Die Algemene Sinode besluit dat die NG Kerk lid w

kerkweb.org

Die Algemene Sinode besluit dat die NG Kerk lid w

Die Algemene Sinode besluit dat die NG Kerk vir die huidige itv Art 70b.3.2 in ‘n

gedeeltelike verhouding met die CEC tree.

EKUMENIESE BANDE MET DIE VOLKSKERK VAN AFRIKA EN DIE CALVYN

PROTESTANTSE KERK

(vgl Agenda A.11 Bylaag 6 bl 256 pt 6.7.4; Notule Dag 4 bl ...)

Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om ekumeniese verhoudinge met

die Volkskerk van Afrika en die Calvyn Protestantse Kerk te ondersoek.

EKUMENE: MODELLE VIR DIVERSITEIT VAN EKUMENIESE VERHOUDINGE

(vgl A.11 Bylaag 6 bl 257 pt 8; Notule Dag 4 bl ...)

1. Die Algemene Sinode erken die diversiteit van ekumeniese verhoudinge.

2. Suid-Afrikaners in Groot Brittanje, Europa, Afrika en Dubai wat kerklik wil inskakel

bevind hulleself in buitengewone en unieke situasies. Denominasies en gemeentes

het spesifieke behoeftes rondom kerklike en ekumeniese bande met die NG Kerk.

3. Die Algemene Sinode gee opdrag aan die moderamen om modelle daar te stel wat

ruimte maak vir betekenisvolle kerklike en ekumeniese verhoudinge.

4. Die Algemene Sinode word versoek om die saak as hoë prioriteit te hanteer.

EKUMENE: WAARDERING VIR EKUMENIESE BETREKKINGE

(vgl T.11.2; Notule Dag 4 bl ...)

1. Die Algemene Sinode het met groot waardering geluister na die talle

groeteboodskappe van oor die hele wêreld, VSA, Europa, Afrika en Australasië, wat

aan die NG Kerk Sinode gerig is.

2. Die Algemene Sinode spreek sy dank en waardering uit teenoor dr Kobus Gerber vir

sy onvermoeide passie om die NG Kerk se ekumeniese betrekkinge te vestig en uit te

brei – en sodoende ook die kerk instaat stel om 'n deurslaggewende rol te speel in die

kerk se getuienis in die wêreld.

EKUMENIESE VERTEENWOORDIGERS: SPREEKBEURTE

(vgl Notule Dag 5 bl ...)

Die Sinode dra dit aan die Moderamen op om op voetspoor van die Sinode van

Dordrecht (1618-19), te oorweeg om spreekbeurte tydens debatte toe te laat aan die

verteenwoordigers van ons ekumeniese genote ter vergadering.

More magazines by this user
Similar magazines