Views
5 years ago

Gazette van Temsche

Gazette van Temsche

Gazette van

Zondag 23 Januari 1921 — 60' Jaar — N* 34 Abonnementsprijs par jitar • Vooc de gemeente . . (r. Per potf n 1 binnenland (r Voorop betaalbaar. Met recto ansoncen of imkels tt wei Keren is voorbehouden. Sandschrtften, %eif$ alt tt} viel opgenomen worien, worde* mtt wttrgegatn VAM EN OMLIGGENDE NIEUWS- EK ANNQNCENBLAD BUREEL EN REDACTIE: KASTEELSTRAAT. SCHUERMAN-BOEYKENS, DRUKKER-UITGEVER. BUREEL IS REDACTIE : KASTEELSTRAAT. Voor aankondigingen der beide Vlaande- /bracht in vioi m uw aangekoihtf gebouwen couomiscre Bullotijn kost, wrairin wi| dingen bi| de li|kopemng overtuigend Ronneken de gelegenheid wiai om op aen s oei 1 ' * *" ren builen t kantore lemsche, zich uitslu*- ^/.uiieülijl e kostpnis vijfduizend fiank «dsou iilotn»i"i om een Vhu « he lib- Van de vier controle-dieren, dio nooit ge- e) tend te wenden tot E DIUIESM, & ZOON, 30, nmdei dan een h tlf milhoen' papier en • ue vroegen? Iiy.yiL~iï> duizci"' , . ^ sii-cmeeid waien, hadden r-r due tubticii- uj bc Mirnixstraat Cient Tel 16b9 . .. , ._ Heftoiuisteiie van Fjfiancien s minis roao in een Ter gekolderd stadrüm Tan de staart ie "^p^t mv tt umi ui i < ^ tn ae rtnrkn-erk' verslonden hiel tweehonderd tinn- nkbiliettenmolen, verslond ruim drie en zes andeie viarzen vertoonden de twee, die t roolste stilte, tl^ kleine m, nnenbtzi^ met fCVlSUlE 22JAMARI 1921 ig'duizend fnnl ilf millioen papier en drukwerk Met illen het vacemne hadden verkiegen, jertzaken kunnen stil II\ÏI ' M iai /ocaU "in het limisti ne van f»ij\erheid en Ar- icbatkistbons werd een heerenhumnge te- ïroote tubeikvlknobbels, maar ae vier ac- 1 et gebeuren raoest^ bij een verkeerd uit- Wekeli]kschen Almanak L^rekende beueging ^an Honnekens arm beid stelt men ?nh tevred°n met kleine ge- ;en céu half millioen aansekocht Een smalere dnemail gevaemneerde dieren vertoon- lotteidehet bokaal met goutvischjtis en JANUARI bouwen, welke meestal in huur genomen h|ke post /i|n de 29 duizei d frank voor 't den, ondauks het samenhakken met de tu- •\ atcr\an de kast naar beneden, en brak 23 Zondag Trouw v Mana orden Opeen pair hotels neid beslag ge- ïddegoed en theistellen vin het roodebeiculeu/e koeien en ondanks de inenting in scliei\en op den vloei «O.dairligthef» 24 Maandag s Thimotli"us legd, o a het Hotel del'lïuiope, waar ilon van het mimsteiieel hotel, enz. enz met Tirulonte lubeiculosekiemen, na 34 zei Bonneken heel wijs£?een^ De Koste- 25 Dinsdag s Paulus bek heisteihngen godaan werden vtor 13(100 h' ja, ook nog voor nagenoeg anderhalf maanden geen enkel spoor van infe;tie resse het een gil van tn^st en giani^chap, maai veimits zij juist op liet ^cwuhtigoo 26 Woensdags Polji'arpus ank Het opkn ippen van beschadigd en lilioen papiei Daarmee was dus het bewi|S geleverd, dat ^enblik stond heuten bl n lei m eene dod 27 Dondeidags Joannes-Chr 28 Vrrjdig s Cyrülus het aanlioopen van nieuw mobilair kostte Laten we gauw een van de rol-gordi]nen het vaccinede vaarzen Tolko nen geviijwaard te draaien en zij heur haar niet mocht los- 29 Zaterdag s Fran v bales ruim tweehonderd twee en twintig milhoen t net mimsteue van Economische Zaken had sen, gaf zij hare moedei lijke taaK over aan Jo die bij gesirongen kwam op at dat ge- Maan Den 23 Jan Volle Maan an de Staatskas, ongerekend de een- en-ze- eer. De proeven worden nu voortgezet op een Uelier « Jo geel hem daar wat kletsen entig duizend fiank bestped aan het huis- Uit « De Standaard . fokstition van groote apen uit Fran«ch- op zij n K uiten ' » bn pees ' pei.b ' pees ' Jaar- & Paardenmarkteo raad van het hotel van den Mimstei. Gumea \ielen de slagen zoo bedient als de blade- Den 25 Zele, Herenthout — Den 28 W4T MET VLAAMS0HE CENTEN In alle geval, van heden af mag men de ien die waaien beemius ' die pekking kon Arendonck tellen ' Jo speelde op geenen kloon voor BETAALD WORDT, lene straal hoop voor teringlijders. hoop koesteren op den goeden weg te zi|nj cenen keei dat /ij nu dn werk weid gezet Het Ministerie van Nijverheid, Arbeid en voor de redding dei mensehen X ven ichUe ZIJ de zaken _, d line ^""-^6 levensiniddelenvooiziening publiceeit acht- Pioïessor Calmette heeft het vaccien te- handen, klainmig van li t b, twee zend hank, daar komen nog bi] gioote eu dig. Zulks bleek ïeeds geuosg uit het ap- Vier van cle vaarzen dienden als controle braaf zoolang hij ongewassen en onaange- \ an \ an Ooi ley, ten \ an Van den Breug- kleine tapnten aangekocht o a bi| den paiti neutje uit de Naimsche stiaat. dieien, de zes andeie weiden in den hdlsakleed rondliep in zijnshapjapon want die hel den Oude, due en vijftig wan den I lu- «Bon Marché», doch alles behalve goedkoop Maai dat verwenscht pa])ier ' Voor ruim doi gevaccineerd met 20 niiUigi im bacillen was spoetig gelicht bij een gebeurlijke •sveelen Breughel, vijf eu zestig van Ru- deugemeterije en dan vielen de slagen op bens, een en tw mtig v ui Van D\ok, acht een postje van zestien duiz»nd tnnk! twee houdeid duizend frank. van rundeitubeitiilosp die m een bouillon ibloote \ leesch op een gevoelige pliats En \ an Jordaens, lieden van I j t, et-u eh tw ïn- Ook hier v> 'ren de groote slokop papier In het Ministerie van Economische Za- \an gegljcermeeide gil gekweekt waren .nds het avontuui met de goudvischjes, tiff van isiuederb, tw ee en ^ eertig van. Tö- er. diuknerk, ongeveer ten bediage van ken leeft men op Ineederen voet zeventier N i eemge d.igen entte men ook alle T.iai/en >en Jo met dit kaï w eitje belast w erd, durf niert>, enz 1S6.000 frank gebouwen ' Ditgiven voor kantoorineubels in met hevige tubereulose-kienieu, met uit- ; Bonneken Dinsdags en "U oensdags 's Veider \eisieren praeliüga Vlaamsche In het Ministerie van Openbire Werken ruim 470 000 ü , bedde^oed (voor de Vei zondering van twee, die dus alleen het vac- ïorgens met meer ioeren, en zat hij stille- tapijten het koninklijk Paleis Üij elke ens op zijne mannekensbladeren te kijken zorgt men vooi do hinivtsting v n al de woeste Genestei,') rolgoidiinen, 'ipi)ten cine kingen sciuede zal onze Voiiten de pr leht en njk- at hij werd aangekletd Ja eens kieeg Jo doinvan een ïocim ij k verleden voor dö Ministeries Zoo we'deu te Biussel en vooi- gordijn luim 134 dui/end fiank, linie Deze beide proeven weiden elk jaar her- it bijwerkje te doen en dat mocht tellen ' oogen getooveid woideii steden zes en viiltig gebouwen in hum RO- goed (') ïuniill luizend fi mk pipleie haild, dit wil /eggpn driemaal in den loop !en moi gen dat de koster nog niet tei ug noniPii ti gei. hmirceelen vin 2 800 i iO 000 duikkosten i n n eïn nullioeii, mtuu li|k v.in 3-i niamden, dat de proeven duurden sas uit de kerk en de kosteresse voor den 11 te iets prachtig» wil zien, die moet franli Voornoemd Mimsteue «eid onderge- En weet U wat liet in het Fransch gesteld' loen ineu de dieieu slac^el open bemerkte, dat zij ^p korten afbtand dat de kinderen nimmer de waarheid mochkaar getrouw als zustei en broer te blijven ; familie ^ an den fabrikant, geen toegang van eigenwaarde vei gat zij een oogenbhk genaderd waren \an de armzalige hut van ter vernemen Voor hen was en bleef de va- liefhebben _nder de plooien van zijn mantel balde hij dat zij de ondergesLlukte was van dien man, d