van toepassing, e<strong>en</strong> derde land<strong>en</strong> exportcertificaat;<br />

Na afloop van de exportcertificering zorgt de aangewez<strong>en</strong> medewerker van het kantoor voor:<br />

• de verz<strong>en</strong>ding van de gele doordruk van het journaal naar het Interv<strong>en</strong>tiebureau Dier te Zwolle<br />

(indi<strong>en</strong> van toepassing);<br />

• de vorming <strong>en</strong> beheer van het dossier;<br />

• de invoering van de export in Traces indi<strong>en</strong> t<strong>en</strong> tijde van de export niet elektronisch gecertificeerd<br />

wordt (met name <strong>boerderij</strong> export<strong>en</strong>).<br />

5.2.2 de certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts<br />

De certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts voert de daadwerkelijke keurings- <strong>en</strong> certificeringswerkzaamhed<strong>en</strong> uit op het<br />

verzamelc<strong>en</strong>trum of op de <strong>boerderij</strong>.<br />

Hij is verantwoordelijk voor het beschikbaar hebb<strong>en</strong> van voldo<strong>en</strong>de material<strong>en</strong> <strong>en</strong> tev<strong>en</strong>s moet hij k<strong>en</strong>nis<br />

hebb<strong>en</strong> van de juiste <strong>en</strong> actuele informatie om de export correct uit te kunn<strong>en</strong> voer<strong>en</strong>.<br />

De werkzaamhed<strong>en</strong> van de certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts kunn<strong>en</strong> op de volg<strong>en</strong>de wijze word<strong>en</strong> ingedeeld:<br />

A. Docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>controle<br />

B. Controle van het vervoermiddel met bijbehor<strong>en</strong>de docum<strong>en</strong>tatie <strong>en</strong> de naleving van de R&Ovoorschrift<strong>en</strong><br />

C. Klinische keuring<br />

D. Afgifte van het gezondheidscertificaat <strong>en</strong> afhandeling overige administratieve werkzaamhed<strong>en</strong><br />

De door de exploitant van het verzamelc<strong>en</strong>trum of de exporteur uitgevoerde controlewerkzaamhed<strong>en</strong><br />

ontslaat de certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts niet van zijn eig<strong>en</strong> verantwoordelijkhed<strong>en</strong>. T<strong>en</strong> behoeve van e<strong>en</strong><br />

check op de volledigheid van de te verricht<strong>en</strong> werkzaamhed<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> exportcertificering is e<strong>en</strong><br />

“keuringsrapport handelsverkeer vark<strong>en</strong>s” opgesteld (bijlage 4). Invulling van deze checklist is ook<br />

mogelijk met behulp van e<strong>en</strong> PDA.<br />

A docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>controle<br />

Deze controles word<strong>en</strong> uitgevoerd vóórafgaande aan de klinische keuring <strong>en</strong> het inlad<strong>en</strong> van de te<br />

exporter<strong>en</strong> vark<strong>en</strong>s <strong>en</strong> word<strong>en</strong> uitgevoerd op basis van de informatie welke afkomstig is van de exploitant<br />

of de exporteur. Indi<strong>en</strong> gewerkt wordt met het kwaliteitssysteem QLL is de uitgebreidheid van deze<br />

docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>controle bij iedere export volledig afhankelijk van de bevinding<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de uitvoering hiervan.<br />

Daar waar niet met QLL gewerkt wordt of waar QLL ingetrokk<strong>en</strong> is, wordt 100% docum<strong>en</strong>tcontrole<br />

uitgevoerd.<br />

Gezi<strong>en</strong> de politieke gevoeligheid van transport<strong>en</strong> (welzijn) zull<strong>en</strong> de transportdocum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (inclusief het<br />

journaal indi<strong>en</strong> van toepassing) altijd in de steekproef bij ieder transport meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>!<br />

Indi<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de controles omissies word<strong>en</strong> geconstateerd, op basis waarvan de certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts<br />

besluit dat hij de certificering staakt, meldt hij dit onmiddellijk aan zijn teamleider. In sommige gevall<strong>en</strong> is<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 6 van 30


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

echter ook herstel van de omissie mogelijk (zie ook bijlage 3, het handhavingprotocol). Bij vertrek van<br />

het bedrijf zonder dat certificering plaats heeft gevond<strong>en</strong> wordt e<strong>en</strong> briefje achter gelat<strong>en</strong> met de red<strong>en</strong><br />

hiervan (zie bijlage 5).<br />

De navolg<strong>en</strong>de punt<strong>en</strong> vall<strong>en</strong> onder de docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>controle:<br />

• Controle van de duur <strong>en</strong> diercategorie van de blokperiode op e<strong>en</strong> verzamelc<strong>en</strong>trum aan de hand<br />

van de geaccordeerde aanvraag van de blokperiode. Tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> blokperiode zijn alle<strong>en</strong> vark<strong>en</strong>s<br />

van gelijke categorie <strong>en</strong> status aanwezig.<br />

Gelijke categorie: ge<strong>en</strong> slachtvark<strong>en</strong>s tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> blok van fok-of gebruiksvark<strong>en</strong>s <strong>en</strong> andersom.<br />

Gelijke status: gebruiksvark<strong>en</strong>s voor Kroatië (derde land) kunn<strong>en</strong> uitsluit<strong>en</strong>d sam<strong>en</strong> met<br />

gebruiksvark<strong>en</strong>s met e<strong>en</strong> EU bestemming verzameld word<strong>en</strong> als alle dier<strong>en</strong> op het<br />

verzamelc<strong>en</strong>trum, dus ook de dier<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> EU bestemming, dezelfde status hebb<strong>en</strong> als de<br />

vark<strong>en</strong>s voor Kroatië. De eis<strong>en</strong> (status) voor Kroatië ligg<strong>en</strong> namelijk hoger dan de EU eis<strong>en</strong>.<br />

• Bestemmingswijziging<strong>en</strong>: wijziging van de bij de aanvraag opgegev<strong>en</strong> bestemming is niet mogelijk<br />

voor verzamelc<strong>en</strong>tra of vervoerders bij <strong>boerderij</strong> export<strong>en</strong> die niet gecertificeerd zijn voor QLL of<br />

die hiervoor geschorst zijn. Indi<strong>en</strong> gewerkt wordt met vervoerders (bij <strong>boerderij</strong> export) of<br />

verzamelc<strong>en</strong>tra die wél QLL gecertificeerd zijn, behoeft de definitieve eindbestemming pas t<strong>en</strong> tijde<br />

van de exportcertificering bij de NVWA dier<strong>en</strong>arts aangeleverd te word<strong>en</strong>. In gevall<strong>en</strong> waar niet<br />

elektronisch gecertificeerd wordt of bij export naar derde land<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t wel altijd het<br />

bestemmingsland opgegev<strong>en</strong> te zijn in verband met de beschikbaarheid van de juiste certificat<strong>en</strong> in<br />

de juiste taal t<strong>en</strong> tijde van de certificering.<br />

• Wijziging van vervoerder: wijziging van de op de aanvraag van e<strong>en</strong> <strong>boerderij</strong> export vermelde<br />

vervoerder resulteert altijd in het indi<strong>en</strong><strong>en</strong> bij de NVWA van e<strong>en</strong> nieuwe exportaanvraag. Bij<br />

verzamelc<strong>en</strong>tra is dit alle<strong>en</strong> het geval indi<strong>en</strong> het verzamelc<strong>en</strong>trum niet gecertificeerd is voor e<strong>en</strong><br />

door de NVWA goedgekeurd kwaliteitssysteem of hiervoor geschorst is.<br />

NB: In afwijking op de twee hierbov<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemde punt<strong>en</strong> kan e<strong>en</strong> wijziging van bestemming of van<br />

vervoerder plaatsvind<strong>en</strong> in geval van calamiteit<strong>en</strong>, te beoordel<strong>en</strong> door de teamleider lev<strong>en</strong>d vee, én<br />

uitsluit<strong>en</strong>d indi<strong>en</strong> er bij de planning tijd <strong>en</strong> ruimte is om de wijziging te beoordel<strong>en</strong> <strong>en</strong> te honorer<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> dergelijke wijziging moet altijd voorafgaande aan de exportcertificering plaatsvind<strong>en</strong> <strong>en</strong> er moet<br />

nog tijd zijn om de certificer<strong>en</strong>d dier<strong>en</strong>arts van de juiste gegev<strong>en</strong>s <strong>en</strong> docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te voorzi<strong>en</strong>. E<strong>en</strong><br />

wijziging die niet via de planning bij de dier<strong>en</strong>arts komt <strong>en</strong> waarmee de dier<strong>en</strong>arts geconfronteerd<br />

wordt t<strong>en</strong> tijde van de export resulteert altijd in e<strong>en</strong> nieuwe exportaanvraag. B.v. e<strong>en</strong> niet betal<strong>en</strong>de<br />

klant is ge<strong>en</strong> calamiteit <strong>en</strong> kan niet leid<strong>en</strong> tot wijziging van bestemming.<br />

• Dierziektestatus herkomstbedrijv<strong>en</strong> (UBN): aan de hand van de lijst afkomstig van het NVWAkantoor<br />

of <strong>vanaf</strong> intranet. (intranet > k<strong>en</strong>nis > dier > geblokkeerde bedrijv<strong>en</strong> dierziekt<strong>en</strong> vwa ><br />

lijst). Deze controle is altijd 100% (de exploitant/exporteur heeft hier ge<strong>en</strong> controle mogelijkheid,<br />

ook niet als er met kwaliteitssystem<strong>en</strong> gewerkt wordt).<br />

• E<strong>en</strong> VVL-transportdocum<strong>en</strong>t met e<strong>en</strong> geldig weeknummer voor fok- <strong>en</strong> gebruiksvark<strong>en</strong>s met<br />

geldig weeknummer <strong>en</strong> waarop de bedrijfsstatus (A,B,C,D,E of F) is vermeld. Voor slachtvark<strong>en</strong>s<br />

hoeft ge<strong>en</strong> VVL-transportdocum<strong>en</strong>t gebruikt te word<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> “gevlagd*“ VVL-transportdocum<strong>en</strong>t<br />

kan betek<strong>en</strong><strong>en</strong> dat het UBN is geblokkeerd ( * vlag = blokje met e<strong>en</strong> melding, b.v. blokkade). De<br />

controle van de blokkade lijst<strong>en</strong> blijft echter wel nodig, omdat dit vlagsysteem niet sluit<strong>en</strong>d is.<br />

• fok- <strong>en</strong> gebruiksvark<strong>en</strong>s moet<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong> aan de monitoringsverplichting betreff<strong>en</strong>de de ziekte van<br />

Aujeszky . Door de overgang van I&R-vark<strong>en</strong> naar DR, is de Aujeszky <strong>en</strong> SVD monitoringsverklaring<br />

op de VVL vervall<strong>en</strong> <strong>vanaf</strong> 1 mei 2013.<br />

Het PVV stuurt nu op dag 10 van het nieuwe trimester de verzamelc<strong>en</strong>tra:<br />

• E<strong>en</strong> excelbestand van waarin de UBN’s staan die in de afgelop<strong>en</strong> periode minimaal 3 negatieve<br />

uitslag<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> voor ZvA <strong>en</strong> SVD. Hierin kunn<strong>en</strong> de VP’s de UBN’s opzoek<strong>en</strong>.<br />

• E<strong>en</strong> ingebond<strong>en</strong> uitdraai van bov<strong>en</strong>staande op PVV-papier met daarop het juiste trimester. Dit<br />

docum<strong>en</strong>t staat op volgorde van oplop<strong>en</strong>d UBN.<br />

De bestand<strong>en</strong> <strong>en</strong> docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn dan geldig van 10 januari-10 mei, 10 mei-10 september of 10<br />

september-10 januari<br />

De NVWA dier<strong>en</strong>arts doet per blokperiode e<strong>en</strong> steekproef van minimaal 10 UBN’s of het UBN heeft<br />

voldaan aan de verplichting.<br />

Op de <strong>boerderij</strong> kan de certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts vrag<strong>en</strong> naar de meest rec<strong>en</strong>te uitslag<strong>en</strong> van één<br />

van de daarvoor aangewez<strong>en</strong> labs: de GD, CVI of VLG Ongeacht de VVL status word<strong>en</strong> voor<br />

exportwaardigheid 4 maandelijks 3 monsters vereist. Tijd<strong>en</strong>s kantoorur<strong>en</strong> zijn de Aujeszky<br />

uitslag<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel ook op te vrag<strong>en</strong> bij het PVE (079-3687133)<br />

NB: t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van SVD monitoring moet vermeld word<strong>en</strong> dat dit ge<strong>en</strong> controle-item is tijd<strong>en</strong>s de<br />

certificering! De SVD monitoring is immers ge<strong>en</strong> EU verplichting!<br />

SVD wordt op basis van e<strong>en</strong> PVE-verord<strong>en</strong>ing door de sector meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Hiervoor wordt het<br />

zelfde bloedmonster gebruikt, dat voor de monitoring op Salmonella <strong>en</strong> de Ziekte van Aujeszky<br />

di<strong>en</strong>t. Niet negatieve monsteruitslag<strong>en</strong> (na hertest ) word<strong>en</strong> door het CVI onderzocht. Bij e<strong>en</strong><br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 7 van 30


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

negatieve uitkomst blijft het bedrijf SVD-vrij. Bij e<strong>en</strong> positieve uitslag bij het CVI is er sprake van<br />

e<strong>en</strong> uitbraak, die dan door het VIC wordt afgehandeld <strong>en</strong> waarbij het bedrijf op de blokkadelijst van<br />

dierziekt<strong>en</strong> geplaatst wordt. Deze blokkadelijst moet wel gecontroleerd word<strong>en</strong> ( zie ook<br />

hierbov<strong>en</strong>).Het PVE is zelf verantwoordelijk voor de handhaving op deze verord<strong>en</strong>ing.<br />

• De “eig<strong>en</strong> verklaring”: bij de export van fok- of gebruiksvark<strong>en</strong>s moet e<strong>en</strong> verklaring aanwezig zijn<br />

betreff<strong>en</strong>de de verblijfstijd op het herkomstbedrijf (30 dag<strong>en</strong> of sinds de geboorte). Het moet e<strong>en</strong><br />

originele verklaring zijn, getek<strong>en</strong>d door de veehouder van het herkomstbedrijf (zie bijlage 2).<br />

NB: met name bij export van mestbigg<strong>en</strong> afkomstig van E- <strong>en</strong> F-bedrijv<strong>en</strong> (bigg<strong>en</strong>opfokbedrijv<strong>en</strong>,<br />

de bigg<strong>en</strong> zijn niet op die bedrijv<strong>en</strong> gebor<strong>en</strong>) belangrijk!<br />

• Indi<strong>en</strong> van toepassing: journaal <strong>en</strong> e<strong>en</strong> vermelding in het journaal betreff<strong>en</strong>de het gebruik van e<strong>en</strong><br />

controlepost, RoRo-reisdeel of e<strong>en</strong> veeboot. Ter onderbouwing <strong>en</strong> beoordeling van de reis (bv kort<br />

of lang transport, noodzaak van controlepost) wordt altijd e<strong>en</strong> uitdraai van e<strong>en</strong> routeplanner<br />

aangeleverd door de exporteur (www.rout<strong>en</strong>et.nl)<br />

Bij het gebruik van e<strong>en</strong> controlepost (erk<strong>en</strong>d volg<strong>en</strong>s Verord<strong>en</strong>ing 1255/97/EG) di<strong>en</strong>t e<strong>en</strong><br />

schriftelijke reservering voor deze controlepost met datum overlegd te word<strong>en</strong> aan de certificer<strong>en</strong>d<br />

dier<strong>en</strong>arts.<br />

Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> bootreis in de route is opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, di<strong>en</strong>t hiervan ook e<strong>en</strong> schriftelijke reservering met<br />

datum <strong>en</strong> vertrektijd overlegd te word<strong>en</strong> aan de certificer<strong>en</strong>d dier<strong>en</strong>arts.<br />

Zie voor meer informatie betreff<strong>en</strong>de het journaal de “Algem<strong>en</strong>e instructie voor vervoer <strong>en</strong> journaal<br />

(WLZVL-019)”. NB: let op de b<strong>en</strong>odigde extra tijd voor het lad<strong>en</strong> <strong>en</strong> loss<strong>en</strong> <strong>en</strong> het aflad<strong>en</strong> op<br />

meerdere eindbestemming<strong>en</strong>! Dit wordt opgeteld bij de transporttijd. Bij klepkeuring start de<br />

transporttijd bij het oplad<strong>en</strong> van het eerste dier. Bij stalkeuring wordt t<strong>en</strong>minste e<strong>en</strong> half uur voor<br />

het lad<strong>en</strong> gerek<strong>en</strong>d. Ook voor ieder losadres wordt t<strong>en</strong>minste e<strong>en</strong> half uur bij de door rout<strong>en</strong>et<br />

opgegev<strong>en</strong> transporttijd opgeteld.<br />

• Bij certificering van uitsluit<strong>en</strong>d e<strong>en</strong> achterwag<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> de gegev<strong>en</strong>s van de voorwag<strong>en</strong><br />

aangeleverd te word<strong>en</strong> ter beoordeling van de gehele reis van het vervoermiddel. Dit betreft in<br />

ieder geval e<strong>en</strong> rout<strong>en</strong>etuitdraai van de voorwag<strong>en</strong> waarop alle tuss<strong>en</strong>punt<strong>en</strong> onderweg<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> zijn (dus ook het punt van ophal<strong>en</strong> van de achterwag<strong>en</strong>) <strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> van toepassing,<br />

e<strong>en</strong> kopie van journaal afdeling 1 van de voorwag<strong>en</strong>.<br />

• Schriftelijke informatie van de exporteur betreff<strong>en</strong>de de wijze waarop de beladingsnorm van het<br />

transport is ingeschat.<br />

• Indi<strong>en</strong> van toepassing, extra docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> bij export naar derde land<strong>en</strong>.<br />

B controle van het vervoermiddel <strong>en</strong> bijkom<strong>en</strong>de docum<strong>en</strong>tatie<br />

Op het vervoermiddel vindt normaliter 100% controle plaats.<br />

De controles bestaan uit de volg<strong>en</strong>de onderdel<strong>en</strong>:<br />

• In verband met de correcte certificering is het voor de certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts van belang dat hij<br />

zich bij iedere z<strong>en</strong>ding heeft kunn<strong>en</strong> overtuig<strong>en</strong> van de id<strong>en</strong>tificatie van het vervoermiddel.<br />

• Het vervoermiddel di<strong>en</strong>t vóór aanvang van de export op e<strong>en</strong> erk<strong>en</strong>de wasplaats gereinigd <strong>en</strong><br />

ontsmet te zijn. Deze R&O staat afgetek<strong>en</strong>d op e<strong>en</strong> docum<strong>en</strong>t (bv e<strong>en</strong> logboek) behor<strong>en</strong>d bij het<br />

vervoermiddel.<br />

• Het vervoermiddel moet geschikt zijn voor het vervoer van de betreff<strong>en</strong>de diersoort conform<br />

bijlage I, Hst. II punt 1 van Vo 1/2005/EG <strong>en</strong> e<strong>en</strong> vervoermiddel, wat voor e<strong>en</strong> reis van meer dan<br />

8 uur wordt ingezet, di<strong>en</strong>t te beschikk<strong>en</strong> over e<strong>en</strong> origineel certificaat van goedkeuring volg<strong>en</strong>s Vo<br />

1/2005. Zie ook de instructie “Wegvervoer van gewervelde dier<strong>en</strong> (WLZVL-026)” <strong>en</strong> “Certificaat<br />

van Goedkeuring (WLZVL-027)”. Buit<strong>en</strong>landse certificat<strong>en</strong> van goedkeuring moet<strong>en</strong> tev<strong>en</strong>s in de<br />

Engelse taal zijn opgesteld. Extra aandacht bij lange transport<strong>en</strong> wordt geschonk<strong>en</strong> aan de<br />

aanwezigheid van pass<strong>en</strong>d strooisel, gevulde watertank, werk<strong>en</strong>de drinknippels, v<strong>en</strong>tilator<strong>en</strong>,<br />

temperatuurs<strong>en</strong>sor<strong>en</strong> <strong>en</strong> temperatuurregistratie met alarmsysteem. Bij transport<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> RoRo<br />

reisdeel, waarbij de maximale transporttijd voor vark<strong>en</strong>s van 24 uur op de boot overschred<strong>en</strong><br />

wordt, moet voeder meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> word<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> hoeveelheid van 3% van het lichaamsgewicht van<br />

de dier<strong>en</strong>. Tev<strong>en</strong>s moet dan geschikte voederapparatuur aanwezig zijn die gescheid<strong>en</strong> van de<br />

dier<strong>en</strong> wordt ondergebracht.<br />

In geval van lang transport tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> vorstperiode di<strong>en</strong>t op mom<strong>en</strong>t van certificering het<br />

drinkwatersysteem op de veewag<strong>en</strong> te werk<strong>en</strong>. Is dit niet het geval dan kan de export ge<strong>en</strong><br />

doorgang vind<strong>en</strong>. (Zie ook de nota betreff<strong>en</strong>de “Certificer<strong>en</strong> onder extreme weersomstandighed<strong>en</strong>)<br />

Sinds 1 januari 2009 di<strong>en</strong><strong>en</strong> alle vervoermiddel<strong>en</strong> voor lang transport waarmee o.a. vark<strong>en</strong>s<br />

vervoerd word<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> te zijn van e<strong>en</strong> satelliet navigatiesysteem (“gps”). Vervoermiddel<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> geldig certificaat van goedkeuring maar waar ‘nee” aangevinkt is op dit certificaat, mog<strong>en</strong><br />

<strong>vanaf</strong> 1 januari 2009 ge<strong>en</strong> lange transport<strong>en</strong> meer uitvoer<strong>en</strong>!!! Dit geldt ook voor buit<strong>en</strong>landse<br />

vervoermiddel<strong>en</strong> voor lang transport.<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 8 van 30


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

• De vervoerder di<strong>en</strong>t te beschikk<strong>en</strong> over e<strong>en</strong> vergunning volg<strong>en</strong>s art. 10 van Vo 1/2005/EG<br />

(transport tuss<strong>en</strong> 65 km <strong>en</strong> 8 uur, kort transport) of art. 11 van deze verord<strong>en</strong>ing (transport langer<br />

dan 8 uur, lang transport). Zie ook de instructie “Vergunning voor vervoerders van gewervelde<br />

dier<strong>en</strong> (WLZEV-008)” <strong>en</strong> “Model vergunning vervoerders vlgs art.10 (WLZEV-009)” <strong>en</strong> “Model<br />

vergunning vervoerders vlgs art. 11 (WLZEV-010)”. E<strong>en</strong> kopie van deze vergunning di<strong>en</strong>t bij de<br />

export getoond te kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Buit<strong>en</strong>landse vergunning<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> tev<strong>en</strong>s in de Engelse taal<br />

zijn opgesteld.<br />

NB: bij lang transport zijn vervoerder <strong>en</strong> vervoermiddel met certificaat van goedkeuring van<br />

overheidswege aan elkaar gekoppeld. E<strong>en</strong> vervoermiddel voor lang transport mag niet zo maar bij<br />

e<strong>en</strong> andere vervoerder opgevoerd word<strong>en</strong>! Bij kort transport is uitwisseling van vervoermiddel<strong>en</strong><br />

tuss<strong>en</strong> vervoerders wel mogelijk.<br />

• De chauffeur <strong>en</strong>/of verzorger bij transport<strong>en</strong> langer dan 65 km di<strong>en</strong><strong>en</strong> in bezit te zijn van e<strong>en</strong><br />

origineel getuigschrift van vakbekwaamheid, in NL uitgegev<strong>en</strong> door CCV-Het Exam<strong>en</strong>huis.<br />

Buit<strong>en</strong>landse getuigschrift<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> tev<strong>en</strong>s in de Engelse taal zijn opgesteld.<br />

Keuring in afwezigheid van de veewag<strong>en</strong><br />

In het geval van (stal)keuring in afwezigheid van de veewag<strong>en</strong> (uitsluit<strong>en</strong>d bij <strong>boerderij</strong> export, kort<br />

transport <strong>en</strong> gecertificeerd voor deze exportmodule QLL) vindt weliswaar ge<strong>en</strong> fysieke controle van het<br />

vervoermiddel plaats, maar wel e<strong>en</strong> papier<strong>en</strong> controle op geschiktheid van het veevervoermiddel voor het<br />

transport van vark<strong>en</strong>s <strong>en</strong> e<strong>en</strong> controle op de bijbehor<strong>en</strong>de docum<strong>en</strong>tatie.<br />

De specifieke controles van het vervoermiddel <strong>en</strong> bijbehor<strong>en</strong>de docum<strong>en</strong>tatie bestaan uit de volg<strong>en</strong>de<br />

onderdel<strong>en</strong>:<br />

• E<strong>en</strong> controle op de schriftelijke informatie van de exporteur betreff<strong>en</strong>de de belading zoals<br />

opgegev<strong>en</strong> op de exportaanvraag. De planning heeft hiertoe e<strong>en</strong> kopie van e<strong>en</strong> geldig RDWcertificaat<br />

van goedkeuring, dan wel e<strong>en</strong> geldig Dekra-bewijs van goedkeuring van de in te zett<strong>en</strong><br />

veewag<strong>en</strong> aangeleverd (met aantal m2).<br />

NB: Deze veewag<strong>en</strong>s met e<strong>en</strong> Dekra-bewijs van goedkeuring kunn<strong>en</strong> nooit op andere mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

voor lang transport ingezet word<strong>en</strong>!<br />

• Controle van de door de planning aangeleverde kopie van de vergunning kort of lang transport van<br />

de vervoerder die volg<strong>en</strong>s de aanvraag de export uitvoert.<br />

De exporteur zorgt ervoor dat er t<strong>en</strong> tijde van de keuring e<strong>en</strong> fysiek aanspreekpunt op de keuringslocatie<br />

aanwezig is die de dier<strong>en</strong>arts van gegev<strong>en</strong>s <strong>en</strong> docum<strong>en</strong>tatie kan voorzi<strong>en</strong>. Tev<strong>en</strong>s heeft de exporteur op<br />

de exportaanvraag e<strong>en</strong> mobiel nummer opgegev<strong>en</strong> waarop de certificer<strong>en</strong>d dier<strong>en</strong>arts altijd aanvull<strong>en</strong>de<br />

informatie kan verkrijg<strong>en</strong>.<br />

De vervoerder is, zoals omschrev<strong>en</strong> in het kwaliteitssysteem, verantwoordelijk voor de inzet van e<strong>en</strong><br />

chauffeur met e<strong>en</strong> geldig getuigschrift van vakbekwaamheid. Hierop wordt bij export in afwezigheid van<br />

de veewag<strong>en</strong> dan ook niet meer gecontroleerd door de NVWA.<br />

Wijziging van de op de aanvraag vermelde vervoerder of van de opgegev<strong>en</strong> veewag<strong>en</strong> (of de ev<strong>en</strong>tueel<br />

ook opgegev<strong>en</strong> reservewag<strong>en</strong>) resulteert altijd in het indi<strong>en</strong><strong>en</strong> bij de NVWA van e<strong>en</strong> nieuwe<br />

exportaanvraag.<br />

In afwijking hiervan kan e<strong>en</strong> wijziging van vervoerder <strong>en</strong>/of van veewag<strong>en</strong> plaatsvind<strong>en</strong> in geval van<br />

calamiteit<strong>en</strong>, te beoordel<strong>en</strong> door de teamleider lev<strong>en</strong>d vee, én uitsluit<strong>en</strong>d indi<strong>en</strong> er bij de planning tijd <strong>en</strong><br />

ruimte is om de wijziging te beoordel<strong>en</strong> <strong>en</strong> te honorer<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> dergelijke wijziging moet altijd voorafgaande<br />

aan de exportcertificering plaatsvind<strong>en</strong> <strong>en</strong> er moet nog tijd zijn om de certificer<strong>en</strong>d dier<strong>en</strong>arts van de juiste<br />

gegev<strong>en</strong>s <strong>en</strong> docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (kopie certificaat van goedkeuring, nieuwe aanvraag etc) te voorzi<strong>en</strong>. E<strong>en</strong><br />

wijziging die niet via de planning bij de dier<strong>en</strong>arts komt <strong>en</strong> waarmee de dier<strong>en</strong>arts geconfronteerd wordt<br />

t<strong>en</strong> tijde van de export resulteert altijd in e<strong>en</strong> nieuwe exportaanvraag.<br />

C klinische keuring<br />

algeme<strong>en</strong><br />

Alle dier<strong>en</strong> word<strong>en</strong>, voorafgaande óf tijd<strong>en</strong>s het inlad<strong>en</strong>, door de certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts gecontroleerd op<br />

de aanwezigheid van klinische ziekteverschijnsel<strong>en</strong> of andere afwijking<strong>en</strong>, waardoor om veterinaire <strong>en</strong>/of<br />

welzijnsred<strong>en</strong><strong>en</strong> de export resp. het vervoer niet mogelijk is. Tijd<strong>en</strong>s de fysieke uitvoering van deze<br />

werkzaamhed<strong>en</strong> zal de certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts in voldo<strong>en</strong>de mate logistieke ondersteuning, afkomstig<br />

<strong>vanaf</strong> het verzamelc<strong>en</strong>trum of <strong>vanaf</strong> de <strong>boerderij</strong>, ontvang<strong>en</strong>.<br />

Alle te exporter<strong>en</strong> vark<strong>en</strong>s moet<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> zijn van de voorgeschrev<strong>en</strong> oormerk<strong>en</strong>. Vark<strong>en</strong>s zonder deze<br />

oormerk<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> niet in aanmerking voor oplading. Steekproefsgewijs wordt bij de te exporter<strong>en</strong> vark<strong>en</strong>s<br />

nagegaan of de oormerk<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>kom<strong>en</strong> met het (de) UBN (‘s), die de aanbieder heeft opgegev<strong>en</strong>. Op<br />

e<strong>en</strong> verzamelc<strong>en</strong>trum doet m<strong>en</strong> dit bij verzamelde vark<strong>en</strong>s het e<strong>en</strong>voudigst door steekproefsgewijs<br />

oormerknummers te noter<strong>en</strong> <strong>en</strong> te controler<strong>en</strong> of deze nummers voorkom<strong>en</strong> op de lijst van UBN nummers<br />

die volg<strong>en</strong>s opgave van de exploitant op het exportcertificaat vermeld moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 9 van 30


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

op verzamelc<strong>en</strong>tra<br />

Indi<strong>en</strong> het verzamelc<strong>en</strong>trum gecertificeerd is voor QLL (<strong>en</strong> niet geschorst is) mag voor slacht-, fok- <strong>en</strong><br />

gebruiksvark<strong>en</strong>s de klinische keuring zowel word<strong>en</strong> uitgevoerd bij het inlad<strong>en</strong> als op stal. Bepaald is dat de<br />

uitvoering van e<strong>en</strong> stalkeuring, ná afloop van de selectie, in de afvoerhokk<strong>en</strong> moet word<strong>en</strong> uitgevoerd. De<br />

dier<strong>en</strong> die zich in één afvoerhok bevind<strong>en</strong> zijn allemaal bestemd voor dezelfde vervoerse<strong>en</strong>heid <strong>en</strong> dezelfde<br />

bestemming. De dier<strong>en</strong> die niet geschikt zijn voor export word<strong>en</strong> op aanwijzing van de certificer<strong>en</strong>de<br />

dier<strong>en</strong>arts gemerkt door de exploitant van het verzamelc<strong>en</strong>trum <strong>en</strong> uitgeselecteerd. Stalkeuring (inclusief<br />

de beoordeling van het vervoermiddel) kan plaatsvind<strong>en</strong> in de 24 uur voor het vertrek van de partij.<br />

Voor slachtzeug<strong>en</strong> <strong>en</strong> slachtbigg<strong>en</strong> geldt dat de keuring uitsluit<strong>en</strong>d tijd<strong>en</strong>s het inlad<strong>en</strong> op de veewag<strong>en</strong><br />

mag word<strong>en</strong> uitgevoerd. Klepkeuring van de hele partij vindt ook plaats als er slechts e<strong>en</strong> deel van de te<br />

lad<strong>en</strong> dier<strong>en</strong> bestaat uit slachtbigg<strong>en</strong> of slachtzeug<strong>en</strong> <strong>en</strong> de rest uit slachtvark<strong>en</strong>s.<br />

Indi<strong>en</strong> het verzamelc<strong>en</strong>trum niet gecertificeerd is voor het kwaliteitssysteem QLL (of geschorst is) kan de<br />

klinische keuring uitsluit<strong>en</strong>d tijd<strong>en</strong>s het inlad<strong>en</strong> op de veewag<strong>en</strong> plaatsvind<strong>en</strong>.<br />

op de <strong>boerderij</strong><br />

Indi<strong>en</strong> gebruik gemaakt wordt van e<strong>en</strong> vervoerder die gecertificeerd is voor QLL mag de klinische keuring<br />

zowel word<strong>en</strong> uitgevoerd bij het inlad<strong>en</strong> als in iedere ruimte (stal/hok) binn<strong>en</strong> het bedrijf. Bij stalkeuring<br />

moet<strong>en</strong> er, naar het oordeel van de certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts, de juiste faciliteit<strong>en</strong> (licht, etc.) aanwezig<br />

zijn, om deze keuring op e<strong>en</strong> verantwoorde wijze uit te voer<strong>en</strong>. NB: de minimaal b<strong>en</strong>odigde hoeveelheid<br />

licht om e<strong>en</strong> correcte keuring uit te kunn<strong>en</strong> voer<strong>en</strong> is 200 lux.<br />

Bij stalkeuring keurt de certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts uitsluit<strong>en</strong>d de vark<strong>en</strong>s in de stall<strong>en</strong> <strong>en</strong> afdeling<strong>en</strong> zoals<br />

aangev<strong>en</strong> is op de aanvraag. Binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> afdeling word<strong>en</strong> in de regel alle hokk<strong>en</strong> gekeurd, dus in dat geval<br />

hoeft ge<strong>en</strong> verdere nadere hokaanduiding plaats te vind<strong>en</strong>. De klinische keuring moet altijd word<strong>en</strong><br />

uitgevoerd bij alle dier<strong>en</strong> die zich in hetzelfde hok bevind<strong>en</strong>.<br />

De dier<strong>en</strong> die niet geschikt zijn voor export, word<strong>en</strong> op aanwijzing van de certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts<br />

gemerkt door de exporteur. Het aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van slachtmerk<strong>en</strong> bij de dier<strong>en</strong> die geëxporteerd gaan<br />

word<strong>en</strong>, is de verantwoordelijkheid van de exporteur, maar moet vóór het inlad<strong>en</strong> geschied zijn. De<br />

certificer<strong>en</strong>d dier<strong>en</strong>arts controleert echter wel of er voldo<strong>en</strong>de slachtmerk<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> van het juiste UBN<br />

aanwezig zijn om de te exporter<strong>en</strong> partij van de correcte oormerk<strong>en</strong> te voorzi<strong>en</strong>.<br />

De stalkeuring (inclusief de beoordeling van het vervoermiddel als er ge<strong>en</strong> keuring zonder wag<strong>en</strong> is<br />

toegek<strong>en</strong>d) kan plaatsvind<strong>en</strong> in de 24 uur voor het vertrek van de partij.<br />

Vóór het betred<strong>en</strong> van de stalruimt<strong>en</strong> is het bij A-, C-, of E-bedrijv<strong>en</strong>, als bedoeld in de Verord<strong>en</strong>ing<br />

Vark<strong>en</strong>slevering<strong>en</strong>, verplicht te douch<strong>en</strong>. Bij de overige bedrijv<strong>en</strong> word<strong>en</strong> de hygiëne-instructies van de<br />

veehouder opgevolgd.<br />

Indi<strong>en</strong> de vervoerder niet op het deelnemersregister van QLL voorkomt (schorsing of niet aangeslot<strong>en</strong>) kan<br />

de keuring uitsluit<strong>en</strong>d tijd<strong>en</strong>s het inlad<strong>en</strong> op de veewag<strong>en</strong> plaatsvind<strong>en</strong> (klepkeuring).<br />

Voor slachtzeug<strong>en</strong> <strong>en</strong> slachtbigg<strong>en</strong> geldt dat de keuring uitsluit<strong>en</strong>d tijd<strong>en</strong>s het inlad<strong>en</strong> op de veewag<strong>en</strong><br />

mag word<strong>en</strong> uitgevoerd. Klepkeuring van de hele partij vindt ook plaats als er slechts e<strong>en</strong> deel van de te<br />

lad<strong>en</strong> dier<strong>en</strong> bestaat uit slachtbigg<strong>en</strong> of slachtzeug<strong>en</strong> <strong>en</strong> de rest uit slachtvark<strong>en</strong>s. Voor partij<strong>en</strong> die (deels)<br />

uit slachtzeug<strong>en</strong> of slachtbigg<strong>en</strong> bestaan is dus ook nooit keuring in afwezigheid van e<strong>en</strong> veewag<strong>en</strong><br />

mogelijk.<br />

hobbyvark<strong>en</strong>s <strong>en</strong> kleinschalige bedrijv<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> hobbyhouder heeft minder dan 5 vark<strong>en</strong>s ( van meer dan 25 kg) <strong>en</strong> mag alle<strong>en</strong> afvoer<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong><br />

andere hobbyhouder of naar de slacht binn<strong>en</strong> Nederland.<br />

Naast de hobbyhouders k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> we ook kleinschalige (B of D) bedrijv<strong>en</strong> die minder dan 30 vark<strong>en</strong>s ( van<br />

meer dan 25 kg) hebb<strong>en</strong>. Zij mog<strong>en</strong> afvoer<strong>en</strong> naar de slacht (als ze e<strong>en</strong> B- of e<strong>en</strong> D-status hebb<strong>en</strong>) of<br />

naar mestbedrijv<strong>en</strong> (als ze e<strong>en</strong> B-status hebb<strong>en</strong>)<br />

Omdat deze hobbyhouders <strong>en</strong> kleinschalige bedrijv<strong>en</strong> niet meedo<strong>en</strong> aan het monitoringsprogramma (ziekte<br />

van Aujeszky <strong>en</strong> SVD) was het nodig dat er met het beleid afsprak<strong>en</strong> gemaakt werd<strong>en</strong> over de<br />

exportvoorwaard<strong>en</strong>. Het betreft bij deze houders namelijk vaak bijzondere vark<strong>en</strong>srass<strong>en</strong> die aan<br />

uitwisseling van fokmateriaal met houders in het buit<strong>en</strong>land do<strong>en</strong>.<br />

Het volg<strong>en</strong>de is voor hobbyhouders <strong>en</strong> kleinschalige bedrijv<strong>en</strong> nu afgesprok<strong>en</strong> met LNV <strong>en</strong> het PVE :<br />

• zowel de hobbyhouders als de kleinschalige bedrijv<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> e<strong>en</strong> UBN hebb<strong>en</strong>. De kleinschalige<br />

bedrijv<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> daarnaast als B-bedrijf of D-bedrijf staan geregistreerd bij het PVE;<br />

• alle vervoersbeweging<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> in I&R gemeld word<strong>en</strong>;<br />

• de vark<strong>en</strong>s moet<strong>en</strong> correcte oormerk<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>;<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 10 van 30


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

• uitsluit<strong>en</strong>d de vark<strong>en</strong>s die op export gaan moet<strong>en</strong> serologisch onderzocht word<strong>en</strong> op de ziekte van<br />

Aujeszky <strong>en</strong> SVD. De bloedafname moet binn<strong>en</strong> 14 dag<strong>en</strong> vóór de exportdatum zijn uitgevoerd bij<br />

GD of CVI. De uitslag van het bloedonderzoek moet negatief zijn <strong>en</strong> bek<strong>en</strong>d zijn vóór export.<br />

Export vindt plaats <strong>vanaf</strong> de veehouderij van herkomst;<br />

• binn<strong>en</strong> 1 maand vóór bloedafname mog<strong>en</strong> er ge<strong>en</strong> vark<strong>en</strong>s op het UBN zijn aangevoerd. Dit moet<br />

voor de exportcertificering in I&R gecontroleerd word<strong>en</strong>.<br />

D certificering<br />

Op het gezondheidscertificaat wordt zowel het totaal aantal vark<strong>en</strong>s vermeld, als, indi<strong>en</strong> van toepassing,<br />

het aantal vark<strong>en</strong>s per UBN. Ingeval gebruik gemaakt moet word<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> aparte UBN-lijst<br />

(verzamelc<strong>en</strong>trum) wordt hiervoor e<strong>en</strong> vervolg certificaat (804002) gebruikt, voorzi<strong>en</strong> van het nummer<br />

van het exportcertificaat.<br />

Bij verz<strong>en</strong>ding van slachtvark<strong>en</strong>s <strong>vanaf</strong> de <strong>boerderij</strong> kan slechts 1 UBN word<strong>en</strong> gecertificeerd, te wet<strong>en</strong> het<br />

aangebrachte UBN nummer in het slachtblik van desbetreff<strong>en</strong>d bedrijf. Bij export van fok- <strong>en</strong><br />

gebruiksvark<strong>en</strong>s <strong>vanaf</strong> de <strong>boerderij</strong> kunn<strong>en</strong> echter in principe meerdere <strong>en</strong>/of andere UBN’s word<strong>en</strong><br />

gecertificeerd (de UBN’s van de geboortebedrijv<strong>en</strong>), mits uiteraard aan de minimaal verplichte verblijfsduur<br />

op het bedrijf vanwaar gecertificeerd wordt <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel overige aanvull<strong>en</strong>de voorwaard<strong>en</strong> is voldaan.<br />

Bij export van fok- of gebruiksvark<strong>en</strong>s is het mogelijk om meerdere certificat<strong>en</strong> per vervoerse<strong>en</strong>heid uit te<br />

schrijv<strong>en</strong>. Bij export van slachtvark<strong>en</strong>s kan slechts één certificaat per vervoerse<strong>en</strong>heid uitgeschrev<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong>, omdat de hygiëneverord<strong>en</strong>ing ge<strong>en</strong> gedeeltelijke lossing op e<strong>en</strong> slachthuis toestaat.<br />

Nederland heeft met ingang van 1 januari 2009 de artikel 10 status met betrekking tot de ziekte van<br />

Aujeszky verkreg<strong>en</strong>. Desondanks di<strong>en</strong><strong>en</strong> zowel bij export naar e<strong>en</strong> lidstaat of lidstaatgebied met<br />

e<strong>en</strong> Aujeszky artikel 10 status, als bij export naar e<strong>en</strong> lidstaat of lidstaatgebied met e<strong>en</strong><br />

Aujeszky artikel 9 status aanvull<strong>en</strong>de garanties voor de ziekte van Aujeszky volg<strong>en</strong>s<br />

beschikking 2008/185/EG in afdeling C punt 4 van het gezondheidscertificaat te word<strong>en</strong><br />

gegev<strong>en</strong>. Zie bijlage 1.<br />

Bij import in Nederland van lev<strong>en</strong>de vark<strong>en</strong>s vanuit de gehele EU word<strong>en</strong> t<strong>en</strong> alle tijd<strong>en</strong> importgaranties<br />

met betrekking tot de ziekte van Aujeszky vereist, onafhankelijk van de status van het gebied. Zie hiervoor<br />

bijlage 1.<br />

Bij de export van KI –ber<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> spermawinc<strong>en</strong>trum of quarantainestation moet er e<strong>en</strong> extra<br />

verklaring word<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in het certificaat. Deze aanvull<strong>en</strong>de verklaring kan je kwijt op het certificaat<br />

in Afdeling C(3). Hier wordt de één van de volg<strong>en</strong>de 3 verklaring<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> afhankelijk van de<br />

herkomst van de ber<strong>en</strong>:<br />

• De dier<strong>en</strong> zijn direct afkomstig uit e<strong>en</strong> spermac<strong>en</strong>trum dat voldoet aan Richtlijn 90/429/EEG, of<br />

• De dier<strong>en</strong> zijn direct afkomstig uit de quarantainevoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong> voldo<strong>en</strong> aan de voorwaard<strong>en</strong> voor<br />

toelating tot spermac<strong>en</strong>tra, als vastgesteld in hoofdstuk I van bijlage B bij Richtlijn 90/429/EEG, of<br />

• De dier<strong>en</strong> zijn direct afkomstig uit e<strong>en</strong> bedrijf waar zij zijn onderworp<strong>en</strong> aan de bepaling<strong>en</strong> van het<br />

toelatingsprotocol vóór de quarantaine <strong>en</strong> er voldaan wordt aan de voorwaard<strong>en</strong> voor toelating tot de<br />

quarantaine, als vastgesteld in de punt<strong>en</strong> 1.2 <strong>en</strong> 1.3 <strong>en</strong> punt 2 van hoofdstuk I van bijlage B bij<br />

Richtlijn 90/429/EEG<br />

Ind<strong>en</strong> het voorg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> transport langer duurt dan 8 uur <strong>en</strong> dus e<strong>en</strong> journaal nodig is, vult de dier<strong>en</strong>arts,<br />

na inhoudelijke controle <strong>en</strong> controle op volledigheid, vak 9 <strong>en</strong> 11 van afdeling 2 van het journaal in. Ter<br />

beoordeling van het transport word<strong>en</strong> bij certificering van e<strong>en</strong> achterwag<strong>en</strong> ook de gegev<strong>en</strong>s van de<br />

bijbehor<strong>en</strong>de voorwag<strong>en</strong> meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

T<strong>en</strong> behoeve van het noter<strong>en</strong> van de reiniging <strong>en</strong> ontsmetting van het vervoermiddel na lossing in e<strong>en</strong><br />

derde land of e<strong>en</strong> risicoland (e<strong>en</strong> lidstaat waar e<strong>en</strong> uitbraak van e<strong>en</strong> voor vee besmettelijke dierziekte is<br />

vastgesteld) <strong>en</strong> het uitvoer<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> tweede reiniging <strong>en</strong> ontsmetting na terugkeer in Nederland uit e<strong>en</strong><br />

dergelijk land, werd in het verled<strong>en</strong> e<strong>en</strong> R&O-formulier aan de vervoerder ter beschikking gesteld.<br />

Teg<strong>en</strong>woordig moet de vervoerder zelf e<strong>en</strong> bewijs van reiniging <strong>en</strong> ontsmetting opstell<strong>en</strong>, gerelateerd aan<br />

het certificaatnummer (lokaal refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>ummer) of het Traces intranummer van het exportcertificaat, <strong>en</strong><br />

overlegg<strong>en</strong> aan het Interv<strong>en</strong>tiebureau Dier te Zwolle na terugkeer <strong>en</strong> uitvoering van de R&O in Nederland.<br />

De certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts draagt zorg voor e<strong>en</strong> correcte invulling van het gezondheidscertificaat. Op<br />

verzamelc<strong>en</strong>tra gebeurt dit in het algeme<strong>en</strong> rechtstreeks in Traces. Het originele formulier <strong>en</strong> e<strong>en</strong> kopie<br />

word<strong>en</strong> aan de exploitant van het verzamelc<strong>en</strong>trum of de exporteur overhandigd. In geval handmatig<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 11 van 30


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

gecertificeerd is <strong>en</strong> bij derde land<strong>en</strong> certificat<strong>en</strong> word<strong>en</strong> de rester<strong>en</strong>de kopieën van de certificat<strong>en</strong><br />

toegevoegd aan het dossier van de betreff<strong>en</strong>de export.<br />

Let op: Wijziging<strong>en</strong> van bestemming na vertrek van de partij op verzoek van het bedrijfslev<strong>en</strong> zijn niet<br />

mogelijk. Indi<strong>en</strong> bestemming<strong>en</strong> wél gewijzigd word<strong>en</strong> bestaat hiervoor e<strong>en</strong> procedure (EXA <strong>en</strong> <strong>VC</strong>A<br />

instructies). In die gevall<strong>en</strong> komt het verzoek hiertoe echter rechtstreeks van de overheid van het land van<br />

bestemming bij de NVWA.<br />

T<strong>en</strong> behoeve van zowel de dossiervorming als de Traces-melding bij handmatig ingevulde certificat<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> alle relevante docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> op het NVWA-kantoor aangeleverd.<br />

E<strong>en</strong> doordruk (geel) van afdeling 1 <strong>en</strong> 2 van het journaal (indi<strong>en</strong> van toepassing) wordt bij de<br />

exportcertificering ingehoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> (via het NVWA-kantoor) verzond<strong>en</strong> naar het Interv<strong>en</strong>tiebureau Dier te<br />

Zwolle. E<strong>en</strong> kopie van de gele doordruk wordt op het NVWA-kantoor bij het dossier van de export gevoegd.<br />

Ter controle op de volledigheid van het uitgevoerde certificeringsproces wordt het keuringsrapport<br />

“Handelsverkeer vark<strong>en</strong>s” (zie bijlage 4) ingevuld <strong>en</strong> aan het dossier toegevoegd (indi<strong>en</strong> niet reeds op de<br />

PDA ingevuld).<br />

Indi<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> gezondheidscertificaat wordt afgegev<strong>en</strong>, di<strong>en</strong>t dit te word<strong>en</strong> vastgelegd op het formulier<br />

”besluit inhoud<strong>en</strong>de weigering afgifte exportcertificaat” (zie bijlage 5) van deze instructie. E<strong>en</strong> doorslag<br />

van dit, door de certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts volledig ingevulde <strong>en</strong> ondertek<strong>en</strong>de formulier di<strong>en</strong>t te word<strong>en</strong><br />

achtergelat<strong>en</strong> bij de aanvrager.<br />

5.2.3 archivering<br />

Binn<strong>en</strong> de NVWA-locatie word<strong>en</strong> alle relevante bescheid<strong>en</strong> als één dossier gearchiveerd:<br />

• aanvraagformulier blokperiode (indi<strong>en</strong> van toepassing);<br />

• aanvraagformulier voor export;<br />

• rout<strong>en</strong>etuitdraai, kopie journaal, eig<strong>en</strong> verklaring<strong>en</strong>, kopie reservering controlepost of bootreis,<br />

informatie exporteur beladingsnorm, kopie besluit weigering exportcertificaat (indi<strong>en</strong> van<br />

toepassing);<br />

• kopie Dekra-bewijs van goedkeuring veewag<strong>en</strong>, kopie RDW-certificaat van goedkeuring veewag<strong>en</strong>,<br />

kopie vergunning transporteur (indi<strong>en</strong> keuring in afwezigheid van de veewag<strong>en</strong>);<br />

• kopie gezondheidscertificaat;<br />

• aanvull<strong>en</strong>de docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> laboratoriumuitslag<strong>en</strong> (derde land<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> van toepassing);<br />

• keuringsrapport (indi<strong>en</strong> niet verwerkt via de PDA).<br />

Ingeval EU certificering rechtstreeks in Traces plaats heeft gevond<strong>en</strong> zijn er ge<strong>en</strong> kopieën van de<br />

gezondheidscertificat<strong>en</strong>. In die gevall<strong>en</strong> word<strong>en</strong> t.b.v. de dossiervorming wel de Traces intranummers op<br />

de aanvraagformulier<strong>en</strong> of de keuringsrapport<strong>en</strong> vermeld.<br />

6 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN<br />

• De exploitant is op basis van de Regeling prev<strong>en</strong>tie, bestrijding <strong>en</strong> monitoring van besmettelijke<br />

dierziekt<strong>en</strong>, zoönos<strong>en</strong> <strong>en</strong> TSE’s verantwoordelijk voor de volledige bedrijfsvoering op de<br />

verzamelc<strong>en</strong>tra. Voor de NVWA is hij de persoon die op de naleving van de voorschrift<strong>en</strong> wordt<br />

aangesprok<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> de exploitant volledig <strong>en</strong> uitsluit<strong>en</strong>d als “facilitair di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>er” bij de<br />

uitvoering van de werkzaamhed<strong>en</strong> is betrokk<strong>en</strong>, dan blijft zijn verantwoordelijkheid beperkt tot het<br />

mom<strong>en</strong>t waarop de dier<strong>en</strong> het verzamelc<strong>en</strong>trum hebb<strong>en</strong> verlat<strong>en</strong>. Als hij echter ook als<br />

“exporteur” hierbij is betrokk<strong>en</strong>, dan draagt hij de volledige verantwoordelijkheid tot het mom<strong>en</strong>t<br />

waarop de vark<strong>en</strong>s op het adres van bestemming zijn afgeleverd.<br />

• De aanbieder is verantwoordelijk voor het schriftelijk indi<strong>en</strong><strong>en</strong> van het verzoek tot<br />

exportcertificering bij de NVWA. Bij e<strong>en</strong> verzamelc<strong>en</strong>trum is de exploitant de aanbieder.<br />

• De exporteur is op basis van Richtlijn 90/425/EEG verantwoordelijk voor de aanlevering bij de<br />

exploitant van alle voor de export relevante informatie. Verder is hij op basis van artikel 2.62,<br />

eerste lid, van de Regeling handel lev<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong> <strong>en</strong> lev<strong>en</strong>de product<strong>en</strong> door de Minister<br />

geregistreerd <strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in het register “handelar<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>d vee”. Indi<strong>en</strong> de certificering<br />

plaatsvindt <strong>vanaf</strong> de <strong>boerderij</strong> draagt de exporteur de volledige verantwoordelijkheid voor de gang<br />

van zak<strong>en</strong> <strong>vanaf</strong> het begin van de exportcertificering tot het mom<strong>en</strong>t waarop de dier<strong>en</strong> op de<br />

plaats van bestemming zijn afgeleverd.<br />

• De vervoerder is op basis van de Regeling dier<strong>en</strong>vervoer 2007 verantwoordelijk voor de correcte<br />

uitvoering van het transport van de dier<strong>en</strong> (m.n. dier<strong>en</strong>welzijn <strong>en</strong> journaal). Hij maakt gebruik van<br />

chauffeurs <strong>en</strong> verzorgers met e<strong>en</strong> aantoonbaar bewijs van opleiding betreff<strong>en</strong>de de omgang met<br />

dier<strong>en</strong> (in Nederland CCV-Het Exam<strong>en</strong>huis) <strong>en</strong> hij is in het bezit van e<strong>en</strong> vergunning volg<strong>en</strong>s artikel<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 12 van 30


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

10 (bij reiz<strong>en</strong> <strong>vanaf</strong> 65 km tot 8 uur) of artikel 11 (bij reiz<strong>en</strong> van meer dan 8 uur) van Vo 1/2005.<br />

De vervoerder is ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s in het bezit van e<strong>en</strong> certificaat van goedkeuring voor het gebruikte<br />

vervoermiddel bij lang transport.<br />

Verder is hij verantwoordelijk voor de naleving van de R&O voorschrift<strong>en</strong>.<br />

• De aangewez<strong>en</strong> NVWA medewerker is verantwoordelijk voor de controles van de aangeleverde<br />

docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, verl<strong>en</strong>ing van de schriftelijke toestemming voor de aangevraagde blokperiodes <strong>en</strong> de<br />

planning van de certificeringswerkzaamhed<strong>en</strong>.<br />

• De certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts (= officiële dier<strong>en</strong>arts) is verantwoordelijk voor de uitvoering van<br />

het toezicht op de gang van zak<strong>en</strong> op het verzamelc<strong>en</strong>trum tijd<strong>en</strong>s de blokperiode. Daarnaast is hij<br />

verantwoordelijk voor de uitvoering van de klinische keuring <strong>en</strong> welzijnscontroles van de dier<strong>en</strong> op<br />

zowel de <strong>boerderij</strong> als op het verzamelc<strong>en</strong>trum <strong>en</strong> de afgifte van de gezondheidscertificat<strong>en</strong>. De<br />

b<strong>en</strong>odigde tijd bij de uitvoering van deze werkzaamhed<strong>en</strong> door de dier<strong>en</strong>arts zijn volledig<br />

afhankelijk van zijn bevinding<strong>en</strong>. Bij uitloop van de werkzaamhed<strong>en</strong> wordt zonodig contact met de<br />

planning opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

7 TOELICHTING<br />

Op grond van Europese regelgeving, die is geïmplem<strong>en</strong>teerd in de Regeling handel lev<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

lev<strong>en</strong>de product<strong>en</strong>, moet elke partij vark<strong>en</strong>s, die bestemd is voor e<strong>en</strong> lidstaat of e<strong>en</strong> derde land, vergezeld<br />

gaan van e<strong>en</strong> gezondheidscertificaat. Dit certificaat wordt afgegev<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> dier<strong>en</strong>arts van de NVWA<br />

nadat uit onderzoek is geblek<strong>en</strong> dat de betreff<strong>en</strong>de vark<strong>en</strong>s gezond zijn <strong>en</strong> voldo<strong>en</strong> aan de veterinaire<br />

regelgeving. De certificering <strong>en</strong> het afgev<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> certificaat kan geschied<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> vark<strong>en</strong>shouderij of<br />

op e<strong>en</strong> erk<strong>en</strong>d verzamelc<strong>en</strong>trum.<br />

Door de sam<strong>en</strong>voeging van de verschill<strong>en</strong>de kwaliteitsystem<strong>en</strong> is alle<strong>en</strong> nog het kwaliteitssysteem Quality<br />

Livestock Logistics (QLL) goedgekeurd. We hebb<strong>en</strong> nog maar met één kwaliteitssysteem te mak<strong>en</strong>, zowel<br />

voor welzijn (transportverord<strong>en</strong>ing) als prev<strong>en</strong>tie (meerdere verzamelslag<strong>en</strong>, weiderunder<strong>en</strong> <strong>en</strong> loss<strong>en</strong> op<br />

meerdere adress<strong>en</strong>) Alle<strong>en</strong> de deelnemers van dit systeem kunn<strong>en</strong> gebruik mak<strong>en</strong> van de mogelijkheid<br />

van stalkeuring, steekproefsgewijze docum<strong>en</strong>tcontrole door de NVWA <strong>en</strong> het wacht<strong>en</strong> met aanlevering van<br />

eindbestemming<strong>en</strong> bij exportcertificering tot aan het mom<strong>en</strong>t van keuring.<br />

Voor deelnemers aan QLL is tev<strong>en</strong>s de mogelijkheid gecreëerd van stalkeuring in afwezigheid van e<strong>en</strong><br />

veewag<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> de ingezette veewag<strong>en</strong> in bezit is van e<strong>en</strong> certificaat van goedkeuring voor lang transport<br />

of e<strong>en</strong> bewijs van goedkeuring van Dekra voor veewag<strong>en</strong>s voor kort transport. De deelnemer moet dan<br />

voor deze module goedgekeurd zijn.<br />

De beoordelingscriteria door Dekra voor deze veewag<strong>en</strong>s voor kort transport zijn afgestemd met het<br />

beleid. Op de website van QLL staat bij de betreff<strong>en</strong>de vervoerder aangegev<strong>en</strong> voor welke veewag<strong>en</strong>s er<br />

e<strong>en</strong> goedkeuring is voor Dekra. Tev<strong>en</strong>s wordt e<strong>en</strong> (fraudebest<strong>en</strong>dig) bewijs van goedkeuring voor de<br />

betreff<strong>en</strong>de veewag<strong>en</strong> afgegev<strong>en</strong>.<br />

Bij diverse export<strong>en</strong> word<strong>en</strong> voor- <strong>en</strong> achterwag<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> combinatie op verschill<strong>en</strong>de plaats<strong>en</strong> <strong>en</strong> in<br />

verschill<strong>en</strong>de regio’s gelad<strong>en</strong>. Hierdoor kan de reis(tijd) van dergelijke transport<strong>en</strong> niet goed gecontroleerd<br />

word<strong>en</strong>. Dat heeft weer klacht<strong>en</strong> uit het buit<strong>en</strong>land tot gevolg in verband met overschrijding van de<br />

maximale reistijd. Op grond hiervan is beslot<strong>en</strong> dat bij certificering van uitsluit<strong>en</strong>d e<strong>en</strong> achterwag<strong>en</strong> de<br />

gegev<strong>en</strong>s van de voorwag<strong>en</strong> aangeleverd moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> (e<strong>en</strong> achterwag<strong>en</strong> kan immers niet rijd<strong>en</strong> zonder<br />

e<strong>en</strong> voorwag<strong>en</strong>).<br />

Nederland heeft op 1 januari 2009 de artikel 10 status met betrekking tot de ziekte van Aujeszky<br />

verkreg<strong>en</strong>. Land<strong>en</strong> of gebied<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> artikel 10 status met betrekking tot de ziekte van Aujeszky<br />

behoefd<strong>en</strong> tot nu toe ge<strong>en</strong> aanvull<strong>en</strong>de garanties te gev<strong>en</strong> op afdeling C punt 4 van het exportcertificaat.<br />

Echter, de inzicht<strong>en</strong> van de Commissie in Brussel zijn gewijzigd. Daarom moet<strong>en</strong> er nu wél aanvull<strong>en</strong>de<br />

garanties gegev<strong>en</strong> word<strong>en</strong> zoals beschrev<strong>en</strong> in bijlage 1 van deze instructie.<br />

PVV stopt per 1 mei met de vermelding van de gegev<strong>en</strong>s tav de monitoring ZvA <strong>en</strong> SVD op de VVL.<br />

Hierdoor moet teruggevall<strong>en</strong> word<strong>en</strong> op de uitslag<strong>en</strong> bij de vark<strong>en</strong>shouder of de lijst<strong>en</strong> van UBN’s met e<strong>en</strong><br />

geldige monitoring die het PVE verstrekt op e<strong>en</strong> verzamelplaats.<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 13 van 30


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

BIJLAGE 1<br />

EISEN BIJ EXPORT VAN LEVENDE VARKENS<br />

Nederland bezit sinds 1 januari 2009 de artikel 10 status met betrekking tot de ziekte van Aujeszky.<br />

Conform de laatste inzicht<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> de volg<strong>en</strong>de garanties te word<strong>en</strong> afgegev<strong>en</strong> op afdeling C punt 4 van<br />

het exportcertificaat.<br />

• Export van fok- of gebruiksvark<strong>en</strong>s van NL (artikel 10) naar andere artikel 10 lidstat<strong>en</strong> of<br />

regiö's:<br />

De dier<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong> aan aanvull<strong>en</strong>de garanties voor:<br />

Ziekte: [Aujeszky] Beschikking [Art.1-2008]/[185]/EC<br />

• Export van slachtvark<strong>en</strong>s van NL (artikel 10) naar andere artikel 10 lidstat<strong>en</strong> of regiö's<br />

De dier<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong> aan aanvull<strong>en</strong>de garanties voor:<br />

Ziekte: [Aujeszky] Beschikking [Art.2-2008]/[185]/EC<br />

• Export van fokvark<strong>en</strong>s van NL (artikel 10) naar artikel 9 lidstat<strong>en</strong> of regiö's:<br />

De dier<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong> aan aanvull<strong>en</strong>de garanties voor:<br />

Ziekte: [Aujeszky] Beschikking [Art.3(1)-2008]/[185]/EC<br />

• Export van gebruiksvark<strong>en</strong>s van NL (artikel 10) naar artikel 9 lidstat<strong>en</strong> of regiö's:<br />

De dier<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong> aan aanvull<strong>en</strong>de garanties voor:<br />

Ziekte: [Aujeszky] Beschikking [Art.4(1)-2008]/[185]/EC<br />

• Export van slachtvark<strong>en</strong>s van NL (artikel 10) naar artikel 9 lidstat<strong>en</strong> of regiö's:<br />

Géén aanvull<strong>en</strong>de garanties op het certificaat.<br />

• Export van fok-, gebruiks, of slachtvark<strong>en</strong>s van NL (artikel 10) lidstat<strong>en</strong> of regiö’s zonder<br />

aujeszky status:<br />

Géén aanvull<strong>en</strong>de garanties op het certificaat.<br />

EISEN BIJ IMPORT VAN LEVENDE VARKENS<br />

Nederland bezit sinds 1 januari 2009 de artikel 10 status met betrekking tot de ziekte van Aujeszky.<br />

Conform de laatste inzicht<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> de volg<strong>en</strong>de garanties afgegev<strong>en</strong> te zijn op de certificat<strong>en</strong> bij de<br />

import in Nederland van lev<strong>en</strong>de vark<strong>en</strong>s:<br />

• Import in Nederland van fok- of gebruiksvark<strong>en</strong>s vanuit e<strong>en</strong> lidstaat of regio met e<strong>en</strong> artikel 9<br />

of artikel 10 status met betrekking tot de ziekte van Aujeszky of vanuit e<strong>en</strong> lidstaat of regio<br />

zonder aujeszky status:<br />

De dier<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong> aan aanvull<strong>en</strong>de garanties voor:<br />

Ziekte: [Aujeszky] Beschikking [Art.1-2008]/[185]/EC<br />

• Import in Nederland van slachtvark<strong>en</strong>s vanuit e<strong>en</strong> lidstaat of regio met e<strong>en</strong> artikel 9 of artikel<br />

10 status met betrekking tot de ziekte van Aujeszky of vanuit e<strong>en</strong> lidstaat of regio zonder<br />

aujeszky status:<br />

De dier<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong> aan aanvull<strong>en</strong>de garanties voor:<br />

Ziekte: [Aujeszky] Beschikking [Art.2-2008]/[185]/EC<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 14 van 30


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

LIDATEN OF REGIO’S MET EEN AUJESZKY ARTIKEL 10 STATUS<br />

Tsjechië Alle regio’s<br />

D<strong>en</strong>emark<strong>en</strong> Alle regio’s<br />

Duitsland Alle regio’s<br />

Frankrijk Alle departem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> inclusief Île de Réunion <strong>en</strong> met uitzondering van Corse du Sud<br />

(departem<strong>en</strong>t 20A) <strong>en</strong> Haute Corse (departem<strong>en</strong>t 20B), die ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele aujeszky<br />

status hebb<strong>en</strong><br />

Cyprus Alle regio’s<br />

Luxemburg Alle regio’s<br />

Oost<strong>en</strong>rijk Alle regio’s<br />

Slowakije Alle regio’s<br />

Finland Alle regio’s<br />

Zwed<strong>en</strong> Alle regio’s<br />

Ver<strong>en</strong>igd Koninkrijk Alle regio’s in Engeland, Schotland <strong>en</strong> Wales<br />

Nederland Alle regio’s<br />

Slov<strong>en</strong>ië Alle regio’s<br />

België Alle regio’s<br />

LIDSTATEN OF REGIO’S MET EEN AUJESZKY ARTIKEL 9 STATUS<br />

Spanje Alle regio’s<br />

Hongarije Alle regio’s<br />

Ierland Alle regio’s<br />

Pol<strong>en</strong> Alle regio’s<br />

Italië De provincie Bolzano<br />

Ver<strong>en</strong>igd Koninkrijk Alle regio’s in Noord-Ierland<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 15 van 30


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

BIJLAGE 2<br />

BETREFT: uitvoer van fok- of gebruiksvark<strong>en</strong>s<br />

Hiermee verklaart ondergetek<strong>en</strong>de, (naam)<br />

veehouder won<strong>en</strong>de te (compleet adres)<br />

met UBN (nummer)<br />

EIGEN VERKLARING<br />

dat de vark<strong>en</strong>s met onderstaande UBN-nummer(s) gedur<strong>en</strong>de de laatste 30 dag<strong>en</strong> of sedert de geboorte<br />

op zijn bedrijf hebb<strong>en</strong> verblev<strong>en</strong>;<br />

dat gedur<strong>en</strong>de deze periode ge<strong>en</strong> uit e<strong>en</strong> derde land afkomstig dier op het bedrijf is binn<strong>en</strong>gebracht, t<strong>en</strong>zij<br />

geïsoleerd van alle andere dier<strong>en</strong> van het bedrijf;<br />

dat het bedrijf of het gebied waarin deze geleg<strong>en</strong> is niet bij nationale of Europese wetgeving geblokkeerd is<br />

voor de afvoer van vark<strong>en</strong>s;<br />

_________________________________________<br />

____________________________________<br />

(plaats) (datum)<br />

____________________________________________<br />

(handtek<strong>en</strong>ing veehouder of di<strong>en</strong>s bedrijfsleider)<br />

UBN-NUMMER(S): (in te vull<strong>en</strong> door de veehouder of di<strong>en</strong>s bedrijfsleider)<br />

Dit formulier di<strong>en</strong>t door belanghebb<strong>en</strong>de bij de export overhandigd te word<strong>en</strong> aan de certificer<strong>en</strong>d NVWAdier<strong>en</strong>arts.<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 16 van 30


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

BIJLAGE 3<br />

Protocol t.b.v. de handhaving door de NVWA bij omissies exportcertificering<br />

vark<strong>en</strong>s<br />

Algem<strong>en</strong>e maatregel<strong>en</strong>:<br />

De export kan alle<strong>en</strong> plaatsvind<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> de DOM-(Docum<strong>en</strong>t/Overe<strong>en</strong>stemming/Materiaal)-controle volledig in orde is.<br />

Bij omissies kan er niet gecertificeerd word<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> er niet voldo<strong>en</strong>de faciliteit<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gebod<strong>en</strong> kan de certificering ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s gestopt word<strong>en</strong>.<br />

Indi<strong>en</strong> het herstel van verzuim meer tijd in beslag neemt dan de certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts ter beschikking heeft, word<strong>en</strong> de werkzaamhed<strong>en</strong> gestaakt.<br />

Er di<strong>en</strong>t in dat geval e<strong>en</strong> nieuwe exportaanvraag ingedi<strong>en</strong>d te word<strong>en</strong>.<br />

Alle handhavingacties word<strong>en</strong> gerapporteerd in het bedrijfsdossier (verzamelc<strong>en</strong>trum). In sommige gevall<strong>en</strong> zijn er bij de te nem<strong>en</strong> maatregel<strong>en</strong> bij<br />

geconstateerde omissies keuzes mogelijk. Deze keuzes word<strong>en</strong> dan door het bedrijfslev<strong>en</strong> gemaakt. Bij vertrek van e<strong>en</strong> bedrijf zonder dat certificering<br />

plaats heeft gevond<strong>en</strong> wordt e<strong>en</strong> briefje achtergelat<strong>en</strong> met de red<strong>en</strong> hiervan (zie bijlage 5).<br />

Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> waaghouder (exploitant) of exporteur zich bij herhaling niet houdt aan de wettelijke <strong>en</strong> afgesprok<strong>en</strong> werkwijze van het kwaliteitssysteem<br />

dan vindt er e<strong>en</strong> volledige exportcontrole <strong>en</strong> klepkeuring plaats.<br />

Indi<strong>en</strong> bij controle buit<strong>en</strong> de blokperiode <strong>en</strong>/of halfjaarlijkse audits onregelmatighed<strong>en</strong> geconstateerd word<strong>en</strong>, kan de controlefrequ<strong>en</strong>tie opgevoerd<br />

word<strong>en</strong>.<br />

Onderstaande tabel geeft primair de directe acties aan bij geconstateerde omissies. Alle omissies <strong>en</strong> daaropvolg<strong>en</strong>de acties word<strong>en</strong> altijd<br />

gerapporteerd. Zo wordt e<strong>en</strong> bedrijfsdossier opgebouwd. Voor wat betreft afwijking<strong>en</strong> van de transportverord<strong>en</strong>ing ( met name vervoerders) vindt<br />

rapportage plaats bij het Interv<strong>en</strong>tiebureau Dier te Zwolle <strong>en</strong> deze rapportage kan leid<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> heel scala van maatregel<strong>en</strong>, van schriftelijke<br />

waarschuwing tot last onder dwangsom (LOD) <strong>en</strong> schorsing of intrekking van de erk<strong>en</strong>ning (specifiek interv<strong>en</strong>tiebeleid). Ook bij afwijking<strong>en</strong> op het<br />

gebied van prev<strong>en</strong>tie (met name verzamelc<strong>en</strong>tra) vindt rapportage plaats bij het Interv<strong>en</strong>tiebureau Dier te Zwolle <strong>en</strong> ook deze rapportage in het<br />

kader van het specifieke interv<strong>en</strong>tiebeleid heeft e<strong>en</strong> heel scala van specifieke maatregel<strong>en</strong> tot gevolg. Naast het gev<strong>en</strong> van schriftelijke<br />

waarschuwing<strong>en</strong> <strong>en</strong> het uitvoer<strong>en</strong> van verscherpte controle (klepkeuring) kan e<strong>en</strong> last onder dwangsom opgelegd word<strong>en</strong> <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> uiteindelijk<br />

schorsing <strong>en</strong> intrekking van e<strong>en</strong> erk<strong>en</strong>ning volg<strong>en</strong>.<br />

Rec<strong>en</strong>telijk kan ook gebruik gemaakt word<strong>en</strong> van bestuurlijke boetes.<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 17 van 30


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

Specifieke maatregel<strong>en</strong>:<br />

Aanvraag blok ge<strong>en</strong> blok<br />

aangevraagd, maar<br />

wel vark<strong>en</strong>s aanwezig<br />

op het<br />

verzamelc<strong>en</strong>trum<br />

Docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>controle<br />

Aard van de omissie Wettelijke basis Constatering bij Maatregel<br />

VVLtransportdocum<strong>en</strong>t<br />

niet aanwezig of er<br />

staat ge<strong>en</strong> geldige<br />

transportweek op (fok-<br />

of gebruiksvark<strong>en</strong>s)<br />

het VVLtransportdocum<strong>en</strong>t<br />

is<br />

niet voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

geldige ZvA-<br />

monitoringsperiode<br />

(fok- <strong>en</strong><br />

gebruiksvark<strong>en</strong>s)<br />

artikel 41 van de<br />

regeling prev<strong>en</strong>tie,<br />

bestrijding <strong>en</strong><br />

monitoring van<br />

besmettelijke<br />

dierziekt<strong>en</strong>, zoönos<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>TSE’s ( <strong>vanaf</strong> hier<br />

Regeling PBM<br />

g<strong>en</strong>oemd)<br />

Artikel 4.7b lid 1 van<br />

de regeling handel<br />

lev<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

lev<strong>en</strong>de produkt<strong>en</strong><br />

(RHLDLP)<br />

artikel 20, van de<br />

Verord<strong>en</strong>ing<br />

vark<strong>en</strong>slevering<strong>en</strong><br />

(VVL)<br />

Besluit monitoring<br />

ziekte van Aujeszky<br />

bij vark<strong>en</strong>s (PVV<br />

besluit)<br />

controle buit<strong>en</strong> blokperiode Dossieropbouw door team NVWA voor ev<strong>en</strong>tuele<br />

intrekkingsprocedure van de erk<strong>en</strong>ning van het<br />

vark<strong>en</strong>sverzamelc<strong>en</strong>trum (zie artikel 25 van de<br />

Regeling prev<strong>en</strong>tie, bestrijding <strong>en</strong> monitoring van<br />

besmettelijke dierziekt<strong>en</strong>, zoönos<strong>en</strong> <strong>en</strong> TSE’s).<br />

Dossieropbouw vindt ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s bij alle navolg<strong>en</strong>de<br />

omissies plaats.<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 18 van 30<br />

Directe maatregel: afvoer binn<strong>en</strong>lands slachthuis.<br />

D-controle De exploitant/exporteur heeft de mogelijkheid tot<br />

herstel verzuim voor deze fok- of gebruiksvark<strong>en</strong>s.<br />

Lukt dit niet, dan:<br />

1) Bij e<strong>en</strong> verzamelc<strong>en</strong>trum afvoer naar e<strong>en</strong><br />

binn<strong>en</strong>lands slachthuis (artikel 42 onderdeel a van de<br />

Regeling PBM, in combinatie met art. 20 VVL ) of<br />

destructie.<br />

2) Bij <strong>boerderij</strong>export<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> de dier<strong>en</strong> niet in<br />

aanmerking voor export.<br />

D-controle De exploitant/exporteur heeft de mogelijkheid tot<br />

herstel verzuim. ( evt ook aanlever<strong>en</strong> correcte<br />

bloeduitslag<strong>en</strong> van aangewez<strong>en</strong> lab is akkoord)<br />

Indi<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> herstel:<br />

1)Bij de <strong>boerderij</strong> is ge<strong>en</strong> exportcertificering mogelijk.<br />

2)Bij het verzamelc<strong>en</strong>trum word<strong>en</strong> in overleg met de<br />

leidinggev<strong>en</strong>de van de NWA maatregel<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

(contact PVE).


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

eig<strong>en</strong> verklaring<strong>en</strong><br />

ontbrek<strong>en</strong> of niet<br />

correct ingevuld<br />

(fok- <strong>en</strong><br />

gebruiksdier<strong>en</strong>)<br />

aanvoerbon van<br />

geblokkeerd UBN<br />

(verzamelc<strong>en</strong>trum)<br />

hobbyvark<strong>en</strong>s <strong>en</strong><br />

kleinschalige bedrijv<strong>en</strong><br />

(<strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong>):<br />

ge<strong>en</strong> negatieve<br />

bloeduitslag<strong>en</strong> van de<br />

te exporter<strong>en</strong> vark<strong>en</strong>s<br />

op SVD <strong>en</strong> ZvA binn<strong>en</strong><br />

14 dag<strong>en</strong> voor export<br />

<strong>en</strong>/of minder dan 1<br />

maand voor export<br />

vark<strong>en</strong>s op bedrijf<br />

aangevoerd<br />

artikel 4.3 <strong>en</strong> 4.4 van<br />

de Regeling handel<br />

lev<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

lev<strong>en</strong>de product<strong>en</strong><br />

artikel 2.8 <strong>en</strong> 4.3,<br />

aanhef <strong>en</strong> onderdeel<br />

a, van de Regeling<br />

handel lev<strong>en</strong>de<br />

dier<strong>en</strong> <strong>en</strong> lev<strong>en</strong>de<br />

product<strong>en</strong> <strong>en</strong> artikel<br />

3, tweede lid sub b<br />

van Richtlijn<br />

64/432/EEG<br />

artikel 22, eerste lid,<br />

<strong>en</strong> 25 van de<br />

Gezondheids- <strong>en</strong><br />

welzijnswet voor<br />

dier<strong>en</strong> in sam<strong>en</strong>hang<br />

met het Besluit<br />

vervoer van <strong>en</strong> naar<br />

besmette of van<br />

besmetting verdachte<br />

gebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

terrein<strong>en</strong><br />

D-controle De exploitant/exporteur heeft de mogelijkheid tot<br />

herstel verzuim: nieuwe verklaring van het<br />

herkomstbedrijf.<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 19 van 30<br />

Indi<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> herstel:<br />

1)Op het verzamelc<strong>en</strong>trum vindt afvoer naar e<strong>en</strong><br />

binn<strong>en</strong>lands slachthuis (artikel 42 onder a van de<br />

Regeling PBM) óf destructie plaats.<br />

2) Bij de <strong>boerderij</strong>export kan de exportcertificering<br />

niet plaatsvind<strong>en</strong>.<br />

D-controle De certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts schakelt afdeling L&N,<br />

afdeling VIC <strong>en</strong> teamleider NVWA in.<br />

De werkzaamhed<strong>en</strong> op het verzamelc<strong>en</strong>trum word<strong>en</strong><br />

volledig stilgelegd<br />

<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele maatregel<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aangestuurd door<br />

VIC.<br />

beleidsuitspraak CVO D-controle De exporteur heeft de mogelijkheid tot herstel van<br />

verzuim:<br />

aanlevering juiste gegev<strong>en</strong>s<br />

Indi<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> herstel mogelijk is:<br />

de export kan ge<strong>en</strong> doorgang vind<strong>en</strong>.


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

journaal (bij reiz<strong>en</strong><br />

langer dan 8 uur)<br />

<strong>en</strong>/of uitdraai<br />

routeplanner <strong>en</strong>/of<br />

reservering voor<br />

controlepost (bij<br />

reiz<strong>en</strong> langer dan 24<br />

uur) <strong>en</strong>/of reservering<br />

bootreis <strong>en</strong>/of<br />

gegev<strong>en</strong>s voorwag<strong>en</strong><br />

bij certificering<br />

achterwag<strong>en</strong><br />

ontbrek<strong>en</strong> of niet<br />

correct ingevuld<br />

NB: let op de omgang<br />

met reistijd bij roro<br />

bootreiz<strong>en</strong>!!!<br />

NB: Op veebot<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> de dier<strong>en</strong><br />

afgelad<strong>en</strong> <strong>en</strong> geldt de<br />

reistijd als rusttijd<br />

NB: doorvoer door<br />

Zwitserland is niet<br />

mogelijk<br />

docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> niet<br />

correct voor de eis<strong>en</strong><br />

van het land van<br />

bestemming (3 e -<br />

land<strong>en</strong>)<br />

wijziging van<br />

transporteur t<strong>en</strong> tijde<br />

van exportkeuring:<br />

-op <strong>boerderij</strong>, of<br />

-op <strong>VC</strong> zonder<br />

certificering QLL<br />

artikel 9 van de<br />

regeling<br />

dier<strong>en</strong>vervoer 2007<br />

artikel 79 van de<br />

Gezondheids- <strong>en</strong><br />

welzijnswet voor<br />

dier<strong>en</strong> (GWWD)<br />

werkafsprak<strong>en</strong> mbt<br />

door de Minister<br />

goedgekeurde<br />

kwaliteitssysteem<br />

QLL<br />

D-controle De exploitant/exporteur heeft de mogelijkheid tot<br />

herstel verzuim. Hij zorgt ervoor dat de vervoerder<br />

alsnog e<strong>en</strong> volledig <strong>en</strong> correct ingevuld journaal, e<strong>en</strong><br />

uitdraai routeplanner <strong>en</strong> indi<strong>en</strong> nodig e<strong>en</strong><br />

controlepostreservering <strong>en</strong>/of bootreservering*<br />

overlegt aan de certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts. Tot die tijd<br />

word<strong>en</strong> de keuringswerkzaamhed<strong>en</strong> gestaakt.<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 20 van 30<br />

Indi<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> herstel:<br />

1)de dier<strong>en</strong> word<strong>en</strong> afgevoerd naar e<strong>en</strong> andere<br />

bestemming met e<strong>en</strong> kortere reistijd dan 8 uur (bij<br />

ontbrek<strong>en</strong> journaal), dan wel naar e<strong>en</strong> bestemming<br />

waarbij ge<strong>en</strong> controlepost- of bootreservering nodig is;<br />

of<br />

2) afvoer binn<strong>en</strong>lands slachthuis (verzamelc<strong>en</strong>trum);<br />

of<br />

3)bij de <strong>boerderij</strong> vindt ge<strong>en</strong> exportcertificering plaats.<br />

* Voor roro schep<strong>en</strong> zie ook instructie WLZVL-019<br />

D-controle De exploitant/exporteur heeft de mogelijkheid tot<br />

herstel verzuim.<br />

Indi<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> herstel:<br />

1)De bestemming van de dier<strong>en</strong> wijzig<strong>en</strong>;<br />

of<br />

2)afvoer naar e<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>lands slachthuis (artikel 42<br />

onder a, van de Regeling PBM) of destructie<br />

(verzamelc<strong>en</strong>trum);<br />

of<br />

3)bij de <strong>boerderij</strong> vindt ge<strong>en</strong> exportcertificering plaats.<br />

D-controle Er vindt ge<strong>en</strong> exportcertificering plaats <strong>en</strong> er moet e<strong>en</strong><br />

nieuwe aanvraag ingedi<strong>en</strong>d word<strong>en</strong>.


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

wijziging van<br />

bestemming op<br />

<strong>boerderij</strong> of op <strong>VC</strong><br />

zonder certificering<br />

QLL<br />

wijzig<strong>en</strong> van<br />

vervoermiddel of<br />

vervoerder bij e<strong>en</strong><br />

<strong>boerderij</strong> export in<br />

afwezigheid van het<br />

vervoermiddel<br />

lang transport bij e<strong>en</strong><br />

<strong>boerderij</strong> export in<br />

afwezigheid van het<br />

vervoermiddel<br />

de leeftijd of het<br />

gewicht van de<br />

bigg<strong>en</strong> is niet in<br />

overe<strong>en</strong>stemming met<br />

de reisafstand<br />

NB:<br />

minimum leeftijd voor<br />

transport:<br />

3 wek<strong>en</strong>;<br />

minimum gewicht voor<br />

lang transport: 10 kg<br />

personeel<br />

verzamelc<strong>en</strong>trum<br />

bezit ge<strong>en</strong> bewijs van<br />

opleiding (certificaat<br />

NBW of getuigschrift<br />

van vakbekwaamheid<br />

CCV-Het Exam<strong>en</strong>huis)<br />

werkafsprak<strong>en</strong> mbt<br />

door de Minister<br />

goedgekeurde<br />

kwaliteitssysteem<br />

QLL<br />

werkafsprak<strong>en</strong> mbt<br />

door de Minister<br />

goedgekeurde<br />

kwaliteitssysteem<br />

QLL<br />

werkafsprak<strong>en</strong> mbt<br />

door de Minister<br />

goedgekeurde<br />

kwaliteitssystem<strong>en</strong><br />

QLL<br />

artikel 9 van de<br />

regeling<br />

dier<strong>en</strong>vervoer<br />

bijlage I, hoofdstuk I,<br />

lid 2, onder e van<br />

Verord<strong>en</strong>ing (EG) nr.<br />

1/2005<br />

bijlage I, hoofdstuk<br />

VI, lid 1, onder 1.9<br />

van Verord<strong>en</strong>ing<br />

(EG) nr. 1/2005<br />

artikel 9 van de<br />

Regeling<br />

dier<strong>en</strong>vervoer 2007<br />

artikel 9, lid 2,<br />

onderdeel a <strong>en</strong><br />

artikel 17 lid 1 van<br />

Vo 1/2005/EG<br />

D-controle Er vindt ge<strong>en</strong> exportcertificering plaats <strong>en</strong> er moet e<strong>en</strong><br />

nieuwe aanvraag ingedi<strong>en</strong>d word<strong>en</strong>.<br />

D-controle Er vindt ge<strong>en</strong> exportcertificering plaats <strong>en</strong> er moet e<strong>en</strong><br />

nieuwe aanvraag ingedi<strong>en</strong>d word<strong>en</strong>.<br />

D-controle 1) Er vindt ge<strong>en</strong> exportcertificering plaats <strong>en</strong> er moet<br />

e<strong>en</strong> nieuwe aanvraag ingedi<strong>en</strong>d word<strong>en</strong>,<br />

of<br />

2) De bestemming wordt gewijzigd zodat de<br />

transportduur minder dan 8 uur bedraagt.<br />

D-controle Bij <strong>boerderij</strong>export<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> de dier<strong>en</strong> niet in<br />

aanmerking voor export.<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 21 van 30<br />

Op e<strong>en</strong> verzamelc<strong>en</strong>trum word<strong>en</strong> de dier<strong>en</strong> afgevoerd<br />

naar e<strong>en</strong> kortere bestemming, naar e<strong>en</strong> slachthuis, of<br />

ter destructie bestemd, afhankelijk van de<br />

mogelijkhed<strong>en</strong> die nog overblijv<strong>en</strong>.<br />

D-controle De waaghouder(exploitant) heeft de mogelijkheid tot<br />

herstel verzuim: alsnog overlegg<strong>en</strong> van de bewijz<strong>en</strong><br />

van opleiding van het personeel dat met de dier<strong>en</strong><br />

omgaat of het inzett<strong>en</strong> van ander personeel met de<br />

juiste papier<strong>en</strong>.<br />

Indi<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> herstel mogelijk is word<strong>en</strong> de<br />

exportwerkzaamhed<strong>en</strong> opgeschort tot er bekwaam<br />

personeel met bewijz<strong>en</strong> van opleiding voorhand<strong>en</strong> is.


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

Overe<strong>en</strong>stemmingscontrole<br />

het aantal dier<strong>en</strong> is<br />

niet in<br />

overe<strong>en</strong>stemming met<br />

de in de docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

vermelde aantall<strong>en</strong><br />

er zijn vark<strong>en</strong>s<br />

aanwezig op het<br />

verzamelc<strong>en</strong>trum<br />

waarvoor ge<strong>en</strong><br />

aanvoerdocum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

aanwezig zijn<br />

M-controle de dier<strong>en</strong> zijn klinisch<br />

niet gezond<br />

artikel 23 lid 1 <strong>en</strong> 2<br />

van de Regeling PBM<br />

artikel<strong>en</strong> 2.5, 2.17,<br />

2.18 <strong>en</strong> 2.60 van de<br />

Regeling handel<br />

lev<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

lev<strong>en</strong>de product<strong>en</strong>;<br />

artikel 20 van de<br />

Verord<strong>en</strong>ing<br />

vark<strong>en</strong>slevering<strong>en</strong><br />

artikel 23 lid 1 van<br />

de Regeling PBM<br />

artikel 21, derde lid,<br />

van de Verord<strong>en</strong>ing<br />

vark<strong>en</strong>slevering<strong>en</strong><br />

artikel 58 <strong>en</strong> 59 van<br />

de Gezondheids- <strong>en</strong><br />

welzijnswet voor<br />

dier<strong>en</strong><br />

Vo 853/2004/EG,<br />

bijlage III, Hst. VI,<br />

sectie I<br />

(hygiëneverord<strong>en</strong>ing)<br />

Vo 1/2005/EG,<br />

bijlage I, Hst. I<br />

O-controle De exploitant/exporteur heeft de mogelijkheid tot<br />

herstel verzuim: aanpassing verklaring afkomstig van<br />

het bedrijf van herkomst of bij de <strong>boerderij</strong> aanpassing<br />

van het aantal dier<strong>en</strong>.<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 22 van 30<br />

Indi<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> herstel:<br />

1)Bij e<strong>en</strong> verzamelc<strong>en</strong>trum afvoer naar binn<strong>en</strong>lands<br />

slachthuis <strong>en</strong><br />

2)Bij de <strong>boerderij</strong>export kan de exportcertificering niet<br />

plaatsvind<strong>en</strong>.<br />

O-controle De exploitant heeft de mogelijkheid tot herstel<br />

verzuim.<br />

M-controle<br />

Indi<strong>en</strong> er ge<strong>en</strong> herstel mogelijk is, word<strong>en</strong> de<br />

certificeringwerkzaamhed<strong>en</strong> gestaakt <strong>en</strong> de NVWAdier<strong>en</strong>arts<br />

schakelt zijn leidinggev<strong>en</strong>de in voor de<br />

afstemming van verdere maatregel<strong>en</strong>.<br />

Bij vermoed<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> ernstige besmettelijke<br />

dierziekte wordt door de certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts de<br />

afdeling VIC ingeschakeld <strong>en</strong> wordt de teamleider<br />

NVWA ingelicht.<br />

Alle activiteit<strong>en</strong> op het verzamelc<strong>en</strong>trum én <strong>boerderij</strong><br />

word<strong>en</strong> stilgelegd.<br />

Bij licht zieke of licht gewonde vark<strong>en</strong>s is binn<strong>en</strong>lands<br />

vervoer toegestaan t<strong>en</strong>zij het vervoer onnodig lijd<strong>en</strong><br />

tot gevolg heeft.<br />

Meer dan licht zieke vark<strong>en</strong>s di<strong>en</strong><strong>en</strong> ter plekke gedood<br />

<strong>en</strong> ter destructie bestemd te word<strong>en</strong><br />

(verzamelc<strong>en</strong>trum).<br />

De mogelijkheid bestaat om meer dan licht gewonde<br />

dier<strong>en</strong> dood af te voer<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> bijzondere<br />

slachtplaats met dier<strong>en</strong>artsverklaring van practicus na<br />

dod<strong>en</strong> <strong>en</strong> verbloed<strong>en</strong>. Dit kan alle<strong>en</strong> met overig<strong>en</strong>s<br />

gezonde dier<strong>en</strong> (botbreuk<strong>en</strong> etc.). Zieke dier<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> niet meer geslacht word<strong>en</strong>.


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

stalkeuring cq keuring<br />

in afwezigheid van de<br />

veewag<strong>en</strong><br />

aangevraagd terwijl er<br />

op mom<strong>en</strong>t van export<br />

(deels) slachtzeug<strong>en</strong><br />

of slachtbigg<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> gelad<strong>en</strong><br />

ontbrek<strong>en</strong> van<br />

oormerk<strong>en</strong><br />

ge<strong>en</strong> fysiek<br />

aanspreekpunt bij e<strong>en</strong><br />

<strong>boerderij</strong> export in<br />

afwezigheid van het<br />

vervoermiddel<br />

Vervoermiddel ge<strong>en</strong> juiste of<br />

volledige reiniging <strong>en</strong><br />

ontsmetting van het<br />

vervoerdermiddel,<br />

of<br />

ge<strong>en</strong> reiniging <strong>en</strong><br />

ontsmetting op e<strong>en</strong><br />

geregistreerde<br />

wasplaats voorafgaand<br />

aan de export<br />

werkafsprak<strong>en</strong> mbt<br />

door de Minister<br />

goedgekeurde<br />

kwaliteitssysteem<br />

QLL<br />

artikel 2.6, 2.19, 4.4,<br />

vierde lid <strong>en</strong> 4.5 van<br />

de Regeling handel<br />

lev<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

lev<strong>en</strong>de product<strong>en</strong>;<br />

artikel 23, eerste lid,<br />

onderdeel e, van de<br />

Regeling PBM<br />

artikel 28 tot <strong>en</strong> met<br />

33 van de Regeling<br />

Id<strong>en</strong>tificatie <strong>en</strong><br />

registratie van dier<strong>en</strong><br />

vastgelegd in<br />

exportmodule van<br />

door de Minister<br />

goedgekeurd<br />

kwaliteitssysteem<br />

van QLL<br />

artikel 30 lid 1 <strong>en</strong> 2,<br />

artikel 31 lid 1 <strong>en</strong><br />

artikel 32 van de<br />

Regeling PBM<br />

artikel 2.11 van de<br />

RHLDLP<br />

RL 64/432/EEG,<br />

artikel 12, lid 1 <strong>en</strong> 2<br />

M-controle Indi<strong>en</strong> er tijd <strong>en</strong> ruimte in de planning is klepkeuring<br />

uitvoer<strong>en</strong> voor de volledige partij, indi<strong>en</strong> dit niet het<br />

geval is moet e<strong>en</strong> nieuwe exportaanvraag ingedi<strong>en</strong>d<br />

word<strong>en</strong>.<br />

In het geval van keuring in afwezigheid van de<br />

veewag<strong>en</strong> zal klepkeuring wsch niet meer te realiser<strong>en</strong><br />

zijn binn<strong>en</strong> geplande tijd<strong>en</strong>.<br />

M-controle Bij e<strong>en</strong> verzamelc<strong>en</strong>trum word<strong>en</strong> ongeblikte vark<strong>en</strong>s<br />

ter destructie bestemd.<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 23 van 30<br />

Op de <strong>boerderij</strong> kunn<strong>en</strong> fok- <strong>en</strong> gebruiksdier<strong>en</strong> nog<br />

voorzi<strong>en</strong> word<strong>en</strong> van de juiste oormerk<strong>en</strong> <strong>en</strong> moet<strong>en</strong><br />

bij slachtdier<strong>en</strong> de slachtmerk<strong>en</strong> getoond kunn<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong>.<br />

M-controle De exporteur heeft de mogelijkheid tot herstel van<br />

verzuim (mobiel nummer op exportaanvraag, er is<br />

voldo<strong>en</strong>de tijd)<br />

visuele controle van het<br />

vervoermiddel of ge<strong>en</strong><br />

bewijs van ontsmetting in<br />

het ontsmettingsboekje<br />

Indi<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> herstel mogelijk is:<br />

er vindt ge<strong>en</strong> exportcertificering plaats <strong>en</strong> er moet e<strong>en</strong><br />

nieuwe aanvraag ingedi<strong>en</strong>d word<strong>en</strong>.<br />

De exploitant/exporteur zorgt ervoor dat het verzuim<br />

wordt hersteld (de vervoerder gaat direct reinig<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

ontsmett<strong>en</strong> op het betreff<strong>en</strong>de verzamelc<strong>en</strong>trum).<br />

Bij e<strong>en</strong> <strong>boerderij</strong>export laat de vervoerder R&O<br />

plaatsvind<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> erk<strong>en</strong>de wasplaats.<br />

De vervoerder toont daarna het vervoermiddel <strong>en</strong> het<br />

ondertek<strong>en</strong>de bewijs van R&O opnieuw aan de<br />

certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts.


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

chauffeur <strong>en</strong>/of<br />

verzorger heeft ge<strong>en</strong><br />

(origineel)<br />

getuigschrift van<br />

vakbekwaamheid (in<br />

NL afgegev<strong>en</strong> door<br />

CCV-Het Exam<strong>en</strong>huis)<br />

bij transport langer<br />

dan 65 km, of niet in<br />

de Engelse taal bij<br />

buit<strong>en</strong>landse<br />

getuigschrift<strong>en</strong><br />

vervoerder heeft ge<strong>en</strong><br />

vergunning volg<strong>en</strong>s<br />

artikel 10 of 11 (bij<br />

kort transport > 65<br />

km) of artikel 11 (bij<br />

lang transport) van Vo<br />

1/2005, of niet in de<br />

Engelse taal bij<br />

buit<strong>en</strong>landse<br />

vergunning<strong>en</strong><br />

vervoermiddel niet<br />

geschikt voor kort<br />

transport (bv niet<br />

aangepast aan<br />

veiligheids- cq<br />

welzijnseis<strong>en</strong>)<br />

artikel 9 van de<br />

Regeling<br />

dier<strong>en</strong>vervoer 2007<br />

artikel 17, lid 2, van<br />

Verord<strong>en</strong>ing (EG) nr.<br />

1/2005<br />

artikel 9 van de<br />

Regeling<br />

dier<strong>en</strong>vervoer 2007<br />

artikel 10 of 11 <strong>en</strong><br />

artikel 13, lid 2, van<br />

Verord<strong>en</strong>ing (EG) nr.<br />

1/2005<br />

artikel 9 van de<br />

Regeling<br />

dier<strong>en</strong>vervoer 2007<br />

artikel 3 <strong>en</strong> bijlage I,<br />

Hst. II onder punt 1<br />

van Verord<strong>en</strong>ing<br />

(EG) nr. 1/2005<br />

controle van de bescheid<strong>en</strong><br />

van de aangewez<strong>en</strong><br />

chauffeur of dierverzorger<br />

controle vergunning<br />

vervoerder<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 24 van 30<br />

De certificer<strong>en</strong>de NVWA-dier<strong>en</strong>arts staakt de<br />

keuringswerkzaamhed<strong>en</strong> totdat e<strong>en</strong><br />

chauffeur/verzorger aanwezig is die wel beschikt over<br />

e<strong>en</strong> getuigschrift van vakbekwaamheid (in het Engels<br />

bij buit<strong>en</strong>landse getuigschrift<strong>en</strong>).<br />

Uitz. : bij export in afwezigheid van de veewag<strong>en</strong><br />

behoeft het getuigschrift niet getoond te word<strong>en</strong><br />

De certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts staakt de<br />

keuringswerkzaamhed<strong>en</strong> totdat e<strong>en</strong> vervoerder<br />

aanwezig is die wél e<strong>en</strong> voor het betreff<strong>en</strong>de vervoer<br />

correcte vergunning heeft <strong>en</strong> tev<strong>en</strong>s in de Engelse taal<br />

bij buit<strong>en</strong>landse vergunning<strong>en</strong> (op verzamelc<strong>en</strong>trum<br />

met -niet geschorst- kwaliteitssysteem).<br />

In ander gevall<strong>en</strong> vindt ge<strong>en</strong> exportcertificering plaats<br />

<strong>en</strong> moet er e<strong>en</strong> nieuwe aanvraag ingedi<strong>en</strong>d word<strong>en</strong><br />

(wijziging vervoerder).<br />

visuele controle De certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts staakt de<br />

certificeringwerkzaamhed<strong>en</strong> totdat e<strong>en</strong> geschikt<br />

vervoermiddel voor het betreff<strong>en</strong>de transport < 8 uur<br />

aanwezig is.


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

vervoermiddel ge<strong>en</strong><br />

(origineel) certificaat<br />

van goedkeuring bij<br />

reiz<strong>en</strong> van meer dan 8<br />

uur, dan wel niet in de<br />

Engelse taal bij<br />

buit<strong>en</strong>landse<br />

vervoermiddel<strong>en</strong><br />

vervoermiddel niet<br />

aangepast aan lang<br />

transport (ge<strong>en</strong> water<br />

of strooisel, defecte<br />

v<strong>en</strong>tilatie of<br />

drinknippels, ge<strong>en</strong> of<br />

defecte<br />

temperatuurs<strong>en</strong>sor<strong>en</strong><br />

of<br />

temperatuurregistratie<br />

, ge<strong>en</strong> of defect<br />

satelliet<br />

navigatiesysteem etc.)<br />

tijd<strong>en</strong>s koude periodes<br />

drinknippels op<br />

mom<strong>en</strong>t van export<br />

bevror<strong>en</strong> of anti vries<br />

aan drinkwater<br />

toegevoegd<br />

artikel 9 van de<br />

Regeling<br />

dier<strong>en</strong>vervoer 2007<br />

artikel 18 van<br />

Verord<strong>en</strong>ing (EG) nr.<br />

1/2005<br />

artikel 58 <strong>en</strong> 59 van<br />

de Gezondheids- <strong>en</strong><br />

welzijnswet voor<br />

dier<strong>en</strong><br />

artikel 9 van de<br />

Regeling<br />

dier<strong>en</strong>vervoer 2007<br />

Vo 1/2005, bijlage I,<br />

Hst. VI<br />

artikel 9 van de<br />

Regeling<br />

dier<strong>en</strong>vervoer 2007<br />

Vo 1/2005, bijlage I,<br />

Hst. III, punt 2 onder<br />

2.7 <strong>en</strong><br />

bijlage I, Hst. V, punt<br />

1 onder 1.4.b<br />

visuele controle <strong>en</strong> controle<br />

bescheid<strong>en</strong> vervoermiddel<br />

visuele controle<br />

vervoermiddel<br />

visuele controle<br />

vervoermiddel<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 25 van 30<br />

De certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts staakt de<br />

certificeringwerkzaamhed<strong>en</strong> totdat e<strong>en</strong> vervoermiddel<br />

met e<strong>en</strong> geldig certificaat van goedkeuring (in taal<br />

lidstaat van afgifte + Engels) aanwezig is voor de<br />

betreff<strong>en</strong>de export (van dezelfde vervoerder anders<br />

moet altijd e<strong>en</strong> nieuwe exportaanvraag gedaan<br />

word<strong>en</strong>, m.u.v. verzamelc<strong>en</strong>trum onder<br />

kwaliteitssysteem ).<br />

of<br />

Bestemming wijzig<strong>en</strong> zodat de transportduur minder<br />

dan 8 uur bedraagt<br />

De certificer<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong>arts staakt de<br />

keuringswerkzaamhed<strong>en</strong> totdat e<strong>en</strong> vervoermiddel<br />

aanwezig is voor de betreff<strong>en</strong>de export op het<br />

verzamelc<strong>en</strong>trum of op de <strong>boerderij</strong>, die geschikt is<br />

voor het lange transport (van dezelfde vervoerder<br />

anders moet altijd e<strong>en</strong> nieuwe exportaanvraag gedaan<br />

word<strong>en</strong>, m.u.v. verzamelc<strong>en</strong>trum onder<br />

kwaliteitssysteem ).<br />

of<br />

Bestemming wijzig<strong>en</strong> zodat de transportduur minder<br />

dan 8 uur bedraagt.<br />

) Er vindt ge<strong>en</strong> exportcertificering plaats,<br />

of<br />

2) De bestemming wordt gewijzigd zodat de<br />

transportduur minder dan 8 uur bedraagt.<br />

NB1: in geval van anti vries toevoeging mog<strong>en</strong> de<br />

dier<strong>en</strong> op ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele wijze, ook niet na direct spoel<strong>en</strong><br />

van het systeem, contact met water uit het<br />

drinkwatersysteem krijg<strong>en</strong>.<br />

NB2: Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> toegestaan (vriespuntverlag<strong>en</strong>d)<br />

middel niet onder toezicht aan het drinkwater is<br />

toegevoegd, dan kan de certificer<strong>en</strong>d dier<strong>en</strong>arts<br />

besluit<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> monster ter onderzoek te nem<strong>en</strong>.


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

Administratieve<br />

blokcontrole<br />

verzamelplaats<br />

aantall<strong>en</strong> dier<strong>en</strong> aan-<br />

<strong>en</strong> afgevoerd per<br />

blokperiode stemm<strong>en</strong><br />

niet overe<strong>en</strong>,<br />

administratie niet<br />

inzichtelijk, herkomst<br />

of bestemming van de<br />

vark<strong>en</strong>s onduidelijk<br />

Klacht<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>land -welzijn<br />

-beladingsgraad<br />

-bestemmingsadres<br />

-diergezondheid<br />

-DZ-status<br />

-aantall<strong>en</strong> + UBN’s<br />

artikel 23 lid 2 van<br />

de regeling PBM<br />

artikel 9 van de<br />

Regeling<br />

dier<strong>en</strong>vervoer 2007<br />

Vo 1/2005/EG,<br />

artikel 26<br />

(overtreding<strong>en</strong>)<br />

Regeling handel<br />

lev<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

lev<strong>en</strong>de product<strong>en</strong><br />

art. 4.2, 4.3, 4.4 <strong>en</strong><br />

4.5<br />

D-controle<br />

(tijd<strong>en</strong>s audit of controle<br />

binn<strong>en</strong>lands blok)<br />

NB: afspraak was dat<br />

binn<strong>en</strong>landse blokk<strong>en</strong> 1 op<br />

5 gecontroleerd zoud<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong><br />

controle door de bevoegde<br />

autoriteit in land van<br />

bestemming<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 26 van 30<br />

Naast dossieropbouw door team NVWA voor ev<strong>en</strong>tuele<br />

intrekkingprocedure van de erk<strong>en</strong>ning van het<br />

vark<strong>en</strong>sverzamelc<strong>en</strong>trum (zie artikel 25 van de<br />

regeling PBM):<br />

Verhog<strong>en</strong> administratieve controlefrequ<strong>en</strong>tie.<br />

Dossieropbouw door team NVWA voor ev<strong>en</strong>tuele<br />

intrekkingprocedure van de erk<strong>en</strong>ning van het<br />

vark<strong>en</strong>sverzamelc<strong>en</strong>trum (zie artikel 25 van de<br />

regeling PBM) <strong>en</strong>/of erk<strong>en</strong>ning van de<br />

vervoerder/exporteur.<br />

Het dossier van de vervoerder wordt beheerd door het<br />

Interv<strong>en</strong>tiebureau Dier te Zwolle <strong>en</strong> het traject van<br />

officiële waarschuwing, opschorting <strong>en</strong> intrekking van<br />

de erk<strong>en</strong>ning vervoerder loopt dan ook via dit bureau,<br />

ev<strong>en</strong>als de dossiers van de verzamelc<strong>en</strong>tra.<br />

Mogelijke directe maatregel: opschort<strong>en</strong> van het<br />

kwaliteitssysteem van de betreff<strong>en</strong>de exploitant of<br />

vervoerder <strong>en</strong> het toezichtregime opvoer<strong>en</strong> (100%<br />

controle <strong>en</strong> keuring aan de laadklep van het<br />

vervoermiddel). Ook dit verloopt via het<br />

Interv<strong>en</strong>tiebureau Dier.<br />

Mogelijke indirecte maatregel: de exploitant van het<br />

verzamelc<strong>en</strong>trum de werkwijz<strong>en</strong> op zijn bedrijf aan<br />

lat<strong>en</strong> pass<strong>en</strong> zodat bepaalde klacht<strong>en</strong> niet meer voor<br />

kunn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> (protocol aanpass<strong>en</strong>).<br />

Onderzoek van de klacht<strong>en</strong> moet uitwijz<strong>en</strong> dat de<br />

klacht<strong>en</strong> gegrond zijn!


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

BIJLAGE 4<br />

KEURINGSRAPPORT HANDELSVERKEER VARKENS<br />

certificering <strong>vanaf</strong>: <strong>VC</strong> / <strong>boerderij</strong><br />

Regio: ………………………………. Aanvang keuring: …………………….. Eind keuring: …………………………..<br />

behor<strong>en</strong>d bij gezondheidscertificaatnummer(s): ..............................................................................................................<br />

1 het veevervoermiddel (vvm)<br />

1.1 het vvm heeft e<strong>en</strong> certificaat van goedkeuring <strong>en</strong> is geschikt voor het<br />

vervoer bij reiz<strong>en</strong> van meer van 8 uur………………………… ............................ : ja/nee/nvt<br />

1.2 het vvm is geschikt voor het vervoer van de betreff<strong>en</strong>de categorie vee<br />

bij reiz<strong>en</strong> van minder dan 8 uur ……………………………………………………………. : ja/nee/nvt<br />

1.3 het vvm is visueel schoon.............................................................................. : ja/nee/niet gecontroleerd (*)<br />

1.4 het vvm is op e<strong>en</strong> erk<strong>en</strong>de wasplaats gereinigd <strong>en</strong> ontsmet .................... : ja/nee/niet gecontroleerd (*)<br />

1.5 vergunning vervoerder is in orde................................................................. : ja/nee<br />

1.6 de chauffeur beschikt over e<strong>en</strong> getuigschrift van vakbekwaamheid………: ja/nee/niet gecontroleerd (*)<br />

1.7 de beladingsnorm<strong>en</strong> zijn schriftelijk aangetoond <strong>en</strong> akkoord.................. : ja/nee berek<strong>en</strong>ing belading: …………<br />

(*) controle niet noodzakelijk in geval van export in afwezigheid vvm<br />

2 controle ter plaatse (voor het lad<strong>en</strong>)<br />

2.1 VVL-bevestiging(<strong>en</strong>) is (zijn) aanwezig <strong>en</strong> akkoord .................................... : ja/nee/nvt<br />

2.2 originele Eig<strong>en</strong> Verklaring(<strong>en</strong>) is (zijn) aanwezig <strong>en</strong> akkoord ................... : ja/nee/nvt<br />

2.3 rout<strong>en</strong>etuitdraai is aanwezig <strong>en</strong> akkoord ……………………………………………….: ja/nee<br />

2.4 docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> mbt keuring zonder wag<strong>en</strong> aanwezig <strong>en</strong> reistijd < 8 uur ….: ja/nee/nvt<br />

2.5 controlepostreservering is aanwezig <strong>en</strong> akkoord ....................................... : ja/nee/nvt<br />

2.6 bootresevering is aanwezig <strong>en</strong> akkoord …………………………………………….…..: ja/nee/nvt<br />

2.7 journaal is aanwezig <strong>en</strong> volledig ingevuld………………………………………………: ja/nee/nvt<br />

2.8 in geval van certificering van alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> achterwag<strong>en</strong>, reisgegev<strong>en</strong>s<br />

voorwag<strong>en</strong> aanwezig <strong>en</strong> akkoord……………………………………………………………: ja/nee/nvt<br />

2.9 aanvull<strong>en</strong>de verklaring<strong>en</strong>/onderzoek<strong>en</strong> t.b.v. export naar derde land<strong>en</strong><br />

zijn aanwezig <strong>en</strong> akkoord ……………………………………………………..………………..: ja/nee/nvt<br />

2.10 dierziektestatus herkomstbedrijf(bedrijv<strong>en</strong>) is (zijn) akkoord ………………..: ja/nee indi<strong>en</strong> nee, actie: ……………<br />

3 controle ter plaatse<br />

3.1 alle te exporter<strong>en</strong> vark<strong>en</strong>s met voorgeschrev<strong>en</strong> oormerk ......................... : ja/nee<br />

3.2 steekproefsgewijze oormerkcontrole conform de bij aanvraag<br />

opgegev<strong>en</strong> UBN(‘s)......................................................................................... : ja/nee<br />

3.3 de dier<strong>en</strong> zijn klinisch gezond <strong>en</strong> geschikt voor de reis<br />

(minimaal 10 kg bij lang transport!)…………………………..……………………………: ja/nee; indi<strong>en</strong> nee, actie: …………..<br />

4 afwerking<br />

4.1 klep schoongemaakt ( alle<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> keuring bij inlading)......................... : ja/nee/nvt<br />

5 dossier t.b.v. archivering op regiokantoor<br />

5.1 kopie afgegev<strong>en</strong> gezondheidscertificaat (of certificat<strong>en</strong>)………………………..: ja/nee/nvt<br />

5.2 aanvraagformulier(<strong>en</strong>). ……………………………………………………………………………: ja/nee<br />

5.3 ingevuld keuringsrapport handelsverkeer vark<strong>en</strong>s………………………………….: ja/nee<br />

5.4 kopie journaal(s)….……..…………………………………………………………….………….… : ja/nee/ nvt<br />

5.5 kopie schriftelijke reservering controlepost………………………………….…………: ja/nee/ nvt<br />

5.6 kopie schriftelijke reservering bootreis …………………………………………………..: ja/nee/ nvt<br />

5.7 de Eig<strong>en</strong> Verklaring(<strong>en</strong>)……………………………………………………………………………: ja/nee/nvt<br />

5.8 rout<strong>en</strong>etuitdraai ………………………………………………………………………………………: ja/nee<br />

5.9 schriftelijke informatie beladingsnorm exporteur ……………………..…………..: ja/nee<br />

5.10 kopie besluit weigering exportcertificaat …………………………………..…………..: ja/nee/nvt<br />

5.11 kopie Dekra/RDW-bewijs, vergunning type1/2 (keuring zonder wag<strong>en</strong>)…: ja/nee/nvt<br />

5.12 kopie reisgegev<strong>en</strong>s voorwag<strong>en</strong> bij certificering achterwag<strong>en</strong> …………..…..: ja/nee/nvt<br />

5.13 bij export 3 e -land<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel aanvull<strong>en</strong>de docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>……………………….: ja/ nee/ nvt<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

6 relevante opmerking<strong>en</strong> (bij uitgevoerde keuring) (bij onvoldo<strong>en</strong>de ruimte, achterkant formulier gebruik<strong>en</strong>)<br />

datum:.....................................................................................................................<br />

volledige naam officiële NVWA -dier<strong>en</strong>arts:.......................................................<br />

handtek<strong>en</strong>ing: ........................................................................................................<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 27 van 30


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

BIJLAGE 5 :<br />

Ministerie van Economische Zak<strong>en</strong>,<br />

Nederlandse <strong>Voedsel</strong> <strong>en</strong> War<strong>en</strong> <strong>Autoriteit</strong><br />

regio:<br />

Besluit t.b.v. aanvrager inhoud<strong>en</strong>de de weigering tot afgifte van e<strong>en</strong> exportcertificaat (zijnde e<strong>en</strong><br />

bewijsstuk als bedoeld in artikel 2.4 van de Regeling handel lev<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong> <strong>en</strong> lev<strong>en</strong>de product<strong>en</strong>):<br />

naam aanvrager:<br />

adres:<br />

postcode + woonplaats:<br />

erk<strong>en</strong>ningnummer/UBN:<br />

diersoort: aantal dier<strong>en</strong>:<br />

huidige verblijfplaats dier<strong>en</strong>: I&R nummer(s):<br />

datum aanvraag exportkeuring <strong>en</strong> –certificering:<br />

bestemming:<br />

de hierbov<strong>en</strong> omschrev<strong>en</strong> partij dier<strong>en</strong> is geweigerd voor certificering om de volg<strong>en</strong>de red<strong>en</strong><strong>en</strong>:<br />

plaats: datum:<br />

De Minister van Economische Zak<strong>en</strong>, voor deze:<br />

de keuringsdier<strong>en</strong>arts van de Nederlandse <strong>Voedsel</strong> <strong>en</strong> War<strong>en</strong> <strong>Autoriteit</strong>,<br />

naam officiële dier<strong>en</strong>arts:<br />

Handtek<strong>en</strong>ing officiële dier<strong>en</strong>arts:<br />

E<strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de kan teg<strong>en</strong> dit besluit e<strong>en</strong> met red<strong>en</strong><strong>en</strong> omkleed bezwaarschrift indi<strong>en</strong><strong>en</strong> bij de<br />

Minister van Economische Zak<strong>en</strong>.,.<br />

E<strong>en</strong> bezwaarschrift di<strong>en</strong>t binn<strong>en</strong> 6 wek<strong>en</strong> na afgifte van dit besluit te word<strong>en</strong> verzond<strong>en</strong> naar:<br />

Ministerie van Economische Zak<strong>en</strong>,<br />

Di<strong>en</strong>st Regeling<strong>en</strong><br />

Afdeling Recht <strong>en</strong> Rechtsbescherming<br />

Postbus 20401<br />

2500 EK D<strong>en</strong> Haag<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 28 van 30


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

Bijlage 6a<br />

Voorbeeld invull<strong>en</strong> deel II tracescertificaat vark<strong>en</strong>s Let op dat alle controles gedaan zijn!! (zie instructie)<br />

II. Informatie over de gezondheid<br />

AFDELING A<br />

AFDELING C(3)<br />

Ik verklaar dat elk dier van de hieronder beschrev<strong>en</strong> partij<br />

1. afkomstig is van e<strong>en</strong> bedrijf of e<strong>en</strong> gebied waar, in overe<strong>en</strong>stemming met de communautaire of de nationale<br />

wetgeving, ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel verbod of ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele beperking van kracht is weg<strong>en</strong>s dierziekt<strong>en</strong> waar vark<strong>en</strong>s vatbaar<br />

voor zijn;<br />

2. Aanvink<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> géén slachtdier!!<br />

(2) e<strong>en</strong> fokdier of gebruiksdier (1) (Keuze mak<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> fok of gebruiksdier) is dat, voorzover kan<br />

word<strong>en</strong> nagegaan, op het bedrijf van oorsprong is geblev<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong>de de laatste 30 dag<strong>en</strong>, of sinds de<br />

geboorte, indi<strong>en</strong> het jonger is dan 30 dag<strong>en</strong>, <strong>en</strong> dat gedur<strong>en</strong>de deze periode ge<strong>en</strong> uit e<strong>en</strong> derde land afkomstig<br />

dier op het bedrijf is binn<strong>en</strong>gebracht, t<strong>en</strong>zij geïsoleerd van alle andere dier<strong>en</strong> op het bedrijf.<br />

Na uitvoering van het voorgeschrev<strong>en</strong> onderzoek verklaar ik dat:<br />

1. de hierbov<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong> dier<strong>en</strong> op (datum vermeld<strong>en</strong>) datum exportcertificering d.i. in de laatste 24 uur<br />

vóór het geplande vertrek, zijn onderzocht <strong>en</strong> ge<strong>en</strong> klinische symptom<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> besmettelijke ziekte<br />

vertoond<strong>en</strong>;<br />

2. het bedrijf van oorsprong <strong>en</strong> indi<strong>en</strong> van toepassing het erk<strong>en</strong>d verzamelc<strong>en</strong>trum <strong>en</strong> de gebied<strong>en</strong> waarin deze<br />

geleg<strong>en</strong> zijn, niet onderworp<strong>en</strong> zijn aan overe<strong>en</strong>komstig de Geme<strong>en</strong>schapswetgeving of de nationale wetgeving<br />

ingestelde verbod<strong>en</strong> of beperking<strong>en</strong> weg<strong>en</strong>s dierziekt<strong>en</strong> waarvoor vark<strong>en</strong>s vatbaar zijn;<br />

3. aan alle relevante bepaling<strong>en</strong> van Richtlijn 64/432/EEG van de Raad voldaan is;<br />

4. (2) deze dier<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong> aan de aanvull<strong>en</strong>de garanties voor:<br />

- ziekte - conform Beschikking<br />

(nl) Aujeszky’s disease<br />

(indi<strong>en</strong> van toepassing, zie instructie)<br />

- ziekte - conform Beschikking<br />

- ziekte - conform Beschikking<br />

Art.. (zie instructie)2008/185/EG van de<br />

Commissie;<br />

//EG van de Commissie;<br />

5. Alle<strong>en</strong> aanvink<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> van toepassing op het <strong>VC</strong>.<br />

de dier<strong>en</strong> niet langer dan zes dag<strong>en</strong> in het erk<strong>en</strong>de verzamelc<strong>en</strong>trum zijn geweest (2).<br />

6. op het og<strong>en</strong>blik van de inspectie war<strong>en</strong> de hierbov<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong> dier<strong>en</strong> geschikt om voor de geplande reis te<br />

word<strong>en</strong> vervoerd overe<strong>en</strong>komstig Verord<strong>en</strong>ing (EG) nr. 1/2005 van de Raad.<br />

Dit certificaat is geldig tot: (9)<br />

(1) Doorhal<strong>en</strong> wat niet van toepassing is.<br />

(2) Doorhal<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> niet van toepassing.<br />

(3) Niet invull<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> het certificaat wordt gebruikt voor de verplaatsing van dier<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de lidstaat van oorsprong <strong>en</strong><br />

alle<strong>en</strong> afdeling A is ingevuld <strong>en</strong> ondertek<strong>en</strong>d.<br />

Afdeling A van het certificaat moet word<strong>en</strong> gestempeld <strong>en</strong> ondertek<strong>en</strong>d door de officiële dier<strong>en</strong>arts van het bedrijf van<br />

oorsprong indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> andere officiële dier<strong>en</strong>arts afdeling C ondertek<strong>en</strong>t, of moet word<strong>en</strong> ondertek<strong>en</strong>d door de erk<strong>en</strong>de<br />

dier<strong>en</strong>arts van het bedrijf van oorsprong waar de lidstaat van verz<strong>en</strong>ding e<strong>en</strong> uit hoofde van e<strong>en</strong> Beschikking van de<br />

Commissie erk<strong>en</strong>d netwerk van toezicht heeft ingesteld, of moet word<strong>en</strong> ondertek<strong>en</strong>d door de officiële dier<strong>en</strong>arts van het<br />

erk<strong>en</strong>de verzamelc<strong>en</strong>trum op de dag van vertrek van de dier<strong>en</strong>.<br />

Afdeling C van het certificaat moet word<strong>en</strong> gestempeld <strong>en</strong> ondertek<strong>en</strong>d door de officiële dier<strong>en</strong>arts van het bedrijf van<br />

oorsprong, of van het erk<strong>en</strong>de verzamelc<strong>en</strong>trum binn<strong>en</strong> de lidstaat van oorsprong of van het erk<strong>en</strong>de verzamelc<strong>en</strong>trum<br />

binn<strong>en</strong> de lidstaat van doorvoer bij het invull<strong>en</strong> van het certificaat van verz<strong>en</strong>ding van dier<strong>en</strong> naar de lidstaat van<br />

bestemming.<br />

(9) Het certificaat blijft 10 dag<strong>en</strong> geldig volg<strong>en</strong>d op de datum waarop de keuring werd uitgevoerd in de lidstaat van<br />

oorsprong <strong>en</strong> zoals bedoeld in sectie C. De officiële dier<strong>en</strong>arts belanghebb<strong>en</strong>de bij het verzamelc<strong>en</strong>trum voor doorvoer<br />

zal certificatie gev<strong>en</strong> aan de lidstaat van bestemming door e<strong>en</strong> tweede certificaat te vervolledig<strong>en</strong>, zoals in Bijlage F,<br />

door het met het seri<strong>en</strong>ummer van het originele in vakje I.6 te onderschrijv<strong>en</strong>. In dit geval zal de gecombineerde<br />

geldigheid van de certificat<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> 10 dag<strong>en</strong> overschrijd<strong>en</strong>.<br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 29 van 30


<strong>Exportcertificering</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>boerderij</strong> <strong>en</strong> <strong>VC</strong><br />

(VRKA-004) 01-05-2013<br />

Versie: 1.4.1<br />

Bijlage 6b<br />

Voorbeeld deel II tracescertificaat vark<strong>en</strong>s na “resultaat inlever<strong>en</strong>” <strong>en</strong> “afdrukk<strong>en</strong>”<br />

X 2. Aanvink<strong>en</strong> Indi<strong>en</strong> géén slachtvark<strong>en</strong>s + keuze mak<strong>en</strong> O fokdier of O gebruiksdier<br />

Invull<strong>en</strong> indi<strong>en</strong><br />

van toepassing,<br />

zie instructie!<br />

Datum exportcertificering<br />

X 5. Aanvink<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> van toepassing op <strong>VC</strong><br />

Bron: NVWA, V&I, team TO lev<strong>en</strong>d vee Pagina 30 van 30<br />

.....

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!