gemeenen man

resources4.kb.nl

gemeenen man

INr.

78. Vervolg en flot van Nr. 77, door N. W E S T E N ­

DORP. — Ellende uit onweetendheid. — Voorbeeld

van en Waarfchuwing tegen moedwillige

Dartelheid.

79. Hoe gelukkig ons de Braafheid en Oprechtheid

maaken, naar *t Hoogduitfch van S A L T Z M A N .

80. Aanfpraak in 't Volksonderwys te Haarlem.

81. Vervolg en flot van Nr. ,80. — Het is een

groot geluk, gezonde ledemaaten te hebben. —

Hoe goed het is dat men altyd de Waarheid fpreekt,

naar 't Hoogduitfch van S A L T Z M A N . — Verbeterde

wyze om Boter toe te bereiden. — Om

beste witte en roode Buuskool te verbouwen —

Middel tegen den brand. - Wat vermag de Inbeelding

niet?

82. ffigrotiè van Clement, den Weekbladfchryver. -

Treffend voorbeeld beide van Vaderlandsliefde en

van Trouw te houden.

83. Levensverhaal van den ongelukkigen Hendrik, door

V A N H E Y N I N G E N B O S C H , naar een ingezonden

Bericht.— Hoe nadeelig het is, bang te zyn,

naar 't Hoogduitfch van S A L T Z M A N .

84. Een paar woorden over de Gefchiedenis van den

ongelukkigen Hendrik, door V A N H E Y N I N G E N

BOSCH. — Prysverhandeling over de vraag: welke

zyn de beste middelen, om op eene eerlyke wyze

een genoegzaam of ruim beftaan in deeze wereld

te hebben? door H. WRSTER.

85. Iets over de Zons- en Maans verduisteringen,

door j. V A N W O E S T E N B E R G . — De betoonde

deugd. — Zomeravondliedje van een* Landman,

door H. W E s T E R .

86. Vervolg van iets over de Zons- en Maans verduisteringen,

(met een afbeeldfeP) door j. V A N

W O E S T E N B E R G . — Een Almanak van Kaazen. —

Edelmoedige daad van Marten Tromp. — Voorbeeld

van Broederliefde en Moed.

87. Vervolg en flot van iets over de Zons- en Maans

verduisteringen, door j. V A N W O E S T E N K F R G .

— Gemakly'ke manier om goede Appelboomen te

verbouwen, zonder ze te enten.

88. De verpligting tot dankbaarheid voor een' gezegenden

Oogst.

89.

More magazines by this user
Similar magazines