Gazette van Temsche

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Gazette van Temsche

Zondag 23 Januari 1921 — 60' Jaar — N* 34

Abonnementsprijs par jitar •

Vooc de gemeente . . (r.

Per potf n 1 binnenland (r

Voorop betaalbaar.

Met recto ansoncen of imkels tt wei

Keren is voorbehouden.

Sandschrtften, %eif$ alt tt} viel opgenomen

worien, worde* mtt wttrgegatn

VAM

EN OMLIGGENDE

NIEUWS- EK ANNQNCENBLAD

BUREEL EN REDACTIE: KASTEELSTRAAT. SCHUERMAN-BOEYKENS, DRUKKER-UITGEVER. BUREEL IS REDACTIE : KASTEELSTRAAT.

Voor aankondigingen der beide Vlaande- /bracht in vioi m uw aangekoihtf gebouwen couomiscre Bullotijn kost, wrairin wi| dingen bi| de li|kopemng overtuigend Ronneken de gelegenheid wiai om op aen

s oei 1 ' * *"

ren builen t kantore lemsche, zich uitslu*- ^/.uiieülijl e kostpnis vijfduizend fiank «dsou iilotn»i"i om een Vhu « he lib- Van de vier controle-dieren, dio nooit ge-

e)

tend te wenden tot E DIUIESM, & ZOON, 30, nmdei dan een h tlf milhoen' papier en • ue vroegen? Iiy.yiL~iï> duizci"' , . ^ sii-cmeeid waien, hadden r-r due tubticii- uj bc

Mirnixstraat Cient Tel 16b9

. .. , ._ Heftoiuisteiie van Fjfiancien s minis roao in een Ter gekolderd stadrüm Tan de staart ie "^p^t mv tt umi ui i < ^ tn ae

rtnrkn-erk' verslonden hiel tweehonderd tinn- nkbiliettenmolen, verslond ruim drie en zes andeie viarzen vertoonden de twee, die t roolste stilte, tl^ kleine m, nnenbtzi^ met

fCVlSUlE 22JAMARI 1921

ig'duizend fnnl

ilf millioen papier en drukwerk Met illen het vacemne hadden verkiegen, jertzaken kunnen stil II\ÏI ' M iai /ocaU

"in het limisti ne van f»ij\erheid en Ar- icbatkistbons werd een heerenhumnge te- ïroote tubeikvlknobbels, maar ae vier ac- 1 et gebeuren raoest^ bij een verkeerd uit-

Wekeli]kschen Almanak

L^rekende beueging ^an Honnekens arm

beid stelt men ?nh tevred°n met kleine ge- ;en céu half millioen aansekocht Een smalere dnemail gevaemneerde dieren vertoon- lotteidehet bokaal met goutvischjtis en

JANUARI

bouwen, welke meestal in huur genomen h|ke post /i|n de 29 duizei d frank voor 't den, ondauks het samenhakken met de tu- •\ atcr\an de kast naar beneden, en brak

23 Zondag Trouw v Mana

orden Opeen pair hotels neid beslag ge- ïddegoed en theistellen vin het roodebeiculeu/e koeien en ondanks de inenting in scliei\en op den vloei «O.dairligthef»

24 Maandag s Thimotli"us

legd, o a het Hotel del'lïuiope, waar ilon van het mimsteiieel hotel, enz. enz met Tirulonte lubeiculosekiemen, na 34 zei Bonneken heel wijs£?een^ De Koste-

25 Dinsdag s Paulus bek

heisteihngen godaan werden vtor 13(100 h' ja, ook nog voor nagenoeg anderhalf maanden geen enkel spoor van infe;tie resse het een gil van tn^st en giani^chap,

maai veimits zij juist op liet ^cwuhtigoo

26 Woensdags Polji'arpus

ank Het opkn ippen van beschadigd en lilioen papiei

Daarmee was dus het bewi|S geleverd, dat ^enblik stond heuten bl n lei m eene dod

27 Dondeidags Joannes-Chr

28 Vrrjdig s Cyrülus

het aanlioopen van nieuw mobilair kostte Laten we gauw een van de rol-gordi]nen het vaccinede vaarzen Tolko nen geviijwaard te draaien en zij heur haar niet mocht los-

29 Zaterdag s Fran v bales

ruim tweehonderd twee en twintig milhoen t net mimsteue van Economische Zaken had

sen, gaf zij hare moedei lijke taaK over aan

Jo die bij gesirongen kwam op at dat ge-

Maan Den 23 Jan Volle Maan

an de Staatskas, ongerekend de een- en-ze- eer.

De proeven worden nu voortgezet op een Uelier « Jo geel hem daar wat kletsen

entig duizend fiank bestped aan het huis-

Uit « De Standaard . fokstition van groote apen uit Fran«ch- op zij n K uiten ' » bn pees ' pei.b ' pees '

Jaar- & Paardenmarkteo

raad van het hotel van den Mimstei.

Gumea

\ielen de slagen zoo bedient als de blade-

Den 25 Zele, Herenthout — Den 28

W4T MET VLAAMS0HE CENTEN

In alle geval, van heden af mag men de ien die waaien beemius ' die pekking kon

Arendonck

tellen ' Jo speelde op geenen kloon voor

BETAALD WORDT,

lene straal hoop voor teringlijders. hoop koesteren op den goeden weg te zi|nj

cenen keei dat /ij nu dn werk weid gezet

Het Ministerie van Nijverheid, Arbeid en

voor de redding dei mensehen X ven ichUe ZIJ de zaken _, d line ^""-^6

levensiniddelenvooiziening publiceeit acht-

Pioïessor Calmette heeft het vaccien te-

handen, klainmig van li t b, twee

zend hank, daar komen nog bi] gioote eu dig. Zulks bleek ïeeds geuosg uit het ap-

Vier van cle vaarzen dienden als controle braaf zoolang hij ongewassen en onaange- \ an \ an Ooi ley, ten \ an Van den Breug-

kleine tapnten aangekocht o a bi| den paiti neutje uit de Naimsche stiaat.

dieien, de zes andeie weiden in den hdlsakleed rondliep in zijnshapjapon want die hel den Oude, due en vijftig wan den I lu-

«Bon Marché», doch alles behalve goedkoop Maai dat verwenscht pa])ier ' Voor ruim

doi gevaccineerd met 20 niiUigi im bacillen

was spoetig gelicht bij een gebeurlijke •sveelen Breughel, vijf eu zestig van Ru-

deugemeterije en dan vielen de slagen op bens, een en tw mtig v ui Van D\ok, acht

een postje van zestien duiz»nd tnnk!

twee houdeid duizend frank.

van rundeitubeitiilosp die m een bouillon ibloote \ leesch op een gevoelige pliats En \ an Jordaens, lieden van I j t, et-u eh tw ïn-

Ook hier v> 'ren de groote slokop papier In het Ministerie van Economische Za-

\an gegljcermeeide gil gekweekt waren .nds het avontuui met de goudvischjes, tiff van isiuederb, tw ee en ^ eertig van. Tö-

er. diuknerk, ongeveer ten bediage van ken leeft men op Ineederen voet zeventier N i eemge d.igen entte men ook alle T.iai/en >en Jo met dit kaï w eitje belast w erd, durf niert>, enz

1S6.000 frank

gebouwen ' Ditgiven voor kantoorineubels in met hevige tubereulose-kienieu, met uit- ; Bonneken Dinsdags en "U oensdags 's Veider \eisieren praeliüga Vlaamsche

In het Ministerie van Openbire Werken ruim 470 000 ü , bedde^oed (voor de Vei zondering van twee, die dus alleen het vac-

ïorgens met meer ioeren, en zat hij stille- tapijten het koninklijk Paleis Üij elke

ens op zijne mannekensbladeren te kijken

zorgt men vooi do hinivtsting v n al de woeste Genestei,') rolgoidiinen, 'ipi)ten cine kingen

sciuede zal onze Voiiten de pr leht en njk-

at hij werd aangekletd Ja eens kieeg Jo doinvan een ïocim ij k verleden voor dö

Ministeries Zoo we'deu te Biussel en vooi- gordijn luim 134 dui/end fiank, linie Deze beide proeven weiden elk jaar her- it bijwerkje te doen en dat mocht tellen ' oogen getooveid woideii

steden zes en viiltig gebouwen in hum RO- goed (') ïuniill luizend fi mk pipleie haild, dit wil /eggpn driemaal in den loop !en moi gen dat de koster nog niet tei ug

noniPii ti gei. hmirceelen vin 2 800 i iO 000 duikkosten i n n eïn nullioeii, mtuu li|k v.in 3-i niamden, dat de proeven duurden sas uit de kerk en de kosteresse voor den 11 te iets prachtig» wil zien, die moet

franli Voornoemd Mimsteue «eid onderge- En weet U wat liet in het Fransch gesteld' loen ineu de dieieu slac^el open bemerkte, dat zij ^p korten afbtand

dat de kinderen nimmer de waarheid mochkaar getrouw als zustei en broer te blijven ; familie ^ an den fabrikant, geen toegang van eigenwaarde vei gat zij een oogenbhk genaderd waren \an de armzalige hut van

ter vernemen Voor hen was en bleef de va- liefhebben

_nder de plooien van zijn mantel balde hij dat zij de ondergesLlukte was van dien man, d


Allemaal nichtjes en kozijns — littkkirii

plaatsje Agh i, in het ti9 te Amsterdam, Hbo

te Londen, 17 52 te Brussel tn 19 3d te Panjs

Wanneei uien de uitgaven in 1914 vooi

fcteltdo i 100, din bekomt men vooi Sep

'embei 19_'0dt volg ndecijitis Biusselja:

PIIIJ&37J Londen 2'b Amsteidam Aa

Belgiscie Leening van een Milliard aan 4

met trekkingen — l>o inschiijvm^ op tlezi

leenin^ ?al plaatb lKbbeu van 1 tot 10" 1 e

bruari a instaande

Om geduiertle dit tijdstiji overhst t

•\ ei mijtlen. laat de aiauqn* t intralc di.

la Uentïrc iu "lemselii tidh Luie- küeule

weten dit zij \tin Imlen af de ïiibchiijvin

gen aan haie vvinketten zal aanvaaitle

zonder kosten

Deze leennu' Ii Ii lijft >vn Ono neks i

van 20 obligatie n Ik v ui ^jiiti mken

Intrest 1 /o MIJ \ n bel istui^, u uliu,

t [i 10 I mil ill \all ledel Jaai

Uitkecrmg looi tiekkiujen met loten va

1 OtXV 0) - ^jU.utie' - iuüjtiLU - eu oO, i>0

Uitgiftprrjs ^uo fi per titel van 2oü fr

Een maT van gewicni — Te Bourses is ee

man ge^toiven die er, binst zijn leven

mocht op bogen dc/vv aai stevan defians^h

mans te zyn t Is zekeie Pieuc Guindokt

nnncmei van optnbiii vvoikcn HIJ wooj

niet mindei dn lii kilus eu als men hen

1 mgs de stiaat zag g ian zou men gi

hebben een reusachtigen vlee^chklomp voo

oogen te hebben.

De botcrhandel weer vrij — Wij lezen ir.

Maasbode „

' Zooals men weet bobben de Engeische

Bekfisiheen Duitsclieicgeeungeu indeitij

een overeenkomst ge lolen tolgeranieuhj

ven aankoop van botet op de \ deila^dsch

en Deensche maikien Alleen de iigtenu

,^en konden aldus koopei zijn en de puti

culieie handel werd uitgeschakeld

Naar wij vei nemen heef t de Engeische re

Q ^enng besloten al te zien v an dit sj st et

LII op 1 April a s den boter handel neet vri

'e geven /ijnwy _oed ingelicht, dat z ii

> Igie dit vooneeld volgen en 00n|op

uil a s deboier vveei vrijgeven indit

t mini tene vin bevooiriding aldan voo

Aten tijd de vooriïden bolei heelt opgeuimd


Zot) dit bericht juist is v\ oi dt eens te meei

Ie handelspolitiek van den heer Wautei

jesebaamd.

BrussalscHe. stiaafnamen — Een postkaa

et nauwktuug Vlaanibch idres, ook df

rutniam, te Molenbeek in t Waauisch

>vam iia 11 dagen teiug tooi/ien van de

veetalig n. steinpt 1 " ïebut onbestelbaai

Moest zoo iets in omgekeerden zin b v

Antvveipen gebeuren, da ir zou ecu orian

opsteken '

Nobelprijzen - Van de 101 Nobelpujze

e sedeit 20 Jiai "weiden ui ,'eieikt, wei

*n ei 4 ain viouvven verleend

"ausshjk Pelersc'iap -DP H Vader, die

Ler zal ZIJD van den onlangs geboren eifïns

van Lu^embur,r heelt dt zen een groot

>?aiek vveik ten geschenke ^tgeven Hel

erk vervandigd in.het atelier vooi moza-

^ in het VatiKain, stelt voor tie bekt nde

ladonna delli t^edia vvaapan het ongi-

„i 1 door Raphael, bembt iu de galerij Fitti

dtlo-ence

Verscn en bevroren vleescii Het is> vei boden

ï denzelfden winkel vei sch en bevroren

eschvooitkomende var dezt Ifde veesooin

te ve.koopen leder winkelier moet in

^roote Jetter^en op m toog-vallende wijze

iti zijn v\inke' lanplokken welke soon van

eisch vleesch hij te koop aanbiedt b v

levioren Oaseuvleiscli en veisch schaptn

vleesch j versch osseuvleeseh en bevitnen

schapenvleesch, enz

Portugal — Ie Lissabon hadden ongeveer

lOOdames uit de eersie standen, vvaaiondei

de dichtei essen dona Branco i>n dona Mana

\ /deCarvalho een v i?nek tot den eeislcn

minibtei gericht om mei het keistfe

st de politieke geva ïgenen Tan hun fa

milit telattn tcugkeeien Zi] boden/ifh

zelf als gijzeUitsuis aan gedurende die

digen De eeiste ministei kon niet beslissen

zonderden mimsteiaaden do iajdkon niet

beslissen zonder het pailement

Met al die he^piekingen «aren de kerstd"

t n v oorhy «eg i in en er kv, am niets v an

het mooie plan der dames

De getalsterkte van het Leger der Vereenigde

Stalen — Oveieenkomstg het vei langt n

ml^edrukt door den secretarie van het de- ,

iai lenient van Oorlog, heelt de Senaat eeni

fesolutie aangenomen, vvaaibij de gel

•-'piktt v in het staande legei wiidt'

t 117SO0Oinstede van 1 0 ÜOÜ nun.

De toestand in Ierland — In lit i „ mi'J .iwir «e -aarden!

met 11 tc=chnjven op de

Lecnuj met Loten ; Verwtestt Cew'stei!

Lolen ie veikii|gen aan 200 tr

Inseinijvingenko leloos vin heden af bi

Ohisl Roas-Eouwegh

Wis^elajent, Kasteè suaat, 99, Temsche:

P b Niamlooze inschrnvmcen wordt

air v aai d

Broodommelstts — In een kom wordt a

ons oud hioml /mdti knist tijngt wieven

in ld I vv" me mt Ik lot men t

daai oij h"t deeg en b ikt de ommelette aan

eén kam lichibru-n i\u laai men de koek

mi de pan met den gt bakken kant opeen

lelsgitiotei dersel glijiUn, Iiglop den ongt

bakken I J IJ t iii^ 2> ^, imbotei in kloutj

s l-„t ut 1 ckpp n ov ï de onu lelie in

enkiilutjin zt od U d biume kant \an

de ktek bovenkomi L iat dt ommt lette nu

aan den ondukant ook lichtbruin bakken

behuil zi tl in op schotel la< t ze beKoelen

en bebtiijk ze met appelmo s

riet groetei van dj Natio"als ï';g — Jlimstei

Wau t ishtdgeviaa^d ain den bi luuidei

van de school waai zijn docht Ujeond rvvijborlv

in^t, du tt o Islnn v ui hl t vt ï

pu Minde ,>i >eien du \ ui ïhnKchtv ig

Du In l htd wil h< iu vt ivv II

\linisi Des iet ii It IM u„ i heelt ha

vol^ena vtiklaaid "De het r Wauttis

heetliuj ovtrhet vooi val gcspinken Hij i

zeei veiontvvaaidi„d ovei de belachelijke

oeieningei,, welk nu n zijn doehtei wilde

ople_gen Ik heb hem geantvvooid dn indien

ik t v l e akkooid ben nipt dt |>ogin

gen voor et eden liefde vooi dt ,i itional»

vlag in It zemen, ik het a innend* va i

dn ug ils leronbtht dig b schouw

Di /ui /al Ii. u vel ei vult) pk t j i

in hel l'aileinent

Draaioigolspelen. - Diaaioigel-spelen is

geen slecht baan'je vooi gewe/en officieren

vanhetleger, vooial als zij het uitoefenen

in hel Loudensche \\ esi end

Onlangs nep daai een gewezen officier in

unifoim, maai niet een maskei voot het gezicht

met een diaaiouel, torn een vioeger

colle„ 1 met wien hij op een buiPau had gezeten,

Hem ain zyn houding nueiidt te i er

kennen Uechei v in een i ^cuing-.depiite

men* weid gewaaibcnund en ue/e begit

zich i lai hi n toe, om lat de iiuem in ofh

ciei ziekenveuoi had en nog „yue volle salaiisvoor

weik nok, vv laiaan heidipiibt, _e&aolei en geieikend op de eon-

'e entie van Mad'id Deze conventie heeft'

•t'ril'ing op t'o nieuwe taueven voor

bi even en pos piketten, op de vei/ending

vt o postwibsels abonnemenUn op digbladea

tn tijdschriiten, en^

— Fn na weet iedereen dat, om naai den

i"emde e leizcn, ge moet vooizuii/ijn

leen laspooitoncoiüf'katen enz enz

Len m ledei met haar v ïjfjaiig kind wilde

('t e wei k de Zwit«eische gren^over doch

vv idler / gehnudin omdat haar5jarige

n 1, ïeen paspoit had 2d-~, geen bes

vsn _i ed gedugen goede zeden ,3de,

,>i n bev iib ilit het middt Is vin bestaan

b d 4d ! keen peimit door de militant

uv-iheid geletkeiid om het hndte veilattn

ei et n n tuvv vadeiland, apdeis dan de ver

bendene i, te gaan bewonen en ten 5de,

onu' it h t zijn eenzelvigheid^-kaartniej; bezat

Ze» vaiend le?eis dit is geen lol, zulle,

is cc ite ï dees week gebeuld

^ ctlge p

a) ^p ui b >é jes op zicht aan 3,60 */„

b> sfja *Tr-fi»s vooi *jiar a in 4 °l„

c) l\ lat urn ooi 5 j lar i in 4 ]/i "/o

il) Git)i dobb^ aues 10 11 u ain 5 V

s jiars — Alles Vrij v-aa takseu

e) ( ht tk itktnmgen op /ïeht

g

Aatwerpen's Boa"sr &, Hypotheekbank

Naamloozt Ma itschappij

Ivapiiul MJT \I1! ItlDN 1-RWKS

Zt e! Xli Jabndensiraat, Nr 13, ANTWERPEN

tr sticbi in l'90ü PosLchtch Rekening 019

Telttuon 3i)81

\geot I SCdUliRMAiN, lemsche

Wis eligent lelefuon n" il

IN B — W uar de Maatsch ippij met \ei-

U,etwooidvd is, kunnen aiom_riachie

pusonen zich vooi een agenisch tp aanbi

lat n

LACHÈDI MGEIM.

Vchill keu wis tleia t-eisltn keei mar

-mooi „ vveèbt

— V\ elim, , v lod-j de mo dei bij ?ijne

tl uisvoiiibt, V hebt go in tla sehtiol al iet

„< e dat'iet

oveialh tzelfde ib tiu.sktijgik slagen

c i ui de stho 1 OOK

Zekert Ian, b >üreiii on, ging tiouwen,

i il. 1)1 i Ub v ui o]i„ iiimitl tf zijn. liep

1 b d Ion 1 t^ i i L tl n kop te^eli (ten

m

— Ma i ] ijl j >r,t n, ieiilehun di v idei,

^ in iel i ut/win lineenmuen \an te

ti nv t,! ziui, _e met bitiven ' Ben ik ook

niet jelrtMlTv tl'

— Ja, VoJ„i,zeide Jan, maar met u ivas

hit he 1 Wdtanileib, „ij zijt met motder

gctiomvd, n ik nioHi htt met eene v ï eemdodoe-n

'

lien jong su nik k i il etnen heer tegen

— Mijuh ei,/ou 11 „IJ ilb tu beliett,

vroea; )nj mij mei knnnt-n /eg„en, hoe

lutLctib' Ueheei tiekt w ehv illtndzijn

uuiweik \ntudje, zeide hij, t ib nu juist

het kw aart v ooi 5 ui tn

— Hi, gt til, ik d ink u v\ el, tegen 6 uren

uioogi .je u ïjne botttn ku^seu '

— v\ el, cU vlegel, zei de beer, en met

opgeheven slok loopt hij aehiei den deugniet,

die fel üeenen maakte.

— He, Mijnheer wat is er ' roept een po

htieagent, gtj loojn zoo '

— \\ el dit vei uoekle lieii„ol daai viaagt

mij, ho litt hetib, en dm op zegt hij, dat

ik tegen o u ï en zij n botten kan kussen ''

— Il ;a&i il dan niet, mijnheer, zei de

agent, -ij hebt nog lijd „ ^

lk hel) al van alles gepiobeerd om 'uen

nieuwen hoed te krijgen van mijnen man,

zegt Madam \ an Zon Ik ben f lauw gev ailen,

ik heb^egiezen, gehuiki, getierd, ge

drtigd, lu/it gam takt Up den duur zal

ik noginet vnenuitnaj) in eten piobeeren

Luibreehls lag ziek te bed en de geneesheei

kwam hem bezoeken

\\ elim, zegt de vrouw van Luibrechts

tot de 1 geneesheer hoe is t ei mie?

— biecht, k zal bij htm wat blijven

— Na een kwai t uui b zegt de geneesheer

madame hij is dood

En de viouvv van LuibrechS begon te

weentnenl kernitn imar mijnheer, t is

toch 7ekei niet w m d il km met 7ijn '

Wan op LuibrpttH*- du i ent llauw tt had

gekie^ep tn vveei was bij^_ ^ omt i,/ei

maai \ til\"f, als den dok tooi het ze^t moet

het -waarzijn, die weet het immers betei

dan gij'

Neen, zem eduw e Pardaf, \ an Bercbem

tot haren aanbidder Ik heb leeds een man

«->euiess »rd»endat is il genoeg Als ik

ntg trouu wil ik eenwedunenaar hebben

die reeds tam is '

Giiisl. Roels-Heirwegh

WISSEL

— IvA,STLELSTRv-s.T t>9, TEMSCHE —

verltent op deposito itkemn^n

Op zitlit i 1/2 °„ —Op 1 j 11 4 1/; t Y\ji i]tiiti*sler bij de l,pn-

i tl 11 mei Ie Ie I td' p 111 " nul Anna I ou b uil z b

ilh , Jnzel Vin Pu)vpli!e st ttpsm wed van

Coleti n uitisci l)i' \Mdcrmel HU-J Theresia

Dit nni k huish w d v 111 Allon-Jozef flellintk\

btitlcn jlli ei

gand van Basel

dei Bui gei stand en Ue\olkin„ 1920

Intiedmgen

Gebooi lens M

Tot

I '3

Ve=nging van verblijf t>6

Oveilijden<

Oveibienging ^

lüUal 120

Litl etlingen

M*il)jijf ^.83

Totaal 124

Vtrmeei dering 26

uelal lnv^ oners

74

V

ST

80

115

1772

Tot

OS

1(59

GUANOS

un ALLB AHDLK-. MESTST0FFBN

del \\ iHiborg, \olyeic-. de nel

Depots te Ancvsrerpen, Gent, enz

BE^I KOOP ~o- MUAbT PRIJZEN

D. FERKET, Sinay, 0. VI.

tlijuili-? m i SI üiibti i It Ui veren

Dontltiu o in Üc Gioolt t>Uue » ifSiulfiltoUs,

GÜMEENIE TEWSLHE

h ilhohekt kring Al.kPrslraat

Zondag 30 Januari 1921

Juitengewoon Prachtig SCALAFEEST

ihiur ilcn Ualholukcn Tuirkrni,,

" Willen is Kunnen »

mt t it- welwilende mttl''\\t.ih.Dg \\n den

mpbonisflien knng, en \JII Jen bt.ioemden

luclilzanger \an tien - E len » %an \nlwetpen

PKÜGRAMMA

1 Opening^luk door tie Symphonic

3 Optictlen dor leerlingen

5 0* fpnmgen van at Oljmpisclie spolon

i h'tichtzjn^er

S, Tlio Brotheis Dumklson naoLilen

0 Mili o/m bttLt dooi de Lei linden

lü miiuiUn pooi

7 ü| c iim_,-iiuk ^ 001 Svinplinnic

t> Kill! 111/ W

9 h ilihuUn, qel j' lij ii^e oi fen ngen

) ui dt 1 uigi 11

111 s it]„ ) io!iiien

1) 1\ umi ko ft ins


O P E N B A R L VïKIvüOt'iNG

van een

te Tcmsche Yeldstiaat Beestenhoel 336

De Notaris lit. •-U1 ACl'UKWElt le Tenisclie,

Veeralrj il 5 /il opuilj-ur \e1k3opeo

Een Winkelhws tr ienische Veltlslraal, 236

palende oosl de Veldslriat, 7ind de herbeig

- De Veile os » viest SI Ri liard Van Esbroeck,

noord M Frjn» lionbleyn-Ui. \\ jchtei

Bewoond loor M Leo Veigouwe", onmiddelijke

ingebruiMrerling

ENKELL FITTING

Dond idig 2"Jjnuili 1921 omslipl3uie

mmilda„ 1LI Ilirbei,; « ÏUPUwe SU r „ te

lemsclie liook Hei Akl •>!- en küsKelslialen

0PB1BABL VEKKOOI'INU

vjn een

WINKELHUIS

/; nut 67

ik >

leMiife iife d i « t \

Een M 'loon wiul Huns Ie lemsclie, Kasteel

slrjjl n» 67, beeüc U n° "16 k „root 5 aren

80 cenluren

\oiliuuid ainM A 0>s Zjman tol 13 October

1926 nnGSSIr s jaais belialb a-per Irimes

lei tn op \ooi 11 in l

E rise Zilling

VRIJDAG i Ft-BltliAllI K>21, om 5 uieslipl

naniiddat it lunsdie, Ier geliooizaal \jn liet

d l

te TEMSCHE

DL Nol »is PUL \\N Dl PCIïRE le Tem

sclio zal opent ui \eikooper JIL gewin van

Gemeente Temselie

Een koips \an 10 Woonhuizen aan de Kouter

lirfdb t,ekirlasire•'' "PSl tg ge

koek I eblitn

Een be7i ik 1 m 01 / m ifej/ijnen zil u over

luis, 11 d I m n I m I Ike kwablcilen mrgms

zoo «o dkuopvinill Allta is „pticki-nd voo-de

,,menen Men amvnrdl alle rer ir ilien is

allnd seffens en in volle vertrouwen bed end

Honen le irel uw. Iwsli Ilinj;» midli wor

d, n, I) de» WIJ U HIUL heleelde (,1 oelen _

Ernest C steleyn Veimeulei

Kouterstraat 3 TEHSOHE

Let goed op liet adres Ecne roodi. laars

ateeit boven onze deur,

VAXELAIRE CLAES

GB0EHPI.AATS, ANTWEBPSN.

Maandag 17 Januari en volgende dagen

Tentoon- ei

van WITGOED,

Linnen, Gordijnen, Ondergoed, Zakdoeken, Bargiën, enz.

• ui TEM; E WOKE PRUZEIK.

BAX» QUE CEKTTRAIiü DS LA Di-MDRE

AALST

Agentschap der SOCIBTE GENERALE DE BELGIQUE.

Gevestigd te Aalst Assche Beieren fWaes), Boom Dendermonde Geeraardsbergen,

Loket en, Hersele, Ntnoie Pueis St Nikolaas, Hamme

Bijhuiste TEMSGHE, 58, Kasteelstraat, 58.

Wmketten open alle dagen van 9 tot 1 ure ('s Zaterdags tot 12 ure).

Geldneeilegungeii op korter of langen teimijn —Dl konto en inkasseeung \an

dissels — Aankoop tn icrkoop \ in Fondsen op de Beurzcr ian Biussel, Antwerpen

K op 2 Hel woonl nis IS" 4 bewoond door

J-m Üc R >eek i 2 7o Ir per wei k

Koop 5 lid wüouhuisJN b bewoond door

Aii^tiJst J^^i^be L 3 15 11 pel weck

en het Buitenland —Inkasseenn^ vondel kosten \ in Koepon*; en uukeerbaie "waaiden

— In bew nineminp \an aileilei ki slbare \ooiweipen en titels — Rekeningen

met gemak vin kiediet — Geldleenmgt n op titels blonder en koopwaien — Veihu-

koop 1 II* i wondnm V 8 bewoond door rnijf van bi indkofleri — Verkoop -\an litl^ische Staats- en Sta itsschükistbois en

\itioi Pil iel iö lo Ii pel week

küop

p

o 11 I wooiiliuij V n Inwoon' doot

vu luw I

' i \ i \ 11 n i ö 1 > Ii 111 utek

II « T ! u N 12 ho \ oud door

Hypothecaire w inden — \azien \ in trekkingen — Allerhande inlichtingen

L H lo ti | i « u

k 1' i w i iu s \ 1+ bewoond door

>1

De INSCHRIJVING is open van mi af tot 10 Febrnan

PRIJS VAN UITGIFTE 80 %

't zij 200 fr. per stuk van 250 frank.

iMitteejerstaarde de intiesten >eed» loopcn %an il dtn 10 Jammi '9 1 zullen de

inschlljv LIS geene verloopen intrest daprenbij te betalen hebben I i zal de inschri)\eis

\ooi den 15 April 1921, datan op de develkpde dn" cciste tiekkingen moeten pUits

hebbon, een vooiloopig bewijs (ctiUiciil) am diagu ifgelevoid worden welke zal

dienen \ooi de drie eoisle trekkingin van \pril, en verders \oor doze van 1 luni 15

Juli, 1 Scptt mber, 15 Oktobei en 1 Decembei 1 '21 — Vuur den 10 Januari 1922 ^il liet

cei hiic t U \enu^seld molden zonder overeenkomst \an nummeib legen eene defini

tiefe obliRatie koepons van 10 Jantnr er a ïngchecht die d in erkel zal deelnemen aan

de tiekkirg van lo Jinuan 19Z2, alsook vooi de volgende tiekkingen

Men schnjlt \an beden af in ten mijnen buieele

IS.SCHUERMAN, Wisselagent

Groote Markt, 9, Tegasche, TBLEPHOON n-ai,

W IJ N E N

Huis J. De Ganniere & Cie

KORTRIJK

Vertegenwoordiger Jos. Schuerman, Temsche

"Wijnen op Flesschen

(fksüi niet mbegrepei) De lie sclien woidtn aangerekend lan fr 0 u0, maar

wolden JJD dien pujb let uggenomen

Tjfelwijn

1918 4 011 de II

Loles Dmdognp 1918 4 2o leN

Si Andre de Culizic 1918 5 00 cllofl

M-S>eiirindeCjdournc.19L8 5 fil)

SI Emilroi 19tb bOOde fl

Cliaieau Urose 19ib

Tours half zoel 4 "5 Ie'I

» üia\es S 00 di fl

Wille Por lo 3 8 I II

Roode Por lo, (volg hoed ) 6, 8 Ii tl

Extra Mal ig- /»arle 7 00 de fl

•Wijnen op Stuk

Frinco \nchl en irUmrethlen n ustc Stille Al on/e fransilie

reclitsheeks bij de Pigenaars jan^ekodit

wrjiei zijn

Palus Medoc

CoKs Cjslillon

SI Andie e ( uhzac

1918

I'IIS

14I8

8S0 Ir

100 b

10ÏO Ir

Pions ir

Cl il l»i m éjoni

LI il M ml „mil in

1918 110(1 fr

1 18 11 > I fr

'918 1200 'i

lü 'T MEUÏ.EKGJW

Hoek Valk- en Kammenstr. 18, Antwerpen.

Groote keus van Winterpardessus

en Regenmantels

voor Heeren en Jongelingen.

LAATSTE nieuwigheden en VER-

ZORGD WERK. — FANTAISIE

BROEKEN. — STOFFEN en VOEDE-

RINGEN PER METER. - Voordeelige

en vaste prijzen. — 's ZONDAGS open

tot 12 uren.

KOLENDEPOT TEMSCHE

— Comptoir Gharbonnier Maritime —

ZEEDIJK TVi- 1.

Allerbeste Iiuiakoleii - briketten - machienkolen,

te bekomen aan de geringste pi ijzen

In "t Groot en in 't Klein.

NIETS GEKORT VRIENDJES

e krijgt noch worst noch B.S.A. (trois fusils)

Door het Mlnltterl» vu Oorlog aangenomin.

Waarom toch niet eens Inlichtingen gevraagd over de motocyrletten en rijwielen B _ andere infill*- merken x — ^twiiriïii Schrlift Jicucii heden

nog aan de algeraeene agentschap voor Belgifi P PLASMA\ 20 boulevard V a ir e Umour e

Brussel Telefoon Brus 3412


TEN BUREELE DER

Gazette van Temsche

gelast men zich met

Alle Drukwerken

Plakbrieven voor verkoopingen, feesten,

concerteD, enz., doodsbrieven. doodsbeeldekens,

allerhande omzend- en vrachtbrieven

visiet- en adreskaarten, fakturen, brievenhoofden

en enveloppen. Kaarten voor schietingen

en alle prijskampen.

Specialiteit van Beeldetes met Portret

Verzorgd Werk. — Spoedige Bediening.

De beste reklaam is ANNONCEEREN

de « Gazette van Temsche ».

MÜE! VRAAGT

Metsers Plafonneurs Tunmerlie

den en/ %oor den hei opbouw \in

de stuck. \ in DIXMDIDE en onstie

ken Zich werden Hoiel de li Ville

de Dixmude te Dixmu de by Billiet

tetenoier de siati

Grooten Afslag

OP DE

RIJWIELEN D'HONDT

ONMOGLL1JK1 CONCbRhAnL

Komt zien en oveituigd L Mijne njirielen

-oorden in lift hui» zelf gemaaiu

\\A\RBORG 5 1WU

EMULIhbREN ,N \hRMCKPI h\'

D 'Hondt-Goossens,

VELOl \BRIKVNT

EL V EKSELE.

KRABT U NIET MEER

Deznlf«L.ueïfei » geneest gron lig

Scliurl Hjmworm A Iderspattif,!. «t

ren, llillepuisl]es \l ie Hu d;ieklen

Ilonderdinaal werl rjm l d in

gepolierde ZJU

De | 01 fr 2 50 - 5 00 en 10 00

Ëisclit tde Dut* el

Vra igt de 7eep Lucifer het s uk 2 fr

Apjllieek Plusquin Roeulx

en in jlle Apollieken

Uitvallen van Haar

Houdt op na de eeiste behandeling H< 1

roeien in 14 dagen Betalen na genezing

rochuur b Di T Brone gi at s te P rijgen

0, PieJbaufstraat I uik Pormllon

BOUWINGEN

Voor uu e nieuu e Bouw en Hei&tdlinp

erken, wendt IJ in \ ei trouw en tot de

» ikende lnma

Eduard Sinet-Zonea

Meester-Metsers te Temsche

Levering van Kalk en Oment per w agon

»an uiterst, voordeihae \ om wan den

Werkoidus en besUllmgen «fi

intvansen by den ?a ikgelatujde JULUb

MtT-Wl N, Gemeentcbeambti Kasteel

itraat 57 iemsche

Be« ei kt eveneens alle soori en % in vei -

• keringen op het Lc\cn, Brand e" w-erkngevallcn

Hoofdaeent der »elgi che M laischappij

in Algemtene \ u zekeringen A. (j fee

»estigd ie Biussel

Nieuwe Potbakkerjj.

A BOODTS Hl VAN DER VIEREN

Boodtsstraat 11, TEMsCHE

Te verkr i„cn

Vlaaikoinmekens

Alles orlcn von blocmpoiun ond tot

M. en J. de BAETS, Gebroeders

GENT Winkelstraat 9

Verzekeringen tegen bi and diefstal, onge

vallen buigerhjke\er mtnooidehjkheid

auto« motos IE EN TSTIRMIN v\h \Er,

tegen T HAGEII-% enz

RAADGEVINGEN KOSTELOOS

I oordei ge vao aarden

Bn si se V ultc afpji

Tele' 1414 Telegram Assurances, Gand

Goed» agmtt 1 worden geviaagd

HUIS \ 4.N VMUEOÜWEN

Charlotte DE SMET

Rasteelstraat 15 TEMSCHE

—o

Mer enen PassemenU ncn — Bo' luur en

Biclkaloens —Luien koicellen Ondergoed

Bus —[ anlaue Knopi ( n Kanlen Spogen

— Col^ Mm hellen Brolenes — Fut,elsehe

Hreiwil en Kousui — Keul wei ken Poeders

en Zeepen —PapicihaiiGLl banlacien en zichtkaürten

Mode boeken, « WCI DO^S n

Algemeen Jepotder mode boeaen 1 Elile

m)IcFi>oule mod Francaise HCnnlction

p n-i

iini 1 Enl lueciqu Ie Filn en Bi o Ie

l iinis — Men nunitabo^iiemenlLU

Sparren te koop

Uiei stig M oi ill

te fem^cht

j gen f bij Al

Veile

Beun van Aotwerpen.

van 13 Januari

Belgische tert 2» reeks 59,00

Eng) H8 00

menlan Ische met pieraie l«20 IJ 50

ï \nsclie Rente *•> ^

iit-dit National (fnnsche) 465 00

Culules nieuwe

serie I

. k

goud

BlaLnBlancaobliK

Bra lhe furd 18U

1883

1910

1008

Bresil 189.

Punimbuco

Cl ïli 1911

Uiuguav

Urug iy Cedulen

Cl inal89s

, 1913

J„pin Railw

1899

Cuba

Dcminicain

D utsclio Rei te

Mettalhques

\ itionalen

Bulgaue

Pi menie 1910

Spoorweg Mechelen-ïerneuzen.

Tidehjke dienstregeling der reiagsrtreinen tuseehen Terneuzen «n Mcehdtn

I begonnen op 1 Jaruan 19.1

mheibtelling Schatkistbon 1921 99,25

uonale Herstel'ing

89 50

Coüg Beige 1906

67 0

Ai nuiteiten

6" 35

Bi - 'spoolwegen

63 iO

loten

-«00

Ge neentekrediet

68 75

Gemeentekrediet

87,76

Ai t« erpon 1887

65,7o

1903

54 00

leening 1917 8X50

kasb mitkb 4 ï 02 9 0" 11 18 14 24 15 47 '* 19 21 26

5 07 9 1» 11 23 - 15 52 18 24

4 al o 2X 9 2i 11 35 14 38 lb 09 IS 36 21 45

o 04 o 35 9 31 1144 - 16 16 18 41

5,11 42 o 3;. 11 4° '1 "0 x6 2i 18 0 21 57

=i 1 J 5 40 O 4 > 11 n3 - Ib27 18 o4 22 01

t 10 4 43 5 'ii b 04 b 47 9 ol 12 00 l-i 04 1H; 4o 17 43 10 20 ~' 15

4 1 4 a0 . 6 11 O 4 1002 12 14 15 11 10 52 1" 52 19 27 22 22

4 4 4 "V7 i 8H 10 01 12 2i » 16 ")8 - K !4

4 2.) 5 0> 5 54 6 27 7 04 10 14 12 '6 15 21 17 04 18 02 19 39 2- 32

4 3-1 5 17 « 7 09 10 21, 12 3 » 1 09 » 19 44 ••

4 41 5 14 < ' ID 10 27 1' 38 15 1' P lo 18 13 19 51 »

4 b 5 21 6 14 6 50 i (0 lu 42 12 o3 IT 47 17 31 18 26 20 0 22 51

5 01 6 19 6 55 7 3D 10 47 12 08 15 52 17 Ja 18 31 2il 11 22 66

110

5 22

5 31

o 38

5 4i

>)49

5o7

6 04

6 lo

b?0

6 26

6 36

b 4b

6 51

6 515

- 04

7 13

7 20

üit \ntwerpen (Vlaamsen Hoofd)

z n

5o8

6 07

6 17

6 28

6,41

6 30

b 43

6ol

6 58

7 03

7 07

7 lo

7,31

7 38

7 43

7 49

7-.9

8 09

8 14

8 21

8 27

8 36

8 43

9 10

9 23

9 31

9 42

10,

10 43

10 oO

ZN— Trein niet rijdende op Zondag

Maarasch t oo 1

Zwyadiccht

Bureht doi|

Crujbeko dorp

Biisel doi |

RupUmoi Ie

Stecndoi| doip

Temsche stalie A

ThielioIe dor[>

Fhersele

Hairme brug

11 10

11 23

11,31

11 3»,

H,43

11 47

12 0r.

12 13

1/ IS

12 24

12 34

12 44

12 49

12 Ob

13 02

1pij ZURXGH, aangenomen loor den

Btrl^isLtien t>l ut en \selke geüui ndc meei

dan 5 j lai 10 Bel^ic meeiieD bjval \eiwieti

mtt het oioolste reseive fonds en \ooideehg

ste vooi waaiden

Verzekering Brand op t Leven,

Peerden & Vee

lie soorten ^.m liOLËIV

in t groot en in t Man

SIEfcMtAKKEHIJ PüTAAKDE

BOOJlbCHE PANNEN en ,'LWhl K \Lh

Landbouwers!

ZooaK vooi heen oniiïOgelïjUe con

curentio liet duano falntk \an Hui^ht

is LLitij, in welkin^ \ in he len al is ei te bekomen

K inslgu ino 7 X 10 X * Samengestelde

Meststoffen 5 X ° X ^ Wi Jale Ammo

nul Supuj Itosj haai hainiet, en7 in goede

zakken eo onder waaibori, \an den staat

Besle Zaailynzaad Sucrema ver^ingt

voordeehgde zoo kostel ke Hi%er

BebleVOIlLÜR Dokkir, zoogoed als nieuw,

te Koop am \oorde*>ligcn prijs

Groote MAGAZ1J^E^ te HLLR aan voordeel

t,e voorwaarden

Hippoliet Neels, Basel,

maakt bekend dat bij hem te bekomen er

m \oorlnnd is alle soorten ^an

DORSCHHACHIENEW

\ oor lang en kort strooi voo een en tv. ee

paarden met lederen nemen of kettingen

en overdekte manegic

WATERORtiANEN

Geneeskundig Cabinet te GENT

5J Savaaostratt S*

Riadple„ing dooi Doctei S) ecialist,

den 7O\D*G, UIISDAG A ïitu-

D»«. van 9 tot I* ure

Genezing van Nier en Blaas/iekten

Tioebole Wateis Litloopingen en alle

verscheen veioudeide üehenie Ziek

ten Vei liezen Vei/waklun" Witte

Vloed Vi ouw en/iekten

Harame bi a^

El e ele

Thieli ode lol i>

lenibcle btalie

Sleendorp dorp

Uu| elmonde

B sel doip

C u>bel e dorp

Bur^lil doip

Zuyndiectil

\ laam=c'ihuofil

4 13

4o7

-.Oo

5 13

o 22

o o4

5 40

o 52

7 3o

7 38

44

^o

fi 06

8 18

8 Sb

8 36

8 48

8 o7

9 08

20 55

.0 37

20 45

20 52

50 57

21 01

21 09

21 20

21 27

2132

21 38

21 48

21 68

22 0'

22 1

22 16

22 25

22 32

iO

7 41

- 1

11 Oo 14 o 7 o • 20 T

11 20 14 49 8 11 20 4

U 11) 13 00 18 23 20 50

11 öü lo 06 8 31

1146 lolt. 8 42

11 57 lo 29 S.,1

12 Oo 006 IS 58

12 17 11 18 19 08

Het beste koop Huis

vooi u\*e

ELEOTRIEKE BENOODIGHEDEN

is de

If' l'Electricité M. C.

20, Vlaanderenstraat, 20

GEISÏ T

\uor bette K ng

Uze en Houlmoto

l

1 ompen Tra sm s;, en Riemochyv^n enz

Galvan see den diaad \oor afsluiting

GENT 299 St Lievenstraat, 299, GENT

Telefoon 1303

Automobielen AHDRE CITROEIT

De beste eagoedlfoooste rijtuigen voor doktors

reizigers nyveraars enz

AGENTSCHAP voor OOST VLAANDEREN

GENT 299 St Lievenstraat 299, GENT

ISAAMLOOZE VAARTMAATSCHAPPU

ESCAÜT & RUPEI, in liq te TEUSCHK

Stoombooten Wiltord

In de week

van Temsche om 6 ure

van \ntw erpen om 1 ui e

s Zondags

van Temsche om 7 ure

\an \titwei pe iom^iure

Teletoonnummei Temsche n' 39, te

besebikkirg onzer klanten

DE BKSTUURDIM

Ernest A. WILF0RP.

More magazines by this user
Similar magazines