Download onze brochure - ING Belgium

ing.be

Download onze brochure - ING Belgium

Steek uw licht op bij ING

voor uw immoprojecten.

Alles wat u wilt weten

over uw hypothecair krediet.

ing.be/huis

2013 hypothecair krediet | 1


Inleiding 3

Het hypothecair krediet, concreet 4

De verschillende vormen van hypothecair krediet 5

Producten op basis van de variabiliteit van de rentevoeten 5

De formule met vaste rentevoet 5

De formules met variabele rentevoet 5

Producten op basis van de terugbetalingsformules 7

Het hypothecair krediet met vaste maandelijkse betalingen 7

Het hypothecair krediet met vaste kapitaalaflossingen 8

Specifieke formules 8

Het bulletkrediet: een hypothecair krediet zonder tussentijdse kapitaalaflossingen 8

Het overbruggingskrediet 8

Een innoverende formule 9

Het hypothecair krediet ING Start Plus:

combineer twee formules van hypothecaire kredieten 9

De zekerheden: de garanties van uw krediet 10

De kosten 11

Dossierkosten 11

Schattingskosten 11

Kosten voor uw aankoopakte 11

Kosten voor de hypotheekakte of voor de akte notarieel mandaat 11

Wederbeleggingsvergoeding 11

De verzekeringen … om op alles voorbereid te zijn 12

De schuldsaldoverzekering 12

De brandverzekering 12

Fiscaliteit van het hypothecair krediet 13

Hypothecair krediet voor de financiering van de eigen en enige woning 13

Definitie: “eigen en enige” woning 13

Fiscale voordelen: “aftrek voor enige woning” 14

Voorwaarden voor de kredietovereenkomst 15

Voorwaarden voor het contract van de schuldsaldoverzekering 16

Hypothecair krediet voor de financiering van een andere woning dan de

eigen en enige woning (bijvoorbeeld: tweede verblijf) 16

Fiscaal stelsel van de kapitaalaflossingen en van de premies van

schuldsaldoverzekeringen: belastingvermindering voor langetermijnsparen 16

Specifieke voorwaarden voor kapitaalaflossingen 16

Voorwaarden voor het contract van de schuldsaldoverzekering 16

Belastingstelsel van de intresten: aftrek van de onroerende inkomsten

(“gewone aftrek”) 17

Hoe gaat u te werk? 18

Notities 19

2013 hypothecair krediet | 2


Met de aankoop van een woning of bouwgrond, de bouw van een huis of

appartement, zijn vaak grote bedragen gemoeid ... Voor u de stap zet, moet u

uw plan zorgvuldig wikken en wegen en alle nuttige informatie verzamelen.

ING wil u graag helpen bij de realisatie van uw project. In deze brochure vindt

u een antwoord op de meeste vragen over dit onderwerp. Wij geven u een

uitvoerige beschrijving van de vele kredietformules waaruit u kunt kiezen en

van de verschillende mogelijkheden die wij hebben ontwikkeld. U vindt hier

verder ook informatie over de waarborgen en kosten die aan een hypothecair

krediet zijn verbonden. Daarnaast is er ook nog een uitgebreid hoofdstuk

gewijd aan de fiscaliteit van de hypothecaire kredieten, een weliswaar vrij

complexe materie met een niet te onderschatten impact op uw budget.

Voor advies, bijkomende vragen of een persoonlijke simulatie kunt u altijd

terecht bij een ING-adviseur in het kantoor of op ing.be/huis.

2013 hypothecair krediet | 3


Het hypothecair krediet,

concreet

Voordat we in detail treden, geven we graag een antwoord op een aantal

algemene vragen.

Wie kan een hypothecair krediet nemen?

Alle natuurlijke personen die bij het sluiten van de

overeenkomst hun gewone verblijfplaats in België

hebben en die niet handelen in het kader van hun

beroepsactiviteit.

Onder bepaalde voorwaarden kent ING eveneens

een hypothecair krediet toe aan niet-verblijfhouders,

d.w.z. personen van wie de gewone verblijfplaats niet

in België ligt.

Waarvoor kunt u het ontleende bedrag

gebruiken?

Een hypothecair krediet verschaft u het nodige geld

om een stuk grond of een onroerend goed te kopen,

te bouwen of te verbouwen. Het kan ook worden

gebruikt voor de terugbetaling van een bestaand hy-

pothecair krediet of voor de financiering van succes-

sierechten, schenkingsrechten, registratierechten, ver-

delingsrechten en andere belastingen die betrekking

hebben op één of meerdere onroerende goederen.

Welk bedrag kunt u lenen?

Het maximumbedrag dat ontleend kan worden, is

enerzijds afhankelijk van uw project en anderzijds van

uw terugbetalingscapaciteit.

Over hoeveel jaar wordt de terugbetaling van

het krediet gespreid?

De looptijd van het krediet kan gaan tot 30 jaar, af-

hankelijk van uw behoeften en de gekozen formule.

Hoe wordt het kredietbedrag ter beschikking

gesteld?

Bij de aankoop van een woning zal ING het kredietbe-

drag volledig vrijmaken bij het verlijden van de akte.

Als u een woning wilt bouwen of verbouwen, stelt

ING u het kredietbedrag ter beschikking in schijven

van minimaal 2.500 euro naargelang de vordering van

de werken op basis van facturen en/of bewijsstukken.

Het voordeel is dat u zo alleen intresten betaalt op

de kapitalen die u werkelijk opgenomen hebt en pas

vanaf de 7e maand van de bouwperiode op de niet-

opgenomen bedragen. Deze vergoeding bedraagt

1% per jaar tussen de 7e en de 12e maand, en 2%

per jaar vanaf de 13e maand.

Precontractuele informatie conform de

Europese Gedragscode

ING past de Europese Gedragscode toe inzake

hypothecaire kredieten. Dankzij die code wordt de

informatie voor u doorzichtig en kunt u de verkregen

informatie op een eenvoudige manier vergelijken.

2013 hypothecair krediet | 4


De verschillende vormen

van hypothecair krediet

Wij stellen u graag de verschillende vormen van hypothecair krediet voor die ING

aanbiedt. Ze worden enerzijds ingedeeld volgens de variabiliteit van de rentevoet en

anderzijds volgens de terugbetalingswijze. Wij bieden ook verschillende specifieke

oplossingen aan die u zullen helpen zoveel mogelijk voordeel te halen uit uw project.

Producten op basis van de

variabiliteit van de rentevoeten

De formule met vaste rentevoet

Gedurende de hele looptijd van uw krediet kan de

rentevoet niet worden gewijzigd. U komt dus nooit

voor onaangename verrassingen te staan. Met deze

formule kiest u voor absolute zekerheid!

De formules met variabele rentevoet

Naast de vaste rentevoet biedt ING u ook formules

aan met variabele rentevoet. Daarbij zijn zowel de

herzieningstermijn belangrijk als de maximale rente-

schommelingen waarbinnen de rentevoet kan worden

herzien. De herzieningstermijn bepaalt na welke

periode de rentevoet kan veranderen.

Concreet kunt u kiezen uit de volgende formules:

Het hypothecair krediet met jaarlijkse variabiliteit

(1+1+1): de rentevoet kan jaarlijks worden aange-

past. Die formule heeft een maximale renteschom-

meling van +3/–oneindig.

Het hypothecair krediet met vijfjaarlijkse variabiliteit

(5+5+5): de rentevoet kan om de vijf jaar worden aan-

gepast. De maximale renteschommeling bedraagt 5%.

Het hypothecair krediet met een eerste variabili-

teit na 10 jaar en vijfjaarlijkse variabiliteit nadien

(10+5+5). Die formule heeft een maximale rente-

schommeling van 5% of +2/–oneindig.

2013 hypothecair krediet | 5


De maximale renteschommelingen bepalen de maxi-

male afwijking, zowel naar boven als naar beneden,

ten opzichte van de beginrentevoet. Daardoor wordt

u beschermd tegen forse stijgingen van de rentevoe-

ten. De schommelingen zijn uitgedrukt in jaarper-

centages. Samen met de beginrentevoet bepalen zij

Voorbeeld

U kiest voor een jaarlijkse herziening

(1+1+1) met maximale schommelingen van

+3/–oneindig.

Als het hypothecair krediet terugbetaald

wordt door maandelijkse betalingen, zullen

die maximumschommelingen zich in het kre­

dietcontract vertalen als +0,247%/–oneindig.

De rentevoet bedraagt 0,291% per maand

(3,55% per jaar). Uw rentevoet kan dus

nooit hoger worden dan 0,538% per maand

(6,65% per jaar). Bij de formule van de jaar­

lijkse herziening is een bijkomende veiligheid

ingebouwd gedurende de eerste 3 jaar.

Concreet:

De periodieke herziening van de rentevoet

Kiest u voor een variabele rentevoet, dan wordt de

rentevoet van uw hypothecair krediet aangepast in

functie van:

het eerste jaar geldt de overeengekomen

rentevoet, namelijk 0,291% (3,55% per jaar);

op het ogenblik van de rentevoetherziening

op het einde van het eerste jaar geldt een

maximumschommeling van 0,083% (1% per

jaar). Het tweede jaar kan uw rentevoet dus

maximaal stijgen naar 0,374% (4,58% per

jaar);

de gekozen herzieningsperiode;

de maximale renteschommelingen;

het verloop van de referte-index die wettelijk wordt

vastgelegd.

Daarbij wordt de volgende formule gehanteerd:

nieuwe rentevoet =

beginrentevoet + (nieuwe referte-index

– oorspronkelijke referte-index)

per kredietcontract een maximale rentevoet en een

bodemrentevoet die voor de volledige duur van het

krediet worden vastgelegd en die gedurende de hele

looptijd van het krediet niet kunnen worden over-

schreden.

op het ogenblik van de rentevoetherzie­

ning op het einde van het tweede jaar

geldt een maximumschommeling van

0,165% (2% per jaar) ten opzichte van

de beginrentevoet. Het derde jaar kan

uw rentevoet dus maximaal stijgen naar

0,456% (5,61% per jaar);

op het ogenblik van de rentevoetherzie­

ning op het einde van het derde jaar geldt

de contractuele maximumschommeling van

0,247% (3% per jaar) ten opzichte van de

beginrentevoet. Van het vierde jaar tot de

eindvervaldag van uw kredietcontract, kan

uw rentevoet dus maximaal 0,538% (6,65%

per jaar) bedragen.

De daling van de rentevoet in deze formule is

oneindig. Dat betekent dat bij elke rentevoet­

herziening en in een dalende markt, de rente­

voet onbeperkt naar beneden kan worden

herzien. De rentevoet kan evenwel niet nega­

tief worden.

De aanvankelijke referte-index die wordt toegepast

op de formule met variabele rentevoet waarvoor u

koos, staat vermeld in de tarieven lijst op het moment

van de aanvraag, en in uw kredietakte. De nieuwe

referte-index is diegene die verscheen in het Belgisch

Staatsblad in de kalendermaand vóór de datum van

de rentevoetherziening.

ING hanteert de referte-index A voor de jaarlijkse

herzieningen, de referte-index E voor de vijfjaarlijkse

herziening en de herziening 10+5+5. Die referte-

indexen zijn wettelijk bepaald; zij zijn gebaseerd

op de overheidsschuld en worden door de over-

heid meegedeeld. Een aanpassing is niet mogelijk

2013 hypothecair krediet | 6


ehalve wanneer door toepassing van de formule de

rentevoet minimaal 0,05% per jaar stijgt of daalt in

vergelijking met de vorige rentevoet.

Voorbeeld

U kiest voor een hypothecair krediet met

een jaarlijkse herziening en een looptijd

van 20 jaar:

maandelijkse rentevoet = 0,291%

(3,55% per jaar);

maximale maandelijkse renteschomme­

ling = 0,247% (geldig vanaf de derde

rentevoetherziening);

oorspronkelijke referte­index = 0,181

(per maand);

referte­index geldig bij de derde rente­

voetherziening = 0,457(per maand);

uitvoering herzieningsformule = 0,291%

+ (0,457 – 0,181) = 0,567% per maand

(7,02% per jaar);

rekening houdend met de maximale ren­

teschommeling zal deze rentevoet niet

worden toegepast, maar beperkt zijn tot

0,538 % per maand (6.65% per jaar).

Producten op basis van de terugbetalingsformules

Het hypothecair krediet met vaste maandelijkse

betalingen

Elke maand betaalt u aan ING eenzelfde bedrag, dat

een deel intresten en een deel kapitaal omvat. Het

intrestgedeelte daalt met de tijd, het kapitaalgedeelte

groeit met de tijd. De terugbetalingslast blijft dezelfde

gedurende de looptijd of tot de contractuele herzie-

ning van de rentevoet.

Voorbeeld

Hypothecair krediet van € 100.000 terug­

betaalbaar over 20 jaar tegen een vaste

rentevoet van 0,431% per maand (5,30%

per jaar) door vaste maandelijkse beta­

lingen. De maandsom, geldig over de

totale looptijd, bedraagt € 669,49.

De eerste maandelijkse betaling

bestaat uit € 431 intresten en

€ 238,49 kapitaal.

De tweede maandelijkse betaling

bestaat uit € 429,97 intresten en

€ 239,52 kapitaal.

2013 hypothecair krediet | 7


Het hypothecair krediet met vaste kapitaal-

aflossingen

De kapitaalaflossingen zijn constant – u betaalt elke

maand een identiek bedrag aan kapitaal terug, gedu-

rende de hele kredietperiode.

De intresten worden berekend op het uitstaande

saldo (“schuldsaldo”) en zijn dus degressief. De terug-

betalingslast ligt veel hoger bij de aanvang van het

krediet en wordt kleiner met de tijd.

Voorbeeld

Hypothecair krediet van € 100.000 terug­

betaalbaar over 20 jaar tegen een vaste

rentevoet van 0,431% per maand (5,30%

per jaar) door vaste kapitaalaflossingen.

Maandelijks betaalt u een vast bedrag van

€ 416,67 als kapitaalaflossing.

De eerste maandelijkse betaling

bedraagt € 847,67 waarvan € 431 intres­

ten en € 416,67 kapitaal.

De tweede maandelijkse betaling

bedraagt € 845,87 waarvan € 429,20

intresten en € 416,67 kapitaal.

Specifieke formules

Het bulletkrediet: een hypothecair krediet

zonder tussentijdse kapitaalaflossingen

In specifieke gevallen verleent ING hypothecaire

kredieten zonder tussentijdse kapitaalaflossingen voor

looptijden tot 20 jaar. Bij dergelijke bulletkredieten

betaalt u tijdens de hele looptijd van het krediet al-

leen de intresten.

Het volledige kapitaal betaalt u in één keer terug op

de vervaldag. Die vervaldag kunt u bijvoorbeeld laten

samenvallen met de uitkering van een levensverzeke-

ring of van een groepsverzekeringscontract.

Dit product is beschikbaar in de volgende variabiliteits-

vormen: 1+1, 5+5 en vaste rentevoet. Dit product kan

ook worden gecombineerd met een klassiek hypothe-

cair krediet.

Voorbeeld

Een hypothecair krediet van € 100.000,

aflosbaar na 5 jaar tegen een vaste ren­

tevoet van 0,403% per maand (4,95%

per jaar) volgens de “bullet” formule. U

betaalt een vast intrestbedrag van 403

euro per maand gedurende 5 jaar. Het

volledige kapitaalbedrag (100.000 euro)

wordt in één keer terugbetaald op de

eindvervaldag.

Het overbruggingskrediet

Stel, u wilt een huis kopen of bouwen en wenst het

– gedeeltelijk of volledig – te financieren met de op-

brengst van de verkoop van een ander goed. Jammer

genoeg kent u de precieze datum van de verkoop

niet; toch hebt u het bedrag nodig om er uw huis

mee te kopen of te bouwen.

Concreet bepaalt u zelf de looptijd van het krediet

(meestal 12 maanden). Op de datum waarop het

onroerend goed wordt verkocht, betaalt u het krediet

in één keer terug.

Omdat die datum vaak niet precies vastligt, hoeft u

bij vervroegde terugbetaling geen wederbeleggings-

vergoeding te betalen. De rentevoet van het ING

Overbruggingskrediet ligt vast tijdens de hele looptijd

van het krediet.

Voorbeeld

Een hypothecair krediet van 100.000

euro, aflosbaar na 12 maanden, tegen

een rentevoet van 0,477% per maand

(5,50% per jaar) met een overbruggings­

krediet. U betaalt een vast intrestbedrag

van 447 euro per maand gedurende 12

maanden. Het totale kapitaal moet in één

keer terugbetaald worden na 12 maan­

den, maar u betaalt geen wederbeleg­

ginsgvergoeding als u het kapitaal eerder

terugbetaalt.

2013 hypothecair krediet | 8


Een innoverende formule

Het hypothecair krediet ING Start Plus:

combineer twee formules van hypothecaire

kredieten

Door een hypothecair krediet bullet te combineren

met een klassiek hypothecair krediet met kapitaalaf-

lossing kunt u uw leencapaciteit gevoelig verhogen.

In het kader van het hypothecair krediet bullet betaalt

u tijdens de hele looptijd van het krediet enkel in-

tresten. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over

het kapitaal. Dat betaalt u in een keer terug op de

eindvervaldag van het krediet.

Net zoals bij een klassiek hypothecair krediet kunt u

Voorbeeld:

Stijn is net afgestudeerd als huisarts en Lisa

heeft als zelfstandig verpleegster al enkele

jaren een thuisverpleegdienst. Ze zijn twee

jaar getrouwd en wensen hun geluk compleet

te maken met de aankoop van een woning.

Hun droomwoning kost 450.000 euro. De

notariskosten en registratierechten bedragen

ongeveer 50.000 euro. Ze hebben 100.000

euro gespaard voor hun project en wensen de

vereiste 400.000 euro te lenen op 20 jaar. Met

hun huidige inkomen kunnen ze helaas maar

een klassiek hypothecair krediet van maximaal

300.000 euro afbetalen, dat is een maande­

lijkse aflossing van 1.805,95 euro gedurende

20 jaar. Met een klassiek hypothecair krediet

kunnen Stijn en Lisa een kruis maken over het

huis van hun dromen.

Dankzij het hypothecair krediet ING Start Plus

kunnen Stijn en Lisa hun droom toch waar­

maken. Wij stellen hen voor om 65% van het

bedrag (260.000 euro) te financieren met een

hypothecair krediet bullet. Het resterende

bedrag (140.000 euro) zal worden gefinan­

cierd via een klassiek hypothecair krediet

met kapitaalaflossing. Het koppel kan op die

manier 400.000 euro lenen voor een gelijkaar­

dige maandelijkse last.

de intresten aftrekken van uw belastingen, wat u elk

jaar een mooie besparing oplevert.

In het kader van een klassiek hypothecair krediet met

kapitaalaflossing betaalt u elke maand zowel kapitaal

als intresten.

Door de combinatie van beide krediettypes kunt u

een hoger bedrag lenen. U mag uiteraard niet uit het

oog verliezen dat u het kapitaal moet terugbetalen

op de vervaldag van het hypothecair krediet bullet.

Die formule is dus alleen geschikt als u er zeker van

bent dat u op termijn over voldoende inkomsten zult

beschikken.

Ze moeten uiteraard wel onthouden dat

ze het kapitaal dat ze in het kader van het

hypothecair krediet bullet hebben geleend,

namelijk 260.000 euro, na 20 jaar moeten

terugbetalen. Om dat bedrag bijeen te krij­

gen zijn er verschillende mogelijkheden:

eigen vermogen dat in de loop der jaren

wordt opgebouwd;

omzetting – op de eindvervaldag – van het

hypothecair krediet bullet in een nieuw

hypothecair krediet met kapitaalaflossing;

verlenging van het hypothecair krediet

bullet voor een tweede periode, waarna het

kapitaal bijvoorbeeld door middel van een

pensioenspaarplan wordt terugbetaald.

HK Bullet

(20 jaar, vaste

rentevoet)

Klassiek HK

met kapitaalaflossing

(20

jaar, vaste

rentevoet)

Geleend

bedrag,

in euro

Maandelijkse

last, in euro

260.000 933,40

140.000 842,78

Totaal 400.000 1.776,18

2013 hypothecair krediet | 9


De zekerheden:

de garanties van uw krediet

Een hypothecair krediet gaat noodgedwongen gepaard met een van de waarborgen

die de wet op het hypothecair krediet verplicht: een hypotheek, een notariële last­

geving of een belofte tot het verlenen van een hypotheek. Deze waarborg zal door­

gaans worden genomen op het onroerend goed dat het doel is van uw hypothecair

krediet, maar kan ook op een ander onroerend goed in België worden gevestigd.

Combinaties van deze zekerheden zijn mogelijk, afhankelijk van de elementen in

uw dossier.

De waarde van het onroerend goed

Een belangrijk element in uw dossier is uiteraard de

waarde van het onroerend goed dat als zekerheid

zal dienen voor uw hypothecair krediet. De venale

waarde 1 van het onroerend goed wordt bepaald door

één van de vastgoedexperten met wie ING werkt.

In bepaalde gevallen kunnen het compromis of

andere documenten volstaan om de waarde van uw

onroerend goed te bepalen.

1 De waarde van het onroerend goed bij vrije verkoop

De hypothecaire kredietopening

Indien uw krediet (gedeeltelijk) gedekt wordt door

een hypotheek, kent ING de kredieten toe in het

kader van een wederopneembare hypothecaire kre-

dietopening. De hypothecaire inschrijving is 30 jaar

geldig. Dat betekent dat u het kapitaal dat u op een

bepaald moment al hebt terugbetaald, mits akkoord

van ING, opnieuw kunt opnemen om een nieuw kre-

diet aan te gaan zonder bijkomende notariskosten.

2013 hypothecair krediet | 10


De kosten

De kosten die gepaard gaan met het nemen van een hypothecair krediet hangen af

van verschillende parameters. Hierna vindt u een overzicht van de aard van de kosten.

Voor de effectieve kostprijs dient u het barema te raadplegen, dat ter beschikking ligt

in uw ING­kantoor.

Dossierkosten

Een kredietaanvraag behandelen brengt kosten met

zich mee. Die zijn echter pas verschuldigd zodra u van

ons een officieel aanbod krijgt. In bepaalde geval-

len kan een wijziging in uw dossier tot bijkomende

dossierkosten leiden. Raadpleeg de barema’s voor een

overzicht van de tarieven.

Schattingskosten

Bij een schatting betaalt u de schatter rechtstreeks.

U ontvangt uiteraard een exemplaar van het schat-

tingsverslag. Een schatter is niet altijd verplicht: in

een aantal gevallen volstaat het compromis of andere

documenten om de waarde van uw onroerend goed

te bepalen.

Kosten voor uw aankoopakte

De aankoopkosten omvatten o.a. de notariskosten

verbonden aan de aankoop, de registratierechten en

indien u een nieuw onroerend goed koopt, de btw.

Kosten voor de hypotheek akte of voor

de akte notarieel mandaat

De kosten van een hypotheekakte omvatten o.a. de

registratierechten verbonden aan de hypotheek, het

hypotheekrecht en het ereloon van de notaris. Ze zijn

o.a. afhankelijk van het bedrag van de hypotheek.

In bepaalde gevallen kan de hypotheek als zekerheid

van het hypothecair krediet volledig of gedeeltelijk wor-

den vervangen door een mandaat om een hypotheek te

verlenen (= notarieel mandaat). Een dergelijk mandaat

wordt vastgelegd in een notariële akte en geeft aan de

nv Immomanda een volmacht om op vraag van ING

in uw naam en voor uw rekening een hypotheek te

vestigen ten voordele van ING. ING zal uiteraard pas

overgaan tot omzetting van het mandaat in een ef-

fectieve hypotheek indien haar risico om één of andere

reden verhoogd is of dreigt te verhogen (bijvoorbeeld

indien uw financiële situatie verslechterd is of indien

bepaalde (toekomstige) gebeurtenissen haar risico

negatief beïnvloed hebben of kunnen beïnvloeden). In

de meeste gevallen zal ING echter geen gebruik moeten

maken van deze volmacht.

De kosten verbonden aan een hypothecair mandaat zijn

lager dan de kosten verbonden aan een hypotheek en

omvatten o.a. de notariskosten en de kosten voor de nv

Immomanda (voor de aanvaarding en het beheer van

het mandaat).

Wederbeleggingsvergoeding

U kunt het krediet op elk ogenblik gedeeltelijk of vol-

ledig terugbetalen. Indien het terugbetaalde bedrag

minder dan 10% van het kapitaal bedraagt, dan kan

dit evenwel slechts eenmaal per kalenderjaar. Indien

u overgaat tot vervroegde terugbetaling bedraagt de

wederbeleggingsvergoeding 3 maanden intrest bere-

kend aan de kredietrentevoet op het terugbetaalde

bedrag in kapitaal. De wederbeleggingsvergoeding is

niet verschuldigd bij een vervroegde terugbetaling:

door de verzekeraar op basis van de door u onder-

schreven schuldsaldoverzekering na het overlijden

van de kredietnemer;

via een ING Overbruggingskrediet.

2013 hypothecair krediet | 11


De verzekeringen …

om op alles voorbereid te zijn

Het kopen of het bouwen van een woning is een groot project, waarbij u zich best

goed indekt. Daarvoor bestaan er twee onmisbare verzekeringen die ervoor

zorgen dat u op uw beide oren kunt slapen: de schuldsaldoverzekering en de

brand verzekering.

De schuldsaldoverzekering

De ING schuldsaldoverzekering beschermt uw naasten

tegen de zorgen van de terugbetaling van een hypo-

thecair krediet als u zou overlijden. Voor een maximale

veiligheid raden wij u een dekking van 100% per ont-

lener aan. Op die manier wordt de terugbetaling altijd

volledig gedekt in geval van overlijden. De premie wordt,

onder andere, berekend op basis van het verzekerde

bedrag, de looptijd van het krediet, uw leeftijd, of u

roker of niet-roker bent … De begunstigde wordt vrij

gekozen door de verzekerde. Toch kan de keuze van de

begunstigde in sommige gevallen invloed hebben op

de toekenning van een eventueel fiscaal voordeel op de

premie (raadpleeg daarvoor het hoofdstuk dat gewijd is

aan de fiscaliteit betreffende hypothecaire kredieten).

De ING Schuldsaldoverzekering op een hypothecair krediet is een overlijdensverzekering

van ING Life Belgium nv met eenmalige premies of met risicopremies (Premies

betaald om het overlijdensrisico in te dekken gedurende één jaar. Deze premies zijn

variabel van jaar tot jaar). Het verzekerde bedrag is degressief of constant in functie

van het hypothecair krediet. De Premietaks op elke gestorte premie is: 1,1% indien

het verzekerde bedrag degressief is, 2% indien het verzekerde bedrag constant is.

Voor alle aanvullende informatie kunt u de informatie raadplegen die beschikbaar is

in alle ING-kantoren.

De ING Schuldsaldoverzekering wordt u aangeboden door:

Verzekeringsbemiddelaar

ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer

12381A.

Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - www.ing.be - RPR Brussel

Btw BE 0403.200.393 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.

Verzekeraar

ING Life Belgium nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten onder het codenummer

2550.

Vennootschapszetel: Sint-Michielswarande 70, B-1040 Brussel - www.ing.be - RPR

Brussel - Btw BE 0890.270.057 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100 7627 4220.

De brandverzekering

De brandverzekering dekt de schade aan uw wo-

ning in geval van een brand, overstroming, inbraak,

natuur rampen … Al is ze niet verplicht, deze verze-

kering is meer dan aangeraden voor iedere eigenaar.

ING wil u zo goed mogelijk beschermen en stelt u

daarom de ING Globale Woning- en Gezinsverzeke-

ring voor. Naast de basisdekkingen beschikt u ook

over een waaier van optionele waarborgen (diefstal

en vandalisme, ‘Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Gezin, huispersoneel, gestalde voertuigen), die u

onderschrijft naargelang uw situatie en uw specifieke

behoeftes. In geval van schade kunt u altijd rekenen op

de snelle en efficiënte hulp van ING Home Assistance

via ING Assist'Line (02 550 06 00), beschikbaar 24 uur

per dag, 365 dagen per jaar.

Goed om te weten: voor nieuwe en recente

gebouwen kent ING een speciale terugbetaling

toe op de premie, deze korting bedraagt 55%

gedurende het eerste jaar en 15% tijdens de

5 daaropvolgende jaren op de premie gebouw.

De ING Globale Woning- en Gezinsverzekering wordt u aangeboden door:

Verzekeringsbemiddelaar

ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer

12381A.

Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - www.ing.be - RPR Brussel

Btw BE 0403.200.393. BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.

Verzekeraars

ING Non-Life Belgium nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten onder het codenummer

2551.

Vennootschapszetel: Sint-Michielswarande 70, B-1040 Brussel - www.ing.be - RPR

Brussel - Btw BE 0890.270.750 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE95 3200 0812 7458.

Mensura Verzekeringen nv, gemachtigd bij K.B. van 22/08/2002 om de tak 1a “ongevallen”

te beoefenen - B.S. 30/08/2002 – toegelaten onder het codenummer 2201.

Vennootschapszetel: Zaterdagplein 1 B, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw

BE 0477.138.644. BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE67 3101 6587 9887.

Allianz Belgium nv, verzekeringsmaatschappij toegelaten door de controleoverheden

onder het codenummer 0097 om alle takken ’Leven’ en ‘Niet-Leven’ te beoefenen.

Vennootschapszetel: Lakenstraat 35, B-1000 Brussel - www.mensura.be -

www.allianz.be - RPR Brussel - Btw BE 0403.258.197 - Tel. + 32 2 403 41 11 -

Fax. + 32 2 403 43 78 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE64 310000356 6252.

2013 hypothecair krediet | 12


Fiscaliteit van

het hypothecair krediet

De aankoop, het bouwen of verbouwen van een onroerend goed financieren met een

hypothecair krediet levert u in het algemeen een mooie belastingbesparing op. Die

besparing heeft zowel betrekking op de intresten die u op het krediet betaalt, de af­

lossingen van het geleende kapitaal als de premies voor de schuld saldoverzekering 1 .

De fiscaliteit van uw hypothecair krediet is

verschillend naargelang het gaat om:

een hypothecair krediet voor de financiering de

eigen en enige woning

of een hypothecair krediet voor de financiering

van een andere woning dan de eigen en enige

woning.

Hypothecair krediet voor de financiering

van de eigen en enige woning

De intresten, kapitaalaflossingen en premies van de

schuldsaldoverzekering in het kader van een hypo-

thecair krediet verschaffen u een ’aftrek voor eigen

en enige woning’ voor een globaal bedrag van

2.260 euro, plus 750 euro gedurende de eerste tien

jaar van het krediet, verhoogd met 80 euro als de

belasting plichtige minstens 3 kinderen ten laste heeft

op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin

het krediet werd aangegaan (geïndexeerde bedragen

voor 2013).

Definitie “eigen en enige” woning

Behoudens de hieronder beschreven uitzonderingen

hebt u recht op deze aftrek als op 31 december van

het jaar waarin het krediet werd afgesloten blijkt dat

het aldus gefinancierde huis uw enige woning is en

dat u deze woning zelf bewoont (eigen woning).

Enige woning:

Men gaat ervan uit dat de belastingplichtige beschikt

over een ’enige woning’ als hij op 31december van

het jaar waarin het kredietcontract werd afgesloten

eigenaar is van slechts één woning.

1 Onder bepaalde voorwaarden

Om vast te stellen of uw woning uw enige woning is

op 31 december van het jaar waarin het kredietcon-

tract werd afgesloten, wordt geen rekening gehouden

met:

1. andere woningen waarvan u via een erfenis mede-

eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker bent;

2. een andere woning waarvan u eigenaar bent en die

op de immobiliënmarkt te koop wordt aangeboden

op 31 december van het jaar waarin het kredietcon-

tract werd afgesloten. Als die woning echter niet

effectief werd verkocht op uiterlijk 31 december van

het jaar dat volgt op het jaar waarin het kredietcon-

tract werd afgesloten, hebt u niet langer recht op

belastingaftrek voor een enige en eigen woning.

Eigen woning:

Om van deze belastingaftrek te kunnen profiteren, is het

eveneens noodzakelijk dat u op 31 december van het

jaar waarin het kredietcontract werd afgesloten, zelf in

het huis woont. In dat geval speelt het geen rol dat een

deel van die woning wordt gebruikt voor de uitoefening

van uw beroepsactiviteiten of wordt bewoond door

personen die geen deel uitmaken van uw gezin.

Men gaat er trouwens van uit dat het wel degelijk

gaat om uw eigen woning, ook al woont u er niet zelf

om de volgende redenen:

om professionele of sociale redenen;

omwille van wettelijke of contractuele hinder-

palen die het bewonen van dat huis op die datum

onmogelijk maken.

2013 hypothecair krediet | 13


Een voorbeeld: de nieuw aangekochte woning,

aangekocht op 15 november, wordt bewoond

door een huurder en het huurcontract geeft de

huurder recht op een opzegtermijn van 3 maan-

den óf de verkoper wil enkele maanden in het

verkochte huis blijven wonen in afwachting van

de voltooiing van zijn toekomstige woning en zo

meer;

omwille van de vorderingen in de bouw- of renova-

tiewerken, die u niet toelaten uw woning effectief

te betrekken.

Als u zich beroept op een van de twee laatstge-

noemde redenen, moet u het huis effectief bewonen

op 31 december van het tweede jaar volgend op dat

van het kredietcontract. Anders hebt u niet langer

recht op een belastingaftrek voor een eigen en enige

woning, en dat tot het jaar waarin u de woning

feitelijk bewoont.

Fiscale voordelen “aftrek voor enige woning”

De intresten, kapitaalaflossingen en premies van de

schuldsaldoverzekering in het kader van een hypothe-

cair krediet voor een eigen en enige woning, worden

samen opgenomen in een ’korf’ die mag worden afge-

trokken van het totale belastbare inkomen dat wordt

belast tegen de marginale aanslagvoet. Het aftrekbare

bedrag bedraagt maximaal 3.090 euro per belasting-

plichtige (geïndexeerd bedrag voor het aanslagjaar

2014, inkomsten 2013) en is als volgt opgesplitst:

een basisbedrag van 2.260 euro (geïndexeerd be-

drag voor inkomsten 2013), ongeacht het bedrag

van het belastbaar inkomen. Dit bedrag is aftrek-

baar tot de volledige terugbetaling van het krediet;

een verhoging van 750 euro (geïndexeerd bedrag

voor inkomsten 2013) per belastingplichtige ge-

durende de eerste tien aanslagjaren vanaf het jaar

waarin de kredietovereenkomst werd gesloten. Het

bedrag van 750 euro wordt verhoogd met 80 euro

(geïndexeerd bedrag voor inkomsten 2013) als de

belastingplichtige minstens drie kinderen ten laste

heeft tijdens het jaar dat volgt op het jaar waarin

het krediet werd aangegaan. De verhoging voor

kinderen ten laste geldt voor de periode waarvoor

de verhoging van 750 euro wordt toegepast. Deze

verhoging van 750 euro (plus eventueel 80 euro)

vervalt vanaf het eerste belastbaar tijdperk waarin

de belastingplichtige eigenaar, erfpachter, opstal-

houder of vruchtgebruiker wordt van een tweede

woning. De situatie van de belastingplichtige wordt

dan ook op 31 december van elk belastbaar tijd-

perk opnieuw onderzocht. Het verlies van het recht

op verhoging is definitief, zelfs als de belasting-

plichtige de eigendom of het vruchtgebruik van de

tweede woning afstaat.

De maximale belastingwinst per belastingplichtige die

een krediet aangaat, bedraagt dus:

[ 2.260 + 750 + 80] x [de toegepaste

marginale aanslagvoet (bijvoorbeeld 50%)]

= 1.545 euro

Wat gebeurt er als de kapitaalaflossingen op

zich voldoende zijn om de korf van 3.090 euro te

vullen?

De wet bepaalt niet hoe de intresten, kapitaal-

aflossingen en premies van de schuldsaldoverzeke-

ring moeten worden verdeeld. In principe worden

deze drie uitgaven vermeld in de belastingaangifte

en gaat het om een proportionele verdeling tussen

die drie.

Als het maximale aftrekbare bedrag (3.090 euro)

wordt bereikt met de kapitaalaflossingen en de

intresten, kan de belastingplichtige in zijn aangifte

bijgevolg het best nooit melding maken van de pre-

mies van zijn schuldsaldoverzekering om zodoende

een belastingheffing op het uitgekeerde kapitaal bij

overlijden te vermijden.

Intresten op kredieten gesloten voor de enige en

eigen woning waarvoor men de woonbonus toepast

mogen enkel ingebracht worden onder de woonbo-

nus en komen dus niet meer in aanmerking voor de

gewone intrestaftrek.

Let op:

Als u voor uw eigen en enige woning een nieuw

krediet aangaat terwijl u nog een krediet hebt dat

u vóór 1 januari 2005 hebt afgesloten (al dan niet

geherfinancierd), moet u bijzonder goed letten op de

bij wet bepaalde mogelijkheid om uw belastingstelsel

te ’kiezen’ via uw aangifte personenbelasting.

2013 hypothecair krediet | 14


Voorwaarden voor de kredietovereenkomst

Het krediet met een looptijd van minstens tien jaar

moet gewaarborgd zijn door een hypothecaire in-

schrijving (een mandaat volstaat niet). Als uw krediet

gedeeltelijk door een hypotheek wordt gewaarborgd,

komt enkel dat gedeelte voor de eerder genoemde

fiscale voordelen in aanmerking.

Het hypothecair krediet moet worden aangegaan

om de eigen en enige woning te verwerven of te

behouden.

Daaronder verstaan we:

1. de aankoop van een woning;

2. de bouw van een woning;

3. de totale of gedeeltelijke renovatie van een

woning;

4. de betaling van successierechten op een woning.

De in punt 3 bedoelde renovatiewerken zijn dienstpres-

taties die worden beschouwd als vastgoedwerkzaamhe-

den in toepassing van de btw-wetgeving en waarvoor

de verlaagde btw-voet van 6% van toepassing is.

Volgens deze btw-wetgeving geldt deze verlaagde btw-

voet (en dus de fiscale voordelen voor het hypothecair

krediet) niet voor de aanleg van tuinen, de oprichting

of herstelling van afsluitingen, de aanleg van zwem-

baden, sauna’s, tennisvelden, vijvers enz., noch voor

werkzaamheden aan garages, tenzij die geïntegreerd

zijn in of rechtstreeks verbonden zijn met de woning.

Het is niet noodzakelijk dat deze werkzaamheden

door een erkend aannemer worden verricht of dat

de woning een zekere ouderdom heeft om gebruik

te kunnen maken van de fiscale voordelen van het

hypothecair krediet.

Bovendien geeft niet enkel het verwerven van de volle

eigendom maar ook de verwerving van het vrucht-

gebruik, het recht van opstal en de erfpacht recht op

de belastingvoordelen.

Kredieten bestemd voor de financiering van de aan-

koop van een grond daarentegen vallen niet onder

deze bepalingen, aangezien zij niet het verwerven

van een ‘woning’ beogen, tenzij het krediet voor de

grond samen met een krediet voor de financiering

(van een deel) van de bouw van de woning wordt

afgesloten.

2013 hypothecair krediet | 15


Bij de uitwerking van zijn kredietdossier moet de cliënt

duidelijk het doel (de doeleinden) van zijn krediet

opgeven. Op basis van die gegevens stelt de bank het

attest op dat bij de belastingaangifte van de cliënt

moet worden gevoegd.

Voorwaarden voor het contract van de

schuldsaldoverzekering

Het contract moet worden afgesloten vóór de

leeftijd van 65 jaar;

Het contract mag enkel zijn eigen leven verzekeren.

Belastingplichtige = verzekeringsnemer = verzekerde;

Het contract moet een minimumlooptijd van

10 jaar hebben wanneer het in voordelen bij leven

voorziet;

De voordelen waarin het verzekeringscontract

voorziet, moeten als volgt worden vastgelegd:

- tot het bedrag dat dient voor de wedersamen-

stelling of de waarborgen van een krediet is

het contract ten gunste van de personen die in

geval van overlijden van de verzekerde de volle

eigendom of het vruchtgebruik van het onroe-

rend goed verwerven;

- voor het eventuele saldo, is het contract ten

gunste van de echtgen(o)ot(e), de wettelijk

samenwonende partner of van bloedverwanten

tot de tweede graad van de belastingplichtige

(kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders,

broers en zusters).

Hypothecair krediet voor de financiering

van een andere woning dan de eigen

en enige woning (bijvoorbeeld: tweede

verblijf)

Als het hypothecair krediet is aangegaan voor een

andere woning dan de eigen en enige woning:

geven de kapitaalaflossingen en premies van de

schuldsaldoverzekering recht op een belastingver-

mindering voor langetermijnsparen;

mogen de intresten van het krediet worden afgetrok-

ken van de onroerende inkomsten (’gewone aftrek’).

Fiscaal stelsel van de kapitaalaflossingen

en van de premies van schuldsaldo verzekeringen:

belastingvermindering voor lange termijnsparen

De kapitaalaflossingen voor dergelijke hypothecaire

kredieten evenals de premies van de schuldsaldover-

zekering geven recht op een belastingvermindering

gelijk aan:

[Kapitaalaflossingen + SSV-premies]

x 30% (eenvormige belastingsvermindering)

Enkel de kapitaalaflossingen met betrekking tot de

eerste schijf van 73.190 euro van het oorspronkelijke

kredietbedrag geven recht op het belastingvoordeel.

Bovendien mag voor elk van de echtgenoten het to-

tale bedrag van de kapitaalaflossingen dat in aanmer-

king wordt genomen voor de belastingvermindering

en van de premies van de schuld saldoverzekering,

niet meer bedragen dan 15% van de eerste schijf van

1.830 euro van het beroeps inkomen en 6% van het

surplus, met een absoluut maximum van 2.260 euro.

Bovendien moet dit bedrag worden verminderd met

het bedrag dat de cliënt eventueel aftrekt voor een

ander krediet op basis van de fiscaliteit voor eigen en

enige woning.

De maximale belastingwinst per belastingplichtige die

het krediet heeft aangegaan, bedraagt dus:

2.260 x 30% = 678 euro

Specifieke voorwaarden voor kapitaal-

aflossingen

Het hypothecair krediet moet door de belasting-

plichtige zelf zijn aangegaan bij een instelling uit de

Europese Unie;

Het hypothecair krediet moet gedekt zijn door een

hypothecaire inschrijving;

Het hypothecair krediet moet een looptijd hebben

van minstens tien jaar;

Het hypothecair krediet moet als doel hebben het

bouwen, verwerven of verbouwen van een woning

gelegen in België of een ander land van de Europese

Unie.

Voorwaarden voor het contract van de

schuldsaldoverzekering

Het contract moet worden afgesloten vóór de

leeftijd van 65 jaar;

Het contract mag enkel zijn eigen leven verzekeren.

Belastingplichtige = verzekeringsnemer = verzekerde;

2013 hypothecair krediet | 16


Het contract moet een minimumlooptijd van

10 jaar hebben wanneer het in voordelen bij leven

voorziet;

De voordelen waarin het verzekeringscontract

voorziet, moeten als volgt worden vastgelegd:

- tot het bedrag dat dient voor de wedersamen-

stelling of de waarborgen van een krediet, is

het contract ten gunste van de personen die in

geval van overlijden van de verzekerde de volle

eigendom of het vruchtgebruik van het onroe-

rend goed verwerven;

- voor het eventuele saldo, is het contract ten

gunste van de echtgen(o)ot(e), de wettelijk

samenwonende partner of van bloedverwanten

tot de tweede graad van de belastingplichtige

(kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders,

broers en zusters). Het recht op aftrek blijft

gelden als deze verzekering wordt gewaarborgd

bij een hypothecaire schuldeiser, concreet ING.

Belastingstelsel van de intresten: aftrek van de

onroerende inkomsten (’gewone aftrek’)

De betaalde intresten op kredieten specifiek aan-

gegaan voor het verwerven of behouden van het

vastgoedpatrimonium, zijn aftrekbaar van de totale

onroerende inkomsten.

2013 hypothecair krediet | 17


Hoe gaat u te werk?

Bent u geïnteresseerd?

Dan moet u het volgende doen om uw droom te realiseren.

U stelt uw project voor in het ING-kantoor van uw

keuze, waar men u in functie van uw project, uw

situatie en uw verwachtingen de beste oplossingen

voor uw financiering zal voorstellen,

Dankzij de technische hulpmiddelen waarover we

beschikken, kan het kantoor verschillende bere-

keningen van kredieten maken en u een dossier

bezorgen met de gegevens van de uitgevoerde

simulaties, conform de regels van de Europese

Gedragscode.

Indien u kiest voor één van de voorgestelde simula-

ties, kunt u een officiële kredietaanvraag indienen.

In de meeste gevallen kan het ING-kantoor onmid-

dellijk beslissen over uw aanvraag.

Indien wij een akkoord bereiken over uw krediet-

aanvraag, dan bezorgen wij u een aanbodbrief die

alle kenmerken en voorwaarden van uw hypothe-

cair krediet bevestigt evenals een aflossingsplan en

een ontwerpakte.

U ondertekent deze aanbodbrief binnen de maand

na uitgifte.

We bezorgen de notaris van uw keuze alle infor-

matie die hij nodig heeft voor het opstellen van de

akte.

Het hypothecair krediet is rond na ondertekening

van de authentieke akte bij uw notaris (indien van

toepassing). Dit moet gebeuren binnen de geldig-

heidstermijn van 3 maanden zoals vermeld in het

kredietaanbod.

Proficiat met uw nieuwe woning. We wensen u

veel succes!

2013 hypothecair krediet | 18


Notities

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

2013 hypothecair krediet | 19


Wij staan altijd tot uw dienst voor meer informatie.

Surf naar ing.be/huis of maak een afspraak in uw

ING-kantoor.

Prospectus hypothecair krediet nr. 18, geldig vanaf 19 februari 2013.

ING België nv – Bank – Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789.

Verantwoordelijk uitgever: Inge Ampe – Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel – 706666N – 02-13. © Editing Team & Graphic Studio – Marketing ING Belgium.

2013 hypothecair krediet | 20

More magazines by this user
Similar magazines