il te Kortrijk

digital.amsab.be

il te Kortrijk

23e JAAR. — Nr 14.

f IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIII -

E Abonnementsprijs : :

E 6 maanden . . 5,00 fr. =

= 1 jaar . . . 10,00 fr. E

E Buitenland 15,60 fr. §

= Men abonneert zich E

E - ten postkantore - =

H -- Annoncen E

E volgens overeenkomst E

= JIIIIIIIIIII!llllllllllllllllllllllllllllllE

Volksrech

WEEKBLAD DER SOCIALISTISCHE FEDERATIE VAN HET ARRONDISSEMENT KORTRIJK

De katholieken zoeken....

En intusschen zijn onze

teringlijders het slachtoffer.

De stal moet

gekuischt worden.

«De Vrijheid» spreekt

van kwade trouw.

ZITTING VAN KETVLASGOMITEE

OP 27 MAART 1926, TE KORTRIJK.

Prijs per nommer* M cçntii

=

;i!illlllllllllllllllllllHIIIIHIIHIHH|b

= ZONDAG §

4

5 APRIL 1926.

E Uitgeefster : E

| S. W. M. «De Waarheid» =

E Redactie-Administratie : E

E Volkshuis — Meenen E

E (Telef. 94)

E iiiiiiiiiimimiiimiiiiiiiiiiimiiiii =

Wat van Alles

Bescherming

EEN NIEUWE LEUGEN.

van Vrouwen- en Kinderarbeid.

Al met eens, na gedurende zes maan- Het hoofdartikel in ons nummer van

De burgerspers heeft weer een nieu-

Voorzitter heer MOMMENS handelt over

den te hebben stand gehouden, tui- 21 Maart 1.1., «Landverraders» van R. een Ontwerp-Besluit, aanhangig gemaakt bij we leugen uitgevonden.

melt onze frank verscheidene treden D., staat «De Vrijheid» niet aan. den Hoogeren Arbeidsraad, strekkend tot be- In de Filatures Réunis de l'Escaut

van den wisselkoerstrap naar beneden. Dat kunnen wij gelooven.

scherming van vrouwen en kinderen in de vlas- te Doornijk werd er twee maanden

En nu zijn vijanden hem aan 't wan- Het artikel in kwestie werd ook niet nijverheid. en meer dergelijke, in vervanging gestaakt voor loonsverhooging.

van zekere sinds 1895 bestaande Koninklijke

Het gesticht van Houthem, waar 't Was echter boter aan de galg. De kelen hebben kunnen brengen, is 't geschreven om het liberaal defaitisten- Besluiten, die aan de tegenwoordige vereisch- Nu meldt de burgerspers dat An-

reeds tal van teringlijders onzer streek katholieke meerderheid scheen vast met verschillige treden in eens dat hij blad te behagen, doch om de heeren, ten niet meer beantwoorden.

seele daar aan 't hoofd van staat, wijl

opgenomen werden, en daardoor be- besloten het sanatorium niet eene den kelder insleert.

die steeds 't woord vaderlandsliefde op Reeds in 1920 was opdracht gegeven aan het het integendeel de anti-socialistische

wees aan eene behoefte te voldoen, provinciale inrichting te laten worden. Met eene nieuwe daling van zeven de lippen hebben, maar uit haat tegen Arbeidsopzicht om een onderzoek te doen no- heeren Eeyerick zijn, die er baas spe-

jvordt door den staat opgeheven.

pens zekere wijzigingen die zich opdrongen.

Er werd voorgewend dat met voort punten kost onze buitenlandsche de regeering en... liefde voor hun

len.

In een verslag ten dien tijde opgemaakt,

De staat wilde het gesticht zooals te onderhandelen het gesticht mis- schuld ons 44 miljoen per jaar meer, coffre-fort de belangen van land en wees de heer Mommens er zelf op dat slechts Em ge zult nu weer een zwerm las-

het gaat en staat (gronden, gebouschien in nog gunstiger voorwaarden en heeft de index het ongeluk van tot volk tegenwerken, aan den kaak te één artikel der Koninklijke Besluiten van 1895 tergazetjes op dezen nieuwen leugen

wen. meubelen, geneeskundig en an- zou bekomen worden.

540 te klimmen, de duurtetoeslag van stellen, hetgeen waarin het ten volle betrek had op de vlasnijverheid en wel dit- zien vallen, tot bevrediging van hun

der materiaal, hebbende gezamenlijk Maar wat zou er intusschen van de gansch het staatspersoneel kost ons gelukt is.

gene : verbod opleggend aan de kinderen onder haat tegen onze partij en voormannen.

de 14 jaar te arbeiden waar overtollig stof aan-

eene groote waarde) aan de provincie zieken geworden? Want de staat zag ook nog 66 miljoen frank meer. De verdediging der defaitisten-pawezig was ; en stelde toen voor — 't gevaar

kosteloos afstaan, indien deze de dien- met 1 Januari van alles af.

Vandaar een nieuw tekort in de beniekzaaiers is voor het liberaal blad en de gezondheid op het OQg hebben- - het

sten van het sanatorium voort wilde

Toen wij er onze verwondering over grooting van 110 miljoen, waarvoor geen gemakkelijk taakje, 't Is aan zijn gebruik aan den arbeid van kinderen r de

JUICHT, VRIJHEID!

verzekeren gedurende 10 jaar en de

uitdrukten, dat men zich al met eens nieuwe inkomsten moeten gezocht tegenstrijdigheden te zien dat het niet 16 jaar te verbieden aan lemenschi en Het pond stond Maandag aan 125 fr.

aanneming geschiedde vóór 1 Januari

niet beschermde vlascylinders.

tegen de overname verzette, na deze worden.

weet wat uitg'haald om de regeering

Zelfs was er dan ook een voorstel van den De landverraders zegevieren.

1926.

te hebben aanbevolen, vernamen wij Omdat er een troepke parasieten, te bezwadderen en de schuld der mil- Hoogeren Gezondheidsraad, om volledig ver- Juicht, Vrij li- d, om de gelegenheid

De zaak kwam den 4 December 1925 dat de omkeering veroorzaakt werd die veel geld hebben, er nog veel kunjoenen-dieven weg te praten.

bod op te leggen kinderen aan den arbeid te die u geboden wordt tegen de regee-

voor den Provincieraad.

door een schrijven van den minister, nen bij winnen door onzen frank den Op zijn eerste bladzijde zegt het dat stellen onder de 16 jaar.

ring uit te vallen en hare vervanging

De bestendige deputatie was voor

Sinds werd er over de. zaak niet meer ge-

waarin het jaarlijksch deficiet van kelder in te stampen, zal onze naar- de frank niet voldoende gesteund werd,

te eischen door een ministerie van

rept tot in 1922 een nieuwe vraag tot het ver-

de overname, en 't was de voorzitter het gesticht medegedeeld werd. Maaistige, eerlijke bevolking een nieuwen wijl het op zijn tweede bladzijde doet strekken van inlichtingen aan het Arbeidsop- vriendjes der landverraders en mil-

van den raad, Dr. Brutsaert, die als de overname werd nog verdedigd den last op te pakken hebben.

uitschijnen dat er te veel buitenlandzicht werd gericht.

joenendieven.

verslaggever in de raadszitting van 4 December, hoewel het schrijven van Is 't kapitalistisch regiem, dat zulks sche weerden werden aangekocht om Alsdan gaf den heer Mommens te kennen — Maar weet -'at de regeering vast

den 4 December de overname van het den 26 November was.

uitlokt, geen rotten boel?

den frank te verdedigen.

na ingesteld onderzoek zich uitstrekkend over staat en zij, gesteund door 't vertrou-

het Arr. Kortrijk, alwaar 425 vlaszwingela-

gesticht door de provincie verdedigde.

Trots de pleitrede van den gouver- En is 't niet noodig dat de stal ge- Maar al ware het nu nog zoo dat de rijen met 7750 zwingelmolens werden geteld wen van 't volk, al 't mogelijke zal

De bespreking werd voortgezet in

neur werd ten slotte de verdaging deikuischt wordt ?

regeering of de minister van financiën met 9250 werklieden en 750 kinderen — dat doen om een einde te stellen aan het

de zitting van den 10 December, maar

overname gestemd door de katholieke

PIER DE KLOPPER. lichtzinnig zou geweest zijn in de on- het gevaarlijk zou wezen volledig den arbeid misdadig landverraad der geldzwen-

wat was er gebeurd?

meerderheid tegen de socialistische en

derhandelingen met vreemde geld- te ontzeggen aan de kinderen onder de 16 jaar. delaars.

De bestendige deputatie was al met

liberale groepen.

schieters of zich aan onbescheidenheid Echter stelde hij voor verbod op te leggen

van het gebruik aan den arbeid van kinderen

eens van gedacht veranderd, alsook de

zou hebben plichtig gemaakt, wettigt

verslaggever. Er had zelfs een kleine De zaak zou spoedig op eene bui- IN DE PARTIJ

beneden de 16 jaar voor het lemenschwdden,

AUTO'S.

zulks de misdadige speculatie tegen wegnemen van lemen achter de zwingelmolens

«coup de théâtre» plaats : de gouvertengewone zitting weer voor den

onzen frank ?

en het vlasbreken aan niet-beschermde vlas- Volgens opgemaakte statistieken beneur,

die tegen de bestendige deputatie Provincieraad worden gebracht.

PROVINCIAAL KONGRES. Moest door een bovenmatigen, niet cylinders.staan

er tegenwoordig op de wereld

de overname verdedigde.

Maar reeds drie maanden zijn ver-

Sindsdien werd over de zaak niet meer ge- V ui m 25 miljoen auto's. Belgie bezit

Zondag 11 April, om 10 ure 's voor- verrechtvaardigden aankoop van sproken tot over kort een ophefmakende pole-

't Kwam weldra uit wat de katholoopen en de provincieraadsleden we-

er 119.643. Amerika heeft er voor zijn

middags, in het Volkshuis te Roese- vreemd geld daarvoor onzen frank een miek ontstond in de vlasstreek.

lieke meerderheid met de bestendige ten nog van niets.

paart bijna 20 miljoen of een auto voor

laere, met volgende dagorde : slag worden toegebracht?

Het was dan ook noodig die zaak nader toe

deputatie in haar schild voerde. En intusschen worden de zieken ge- 1. Zedelijk en geldelijk verslag. 't Moet wel zijn dat er meer vreemd te lichten en er gebeurlijk over te beraadsla- 6 inwoners.

M. Dautricourt leerde ons dit toen weigerd, wier opneming in het gegen,

de leden van het vlaskomitee te vergaderen.

(Boens) geld werd aangekocht dan men noodig

Dat kan nogal tellen !

Handelend over artikel één, verbod van ge-

hij sprak over eene commissie of sticht noodzakelijk wordt geoordeeld.

2. Het Prov. Actie-Komiteit.

had, gezien sedert de paniek reeds bruik an den arbeid opleggend, aan roterijen

maatschappij zonder winstgevend doel, De zieken zien dus de kans op red-

(Detaevernier) twee miljoen en half ponden werden van vlas, van jongens onder de 16 jaar en van

KAMPPERIODEN.

die beter dan de provincie en met een ding verloren gaan en moeten een ge- 3. Verslag werking prov. groep. terug* verkocht, voorzeker omdat er meisjes of vrouwen onder de 21 jaar, wordt De minister van Landsverdediging

minderen last voor de provincie het vaar voor besmetting blijven, omdat

(Nolf) verscheidene-franken winst op was. de zienswijze gedeeld dat het zou dienen toegelaten

te wezen ze op de roterijen te laten laat weten, dat de militairen, die dees

sanatorium zou beheeren.

de katholieken het nog niet gevonden 4. Onze West-Vlaamsche politiek. 't Is waar dat den aanval tegen on- werken, doch dat het verboden weze ze te jaar een kampperiode moeten doen,

Wij drongen aan op onmiddellijke hebben, om het sanatorium van Hout-

(Dierkens-Boens) zen frank begonnen is na het onder- gebruiken aan zwaren arbeid, zooals : het voe- maar in 't buitenland verblijven, en

overname, ten einde het plaatsen van hem te doen overgaan naar een ko- 5. Het blad Vooruit. (Missiaen) houd, dat de minister van financiën ren van den kort wagen, het inladen en lossen om hoogst gewichtige redenen niet

zieken niet te onderbreken.

miteit van katholieke heeren, die het 6. De gemeentekiezing. (Vandevelde) had met eenige groote Belgische ban- van hekkens.

op den gestelden tijd kunnen binnen-

Verder wordt het opgelegd verbod, jongens

Nadien zou kunnen worden onder- gesticht zooveel mogelijk zouden be- De groepen worden verzocht onmidkiers. en meisjes aan den arbeid te gebruiken onder komen, van hunnen korpsoverste uitzocht

hoe het gesticht best zou ingesturen buiten den invloed en de kondellijk de namen hunner afgevaardig- Heeft de minister te veel van zijn de 16 jaar in het duivelkot, stofzolders en aan stel kunnen bekomen, tot wanneer zij

richt en bestuurd worden. Wij merktrool van den Provincieraad.

den te laten kennen aan het arr. se- tong laten rollen? Heeft hij de Bel- vlascylinders, die niet van een automatisch stil- naar 't land terugkeeren.

ten ook op dat wat eene commissie Hoelang nog zullen onze teringlijkretariaat, met melding of zij al of gische patriotards te ver betrouwd? liggend toestel en van een mekanische stofzuiger

voorzien zijn, gehandhaafd.

of maatschappij zou kunnen, mogeders daarvan het slachtoffer zijn? niet deelnemen aan het gezamenlijk Dit zou nu nog mogen waar zijn, Ook wordt bepaald dat het instaken aan vlas-

DREKLEZING

lijk moest zijn aan de provincie.

R. D. noenmaal.

wie is er schuldiger, hij die eene oncylinders verboden is aan jongens onder de

bescheidenheid of onvoorzichtigheid 16 jaar.

UIT «DE VRIJHEID^.

iiimiiisutinrnmiMimifiiiiimiiiiumniiiiirmiMiiiiiiiimiiiiiiiiimmHiiMm

begaat of hij die daarvan misbruik Tevens wordt het gebruik aan den arbeid er- «De Vrijheid», het blad van den ad-

maakt, hij die vertrouwt of hij die van, in de kloddenmagazijnen waar geen mevokaat Robert Gillon, noemt ons in

il te Kortrijk

eeniging hadden beschuldigd en besmeurd, zijn

kanische stofzuigende toestellen voorhanden

zich van het hem geschonken ver-

zijn nummer van den 27 Maart 1.1.:

moeten tot hun zelf keeren en bekennen dat ze

zijn, verboden. J. DE CONINCK.

door hun eigen orgaan «Het Vlas» misleid trouwen onwaardig toont?

«Volksrechtezels, valschschrifters, leu-

werden.

Het heet in «De Vrijheid» dat

genaars, deugnieten, sukkelaars, ban-

De zware taak, die we aan Jan Samyn had- «Volksrecht» te kwader trouw zou Het proces Matteoti gerikken, bloodaards, luibekken, klepden

gemeend te moeten opleggen bij het bespre- zijn, omdat er geschreven werd dat

pers, boosdoeners.»

ken van dit ontwerp-besluit in den schoot van

In aanwezigheid van afgevaardigden uit Wer- ons de betrachtingen zijn der vlasbazen. Laten den Hoogeren Arbeidsraad, komt grootelijks met de klerikale-liberale regeering SCHANDELIJKE UITSPRAAK. Proficiat, mijnheer Gillon.

vick, Gheluwe, Reckem, Lauwe, Wevelghern, wij er ons niet door beetnemen.

verlicht te worden, doordat de vlasbazenafge- Theunis onze frank langs om dieper

Moorseele, Gulleghem, Bisseghem, Heule-Wa- COOLE. — Hetgene de vlasbazen we'nschen vaardigden zich hebben aangesloten bij een zakte.

Verleden week had te Chieti, een

termolen, Cuerne, Ingelmunster, Roeselaere, inzake arbeidsurenregeling aan de Leie vergt

BROODSCHRIJVERS?

tekst, lichtelijk het. ontwerp-besluit wijzigend Maar als onze frank bij de ontbin- klein stadje in Italie, het proces plaats

Oost-Roosebeke, Hulste, Waereghem, Harel- dat, wanneer wij ertegen opkomen, de arbei- en aanvullend.

De liberale bankbedienden verdedibeke

en der Textielcentrale, werd de vergaders dienen bewogen te worden, om zich daarding

van de regeering Theunis den van den door de fascisten zoo laffe-

Ziehier dus het in zitting van Vlaskomitee

gen in «De Vrijheid» de bankiers.

dering, onder voorzitterschap van Joz. Coole, tegen te verzetten. Langs den eenen kant heb- gewijzigd ontwerp-besluit:

helft minder*waard was dan toen de lijk vermoorden vriend Matteoti.

Broodschrijvers !

geopend op Zondag 28 Maart, tot het bespreken ben we een organieke wet die den werkdag- Artikel één. — Het gebruik aan zwa- klerikale-liberale regeering 't bestuur De weduwe van Matteoti weigerde

van verschillende belangrijke punten.

bepaalt ; langs den anderen kant hebben we ren arbeid, zooals : het voeren van den korte- van 't land in handen nam, mag dan formeel op het gerechtshof te ver-

den geest van de wet, die genoegzaam aanwagen (kruiwagen), het inladen en lossen van

Arbeidsurenregeling.

wijst dat den achturenwet er komen moest om

niet gezegd worden dat onze frank schijnen, en aan die walgelijke ko-

hekkens (vlasbakken), van jongens onder de

IN DUITSCHLAND.

meer familieleven, meer vrijen tijd, meer ge-

DE CONINCK wijst op de inzichten, die

16 jaar, alsmede van meisjes of vrouwen onder met de klerikale-liberale competenmedie mee te helpen.

De keizerlijke familie in Duitschnot

aan de arbeiders te verschaffen.

aan het licht komen bij het vlasbazenverbond

de. 21 jaar, is verboden in de hiernavermelde ties langs om dieper zonk?

Want eene walgelijke komedie was land diende een eisch in tot schade-

tot het trachten ingang te doen vinden van een

Terecht heeft hij zich afgevraagd of het nijverheden :

Het past niet aan «De Vrijheid» te heel de gerechtszaak.

arbeidsurenregeling tijdens het roottijdperk, dat

soms niet gewenscht zou voorkomen die zaak

vergoeding voor de goederen, door

1. 2, 3, 4, 5,

spreken van kwade trouw, want wij Al de rechters waren voor deze zaak

aan de arbeiders heelemaal den vrijen tijd zou

met den minister van Arbeid te bespreken. 6. Roterijen van vlas, kemp en gelijkaardige

de staat aangeslegen.

ontnemen, anders door den achturendag ver-

In de vooruitgezette meening der vlasbazen

kennen geen orgaan, dat minder kies- speciaal aangewezen door den bloed-

vezels.

Socialisten en communisten vroeschaft

; en tot het in beschikbaarheid houden

is tot nog toe geen enkel praktisch argument Artikel vijf. — In de nijverheidsgekeurig en nauwgezet is, dat minder hond Mussolini.

gen een volksreierendum over dien

van den werkman in dienst van den baas tot

waar te nemen, die hun stelling schraagt; maar bouwen, aangeduid in hierondervolgend tabel, is deftig en eerlijk is dan het Kor- De beklaagden werden van bandie-

elf, twaalf en meer uren per dag.

er is wel een ondergrond die we gissen kunnen.

eisch.

de aanwezigheid en den arbeid van jongens en trijksch liberaal weekblad.

ten opgehemeld tot martelaars.

Het is een zaak, die tot uiterst nadeelige ge

Het ware dan wel wenschelijk de arbeiders meisjes onder de 16 jaar verboden in de aan-

Daarvoor was het noodig dat er vier

volgen voor den werkman aanleiding kan ge-

bij middel van vlugschriften in te lichten, des-

Hen voor het oog der buitenwereld

geduide lokalen van die tabel :

miljoen handteekens bekomen werden.

ven, zoodat het noodzakelijk is deze te benoods

volksvergaderingen te beleggen en een Aanduiding der geregelde nijverheden.

niet geheel durvende vrijspreken, werd Ondanks de campagne door de naspreken.

onderhoud met den minister aan te' knoopen. Zwingelarijen van vlas, kemp en gelijkaardige

de uitspraak zoo geveld, dat binnen

LAVAERT vraagt nadere toelichting over

SA NT Y is voorstander ervan, ons voor die vezels.

Oef liberaal programma

tionalisten gevoerd, werden er niet

drie maanden al de beklaagden op

het koninklijk besluit, dat den werkdag regelt

zaak tot den minister van Arbeid te wenden. Lokalen zfaarin de aamvezigheid en den arbeid

4 miljoen maar 14 miljoen handtee-

tijdens het roottijdperk.

SAMYN. — Lange bespreking is er niet

vrije voeten zullen wezen.

van jongens en meisjes onder de 16 jaar

kens bekomen.

noodig om te zien dat de vlasbazen een kari-

DEVRIESE wijst erop hoe in 't Cuernsche

z'erboden zijn.

voor de gemeentekiezing Zoo heerscht in Italie tegenwoor- Deze uitslag is een prachtige overkatuur

van den achturendag' zouden willen

op 'onbeschroomde wijze overtreding van den

a) Lokalen waar men den afval uitdorscht.

dig gelijkheid en vrijheid.

winning voor de republiek in Duitsch-

maken. Het is noodig dat bij den minister ge-

achturendag wordt geduld.

(ofte duivelkoten).

Al wat gedaan wordt door fascisten

gaan worde. Ook dat er met manifesten ge-

MASSELIN toont de inzichten aan, die reeds

b) Lokalen waar het stof verzameld of saland.

De demokratische liberale Geo Vanwerkt

worde. En dat de pers de door ons inge-

en in 't belang van de fascistische

bij den plaatselijken vlasbazenbond van Wermengehoopt

wordt, namelijk de stofkamers

zette kampagne steune.

vick bestaan, om de werklieden veel uren per

aanliggend bij de zwingelmolens (ofte stofdeginste beweert in het ultra-rection- dictatuur is wettelijk en toegelaten.

SCHELDPARTIJ.

dag onder beschikbaarheid te houden.

WATSON denkt dat een interpellatie in de zo'ders en lemengangen).

nair weekblad «De Vrijheid», dat de Andere gezindheden en gedachten Het christen dagblad «De Tijd»

TYTGAT deelt de meening mede der af- Kamer wellicht goede gevolgen kunne hebben. c) Lokalen waar het vlas gebroken wordt, liberale partij wel een programma tellen niet.

deeling Wevelghern, die zich tegen de betrach- TYTGAT komt terug op de onzinnigheid der ten ware dat de vlasbrakers zouden voorzien

geeft de katholieke Libre Belgique uit

heeft.

En zulke methoden zouden de natingen

der vlasbazen stellen zal. Men zou ons argumentatie van de vlasbazen om 's namid- zijn van een mekanische stofzuiger en van een

voor vuile straatcommeere.

al den vrijen tijd, door den achturendag gedags langeren tijd aan de Leie te vertoeven, automatisch stilleggend toestel in geval van on- Maar Geo zal toch moeten toegeven loopers van Nothomb en Cie hier in «Het Nieuws van den Dag», dat door

schonken, willen ontnemen. Hij toont de ver- zoogezegd om de noodzakelijkheid van het vlasgeluk (ofte cylinderkoten).

dat de liberale partij een programma Belgie ook willen invoeren.

de christene Volksmacht onzacht onkeerde

stelling aan waarop de vlasbazen zich binden. In 1921. tijdens die heete zomer, werd Echter wordt geenszins toegelaten beneden heeft, omdat hij voor haar er een Goed dat ze hier op hunnen weg der handen g'enomen werd, maakt hare

zouden beroepen om langeren tijd in de namid- gewerkt van 4 ure 's morgens tot 's middags de 16 jaar vlas in te steken.

heeft uitgedacht.

eene sterk georganiseerde klasse ontdag

het werkvolk aan de Leie te houden, na- 12 ure en in den namiddag niet.

christene vriendin uit voor eene waan-

d) Lokalen waar de klodden bewerkt wormelijk

in zake het binden. Nochtans is niets MASSELIN begrijpt nog min waarom de den en die niet van mekanisch stofopzuigende De vrucht van Geo's vindingrijkmoeten, die gereed is om hun den lust zinnige, die erbarmlijke dwaasheden

beter dan dat het vlas — nadat den dauw is vlasbazen 's morgens laat zouden beginnen wer- toestellen voorzien zijn (ofte krotekoten). heid heeft in elk geval de verdienste voor het invoeren van het fascisme in vertelt.

weggedreven door de zon — 's voormiddags geken, wijl het kapellen van het vlas, best 's mor- COOLE. — We kunnen dus akteeren wat in van zeer kort te zijn, want het be- Belgie voor goed te ontnemen.' We wenschen hen veel plezier in de

bonden worde.

gens vroeg gedaan wordt om spoedig te stij- de zitting van het Vlaskomitee werd bereikt. staat slechts uit de drie woorden : soooooooosooooeoeoosoeoo'' sasr. scheldpartij.

D.ELCHAMBRE is er tegen dat 's morgens

ven en te drogen.

SEGIER oordeelt het noodig nog te wijzen

laattijdig het werk begonnen worde en 's na-

Ook het vullen der hekkens wordt verkies-

«Vrijheid, Broederliefde en Welstand».

op het zonderling figuur maken der afgevaarmiddags

laattijdig eindigt.

lijker 's morgens gedaan.

digden van de vlasbazen op de zitting van het Wat den genialen geest van Vande- OP HET

SANTY. — En voor het vlas-uitvoeren, be-

SEGIER. — We zien in gansch die zaak

Vlaskomitee, na te zijn opgezweept door verginste dit programma heeft ingege-

HET EENIG.' "E.

schikt de Leieboer gewoonlijk er de morgend

noch min noch meer een betrachting van het

keerde voorstellingen in hun eigen blad «Het ven? Luistert.

Lijn Audenaerde-Kortrijk.

«De Vrijheid» is het eenigste week-

toe.

vlasbazenverbojid. om zijn invloed bij de ba-

Vlas».

COOLE denkt dat we de bespreking als

De dwang bij de liberale patroons Door vriend Debunne werd aan miblad van 't Kortrijksche, dat de airkens

zen te doen stijgen. En dat kunnen we genoeg- uitgeput kunnen beschouwen en ons aansluiten

Zoo ver is het gegaan dat zij een schutsoord

deed hem denken óp de Vrijheid. nister Anseele gevraagd om trein 3686, der ultra-reactionnaire Brusselsche

zaam vaststellen, wanneer we zien hoe eerst ge- bij de vooruitgezette middelen.

mochten bij den voorzitter, heer Mommens, om

poogd werd het volk mede te slepen in SEGIER legt volgende dagorde ter stem-

een bespreking over de verantwoordelijkheid De herinnering aan de twisten on- die om 17.49 ure uit Kortrijk vertrekt «Nation Belge» en «Libre Belgique»

den strijd tegen de Engelsche vlaskoopers. Verming, die algemeen aangenomen wordt :

van die aan 't adres der arbeiderssyndikaten geder de liberale kandidaten, die tijdens naar Audenaerde, van eenige minuten nazingt.

volgens werd gescholden op de leiders der ver- «Het kongres der vlassers van Zuid- en Midstuurde

beschuldigingen te weeren.

de laatste kiezing tegen elkaar de te verlaten, om zoodoende de werkers En ze noemt haar... demokratisch.

eenigingen, ter gelegenheid van een ontwerp- » den-West-Vlaanderen, vergaderd in het Volks- Daarin ziet ge hoe «klein» die vlasbazen zich gunst der liberale kiezers betwistten, die meekomen met trein 2610 uit Ze moest het eens niet zijn!

besluit tot bescherming van vrouwen en kinrecht te Kortrijk op 28-3-1926,

soms toch aanstellen.

derarbeid, met het eenige inzicht de werkers-

deed hem het schoon ,/oord Broeder- Moeskroen, die om 17,52 ure te Kor-

» overwegende de neiging der patroons en

Loonvoorstel.

vereeniging bij de arbeiders in miskrediet te

liefde schrijven.

trijk toekomt, in staat te stellen van

» hunne organisatie, om een nieuwe en schabrengen.

En ten slotte nu rechtstreeks tegen

DE CONINCK is van oordeel dat een lange

» lijke regeling te treffen, inzake werkurenre-

Eu het woordje Welstand heeft hij

dezen trein gebruik te maken, en te WAT VAN DE REGEERING

den werkman zelf op te treden, door hem van

bespreking daaromtrent niet eens meer noodig

» geling voor het roten van vlas,

al den vrijen tijd te berooven, dat een regel-

is, gezien we in een voorgaande vergadering gevonden met te denken op de vijan-

vermijden dat ze in Kortrijk moeten

MOET KUNNEN

. » overwegende dat de patroons door deze rematig

uitgeoefenden achturendag mocht ver-

ons akkoord hebben gesteld over de loonbazis. digheid der liberalen, aan alles wat

wachten tot 18.49 ure, gelijk dit nu

VERWACHT WORDEN.

» geling den volledigen vrijen tijd van de vlasschaffen.

Alleen dient nog uitgemaakt wanneer de loon- voor doel heeft de arbeiders meer

bijna altijd het geval is.

» werkers willen ontnemen ;

«Le Peuple» bezit documenten, die

eisch zal gesteld worden.

welstand te verschaffen.

Minister Anseele heeft laten weten

Dit laatste nu is er om doen zooveel mogelijk

bewijzen dat Italiaansche staatsman-

» besluit alles in het werk te stellen om deze Hij denkt dat de vergadering het eens zal

verwarring te scheppen inzake toepassing van » schadelijke regeling te beletten, en gaat over wezen om nu ons loonvoorstel in bespreking Goed gevonden, Geo.

dat vanaf 15 Mei a. s. de vraag van

nen zich hier met de fascistische pro-

de wet op den achturigen arbeidsdag.

» tot de dagorde. »

te doen brengen in het Vlaskomitee.

Ge verdient waarachtig meer dan vriend Debunne zal ingewilligd worpaganda

bezig houden.

De bazen, die schermen in «Het Vlas», moe- Vrouwen- en Kinderbescherming. Echter is noodig dat dit voorstel, dat aan een postje in den bank.

den. Trein 3686 zal van dan af ver-

En midderwijl zet men vreemdelinten

door onze pers afdoende tegengesproken

index 520 voor groep I, 3,00 fr. per uur en

trekken om 18,03 ure.

worden en desnoods door middel van manifes-

DE CONINCK. — De in vooruitzicht zeer

gen over onze grens, alleen omdat ze

voor groep (I, 2,90 fr. per uur voorziet, door

Alzoo zijn al de werkers, die van

ten.

gewichtige bespreking van dit vraagstuk komt

anti-fascist zijn.

de Textielcentrale dient voorgelegd.

grootendeels reeds haar beslag te krijgen, door-

LEZERS!

Moeskroen komen hunne aansluiting

Verders wordt het een kwestie van macht,

Van de regeering moet kunnen verdat

in zitting van het Vlaskomitee op 27 dezer SAMYN zegt daarmede in te stemmen en Smijt uw blad na lezing niet weg, verzekerd, en zullen zij voortaan bij-

die we als tegenwicht zullen te stellen hebben. dit punt werd behandeld.

al de afgevaardigden zijn het ermede eens.

wacht worden dat ze policie en ge-

maar geeft het voort aan kennissen of na een uur vroeger hunne haardstede

Men daagt ons uit ; welnu, we stellen ons De vlasbazen, die reeds hemel en aarde had- COOLE sluit deze belangrijke zitting, waarrecht

oj) hun plichten wijst.

te weer.

den verzet om de arbeiders protestlijsten te van hij de beste vruchten verhoopt. vrienden, aldus trachtend nieuwe le- kunnen bereiken, dus een uur meer

LAVAERT. — We zien hoe gevaarlijk voor doen teekenen en valschelijk de leiders der ver-

J. DE CONINCK. zers aan te werven.

familieleven genieten.


BIJZONDERE TREINEN.

• Ter gelegenheid der Paaschfeesten

zullen op de lijn Kortrijk-Meenèn de

hiernavolgende bijzondere reizigerstreinen

in gang gezet worden.

Op 4 en 5 April.

Kortrijk V. 13,15 A. 14,27

Bisseghem 13,22

Wevelghern 13,27

Meenen A. 13,35

Op 5 April.

Kortrijk V. 18,02

Bisseghem 18,09

Wevelghern 18,14

Meenen A. 18,22

14,19

14,14

V. 14,04

20,00

20,07

20,12

20,20

DE BANK LEMAN GESLOTEN.

De Bank Leman, die verschillige bij -

huizen heeft in onze streek, heeft

zijne betalingen gestaakt, wat natuurlijk

niet is geschied zonder opschudding

te verwekken en den schrik op

't lijf te jagen van de menschen, die

aan den bank Leman hun centen hebben

toevertrouwd.

Wij kunnen onze menschen niet genoeg

aanraden hun spaarcenten in onze

werkersinrichtingen te steken waar

ze veilig zijn, omdat er daar aan geen

speculatie, doch slechts aan eerlijken,

voorzichtigen handel gedaan wordt.

Bestendiging van den

Achturendag.

Men weet dat tot nog toe het bekrachtigen

der konventie van Washington,

in zake den achturendag, in

de meeste landen is uitgebleven en

daardoor eene durende onzekerheid

bestond over de bestendiging van den

achturendag.

Want een gevaar levert het op voor

de landen die van goeden wil zijn,

wanneer naburige naties zich weerbarstig

gedragen op dit gebied.

Immers wordt die tegenstribbeling

der weinig vooruitstrevende naties dan

uitgebaat door de behouders en volksvijandige

nijveraars om in de demokratische

landen insgelijks afbreuk te

maken met den achturendag.

Om benadeeliging van het eene

land tegenover het andere te verhindederen

werd juist daarom te Washington

een konventie inzake regeling van

den arbeidsdag opgemaakt, waarnaar

in breede lijnen alle landen zich zouden

te gedragen hebben.

Evenwel was men tot nog toe

slechts weinig gevorderd op dit gebied,

alhoewel in de onderscheiden landen

eene wet den achturendag regelde.

De konventie van Washington kon

men niet bekrachtigd krijgen en telkens

die zaak aan de oppervlakte te

voorschijn kwam werden tal van bezwaren

aangewend om er van af te

zien.

Sommigen zouden wel de konventie

van Washington willen onderschrijven

hebben, maar onder voorwaarde

dat dit of gene naburig land insgelijks

deze bekrachtigde.

En zoo h t dat jongensspelleke

van pieperl luik jaren aan een stuk

geduurd.

Zelfs meerdere pogingen om daar

gedaan mede te maken, mochten niet

slagen.

Zoodat nieuwe middelen dienden uitgedacht

om tot een mogelijken uitslag

te komen, die eens en voor goed de

zaak zou uit de voeten maken.

Aldus hebben we onlangs de konferentie

van Londen gehad, alwaar de

ministers van Arbeid van Belgie,

Frankrijk, Italie, Engeland en Duitschland

zijn bijeengekomen om dit zaakje

op te klaren.

Ditmaal zou men een stap verder

in de goede richting gedaan hebben en

uit de overeengekomen zienswijze zou

nu wel het bekrachtigen der konventie

van Washington in de onderscheiden

landen van Europa kunnen voortspruiten.

Dit nieuws kan niet anders dan de

arbeiders verheugen, omdat daarin

de waarborg zal gevonden worden der

bestendiging van den achturigen arbeidsdag.

Aldus zal een vrees weggenomen

worden, die de arbeidende klasse nog

steeds in zekeren onrustbaren toestand

hield.

We kunnen ons dan ook slechts verheugen

in den stap vooruit, die is gedaan

geworden en waaraan minister

Wauters een flink stuk heeft medegeholpen.

J. DE CONINCK.

«eoosessesoososeesQoeosooeooor

Jeugd-*Rubriek

BELANGRIJKE BROCHUUR.

Zooals ieder jaar geeft den Vlaamschen

Bond van Sbc. Jonge Wachten

een jeugdbrochuur uit, speciaal gericht

tot de jongeren.

Ditmaal is het een werkje met vragen

en antwoorden door Jos. De Grae-

ve en draagt als opschrift «De Catechismus

der Arbeidersjeugd».

Het is een leerrijk en belangrijk

brochuurtje, dat iedere Jonge Wachtereer)

zich moet aanschaffen.

Dat de groepen onzer gewestelijke

federatie, die nog hunne bestellingen

niet gedaan hebben, dit zoo spoedig

mogelijk doen aan den secretaris van

den Vlaamschen Bond, Marinus De

Rycke.

Inkoopprijs der broehuur: 0,25 fr.

* * *

JEUGDFEESTEN AMSTERDAM.

De groepen worden langs dezen

weg verzocht ten spoedigste de namen

der deelnemers aan de internationale

jeugdfeesten te Amsterdam te

laten kennen aan den sekretaris van

den VI. Bond.

Dat alle aangeslotene groepen het

mogelijke doen, en de middelen beramen,

om eene sterke vertegenwoordiging

naar Amsterdam te sturen op

23 Mei.

De sekretaris: DEBEURME ROB.

PESSIMISME OF OPTIMISME

Men zoude moeten blind wezen om te loochenen

dat een algemeene krisis heerscht in de

landen, die den oorlog hebben doorstaan, maar

het valt niet te betwijfelen dat men het kwaad

overschat, ten minste voor wat zekere nijverheden

betreft; men zou produkten kunnen opnoemen,

die thans verkocht worden, zooals

men dit nooit heeft gezien, produkten die niet

worden ingevoerd en dus een vooruitgang beteekenen

; dit let niet dat diegenen die ze voortbrengen

weenen van armoede.

Hoe gegrond de klachten der handelaars en

nijveraars ook mogen wezen, baat het niets ze

van den morgen tot den avond te herhalen ;

integendeel vergiftigen deze treurliederen de

maatschappelijke atmosfeer, baren wantrouwen

en versterken de krisis.

Konde men het gedeelte van het kwaad uitcij

f eren, dat door dezen nutteloozen praat wordt

verwekt, zou men verwonderd • staan over den

afstootelijken rol, die door deze babbelaars

wordt gespeeld en die immer navolgersvinden.

Het pessimisme is de mode, de optimisten worden

misprezen.

Burgerstanden

En nochtans hebben deze laatsten de waarheid

langs hun kant.

Ongetwijfeld moet men de werkelijkheid nagaan,

doch de zwartkijkers zijn onvruchtbare

menschen; alleen diegenen die hun macht

putten uit het vertrouwen, de geestdrift, het

idealisme kunnen gelukken.

Dit verklaart waarom al de samenwerkende

maatschappijen, alhoewel zij zich niet aan

vreemde invloeden kunnen onttrekken, luidop

kunhen bevestigen, dat bij hen geen krisis bestaat,

hun vooruitgang bewijst zulks; de moeilijkheden

die zij doorstaan zijn het gevolg van

den kapitalistischen invloed, die in evenwicht

worden gehouden door het socialistische geloof

hunner leiders.

Een voorbeeld: Ondanks de krisis van 1925,

heeft La Prévoyance Sociale haar inning met

1.332,000 frank verhoogd in de afdeeling Leven,

met'505.000 frank in de afdeeling Brand,

en met 253.000 frank in de afdeeling der Ongevallen.

Het is een bewijs van het vertrouwen dat

zij inboezemt.

Indien het krediet van den Belgischen Staat

niet wierd gesaboteerd door de schacheraars en

de nationalisten, zou de Natie de kalmte en den

voorspoed terugvinden, die haar zou toelaten

de moeilijke tijden te doorworstelen.

iiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiii;ih»iiiii)iiii)iiiiiiiiii)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..ih

UIT DE GEMEENTEN

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllillllllllllllllfHnilllllllllllllll'

KORTRIJK.

(Van den 25 tot 31 Maart 1926).

GEBOORTEN.

Germana D'haenens, Groeninghekaai, 14 —

Marcel Voet, geh. Marionnetten, 7 — Hervaat

Cumps, St-Rochuslaan, 20 — Lauretta Carette,

Sweveghemstr. 19 — Denisa Masselus, geh.

Pottelberg, 38 — Maria Foulon, O. L. Vrouwstr.

12 — Gerrit Schutte, Peterseliestr. 13 —

Arthur Vandevyver, Congoweg, 3 — Luciaan

Vanhoutte, Overleiestr. 25 — Stefaan Debosscher,

Doornijksteenw. 55 — Lauretta Hiergens,

Kanonstr. 41 — Karei Dekeghel, Meenensteenw.

17 — Maria Delpierre, Moorseelestr. 7

— Maria Vandenbossche, Doornijksteenw. 132.

HUWELIJKSAANKONDIGINGEN.

Pauwel Moerman, nij veraar, Lekkerbeetstr.

en Maria Pauwels, z. b., Filiep van Elzaslaan

— Fernand Drecq, fabrikant, Doornijkwijkstr.

en Julia Corneille, kleermaakster, Filiep van

Elzaslaan — Hendrik Gaef, staatsgepensionneerde

te Sweveghem en Bertha Caesens, handelaarster,

Steenpoort — Pauwel Vaernewyck,

autogeleider, Audenaerdesteenw. en Celina Vandenhove,

z. b., Laan der Weggevoerden — Arthur

Lecoutre, vlaswerker te Cuerne en Alida

Buyck, z. b., Bruggesteenw. — Omer Vandeputte,

landbouwer te Kortrijk en Margaretha

Dejaeger, zelfde bedrijf, te Beveren-Leie —

Eugeen Lybeer, schilder te Kortrijk en Julia

Guelluy, weefster te Ronse — Maurice Parmentier,

fietsmaker te Kortrijk en Julia Sabbe,

z. b. te Cuerne.

STERFGEVALLEN.

Jan Decock, z. b., 85 j., St-Denysstr. 273 —

Renaat Capelle, nijveraar, 50 j., Rijselstr. 55

— lloutteman (vrouw, geslacht), Marckesteenw.

85 — Leo Cottem, staatsgepensionn., 70 j., Veldstr.

88 — Michiel Bakelant, 3 j. Mosselbank, 19

— Hendrik Ghekiere, kloosterling, 71 j., Vandenpeerebooml.

88 — Emma Mulleman, z. b.,

75 j., Groote Kring, 10 — Marcella Legrand,

z. b., 22 j., Herderstr. 25 — Nathalie Tanghe,

z. b., 75 )., St-Denysstr. 49 — Medard Debeyne,

13 m., St-Antoniusstr. 8 — Hervaat

Cumps, 6 d., St-Rochuslaan 20 — Dewachter

(vrouw, geslacht), Heilig Geeststr. 15.

MEENEN.

(Van den 24 tot 31 Maart 1926).

GEBOORTEN.

Valcke Jeannine-Lydia, Reckemstr. 10 —

Vuylsteke Henri-Désiré, Groote Markt, 10 —

Parmentier Alphonse-Paul, Lammerstr. 30 —

Wullaert Marie-Louise, St-Jansmolenstr. 41 —

Alleman Bertha-Antoinette, Yperstr. 16 —

Manning Raymond-Etienne, Kortrijkstr. 89 —

Vanhaelewvn Lia-Marie, Moorseelestr. 97 —

Tranchet ' Willy-Polydore, Yperp. 200 —

Ghesquière Agnès-Madeleine, Yperp. 74 —

Ghesquière Raymonde-Marie, Koningstr. 12.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN.

Wyckens Jerome, houthandelaar, Bruggestr.

545 en Vallaeys Anna, klakkenmaakster, Schoolstr.

32 — Wydeveld Charles, fabriekwerker

te Nymegen, verbl. Wests'r. 24 en Raveschot

Pauline, weefster, Kerkointrek, 22 — Verscheure

Emile, wever te Hallewijn en Deleu

Zoé, spinster, Bruggep. 121 — Adelaere Oscar,

ijzergieter, Weststr. 24 en Latruwe Julienne,

verlakster, Yperstr. 206..

STERFGEVALLEN.

Soenen Henri, z. b., 64 j., Rijsselstr. 193

—- Supernant Marie, z. b., 74 j., te Avesnes-sur-

Helpe — Terryn Marie, z. b., 73 j., Wahisstr.

80 — Deconinck Alice, z. b., 61 j., Wervickstr.

220 — Feys Celine, huishoudster, 25 j., Bruggep.

214 — Meurisse Philomène, 53 j., Moeskroenstr.

62.

WEVELGHEM.

(Van den 23 tot 30 Maart 1926).

GEBOORTEN.

Allaert Leon-Cyrille. — Broux Corneille.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN.

Vansteenkiste Odiel, timmerman en Delrue

Dina, fabriekwerkster — Verraest Cyrille,

vlaswerker en Verraest Maria, huishoudster —

Vandamme Jules, vlaswerker te Lauwe en

Boute Laura, z. b. — Verscheure Gérard, wever

te Lauwe en Salembier Maria, fabriekwerkster

— Devoddere Gaston, fabriekwerker

te Moorslede en Buyck Julma, fabriekwerkster

—- Debal Marcel, vlaswerker en Tournicourt

Anna, dienstmeid te Wervick — Delrue Maurits,

vlaswerker en Dewulf Marie, te Lauwe

— Gheysen Octave, schrijnwerker en Breyne

Juliana, huishoudster — Decoutere Jerome,

vlaswerker en Ghesquière Maria, huishoudster

te Bisseghem.

HEULE.

(Van den 22 tot 29 Maart 1926).

GEBOORTEN.

Verstraete Walter, Warandestr. — Herman

Lucien, Molenstr. — Debaere Frans, Rousselarestr.

— Soete Omer, Warandestr. — Defoort

Marguerite, Kortrijkstr.

_ HUWELIJKSAFKONDIGINGEN.

Cattebeke Valère, landbouwer te Heule en

Claerbout Adeline, landbouwster te Moorslede

— Surmont Hector, opperwachtmeester bij de

gendarmerie, te Audenaerde en Dekyvere Georgir.e,

huishoudster te Heule — Delanoye Léonard,

handelaar en Verstraete Leonie, z. b.,

beide te Heule — Dujardin Carolus, vlaskoopman

te Heule en Celasta Huys, z. b., Gotthem.

STERFGEVALLEN.

Vuylsteke Henri, 88 j., Ste-Catherinestr. —

Verhamme Pauline, 69 j., Peperstr.

KORTRIJK

NOG 'N SCHEPKE OVER HET

OUDERLINGENGESTICHT. — De

verslaggever meldt ook in zijn 'verslag

dat de ouderlingen e?ke dag vrijheid

van uitgaan hebben.

Aldus weergegeven zou men gaan

meenen dat dit echt is ; zulks is enkel

't geval voor de mannen, de vrouwtjes

genieten daarvan nog niet, en niettegenstaande

we in de gemeenteraad op

gelijkstelling ten dien opzichte aandrongen,

bestaat die onrechtveerdigheid

nog altoos, erger, men kon ons

geen enkel ernstige reden voorleggen.

om dit te wettigen, wat ons 't recht

geeft te beweren dat zulks grillige

koppigheid is van diegene, welke daar

verandering moeten aan brengen.

Hoe lang heeft men rond den pot

gedraaid, hoe dikwijls werden we

met zoutelooze argumenten in de gemeenteraad

wandelen gezonden, vooraleer

men besloot enkel de mannen

eiken dag te laten buiten gaan?

De socialistische groep heeft daar

bij elke gelegenheid op gehamerd;

men is eindelijk verplicht geweest aan

dit gevangenregiem verandering te

brengen.

't Is nog niet gedaan !

Eene delegatie ouderlingen werden

door den verslaggever ondervraagd,

die hunne klachten weergaven over

het eten. Een- dezer trof onze aandacht,

omdat we daartegen verschillende

keeren in de gemeenteraad protesteerden,

namelijk : dat 't brood te

oudbakken is.

In 1922, na ons onderzoek in 't ouderlingengesticht

op 28-9-22 wezen we

daar eveneens op; toen bevestigden

wij dat maar alle vijf dagen gebakken

werd en 't bruin brood was, en

wij allen reeds lang weerom wit

brood aten.

De heer Burgemeester stond ons te

woord, door de bemerking in 't midden

te werpen, dat de geneesheeren

beweerden dat bruin brood gezonder

was dan wit, waartegen we opwierpen

dat. niettegenstaande deze geneeskundige

aanmaning, de heer Burgemeester

voorzeker toch ook wit

brood nuttigde.

't Is daar dus nog altoos 't zelfde

spelletje ?

Schande !

De delegatie kloeg er ook over dat

noch zeep noch handdoeken voorhanden

waren.

Hoe lang hebben we dit reeds aangeklaagd

?

Is het dan verwonderlijk dat onze

ouwkens niet steeds net en degelijk

gewasschen zijn, en is dit een stuwkracht

om proper te zijn in 't gesticht?

Degene die werken krijgen kleederen,

de anderen niet, voegde de delegatie

er aan toe, en in zijne vingerwijzingen

drukt de verslaggever er

op dat aan de bovenkleeren en schoeisels

verbeteringen moeten komen, opdat

ze soms, door hunne slordige kleedij,

met den vinger niet worden aangewezen,

als komende uit het manhuis.

't Is inderdaad wraakroepend hoe

sommige oude sukkels dikwijls aangekleed

gaan ; tusschen honderden kan

men ze aan hun plunje uitkennen, dat

ze kostganger zijn van het oude mannenhuis.

Heel hun leven droegen ze den

stempel hunner onverdiende ellende ;

in hun laatste levensdagen mag voornoemde

vernedering hen wel bespaard

blijven.

Eenige der voorgebrachte grieven

zijn reeds van de baan, zegt de verslaggever:

dit bewijst zooveel te meer

dat er vroeger halstarrige onwil bestond,

en we verdoemen wel duizend

maal de seigneurs, die de schuldigen

waren.

Toekomende week nog 'n beetje.

NOG EEN!! — De liberalen melden

ons dat de gemeentekiezingen in aantocht

zijn !

Alsof wij 't nog niet wisten.

Weer zullen veel trachten de massa

tot zich te lokken en hunne stem afbedelen.

Zagen de menschen ooit schooner

bedelarij dan door de liberale kandidaten

tijdens de laatste provinciale

verkiezingen, die als 'n bende honden

aan 'n groot beddelaken sleurden, om

voor eigen persoontje de grootste brok

te bemachtigen ?

A propos van beloften. Schrijft ze

'ne keer op diegene die ge gedaan hebt

op de briefjes, die w'hier voor ons

liggen hebben; als g'er eenige mocht

vergeten, we gaan u een handje toesteken.

Ons programma staat reeds vast,

gichelt «Vuile Trien».

Pardaf, nog een !

't Hoeveelste is dit nu al, heeren?

En niettegenstaande ge aan uwe

politieke hengelroede steeds nieuwe

programma's laat bengelen, toch nog

geen bete ?

't Is om van te barsten, hé :

Nevens uw «nieuw programma»

gaan we de daden uwer gemeenteraadsleden

eveneens tentoonstellen,

deze laten spiegelen in uwe d-e-m-ok-r-a-t-i-e

en geloof ons vrij, het

zullen de kletspraatjes van een Char-

lot-bankbediende niet wezen, die, om

't smout, de hielen der grooten likt,

welke zullen voorkomen dat uwe

macht in den Raad aan eene aftrekking,

in plaats van aan eene verme-

nigvuldiging onderworpen wordt. 2. Vernieuwing van het bestuur. Ik begrijp dat. want 't doet

Uw part staat op de buize !

mij ook altijd terugstootend

HARMONIE VOLKSRECHT. — aan, wanneer ik in eene discussie

RAOULKE, 'T VRIEST NOG! — Zaterdag 3 April, om 8 ure 's avonds, scheldwoorden voor argumenten dienst

Raoulke schijnt heel hardhoorig te herhaling, ten lokale Volksrecht. hoor doen.

zijn, want 't vraagt te bewijzen wat

Zouden er onder 't Gildevolk nog

er over den Union Farcist is geschre- FEEST VAN DEN ARBEID. — zulke treffelijke menschen zijn, die

ven geweest, juist alsof het ons Alle zwoegers leggen op 1 Mei den een afkeer hebben van gemeen en leu-

schrijven van verleden week niet be- arbeid neer. Maakt u veerdig om allen genachtig verwijten?

grepen heeft.

het Internationaal Arbeidersfeest 't Is voor de eere en het aanzien

We zullen voor de tweede maal waardig te vieren.

van de Gilde toch te wenschen.

klaar en duidelijk zijn, en vragen u ons

HET FEESTKOMITEIT.

toe te laten, liefst in «Ons Huis», in

Veronderstel dat een vrijdenker

't openbaar te bewijzen dat wat we DE JEUGD EN DE A. S. GE- voorbij eene begraving komt en hij

schreven waarheid is, en waarvan we MEENTEKIEZINGEN. — 't Zal wel- het lijk niet wil groeten, omdat de

voor u noch voor niemand een letter dra voor de derde maal zijn in twee doode kerkelijk begraven wordt.

afdoen.

jaren dat iedereen ter stembus moet

Zou De Meenenare willen zeggen

Allez toe, zijt ge niet beschaamd, gaan, want heel waarschijnlijk heeft

wat hij van den vrijdenker zou den-

zoo 'n kloeke intelligente jjonger. de gemeenteverkiezing in de maand

ken, hoe hij diens houding zou beoor-

hoeft toch geen schrik te hebben van September van dees jaar plaats.

deelen?

't ventje, dat ge wekelijks uitgeeft in Dus voor onze propagandisten zal

* * *

«Vuile Triene» voor nietig en onnoo- er weer een heele hoop werk op de

De . katholieke conservatieve chefs

zei, als een simpel Kwattatje. plank zijn.

hebben Woensdag te Brussel verga-

't Moet schriftelijk zijn, juist alsof Strooibriefjes zullen te verspreiden

derd en er was gedonderd op de kappe

Raoulke denkt dat w'ook niet weten vallen, om de arbeiders te overtuigen,

van de christene werklieden.

hoever het recht van schrijven gaat. waarom ze voor hun eigen klasse be-

Meer dan een op de vergadering zei

Hoe dikwijls moeten w'het herhalen, hooren te stemmen, en hetgeen ze

geen zaken meer te willen hebben

dat het mis is, als gij ezels zijt, uwen door een socialistisch gemeentebestuur

met de christene werklieden.

evenaasten als dezelfde soort te be- kunnen bekomen.

Er bestaan algelijk toch geen reschouwen.

't Is op dat te verrichten werk dat

dens dunkt ons om kwaad te zijn op

Er staat een post te veel op zijn we bijzonderlijk de aandacht onzer

de christenen van Meende, die straf

aktief geschreven, zucht vriezeman. jonge kameraden willen trekken, en

meegaande zijn en met de aanstaande

Is 't somtijds geen twee, want ge op hunne plichten wijzen, die ze als

gemeentekiezinge met de conserva-

moet buiten om vervangen te worden jonge arbeiders te vervullen hebben.

teurs gemeene zaak zullen maken, om

door een van 't Wiel, en dit komt juist Zullen we het werk dat door ons,

als z'er kanse toe zien samen te be-

omdat ge zoo neerstig zijt, alles te jongeren, zou moeten gedaan worden,

sturen met de conservateurs van alle

willen doen, en iedereens brood afne- op den nek der ouderen laten rusten?

koleur tegen de socialistische werkenmen,

dat het werk te goed gedaan is ? Neen, nietwaar? We zullen nu eens

de klasse.

We maken ons gereed en noodigen goed onzen plicht tegenover de jon-

Er mag op de vergadering van de

u vriendelijk uit, om eene openbare geren begrijpen, ons machtig genoeg

katholieke Unie te Brussel gezegd ge-

voordracht te geven over de ezelarij- voelen om gansch hunne taak over te

weest zijn dat het programma van de

en, verschenen in «De Vrijheid» on- nemen, en hun bijstaan in het moei-

christene werklieden verschilt met dat

der uw bestuur.

lijke werk.

van de katholieke burgersvereenigin-

We zijn gerust, Raoulke, veel ge- 't Is hetgeen de ouderen voor ons gen, ge zult ze hier toch te gare een

ruster dan verleden week, want het gedaan hebben dat vele van onze jon- lijste zien maken van een en zelfde

vriest van langs om erger in onze doge kameraden uit het oog verliezen partij met hetzelfde program ::ia.

cumentatie.

En dit is verkeerd.

Wat hen eensgezind maakt is hun

Denk je clan waarlijk dat we enkel Nu kan er niet meer gezegd worden

geméenschappelijken haaf tegen onze

w eten dat de Union Farcist zijne bu- dat tijdsgebrek de oorzaak is van het

werkliedenpartij, aan wie dat de chrisreelen

heeft in de Langesteenstraat zich niet vertoonen tijdens deze moeitene

werkmenschen nochtans de ver-

sinds ze de plaat uitgehangen hebben. lijke perioden, want nu bezitten we

betering van hunnen toestand en hei

We houden een brief ter beschikking 18 uren per week meer vrijen tijd dar.

verwerven van meer recht en vrijheid

van gelijk wie, die dagteekent van 18 voor den oorlog. En geen paar uurtjes

hebben te danken.

Maart 1925, met onderteekening daarvan kunnen opofferen om de oude-

Wanneer zullen de christene werk-

«Union Civique», Courtrai. Le Secréren bij te staan en ook zich voor eigen

menschen zich dichter tot ons voelen

taire 't vriest.

belangen in den strijd te werpen? Dat

staan dan tot de katholieke reaction-

We kunnen u ook enkele nummers is nog al sterk, hé jonge kameraden'

nairen r ?

bezorgen uwer circulairen en brief, 'k Geloof dat, moesten velen van u

* * *

maar dit zal als 't past tot verrassing dit eens aandachtig en in volle be-

Men heeft het hoog op met

dienen.

wustzijn overdenken, ze zouden be-

den

ln Mei.

Dit zal denkelijk volstaan om u te

seffen dat hunne plaats in de arbeiders-

Men spreekt maar van cantate en

overtuigen dat we de onomstootbare

kringen is, om den door onze vetera-

schitterende avondfeeste met den be-

bewijzen bezitten, en als g'in 't opennen

geleverden strijd voort te zetten,

roemden Mac Dauley, alsook van een

bïiar niet vooruit komt, zullen w'er

en hem tot zijne eindzege te leiden

buitengewone feeststoet.

toch voor zorgen dat iedereen het

Dus, jonge makkers, gedenkt de

Van de kantate gesproken, er mag

weet, dat de man, die aan 't hoofd

hier volgende met waarheid overla-

toch van nu al g'ezegd worden dat

eener liberale drukkerij staat (Geo),

dene spreuk : «Jongeren bouwt sterk,

't zal gaan, alhoewel dat het geen

waar 't zoogezegd blad der liberale ar-

op d'cuderen hun werk» en sluit u aan

iklein bier is zulk een kunstwerk met

beiders gedrukt wordt, zich plichtig

bij de socialistische arbeidersgroepen.

vijf verschillende partijen ineen te ste-

heeft gemaakt, met de leiding eener

DECOCK JULIEN, ken, al te doen hebben met menschen,

onderkruipersbende te verzorgen. se&sosoooet. zsoob-seeeeoeeoosooc die geen muziek kennen.

Dat zegt u 't nietig ventje, 't zoo

Er is maar een partij, die zich een

smakelijk Kwattatje. KLAAISKE. MEENE N

beetje laat verdringen, 't is deze van

CINEMA VOORUIT, FEESTPALEIS de tenors, deze van de jonge gasten.

Vrijdag 2,

Dit komt omdat 't zoo lastig is voor

hen een langen tijd stil te zitten en al

Zaterdag 3 en Zondag 4 April 1926. hunne aandacht te vestigen op iet?

FEMMES NUES (Naakte Vrouwen) anders dan spel en sport.

IN VOL GEVAAR (En plein péril) Wilden al cie tenors (er zijn er daar-

Een schoon KOMIEK.

— Kinderen niet toegelaten —

Maandag 5 April.

AU FOND DE L'OCÉAN

prachtig drama.

in met veel goê wille) 'ne keçr een

effort doen op hun zeiven om Dinsdag

ailemale op tijd tegenwoordig te zijn

op de partieele repetitie en een uurke

goed hun beste doen, de cantate zou

Donderdag op de algemeene repetitie

SCHOONE WEERWRAAK kunnen op haar pooten gezet worden.

prachtig drama.

Zegt, jonge vrienden, wilt gij 'ne

Schoon KOMIEK.

keer zorgen voor de eere van de tenors,

gelijk of dat gij uw beste doet

VOOR MEMORIE. — Toekomende

voor d'eere van uw gymnast en voet-

week : het vermaard en beroemd stuk

balclub ?

«Paris». Binnen 14 dagen : « Ma-

'k Houd u in de sjaten.

ciste et la Javanaise».

PIER.

DE GELDHAAIEN HEBBEN GE-

ZEGEVIERD! — Het is gebeurd. De

fascisten durfden in het gezicht niet

aanvallen, maar de geldhaaien hebben

hunne plaats ingenomen en een geweldig

offensief ingezet tegen het krediet

van het land. Zij hebben volkomen

gelukt. In eenen dag hebben zij de

koopwaarde van ons geld met een zevende

verminderd, ten bate van enkelen,

die miljoenen in hunne zakken

hebben gestoken.

En nu ? Er moeten energieke maatregelen

genomen worden tegen de

groote en kleine geldhaaien. De dieven

der openbare spaarpenningen moeten

teruggeven. De arbeiders moeten

zich beschermd voelen. Zij moeten weten

dat zij niet vóór de koning van

Pruisen werken. Halve maatregelen

leiden tot niets, en wij kunnen niet

aannemen dat .de schuldigen, die als

medeplichtigen optreden met de vijanden

van de demokratische regeering,

de arbeiders buitengewone loonsvermindering

opdringen door de vermindering

der geldwaarde, die het patronaat

nooit zoude kunnen doorvoeren.

Door de aanvallen op den frank,

maakt men de stijging der levensduurte

onvermijdelijk. Al degene, die

aan- den misdadigen aanslag medehielpen,

moeten zonder genade gestraft

worden. Geene verzachtende omstandigheden

voor de geldhaaien ! !

En dit zijn de echte vaderlanders ! !

CINEMA FEESTPALEIS. — Programma

der week.

Op Zater-, Zon-, Maan-, Woens- en

Donderdag :

ZIJN KAMERAAD UIT HET REGI-

MENT, groot avontuurlijke dramatische

komedie in 6 deelen.

DE VERDEDIGER VAN HET FORT

76, prachtig farwestdrama in 5 deelen,

met den welgekenden Neal Hart.

PUNCH DOET EEN ERFDEEL, komiek

in 2 deelen, met SID SMITH.

Journal Eclair.

BOEKERIJ. — Onze bibliotheek is

open den Zondag voormiddag van 10

tot 12 ure; den Dins- en Vrijdag van

6 tot 8 ure 's avonds.

Jeugdgenooten, maakt u lid dezer

boekerij, dewelke u op geestelijk gebied

moet ontwikkelen.

DE CENTRALE DER METAAL-

BEWERKERS strijdt voor hooger

Iconen, lotsverbetering, korter werkuren;

verzekert hare leden tegen ziekte,

ongevallen, den cuden dag.

Metaalbewerkers! Wordt lid van

uwen vakbond ; begrijpt uwe belangen.

Men kan zich als lid voor Kortrijk

aangeven in het lokaal Volksrecht, bureel

7, St-Janslaan, 9.

PROPAGANDACLUB OVERLEIE.

— Op Zaterdag 3 April, om 7 ure

's avonds, ten lokale In Lokeren,

Brugstraat, Algemeene Vergadering.

Dagorde ; 1. Jaarlijksch verslag.

Op mijne

wandeling

Als er een van de leiders der Gilde

zijn tonge wat lang laat hangen, moet

ge maar juist zijn oordeel vragen over

het voorstel van Dewitte aan Deleu,

om hem zoo stom te zien worden als

een visch. Ge moet niet peizen dat g'er

nog een woord uit krijgt, al geeft

g'hem hier en daar 'ne goê stek.

Hoe dat een simpel vraagske iemand

zoo in nesten kan steken.

* * *

Wien dat ge ook geen vragen moet

stellen, die hem niet aanstaan, is De

Meenenare.

Met betrekking op de bewering van

't parochiebladje van Gheluwe, dat

ons stad een gevaar is voor de peste,

waarbij de Meenenare zich aansloot,

stelden wij het katholiek weekblad

eenige vragen, die het ook geraad-

zaam vindt te ontwijken.

Na ons stad mee voor de peste te

helpen uitmaken, durft De Meenenare

niet zeggen dat er vele slechte herbergen

zijn en wil hij van een anderen

kant niet bekennen dat, als er hier

slechte huizen zijn, dit uitzonderingen

zijn, die overal, in alle gemeenten, zoowel

deze bestuurd door de katholieken

als de andere, zijn te vinden.

Omtrent het verzoek van 't schepencollege

aan de policie een oog in

Syndikale Kroniek

STAKINGEN EN BEWEGINGEN.

Bleekers. — De twee patroons Vandewynckele

en Verhaeghe volharden

en zoo blijft de staking duren.

Terwijl in de bleekerijen Ovigneur

en Gratry, met mindere moderne instellingen,

deze patroons in de mogelijkheid

zijn de 5 o/o toe te passen,

wanneer de twee andere zich verschuilen

achter het voorwendsel dat

zij het niet kunnen geven. Welke

spotternij.

Wij weten dat indien zij de 5 o/o

geven, zij op 't einde van 't jaar nog

millioenen zullen winnen. De waarheid

is dat aan hun zucht naar geld

nooit genoeg voldaan is, en dat hunne

eenige bekommering is hun slaven

immer meer uit te buiten.

De waarheid is dat zij willen als

diktator in hun werkhuis heerschen,

en hunne werkers met den knuppel leiden.

Ongerust over de wending die de

gebeurtenissen nemen, overtuigd zijnde

dat hun personeel alles zal inspannen

om hunne gewettigde eischen te

doen zegpralen, wetende dat zelfs een

zek er deel der bourgeoisie hunne weerspannigheid

in eene zoo gerechtigde

zaak als de gematigde 5 o/o veroordeelt,

trachten zij door alle middels

zelfs de hatelijkste, de staking te

breken.

Zoo komt het dat met de hulp van

't zeil te houden, gebaart «De Mee- zekere onbewuste werkers zij het genenaar»

ook van pijkens.

rucht in omloop gebracht hebben, dat

De Meenenare heeft de gewoonte het werk der stakers afgemaakt wordt

van 't fasciste-gazetje «'t Nieuws van in de bleekerij Ovigneur, en dit met

den Dag» aangeleerd, die bestaat in geen ander doel dan het vertrouwen

liegen en alle tegenspraak onverlet te der stakers te schokken in de zege,

laten, om voort geloof te doen hech- die zij met . rustig gemoed zien naten

aan zijn leugens.

deren.

* * *

Wij zijn gerechtigd te vragen of het

Een christen man, die ik als eerlijk uit haat is tegenover de bleekerij

en rechtzinnig aanzie, zei, toen hij ge- Ovigneur, die geen weerstand heeft

lezen had, hoe dat het Gildebladje on- willen bieden aan de eischen van zijn

ze partijgenooten gelijk stelt met die- personeel, daar die eischen gematigd

ven en ontuchtigen : en ik die meende en rechtvaardig waren, dat de heeren

dat die manier van zijn tegenstrevers Verhaeghe en Vandewynckele zich

voor vorte visch uit te maken uitge- zoo hatelijk aanstellen tegenover de

diend had.

stakende werkers en de werkers van

'k Zag dat de ontgoocheling hem 't fabriek Ovigneur, die solidair zijn

pijnlijk was.

met hunne werkbroeders, door alle


Belgische Baak van den Arbeid

Maatschappelijke Zetel : 1, VOLDERSSTRAAT, GENT.

Agentschappen : 46, Sylvain Guyauxstfaat, La Louvière.

10, Chisairestraat, Bergen.

Hulpbureel : 32, Yzerlaan, Charleroi.

KAPITAAL EN RESERVEN GEHEEL GESTORT: 9 MILLIOEN FRANK

Kroozen verleend door de agentschappen op de hiernavermclde rekeningen.

I Checkrekeningen (terugbetaalbaar op zicht 3,y2 o/o

Halfmaandelijksche rekeningen 5,^ o/o

Met voorbericht van 15 dagen 5,y2 o/o

Met voorbericht van 30 dagen 5,y o/o

Voor 3 maanden vaste belegging 6,— o/o

Voo'r 6 maanden vaste belegging 6,y o/o

Voor 1 jaar vaste belegging 6,y o/o

Voor 5 jaar vaste belegging 6,y o/o

; Spaarkas N OP ZONDAG 11 APRIL A. S. wordt

de «Vélodrome de la Lys» heropend

met de aankomst der RONDE VAN

VLAANDEREN, 228 km. voor Onafhankelijken.

De rijwielhuizen Peugeot, Gouden

Hand, La Française Diamant, Vanhouwaert,

Bury zonden reeds hunne deelname

met al hunne beste favori's.

Het zal eenen strijd zijn zonder

voorgaande.

In afwachting der baanrenners,

100 km.-ploegkoers voor Juniors met

klassementen. Al de beste kampioenen

der streek zijn reeds aangeworven.

In ons aanstaande nummer verdere

5,— o/o inlichtingen.

De stortingen en afhalingen kunnen gedaan worden aan de winketteii GENT-MEENEN, 135 km. voor

an den maatschappelijken zetel: VOLDERSSTRAAT, 1, GENT.

juniors, wordt betwist op 16 Mei.

Zij worden ook gedaan door tusschenkomst van de postcheckrekening ANTWERPEN-MEENEN op 13 Ju

\*r 850, of door de Nationale Bank.

ni en PARIJS-MEENEN in Oogst.

Alle bankoperatiën. — Verhuring brandkoffers.

ïöoosocc©» so0000ö030®sc&flocc Der

Studie van den Notaris O. MINNE,

eken de bekomene 5 o/o te laten die door hunne aanwezigheid bij de

te Meenen.

itaan voor de stakers.

begrafenisplechtigheid van vriend

I Indien de neeren Verhaeghe en Van- Vande'kerckhove Leon, hunne deelne- Openbare Verkooping

jewynckele hopen de staking te onming hebben betuigd. ,

van schoone en welgelegen

dermijnen zullen zij zich vergissen.

[ Werkers van Halluin en Meenen ! De Samenwerkende Maatschappij Bouwgronden

De klassestrijd, die zich tusschen de van Voorschotten van Meenen, heeft kunnende ook dienen voor

keeren Verhaeghe en Vandewynckele hare sluitingsvergadering gehouden

E

Nijverheidsgrond,

n hunne werkers afspeelt is van even- op Donderdag 18 Maart. Hare zuivere gelegen te MEENEN, Zandputstraat,

cel belang voor U als voor de blee- winst, te verdeelen tusschen 3357 aan- achter de Statie, verdeeld in veertien

kers. Elke zegepraal versterkt de werdeelen, bedraagt 53.712 fr., dat maakt koopen.

kersvereeniging en verzwakt het pa- 16 fr. brut, of 13,36 fr. net (taksen aftronaat;

de staking in de bleekerijen gehouden).

js te rechtvaardig om de patroons de De wederbetalingen zullen geschie-

minste hoop eener overwinning te den van den 1 tot 15 April, alle werk-

feiten koesteren. M.M- Verhaeghe en dagen van 15 tot 19 ure, ten bureele

Vandewynckele worden door het van de Coöperatieve. De aandeelhou-

afschuwelijk Textielconsortium geder moet zich persoonlijk aanbieden,

iteund, die weigert u loonsopslag te voorzien van zijn lidboekje. De we-

beven.

derbetaling van de stortingen (TC) fr.)

[ De werkers moeten het zich dus als zal terzelfdertijd geschieden.

ten plicht rekenen hunne werkbroe- De oude Beheerraad bedankt zijne

ders te steunen, met wekelijks hun leden, die afstand van hun aandeel ge-

nbool voor de stakers te storten. De teekend hebben. Dit milddadigheids-

Îtakers moeten de patroons en het werk zal toelaten een groot deel van

onsörtium kunnen dwingen de loóns- de winsten uit te deelen, volgens de

ppslag te geven.

beslissing, genomen bij Algemeene

Vergadering van 5 Maart 1925.

In Textor. — In dit werkhuis hebben

wij, na verschillige onderhande- Vergaderingen

lingen het conflict kunnen oplossen.

Het werk wordt hernomen Dinsdag

lianstaande. A. VERRAES. DUIVENMAATSCHAPPIJ « DE

WERKMAN», Ons Dorp. — Lief-

Bij Benoot-Outrycke te Halluin

hebbers ! De zoolang verwachte zomçr

lebben de werkers Maandag 1.1. het

is daar. We zullen maar beginnen met

Werk gestaakt.

te trachten kampioen te worden met

De reden is dat de patroon aan min-

onze lieve duiven.

ier wil doen werken als te Meenen.

Op 11 April a. 5., prijsviucht uit

Toekomende week meer daarover.

Arras.

A. VANDAMME. Inkorving elke Zaterdag, van 11 y2

tot 1 34 tire in de Volkshuizen van

Ons Dorp en de Koningstraat.

! DE LEUGENS VAN « DE VOLKS- De secretaris: A. VANDAMME.

MACHT ». — Wij lezen in «De Volks-

Inacht», weekblad der christene verfeenigden,

dat wij christenen zouden UITSLAG van den Prijskamp voor

uitgesloten hebben van de opgehaalde Vcge!pik in 't Volkshuis Ons Dorp.

iteungelden, met de verwijtsels dat i le prijs, Accou Georges; 2e, Deiele

beide sekretarissen van Halluin en 'jonghe Jerome; 3e, Kints Jos.; 4e,

1

[Meenen, die zich gansch opofferen aan Vanhaverbeke Achiel.

jcle werkerszaak, lafaards zijn.

j Wij vragen aan elke christene vereenigde,

die rechtzinnig is, of het waar ! WIJKKRING ONS DORP. — De

js dat zij van de steungelden zijn uitge- inwoners der tuinwijk Ons Dorp wor-

1

floten geweest en of zij goedkeuren den uitgenoodigd naar de ÓPENhetgeen

hun blad schrijft?

| BARE VERGADERING, welke zal

I Wij hebben deze leugens in de al- \ gehouden worden op Maandag a. s. 5

gemeene vergadering der bleekers be- April (Paasch-Maandag) om 9 ure

sproken, en de lafaard, die de leugens 's v.oormiddags in 't Volkshuis Ons

geschreven heeft, werd door zijn eigen Dorp, en waar belangrijke zaken aan-

leden afgekeurd.

gaande onzen tuinwijk zullen bespro-

I Nog meer. Verder schrijft de leugeken worden.

naar dat Verraes op de vergadering te Als sprekers zullen optreden : AUG.

jl falluin zou gezegd hebben dat hij DEBUNNE, volksvertegenwoordiger

ptn drie ure van den Textor kwam. en burgemeester, die zal spreken over

Nog eens ferm gelogen, want om den toestand der inwoners, in verband

ure was Verraes met de bleekers te met de verkooping der huizen, en RO-

Halluin in algemeene vergadering en BERT DETAEVERNIER schepen van

3m 3 ure, mijnheer Meheus, was hij openbare werken, die zal handelen Over

jezig aan de betaling der christene de verfraaiing en het onderhoud van

stakers.

den tuinwijk en over de prijskamp

Dat di egene, die de mfededeelingen voor hovenversiering, welke door het

aan M. Meheus doet, wat rechtzinni- stadsbestuur zal ingericht worden.

ger weze en deze laatste een nauw- Gezien de belangrijkheid der dagkeuriger

onderzoek instelle, wanneer orde, welke oj) deze vergadering zal

hij iets wil schrijven. A. VERRAES. behandeld worden, wordt er gehoopt

dat er TEN MINSTE van ieder huis

iemand zal tegenwoordig zijn.

Allerlei Berichten

HET BESTUUR.

HERHALINGEN CANTATE. — Op S. M. «DE PLICHT». — De leden

Dinsdag aanstaande, om 7 y ure, grij- zijn verzocht de jaarlijksche algemeepen.

de partieele repetities plaats van ne vergadering bij te wonen, die plaats

de cantate :

heeft Woensdag 7 April, om 7 ure in

Voor de bassen in de muziekzaal ; het Volkshuis.

Voor de tenors in de conferentiezaal.

Dagorde :

Voor de altos in de danszaal.

1. Verslag der laatste algemeene ver-

Voor de sopranos in de feestzaal. gadering. — 2. Verslag over het bilan

I Donderdag aanstaande, om 3 ure, en der winst- en verliesrekening. —

kindervertooning en herhaling der 3. Verslag der commissarissen. — 4.

kinderpartij.

Kiezing van een lid van den Beheer-

Donderdag avond, om 8 ure stipt, raad. — 5. Kiezing van een commis-

algemeene repetitie samen met de harsaris. —

jmonie..

Wij doen. een beroep op de reeds ingeschrevene

uitvoerders regelmatig de

repetities en inzonder de partieele repetities

bij te wonen, en het mogelijke

te doen om nog kameraden mede te

[brengen.

DE VRIENDEN VAN HET BOEK.

De leden van den Bond «De Vrienden

van het Boek», beschermleden onzer

bibliotheek, worden vriendelijk

uitgenoodigd hunne jaarlijksche bijdrage

voor 1926 te willen storten.

Zij kunnen dit doen aan gezellin Sirene

Blieck-Missiaen, schrijfster van

het Komiteit voor Arbeidersopvoeding

ofwel aan vriend Maurice Detaevernier,

partij sekretaris.

SOC. MEISJESGROEP. — De leden

van de Meisjesgroep, die kaarten

hebben ontvangen worden vriendelijk

verzocht zoohaast mogelijk af te rekenen

met Madeleine Vanlandeghein.

BEDANKING. — De familie Vandekerekhove

dankt met deze de talrijke

schaar vrienden en vriendinnen,

1 inrichting bezaten, waar ze hun centen

gerust en zeker konden plaatsen:

met die gelden werd niet gespeculeerd

of werden geen gewaagde ondernemingen

aangegaan ; al het ons toevertrouwde

geld werd belegd in koopwa

ren en gebouwen, die als bewijs van

de goede trouw en werkzaamheid onzer

bestuurleden ten allen kante op

rijzen onder de oogen zelf van deze,

die ons het geld brachten.

Onze oproep en raadgevingen zijn

niet nutteloos geweest : vele werkers

hebben ons geholpen en geld toever

trouwd en 't is dank daaraan dat hun

spaarcenten gered zijn.

Wij rekenen op de dankbaarheid

dier partijgenooten.

De tijden zijn lastig en moeilijk. Er

heersriit krisis overal en het economisch

leven van ons land is bedreigd

Om onze taak te kunnen voortzetten

hebben wij de medewerking noodig

van iedereen. Ook het vertrouwen,

dat wij zoo goed verdiend hebben,

mag ons op dit oogenblik niet ontglippen.

Vooral nu niet dat wij op het

punt staan maatregelen te kunnen

treffen, die onze spaarders in de toekomst

tegen alle verlies zullen beveiligen

en zelfs wat tot nog toe geen

enkel bankinrichting heeft kunnen

doen : de goudwaarde van hun geld

verzekeren.

Kameraden, vergeet dezen gewichtigen

oproep niet en prent dit diep in

uw geheugen; g'hebt den oorlog ver-

Koop 1 gelegen Zandputstr. gekend geten, vergeet toch de laatste gebeur-

ten kadaster sectie A, deel van numtenissen in het Bank- en spaarwezen

mer 523e en 5 lOf met eene opper- niet. Voor de Spaarkas «De Zon»,

vlakte van 3 aren 31 ca., uitmakende

ALF. DURNEZ.

den hoek der Zandputstraat, palende

aan de Société Belge d'Electricité.

K o o p II aanpalende aan koop I, PAASCHEN! — De Paasdïïdiën

groot 2 aren 64 ca.

staan te bloeien, de Lente lacht tegen,

Koop III aanpalende aan koop II,

de minschen zin opgekwikt en de zunne

kiekt met genoegen van daar hooge

groot 4 aren 02 ca.

naar beneên.

K o o p IV aanpalende aan koop III,

groot 3 aren 91 ca.

't Es Paaschen. 't Es Lenteleven.

Koop V aanpalende aan koop IV,

IClkendeen zet hem ip zin sakker-

groot 3 aren 79 ca.

djieske, loopt fin uutgebursteld, staat

K o o p VI aanpalende aan koop V,

in 't splinternieuwe en blinkt lik 'nen

groot 3 aren 67 ca.

pouw.

Koop VII aanpalende aan koop VI,

Ge zoedt zeggen dat 'r 'n g'heel

bekend ter kadaster sectie A, deel

nieuw leven begunt bie de minschen.

van Nr 510f met eene grootte van

Ze zin ol lik keuningen in huider

3 aren 55 ca.

riek en vergeten vo 'nen dag da ze

Koop VIII aanpalende aan koop VII

de wroeters zin van 't heelal.

hierboven, groot 3 aren 43 ca.

't Zingt en lacht ol die d'r es. Zelfs

Koop IX aanpalende aan koop VIII

de jongens zin ols uutgelaten, spelen

en kwelen en zin plezierig meer of

hierboven, groot 3 aren 32 ca.

'n letje.

Koop.X aanpalende aan koop IX

hierboven, groot 3 aren 20 ca.

't És Paaschfeeste ook en ze droo-

Koop XI aanpalende aan koop X

men ol van 't gene da ze daar ol gaan

hierboven, bekend ten kadaster sec-

te ziene kriegen en van 't gene dat 'r

tie A, deel van Nr 509, groot 3 aren

vor huider Paaschfeeste gaa meege-

08 ca.

bracht zin.

Koop XII aanpalende aan koop XI

Maa daar es ook nog de klokke, die

komt. Ze doet ook mee en seffens

hierboven, groot 2 aren 76 ca.

gaaj 't gan hooren :

Koop XIII aanpalende aan koop Xll

Kinderkes staat ip en it 'n ei,

hierboven, groot 2 aren 23 ca.

't Es bie de Mei, 't es Paaschen!

Koop XIV aanpalende aan koop

Dixi.

XIII hierboven, groot 3 aren 01 ca.

Al deze gronden zijn aanstonds

gebruikbaar.

WERKING OP GEMEENTELIJK

GEBIED. — Degene die niet ter par-

Z I T D A G E N :

tijvergadering zijn aanwezig geweest

Instel: WOENSDAG 7 APRIL 1926.

verleden Zondag, hebben waarachtig

Overslag: WOENSDAG 21 APRIL

hun kans verkeken: een belangrijke

1926, telkens om 6 ure 's avonds, in

uiteenzetting te hooren over ons wer-

het «Hôtel de Verdun», bij de We

king op gemeentelijk gebied.

Clou, Statieplaats, Meenen.

y2 o/o instelpremie te winnen.

Immers, het uitgebracht verslag

door gemeenteraadslid Durnez, dat

een duidelijk overzicht gaf van al het-

Uurwerken, Ju weden, Brillen gene in de verloopen jaren werd ge-

Ik heb de eer mijne klienten ken

daan, was oprecht het aanhooren

baar te maken, alsdat ze bij mij eeno

waard.

schoone groote keus van nieuwighe-

En zoo kon men kort samengetrokden

voor de eerste Communie kunner

ken, in minder dan een uur, de reus-

vinden, alsook alle slach van Brillen;

achtige werking — net als een boeiend

ook gelast ik mij met alle spoedige

film — voor den geest laten voorbij-

herstellingen; aan zeer voordeelige

trekken, die door de Soc. Arbeiders-

prijzen, buiten alle concurrentie.

partij, sinds haar intrede in den ge-

Ik aanvaard Fransch geld, zonder

meenteraad werd aan den dag gelegd.

verlies.

Dat is het overtuigendst propagandamiddel

voor wie het wil te baat ne-

CYRIEL DELEU-SAVER, men, om alle arbeiders te doen begrij-

Rijselstraat, 218, Meenen (Barakken) pen. dat sléchts maar door een volks-

itimmm.'iiiiiimiiiiiiiiiimiimiimiiiitiiiiiiii gezind gemeentebestuur zal gedaan

worden wat de arbeiders verlangen.

Het

speciaal artikel DAMEN- en Want zoolang het de burgers zijn

KINDERSCHORTEN in duplex, drill die baas spelen, is weinig of niets er-

en gedrukt satijn, van het huis MAR- van te verwachten, dat de verzuchtin-

TENS GUSTAAF EN ZUSTERS te gen van een volk nabij komt.

Kortrijk, is voorhanden in de maga- Die talrijke afgeslegen pogingen en

zijnen «De Plicht».

betrachtingen door de Soc. Partij

Cooperateurs ! Gaat zien en koopt voorop gesteld, bevestigen 'dit genoeg.

geen andere meer.

Laat ons dan maar liefst met een

i-w; s^3cœoôceoc«so«e«5^iOoaooeoosc gemeentebestuur van rijke burgermenschen

zoeken gedaan te maken.

WEVELGHEM Daarom is-goede voorbereiding noo-

DE KLIENTEN der Cooperatief «De

dig tot de volgende gemeenteverkie-

Zon» worden vriendelijk uitgenoodigd

zingen, die op tweeden Zondag van

hunne souehen in te brengen geduren-

October zullen plaats grijpen, zooals

de de maand April.

door vereenigingssekretaris De Coninck

zoo juist werd gezegd.

COOPERATIEF «DE ZON». —

Zonder evenwel nu reeds een be-

De algemeene vergadering, naar deslissing

in deze of gindsche richting

welke al de leden uitgenoodigd zijn,

te nemen, toch moet het vast staan

zal plaats hebben op Zondag 25 April

dat in volgende Partij vergadering het

6. De spaarkas.

e. k., om 10 ure voormiddag, in het

besluit zal genomen worden in welker

Een prachtige kinemafilm « Les Volkshuis, met volgende dagorde.

wijze de kandidatenlijst zal opge-

Maris Volages», in 7 deelen zal tij- 1. Verslag algemeene vergadering maakt, hetzij in opdracht aan het

dens de vergadering afgerold worden. van 14 Maart 1.1. — 2. Zesmaande- Partijbestuur, hetzij door aanduiding

Om tot de vergadering toegelaten lijksch verslag der werkingen van 1 bij middel van den Poll.

te worden, moet men voorzien zijn September 1925 tot 28 Maart 1926. —

Maar iets waarmede we goed reke-

van het bilan, dat u zal thuis besteld 3. Verkiezing van Beheerders en leden

ning dienen te houden is dat de vrouw

worden.

van het College van Kommissarissen.

tegelijkertijd als de man ter stembus

Deze is goed voor 2 personen. De leden, welke wenschen hunne zal geroepen worden bij de aanstaande

OPGEPAST! Men zal stipt om 7 ure kandidatuur te stellen voor lid van gemeenteverkiezingen.

beginnen met een schoon komiek. • den beheerraad of College van Com-

Daarom moeten wij ten zeerste de

HET BESTUUR. missarissen, moeten voldoen aan art.

vrouw doen belang stellen in deze ver-

23 der standregels en dit schriftelijk

kiezingen.

indienen op het bureel der Maatschap-

MIDDEN-KOMITEIT. Dinsdag

En hoe zullen we dit beter dan door

pij, tegen 9 April e. k.

aanstaande, om 6 y2 ure stipt, zitting.

op de kandidatenlijst eene plaats te

gunnen aan een vrouw en dit nog wel

AAN DE WERKERS-SPAARDERS. op een plaats zeker van gekozen te

In de kolommen van dit blad werd

Sportnieuws

zijn ?

er op gewezen dat failliet en bankroet

In die richting dan ook moet ons

in het Bankwezen een normaal en pe-

FOOTBALL. — Op Woensdag a. s.

werking gaan en uit alle krachten

riodisch verschijnsel is.

7 April, om 7 ure stipt, heeft de maan-

moet er gewerkt worden om de Soc.

Telkenmale dit gebeurt, is de opdelijksche

algemeene vergadering

Partij een goeden uitslag te bezorgen

spraak en de beroering onder de ge-

plaats voor alle leden der socialisti-

n de aanstaande gemeenteverkiezintroffenen

zeer groot. De toeschouwers 8-

sche voetbalgroep «De Toekomst». en niet-getroffenen doen hun uiterste

Dagorde: 1. Verslag der vorige ver- best

gadering. — 2. Vragen naar matschen. om de onschuldige slachtoffers te

— 3. Verscheidenheden.

beklagen.

O]) de tegenwoordigheid van allen De Banken schoten op als padde-

wordt gerekend.

stoelen en wedijverden in het geven

HET BESTUUR. of beloven van hooge kroos. We wezen

erop dat de werkers hun eigen spaar- dragen.

n iOoooeooocoeeettOoaGeeeeoooaoos'.

Wevelghern en Omli

-

Daar kunnen de bestuurleden aller

groepen veel aan meehelpen, daar

kunnen de leden van den Werkersbond

een grooten stoot in voorwaartsche

richting aan geven, daar kunnen

al ons leden in 't algemeen veel toe bij-

J. DE CONINCK.

f bezitten. Al de leden hebben hunne

bijdrage betaald. Een goed propagan-

nde daplan werd opgemaakt. Het komiteit

PENSIOENBERICHT. — Wc heb- "oor Arbeidersopvoeding zal verscheiben

reeds gezegd en herhalen het nog dene zomervoc.drachten, inrichten. De

dat de pensioenk?arten moeten inge bibliotheek wint regelmatig boeken

bracht worden dergene, die geboren en lezers.

zijn in de maanden Januari, Februari We doen een beroep op de ouders

en Maart.

en geheel de jeugd, opdat hunne kin-

Binnen acht dagen komen deze der deren lid zouden worden van ons mu-

maand April er ook bij.

ziek en soc. jeugdgroep.

De afhoudingen voor het pensioen Allo, soc. i- ugd, helpt uwe kame-

worden gedaan door de bazen, de eerraden. Allen gelijk op de bres. De toeste

week van elke maand en ten aller komst is aan de jeugd.

langste acht dagen na de afhoudingen

O'. VANNESTE.

moeten de zegels op de pensioenkaart

geplakt worden.

ONZE algemeene vergadering van

Op die zegels welke op de kaart

Zondag laatst voor de chèque Germa-

geplakt zijn, moet den baas er den dano-Belge

van Z. A. B. is een indruktum

op schrijven van het oogenblik

wekkende dag geweest voor de leden

dat ze geplakt worden.

van den bond, die regelmatig en ge-

Het werkvolk heeft het recht aan

trouw de leiding volgden, 't Was voor

den baas te vragen om de pensioen-

78.000 fr.; nog 15.000 moeten er kokaarten

te zien, ten einde na te gaan

men of te samen 93.000 fr.

of er de zegels wel op geplakt worden.

Dat i' het werk van het krapuul;

De bazen zijn zelfs verplicht in de

over 2 maanden een millioen weg door

werkplaatsen een bericht uit te han-

de rijke kapitalisten.

gen, waarop er vermeld is wanneer

Kies nu de beste uit !

liet werkvolk de kaarten kan nazien.

ROODE PROLO Z. A. B.

Wanneer iemand van baas verandert

of zijn" werk opgezeid wordt moet

den baas hem de pensioenkaart afge- HET CHRISTEN VUILBLIK, het

ven, opdat hij ze zou kunnen aan den gazetje van Reckem, met zijne naam-

baas overhandigen, waar hij opnieuw looze, gemeene, laffe schrijvers, stelt

gaat werken.

zich weer ter verdediging der rijke

De bazen moeten, benevens de pen-

kalotenpartij, en vaart weer uit tegen

sioenkaarten, die zij in bewaring hou-

de socialisten, het Volkshuis, en bijden,

nog een speciaal register hebzonderlijk

tegen Vanneste. 't Is over

ben, waarin zij de stortingen over-

de bankkwestie van de Crédit Foncier

schrijven.

d'Anvers ; de burgemeester zou Vanneste

een oortrekkinge gegeven heb-

Het werkvolk heeft eveneens het

ben.

recht dit register te raadplegen. „

Het nummer van den verzekerings- Weet ge, Louise, Marie en Leonie,

plichtige moet niet alleenlijk op de het ex-serpent van valsche overdra-

pensioenkaart geschreven worden, gerij, die we met tijd een tweede so-

maar ook op het eenzelvigheidsbecialist op haren Duitschen neus zulwijs,

't is te zeggen op het pasport len zetten, wat er juist gebeurd is?

van het lid.

De burgemeester had naar uwe leu-

Ziedaar allemaal dingen, waarvan gens geluisterd en dreigde Vanneste

dat er rekening moet gehouden wor- te slaan op het sekretariaat, maar Vanden.neste

zette al rap dat heerke op zijn

PENSIOENKAS BOND MOYSON.

twee pooten, en uit wraak neemt hij

maatregelen tegenover de soc. partij.

Hij slaat daar, maar op Vanneste durft

ALGEMEEN BESTUUR. — Zon- hij niet. Nu worden alle feesten verdag

4 April, om 9 ure voormiddag, boden in 't Volkshuis en dat is het

vergadering in het Volkshuis te We- doel van onze klerikale kliek.

velghern voor de leden va'n het alg.

Vanneste heeft verklaard in 't pu-

Bestuur der Werkersvereenigingen

bliek dat men moet lafaard zijn om

van Wevelghern en Omliggende.

iemand te beschuldigen zonder bewijzen,

en Vanneste legt 1000 fr. op

de tongen die kunnen bewijzen dat

WAEREGHEM Vanneste die schandaligheid zou begaan

hebben.

BELANGRIJK BERICHT. — Eene

staking is sedert Maandag morgend

De burgemeester slaat dus Van-

uitgebroken in de weverij Concordia,

neste niet, maar de soc. partij.

op het Gaverke. Bericht aan de wer-

Allo kommeere en burgemeester,

neemt aan om die zaak in 't reine te

kers, die soms voorstellen zouden ont-

trekken of ge blijft vuile politiekers.

vangen om er te gaan arbeiden.

PROLO. — Wat zegt ge nu?

Wij mogen geen onderkruiperswerk

MOUCHE. — Ik zeg alles komt op

dulden. Eensgezind en een oog in 't zeil

zijnen tijd, loontje komt om zijn

weze dus het ordewoord.

boontje. Die christene klerikalen zullen

niet altijd den baas blijven, 't zal

IN DE VEERTIG HUIZEN. — De

eens veranderen.

bewoners van de goedkoope (!) werkerswoningen

kregen deze week per

PROLO-MOUCHE.

aanbevolen brief bericht, dat de jaar- 990008g099SSOOOSOOSCOOOOOSOOO!

pacht, te beginnen van 1927 met 103 fr.

is opgeslagen ; voor de kroostrijke ge- BELLEGHEM

zinnen zal het aantal kinderen (te beginnen

van 3 onder de 14 jaar) in aan- DE VERGADERING van Zaterdag

merking worden genomen, voor de avond is goed gelukt.

berekening vair de verhooging.

De opkomst was bijzonder talrijk.

Men moet niet vragen of er beroe- Er waren verscheidene belangrijke

ring heerscht in de Veertig Huizen ? | punten af te handelen, waaronder een,

En dat dan ook niet zonder reden, betrek hebbende op de aanstaande gewant

de kazerne beantwoord in geenen meentekiezing. Verschei Ï goede

deele aan de vereischten voor ene beslissingen tot het voeren der pro-

goedkoope, gezonde werkerswoning. paganda werden na eene lange ge-

Een kort bezoek aan die huizen kan u dachtenwisseling genomen.

het volgende doen vaststellen:

Ook werd er besloten te trachten

Reeds twee jaren bewoond, bezit over te gaan tot het stichten eener

den blok huizen nog altijd geen rioo- jeugdorganisatie. Dat de jeugd haar

leering ; het vuil water loopt in een dus maar gereed houde ; kortelings zal

open gracht voor de deur. Men moet zij tot eene vergadering opgeroepen

niet vragen of het er in den zomer worden.

kan rieken ! Zouden de heeren der Kameraden, nu goed liet ordewoord

Maatschappij of der gemeente soms nageleefd : Aan 't werk, de jacht is

geen lust gevoelen om eens een va- open. HET BESTUUR.

kantie door te brengen in die villas?

En zullen zij de verantwoordelijkheid

op zich nemen, als er eens een ongeluk

zich voordoet? Of kan het hen soms LAUWE

niet verdommen, daar het toch maar

werkvolk is ?

OP ZONDAG 4 APRIL, om 10 ure,

repetitie voor het muziek.

Een steenen voetpad voor de demis

een droom, die voor de heeren der OM 4 URE NAMIDDAG, verplich-

maatschappij maar niet kan verwezentende vergadering voor al de leden

lijkt worden. Intusschen kunnen de van de Jonge Wacht.

bewoners maar door de modder trap- Dat al de leden op post wezen.

pelen en moeder de vrouw wat kuischwerk

meer bezorgen !

OM 5 URE, vergadering voor al Ie

Elk huis heeft-een keldertje; dat leden van de propagandagroep en velo-

dient natuurlijk om wat proviand in club. Belangrijke punten zijn te be-

te bergen, denkt gij. In de Veertig spreken.

Huizen niet, daar doet de kelder dienst

als regenput, want hij staat altijd on- OM 6 URE, vergadering voor al de

der water, en wat men er vandaag uit- leden van liet muziek.

schept komt er morgen weer in. Een

kelder om niet te bezigen dus! OP DINSDAG 6 APRIL, vergade-

Alen beloofde langs achter muurtjes ring voor al de bestuurleden van den

te bouwen om de koeren af te sluiten; M iddenraad.

't was ongelukkiglijk ook slechts eene

belofte om niet te volbrengen !

OP DONDERDAG 8 APRIL, om

Ziedaar enkele der grieven die de 6 y2 ure, vergadering voor al de be-

bewoners der veertig huizen vooruit stuurleden van Bouw en Textiel.

zetten ; voeg nu daarbij dat te begin- Voor 't bestuur : J. SONNEVILLE.

nen van 1927 de pacht op 756 fr. wordt

gebracht en gij kunt u een geoacht

geven dat den goedkoopen werkerswoningenblok

van Waereghem een DEERLIJK

ideaal is om er in te huizen en dat de 'T IS DUS BESLIST. In de laatste

huurders vol bewondering staan voor vergadering werd besloten binnen

de bestuursbekwaamheid van de maat- kort over te gaan tot den aankoop van

schappij ; 't schijnt dat zij ook zinnens ons vaandel. Wij zullen dus niet lan-

zijn, ter gelegenheid der gemeenteverger meer in betoogingen en inhuldikiezingen

van October, onze wijze gingsfeesten achter een plankje met

beheerders op het gemeentehuis een naam onzer gemeente op moeten stap-

dankbrief te sturen, omdat de belanpen. Voortaan zal hun eigen roode

gen van de huurders op zoo een vlag, fier boven de hoofden der Deer-

prachtige manier worden ter hand gelijksche arbeiders wapperen.

nomen. G. D. S. Het inhuldigingsfeest zal waarschijnlijk

in Augustus plaats hebben.

Partijgenooten, u van nu af voorbereid

om den dag, waarop het eerste

RECKEM

vaandel in Deerlijk ingehuldigd wordt,

DE LAATSTE ALGEMEENE VER- waardig te vieren.

GADERING der soc. jeugd heeft la- En look geen gelegenheid laten

ten voorzien dat we tegen deze zomer voorbijgaan om hier of daar wat steuneene

sterke jeugdorganisatie zullen | geld op te halen. PROPAGANDIST.


MOEN

HEDEN ZONDAG, om 10 ure voormiddag,

is er algemeene vergadering

voor de propagandaclub.

Dagorde : Eerste Mei : gemeenteverkiezingen.

HULSTE

HEDEN ZONDAG 4 APRIL, om

10 ure voormiddag, zal er eene belangrijke

bestuurvergadering plaats hebben.

Belangrijke punten staan aan de

dagorde, onder andere : 1 Mei.

Dus allen op post !

oeoeoooscosoQosœoooooQosooBor

MOORSEELE

HEDEN ZONDAG 4 APRIL, algemeene

vergadering voor de propa

gandaclub, om 4 ure namiddag met

dagorde. Ons Meifeest.

Kameraden, niemand mag ontbreken;

wij moeten ons gereed maken om

dien schoonen dag waardig te vieren

Allen na de vergadering.

A. BOURRY.

BSbSGQOQOOtZSSOLSgOOSO&OISOeOS

SWEVEGHEM

DE MANNEN VAN DE GALVA-

NISATIE worden vriendelijk verzocht

tegenwoordig te zijn op de vergadering

bij Arthur Dekimpe, Ooteghemstraat

207, op heden Zondag (Paschen) om

9 ure stipt, om samen met gezel COO

LE uit Kortrijk, eens goed de punten

die aan de dagorde staan, te bespreken,

want ze zijn van groot belang.

Het is dringend noodig dat allen op

die vergadering tegenwoordig zijn

want het is maar den Zondag dat ge

allen te samen kunt tegenwoordig

zijn, gezien ge in drie ploegen

werkt.

Allo, mannén, allen gelijk op de

bres voor het bekomen uwer rechten.

GUSTAAF ROMMENS.

Kwge9oeeotr , geoesosoo9BOBOOK

H A R E L B E K E

GEMEENTERAADSZITTING VAN

27 MAART, om 7 ure 's avonds.

Voorzitter heer Paul Peers, burgemeester.

10 raadsleden zijn tegenwoordig.

De heer Doornaert (christen)

afwezig.

Het verslag der laatste zitting

wordt zonder opmerking goedgekeurd

le punt. Commissie onderstand. Begrooting

1926 met jaarwedden bedienden.

Na lezing gegeven te hebben van de

begrooting heeft eene langdurige bespreking

plaats, waaraan verschillige

leden deelnemen, bijzonder over de

loonen der bedienden.

De heer burgemeester wil ons doen

zeggen, dat wij deze te hoog vinden,

maar integendeel, de loonen der bedienden

vinden wij niet te hoog, maar

wij zijn niet tevreden met de accumulatie

der bedeelde posten.

Ten slotte wordt dit punt uitgesteld

tot de toekomende zitting, dit om nader

toelichtingen te geven over ze

kere bijverdiensten van een bediende

der commissie van openbaren onderstand.

2. Stadsrekening.

Lezing wordt gegeven dezer reke-

ning, waarvan uitslag is : ontvangsten

1.082.132,92 fr., uitgaven 1.025.297,86

fr. Boni 56.835,06 fr.

De socialisten verklaren er te zullen

tegenstemmen, om reden van vroeger

genomen besluit met meerderheid

van stemmen en de niet-uitvoering er

van door het schepencollege, te weten

het geven van een uittreksel van begrooting

en rekening aan ieder raadslid

Bij stemming wordt de rekening

1924 goedgekeurd met 5 stemmen tegen

4 (socialisten) en een onthouding

(de heer Debrabandere, christen).

3. Stadsbegrooting 1926.

Na lezing goed gekeurd met 6 stemmen

tegen 4 onthoudingen, deze der

socialisten, om dezelfde reden hierboven

aangehaald.

4. Mededeelingen.

Eene vraag van het koerskomiteit

(uit de Valk) om eene toelage van

500 fr. voor inrichting velokoers op

Sinxen, wordt aangenomen.

We Mèstdagh Cyriel vraagt een dertigjarige

afstand van grond op het

kerkhof, 3 m2 aan 120 fr. of samen

360 fr. Aangenomen.

De zitting =luit om 9 ure. L.

EEN CA ) GEVULDE NAMID-

DAG. — Zc ag namiddag had de algemeene

v „r ,adering plaats van den

ziekenbond «'s Werkers Redding». De

op komst liet te wenschen ; in de toekomst

zullen de afwezigen eene boete

oploopen.

De federale schrijver, gezel Coorman,

gaf verslag over den fïnancieelen

en zedelijken toestand, en hij bewees

dat door het gedurig stijgen der prijzen

van geneesheeren, specialisten en

medecijnen het noodzakelijk was de

bijdragen een weinig te verhoogen.

De leden bewezen het zoo goed te

begrijpen, dat het voorstel, ter stemming

gelegd, met algemeene stemmen

aanvaard wierd.

De opslag van 0,10 fr. per lid komt

in voege met de eerste week van Mei.

Daarmede zullen wij ook nog betrachten

de kosten der onderhoudsdagen

van onze leden, die moeten geopereerd

worden en die 10 fr. per dag

beloopen, door de lokale kas zelf te

betalen.

De voorzitter gaf uitleg over de

plichten en rechten der leden; menigvuldige

vragen werden door de leden

gesteld, die allen bereidwillig door

den voorzitter beantwoord werden, en

alzoo al de leden op de hoogte stelden.

Gezel Coorman, in eene duidelijke

rede schetste al de belangen en voordeelen

van de ziekenbonden, en hoe

goed zulks onder ons volk in de socialistische

partij begrepen is, aangezien

onze partij ALLEEN in het land door

de 20.000 leden meer telt dan AL de

andere ziekenbonden samen. Hij

spoorde de aanwezigen aan om propaganda

te maken, opdat onzen bond,

die verleden jaar bij honderden nieuwe

leden heeft ingeschreven, voorts

aangroeie, tot heil en welzijn onzer

werkersbevolking. MUTUALIST.

HET FEEST VAN ONZEN TURN-

CLUB is puik geweest. Alle nummers

werden ten beste uitgevoerd.

Elk bewonderde het brio en den sa-

«

menhang der spelers. Meisjes en

knechtjes ijverden om het best.

Wat al moed, wat al opofferingen

moeten de leiders en deze jonge meisjes

en knechtjes zich toch getroosten,

om dit alles zoo perfekt aan te leeren '

Aan allen onzen besten dank.

Door uwe schoone werking zijt gij

de lieveling van het publiek geworden.

Vergeten wij ook niet onze moe

dige muzikanten hertelijk te bedan

ken, die onder de kunstige leiding van

gezel Aug. Mulleman, zooveel bij ge

dragen hebben tot het wellukken van

het feest. LAZARUS.

VOOR DE KOOPERATEURS. —

Vanaf Maandag 5 April zal er alle da

gen brood te bekomen zijn in den win

kei van Ons Huis.

Dus degenen die niet zouden thuis

zijn als den broodvoerder komt, kun

nen er dan bekomen in den winkel.

STRIJD PENNING

OVERDRACHT: 2.090,85

TOTAAL: 2.259,35

Tc kort gerekend 1,00

MEENEN. — Partijgenooten bezoekt uw

lokaal, Cyr. Droogenbroodt, 50 — Voor een

bewezen dienst door Maurice Detaevernier en

omdat de kiezing goed zou lukken, Stafke.

kiesfonds 5,00, strp. 2,00 — Voor een bewezen

dienst door Auguste Debunne, A. Beheyt, 3,00

— Omdat Manse met zijn kleintje, Germain

Delombaerde, 1,00 — Vier eiers voor een

nachtvertrek te maken, 25 — Leonie zegt

mijne man kon dat ook maken, 25 — Odat

Tiste, Marie dronken gemaakt heeft met haar

mosselen, 1,50 — Omdat J. achter den bezem

staat in zijn tente, 1,50 — C. was pas ge

trouwd, 25 — Of hij zei reeds tegen zijn

vrouw, 25 — Laat ons maar scheiden gauw,

25 — Ik ben liever, bij mijn dochter dan bij

mijn vrouw, 25. 11,00

KORTRIJK. — Wanneer zullen de civiekers

hun masker afdoen, 50 — Gezongen door Noëlla

Benoit het lied De Bastaard in St Joseph

kiesfonds 2,25, strp. 25 — Kameraden, ver

geet met d« Paaschdagen den strijdpenning

niet, 50 — Partijgenooten met de foore bezoekt

de lokalen Volksrecht en Feestpaleis, 50

— Een lied gezongen door mevrouw Stockman

bij Georges Holvoet, kiesfonds 3,00, strp,

50 — Omdat Julma het vergeten heeft, 1,00

— Kameraden, met de paaschfeesten vergeet

de harmonie Volksrecht niet, 50 — Omdat de

leden van de J. W. zouden sparen voor de

reis naar Holland, 1,00 — Omdat de Facilitisten

eii civiekards met de poe... zitten, 50

— Oud-strijders en oud-soldaten, maakt deel

van de S. O. S. die strijdt tegen fascios en

civiekards, 50 — Omdat onze eerste vergadering

der maatschappij De Vrije Spaarders wel

gelukt is, en wij mogen dienen als voorbeeld

aan anderen, vlag Overleie 5,00, strp. 1,00 —

Gezongen door Delattre V. in St Antonius,

Watermolen, vlag Overleie 1,50, strp. 50

7,25

MOORSEELE. — Van een goede partijgenoot,

1,00 — Omdat alle partijgenooten zouden

«Vooruit» lezen, A. Bourry 50. 1,50

AELBEKE. — Romanie is gevallen met

haar neus op haar voorhoofd, Anna 25 — Romanie

kookt eiers met een réveil die stil ligt,

Anna 25 — Gezongen door Waelkens Medard

rondgehaald door Segaer Henri, gèmeentekies

fonds 3,00, strp. 75 — 1 fr. van Jerome Desseau

van de Risquons-Tout, omdat Daniel Van

eeckhout zijn scheerborstel -niet meer zou op

eten. — Omdat Nestor den Maandag avond

zoo rap niet meer zou rijden om aan een ge

sloten deur te staan blinken, Oscar 50.

2,75

HARELBEKE. — Dank aan Turners en

Turneressen voor hun goede werkzaamheden

op Zondag 28 Maart, 50 —• Vooruit met moed,

jongeren, voor het uitbreiden uwer macht, Victor

Mèstdagh, 50 — Gift Augusta Sanders:

turners 1,00, muziek 1,00, strp. 25. 1,25

Totaal: 23,75

ooG©oo©c©©ooe®oeeoeo®©c©®s>ï>ö©

EERELIJST

Totaal: 143,75

KORTRIJK. - J. Coole, 25 - J. Weyts,

25 — J. Derycker, 25 — L. Lemaitre, 25

A. Clays, 25 — R. Hooghe, 25 — A. Laverge,

25 — J. Vandevoorde, 25 — Verhamme A.,

1,00 — A. Bucholtz, 50 — Man en vrouw, 50

— G. Broucke, 25 — Vital Caesens, 25 — J.

Plancke en vrouw, 50 — A. Delrue en vrouw

50 — Ph. Vanneste, 25 — Arthur Vanneste,

25 — P. Tytgat, 50 — Victor Vandorpe, 25

Marie-Louise Vandorpe, 25 — Vandaele Jos

25 — Alb. Mattelàer, 25 — Em. Decock, 25 —

Henri Tytgat, 25 — A. Tytgat en vrouw, 50 —

J. Vanheuverbeke en vrouw, 50 — Edward Desmet,

25 — Dejonghe, 25 — Arth. Vandevenne,

25 — Nemo, 50 — Decock Julien, .25

— Vangheluwe Camiel, 25 — Verfaillie Leon,

25 — Debeurme Robert, 50 — Callens Richard,

25 — Lainez Camille, 25 — Merlier Alfred en

zoon, 50 — Delaere Georges, 25 — Ameye

Jules, 50 — Corselis Corin, 25 — Vandaele

Felix, 50 — Lagae Petrus, 25 — Coulier

Julien, 25 — Deweirdt Julien, 25 — Flypo

Pierre, 25 — Christiaens Jules, 50 — Een brave

burger, 50 — Groenweghe Ad., 25 — Lagae

Cam., 25 — Verscheure Arthur, 25 — Lagae

Henri, 25 — Delaere Alfr., 25 — Dupont

Joseph Vangheluwe, 50 — A. C., 25 — Eugène

Vanslembrouck, 25 — Deryckere Joseph-Pierre,

25 — Rogiers Georges, 25 — Bruneel Charles,

25 — Achille en vrouw Vermeu^n, 50 — Vancraynest

Alberic, 25 — Bogaert Julien, 25 —

Pattyn Albert, 25 — Vermeulen Georges, 25 —

Coene Marie, 25 — Emile-Victor Le Bon, 25

— Alphonse en Maurice Demeyere, 50 — Minne

G., 25 — Carlier Polydore, 25 — Verbeke

Gaston, 25 — Plankaert Bertha, 25 — Coucke

Marie, 25 — Benoit Marie, 25 — Paul Demeester,

25 — Arthur Dhont, 25 — Gustave

Depraitere, 25 — Verlinde Albert, 25 — Vandenberghe

Achille, 25 — Quartier Gustave,

25 — Mattelaere Jan, 25 — Vanhoenacker

Maurice, 25 — Delporte Camille, 25 — Lemey

Octave, 25 — Gérard Joseph, 25 — Verhaeghe

Maurice, 25 — Leon et épouse Letot,

50 —' Ivonne Delbeke, 25 — Coulier Maurice,

25 — Desmet Victor, 25 — Albert Lefebre,

25 — Codron Maurice, 25 — G. V. en vrouw,

50 _ V. G., 25 — Edward Vandorpe en

vrouw, 50 — Richard Desmet, 25 — Ledure

Julien, 25 — Lagae Casimir, 25 — Egels Alfred

en vrouw en kleinzoon Gustave, 75 —

Paul en vrouw Vienne, 50 — Decock Charles,

25 — Paul Vercruysse, 25 — Theophile Lefevre,

25 — Paul Sufficio, 25 — Feys Camille,

25 — Gustave Vanheuverbeke en vrouw, 50 —

M. D., 25 — F. D. en vrouw, 50 — Charles

Louncke, 25. 57,00

MEENEN. — Roger Debunne, 50 — Alph.

Bosteels, 50 — Alph. Dekiere, 50 — Hipp

Ducastel, 50- — Aug. Debunne, 50 — Cam

Provost, 50 — Arthur Verstaen, 25 — Rob

Detaevernier, 50 — Victor Detaevernier, 50

— René Meerseman, 25 — Emiel Fermaut, 50

— Henri Hermans, 50 — Camiel Blieck, 50

Leon Deleu, 50 — Pol Gille, 50 — Aug. Vandamme,

50 — Aug. Verraes, 50 — Lucien De

mey, 1,00 — Henri Verstraete, 25 — Leon

Deschepper, 25 — Cyriel Poublon, 25 — Henri

Soetaert, 50 — Gustave Verstraete, 25 — A,

Samyn, 50 — Cyriel Pottillius, 25 — Oscar

Hoedt, 25 — Vereecke Achiel, 25 — Paul

Dekeyser, 25 — Ernest Vanhoutte, 50 — S.

J., 25 — Gustave Lannoy, 25 — Jules Beyens

25 — Edmond Debunne, 25 — Van een baard,

50 — Louis Verpoort, 50 — Verhaeghe Jos.,

25 — Vermeerseh Armand, 25 — René Malfait,

50 — Deleu-Vanlandeghem, 50 — Camiel

Onraedt, 25 — Coudron Charles, 35 —

Pottillius Gustave, 25 — Louis Bailly, 40

Em. Debunne, 25 — Muller Robert, 25 — Em

Fermaut (zoon), 50 — Edward Delanghe, 25 -

Lucien Debunne, 25 — A. Vanfleter, 25 — De

meulemeester Ern., 25 — Henri Dekeyser, 25 —

Th. Dumortier, 25 — Maes Alph., 25 — Velghe

Alfons, 25 — Weduwe Leon Vandekerckhove

25 — Edward Mullebroeck, 25 — Vanthournout

François, 50 — Vanhoutteghem Jules

25 — Vanloy Joseph, 25 — Depril Victor, 25

— Deprez Henri, 25 — Vaessen Lucienne, 25

— Saver Arthur, 25 — Vrouw Ackou, 25

Edmond Copman, 50 — Parmentier Henri, 25

— De familie Coorman, 1,00 — Meersseman

Antoine, 25 — Breyne André, 25 — Mittenaere

Joseph, 25 — Dermul Robert, 25

Coppens Oscar, 25 — Dupont Edward, 25 —

Laruweere N., 25 — Minne Oscar, 25 — Vandenbroucke

August, 25 — Jerome Valcke, 25

— Dendoncker Ch., 25 — Six Philibert, 25 —

Delva Gaston, 25 — Vandeperre Georges, 25

— Ducastelle Robert, 25 — Billiet Maurice,

25 — Ameye Hector, 25 — Gezelle Séraphin,

25 — Kintsabil Marc., 25 — Dumortier Maur.,

25 — Feys Clemence, 25 — Wynne Charles, 25

— Mulkers Victor, 25 — Stragier Guillaume,

25 — Fermaut Henri; 25 — Joseph Toebaert,

25 — Deleu Jenny, 25 — Vangheluwe Palmyre,

25 — Vanhouwaert Irma, 25 — Ducastel

Zenobie, 25 — Albert Vereecke, 25 — Verfaillie

Suzanne, 25 — Roose Flora, 25 — Vi

aene Yvonne, 25 — Vanwynsberghe Gabrielle,

25 — Accau Hector, 25 — Accou Julien, 25

— Ranimant Camiel, 50 — Becquet Jacques,

50 — Vandeghinste-Oosterlinck, 50 — Vanwynsberghe

Maurice, 25 — Arthur Vermeerseh,

25 — Depril Albert, 25 — Ameel Edmond,

25 — Maurice Detaevernier, 50 — Feys Vic-

tor, 50 — Decat Alphonse, 25 — Malfait Jules,

25 — Gregorius Cyrille, 25 — Myttenaere

Polydore, 25 — Populier Julien, 25 — Debreyne

Emile, 50 — Poublon Hector, 50

Verfaillie René, 25 — Vanfleteren Benjamin,

25 — Sneyers René, 25 — Derieux Ernest,

25 — Dupont Julien, 25 — Deman en zoon,

50 — Flipo Julien, 25 — Parret Victor, 25 —

Parmentier August, 25 — Reynebeau Edmond,

50 — Vancoillie Cyriel, 25 — Dupril Alois, 50.

Remi Foulon en vrouw, 50 •— Gérard

Coucke, 25 — Vanderschaeghe-Six, 50 — Ed

mond Denys, 25 — We Coorman, 50.

45,50

AMERIKA (Guttenberg). — René Dier

kens, 50 0,50

WEVELGHEM. — Tytgat, 25 — Doornaert,

25 — Craeyvelt, 25 — Germonprez, 25

Courselle, 25 — Vanmarcke, 25 -— Durnez,

25 — Dekimpe, 25 — Langedock, 25 — Louage,

25 — Laperre, 25 — Deleu, 25 — Favoreel,

25. 3,25

STACEGHEM. — Minet Jean, 25 — Neyrinck

Arthur, 25 — Vanruymbeke Hilaire, 25

— Deryckere Pierre, 25 — Deryckere Alfons,

25 — Depraetere Remi, 25 — Coudyzer Jules,

25 — Notebaert Richard, 25 — Hugelier Jules,

25 — Morts, 25. ' 2,50

MOORSEELE. — Bourry Alphonse, 25

Acke Petrus, 25 — Delannoo Emiel, 25 —

Salembier Cyriel, 25 — Vanneste Achiel, 25

Demuynck Louis, 25 — Vandemoortele

Alois, 25. 1,75

BOSSUYT. — Morest J., 25 — Forment

J., 25 — Duponcheel Ph., 25 — Morest C.,

25 — Delaere Firmin, 25. 1,25

WAEREGHEM. — Coucke M., 25 —

Vanwymelbeke A., 25 — Verhoost G., 25 —

Desutter G., 25. 1,00

AVELGHEM. — Deramme'aere Pierre,

25 — Dendoncker Raymond, 25 — Cosaert

Jules, 25 — Vanschaemelhout Ach., 25 — Jacobs

Pierre, 25 — Moerman J., 25 — Dendoncker

C., 1,00 — Dutranoit Camiel, 1,00.

3,50

HELKIJN. - Fasseur Camille, 25 — Anrijs

E., 25 — Desmet Laurent, 25 — Decraene

Roland, 25 — Peers Zulma, 25. 1,25

HEULE. — Gustave Callemin, 25 — Th.

Delaere, 25 — V. Vanbaelen, 25 — Remi Bultinck,

25 — Hoste A., 25 — Een vriend van

Callemin, 25. 1,50

LAUWE. — Vanhoutte Alfons, 25 — Sonneville

Jules, 25 — Verpoort Florimond, 25 —

Debaes René, 25 — Callewaert Henri, 25.

1,25

AELBEKE. — Bogaert Oscar, 25 —

MARCKE. — Casier P., 25 — D'Hespeel

G.; 25 — Bulti.au Ad., 25 — Maes L„ 25 —

Dermaux Th., 25 — Bostoen R., 25 — Verstichele

A., 25 — Dupont Ach., 25 — Desmet

Cam., 25 — Deleersnyder Rich., 25 — De-

rycke M., 25 — Van Huyse J., 25 — Samyn

C., 25 — Decl»rcq A., 25 — D'Hespeel M.,

25 — Dutrannoy P., 25 — Vandebeurie Ach.,

25 — Van een vriend, 25 — Een strijdmakker,

25 — Naessens L., 25 — Naessens O., 25 —

Jules Desmedt, 25. 5,50

HUISMOEDERS

Voor uwe BELGISCHE KOLEN

aan 16,50 fr. en FRANSCHE KOLEN

aan 16,00 fr. de 100 kilos; verder alle

slach van kolen, wendt U tot

MICHEL DEMUYNCK

St-Janslaan, 20 — KORTRIJK

C^S£OBGe0OUOQO9O09&390eOO009G«

tel-Restaurant « AU DAMIER »

Os. Cornille-Deblauwe

Groote Markt - Meenen

PRACHTIGE EETZAAL

voor Trouw- en Rouwplechtigheden

Fijne smakelijke spijzen naar keus.

— Beste Dranken —

Genadige Prijzen

Telefoon 111

»S©©SC©2«S©©©3©0©öe

Fonderies Bruxelloises

DE GROOTSTE KEUS! ALLES GEWAARBORGD.

TER G OUDE SPADE

29, Leiestraat, KORTRIJK.

Uitstalling

in de

STOVESTRAAT.

Altijd

100 stuks

zichtbaar.

Verkoop op

maandelijksche

rekening

Groote Markt, 16,

aan 't Begijnhof.

•JOOOCGOOOOCOSOCC®

Overgroote keus Waschmachienen, Buanderies, Wringers, enz.

PARTIJGENOOTEN,

Voor uwe KLEEDEREN wendt U tot

KLEERMAKER

« AU BON SOLDAT »

35, Wijngaardstraat, 35, KORTRIJK

S0S60S&- sooeBeeooooeeooscweosXM

WERKERS !

Bemint gij uw profijt,

wendt U dan voor

uwe KLEEDEREN

OP MAAT « IN DE

ENGELSCHE MODE

bij

Alp i on se

Leop., 25 — Egels Alberick, 25 — Wed. Jos. Loosveldt Jules, 25 — Bourgeois Hippolyte, 25

Clays, 25 — Devos Victor (zoon), 25 — Van- Vaneeckhout Ernest, 25 — Vaneeckhout Cacraynest

Philemon, 50 — Desmedt Maurice en mille, 25 — Vaneeckhout Charles, 25 — Van-

vrouw, 1,00 — Julien en Albert De wildeman, eeckhout Frédéric, 25 — Lavaert Joseph, 25

1,00 — Edgard L'Hagloir-Debaere, 50 — Van Vanhaverbeke Madeleine, 25 — Debrulle

assche Valere, 25 — Leenaert Charles, 25 Arthur, 25 — Coppenolle Leon, 25 — Prolo,

Vlaeminrk

— D. W., 25 — Vangught Joseph, 25 — Vaneeckhout Anna, 25 — Meto, 25.

25 — V. M., 25 — Vandeweghe Al-

3.50

Slachthuisstraat, 47

bert, 25 — Alfred Parmentier en vrouw, 50 BELLEGHEM. — Depauw A., 25 — Tot

:: KORTRIJK ::

— Vanneste Michel, 25 — Albert Pattyn (va- steun, 25 — Salembier G., 25 — Vandewalle

der), 25 — Desmedt Cyriel, 25 — A. B., 25 A., 25 — Balcaen Hector, 25 — Lernouldt J.,

— Depreitere Georges, 25 — Leon Desmet, 50

Concurrentie onmoge-

25 — Vandenbroecke A., 25 — Malfait A., 25

— Vervaecke Od. 25 — Vangheluwe Georges 25 — Vanhoenacker G., 25 — Soens A., 50 —

lijk. — Gekend voor

— Arthur en vrouw Deroo, 50 — Roger Vande- D'Hossche H., 25 — Thienpont H., 25 — Cos-

het schoonste werk.

ginste, 25 — Robert Laporte, 25 — Een welsement M., 25 — Verougstraete, 25 — De-

Geene confectie.

doener, 50 — Julien Quartier, 50 — Hector clercq L., 50 — Cattpeuw G., 25 — D'Hossche 10 o/o afslag voor invalieden.

Declercq, 25 — Prosper Lefevre, 50 — Auguste A., 25 — Voor 't welzijn, 25 — Lernouldt K.,

Mulleman, 50 — Georges Declercq, 25 — Je- 25. 5,25 Aan mistevredenen wordt het geld

rome Desutter, 25 — Benoni Burggraeve, 25. HARELBEKE. - G. Dewyn, 1,00 - G. teruggegeven.

— Paul Masselus, 25 — Charles Verhaeghe, Vandenbroucke, 50 — Schamp Elodie, 50 —

25 — Cyrille Rielandt, 25 — Emile Egels, 25 Calu Désiré, 50 — Degroote Julien, 25 —

— Gérard Clays en vrouw, 25 — Georges Schamp Victor, 25 — Pannecoucke J., 50 — Le- WILT GIJ eene prachtige en goed-

Vandaele en vrouw, 50 — Désiré Duynslaeger, cluyse Leopold, 25. 3,75 koope woning? Wendt U voor uwe

25 — Joseph Laebens, 25 — Arthur Plowy, MOEN. — A. Libbrecht, 25 — H. Loos- SCHILDERWERKEN bij

25 — Félicien Durieu, 25 — Laperre Leop. 25 — veldt, 25 — C. Delanghe, 25 — J. Delanghe,

Jan en vrouw Holvoet, 50 — Georges Defoort, 25 — Vangeersdaele, 25 — A. Libbrecht, 25.

25 — Robert en vrouw Vandaele,.50 — Camille

J.Vankersbilck-Debackere

1,50

en vrouw Demulder, 50 — Jean en vrouw Ver- GULLEGHEM. — Deschamps Albert, 25

coutere, 50 — Gustaf en vrouw Desmet, 50 —

203-205, Rijsèlstraat, MEENEN

— D'Haene Jules, 25 — Debrouwere Camiel,

Georges en vrouw Desmet, 50 — Paul en vrouw — B. A., 25 — Toebaert Cyriel, 25 Bijzonderheid voor hout,-, marmer-

Driesschaert, 50 — Jerome Vierstraete, 25 — Deschamps Camille, 25 — Hatners Emiel, en versierings-schilderijen.

Felix Decock, 25 — Gustave en vrouw Otte- 25 — Coucke Remi, 25 — D. J., '25 — Com- Kunstglazen in koper en lood gezet.

vaere, 50 — Michel en vrouw Desmet, 50 — pernolle Georges, 25 — Vereecke Rupert, 25

Arthur en vrouw Flypo, 50 — Georges Hol-

Versieringen op glas.

— Debrouwere Antoine, 25. 3,00

voet, 25 — Gustave Ghesquière, 25 — ' We SWEVEGHEM. — Rommens Gustaaf, 25 Alle Schilderartikelen te bekomen

Verhaeghe, 25 — Henri Decock, 25 — B. W., Dekimpe Arthur, 25 — Carette Marcel' 25 ,

25 — Joseph Vangheluwe, 50 — Georges-

aan voordeelige prijzen.

Depoorter Marcel, 25. 1,00 ! Groote keus van Meubelpapier,

AU6. CHRISTIAEKS DUCASTEL

Kortrijkstraat, 20, MEENEN

beveelt zich aan voor het leveren var.

Lijkkisten en Kreun*

Gematigde prijzen. - Verzorgd werk.

van alle keus en prijzen.

Bestendige tentoonstelling

bovenstaand adres.

aan

Voor uwe Kosfumen

gemaakt en op maat

alsook om OUDE KLEEDEREN IN

'T NIEUW TE WASSCHEN

en te verven in alle kleuren, is het huis

G. VERHAEGHE-GHESÇUIERE

Koningstraat, 12 — MEENEN

zeer aan te bevelen.

Ook ROUWKLEEDEREN in den

kortst mogelijken tijd.

DAMEN!

Gij die schoon en goedkoop wilt

gekleed zijn, wendt U tot het welgekend

huis

R. Debackere- Vercruysse

203-205, Rijsèlstraat, MEENEN

waar ge de VOLLE KEUS hebt van

al wat ge van doen hebt, aan de voordeeligste

prijzen:

Kleeren, Bloezen, Paletot's, Schorten,

enz., enz.

Komt zien en oordeelt!

Het beproeven iskoofen

WIELRIJDERS!

Gebruikt de Rijwielen J. R. W.,

het merk der kenners, gemaakt uit al

de beste stukken der wereld.

Fabrikant : JULES R\ MON

Meenenstraat, 49 - WEVELGHEM

«

Alle andere merken zijn er ook

te bekomen.

Herstelling en toebehoorten

r— 37-jarige uitvoering —

La Prét'Cfm® Sceiale

VERHANDELT ALLEN AARD

VAN VERZEKERINGEN -

LEVEN: volledig met levens- of tijdelijke

rente, gemengd of op bepaald

termijn.

Brand en ontploffing. — Gewoon

en nijverheids-risico. — Werkongevallen.

— Persoonlijke verzekering. —

Ongevallen met peerden en rijtuigen.

— Burgerlijke verantwoordelijkheid

jegens derden. — Breken van Glas. —

Autos, Motos, enz.

Voor inlichtingen wende men zich bij

RAMMANT CAMILLE (De Vetten)

Moeskroenstraat, 43a, MEENEN

GARAGE TAXI

VERHURING VAN LUXE-AUTOS

voor

trouwfeesten en andere plechtigheden

Prijs volgens aanneming,

btationneere n KORTRIJK.

LEOPOLD LECLUYSE EN ZONEN,

Chaussée de Courtrai

HARELBEKE (Telefoon 205)

Wilt ge goed en genadelijk ge-

diend worden, gaat uwe KLEEDE-

REN koopen bij

Louis Verpeert-Verhaeghe

KLEERMAKER

Rijsèlstraat, 159 — — MEENEN

Gekend voor zijne gematigde prijzen

en verzorgd werk.

Haringrookerij-Rolmopsfabriek

Handel in Pekelharing, Schelvisch, Stokvisch,

Schol, Conserven, Sardienen, Vijgen, Datten,

enz.

Octave Vandenbosch

— — AALST — —

Hulphuis: 46, Oudburg, GENT

WILT GIJ in vertrouwen gediend

worden? GAAT ZIEN BIJ

ERNEST VANHOUTTE-DEBEL

Rijsèlstraat, 165 — MEENEN

waar men kan bekomen alle soorten

van Glas- en Galeiwerk, Schouwgarnituren,

Artificieele Bloemen. Bijzondere

keus van verlakt goed, Potten en

Pannen en een groot assortiment van

Pijpen en Rookartikelen.

— Genadige prijzen —

â^oosososoccoeoûcciooccocosisot

Uurwerken - Juwielen -Brillen

R. OSTIJN-DESTOBERE

GOUDSMID

Bruggestraat, 27 — MEENEN

Vermakingen en veranderingen van

UURWERKEN EN JUWEELEN.

aan prijzen buiten alle concurrentie.

Huis van vertrouwen.

VOOR UW DRUKWERK

Bureelbehoeften, Caoutchouc-stempels

wendt U bij

fllpH- ISosteels-De fëctl

« Volksdrukkerij »

Rijsèlstraat, 185 — — MEENEN

Specialiteit van AFFICHEN,

CIRCULAIREN, PROSPECTUSSEN,

BROCHUREN, enz.

Ook te bekomen, Violen, Vioolkassen,

en alle toebehoorten, zooals : archet's,

snaren, enz.

Muziekhandel: Methoden, solfègen,

enz.

Onmogelijke concurrentie.

Kameraden van Feckem,

Lauwe, Aelbeke, Rolleghem

en Belleghem,

. Indien gij in vertrouwen goede en schoone

Vrouw-, Mannen- en Kinderschoenen wenscht te koopen, gaat dan naar den

winkel der Coöperatieve «LA FRATERNELLE», 39, Toerkoenjestraat, te

Moeskroen.

«La Fraternelle fabrikeert zelf de schoenen, welke ze verkoopt.

Doet uwe schoenen maken op maat, want ze kosten niet meer.

KAMERADEN, STEUNT UWE COÖPERATIEVE!

More magazines by this user
Similar magazines