13.05.2013 Views

Dienst Welzijn Amsterdam

Dienst Welzijn Amsterdam

Dienst Welzijn Amsterdam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Amsterdamse

Scholengids

2002-2003

Dienst Welzijn Amsterdam


Amsterdamse Scholengids

Adresboek van de in Amsterdam gevestigde scholen en instellingen voor het jaar

2 0 0 2 - 2 0 0 3

Aan de gebruikers van dit boekje,

In de Amsterdamse Scholengids, die onder verantwoordelijkheid van Dienst Welzijn Amsterdam wordt

uitgegeven, is getracht een zo’n compleet mogelijk overzicht te verstrekken van de in Amsterdam gevestigde

onderwijs instituten/instanties.

Om dit te bereiken stellen wij het op prijs indien u wijzigingen en/of aanvullingen schriftelijk wilt doorgeven

aan de coördinatoren van de Scholengids;

Voor wijzigingen en/of aanvullingen in de tekst van de Scholengids voor de volgende uitgave verwijzen wij u

naar bladzijde 12, 45 en 102: Voorbeeld wijziging scholengids.

Belangstellenden voor plaatsing van een advertentie in de Scholengids kunnen contact opnemen met de

coördinatoren.

De Redactie

Colofon:

scholengids 2002/2003

uitgave: Dienst Welzijn Amsterdam

druk: SSP Amsterdam

De gids is verkrijgbaar bij:

de Stadsboekwinkel Amsterdam, Amsteldijk 67, 1074 HZ Amsterdam, tel:020-572 02 02

(gebouw Gemeentearchief).

En te bestellen bij de redactie, kosten € 8,50

3


Inhoudsopgave Blz.

Woord vooraf 3

Inhoudsopgave 4

Info DWA 5

Structuur Onderwijs 7

Speciaal Onderwijs 8

Regionale Expertise Centra 9

Kalender 2002/2003 10

Vakantieregeling 11

Veel gebruikte afkortingen 11

Algemene Onderwijs Informatie 12

Instanties ten behoeve van het Onderwijs 14

Kinderdagverblijven – Peuterspeelzalen – Naschoolseopvang 24

Besturen (NAW) 30

Besturen (op bestuursnummer) 37

Voorbeeld wijziging scholengids 12, 45, 102

Stadsdelen 39

Primair onderwijs naar richting 40

- Amsterdam-Centrum (A) 46

- Amsterdam - Noord (N) 48

- Amsterdam Oud Zuid (V) 51

- Bos en Lommer (H) 54

- De Baarsjes (J) 55

- Geuzenveld - Slotermeer (P) 56

- Oost/Watergraafsmeer (U) 58

- Osdorp (Q) 60

- Oud - West (D) 62

- Slotervaart/Overtoomse Veld (R) 63

- Westerpark (C) 65

- Zeeburg (G) 66

- Zuideramstel (W) 68

- Zuidoost (T) 70

Voortgezet onderwijs / Middelbaar beroeps onderwijs 73

Hoger onderwijs 88

Andere instellingen voor het onderwijs 94

Index 98

4


Postadres:

Dienst Welzijn Amsterdam

Postbus 1840

1000 BV Amsterdam

algemeen telefoonnummer: 020-552 9111

algemeen faxnummer: 020-552 3393

e-mail: info@dwa.amsterdam.nl

Internet www.dwa.amsterdam.nl

doventeksttelefoon: 020-620 92 79

postbanknummer: 4594497 t.n.v. Dienst Welzijn Amsterdam

Secretariaat sector onderwijs van de afdeling

Onderwijs, Jeugd en Educatie (OJE)

Tel.: 552 2257

Fax : 552 2055

e-mail: onderwijs@dwa.amsterdam.nl

Dienst Welzijn Amsterdam

Bereikbaarheid

Bezoekadres

Dienst Welzijn Amsterdam Gebouw Metropool Weesperstraat 101 ingang Sportservice Amsterdam, alleen na afspraak. Bereikbaar

met metro halte Waterlooplein of Weesperplein. Indien u met de auto komt, neemt u vanaf de ringweg de afslag Amsterdam-Centrum

en volgt u de parkeerborden Stadhuis/Muziektheater. De openbare parkeergarage (ruimte voor 350 auto's) bevindt zich op loopafstand

van het gebouw Metropool.

Algemeen

De Dienst Welzijn Amsterdam (DWA) voert grootstedelijke taken uit op het gebied van kunst& cultuur, jeugd, sport, onderwijs,

nieuwkomers, ouderen en gehandicapten, maatschappelijke opvang en sociale structuur.

Afhankelijk van het beleidsterrein wordt gewerkt aan het ontwikkelen, vormgeven of uitvoeren van beleid. Financiële middelen

worden middels activiteiten en instanties ingezet om een bijdrage te leveren aan het welzijn van de inwoners van Amsterdam.

De veranderende eisen vanuit politiek en samenleving hebben ertoe geleid dat de dienst zich momenteel in een ingrijpend

veranderingsproces bevindt. Vanuit het voornamelijk beheren van geldstromen (subsidies) gaat de dienst zich veel meer bezighouden

met regievoering en het ontwikkelen van visie en strategie. Dit vereist een meer productgerichte en procesmatige aanpak, waarbij

communicatie een cruciale rol speelt.

De dienst kent momenteel vier beleidsafdelingen, die ondersteund worden door een afdeling Middelen, een Projectbureau en een

aantal kleinere (facilitaire) organisatieonderdelen ( Bureau Stadspas, de Stichting Samenwerking Bijzondere Noden Amsterdam, Het

Sociaal structuurplan, het Bureau Servicetaken Onderwijs en de secretariaten van de Seniorenraad en de Amsterdamse Sportraad).

De dienst voert op de gebieden Onderwijs, Jeugd en Educatie veel integrale projecten uit. In verband daarmee zijn deze

beleidsterreinen geïntegreerd in één afdeling.

De afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie & Inburgering (OJE) ontwikkelt visie en strategie voor het gemeentelijk onderwijs- en

jeugdbeleid en de jeugdzorg. Goed onderwijs is bij uitstek het instrument om de individuele, sociaal-maatschappelijke en

economische ontwikkeling van jongeren en nieuwe Nederlanders te realiseren. In verband daarmee kent OJE de volgende hoofdtaken:

het bevorderen van de kwaliteit, de spreiding en de toegankelijkheid van de onderwijsvoorzieningen, alsmede de individuele

veiligheid van de jongeren. De beleidskaders van OJE en de daaraan gekoppelde uitwerkingsprogramma’s (zoals Naar Betere

Resultaten, De School Centraal, Voorschool, Brede School, Vakmanschap, CIAO, OALT, Ouder-kindcentra, Kinderopvang,

Jongeren Opvang Teams) zijn terug te vinden in het door de gemeenteraad vast te stellen Lokaal Onderwijs en Jeugd Plan.

In totaal werken er zo’n 250 medewerkers bij de dienst, die zeer betrokken zijn bij de stad en zich inzetten voor de doelstellingen van

de dienst

5


6

Afdeling Maatschappelijke

Gezondheidszorg

Tel. 552 2172

Team

Onderwijs

Afdeling Middelen

Tel. 552 3597

Aangehaakte Diensten

Onderwijs,

Jeugd en

Educatie

Tel. 552 3612

Team

Jeugd

Dienst Welzijn Amsterdam

DWA

Directeur

Projectbureau

Tel. 552 2218

Sport

en

Recreatie

Tel. 552 3594

Team Educatie & Inburgering

Kunst

en

Cultuur

Tel. 552 2818


Basisonderwijs (bo)

Voorbereidend wetenschappelijk

onderwijs (vwo)

Wetenschappelijk onderwijs (wo)

Structuur Onderwijs

Primair onderwijs (Wpo) (voortgezet) speciaal onderwijs (Wec)

Algemeen voortgezet onderwijs (avo)

Profielen

Hoger onderwijs (Who)

Speciaal basisonderwijs (sbo)

Hoger algemeen voortgezet

onderwijs

(havo)

Hoger beroepsonderwijs (hbo)

Cluster I

Voortgezet onderwijs (Wvo)

theoretisch

Educatie/voortgezet

algemeen volwassenen

onderwijs (vavo)

Regionale Expertice Centra (REC)

Cluster II

Cluster III

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

Gemengd

Leerwegen

Kader

beroepsgericht

Leerwegondersteunend onderwijs

Basis

beroepsgericht

Educatie en beroepsonderwijs (Web)

Regionaal opleidingen Centrum (roc)/vakschool

Specialisten

opleiding

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Midden kader

opleiding

Vak opleiding

Basis beroeps

opleiding

Cluster IV

Praktijkonderwijs

Assistent

opleiding

7


Speciaal Basisonderwijs

8

Speciaal Onderwijs

Voor moeilijk lerende kinderen en kinderen met gedragsproblemen die niet in het ‘gewone’ basisonderwijs naar school kunnen gaan, zijn er speciale

scholen voor basisonderwijs. Er zijn openbare speciale scholen voor basisonderwijs en bijzondere speciale scholen voor basisonderwijs.

Tegenwoordig werken de gewone basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs samen, zodat zo veel mogelijk kinderen op de ‘gewone’

basisschool kunnen blijven. De overheid voert hier samen met het onderwijs actief beleid voor onder de noemer ‘Weer Samen Naar School’.

Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

Voor kinderen met een handicap zijn er de scholen voor speciaal onderwijs. Er zijn scholen voor speciaal onderwijs aan:

Visueel gehandicapte kinderen (Cluster 1)

Auditief en Communicatief gehandicapte kinderen (Cluster 2)

-dove kinderen

-slechthorende kinderen

-kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden

Lichamelijk gehandicapte kinderen, verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen (Cluster 3)

-langdurig zieke kinderen;

Kinderen met ernstige ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen of psyciatrische stoornissen (Cluster 4)

-zeer moeilijk lerende kinderen

-zeer moeilijk opvoedbare kinderen

-kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten (voor kinderen met psychische problemen).

-psychiatrisch langdurig zieke kinderen

Speciaal Voortgezet Onderwijs

-Leerwegondersteunend (voor kinderen in het VMBO die tijdelijk hulp nodig hebben bij één van de vier leerwegen)

-Praktijkonderwijs (Voor kinderen in het VMBO waarvan verwacht wordt dat zij de leerwegen ondanks langdurige extra hulp niet met een diploma

zullen afsluiten. Deze leerlingen worden voorbereid op een plaats op de regionale arbeidsmarkt.


Cluster 1.

Expertisecentra voor visueel gehandicapte kinderen.

School voor visueel gehandicapte kinderen:

Comeniusschool (SOVSO VIS)

Regionale Expertise Centra

Scholen voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs onderverdeeld per Cluster.

Cluster 2.

Expertisecentra voor auditief en communicatief gehandicapte kinderen.

Scholen voor dove en slechthorende kinderen en scholen voor kinderen met spraak-taalproblemen:

Ammanschool (SOVSO DOV)

Burgerschool (SO SH)

A.G. Bellschool (VSO SH)

Hermusschool (SO SH/EMS)

Roozendaalschool (SO ESM)

Cluster 3.

Expertisecentra voor lichamelijk, verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen.

Scholen voor lichamelijk gehandicapte kinderen, voor zeer moeilijk lerende kinderen, voor meervoudig gehandicapte kinderen en voor langdurig

zieke kinderen.

Mytyl/Tyltylschool (SO LICH/MV)

Coronelschool (SO LZK)

Noteboomschool (SO LZK)

Van Koetsveldschool (SO ZMLK)

Kingmaschool (VSO ZMLK)

Laudyschool (SOVSO ZMLK)

Heldingschool (SO ZMLK)

Cluster 4.

Expertisecentra voor kinderen met gedragsstoornissen.

Scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen en scholen verbonden aan pedologische instituten.

Bets Frylingschool (SO LZK)

Gerhardschool (SO ZMOK)

De Jonghschool (SO ZMOK)

Kleine Prins (SO ZMOK)

Wetering (VSO ZMOK)

De Werkruimte (VSO ZMOK)

van Detschool (SO PI)

Waterinkschool (SO PI)

De Pionier (SO PI)

9


10

Kalender 2002/2003

2002

januari februari maart

Maandag 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25

Dinsdag 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26

Woensdag 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27

Donderdag 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28

Vrijdag 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29

Zaterdag 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30

Zondag 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31

april mei juni

Maandag 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

Dinsdag 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Woensdag 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Donderdag 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Vrijdag 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Zaterdag 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Zondag 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

juli augustus september

Maandag 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Dinsdag 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

Woensdag 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

Donderdag 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Vrijdag 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Zaterdag 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Zondag 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29

oktober november december

Maandag 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Dinsdag 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Woensdag 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Donderdag 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

Vrijdag 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Zaterdag 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Zondag 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

2003

januari februari maart

Maandag 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31

Dinsdag 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25

Woensdag 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26

Donderdag 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27

Vrijdag 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28

Zaterdag 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29

Zondag 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30

april mei juni

Maandag 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Dinsdag 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

Woensdag 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Donderdag 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Vrijdag 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Zaterdag 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Zondag 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

juli augustus september

Maandag 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Dinsdag 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Woensdag 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

Donderdag 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

Vrijdag 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Zaterdag 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Zondag 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28

oktober november december

Maandag 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

Dinsdag 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Woensdag 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Donderdag 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Vrijdag 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

Zaterdag 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Zondag 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28


Vakantieregeling 2002/2003

Periode

Herfst 12-10-'02 t/m 20-10-'02

Kerst 21-12-'02 t/m 05-01-'03

Voorjaar 22-02-'03 t/m 02-03-'03

Pasen 18-04-'03 t/m 21-04-'03

Mei 26-04-'03 t/m 05-05-'03

Hemelvaart 29-05-'03 + 30-05-'03

Pinksteren 08-06-'03 + 09-06-'03

Zomer PO 28-06-'03 t/m 10-08-'03

Zomer VO 28-06-'03 t/m 17-08-'03

AEL = Arbeids Ervarings Leren

AOL = Arbeids Oriëntatie Leren

AVO = Algemeen Voortgezet Onderwijs

BAO = Basisonderwijs

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg

BBO = Beroeps Begeleidend Onderwijs

BOA = Bestrijding Onderwijs Achterstanden

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg

BSO = Bureau Servicetaken Onderwijs

BVE = Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

CITO = Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling

DAS = De Amsterdamse School

DWA = Dienst Welzijn Amsterdam

GL = Gemengde Leerweg

GMR = Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad

GOA = Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid

HAVO = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

HBO = Hoger Beroeps Onderwijs

HO&O = Hoger Onderwijs en Onderwijsverzorging

ICO = Inter Cultureel Onderwijs

ICT = Informatie en Communicatie Technologie

ID-banen = In- en doorstroombanen WIW

IOBK = In Ontwikkeling Bedreigde Kleuters

ISK = Internationale Schakelklas

ISOVSO = Interim-wet Speciaal Onderwijs en

Voortgezet Speciaal Onderwijs

IVBO = Individueel Voortgezet Beroeps Onderwijs

IVO = Individueel Voortgezet Onderwijs

KBL = Kader Beroepsgerichte Leerweg

LAS = Leerling Administratie Systeem

LBK = Landelijk Beleidskader

LOM = Leer- en Opvoedings Moeilijkheden

LWOO = Leerweg Ondersteunend Onderwijs

Vakantieregeling 2003/2004

periode

Herfst 11-10-'03 t/m 19-10-'03

Kerst 20-12-'03 t/m 04-01-'04

Voorjaar 28-02-'04 t/m 07-03-'04

Pasen 09-04-'04 t/m 12-04-'04

Mei 30-04-'04 t/m 09-05-'04

Hemelvaart 20-05-'04 + 21-05-'04

Pinksteren 30-05-'04 + 31-05-'04

Zomer PO 10-07-'04 t/m 22-08-'04

Zomer VO 10-07-'04 t/m 29-08-'04

Veel gebruikte afkortingen in het onderwijs

MAVO = Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs

MBO = Middelbaar Beroeps Onderwijs

MEAO = Middelbaar Economisch en

Administratief Onderwijs

MLK = Moeilijk Lerende Kinderen

NBR = Naar Betere Resultaten

OALT = Onderwijs in Allochtone Levende Talen

OOGO = Op Overeenstemming Gericht Overleg

OOP = Onderwijs Ondersteunend Personeel

PABO = Pedagogische Academie Basisonderwijs

PO = Primair Onderwijs

PRO = Praktijk Onderwijs

ROC = Regionaal Opleidings Centrum

SEO = Stichting Economisch Onderwijs

Universiteit van Amsterdam

SLO = Stichting Leerplanontwikkeling

SO = Speciaal Onderwijs

SSBO = Speciale School voor Basis Onderwijs

SVO = Speciaal Voortgezet Onderwijs

TL = Theoretische Leerweg

UvA = Universiteit van Amsterdam

VBO = Voorbereidend Beroeps Onderwijs

VMBO = Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VSV = Voortijdig Schoolverlaten

VVE = Voor en Vroegschoolse Educatie

VWO = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

WIW = Wet Inschakeling Werkzoekenden

WMO = Wet Medezeggenschap Onderwijs

WPO = Wet op het Primair Onderwijs

WSNS = Weer Samen naar School

WVO = Wet op het Voortgezet Onderwijs

ZMOK = Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen

ZOZ = Zij-instromers Opvang Zeeburg

11


Rijksscholentoezicht en vertrouwensinspecteurs

Naam

Rijksscholentoezicht

12

Algemene Onderwijs Informatie

Adres

Kantoor Inspectieleiding Park Voorn 6

Postbus 2707 3500 GS Utrecht

Rijksinspectiekantoor Haarlem (Primair en Voortgezet

Onderwijs)

Tel/fax/email/internet

tel 030-666 98 00

fax 030-666 64 05

http:/www.owinsp.nl

Claus Sluterweg 125 2012 WS Haarlem tel 023-528 70 01

fax 023-528 22 57

Inspectie Expertisecentra (Speciaal Onderwijs) Bezoekadres: Park Voorn 4 3544 AC Utrecht tel 030-669 06 00

fax 030-662 20 91

Inspectie Hoger Onderwijs (Beroepsonderwijs en

Volwasseneneducatie)

Vertrouwens inspecteurs

Primair Onderwijs

Mw. F. van der Meer

(Rijksinspectiekantoor Haarlem)

Experticecentra (Speciaal en Speciaal Voortgezet

Onderwijs)

T.W.A. van Cappelleveen

(Rijksinspectiekantoor Utrecht)

Voortgezet Onderwijs

Mw. drs. T.J.G. van der Heijden

(Rijksinspectiekantoor Haarlem)

Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Ing. S. Keep

(Rijksinspectiekantoor Breda)

Hoger Onderwijs

E.C.P. Sanders

(Rijksinspectiekantoor Utrecht)

Aan: Dienst Welzijn Amsterdam

Afd. OJE (scholengids)

Kamer 2070

Postbus 1840

1000 BV Amsterdam

Bezoekadres: Park Voorn 4 3544 AC Utrecht tel 030-669 06 00

fax 030-662 20 91

Postbus 9393 1800 GJ Alkmaar tel 072-562 23 15

Postbus 2730 3500 GS Utrecht tel 030-669 06 00

Claus Sluterweg 125 2012 WS Haarlem tel 023-528 70 01

Postbus 7447 4800 GK Breda tel 076-520 23 03

Postbus 2730 3500 GS Utrecht tel 030-669 06 00

fax 030-662 20 91

Voorbeeld wijziging scholengids

blz. betreft: oud: nieuw:

10 Basisschool Voorbeeldig Karrenpad 24 Bloempad 43

1200 VB Amsterdam 1205 AV

Ook kunnen wijzigingen per fax 020 – 552 20 55 of

email H.van.Veen@DWA.Amsterdam.nl / A.Walther@DWA.Amsterdam.nl

worden doorgegeven


Overlegstructuur onderwijs

Orgaan

Lokaal Onderwijs Forum (LOF)

(centrale stad en schoolbesturen primair en voortgezet

onderwijs)

Secretariaat + agendacommissie:

DWA/onderwijs

Overleg Lokale Overheden (OLO)

(centrale stad en stadsdelen)

Secretariaat:

DWA/onderwijs

Overleg voortgezet onderwijs (OVO)

(centrale stad en schoolbesturen voortgezet onderwijs)

Secretariaat:

DWA/onderwijs

Overleg speciaal onderwijs (OSO)

(centrale stad en schoolbesturen speciaal onderwijs)

Secretariaat:

DWA/onderwijs

Ambtelijk overleg hoofden onderwijs (AOHO)

(centrale stad en stadsdelen)

Secretariaat:

OOG Onderwijsondersteuning

Algemene Onderwijs Informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Primair Onderwijs

Voortgezet Onderwijs

Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Hoger onderwijs onderzoek en wetenschapsbeleid

Voorlichting

Algemene publieksvoorlichting

Informatie Diensten

adres Telefoon/fax/e-mail

Weesperstraat 85, 1018 VN Amsterdam

Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam

Weesperstraat 85, 1018 VN Amsterdam

Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam

Weesperstraat 85, 1018 VN Amsterdam

Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam

Weesperstraat 85, 1018 VN Amsterdam

Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam

Postjesweg 175 1062 JN Amsterdam

Postbus 9853, 1006 AN Amsterdam

Postbus 606 2700 ML Zoetermeer

Tel. 020-552.2994

Fax 020-552.2055

Email:

onderwijs@DWA.Amsterdam.nl

Tel. 020-552.2994

Fax 020-552.2055

Email:

onderwijs@DWA.Amsterdam.nl

Tel. 020-552.2994

Fax 020-552.2055

Email:

onderwijs@DWA.Amsterdam.nl

Tel. 020-552.2994

Fax 020-552.2055

Email:

onderwijs@DWA.Amsterdam.nl

Tel. 020-640 09 82

Fax 020-453 52 65

Email: kantoor@oogonderwijs.nl

tel 079-323 23 23

internet www.minocw.nl

tel 079 - 323 23 33

tel 079 - 323 24 44

tel 079 - 323 26 66

tel 079 - 323 26 66

tel 079 - 323 32 70

tel 079 - 323 34 25

13


Instanties ten behoeve van het Onderwijs

Naam Adres telefoon/fax/email/internet

ABC, Advies - en Begeleidingscentrum voor

het Onderwijs in Amsterdam

Afra Boddaert PPI

Regio Zuid en Rijtuigenhof/Residentieel

Regiomanager Conny Laan

Afra Boddaert PPI

Regio Oost/Zuid-Oost

Regiomanager Hans Kruijssen

Afra Boddaert PPI

Regio Nieuw-West/Amstelland en de Meerlanden

Regiomanager Jan Nijssen

Afra Boddaert PPI

JOC

Marc Gunterman (teamcoördinator)

Afra Boddaert PPI

De Argonaut

Jaqueline Bleichrodt (teamcoördinator)

Afra Boddaert PPI

Jonge Moeders Afra Boddaert PPI

Afra Boddaert PPI

Directie/Centraal Bureau

G.H. Gruppen / M.M. Koster

Afra Boddaert PPI

Regio Noord/Centrum/Oud-West

Regiomanager Annette van 't Sant

Algemene Onderwijsbond (AOb) De

Amsterdamse School (DAS)

Artis, Natura...Magistra

Audiologisch Centrum `W.C.

Andreae`(Gemeentelijk)

(Onderzoek, begeleiding en behandeling van

gehoorgestoorde kinderen)

Broodje mee, Stichting

14

Baarsjesweg 224

1058 AA Amsterdam

Productgroep Advisering Leerlingzorg,

Zorgverbreding, Vak & Vorming,

Management & Organisatie,

Leermiddelenontwikkeling,

Onderwijscomputercentrum,

Infocentrum, Directie, Raad v. Toezicht,

Fin.Zaken, Pers.Zaken, OR.

Van Eeghenstraat 181

1071 GC Amsterdam

Hofgeest 341

1102 ER Amsterdam

Postjesweg 154

1061 AX Amsterdam

Transformatorweg 6

1014 AK Amsterdam

Fred. Roeskestraat 71-e

1076 CE Amsterdam

Rijtuigenhof 97

1054 NB Amsterdam

Plantage Middenlaan 33

1018 DB Amsterdam

Bilderdijkstraat 27

1052 NA Amsterdam

Postjesweg 175

1062 JN Amsterdam

Postbus 90392

1006 BJ Amsterdam

Plantage Kerklaan 30-40

1018 CZ Amsterdam

Postbus 20164

1000 HD Amsterdam

Derkinderenstraat 1

1062 BE Amsterdam

teksttelefoon: 669 30 02

p/a mw. M.D.A. Heins-Scheijde,

Kruislaan 204

1098 SK Amsterdam

Overkoepelend orgaan voor tussen de

middag opvang van 4-12 jarigen

tel 799 00 10

fax 799 00 20

email obd@stgabc.nl

internet www.stgabc.nl

tel 670 92 46

fax 670 92 50

tel 565 02 22

fax 565 02 06

tel 614 92 42

fax 411 86 50

tel 682 73 15

fax 682 32 56

tel 644 78 45

fax 644 64 12

tel 515 82 22

fax 616 31 62

tel 555 83 33

fax 620 46 06

tel 515 81 81

fax 515 81 80

tel 346 83 33

fax 346 83 99

email district.amsterdam/diemen@aob.nl

internet aob.nl

tel 523 34 00

fax 523 34 19

email educatie@artis.nl

internet www.artis.nl

tel 617 18 14

fax 669 10 03

email info@saca.amsterdam.nl

tel 694 23 81


Instanties ten behoeve van het Onderwijs

Naam Adres telefoon/fax/email/internet

Bureau Gezondheidsbevordering

Contact commissie voor het openbaar

onderwijs

p/a J.R. Louwes

Dalton Regio Amsterdam

Educatie en Inburgering

Instroom Nieuwkomers Amsterdam (onderdeel

DWA)

GG&GD

Cluster Jeugdgezondheidszorg/CEAK

GGZ Buitenamstel (jeugd en jongeren 0 tot 23

jaar)

Zuid

GGZ Buitenamstel (jeugd en jongeren 0 tot 23

jaar)

Nieuw West

Humanistisch vormingsonderwijs

IBOS, Inst. voor begeleiding, beroepskeuze,

bedrijven, onderwijs & schooladvies

IKOS-Amsterdam

Godsdienstig vormingsonderwijs

Informatie Beheer Groep

Jellinek Preventie & Consultancy

Jeugdtandverzorging, Stichting Regionale

Instelling voor jeugdtandverzorging

Kunstweb, Stichting

Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS)

Nieuwe Achtergracht 100

1018 WT Amsterdam

Postbus 20244

1000 HE Amsterdam

Gerard Terborgstraat 40

1071 TP Amsterdam

p/a van Ostadestraat 203

1073 TN Amsterdam

Gebouw Metropool Weesperstraat 85

1018 VN Amsterdam

Nieuwe Achtergracht 100

1018 WT Amsterdam

Postbus 2200

1000 CE Amsterdam

Oldenaller 1

1081 HJ Amsterdam

Osdorpplein 880

1068 TD Amsterdam

Gerard Terborgstraat 53

1071 TL Amsterdam

Kruizemunthof 24

1115 EA Duivendrecht

G. van der Veenstraat 38

1077 EE Amsterdam

Kempkensberg 2 6

9722 TB Groningen

Postbus 30155

9700 LG Groningen

tel. 050-599 77 55 (informatie)

tel. 050-599 98 40 (brochures)

Eerste Weteringplantsoen 8

1017 SK Amsterdam

Witte de Withstraat 105

1057 XN Amsterdam

Keizersgracht 223

1016 DV Amsterdam

Postbus 3390

1001 AD Amsterdam

Hoofden afd. onderwijs: Janneke

Tigchelaar, Harrie Swinkels

Postbus 17061

1001 JB Amsterdam

tel 555 54 95

tel 673 44 52

tel 662 44 80

fax 470 57 52

email tomvossenberg@hetnet.nl

tel 552 34 74

fax 552 31 03

tel 555 52 09

fax 555 51 01

email jgz@gggd.amsterdam.nl

internet www.gggd.amsterdam.nl

tel 644 69 11

tel 610 49 40

tel 679 61 70

tel 600 42 95

fax 60078 38

tel 670 30 55

tel zie overige

internet www.ib-groep.nl

tel 570 23 55

fax 626 72 49

email preventie@jellinek.nl

internet www.jellinek.nl

tel 616 63 32

tel 520 53 54 cursusinfo: 520

fax 520 53 55

email curcus@kunstweb.nl

internet www.kunstweb.nl

tel 638 17 92

internet www.laks.nl

15


Instanties ten behoeve van het Onderwijs

Naam Adres telefoon/fax/email/internet

Landelijke Oudervereniging voor Bijzonder

Onderwijs op algemene grondslag

(LOBO)

Marwo, Stichting

Stichting Marokkaanse Adviesraad voor Werk en

Onderwijs

Mentrum (afdeling Jeugd en Jong

Volwassenen)

Locatie Centrum Oud West

Mentrum (afdeling Jeugd en Jong

Volwassenen)

Locatie Noord

Meren, de afd. jeugd.

Ambulant Centrum Nienoord

Natuur en Milieu Educatie Centrum ,

Amsterdams

Nederlandse Dalton Vereniging

Nederlandse Katholieke Oudervereniging

(NKO)

Nederlandse Montessori Vereniging (NMV)

Octant, Advies bij Opleiding en Beroep

Ondersteuning Onderwijs Zieke leerlingen

Educatieve Voorziening AMC/VUmc

* Emma Kinderziekenhuis/AMC

* VU-medisch centrum afd. 10 Oost

16

Laan van N.O. Indië 277b

2593 BS Den Haag

Piet Mondriaanstraat 119

1061 TP Amsterdam

Postbus 9386

1006 AJ Amsterdam

Keizersgracht 572

1017 EM Amsterdam

Statenjachtstraat 2

1034 EC Amsterdam

Nienoord 2

1112 XG Diemen

Postbus 75867

1070 AW Amsterdam

Organisatie voor regionale, academische

en forensische gezondheidszorg

(v/h Riagg Zuid-Oost)

Plantage Middenlaan 2 e

1018 DD Amsterdam

Bereikbaar op werkdagen van 09.00-

17.00 uur Informatiecentrum ANMEC

geopend op werkdagen van

12.00-17.00 uur

Langendijk 6

5044 VD Tilburg

Postbus 97805

2509 GE Den Haag

Prins Mauritslaan 29-39

1171 LP Badhoevedorp

Postbus 302

1170 AH Badhoevedorp

Sarphatistraat 33-35

1018 EV Amsterdam

Informatie en voorlichting over

opleidingen en arbeidsmarkt groeps- en

individuele onderzoeken bij vragen over

capaciteiten, interesses, vaardigheden en

functioneren:

arbeidsori‰ntatie:sollicitatietraining.

Meibergdreef 9 postlocatie G8-224

Hoofd Educ.Voorz. AMC/VUmc

1105 AZ Amsterdam

De Boelenlaan 1117

1081 HV Amsterdam

tel 070 - 385 08 66

internet www.lobo.nl

tel 615 91 16

fax 388 29 32

email marwo@hotmail.com

tel 521 82 18

fax 428 31 78

tel 633 03 38

fax 633 52 64

tel 519 87 65 / 519 87 00

fax 519 87 66 / 519 87 01

tel 622 54 04

fax 427 99 29

email anmec@anmec.nl

internet www.xs4all.nl/~anmec

tel 013 - 468 83 85

internet www.dalton.nl

tel 070 - 328 28 82

internet www.nko.nl

tel 658 01 54

fax 659 24 77

email montessori.nmv@wispa.nl

internet www.montessori.nl

tel 625 70 90

fax 625 23 69

tel 566 89 52

email j.m.courlander@amc.uva.nl

tel 444 24 30


Instanties ten behoeve van het Onderwijs

Naam Adres telefoon/fax/email/internet

Onderwijsmediatheekdienst

Onderwijstelefoon

Op werkdagen tussen 12.00 tot 17.00 gratis

Openbaar Onderwijs, Afdeling Amsterdam

van de Vereniging voor

p/a M. Klokkemeyer

Opvang Leerplichtige Nieuwkomers in de regio

Amsterdam, Stichting voor

Ouder Belangen Organisatie

Consumentenbond voor ouders van leerplichtige

leerlingen

Pedologisch Instituut (Gemeentelijk)

PI Duivendrecht

Dagcentrum De Derde Oever

Raad voor de Kinderbescherming

Riagg Oost

afd. Speciaal Onderwijs

Schoolraden: Katholieke Schoolraad

Amsterdam

Schoolraden: Rayon-Schoolraad voor Prot.

Christ. Onderwijs in het Rayon Amterdam

Technika 10 Amsterdam

Turks Onderwijs Centrum (STOC), Stichting

Keizersgracht 440

1016 GD Amsterdam

materialenbank onderwijsvoorrang -

materialenbank volwasseneneducatie

De onderwijstelefoon geeft hulp,advies

en informatie aan (onder anderen)

leerlingen en ouders, die problemen

hebben met- of vragen hebben over- de

veiligheid en de leefbaarheid op school.

Postbus 10241

1301 AE Almere

ambt. secretariaat:

Marius Bauerstraat 399a

Postbus 90301

1006 BH Amsterdam

Amstel 204

1017 AH Amsterdam

IJsbaanpad 4

1076 CV Amsterdam

Valeriusplein 18

1075 BH Amsterdam

IJsbaanpad 2

1076 CV Amsterdam

Postbus 83086

1080 AB Amsterdam

Fizeaustraat 2

1097 SC Amsterdam

Slotermeerlaan 69

1064 HA Amsterdam

Postbus 9052

1006 AB Amsterdam

Marius Bauerstraat 401a

1062 AP Amsterdam

Domselaerstraat 42

1093 MA Amsterdam

Technika 10 is een organisatie die

technische aktiviteiten organiseert voor

meisjes van 8 - 13 jaar. Zij doet dit

binnen en buiten schooltijd

J. Huizingalaan 80

1065 JD Amsterdam

tel 523 07 80

fax 523 09 48

email ome@oba.nl

tel 523 07 85

tel 0800 - 1608

tel 036-533 15 00

internet www.voo.nl

tel 511 19 92

fax 511 19 91

email m.keek@isa-vo.nl

tel 428 04 15 428 13 35

fax 428 13 38

email OBO@WXS.NL

internet WXS.NL/~OBO

tel 570 20 50

fax 664 03 71

email Secretariaat@GPI-Amsterdam.nl

tel 471 39 63

fax 470 84 51

tel 575 01 00

tel 560 88 60

tel 611 33 12

tel 512 06 20

fax 614 35 22

tel 668 08 06

email t10@xs4all.nl

internet www.technika10amsterdam.nl

tel 669 90 79 / 694 35 92

fax 669 93 19 / 631 17 20

email stoc@hetnet.nl

internet www.turksonderwijscentrum.nl

17


Instanties ten behoeve van het Onderwijs

Naam Adres telefoon/fax/email/internet

Volksgezondheid, Inspectie

Zieke Kinderen, Stichting Onderwijs aan

Atletiekbanen

Chris Berger

Elzenhagen

Olympiaplein

Ookmeer

Sporthallen

Apollohal

Aristoshal

Bijlmer Sportcentrum

Bredius Sportcentrum

Calandhal

De Pijp

De Stokerij

De Weeren

Elzenhagenhal

Gaasperdam

18

Westerhoutpark 5

2012 JL Haarlem

Postbus 3125

2001 DC Haarlem

L.Bienfait,arts, geneeskundig inspecteur

van de volksgezondheid voor Noord-

Holland, T.J.J. van Baar, internist, drs.

F.J. Hazelzet

Grote Kerkstraat 35

1135 BC Edam

Voor aanmelding van Amsterdamse

leerlingen die vermoedelijk langer dan

drie weken thuis ziek zullen zijn.

Sportfaciliteiten

Middenmeerpad 1

G.J. Scheurleerweg 4

1025 WL Amsterdam

Olympiaplein 74a

1077 CR Amsterdam

Herman bonpad 1

1067 SN Amsterdam

Stadionweg 1

1077 RV Amsterdam

Tom Schreursweg 10

1067 MC Amsterdam

Bijlmerpark 76

1102 BL Amsterdam

Zaanstraat 353

1013 SG Amsterdam

Pieter Calandlaan 186

1068 NT Amsterdam

Lizzy Ansinghstraat 88

1072 RD Amsterdam

Eerste Rozendwarsstraat 8-10

1016 PC Amsterdam

Beemsterstraat 1

1023 TN Amsterdam

J.H. Hisgenpad 1

1025 WK Amsterdam

Ravenswaaipad 5

1106 WA Amsterdam

tel 023-532 63 50

tel 0299-37 42 42

tel 694 46 24

tel 637 06 84

tel 671 96 23

tel 613 44 87

tel 671 39 10

tel 611 46 10

tel 697 25 01

tel 684 71 72

tel 619 59 34

tel 671 65 88

tel 625 94 17

tel 632 27 56

tel 637 13 51

tel 697 72 22

fax 696 54 34

email sporthal.gaasperdam@12move.nl


Instanties ten behoeve van het Onderwijs

Naam Adres telefoon/fax/email/internet

Jan van Galenhal

Ookmeerhal

Sporthallen-Zuid

Universitair Sport Centrum

Wethouder Verheijhal

Wibaut

Zeeburg Sporthal

Sportparken

A.B.N.

A.P.G.S.-terrein/Sportpark Overamstel

Amsterdamse Bos

Buiksloterbanne

Buitenveldert

De Diemen

De Eendracht

De Schinkel

Drieburg

Driemond

Durgerdam

Elzenhagen

Jan van Galenstraat 250

1061 AZ Amsterdam

Dokter Meurerlaan 4

1067 SM Amsterdam

Oostenburgergracht 151

1018 ND Amsterdam

Burgerweeshuispad 54

1076 EP Amsterdam

De Boelelaan 46

1082 LR Amsterdam

Oranje-Vrijstaatkade 57

1093 KS Amsterdam

Van Musschenbroekstraat 38

1091 DC Amsterdam

Zeeburgerdijk 620

1095 AN Amsterdam

Jan Tooroplaan 48

1182 AE Amstelveen

Ouderkerkerdijk 150

1096 CR Amsterdam

Nieuwe Kalfjeslaan 17

1182 AA Amstelveen

Baron de Coubertinlaan 4

1034 ZK Amsterdam

De Boelelaan 766

1082 RS Amsterdam

Muiderstraatweg 8

1111 PS Diemen

Bok de Korverweg 4

1067 HR Amsterdam

IJsbaanpad 50

1076 CV Amsterdam

Drieburgpad 3

1097 HK Amsterdam

Winterstraat 2a

1109 BE Amsterdam

Durgerdammerdijk 74

1026 CB Amsterdam

G.J. Scheurleerweg 4

1025 WL Amsterdam

tel 616 77 65

tel 611 52 26

fax 613 27 02

email tsikkens@osdorp.amsterdam.nl

tel 620 67 67

tel 305 83 05

fax 305 83 00

email info.sporthallen

Zuid@DAB.Amsterdam.nl

tel 301 35 35

fax 301 35 30

email usc@usc.uva.nl

internet www.uva.nl/usc

tel 693 64 59/663 22 22

fax 692 75 82

tel 663 19 09

tel 665 69 47

tel 643 13 27

tel 665 66 84

tel 645 58 70

tel 631 40 55

tel 644 57 32

tel 699 20 48

tel 613 56 79

tel 662 98 43

tel 665 64 15

tel 0294-41 71 83

tel 490 46 27

tel 636 15 22

19


Instanties ten behoeve van het Onderwijs

Naam Adres telefoon/fax/email/internet

Goed Genoeg

Guldenhof

Het Loopveld

Jan van Galenstraat

Joos Banckersweg

Kadoelen

Melkweg

Middenmeer

Multatuliweg

Nieuwe Hemweg

Olympiaplein

Ookmeer

Oostzanerwerf

Oranje-Vrijstaatkade

Parkschouwburg

Parnassusweg

Reggestraat

Riekerhaven

Schellingwoude

Sloten Oost

Sloten West

20

De Boelelaan 50

1082 LR Amsterdam

Ouderkerkerdijk 175

1096 CR Amsterdam

Aanloop

1183 SZ Amstelveen

Jan van Galenstraat 254

1056 BX Amsterdam

Joos Banckersweg 18a

1056 EP Amsterdam

Kadoelen 5

1035 NB Amsterdam

Meteorenweg 270

1033 HB Amsterdam

Radioweg 65

1098 NG Amsterdam

De Roos van Dekamaweg 4

1061 HT Amsterdam

Methaanweg 6

1041 AJ Amsterdam

Olympiaplein 74a

1077 CR Amsterdam

Herman Bonpad 1

1067 SN Amsterdam

Oostzanerdijk 3

1035 RA Amsterdam

Oranje-Vrijstaatkade 61

1093 KS Amsterdam

Plantage Parklaan 20a

1018 ST Amsterdam

Fred. Roeskestraat 87

1076 EC Amsterdam

Reggestraat 9a

1078 CX Amsterdam

Overschiestraat 192

1062 XK Amsterdam

Schellingwouderdijk 220

1023 NL Amsterdam

Sloterweg 1043

1066 CC Amsterdam

Ringvaartdijk

1066 DE Amsterdam

tel 644 55 75

fax 66 11 959

email AFC-@hetnet.nl

internet www.afc-amsterdam

tel 692 09 20

tel 647 17 47

tel 612 97 70

fax 616 21 51

tel 618 36 16

tel 631 71 21

fax 631 29 55

tel 631 22 85

tel 665 67 70

tel 682 00 15

fax 686 40 03

tel 611 47 67

tel 671 96 23

tel 613 44 87

fax 613 27 02

email tsikkens@osdorp.amsterdam.nl.

tel 631 68 45

tel 694 76 94

tel 625 00 52

internet www.swiftkorfbal.nl

tel 646 23 88

tel 671 22 37

tel 615 87 95/ 06 532 35 359

tel 490 45 60

tel 615 58 09

tel 615 58 62


Instanties ten behoeve van het Onderwijs

Naam Adres telefoon/fax/email/internet

Spieringhorn

Strandvliet

Transformatorweg

Tuindorp-Oostzaan

Uiterwaardenstraat

Valentijnkade

Van Heenvlietlaan

Voorland

W.H. Vliegenbos

Zuid Sportpark

Zwembaden

Bijlmersportcentrum

Brediusbad

De Mirandabad

Flevoparkbad

Floraparkbad

(vrijetijdscentrum)

Jan van Galenbad

Sloterparkbad

Bijlmersportcentrum

De Mirandabad

Floraparkbad

PK Spieringhorn 9

1043 AA Amsterdam

Zwarte Laantje 5

1099 CE Amsterdam

Transformatorweg 10

1014 AK Amsterdam

Kometensingel 30

1033 BW Amsterdam

Winterdijkstraat 9

1079 GT Amsterdam

Valentijnkade 82

1095 JL Amsterdam

Van Heenvlietstraat 6

1083 CK Amsterdam

Voorlandpad 10

1098 TZ Amsterdam

Nieuwendammerkade 15

1022 AB Amsterdam

IJsbaanpad 45

1076 CV Amsterdam

Openlucht

Bijlmerpark 76

1102 BL Amsterdam

Zaanstraat 353

1013 SG Amsterdam

De Mirandalaan 9

1079 PA Amsterdam

Zeeburgerdijk 630

1095 AN Amsterdam

Sneeuwbalweg 5

1032 VS Amsterdam

Jan van Galenstraat 315

1056 CB Amsterdam

Pres. Allendelaan 2-4

1064 GW Amsterdam

Overdekt

Bijlmerpark 76

1102 BL Amsterdam

De Mirandalaan 9

1079 PA Amsterdam

Sneeuwbalweg 5

1032 VS Amsterdam

tel 688 16 65

tel 696 99 18

tel 682 18 19

tel 631 53 24

tel 644 97 74

tel 665 49 72

tel 644 10 58

tel 692 67 11

tel 636 17 30

tel 679 76 40

tel 697 31 44

tel 684 71 72

tel 644 66 37

tel 692 50 30

tel 636 81 21

tel 612 80 01

tel 506 35 06

fax 506 35 07

tel 697 25 01

tel 642 80 80

tel 636 81 21

21


Instanties ten behoeve van het Onderwijs

Naam Adres telefoon/fax/email/internet

Marnixbad

Sloterparkbad

Sportfondsenbad Oost

Sportfondsenbad West

Zuiderbad

Huiswerkklassen

Buurtcentrum

Buurtcentrum De Gouwe

Buurtcentrum De Rietwijker

Buurtcentrum Reigersbos

Buurthuis De Pijp

Buurthuis Quellijn

Impuls - A.C. de Mansveltschool

Jongerencentrum Bel-Ami

Meidenwerk in de Baarsjes

Tiener/Jongerencentrum Reinilda

Tienercentrum N.A.P.

Schooltuinen

A. Ridderbos

AdalbertWagner

Dr. L. Alma

Fr. Broekhuijsen-Leewis

NME-Centrum + schooltuin

Gaasperdam

22

Marnixplein 9

1015 ZN Amsterdam

Pres. Allendelaan 2-4

1064 GW Amsterdam

Fronemanstraat 3

1093 KT Amsterdam

Cornelis Dirkszstraat 11c

1056 TM Amsterdam

Hobbemastraat 26

1071 ZC Amsterdam

Daalwijkdreef 11

1102 AA Amsterdam

Markengouw 436

1024 EK Amsterdam

Parlevinker 9

1034 PX Amsterdam

Reigersbos 309

1107 EZ Amsterdam

Tweede van der Helststraat 66

1072 PG Amsterdam

Quellijnstraat 62 - 66

1072 VX Amsterdam

Karel Doormanstraat 125

1055 VE Amsterdam

Bilderdijkkade 54

1053 VN Amsterdam

Chassestraat 87

1057 JB Amsterdam

Marnixstraat 285

1015 WL Amsterdam

St. Antoniesbreestraat 64

1011 HB Amsterdam

F. Conijnstraat 33

1063 CB Amsterdam

Provincialeweg 53

1103 SB Amsterdam

G. Mahlerlaan 25

1081 HW Amsterdam

J.H. van Heekpad 3

1024 BD Amsterdam

Meerkerkdreef 33

1106 GZ Amsterdam

tel 625 48 43

tel 506 35 06

fax 506 35 07

tel 665 08 11

tel 618 89 11

tel 678 13 90

fax 678 13 99

tel 398 96 80

fax 398 96 99

tel 636 95 44

tel 633 13 37

tel 565 03 40

fax 565 03 49

tel 676 86 88

tel 662 06 67

tel 686 14 00

tel 612 46 09

tel 616 11 19

tel 622 11 71

tel 420 01 48

tel 613 32 52

tel 690 81 97

tel 644 58 76

tel 632 57 50

tel 697 80 04


Instanties ten behoeve van het Onderwijs

Naam Adres telefoon/fax/email/internet

Gerrit Kalff

H.C. Vink

J.A. Nijkamp

Jan P. van Blijdestijn

Mr. A. de Roos

N.J. Schaap

SWT Jan Tooropstraat

SWT Osdorp

Kruislaan 5

1097 EC Amsterdam

Kamerlingh Onneslaan 9

1097 DE Amsterdam

Dr. H. Colijnstraat 90

1067 CH Amsterdam

Staalmeesterlaan 435

1057 PH Amsterdam

Overbrakerpad 2

1014 AZ Amsterdam

Heggerankweg 89

1032 JC Amsterdam

Jan Tooropstraat 9

1062 BK Amsterdam

Bottekerksingel 30a

1069 XT Amsterdam

tel 668 23 97

tel 665 78 09

tel 613 85 98

tel 618 41 23

tel 681 34 11

tel 636 93 26

tel 615 00 54

tel 619 12 98

23


Kinderdagverblijven – Peuterspeelzalen - Naschoolseopvang

Naam Adres Telefoon

Kinderdagverblijven

24

Amsterdam-Centrum

Baboffel

Kerkstraat 29 hs, 1017 GB

6222547

Dikkie Dik Nieuwe Kerkstraat 126a, 1018 VM 6204425

Elfenbankje, Het Nieuwe Herengracht 103, 1011 RZ 6258464

Jor en Daantje Palmdwarsstraat 61, 1015 HV 6250336

Kleine Plantage, de Henri Polaklaan 12b, 1018 CS 6277985

Kraai, de (Kindercentrum) Krayenhoffstraat 32, 1018 RL 3446130

Nieuwe Looier Nw Looiersdwarsstr.15, 1017 TZ 6204776

Oma Pap Rapenburg 51, 1011 TV 6261266

Pretzolder, de Nieuwe Kerkstraat 159, 1018 VL 6225388

Spinoza Sarphatistraat 104a, 1018 GV 6236335

Stampertjes, de Rapenburg 56, 1011 TV 6246213

Vandaag Kindercentrum Plantage Middenlaan 33, 1018 DB 5558339

Villa Kakelbont Prinsengracht 617 A+B, 1016 HT 6248976

Zon, de Achtergracht 2, 1017 WP 6221417

Bos en Lommer

Bromtol, de

Buskenblaserstraat 65, 1055 AG

6862321

Jojo Wiltzanghlaan 38, 1055 KH 6812111

De Baarsjes

Bal, de

van Renselaarstraat 14, 1058 XS

6186852

Pionier, de Admiralengracht 301, 1056 EV 6831113

Sneeuwbes, de Arubastraat 14, 1058 VE 6125356

Trammetje, 't Baarsjesweg 12, 1057 HL 6166165

Tuimelaar Baarsjesweg 145, 1057 HM 6166861

Geuzenveld/Slotermeer

Margriet

Jan de Louterstraat 17, 1063 KK

6130453

Mowgli Jan de Louterstraat 40, 1063 KX 6114651

Noord

Draaimolen

Molenwijk 3a, 1035 EE

6314737

Holle Bolle Gijs Buiksloterweg 95, 1031 CJ 4941074

Moppetoet Heggerankweg 192, 1032 JP 6326847

Schoenertje, 't Schoenerstraat 11, 1034 XZ 6318750

Oost/Watergraafsmeer

Bee Bee

Reinwardtstraat 4-6, 1093 HG

6929680

Bee Bee Radioweg 54, 1098 NJ 6634937

Berea J. Geesinkweg 311-313, 1096 AW 5929929

Bibelebontse Berg W. Beukelstraat 42, 1097 CT 6933840

Blauwe Hamster, de 2e Oosterparkstr. 221-223, 1092 BL 6929399

Dapperdam Wijttenbachstraat 309, 1093 HZ 6658870

Okki Blasiusstraat 14, 1091 CR 6685330

Pinksterblom Tugelaweg 85, 1091 VN 6653773

Roomtuintjes Zeeburgerdijk 23, 1018 AH 6632083

Telraam Linnaeusparkweg 14, 1098 EB 6940901

Toverlantaarn, de Lorentzlaan 75, 1097 KJ 6921183

Osdorp

Blokkendoos, de

Groenpad 4, 1068 EB

6100026

Duikelaar, de Joop Woortmanplein 5, 1069 PT 6101231

Kiddies, de Ankersingel 75, 1060 NH 6432155


Kinderdagverblijven – Peuterspeelzalen - Naschoolseopvang

Naam Adres Telefoon

Oud West

Bengeltjes

Tweede Helmersstraat 19, 1054 CB

4125469

Bilderdijkpark Bilderdijkpark 4 B, 1052 RZ 6128214

Dromelot Vondelpark 6a (Kattenlaan), 1071 AA 6120705

Slot Meesenstijn De Genestetstraat 1, 1054 AW 6855205

Toverbeer, de 1 Overtoom 272-274, 1054 JB 6160545

Toverbeer, de 2 Bilderdijkstraat 84-86, 1053 KW

Two Voices Parkside Derde Kostverlorenkade 35, 1054 XC 6833383

Two Voices Parkside Derde Kostverlorenkade 34, 1054 MA 6622488

Oud Zuid

Altijd Lente

Willemsparkweg 211, 1071 HC

6722105

Altijd Lente 2 Willemsparkweg 146, 1071 HR 6722105

Beertje Pippeloentje Rustenburgerstraat 343, 1072 GS 6760280

Beertjes Sophialaan 51, 1075 BN 6642299

Beertjes 2 van Woustraat 197-199, 1074 AH 4004793

Blauwe Bever, de Amsteldijk 13, 1074 HR 6750069

Blauwe Eekhoorn, de van Eeghenstraat 110, 1071 GM 6623565

Doenja P. Aertszstraat 106, 1074 VT 6645477

Femina Muller v. Ostadestraat 89, 1072 SR 6799384

Hofnarretje Smaragdplein 24, 1074 HA 6790743

Leeuwtje, 't v. Ostadestraat 11bg en 13bg, 1072 SL 6756154

Pijp, de Karel du Jardinstraat 35, 1072 SG 6739112

Plons Rietwijkerstraat 77, 1059 VX 6140848

Speeltoren L. Ansinghstraat 84, 1072 RD 6711288

Willem Sparkje Willemsparkweg 35, 1071 GP 6642125

Zuidwester, de Corn. Krusemanstraat 10, 1075 NL 6640723

Slotervaart/Overtoomseveld

Andreas

Th.de Bockstraat 8, 1058 NR

5111239

Blauwe Bosmier Jaq. Veltmanstraat 23, 1065 EG 6175977

Blauwe Sprinkhaan, de Otto Heldringstraat 27 sout., 1066 XT 6692046

Christoffel Louwesweg 4, 1066EC 6176278

Dimemo, St. Kinderopvan Laan van Vlaanderen 143, 1066 JM 6694643

Jip & Janneke M. v. Westerhovenstraat 28, 1065 GV 6150138

Lelylaan Johan Jongkindstraat 5 h, 1062 CK 6176451

Pardoes Ardennenlaan 133, 1066 MJ 6178159

Sloten Laan van Vlaanderen 472, 1066 MV 6178296

Slotervaart Pieter Calandlaan 91, 1065 KK 6142933

Westerpark

Billie

Westerpark 2-4, 1013 RR

6860705

Boeng Doti Roggeveenstraat 12, 1013 PV 6384436

Irene, Prinses Nassaukade 62, 1052 CP 6849158

Pomydo Amaliastraat 5, 1052 GM 6844347

Pyramide Zaanstraat 353, 1013 SG 6868512

Regenboog Houtmankade 60, 1013 MZ 6829103

Zeeburg

Anak

Solostraat 1, 1095 ET

6924077

Dolfijn, de Makassarstraat 151, 1095 SV 6944443

Woelwaters Sumatrakade 9-11, 1095 ET 4194919

Zuideramstel

Bambini

Ter Kleef 15, 1081 AM

6427322

Bambini Noordhollandstraat 8, 1081 AT 4043860

Bambini Overdam 8, 1081 CG 6613663

Bambini vier A.J. Ernststraat 665 A, 1081 AT 6611620

Blauwe Tijger, de Strawinskylaan 45, 1077 XW 5753301

Cheider Zeelandstraat 11, 1082 BV 6465564

Dol-fijn Curchillaan 94, 1078 EL 6711039

25


Kinderdagverblijven – Peuterspeelzalen - Naschoolseopvang

Naam Adres Telefoon

Evy

Rijnstraat 227, 1079 NN

6427464

Lokaal, het kinderlokaal De Kamp 3, 1082 KS 6420361

Mirakel 1 Merckenburg 1, 1082 BT 6421712

Mirakel 2 Radboud 46, 1081 AR 6613035

Olifantje, 't (VU) De Boelelaan 1119, 1081 HV 4444646

Strawinsky Pr. Irenestraat, 1077 WV 5460012

Veulentje, 't van Nijenrodeweg 433, 1082 HJ 6443184

Zaza Vechtstraat 90, 1079 JN 6612142

26

Zuidoost

Blauwe Hommel

Huigenbos 22-25, 1102 KA

6964440

Candy Kids Develstein 2, 1102 AK 6000339

Egeldonk Egeldonk 50, 1103 AK 6900515

Gruthut A. Camuslaan 38, 1102 WJ 6990928

Hortencia, La Kikkenstein 176, 1104 AH 4165841

Hortencia, La Haardstee 11-15, 1102 NB 4165841

Joy, Stg.

Klieverink 18, 1104 KC 6905500

Peuterspeelzalen

Amsterdam-Centrum

Boompje, 't

Lindengracht 85, 1015 KD

6268776

Herenmarkt Herenmarkt 12, 1013 ED 6238842

Kleine Plantage, de Henri Polaklaan 12b, 1018 CS 6277985

Kraai, de (Kindercentrum) Krayenhoffstraat 32, 1018 RL 3446130

Marjolijn Nieuwe Looiersstraat 9, 1017 VA 06-18705997

Noorder Speeltuin 2e Lindendwarsstraat 10, 1015 L 6231256

Rozenstraat Rozenstraat 16, 1016 NX 6228968

Speeltuin, de 2e Weteringplantsoen 10, 1017 ZD 6203474

Witte Boei, de Gr. Wittenburgerstraat 200, 1018 LJ 6223879

Bos en Lommer

Boomgaard, de

Gibraltarstraat 61, 1055 NK

6880142

Kareltje Karel Doormanstraat 125, 1055 VE

Kruimeltje Buskenblaserstraat 65, 1055 AG 6843512

Toverbal, de J. de Haenstraat 41, 1055 WC 6846062

Wiltzangh, de Hertspieghelweg 55, 1055 KK 6840451

De Baarsjes

Kwikstaart, de

Willem Schoutenstraat 6, 1057 DN

6163296

Pionier, de Admiralengracht 301, 1056 EV 4121244

Speelhoek, de Kortenaerstraat 32, 1057 JN 6187481

Stekelbaarsje, 't Columbusplein 253, 1057 DC 6124735

Tulp, de Postjeskade 200, 1058 WX 6125642

Westerwijk Bestevaerstraat 44, 1056 HP 6182180

Geuzenveld

Frummel

Jan de Louterstraat 1, 1063 KX

6132131

Hummelhonk 9, 't Louis Couperusstraat 129, 1064 CE 6133545

Klein Duimpje Jan de Louterstraat 21, 1063 KX 6131883

Robbedoezen, de Geuzeneiland/G.Bouwensstr. 4, 1067 PJ 6131274

Tuinkabouter, de Sam v. Houtenstraat 76, 1067 JP 6119769

Waterhoentje, het Burg. Fockstraat 85, 1063 CW 6132233

Noord

Botteloef

Overslag 1, 1034 RR

6317184

Draaimolen Molenwijk 3a, 1035 EE 6314737

Klavertje 4 Stentorstraat 63, 1035 XC 6332623

Lapjeskat, de Parlevinker 9, 1034 PX 6331339

Rosa Varenweg 4, 1031 CB 6368726

Vogelnest Motorwal 300, 1021 PH 6323845


Kinderdagverblijven – Peuterspeelzalen - Naschoolseopvang

Naam Adres Telefoon

Vrijbuitertjes (Holysloot)

Dorpsstraat 40, 1028 BE

4904848

Zwanenmeer Beemsterstraat 491, 1024 BE 6367334

Oost/Watergraafsmeer

Amstel, de

Middelhofstraat 4, 1097 NK

6934291

Bijenkorf, de Hogeweg 61-63, 1098 CA 6924870

Dounia Eikenplein 3, 1092 CC 6650790

Ienie Mienie Anfieldroad 108, 1098 WD 6944536

Meer, de Mariotteplein 70, 1098 EA 6685387

Meerbeer, de Lorentzlaan 71, 1097 KJ 6932689

Oosterpark 3e Oosterparkstr 159, 1092 CW 6662618

Palet, het Simon Stevinschool 48, 1097 CA 6945543

Peuterhof, de Linnaeushof 46, 1098 KM 6685387

Puntmuts Linnaeushof 46, 1098 KM 6631114

Transvaal D. Theronstraat 2, 1091 XX 6926964

Vergulden Eenhoorn, de Ringdijk 58, 1097 AH 6657176

Zilvermeeuw, de Lorentzlaan 71, 1097 KJ 6932689

Osdorp

Dikkertje Dap

Nieuwelaan 34, 1068 BZ

6190094

Gelaarsde Kat, de Simonskerkestraat 2, 1069 HR 6190466

Klein Duimpje Notweg 32, 1068 LL 6190966

Oud West

King, M. Luther

Nic. Beetsstraat 40, 1053 RM

6127613

Torteltuin Kanaalstraat 149 A, 1054 XD 6189647

Vierhoek, de Nic. Beetsstraat 84, 1053 RP 6181811

Wiplala Kanaalstraat 149A, 1054 XD 6189647

Oud Zuid

A.M.S.

A. Dürerstraat 36, 1077 MA

3057871

Assanabil Smaragdplein 5, 1074 HA 6721394

Balibar Rustenburgerstraat 238, 1073 GK 4714763

Binnenpretjes, de 1e Schinkelstraat 40, 1075 TX 6759916

Blauwe Reiger, de Stadionkade 113, 1076 BN 6707502

Borre 1e J.v.d. Heydenstraat 161, 1072 TS 6791476

Community School, de 2e Jan v.d. Heijdenstraat 75-77, 1074 XR 6794056

Dikkie Dik/Regenboog Lutmastraat 81, 1073 GP 4701638

Dribbel Rustenburgerstraat 246, 1073 GK 3640076

Haas Huppel 2e v.der Helststraat 66, 1072 PG 6768688

Hommel, de Wodanstraat 1, 1076 CC 6712747

Impe Dimpe Hondecoeterstraat 6, 1071 LR 6760625

Kiki Speerstraat 6, 1076 XN 4702717

Koko 1e J. v.d. Heydenstraat 16, 1072 TS 6791476

Kwetternest, 't Bennebroekstraat 11-13, 1058 LJ 6151323

Peetertje, 't R. Holststraat 8, 1071 SM 6798244

Piepkuiken, 't Fl. Versterstraat 10, 1058 JL 6175243

Schreuder, Instituut v.d. Veldestraat 10, 1071 CW 6792060

Speelhol, Het Oranje Nassaulaan 4, 1075 AN 6794056

Vrije Peuterklassen, Stg. Willemparkweg 113, 1071 GV 6628549

Vuurvogel, de Bronckhorststraat 3, 1071 WL 6721179

Waldemar Quellijnstraat 62-66, 1072 XV 6620667

Zuid Bertelmanplein 14, 1075 LR 6715566

Slotervaart

Goudplevier

J.Geelstraat 54, 1065 VT

6152523

Haasje Over Hechtelstraat 49, 1066 KK 6693765

Kleine Beer/Troetelbeer Westmallepad 11 b, 1068 PP 6177656

Tik Tak Oostakkerstraat 56, 1066 HP 6151715

27


Kinderdagverblijven – Peuterspeelzalen - Naschoolseopvang

Naam Adres Telefoon

Reiger, de

v. Reigersbergenstraat 65, 1052 SV

6845676

Schippertje, 't Oostzaanstraat 45, 1013 WG 6829907

Verzet Hembrugstraat 156, 1013 XC 6840124

Zoutpot, de Zoutkeetsplein 4-6, 1013 LD 6270685

28

Westerpark

Zeeburg

Speelvijver, de

Borneokade 101, 1019 KZ

4193086

Spettertjes, de Borneokade 101, 1019 KZ 4193086

Zuideramstel

Cheider

Zeelandstraat 11, 1082 BV

6465564

Ganon Judith en Ganon Hagamadiem van Leijenberghlaan 95, 1082 GC 6446617

Krekels, de Dintelstraat 7, 1078 VN 4707739

Mirakel Kalfjeslaan 370a, 1081 JA

Montessori Sandenburg 1-3, 1082 GN 6423691

Zuidoost

Dennetje, 't

Dennenrode 100 G, 1102 AE

4165518

Drie Turven Hoog Veenendaalplein 147, 1106 DB 6913484

Gaasperplasjes, de Leksmondplein 25, 1108 EL 4527490

Ganzenhofje, het Geldershoofd 80, 1103 BG 3987230

Geintje, 't Vreeswijkpad t/o nr.9, 1106 CP 6977828

Grapje, 't Echtenstein 30-31, 1103 AA 6950872

Hennenest, 't Kantershof 633, 1104 HJ 4161295

Hoky Poky Hofgeest 140, 1102 EG 5650353

Hummeltje Tummeltje Huntum 18, 1102 JB 6915572

Kids Schonerwoerdstraat 3, 1107 GA 6917978

Kleine Reus Maasdrielhof 67, 1106 LX

Kwetternest, 't Kelbergen 189, 1104 LJ 6959033

Opstapje, 't Cornelis Aarnoutsstraat 80, 1106 ZJ 6976515

Regenboog, de Woudrichemstraat 5, 1107 NE 6972176

Speelhoek, de Echtenstein 85, 1103 AB 6991951

Tamboerijn, de Reigersbos 301, 1107 EZ 6913789

Ukkeltje, 't Lentestraat t/o nr. 5, 1109 AE 0294-411852

Venserpolder Daniel Defoelaan 88, 1102 ZK 6951892

Wiebeltjes, de Grunder 185, 1103 HJ 6998252

Naschoolseopvang

Amsterdam-Centrum

Kleine Reus, de

Nwe. Looierstraat 49, 1017 VB

6265355

Kraai, de (Kindercentrum) Krayenhoffstraat 32, 1018 RL 3446130

Tolletje, 't

Bos en Lommer

Wiltzanghlaan38, 1055 KH

De Baarsjes

6812111

Coco

Balboastraat 20A, 1057 VW

6837584

Pionier, de Admiralengracht 301, 1056 EV 4121244

Trammetje, 't Baarsjesweg 12, 1057 HL 6166165

Tulp, de Postjeskade 200, 1058 WX 6125642

Noord

Draaimolen

Molenwijk 5, 1035 EE

6314737

Bibelebontse Berg W. Beukelstraat 42, 1097 CR 6933840


Kinderdagverblijven – Peuterspeelzalen - Naschoolseopvang

Naam Adres Telefoon

Oost/Watergraafsmeer

Frankendael school

Hogeweg 63, 1098 CA

Pinksterblom Tugelaweg 85, 1091 VN 6653773

Klokhuis, de

Osdorp

Joop Woortmanplein 5, 1069 PT

Oud zuid

6107069

Community School, de

2e Jan v.d. Heijdenstraat 75-77, 1074 XR

6648670

Hildebrandhuis Hondecoeterstraat 6, 1071 LR 6643901

Iduna K. du Jardinstraat 74, 1073 TE 6643886

Iris Hygieaplein 51, 1076 RS 6797415

Kankantree 1e Schinkelstraat 40, 1075 TZ 6723246

Marimba Bronckhorststraat 3, 1071 WL 6739608

Olympia Stadionkade 113, 1076 BN 6751735

Papatya Floris Versterstraat 10, 1058 JM 6698949

Schreuder, Instituut v.d. Veldestraat 10, 1071 CW 6462997

Windhoos Corn. Krusemanstraat 10, 1075 NL 6734324

Zeppelin P. de Hoochstraat 80, 1071 EJ 6756518

Slotervaart

Grote Beer

Westmallepad 11 b, 1068 PP

Woodstock Louis Bouwmeesterstraat 14, 1065 KW

Zuideramstel

6177656

Veldert, de

Fred. Roeskestraat 73, 1076 EO

6462997

Waterval, de Jekerstraat 84-86, 1078 MG 6768626

Zuidoost

Hortensia La

A. Dumanstraat 8, 1102 WD

Nellestein (Alcides) Leksmondplein 26, 1108 EL 6979082

29


Besturen

Naam Best. nr. Adres tel/fax/email/internet

OPENBAAR

Amsterdam, Gemeentebestuur van

Dagelijks bestuur van Stadsdeel

Amsterdam-Centrum

sector welzijn

Dagelijks bestuur van Stadsdeel

Amsterdam Noord

Dagelijks bestuur van Stadsdeel

Bos en Lommer

Dagelijks bestuur van Stadsdeel

De Baarsjes

Dagelijks bestuur van Stadsdeel

Geuzenveld - Slotermeer

Dagelijks bestuur van Stadsdeel

Oost/Watergraafsmeer

Dagelijks bestuur van Stadsdeel

Osdorp

Dagelijks bestuur van Stadsdeel

Oud Zuid

Dagelijks bestuur van Stadsdeel

Oud-West

Dagelijks bestuur van Stadsdeel

Slotervaart / Overtoomse Veld

Dagelijks bestuur van Stadsdeel

Westerpark

Dagelijks bestuur van Stadsdeel

Zeeburg

Dagelijks bestuur van Stadsdeel

Zuideramstel

30

10011 Stadhuis, Amstel 1

1011 PN Amsterdam

10070 Stadhuis, Amstel 1

1011 PN Amsterdam

Postbus 202

1000 AE Amsterdam

10000 Buikslotermeerplein 2000

1025 EX Amsterdam

10083 Leeuwendalersweg 21

1055 JE Amsterdam

Postbus 57239

1040 BC Amsterdam

10060 Baarsjesweg 224

1058 AA Amsterdam

10116 Plein 40-45 nr. 1

1064 SW Amsterdam

Postbus 67018

1060 JA Amsterdam

10125 Linnaeusstraat 89

1093 EK Amsterdam

Postbus 94801

1090 GV Amsterdam

10001 Osdorpplein 1000

1068 TG Amsterdam

Postbus 90460

1006 BL Amsterdam

10054 Koninginneweg 1

1071 HZ Amsterdam

Postbus 51160

1007 ED Amsterdam

10122 Kwakersstraat 3

1053 WC Amsterdam

Postbus 57129

1040 BA Amsterdam

10134 Jan Tooropstraat 15b

1000 CA Amsterdam

Postbus 2010

1000 CA Amsterdam

10137 Haarlemmerweg 8-10

1000 AC Amsterdam

postbus 141

1000 AC Amsterdam

10108 Cruquiusweg 5

1019 AT Amsterdam

Postbus 380

1000 AJ Amsterdam

12037 Pres. Kennedyplantsoen 1-3

1079 SK Amsterdam

tel 552 91 11

tel 552 44 61

fax 552 43 20

tel 634 99 11

tel 581 27 11

fax 682 94 21

email

stadsdeel@bosenlommer.amsterdam.nl

internet www.bossenlommer.nl

tel 589 24 11

tel 889 80 00

fax 614 77 11

email stadsdeel

@geuzenveld.amsterdam.nl

tel 774 40 11

fax 774 44 55

internet www.oost-watergraafsmeer.nl

tel 518 08 00

fax 619 94 26

tel 678 16 78

fax 687 16 79

email stadsdeel@oudzuid.amsterdam.nl

internet www.oudzuid.amsterdam.nl

tel 589 35 11

fax 589 36 74

internet

www.oudwest.amsterdam.nl/onderwijs

tel 511 16 66

fax 617 29 96

tel 581 03 11

fax 581 01 99

internet www.westerpark.nl

tel 608 07 11

fax 694 19 36

email info@zeeburg.nl

internet www.zeeburg.nl

tel 541 92 11


Besturen

Naam Best. nr. Adres tel/fax/email/internet

Dagelijks bestuur van Stadsdeel

Zuidoost

Open Schoolgemeenschap Bijlmer,

Commissie van bestuur voor de

Reigersbos S.G. Openbare Stichting

Sirius, Onderwijsbureau en

Bestuurscommissie

Zelfstandige Gymnasia, Openbare

Stichting

Afd. Onderwijs Haarlem

ALGEMEEN BIJZONDER

ABBS het Gein, Stichting

Afra Boddaert PPI, Stichting

Amsterdamse Bijzondere

Scholen,Algemene Stichting van

Amsterdamse Hogeschool voor de

Kunsten, Stichting

Amsterdamse Montessori School,

Stichting de

Amsterdamse Schoolvereniging voor

Opvoeding en Onderwijs (A.S.V.O.)

Basisschool Oostelijke Eilanden,

Stichting

Bijzondere Scholen voor Onderwijs op

Algemene Grondslag Amsterdam,

Stichting

Buitenveldertse Montessorischool,

Stichting de

10043 Bijlmerdreef 101

1102 BP Amsterdam

11098 p/a Gulden Kruis 5

1103 BE Amsterdam-Zuidoost

41063 Ravenswaaipad 3

1106 AW Amsterdam

13553 Hoptille 465-467

1102 PJ Amsterdam

Postbus 22538

1100 DA Amsterdam

13556 Postbus 5233

2000 CE Haarlem

30833 p/a Dyade

Postbus 9052

1006 AB Amsterdam

24922 Plantage Middenlaan 33

1018 DB Amsterdam

Bezuidenhoutseweg 251-253

2594 AM Den Haag

Jodenbreestraat 3

1011 NG Amsterdam

Postbus 15079

1001 MB Amsterdam

48622 Jan van Goyenkade 3

1075 HN Amsterdam

20970 p/a Dyade

Postbus 9052

1006 AB Amsterdam

40018 Kraijenhofstraat 10

1018 RK Amsterdam

40752 St. Hubertpad 6

1066 HN Amsterdam

30320 Sandenburch 1-3

1082 GN Amsterdam

tel 567 05 11

fax 691 20 15

internet www.zuidoost.amsterdam.nl

tel 690 90 50

fax 690 83 29

email osb@euronet.nl

internet www.osb.edu.amsterdam.nl

tel 563 30 50

fax 563 30 51

email info@sgreigersbos.nl

internet www.sgreigersbos.nl

tel 311 64 64

fax 311 64 69

email info@besirius.nl

tel 023-551 71 47

fax 023-551 71 48

email g.smit@gymnasia.nl

tel 585 95 45

fax 585 95 45

email directie@hetgein.nl

www.hetgein.nl

tel 555 83 30

fax 620 46 06

email secretariaat@abppi.nl

internet www.abppi.nl

tel 070-331 52 52

fax 070-381 42 81

email vbs@vbs.nl

tel 527 77 10

fax 527 77 12

email info@sb.ahk.nl

internet www.ahk.nl

tel 664 38 84

fax 471 18 80

email carla.d@chello.nl

internet www.deams.edu.amsterdam.nl

tel 585 95 00

fax 585 95 45

tel 639 10 45

fax 622 76 80

email bestuur@boe.edu.amsterdam.nl

internet www.boe.edu.amsterdam.nl

tel 408 15 71

fax 408 15 72

tel 644 84 46

fax 404 15 66

email b.m.sch@zonnet.nl

31


Besturen

Naam Best. nr. Adres tel/fax/email/internet

Europees Onderwijs, Vereniging

Gerrit Rietveld Academie, Stichting

Grafische en communicatie opleidingen

grafisch lyceum Amsterdam, Stichting

voor

Guyot Onderwijs Noord Holland,

Instituut

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool voor Economische Studies

Amsterdam

Montessori Scholengemeenschap

Amsterdam, Stichting

Montessori School Westelijke Eilanden,

Stichting

Muziekschool Amsterdam, Stichting

Nieuwe School, Stichting de

Nieuwe Schoolvereniging Vrijschool,

Stichting

Onderwijs aan Zieke Kinderen, Stichting

Openluchtscholen voor het gezonde kind,

Stichting voor

Platoschool, Stichting

ROC van Amsterdam

Amsterdams Lyceum, Vereniging het

32

40739 p.a. Hygiëaplein 40

1076 RW Amsterdam

29615 Fred. Roeskestraat 96

1076 ED Amsterdam

76107 Contactweg 36, gebouw F

1014 AN Amsterdam

Postbus 67003

1060 JA Amsterdam

71540 Jan Tooropstraat 1

1062 BK Amsterdam

30228 Stadhouderskade 55

1072 AB Amsterdam

Postbus 931

1000 AX Amsterdam

13238 Weesperplein 8

1018 XA Amsterdam

Postbus 295

1000 AG Amsterdam

26157 Polderweg 3

1093 KL Amsterdam

Postbus 92048

1090 AA Amsterdam

40270 Grote Bickerstraat 102

1013 KS Amsterdam

28797 Bachstraat 5

1077 GD Amsterdam

90281 Herengracht 274

1016 BW Amsterdam

94459 (p/a Dyade) Postbus 9052

1006 AB Amsterdam

p/a Grote Kerkstraat 35

1135 BC Edam

28614 Postbus 75298

1070 AG Amsterdam

30116 Fred. Roeskestraat 94a

1076 ED Amsterdam

40193 F. Roeskestraat 88-90

1076 ED Amsterdam

Postbus 2584

1000 CN Amsterdam

26898 Valeriusplein 15

1075 BJ Amsterdam

tel 667 46 26

fax 667 46 26

tel 571 16 50

fax 571 16 54

email info@grac.nl

internet www.gerritrietveldacademie.nl

tel 606 20 70

fax 606 20 73

email m.vanpel@gla.nl

internet www.gla.nl

tel 511 05 55

fax 511 05 56

email stichtingguyotnh@hetnet.nl

internet www.effathaguyot.nl

tel 570 25 00

tel 523 63 11

fax 523 60 95

email personeelszaken@hesasd.nl

internet www.hesasd.nl

tel 597 98 88

fax 597 98 00

email msa@msa.nl

internet www.msa.nl

tel 620 96 08

fax 428 81 51

email eilanden@zonnet.nl

tel 578 73 73

tel 623 48 09

tel 585 95 00

fax 585 95 55

email vrij@vrij.amsterdam.nl

tel 0299-37 42 42

tel 662 55 09

fax 670 39 63

tel 527 93 93

fax 623 92 92

internet www.ROCva.nl

Sweelinck Conservatorium Amsterdam, 79744 Van Baerlestraat 27 tel 664 76 41

tel 574 77 44

fax 675 68 61

email het@amsterdamslyceum.nl

internet www.amsterdamlyceum.nl


Besturen

Naam Best. nr. Adres tel/fax/email/internet

Stichting

The British School of Amsterdam,

Vereniging

Tobiasschool Amsterdam, Stichting

Visio Land Stg. Ond. Slechtzienden en

Blinden

Volksuniversiteit, Stichting

Voortgezet onderwijs te Amsterdam,

Stichting voor

Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs

Noord Holland, Stichting

Watergraafsmeerse Schoolvereniging

Wellant,, Stichting

Centrale Dienst

Willemspark, Schoolvereniging

EVANGELISCH

Evangelische Basisscholen, Stichting

Evangelische Broedergemeente,

Vereniging Scholen der

HINDOESTAANS

Hindoe Onderwijs, Stichting

GEREFORMEERD

Gereformeerd Primair Onderwijs,

Vereniging voor

Noord-Holland Noord (VGPO-NHN)

ISLAMITISCH

1071 AN Amsterdam

Postbus 75012

1070 AA Amsterdam

72529 Anthonie van Dijckstraat 1

1077 ME Amsterdam

84463 Rietwijkerstraat 55

1059 VX Amsterdam

96032 Amersfoortseweg 180

1272 RR Huizen

Rapenburgerstraat 73

1011 VK Amsterdam

40586 Burgemeester Hoguerstraat 2a

1064 EB Amsterdam

41219 Fred Roeskestraat 84

1076 ED

Postbus 77779

1070 LJ Amsterdam

94420 Copernicusstraat 38-40

1098 JH Amsterdam

Postbus 95028

1090 HA Amsterdam

41100 Pompmolenlaan 7

3447 GK Woerden

Postbus 444

3440 AK Woerden

23440 Willem Witsenstraat 12

1077 AZ Amsterdam

30703 Postbus 22820

1100 DH Amsterdam

40189 E. Pankhurststraat 15

1103 MN Amsterdam

30709 Postbus 52104

2505 CC Den Haag

40984 Postbus 2075

1990 AB Velserbroek

tel 679 78 40

fax 675 83 96

email britams@xs4all.nl

internet www.britams.nl

tel 614 35 29

tel 035-698 57 11

fax 035-693 84 56

email info@visio.nu

tel 626 16 26

fax 624 21 93

email

secretariaat@volksuniversieteitamsterdam.

nl

internet

www.volksuniversiteitamsterdam.nl

tel 585 48 11

fax 585 48 24

tel 671 47 53

fax 675 81 37

email info@geertgrooteschool.nl

internet www.geertgrooteschool.nl

tel 694 74 81

fax 694 89 81

email wsv@tip.nl

internet www.wsv.edu.amsterdam.nl

tel 0348-45 78 00

fax 0348-45 78 78

email info@wellant.nl

internet www.wellant.nl

tel 671 98 06

tel 686 97 87

tel 070-364 48 56

tel 411 82 0506-53530538

email gpo.nhn@wxs.nl

33


Besturen

Naam Best. nr. Adres tel/fax/email/internet

Islamitisch Onderwijs, Stichting IQRA

Islamitisch Voortgezet Onderwijs

Amsterdam en Omstreken, Stichting

Islamitische Basisscholen Amsterdam,

Stichting (S.I.B.A.)

Islamitische School Amsterdam,

Stichting

Islamitische School El-Amal, Stichting

Nederlandse Islamitische scholen,

Stichting

JOODS

Joodse Kindergemeenschap Cheider,

Stichting

Joodse Scholengemeenschap,

Stichting(J.B.O.)

OECUMENISCH

Bijz. Basisonderwijs op

levensbeschouwelijke grondslag,

Stichting

Hogeschool IPABO

Inholland , Stichting voor Hoger

Onderwijs

Interconfessionele Scholengroep

Amsterdam, Stichting

Oecumenisch Speciaal Onderwijs,

Stichting voor. Kolom

34

40389 Hoogoord 257

1102 CN Amsterdam

41255 Postbus 90082

1006 BB Amsterdam

31181 Sumatrapantsoen 15

1095 HW Amsterdam

Postbus 93024

1090 BA Amsterdam

30883 p/a I. Bayrak Waalstraat 137

1316 EV Almere

J. van Riebeekstraat 11-13

1057 ZW Amsterdam

40400 p/a Dyade

Postbus 9052

1006 AB Amsterdam

40294 Vrankendijkstraat 8

1069 ZS Amsterdam

Postbus 67014

1060 JA Amsterdam

78457 Postbus 7828

1008 AA Amsterdam

21464 Noordbrabantstraat 15

1083 BE Amsterdam

Postbus 87058

1080 JB Amsterdam

43864 Kralenbeek 73

1104 KJ Amsterdam

30327 Jan Tooropstraat 136

1061 AD Amsterdam

Postbus 90506

1006 BM Amsterdam

30195 Wildenborch 6

1112 XB Diemen

Postbus 261

1110 AG Diemen

40569 Marius Bauerstraat 399a

1062 AP Amsterdam

Postbus 90301

1006 BH Amsterdam

77690 Slotermeerlaan 69

1064 HA Amsterdam

Postbus 90103

1006 BC Amsterdam

tel 696 09 48

tel 663 23 95

fax 663 34 59

email sibafaroeq@cs.com

fax 612 93 82

email assiddieq@wanadoo.nl

tel 585 95 00

fax 611 12 22

email kadisia@worldonline.nl

tel 619 32 83

fax 367 03 19

email mearjen@hotmail.nl

tel 646 55 64

fax 642 53 45

email cheider@xs4all.nl

tel 644 41 91

fax 442 28 33

email bestuur@jbo.nl

internet www.jbo.nl

tel 699 96 55

fax 690 36 59

email info@bijzonderwijs.nl

internet www.bijzonderwijs.nl

tel 613 70 79

fax 613 46 45

email amsterdam@hs-ipabo.edu

internet www.hs-ipabo.edu

tel 495 1111

fax 495 19 27

internet www.inholland.nl

tel 511 19 99

fax 511 19 91

email info@isa-vo.nl

internet www.isa-vo.nl

tel 585 96 00

fax 611 01 93

email stichting@kolom.nl

internet www.kolom.net


Besturen

Naam Best. nr. Adres tel/fax/email/internet

Protestants-Christelijk en Oecumenisch

Onderwijs Amsterdam, Stichting

PROTESTANTS CHRISTELIJK

Ceder groep, stichting

Christelijk Basisonderwijs Instituut

Schreuder, Vereniging voor

Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te

Amsterdam (Bos en Lommer),

Vereniging

Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te

Weesp en Driemond

Christelijke Schoolvereniging

Amsterdam-Zuid

Clusius College AOC (bevoegd gezag

voor VMBO-groenschool A`dam) ,

Stichting

Paedologisch Instituut, Stichting het

Protestants-Christelijk Basisonderwijs te

Amsterdam-West, Vereniging voor

ROC ASA

Samenwerkende Christelijke Scholen te

Amsterdam-West, Stichting

ROOMS KATHOLIEK

Amsterdamse Katholieke Kinderopvang,

Stichting

Amsterdamse Samenwerkende

Katholieke Basisscholen, Stichting

Amsterdamse stichting voor Katholiek

Basisonderwijs

30781 Dienstencentrum P.C.O.O.A. Marius

Bauerstraat 401a

1062 AP Amsterdam

41217 De Cuserstraat 1

1081 CK Amsterdam

20905 Van de Veldestraat 10

1071 CW Amsterdam

Postbus 9052

1006 AB Amsterdam

28420 Hertspieghelweg 55

1055 KK Amsterdam

Postbus 56943

1040 AX Amsterdam

92730 Postbus 1402

3800 BK Amersfoort

81810 Hondecoeterstraat 6

1071 LR Amsterdam

40673 Havinghastraat 11

1817 DA Alkmaar

81836 Postbus 303

1115 ZG Duivendrecht

28367 Slotermeerlaan 69

1064 HA Amsterdam

Postbus 9052

1006 AB Amsterdam

76571 Daan Fockemalaan 10

Amersfoort

Postbus 2131

3800 CC Amersfoort

81316 DienstencentrumP.C.O.O.A. Marius

Bauerstraat 401a

1062 AP Amsterdam

20590 Slotermeerlaan 69

1064 HA Amsterdam

Postbus 90103

1006 BC Amsterdam

40701 Slotermeerlaan 69

1064 HA Amsterdam

Postbus 90103

1006 BC Amsterdam

58332 Slotermeerlaan 69

1064 HA Amsterdam

Postbus 90103

1006 BC Amsterdam

tel 512 06 20

fax 614 35 22

email info@pcooa.dhs.org

internet www.pcooa.nl

tel 301 29 92

fax 301 29 96

tel 662 33 88

fax 670 05 65

email schreuderschool@planet.nl

internet www.instituutschreuder.nl

tel 684 04 51

fax 688 15 79

tel 033-469 82 00

tel 676 06 25

fax 664 44 12

email hvlschool@planet.nl

tel 072-514 76 66

fax 072-514 76 60

email amsterdam@clusius.nl

internet www.clusius.nl

tel 774 55 00

fax 695 25 41

internet www.pi-amsterdam.nl

tel 585 95 00

fax 585 95 75

tel 033-422 18 00

fax 033-422 18 99

email ec-info@rocasa.nl

internet www.rocasa.nl

tel 512 06 20

fax 614 35 22

email info@pcooa.dhs.org

internet www.pcooa.nl

tel 585 96 00

fax 611 01 93

tel 585 96 00

fax 611 01 93

tel 585 96 00

fax 611 01 93

35


Besturen

Naam Best. nr. Adres tel/fax/email/internet

Katholiek Basisonderwijs Amsterdam

Nieuw-West, Stichting

Katholieke Basisscholen Amsterdam,

Stichting

Peetersschool, Schoolverening

V.O. Amsterdam Zuid, Stichting

36

27770 Orteliusstraat 15

1057 AR Amsterdam

41023 Slotermeerlaan 69

1064 HA Amsterdam

Postbus 90103

1006 BC Amsterdam

58826 Slotermeerlaan 69

1064 HA Amsterdam

Postbus 9052

1006 AB Amsterdam

40776 Reijnier Vinkeleskade 53

1071 SW Amsterdam

tel 618 25 72

fax 689 83 63

email kantkba@worldonline.nl

internet stkba.nl

tel 585 96 00

fax 611 01 93

tel 585 95 00

tel 571 24 10

fax 679 04 62


Besturen Op bestuursnummer

Best.nr. Naam Nummer Naam

10000 Dagelijks bestuur van Stadsdeel

Amsterdam Noord

10001 Dagelijks bestuur van Stadsdeel

Osdorp

10011 Amsterdam, Gemeentebestuur van

10043 Dagelijks bestuur van Stadsdeel

Zuidoost

10054 Dagelijks bestuur van Stadsdeel

Oud Zuid

10060 Dagelijks bestuur van Stadsdeel

De Baarsjes

10070 Dagelijks bestuur van Stadsdeel

Amsterdam-Centrum

10083 Dagelijks bestuur van Stadsdeel

Bos en Lommer

10108 Dagelijks bestuur van Stadsdeel

Zeeburg

10116 Dagelijks bestuur van Stadsdeel

Geuzenveld - Slotermeer

10125 Dagelijks bestuur van Stadsdeel

Oost/Watergraafsmeer

10122 Dagelijks bestuur van Stadsdeel

Oud-West

10134 Dagelijks bestuur van Stadsdeel

Slotervaart / Overtoomse Veld

10137 Dagelijks bestuur van Stadsdeel

Westerpark

11098 Open Schoolgemeenschap Bijlmer, Commissie van bestuur

voor de

12037 Dagelijks bestuur van Stadsdeel

Zuideramstel

13238 Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam

13553 Sirius, Onderwijsbureau en Bestuurscommissie

13556 Zelfstandige Gymnasia, Openbare Stichting

20590 Amsterdamse Katholieke Kinderopvang, Stichting

20905 Christelijk Basisonderwijs Instituut Schreuder, Vereniging

voor

20970 Amsterdamse Schoolvereniging voor Opvoeding en

Onderwijs (A.S.V.O.)

21464 Joodse Scholengemeenschap, Stichting(J.B.O.)

23440 Willemspark, Schoolvereniging

24922 Afra Boddaert PPI, Stichting

26157 Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, Stichting

26898 Amsterdams Lyceum, Vereniging het

27770 Katholiek Basisonderwijs Amsterdam Nieuw-West,

Stichting

28367 Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Amsterdam-West,

Vereniging voor

28420 Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Amsterdam (Bos

en Lommer), Vereniging

28614 Openluchtscholen voor het gezonde kind, Stichting voor

28797 Muziekschool Amsterdam, Stichting

29615 Gerrit Rietveld Academie, Stichting

30116 Platoschool, Stichting

30195 Inholland , Stichting voor Hoger Onderwijs

30228 Hogeschool van Amsterdam

30320 Buitenveldertse Montessorischool, Stichting de

30327 Hogeschool IPABO

30703 Evangelische Basisscholen, Stichting

30709 Hindoe Onderwijs, Stichting

30781 Protestants-Christelijk en Oecumenisch Onderwijs

Amsterdam, Stichting

30833 ABBS het Gein, Stichting

30883 Islamitische School Amsterdam, Stichting

31181 Islamitische Basisscholen Amsterdam, Stichting (S.I.B.A.)

40018 Basisschool Oostelijke Eilanden, Stichting

40189 Evangelische Broedergemeente, Vereniging Scholen der

40193 ROC van Amsterdam

40270 Montessori School Westelijke Eilanden, Stichting

40294 Nederlandse Islamitische scholen, Stichting

40389 Islamitisch Onderwijs, Stichting IQRA

40400 Islamitische School El-Amal, Stichting

40569 Interconfessionele Scholengroep Amsterdam, Stichting

40586 Voortgezet onderwijs te Amsterdam, Stichting voor

40673 Clusius College AOC (bevoegd gezag voor VMBOgroenschool

A`dam) , Stichting

40701 Amsterdamse Samenwerkende Katholieke Basisscholen,

Stichting

40739 Europees Onderwijs, Vereniging

37


Besturen Op bestuursnummer

Best.nr. Naam Nummer Naam

40752 Bijzondere Scholen voor Onderwijs op Algemene

Grondslag Amsterdam, Stichting

40776 V.O. Amsterdam Zuid, Stichting

40984 Gereformeerd Primair Onderwijs, Vereniging voor

41023 Katholieke Basisscholen Amsterdam, Stichting

41063 Reigersbos S.G. Openbare Stichting

41100 Wellant,, Stichting

41217 Ceder groep, stichting

41219 Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord Holland,

Stichting

41255 Islamitisch Voortgezet Onderwijs Amsterdam en

Omstreken, Stichting

43864 Bijz. Basisonderwijs op levensbeschouwelijke grondslag,

Stichting

48622 Amsterdamse Montessori School, Stichting de

58332 Amsterdamse stichting voor Katholiek Basisonderwijs

58826 Peetersschool, Schoolverening

71540 Guyot Onderwijs Noord Holland, Instituut

72529 The British School of Amsterdam, Vereniging

38

76107 Grafische en communicatie opleidingen grafisch lyceum

Amsterdam, Stichting voor

76571 ROC ASA

77690 Oecumenisch Speciaal Onderwijs, Stichting voor. Kolom

78457 Joodse Kindergemeenschap Cheider, Stichting

79744 Sweelinck Conservatorium Amsterdam, Stichting

81316 Samenwerkende Christelijke Scholen te Amsterdam-West,

Stichting

81810 Christelijke Schoolvereniging Amsterdam-Zuid

81836 Paedologisch Instituut, Stichting het

84463 Tobiasschool Amsterdam, Stichting

90281 Nieuwe School, Stichting de

92730 Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Weesp en

Driemond

94420 Watergraafsmeerse Schoolvereniging

94433 Geert Groote School, stichting

94459 Nieuwe Schoolvereniging Vrijschool, Stichting

96032 Visio Land Stg. Ond. Slechtzienden en Blinden


Openbaar Basisonderwijs

- Openbare scholen worden

gesticht en in stand gehouden

door het gemeentebestuur,

stadsdeelbestuur of openbare

Overzicht per stadsdeel, achtereenvolgens vindt u:

• Primair Onderwijs naar Richting

• Afdeling Onderwijs

• D.B. lid onderwijs

• Hoofden afdeling onderwijs

• Leerplichtambtenaren

• Scholen Primair Onderwijs

• Scholen Speciaal Basis Onderwijs

• Scholen (Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Stadsdelen

Het Primair Onderwijs in Amsterdam

Bijzonder Basisonderwijs

- Bijzondere scholen worden

gesticht en in stand gehouden

door Verenigingen of

Stichtingen vanuit

39


Primair onderwijs naar richting

Naam Stadsdeel

40

Basis Onderwijs

Openbaar

Aldoende Oost-Watergraafsmeer

Bijlmerdrie Zuidoost

Bijlmerhorst Zuidoost

Blauwe Lijn, De Zuidoost

Boekman, Dr. E. Amsterdam-Centrum

Bos en Lommer Bos en Lommer

Bouwmeester, Louis Slotervaart/Ov. Veld

Brink, De Zuidoost

Buikslotermeerschool Noord

Burght Amsterdam-Centrum

Carrè, Oscar Oud Zuid

Coen, Jan Pietersz. Zeeburg

Community School, De Oud Zuid

Corantijn De Baarsjes

Dalton, 2e Oud Zuid

Dalton, 3e Oud Zuid

Dapper, De Oost-Watergraafsmeer

Donge Zuideramstel

Einstein, Prof. Slotervaart/Ov. Veld

Evenaar, De Zeeburg

Flevoparkschool Zeeburg

Globe, De Osdorp

Goeman Borgesius Geuzenveld-Slotermeer

Holendrecht Zuidoost

Horizon, De Osdorp

Huizinga Slotervaart/Ov. Veld

IJdoorn Noord

IJplein Noord

Jetses, Cornelis Zuidoost

Kaap, De Oost-Watergraafsmeer

Kinkerhoek, De Oud West

Kleine Reus, de Amsterdam-Centrum

Klimop, de Noord

Kraal, De Oost-Watergraafsmeer

Krijtmolen, De Noord

Linnaeus Oost-Watergraafsmeer

Maes, Nicolaas Oud Zuid

Meent, De Zuidoost

Meer, De Oost-Watergraafsmeer

Merkelbach Zuideramstel

Montessorischool, 1e Oud Zuid

Montessorischool, 2e Oud West

Montessorischool, 4e Oost-Watergraafsmeer

Montessorischool, 5e Oost-Watergraafsmeer

Montessorischool, 5e Oost-Watergraafsmeer

Montessorischool, 6e Zuideramstel

Montessorischool, 7e Slotervaart/Ov. Veld

Montessorischool, 8e Zeeburg

Montessorischool, 9e Oud Zuid

Montessorischool, 10e De Baarsjes

Montessorischool, 12e Zuideramstel

Montessorischool, 13e Zuidoost

Montessorischool, 14e Amsterdam-Centrum

Montessorischool, 15e Zuideramstel

Montessorischool, 16e Zuidoost


Primair onderwijs naar richting

Naam Stadsdeel

Montessorischool, Boven `t IJ Noord

Montessorischool, Osdorpse De Osdorp

Multatuli Bos en Lommer

Narcis-Querido Bos en Lommer

Nellestein Zuidoost

Notenkraker, De Oud Zuid

Olympia Oud Zuid

Olympus Zeeburg

Olympus Zeeburg

Paré, Ru Slotervaart/Ov. Veld

Parel Amsterdam-Centrum

Piramide, De Noord

Poolster, De Noord

Punt, De Osdorp

Rijkers, Dorus Noord

Roer, Het Westerpark

Roos, De De Baarsjes

Rosa Boekdrukker De Baarsjes

Rozemarn, De Zuidoost

Schakel, De Zuidoost

Schmidt, Annie M.G. Oud West

Slootermeer Geuzenveld-Slotermeer

Spaarndammer, De Westerpark

Tamboerijn, De Zuidoost

Thijssen, Theo Amsterdam-Centrum

Troelstra, Pieter Jelles Geuzenveld-Slotermeer

Twiske Noord

Uilenspiegel, Tijl Bos en Lommer

Vier Windstreken, De Noord

Vijzelmolen, De Zuidoost

Vinci da, Leonardo Oud West

Vlaamse Reus, De Slotervaart/Ov. Veld

Vlugt, Burgemeester De Geuzenveld-Slotermeer

Vogelnest, Het Noord

Waterkant, De Oud West

Weidevogel, De Noord

Westerpark Westerpark

Westerweel, Joop De Baarsjes

Wijde Wereld, De Bos en Lommer

Witte Olifant, De Amsterdam-Centrum

Algemeen Bijzonder

ASVO Amsterdam-Centrum

Bonte Zwaan Westerpark

British School of Amsterdam Oud Zuid

Ecole Française d`Amsterdam Zuideramstel

Europaschool Oud Zuid

Gein, Het Zuidoost

Groote I, Geert Oud Zuid

Groote II, Geert Zuideramstel

Japanese School of Amsterdam, The, Stichting Slotervaart/Ov. Veld

Montessori School, De Amsterdamse Oud Zuid

Montessorischool, Buitenveldertse Zuideramstel

Montessorischool, De Eilanden Amsterdam-Centrum

Oostelijke Eilanden Amsterdam-Centrum

Openluchtschool, Eerste voor het Gezonde Kind Oud Zuid

Openluchtschool, Tweede voor het Gezonde Kind Zuideramstel

Platoschool (wordt vermoedelijk per 01-08-2002 opgeheven) Zuideramstel

Tulip Gakuen School, Stg. Zuideramstel

41


Primair onderwijs naar richting

Naam Stadsdeel

Vrij, Cornelis Oud Zuid

Watergraafsmeerse Schoolvereniging Oost-Watergraafsmeer

Willemspark Schoolvereniging Oud Zuid

Zevensprong, De Slotervaart/Ov. Veld

42

Evangelisch

Crescendo Zuidoost

Morgenster, De Zuidoost

Gereformeerd

Veerschool, Dr. M.B. van `t Geuzenveld-Slotermeer

Hindoe

Shri Laksmi Zuidoost

Islamitisch

Assa`Ada Noord

As-Siddieq De Baarsjes

As-Soeffah Zuidoost

Attaqwa Noord

El Amien I Osdorp

El Amien II Bos en Lommer

El Arqam Oud Zuid

El Faroeq Zeeburg

El Kadisia Slotervaart/Ov. Veld

Joods

Cheider Zuideramstel

Rosj Pina Zuideramstel

Oecumenisch

Achtsprong Zuidoost

Ark, De Zuideramstel

Catamaran Westerpark

Elout, de Oud Zuid

Klaverblad Zuidoost

Knotwilg Zuidoost

Kruispunt Zuidoost

Kruispunt, locatie de Praatpaal Zuidoost

Mobiel Zuidoost

Mozaïek, Het Oud Zuid

Onze Wereld Zuidoost

Paulusschool Bos en Lommer

Polsstok Zuidoost

Santenkraam Zuidoost

Schalmei Zuidoost

Protestants Christelijk

Amstelmeer Noord

Berkelier Noord

Boeijen, Willem van Oud Zuid

Bonkelaar Noord

Capelleschool, C.F. Noord

Coligny, Louise de Oost-Watergraafsmeer

Driemaster, De Noord

Frankendael Oost-Watergraafsmeer

Hildebrand-van Loon Oud Zuid


Primair onderwijs naar richting

Naam Stadsdeel

Ichthus Osdorp

Immanuel Geuzenveld-Slotermeer

Insulinde Zeeburg

Johannesschool Osdorp

Kinderboom, De Noord

King, Martin Luther School Oud West

Kraanvogel, De Oost-Watergraafsmeer

Kraemer, Prof. Dr. H. Osdorp

Kramer, Dr. Rijk Westerpark

Noordmans, Dr. O. Geuzenveld-Slotermeer

Oranje-Nassau Noord

Pro Rege Slotervaart/Ov. Veld

Rietlanden, De Zeeburg

Rivieren, De Zuideramstel

Ruyter, Adm. de De Baarsjes

Schreuder, Instituut Oud Zuid

Timotheusschool Geuzenveld-Slotermeer

Valentijn Zeeburg

Visser `t Hooft, Dr. W.A. Osdorp

Visser, Dr. J.Th. de De Baarsjes

Wiltzangh, De Bos en Lommer

Woudsmaschool, Jan Zuidoost

Rooms Katholiek

Achthoek, de Zeeburg

Aloysius, St. Amsterdam-Centrum

Antonius, St. Amsterdam-Centrum

Augustinus, St. De Baarsjes

Avonturijn, De Oud Zuid

Barbara, St. Oost-Watergraafsmeer

Bekkers, Mgr. Noord

Biënkorf, De Noord

Boomgaard, De Bos en Lommer

Botteloef, De Noord

Bron, De Westerpark

Catharina, St. Zuideramstel

Doper, St. Jan de Slotervaart/Ov. Veld

Elisabeth/Paulus Westerpark

Fatima Bos en Lommer

Henricus, St. Geuzenveld-Slotermeer

Huibers, Bisschop Slotervaart/Ov. Veld

Jan, St. De Baarsjes

Jozef, St. Zuideramstel

Koggeschip, t Geuzenveld-Slotermeer

Lidwina, St. Oost-Watergraafsmeer

Lukas, St. Osdorp

Mijlpaal, De Slotervaart/Ov. Veld

Paulus, St. Osdorp

Peetersschool Oud Zuid

Pool, De Amsterdam-Centrum

Regenboog, De Zuidoost

Rosa, St. Noord

Satelliet, De Noord

Waaier, De Zeeburg

Wespennest, Het Noord

43


Primair onderwijs naar richting

Naam Stadsdeel

44

Speciaal Basis Onderwijs

Openbaar

Hoogland, Pieter Zuideramstel

Houte, Prof. Dr. I.C. van Zuidoost

Kade, De Geuzenveld-Slotermeer

Spectrum, Het Oost-Watergraafsmeer

Universum Noord

Universum Noord

Voorthuijsen, Dr. A. van Geuzenveld-Slotermeer

Winkler Oud West

Algemeen Bijzonder

Ruimte, De Oud Zuid

Tobiasschool Amsterdam Oud Zuid

Oecumenisch

Andreas Slotervaart/Ov. Veld

AVIO Noord Noord

Dumont, Prof. Dr. J.J. Zuidoost

Meander Zuideramstel

Zeppelin, De Noord

Protestants Christelijk

Iedersland Osdorp

Brouwer, Kobald de Slotervaart/Ov. Veld

Driesprong, De Osdorp

Rooms Katholiek

Paulus, St. Oud Zuid

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Openbaar

Bell, Alexander Graham (vso) Geuzenveld-Slotermeer

Burgerschool, H. Prof. Slotervaart/Ov. Veld

Coronel, Dr. Slotervaart/Ov. Veld

Det, E.J. van Oud Zuid

Gerhard, A.H. Zeeburg

Jongh, Mr. G.T.J. de Osdorp

Kingma (vso) Noord

Koetsveld, Van Oost-Watergraafsmeer

Mytyl-Tyltylschool, de Zuidoost

Noteboomschool, W.B. Oost-Watergraafsmeer

Roozendaal, Alexander Slotervaart/Ov. Veld

Wetering, De (vso) Zuideramstel

Algemeen Bijzonder

Amman, Joh. C. Slotervaart/Ov. Veld

Comeniusschool, Kon. Inst. tot Ond. aan Slechtzienden en Blinden Geuzenveld-Slotermeer

Fryling, Bets Zuidoost

Werkruimte, De (vso) Amsterdam-Centrum

Werkruimte, De (vso) Geuzenveld-Slotermeer


Primair onderwijs naar richting

Naam Stadsdeel

Werkruimte, De (vso) Noord

Werkruimte, De (vso) Zeeburg

Werkruimte, De (vso) Zuidoost

Oecumenisch

Heldring, O.G. (so/vso) Geuzenveld-Slotermeer

Protestants Christelijk

Waterink, Prof. Oud Zuid

Rooms Katholiek

Hermus, Mgr. Slotervaart/Ov. Veld

Kleine Prins, De De Baarsjes

Laudy, Alphons (so) Osdorp

Laudy, Alphons(vso) Zuideramstel

Aan: Dienst Welzijn Amsterdam

Afd. OJE (scholengids)

Kamer 2070

Postbus 1840

1000 BV Amsterdam

Voorbeeld wijziging scholengids

blz. betreft: oud: nieuw:

10 Basisschool Voorbeeldig Karrenpad 24 Bloempad 43

1200 VB Amsterdam 1205 AV

Ook kunnen wijzigingen per fax 020 – 552 20 55 of

email H.van.Veen@DWA.Amsterdam.nl / A.Walther@DWA.Amsterdam.nl

worden doorgegeven

45


sector Welzijn

afd. Onderwijs

wethouder voor Onderwijs

E. Iping

hoofd afd. Onderwijs

dhr. A.L. van Oers (a.i.)

leerplichtambtenaar

mw. A. Raghoenathsingh

mw. S. Kroon

Primair Onderwijs

Aloysius, St.

Rooms Katholiek

Brinnummer 16NP Nr. Bestuur 58332

Westerstraat 297

1015 MH Amsterdam

tel.: 622 41 21 fax : 622 41 21

Dir.: A.W.S. van Heerden

Antonius, St.

Rooms Katholiek

Brinnummer 10OW Nr. Bestuur 58332

Lastageweg 50

1011 DB Amsterdam

tel.: 623 89 63 fax : 428 94 87

Email: antonius@xs4all.nl

Dir.: F. A. M. Niekel

ASVO

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 04IU Nr. Bestuur 20970

Frederiksplein 37

1017 XL Amsterdam

tel.: 626 90 05 fax : 627 51 98

Email: info@asvo.nl

Internet: www.asvo.nl

Dir.: mw. I. Harmsen

Boekman, Dr. E.

hoofdvestiging

Openbaar

Brinnummer 18UH Nr. Bestuur 10070

Korte Lepelstraat 81

1018 ZA Amsterdam

tel.: 622 97 85 fax : 330 74 35

Email: dr.e.boekman@zonnet.nl

Dir.: mw. J. Veltman / F. Bitter

46

Amsterdam-Centrum

Stadhuis, Amstel 1, 1011 PN

Postbus 202, 1000 AE

Stadhuis, Amstel 1, 1011 PN

Stadhuis, Amstel 1, 1011 PN

spreekuur na telefonische afspraak

inloop spreekuur: ma. 10.00 – 12.00 uur

Burght

Openbaar

Brinnummer 18WU Nr. Bestuur 10070

Herengracht 34

1015 BL Amsterdam

tel.: 624 69 47 fax : 620 57 65

Email: deburght@burght.edu.amsterdam.nl

Dir.: dhr. S. Henzepeter

dep.: Herengracht 22

1015 BL Amsterdam tel.: 620 04 21

disl. Keizersgracht 41, 1015 CR

Kleine Reus, de

nevenvestiging van Dr. E. Boekman

Openbaar

Brinnummer 18UH01 Nr. Bestuur 10070

Nieuwe Looiersstraat 49

1017 VB Amsterdam

tel.: 626 53 55 fax : 626 53 55

Email: de.kleine.reus@zonnet.nl

Dir.: mw. T.M. Hogeweg

dep.: Nieuwe Looiersstraat 9

1017 VA Amsterdam tel.: 320 77 35

Montessorischool, 14e

De Jordaan

Openbaar

Brinnummer 20VA Nr. Bestuur 10070

Elandsstraat 99

1016 RX Amsterdam

tel.: 623 99 00 fax : 330 93 55

Email: dejordaan@hetnet.nl

Internet: www.14e.nl

Dir.: Eduard de Joode

Montessorischool, De Eilanden

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 24NT Nr. Bestuur 40270

Grote Bickersstraat 86

1013 KS Amsterdam

tel.: 620 96 08 fax : 428 81 51

Email: eilanden@zonnet.nl

Dir.: H. Zwart / R. Meijer

Tel.: 552 44 61 Fax 552 43 20

Tel.: 552 44 36

Tel.: 552 43 12

Email: goers@centrum.amsterdam.nl

Tel.: 552 41 32 Fax 552 43 20

Tel.: 552 43 03

skroon@centrum.amsterdam.nl

Oostelijke Eilanden

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 24DP Nr. Bestuur 40018

Krayenhoffstraat 10

1018 RK Amsterdam

tel.: 639 10 45 fax : 622 76 30

Email: boe@boe.edu.amsterdam.nl

Dir.: W. Eiting / P. Kokke

Parel

Openbaar

Brinnummer 20VM Nr. Bestuur 10070

Kleine Wittenburgerstraat 100

1018 LZ Amsterdam

tel.: 622 41 80 fax : 330 93 13

Email: parelschool@hetnet.nl

Dir.: K.A. Craig

Pool, De

Rooms Katholiek

Brinnummer 16FV Nr. Bestuur 58332

Poolstraat 2

1018 LR Amsterdam

tel.: 622 45 84 fax : 622 45 84

Email: bsdepool@hetnet.nl

Dir.: J.H.A. Wessels (dir.) / M.M. de Beurs

(adj. dir.)

Thijssen, Theo

Openbaar

Brinnummer 20YA Nr. Bestuur 10070

Anjeliersstraat 157

1015 NG Amsterdam

tel.: 626 66 74 fax : 330 10 14

Email: TheoThijssenschool@hetnet.nl

Dir.: P.B.M. Sargentini

dep.: Palmstraat 11

1015 HPAmsterdam tel.: 624 24 00


Witte Olifant, De

Openbaar

Brinnummer 20VK Nr. Bestuur 10070

Nieuwe Uilenburgerstraat 96

1011 LX Amsterdam

tel.: 624 50 00 fax : 638 23 65

Email: de.witte.olifant@planet.nl

Dir.: mw. A. Duijff

Amsterdam-Centrum

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Werkruimte, De (vso)

School voor zeer moeilijk opvoedbare

kinderen

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 07IQ Nr. Bestuur 24922

Lauriergracht 13

1016 RD Amsterdam

tel.: 627 09 06 fax : 626 43 56

Internet: www.dewerkruimte.nl

Dir.: dhr. Joost van Caam (coördinator)

directeur Sjerry vanVlerken

Plantage Middenlaan 33

1018 DB Amsterdam

tel: 555 83 03

fax: 620 46 06

47


Afdeling Onderwijs

D.B.-lid Onderwijs

mw. J.E. Bos

Manager Openbaar Schoolbestuur

Vacature

Manager Lokaal Sociaal Beleid

mw. M. Grotenhuis

leerplichtambtenaar

vacature

mw. M. Plukker

mw. D. Veldman

Primair Onderwijs

Amstelmeer

Protestants Christelijk

Brinnummer 14LP Nr. Bestuur 30781

Balgzandstraat 109

1024 HT Amsterdam

tel.: 636 76 24 fax : 636 76 24

Dir.: A.A. Klapwijk

dep.: Breehornstraat 160

1024 JA Amsterdam tel.: 636 64 05

Attaqwa

Islamitisch

Brinnummer 27LM Nr. Bestuur 31181

Meteorensingel 36a

1033 CB Amsterdam

tel.: 492 45 77

Dir.: dhr. M. A. Khudabux

Bekkers, Mgr.

Rooms Katholiek

Brinnummer 08ZE Nr. Bestuur 58332

Volendammerweg 160

1024 JR Amsterdam

tel.: 636 59 23 fax : 637 15 65

Email: bekkersschool@freeler.nl

Dir.: H.M.F.M. Pouw

Berkelier

Protestants Christelijk

Brinnummer 11FV Nr. Bestuur 30781

Wildrijkstraat 2

1024 CL Amsterdam

tel.: 636 90 60 fax : 636 90 60

Email: bs.berkelier@wolmail.nl

Internet:

http://home.wolmail.nl/berkelier/berkelier.htm

Dir.: M.J. van Metelen

dep.: Ganzeveldstraat 2

1024 CN Amsterdam tel.: 636 62 23

48

Amsterdam-Noord

Buikslotermeerplein 2000, 1025 EX

Buikslotermeerplein 2000, 1025 EX

Postbus 37608, 1030 BB

Postbus 37608, 1030 BB

inloop spreekuur:

di.wo.do. 9.15 – 10.00 uur

tel. Bereikbaar:

ma.di.wo.do. 10.00 – 12.00 uur

Biënkorf, De

(jenaplan)

Rooms Katholiek

Brinnummer 07TK Nr. Bestuur 58332

Mariëndaal 11

1025 BT Amsterdam

tel.: 636 70 67 fax : 637 11 28

Email: bienkorf@freeler.nl

Dir.: mw. M. Mulder

Bonkelaar

(jenaplan)

Protestants Christelijk

Brinnummer 12WG Nr. Bestuur 81316

Molenwijk 3

1035 EE Amsterdam

tel.: 631 19 45 fax : 331 04 37

Email:

admin@bonkelaar.amsterdam.kennisnet.nl

Dir.: J. Slinger

dep.: Molenwijk 5 c

1035 EE Amsterdam tel.: 631 35 07

Botteloef, De

Rooms Katholiek

Brinnummer 15YE Nr. Bestuur 58332

Overslag 1

1034 RR Amsterdam

tel.: 631 71 84 fax : 633 72 65

Email: botteloef@tip.nl

Internet: www.botteloef.nl

Dir.: mw. L.S.M. Bakker

Buikslotermeerschool

Openbaar

Brinnummer 20ZB Nr. Bestuur 10000

Breedveld 7

1025 PZ Amsterdam

tel.: 637 12 65 fax : 636 14 72

Email:

buikslotermeer@buikslotermeer.edu.amsterda

m.nl

Dir.: E. du Bois (dir) / mw. M Zwart (adj)

dep.: Het Breed 10

1025 HR Amsterdam tel.: 636 78 18

Tel.: 634 99 11 Fax 634 92 05

Tel.: 634 99 11

Tel.: 635 54 00 Fax 635 55 94

Tel.: 634 92 23

Tel.: 634 92 17

Tel.: 634 92 01

Tel.: 634 92 01

Fax 634 93 09

Capelleschool, C.F.

Protestants Christelijk

Brinnummer 14JC Nr. Bestuur 30781

Rode Kruisstraat 10

1025 KN Amsterdam

tel.: 636 77 23 fax : 636 77 55

Email: capelle.school@12move.nl

Dir.: Maarten Eissens email:

maarten.eissens@hccnet.nl

Driemaster, De

Protestants Christelijk

Brinnummer 12TM Nr. Bestuur 81316

Binnenvaart 1

1034 SG Amsterdam

tel.: 631 98 82 fax : 492 05 28

Email: dedriemaster@hotmail.com

Dir.: drs. H.H. Schoonewelle

IJdoorn

Openbaar

Brinnummer 21AH Nr. Bestuur 10000

Werengouw 83

1024 NN Amsterdam

tel.: 636 39 14 fax : 634 25 00

Email: ijdoorn@ijdoorn.edu.amsterdam.nl

Dir.: F. Deinum

IJplein

Openbaar

Brinnummer 20SH Nr. Bestuur 10000

Gedempte Insteekhaven 85

1021 RA Amsterdam

tel.: 634 10 46 fax : 634 48 40

Email: ijplein@ijplein.edu.amsterdam.nl


Kinderboom, De

Protestants Christelijk

Brinnummer 14GL Nr. Bestuur 30781

Adelaarsweg 113

1021 BZ Amsterdam

tel.: 636 81 72 fax : 637 35 83

Email: de.kinderboom@tip.nl

Internet: www.kinderboom.edu.amsterdam.nl

Dir.: J. Nolting / S.M. Rieveld

Klimop, de

Openbaar

Brinnummer 20ZW Nr. Bestuur 10000

Varenweg 6

1031 CB Amsterdam

Postadres:Postbus 37484

1030 AL Amsterdam

tel.: 636 81 00 fax : 636 14 13

Email: klimop@klimopva.edu.amsterdam.nl

Dir.: M.H. Aaldenberg / J.G. Roos

dep.: Azaleastraat 19-21

1032 BT Amsterdam tel.: 636 17 95

Krijtmolen, De

Openbaar

Brinnummer 21AI Nr. Bestuur 10000

Molenwijk 8

1035 EE Amsterdam

tel.: 631 15 60 fax : 631 37 28

Email: directie@krijtmolen.edu.amsterdam.nl

Dir.: A. Veer / R. van Zanten

Montessorischool, Boven `t IJ

Openbaar

Brinnummer 20ZR Nr. Bestuur 10000

Kampina 5

1025 DD Amsterdam

tel.: 637 11 94 fax : 636 15 73

Email: boventij@boventij.edu.amsterdam.nl

Dir.: mw. J.D.A. Valenkamp / mw. M.K.

Peters

Oranje-Nassau

Protestants Christelijk

Brinnummer 12LG Nr. Bestuur 30781

Ribesstraat 13-15

1032 JR Amsterdam

tel.: 636 00 05 fax : 632 70 38

Email: oranjenassau.school@wolmail.nl

Dir.: C.J. Notmeijer (dir.) / mw. A. de Ruiter-

Roodhart (adj.dir.)

Piramide, De

Openbaar

Brinnummer 20ZX Nr. Bestuur 10000

Houdringe 2

1025 BA Amsterdam

tel.: 636 59 54 fax : 637 40 14

Email: piramide@piramide.edu.amsterdam.nl

Dir.: A.P. Norden

Amsterdam-Noord

Poolster, De

Openbaar

Brinnummer 20ZD Nr. Bestuur 10000

Plejadenplein 40

1033 VL Amsterdam

tel.: 631 58 70

Email: poolster@poolster.edu.amsterdam.nl

Dir.: J.J. Klokkemeyer

Rijkers, Dorus

Openbaar

Brinnummer 20ZU Nr. Bestuur 10000

Kofschipstraat 47

1034 JM Amsterdam

tel.: 631 68 42 fax : 337 18 34

Email:

directie@dorusrijkers.edu.amsterdam.nl

Dir.: Ricardo Tong Sang / Greta Taams (adj.)

Rosa, St.

Rooms Katholiek

Brinnummer 16MW Nr. Bestuur 41023

Varenweg 2

1031 CB Amsterdam

tel.: 636 87 26 fax : 632 31 72

Email: rosabao@worldonline.nl

Dir.: Th.W.M. Bot

Satelliet, De

Rooms Katholiek

Brinnummer 16IP Nr. Bestuur 41023

Kometensingel 52-54

1033 BW Amsterdam

tel.: 493 04 31 fax : 493 04 32

Email: de_satelliet@planet.nl

Dir.: E.Scheermeijer en A.C. ter Meulen

Twiske

Openbaar

Brinnummer 20ZV Nr. Bestuur 10000

Pandorinastraat 7a

1035 VR Amsterdam

tel.: 631 25 40 fax : 631 08 23

Email: twiske@twiske.edu.amsterdam.nl

Internet: www.twiske.edu.amsterdam.nl

Dir.: J. Zielhorst

Vier Windstreken, De

Openbaar

Brinnummer 20ZE Nr. Bestuur 10000

Parlevinker 11-13

1034 PX Amsterdam

tel.: 631 35 92 fax : 492 03 84 (8888)

Email:

vierwindstreken@vierwindstreken.edu.amster

dam.nl

Dir.: Ferdinand van Veen (dir.) / Dick Bonsen

(adj.)

Vogelnest, Het

Openbaar

Brinnummer 20ZT Nr. Bestuur 10000

Mussenstraat 26

1021 CS Amsterdam

tel.: 636 17 92 fax : 492 38 99

Email: g.nelson@vogelnest.edu.amsterdam.nl

Dir.: G.J. Nelson / H. de Barbanson (adj.)

Weidevogel, De

Openbaar

Brinnummer 20XY Nr. Bestuur 10000

Dorpsweg Ransdorp 31

1028 BK Amsterdam

tel.: 490 44 15

Email:

weidevogel@weidevogel.edu.amsterdam.nl

Dir.: H.R. Evers

Wespennest, Het

(jenaplan)

Rooms Katholiek

Brinnummer 05FR Nr. Bestuur 58332

Breedveld 6

1025 PZ Amsterdam

tel.: 637 05 55 fax : 637 01 41

Dir.: W.C.A. Burger

Speciaal Basis Onderwijs

AVIO Noord

(avondschool voor individueel onderwijs)

Oecumenisch

Brinnummer 04DB Nr. Bestuur 77690

Schoenerstraat 7

1034 XZ Amsterdam

tel.: 631 67 11

Dir.: A. van Deventer

maandag en donderdag van 19.30-21.30 uur

Jongens en meisjes, mannen en vrouwen v.a.

14 jr.

Universum

(voorheen Jan van Zutphen/Het Kompas)

Openbaar

Brinnummer 20YX Nr. Bestuur 10000

Th. Weeversweg 4 (Hoofdlocatie:bovenbouw)

1025 AW Amsterdam

tel.: 636 15 39 fax : 636 37 89

Email: universu@universum.edu.amsterdam.nl

Dir.: drs. K. Biessen / Zijlstra (adj. dir.) / G.

Kramer (adj.dir. en intake nieuwe leerlingen)

dep.: Beemsterstraat 526

(Nevenlocatie:onderbouw)

1024 BV Amsterdam tel.: 636 08 99

49


Zeppelin, De

(Voorheen `t Hogeland en `t Hogeland-

Parnassia)

Oecumenisch

Brinnummer 20OF Nr. Bestuur 30781

Bessenpad 1

1033 LW Amsterdam

tel.: 633 24 38 fax : 633 21 16

Dir.: mw. E. Lugthart

50

Amsterdam-Noord

Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Kingma (vso)

School voor zeer moeilijk lerende kinderen

(REC, cluster 3)

Openbaar

Brinnummer 21EN/20XW Nr. Bestuur 10000

Beijerlandstraat 2

1025 NN Amsterdam

tel.: 636 24 87 fax : 636 25 72

Email: kingmaschool@kennisnet.nl of

directiekingmaschool@kennisnet.nl

Internet: www.kingmaschool.nl

Dir.: W. van Oosten / C.P. Blij (adj.dir.)

samenwerkingsverband:

Kingma- / Laudyschool Zuidoost

Dubbelink 1

1102 AL Amsterdam

tel.: 06-51172995

Werkruimte, De (vso)

School voor zeer moeilijk opvoedbare

kinderen

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 07IQ Nr. Bestuur 24922

Purmerweg 116

1023 BB Amsterdam

tel.: 632 80 90 fax : 636 09 06

Email: Couperusstraat@abppi.nl

Dir.: Bert Johanns (coördinator)

directeur Sjerry vanVlerken

Plantage Middenlaan 33

1018 DB Amsterdam

tel: 555 83 33

fax: 620 46 06


Afdeling Welzijn Onderwijs en Sport

D.B.-lid Onderwijs

hoofd beleid /lokaal beleid

dhr. P. Paree

hoofd beheer / openbaar onderwijs

mw. N. Cambridge

Leerplichtambtenaar

dhr. C.G. den Hertog

dhr. W.E. Dooper

Primair Onderwijs

Avonturijn, De

Rooms Katholiek

Brinnummer 15WB Nr. Bestuur 40701

Rustenburgerstraat 236-238

1073 GK Amsterdam

tel.: 676 78 99 fax : 679 69 19

Email: info@avonturijnschool.nl

Dir.: G.C.H. Beikes

Boeijen, Willem van

Protestants Christelijk

Brinnummer 12ON Nr. Bestuur 30781

Floris Versterstraat 11

1058 JL Amsterdam

tel.: 617 36 56 fax : 617 90 29

Email: willemvanboeijen@wvb.oudzuid.nl

Dir.: P.H. Hollander

British School of Amsterdam

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 04BP Nr. Bestuur 72529

Antonie van Dijckstraat 1

1077 ME Amsterdam

tel.: 679 78 40 fax : 675 83 96

Email: britams@xs4all.nl

Internet: www.britams.nl

Dir.: M.W.G. Roberts (o.b.e m.a.)

dep.: Jan van Eijckstraat 21

1077 LG Amsterdam

Amsterdam Oud Zuid

Karel du Jardinstraat 65, 1073 TB

Postbus 51160, 1007 ED

Koninginneweg 1, 1071 HZ

Karel du Jardinstraat 65, 1073 TB

Karel du Jardinstraat 65, 1073 TB

Bezoek na telefonische afspraak

Bezoek na telefonische afspraak

Carrè, Oscar

(kunstmagneetschool)

Openbaar

Brinnummer 20XA Nr. Bestuur 10054

Eerste Jan van der Heijdenstraat 161

1072 TS Amsterdam

tel.: 679 94 02 fax : 673 08 71

Email:

info@oscarcarré.amsterdam.kennisnet.nl

Dir.: mw.A. Hooyberg / H. Andringa (adj.dir.)

Community School, De

Openbaar

Brinnummer 19CA Nr. Bestuur 10054

2e Jan van der Heijdenstraat 75-77

1074 XR Amsterdam

tel.: 664 86 70 fax : 664 92 50

Email: welkom@decommunityschool.nl

Internet: www.decommunityschool.nl

Dir.: T. Rek(onderwijs) / H.Keesom (welzijn)

Dalton, 2e

genaamd Pieter Bakkum

Openbaar

Brinnummer 19BO Nr. Bestuur 10054

Willem Witsenstraat 10

1077 AZ Amsterdam

tel.: 673 69 25 fax : 679 47 02

Email: 2edaltonschool@wxs.nl

Dir.: P.J. Holman

dep.: Titiaanstraat 24

1077 RH Amsterdam tel.: 679 16 56

Tel.: 678 17 10 Fax 678 17 09

www.oudzuid.amsterdam.nl

Tel.: 678 15 23

Tel.: 678 17 02

Tel.: 678 17 22

Tel.: 678 17 20

hertogcden@oudzuid.amsterdam.nl

Tel.: 678 17 18

dooperw@oudzuid.amsterdam.nl

Fax 678 17 09 (beiden)

Dalton, 3e

genaamd Alberdingk Thijm

Openbaar

Brinnummer 19BS Nr. Bestuur 10054

Van Ostadestraat 203

1073 TN Amsterdam

tel.: 662 44 80 fax : 470 57 52

Email: derdedalton@alberdingkthijm.a2000.nl

Dir.: T. Vossenberg

dep.: Van Ostadestraat 272

1072 TV Amsterdam tel.: 676 62 24

El Arqam

Islamitisch

Brinnummer 27AB Nr. Bestuur 31181

Smaragdplein 3 - 5

1074 HA Amsterdam

tel.: 670 08 30 fax : 670 04 78

Email: harold_blanca@hotmail.com

Dir.: R.H. Blanca

Elout, de

Oecumenisch

Brinnummer 09BM Nr. Bestuur 27770

Corn.Krusemanstraat 68-70

1075 NS Amsterdam

tel.: 470 27 17 fax : 470 27 20

Email: basisschool@Elout.TMFweb.nl

Dir.: J. Verlaan

Europaschool

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 24TC Nr. Bestuur 40739

Hygiëaplein 40

1076 RW Amsterdam

tel.: 675 89 91 fax : 470 17 15

Email: info@europaschool.nl

Internet: www.europaschool.nl

Dir.: mw. W.A.M.J. Wolfslag / mw.E.H.N.

Vertegaal-Berkers(adj. dir.)

dep.: Hygiëaplein 47

1076 RS Amsterdam tel.: 471 34 39

51


Groote I, Geert

(Rudolf Steiner)

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 08CB Nr. Bestuur 94433

Hygiëaplein 47

1076 RS Amsterdam

tel.: 671 60 90

Dir.: J. Stroop

Hildebrand-van Loon

Protestants Christelijk

Brinnummer 07XC Nr. Bestuur 81810

Hondecoeterstraat 6

1071 LR Amsterdam

tel.: 676 06 25 fax : 664 44 12

Email: hvlschool@planet.nl

Dir.: A. Koedood

Maes, Nicolaas

Openbaar

Brinnummer 20VJ Nr. Bestuur 10054

Nic. Maesstraat 124-126

1071 RH Amsterdam

tel.: 617 69 67 fax : 669 00 94

Dir.: R. van der Kleijn

Montessorischool, 1e

Wielewaal, de

Openbaar

Brinnummer 20TS Nr. Bestuur 10054

Corellistraat 1

1077 HA Amsterdam

tel.: 673 61 93 fax : 679 37 66

Email:

eerste.montessorischool@worldonline.nl

Internet: www.wielewaal.wolweb.nl

Dir.: mw. C. Dijkzeul

Montessorischool, 9e

Scholekster, de

Openbaar

Brinnummer 20TX01 Nr. Bestuur 12037

Karel du Jardinstraat 76

1073 TE Amsterdam

tel.: 679 02 28 fax : 672 29 64

Email: de_scholekster@planet.nl

Montessori School, De

Amsterdamse

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 09MQ Nr. Bestuur 48622

Willem Witsenstraat 14

1077 AZ Amsterdam

tel.: 305 78 78 fax : 305 78 79

Email: ams@deams.edu.amsterdam.nl

Dir.: mw. J. Timersma

dep.: Albrecht Dürerstraat 36

1077 MA Amsterdam tel.: 305 78 71

52

Amsterdam Oud Zuid

Mozaïek, Het

Oecumenisch

Brinnummer 13YU Nr. Bestuur 81316

Rustenburgerstraat 246

1073 GK Amsterdam

tel.: 679 54 75 fax : 673 21 89

Email: postmaster@mozaiekamsterdam.nl

Internet: http:/mozaiekamsterdam.nl

Dir.: L.C. Zoutendijk

Notenkraker, De

(kunstmagneetschool)

Openbaar

Brinnummer 18RN Nr. Bestuur 10054

Bennebroekstraat 11-13

1058 LJ Amsterdam

tel.: 617 81 28 fax : 417 70 08

Email: de.notenkraker@12move.nl

Internet:

www.notenkraker.amsterdam.kennisnet.nl

Dir.: dhr. K. Degen dir. a.i.

Olympia

Openbaar

Brinnummer 20XU Nr. Bestuur 10054

Stadionkade 113

1076 BN Amsterdam

tel.: 471 22 65 fax : 470 87 57

Email: olympia1@xs4all.nl

Dir.: Fred van der Lee

dep.: Agamemnonstraat 44

1076 LW Amsterdam tel.: 470 21 65

Openluchtschool, Eerste voor het

Gezonde Kind

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 07JK Nr. Bestuur 28614

Cliostraat 40

1077 KJ Amsterdam

tel.: 679 90 12 / 671 27 29 fax : 672 16 93

Dir.: J.C. Niehot (dir.) / P.C. van der Sluijs

(adj.dir.)

Peetersschool

Rooms Katholiek

Brinnummer 07RC Nr. Bestuur 58826

Rich. Holstraat 8

1071 SM Amsterdam

tel.: 662 59 97

Email: basisschool@peetersschool.nl

Dir.: C.A.A. Koenders

Schreuder, Instituut

Protestants Christelijk

Brinnummer 07HQ Nr. Bestuur 20905

Van de Veldestraat 10

1071 CW Amsterdam

tel.: 679 58 27 fax : 670 05 65

Email: schreuderschool@planet.nl

Internet: www.instituutschreuder.nl

Dir.: W. van der Meulen

Vrij, Cornelis

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 05VP Nr. Bestuur 94459

Van de Veldestraat 3

1071 CW Amsterdam

Postadres:Postbus 9052 (Dyade)

1006 AB Amsterdam

tel.: 662 37 54 fax : 662 97 40

Email: vrij@vrij.edu.amsterdam.nl

Dir.: J.F.M. Harderwijk

Willemspark Schoolvereniging

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 04JS Nr. Bestuur 23440

Willem Witsenstraat 12

1077 AZ Amsterdam

tel.: 671 98 06 fax : 676 80 69

Dir.: mw. M. v. Dijk (wnd.dir.)

Speciaal Basis Onderwijs

Paulus, St.

Rooms Katholiek

Brinnummer 19HM Nr. Bestuur 77690

Dufaystraat 19

1075 GS Amsterdam

tel.: 673 14 27 fax : 675 87 24

Email: st.paulus@wolmail.nl

Dir.: J.J.M. Labots

Ruimte, De

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 01ZV Nr. Bestuur 24922

Veerstraat 48-50

1075 SW Amsterdam

tel.: 471 37 39 fax : 471 37 36

Email: deruimte@kennisnet.nl

Dir.: Mw. K. Borst (waarn.dir.)


Tobiasschool Amsterdam

(vrije school-sbo en svo)

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 04FC Nr. Bestuur 84463

Rietwijkerstraat 55

1059 VX Amsterdam

tel.: 614 35 29 fax : 669 73 81

Email: tobiasschool@hotmail.com

Dir.: mw. M.J.A. Uffink

Amsterdam Oud Zuid

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Det, E.J. van

School verbonden aan een pedologisch

instituut (REC, cluster 4-6)

Openbaar

Brinnummer 20YN Nr. Bestuur 10011

IJsbaanpad 7

1076 CV Amsterdam

tel.: 676 98 49 fax : 470 27 55

Email: van-detschool@zonnet.nl

Dir.: mw. J. van der Schuyt

school met een afd.zeer jeugdigen/ verbonden

met het GPI, IJsbaanpad 4

1076 CV Amsterdam tel. 570 20 50

Waterink, Prof.

school verbonden aan een pedologisch

instituut (REC, cluster 4)

Protestants Christelijk

Brinnummer 05XA Nr. Bestuur 81836

Moreelsestraat 19

1071 BJ Amsterdam

tel.: 679 86 27 fax : 676 19 51

Email: professor.waterinkschool@kennisnet.nl

Dir.: mw. M.J. Haakma / mw. C.A. Lucas

dep.: Amsteldijk 196 / Alberdagracht 1

1079 LK / 1063 NNAmsterdam tel.: 644 53 51

/ 613 85 85

MKD-Zuid

fax: 644 66 95

email: onderbouw.pws@zonnet.nl

locatie-manager: Mw. G. Dujardin

53


Afdeling Onderwijs/Welzijn

D.B.-lid Onderwijs/Welzijn

dhr. A. Yalin

Hoofd afd. Beleid

mw. B. Tholen

leerplichtambtenaren

Mw. M. van Toor

B. van Huisstede

Primair Onderwijs

Boomgaard, De

Rooms Katholiek

Brinnummer 16AD Nr. Bestuur 58332

Gibraltarstraat 61

1055 NK Amsterdam

tel.: 682 22 70 fax : 688 03 85

Email: info@boomgaardschool.nl

Dir.: J.G.C.Buddelmeijer

Bos en Lommer

Openbaar

Brinnummer 18VB Nr. Bestuur 10083

Flierefluiterpad 15

1061 ER Amsterdam

Postadres:Postbus 56763

1040 AT Amsterdam

tel.: 686 25 18 fax : 488 26 41

Email: bos.enlommer@12move.nl

Dir.: R.F.Hoogstad

El Amien II

Islamitisch

Brinnummer 27MB Nr. Bestuur 40294

Amundsenweg 1

1056 AS Amsterdam

tel.: 683 13 54 fax : 683 13 54

Email: elamien@freeler.nl

Dir.: M. Ashruf

dep.: Van Gentstraat 16a

1055 PE Amsterdam tel.: 774 67 24

Fatima

Rooms Katholiek

Brinnummer 09JY Nr. Bestuur 27770

Robert Scottstraat 28

1056 AZ Amsterdam

tel.: 616 25 53 fax : 616 58 68

Email: fatkba@worldonline.nl

Dir.: M.J. Karskens

54

Bos en Lommer

Leeuwendalersweg 21

Postbus 57239, 1040 BC

Leeuwendalersweg 21

Postbus 57239, 1040 BC

Leeuwendalersweg 21

Postbus 57239, 1040 BC

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

telefonisch bereikbaar: di. t/m do. 9.00 – 17.00

vrijdag van 9.00 – 12.00

bezoek alleen na telef. afspraak

Multatuli

Openbaar

Brinnummer 20VX Nr. Bestuur 10083

Sara Burgerhartstraat 5

1055 KV Amsterdam

tel.: 684 17 40 fax : 684 67 93

Email:

mkeunen@multatuli.amsterdam.kennisnet.nl

Dir.: mw. A.C. Keunen-Diehl

dep.: Krelis Louwenstraat 4

1055 KA Amsterdam tel.: 682 02 41

Narcis-Querido

Openbaar

Brinnummer 20VG Nr. Bestuur 10083

Jan den Haenstraat 41

1055 WC Amsterdam

tel.: 684 74 24 fax : 400 36 59

Email: freti@wxs.nl

Dir.: F. Tichelaar

Paulusschool

Oecumenisch

Brinnummer 13PN Nr. Bestuur 30781

Wiltzanghlaan 93-95

1061 HB Amsterdam

tel.: 682 04 03 fax : 488 49 78

Email: paulusschool@paulusschool.nl

Internet: www.paulusschool.nl

Dir.: A. v/d Groen - v. Beveren

Uilenspiegel, Tijl

Openbaar

Brinnummer 20YF Nr. Bestuur 10083

Tijl Uilenspiegelstraat 11

1055 CK Amsterdam

tel.: 684 39 54 fax : 488 22 99

Email: jrstobbe@nl.packhardbell.org

Dir.: J.R. Stobbe

Tel.: 581 27 86 Fax 682 94 21

Tel.: 581 27 42

Tel.: 581 27 73

Tel.: 581 27 74

Tel.: 581 27 71

Fax 682 29 421

Wijde Wereld AZC, De

Voor kinderen van het asielzoekerscentrum

Openbaar

Brinnummer 20VX Nr. Bestuur 10083

Wiltzanglaan 60

1061 HC Amsterdam

tel.: 470 34 60 fax : 471 10 59

Email: wijdewereld@zonnet.nl

Dir.: T. Walma

Hoort bij Multatulischool

Wiltzangh, De

Protestants Christelijk

Brinnummer 06GK Nr. Bestuur 28420

Hertspieghelweg 55

1055 KK Amsterdam

Postadres:Postbus 56943

1040 AX Amsterdam

tel.: 684 04 51 fax : 688 15 79

Email: wiltzangh@hetnet.nl

Internet: www.dewiltzangh.nl

Dir.: J.M. van Santbrink


Afdeling Onderwijs

D.B.-lid Onderwijs

M. Smeets

Hoofd afd. Onderwijs

J.W.G. Frazer

Leerplichtambtenaar

T. Oostwoud

mw. H. Broerse

Primair Onderwijs

As-Siddieq

Islamitisch

Brinnummer 23HR Nr. Bestuur 30883

Jan van Riebeekstraat 11-13

1057 ZW Amsterdam

tel.: 618 08 38 fax : 612 93 82

Email: as-siddieq@wanadoo.nl

Dir.: mw. J.M. Strijk

dep.: Corn. Dirkszstraat 6-8

1056 TR Amsterdam tel.: 616 89 23

Augustinus, St.

Rooms Katholiek

Brinnummer 06FZ Nr. Bestuur 27770

Orteliuskade 5

1057 AA Amsterdam

tel.: 618 77 56 fax : 689 22 26

Email: st.augustinus@worldonline.nl

Dir.: Y. Zeegers (dir.) / N. de Waal (adj.dir.)

Corantijn

Openbaar

Brinnummer 19AZ Nr. Bestuur 10060

Corantijnstraat 2-4

1058 DD Amsterdam

tel.: 618 44 30 fax : 612 07 90

Dir.: mw. M.H. Westveer

Jan, St.

Rooms Katholiek

Brinnummer 16EP Nr. Bestuur 41023

Kortenaerstraat 30-32

1057 JN Amsterdam

tel.: 618 74 81 fax : 412 38 25

Email: st-jan@st-jan.edu.amsterdam.nl

Dir.: J. Bakker

De Baarsjes

Baarsjesweg 224, 1058 AA

Baarsjesweg 224, 1058 AA

Baarsjesweg 224, 1058 AA

Inloop spreekuur: di. 9.15 : 12.15 uur

Montessorischool, 10e

Meidoorn, de

Openbaar

Brinnummer 20UV Nr. Bestuur 10060

Chasséstraat 59

1057 JA Amsterdam

tel.: 616 01 06 fax : 489 20 48

Dir.: F.P. Renz (dir.) / J.M. Buitenhuis-

Boxman (adj.dir.)

Roos, De

Openbaar

Brinnummer 20XQ Nr. Bestuur 10060

Jan van Galenstraat 105

1056 BK Amsterdam

tel.: 612 22 66 fax : 489 14 37

Email: roos@roos.edu.amsterdam.nl

Dir.: S.G. Posma

Rosa Boekdrukker

Openbaar

Brinnummer 20TQ Nr. Bestuur 10060

Vancouverstraat 3-5

1056 DT Amsterdam

tel.: 612 80 00 fax : 612 80 00

Email: directie@rosaboekdrukker.nl

Dir.: mw. A.I. Brons / R. v. d. Vliet

Ruyter, Adm. de

Protestants Christelijk

Brinnummer 07JH Nr. Bestuur 28367

Bestevaerstraat 42-44

1056 HP Amsterdam

tel.: 618 21 80 fax : 616 55 21

Dir.: D. Koops

Visser, Dr. J.Th. de

Protestants Christelijk

Brinnummer 13FM Nr. Bestuur 81316

Columbusplein 34

1057 VB Amsterdam

tel.: 618 04 81 fax : 616 07 95

Email: Visser@visserschool.nl

Dir.: B. Paap

Tel.: 589 24 89 Fax 589 24 91

Tel.: 589 24 44

Tel.: 589 24 92

h.frazer@baarsjes.amsterdam.nl

Tel.: 589 24 94 Fax 589 24 91

t.oostwoud@baarsjes.amsterdam.nl

Tel.: 589 27 58 Fax 589 24 91

h.broerse@baarsjes.amsterdam.nl

Westerweel, Joop

Openbaar

Brinnummer 18ZX Nr. Bestuur 10060

Orteliusstraat 15

1057 AR Amsterdam

tel.: 612 55 39 fax : 616 32 96

Dir.: H. Haanraadts

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Kleine Prins, De

School voor zeer moeilijk opvoedbare

kinderen (REC, cluster 4)

Rooms Katholiek

Brinnummer 17VX Nr. Bestuur 77690

Orteliusstraat 28

1057 BB Amsterdam

tel.: 683 80 09 fax : 612 58 99

Email: prinsje@xs4all.nl

Dir.: H. Friedeman

55


Afdeling Onderwijs

D.B.-lid Onderwijs

dhr. A. Ederveen

Hoofd afd. Onderwijs

dhr. E. Nederhorst (a.i.)

Leerplichtambtenaar

B. Kok

mw. A. Dix-Swart

(primair onderwijs)

Primair Onderwijs

Goeman Borgesius

Openbaar

Brinnummer 19ZG Nr. Bestuur 10116

Aalbersestraat 35

1067 EZ Amsterdam

tel.: 613 18 07 fax : 613 43 62

Email: goemanborgesiusschool.myweb.nl

Dir.: mw. E. Tjaden

Henricus, St.

Rooms Katholiek

Brinnummer 08KC Nr. Bestuur 27770

Louis Naarstigstraat 1

1063 EN Amsterdam

tel.: 613 38 54 fax : 611 54 37

Email: henkba@worldonline.nl

Internet: www.sthenricus.nl

Dir.: M.R. d` Arnault

Immanuel

Protestants Christelijk

Brinnummer 12ZS Nr. Bestuur 81316

Jan de Louterstraat 40

1063 KX Amsterdam

tel.: 613 18 83 fax : 611 74 00

Email:

immanuel@immanuel.edu.amsterdam.nl

Dir.: J.A. Boot

Koggeschip, t

Rooms Katholiek

Brinnummer 05FS Nr. Bestuur 27770

Sam van Houtenstraat 68

1067 JP Amsterdam

tel.: 613 07 64 fax : 448 03 83

Email: koggesch@worldonline.nl

Dir.: J. van Velzen

56

Geuzenveld - Slotermeer

Plein ’40-’45 nr. 1

Postbus 67018, 1060 JA

Plein ’40-’45 nr. 1

Spreekuur: na tel. Afspraak

Plein ’40-’45 nr. 1

Inloop en tel. Spreekuur:

di. 10.00 – 11.30 uur

do.13.00 – 14.30 uur

Noordmans, Dr. O.

Protestants Christelijk

Brinnummer 14AI Nr. Bestuur 30781

Louis Couperusstraat 129

1064 CE Amsterdam

tel.: 613 35 45 fax : 411 66 70

Email:

admin@noordmans.amsterdam.kennisnet.nl

Dir.: A.J. Bosch

Slootermeer

Openbaar

Brinnummer 18WD Nr. Bestuur 10116

Burgemeester Fockstraat 85

1063 CW Amsterdam

tel.: 613 22 33 fax : 614 66 35

Dir.: mw. L Kromhout van der Meer

Timotheusschool

Protestants Christelijk

Brinnummer 13TM Nr. Bestuur 81316

Lod. van Deysselstraat 110

1067 CR Amsterdam

tel.: 613 26 99 fax : 614 94 85

Email: leorodenburg@wxs.nl

Dir.: L.C.P. Rodenburg

Troelstra, Pieter Jelles

(Openbare kunstmagneetschool met

montessori en jaargroeponderwijs)

Openbaar

Brinnummer 20VN Nr. Bestuur 10116

Dr. H. Colijnstraat 2

1067 CG Amsterdam

tel.: 613 52 96 fax : 613 71 19

Email: info@troelstra.edu.amsterdam.nl

Internet: www.troelstra.edu.amsterdam.nl

Dir.: mw. M. Brito de Campos

Tel.: 889 83 41 fax 889 89 19

Tel.: 889 83 42

Tel.: 889 81 19

Tel.: 889 83 32

Tel.: 889 83 27

Tel.: 889 83 26 fax 889 89 19

Veerschool, Dr. M.B. van `t

Gereformeerd

Brinnummer 05LX Nr. Bestuur 40984

Slotermeerlaan 160

1063 JW Amsterdam

tel.: 613 66 66 fax : 613 99 29

Email: vantveerschool@hetnet.nl

Internet: www.vgponhu.nl

Dir.: R.J. Wimmenhove

Vlugt, Burgemeester De

Openbaar

Brinnummer 18WK Nr. Bestuur 10116

Jan de Louterstraat 11

1063 KX Amsterdam

tel.: 613 00 13 fax : 613 51 67

Dir.: A. Bommels

dep.: Jan de Louterstraat 21

1063 KXAmsterdam tel.: 613 35 81

Speciaal Basis Onderwijs

Kade, De

Openbaar

Brinnummer 20YZ Nr. Bestuur 10116

Thomas van Aquinostraat 2

1064 NE Amsterdam

tel.: 613 54 53 fax : 613 29 94

Email: de-kade@hetnet.nl

Dir.: mw. A.M. Linssen-van Zanten

Voorthuijsen, Dr. A. van

Openbaar

Brinnummer 20XC Nr. Bestuur 10116

Van Moerkerkenstraat 89

1064 KC Amsterdam

tel.: 611 76 80 fax : 611 86 81

Dir.: mw. H.C. van den Bogaert


(Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Bell, Alexander Graham (vso)

School voor slechthorende kinderen,

avondschool

Openbaar

Brinnummer 20WQ Nr. Bestuur 10116

Burg. Eliasstraat 76

1063 EX Amsterdam

tel.: 613 11 33 fax : 614 92 73

Email: agbell@xs4all.nl

Internet: http://www.xs4all.nl/~agbell

Dir.: dhr. B. Posma

Geuzenveld - Slotermeer

Comeniusschool, Koninklijk

Instituut tot Onderwijs aan

Slechtzienden en Blinden

School voor visueel gehandicapte kinderen

(REC, cluster 1)

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 25HD01 Nr. Bestuur 96032

Slotermeerlaan 103

1063 JN Amsterdam

tel.: 613 11 76 fax : 448 07 75

Dir.: J. Snoek (adj.dir.) / J.W.F.Grevink

(alg.dir.)

Heldring, O.G. (so/vso)

School voor zeer moeilijk lerende kinderen

(REC, cluster 3)

Oecumenisch

Brinnummer 12QB Nr. Bestuur 77690

Burg. Eliasstraat 20

1063 EW Amsterdam

tel.: 447 35 83 fax : 614 46 93

Email: info@ogheldringschool.a2000.nl

Dir.: A.L.A. Alexandre

school met avondcursussen

Werkruimte, De (vso)

School voor zeer moeilijk opvoedbare

kinderen

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 07IQ Nr. Bestuur 24922

Louis Couperusstraat 131

1064 CE Amsterdam

tel.: 611 70 87 fax : 614 56 33

Dir.: Malek El. marzguioui (coördinator)

directeur Sjerry vanVlerken

Plantage Middenlaan 33

1018 DB Amsterdam

tel: 555 83 33

fax: 620 46 06

57


Afdeling Onderwijs

D.B.-lid Onderwijs

dhr. E. van der Wall

hoofd afd. Onderwijs

dhr. F. van der Linde

Leerplichtambtenaar

mw. W. Hemrika (Oost)

J.C. Bon (Watergraafsmeer)

Primair Onderwijs

Aldoende

Openbaar

Brinnummer 18UR Nr. Bestuur 10125

Tweede Boerhaavestraat 22

1091 AN Amsterdam

tel.: 665 26 63 / 665 68 85 fax : 663 38 44

Email: aldoende@aldoende.demon.nl

Dir.: drs. F. Lie-A-Ling (dir.) / J. Los (adj.dir.)

dep.: 2e Boerhaavestr t.o. nr. 23 + `s

Gravesandeplein 9

tel.: 665 68 85-468 59 09

Barbara, St.

Rooms Katholiek

Brinnummer 04ST Nr. Bestuur 27770

Eikenplein 3

1092 CC Amsterdam

tel.: 665 07 90 fax : 668 47 57

Dir.: R. Mekkelholt

Coligny, Louise de

(kunstmagneetschool)

Protestants Christelijk

Brinnummer 12CE Nr. Bestuur 30781

Tweede Oosterparkstraat 33

1091 HV Amsterdam

tel.: 694 07 08 fax : 663 63 80

Dir.: G.J. Heinen

Dapper, De

Openbaar

Brinnummer 19AQ Nr. Bestuur 10125

Pieter Nieuwlandstraat 3

1093 XG Amsterdam

tel.: 693 91 00 fax : 663 64 05

Email: bsdapper@worldonline.nl

Dir.: E. Gräber

58

Oost - Watergraafsmeer

Linnaeusstraat 89, 1093 EK

Postbus 94801, 1090 GV

Linnaeusstraat 89, 1093 EK

Linnaeusstraat 89, 1093 EK

spreekuur: wo. 13.30 - 16.00 uur,

spreekuur: wo. 10.00 - 12.00 uur,

Frankendael

Protestants Christelijk

Brinnummer 11LY Nr. Bestuur 81316

Hogeweg 61-63

1098 CA Amsterdam

tel.: 463 81 00 fax : 463 80 99

Dir.: H.J. Pontman

dep.: Von Liebigweg 68

1097 RPAmsterdam tel.: 694 66 58

Kaap, De

Openbaar

Brinnummer 19AI Nr. Bestuur 10125

Christiaan de Wetstraat 23

1091 NG Amsterdam

tel.: 693 93 75 fax : 663 68 70

Email: de.kaap@tiscali.nl

Dir.: M. Wormhoudt (dir.) / C. Toes-Paasse

(adj.)

Kraal, De

kunstmagneetschool

Openbaar

Brinnummer 20ZH Nr. Bestuur 10125

Laing`s Nekstraat 44

1092 GX Amsterdam

tel.: 694 11 38 fax : 692 28 02

Email: kraal@kraal.edu.amsterdam.nl

Dir.: R.J.K. van IJzerloo

Kraanvogel, De

Protestants Christelijk

Brinnummer 09ZI Nr. Bestuur 30781

Pres. Brandstraat 29

1091 XD Amsterdam

tel.: 694 27 68 fax : 465 82 59

Email: PcKraanvogel@Hetnet.nl

Internet: d.kraanvogel@wanadoo.nl

Dir.: P. Lakke

Tel.: 774 41 17 Fax 774 45 33

Tel.: 774 41 16

Tel.: 774 41 26 Fax 774 45 33

Tel.: 774 41 25 Fax 608 02 83

Lidwina, St.

locatie; Linnaeushof

Rooms Katholiek

Brinnummer 17AC Nr. Bestuur 41023

locatie: Linnaeushof 45

1098 KM Amsterdam

tel.: 665 07 69 fax : 692 39 50

Dir.: J.M.C. Simis

dep.: locatie: Het Palet, S. Stevinstraat 48

1097 CAAmsterdam tel.: 694 55 43

Linnaeus

Openbaar

Brinnummer 20SJ Nr. Bestuur 10125

Derde Oosterparkstraat 360

1092 SE Amsterdam

tel.: 665 53 94 fax : 663 68 72

Email: t.jongeling@linnaeus.edu.amsterdam.nl

Internet: www.linnaeus.edu.amsterdam.nl

Dir.: mw. T. Jongeling-Lub

dep.: `s Gravesandeplein 19

1091 BB Amsterdam tel.: 465 07 83

Meer, De

(dalton)

Openbaar

Brinnummer 20YG Nr. Bestuur 10125

Mr. P.N. Arntzeniusweg 90-92

1098 GT Amsterdam

tel.: 694 57 00 fax : 694 32 60

Email: directie@de meer.edu.amsterdam.nl

Dir.: T.E. Hansen

dep.: Galileïplantsoen 37

1098 LW Amsterdam tel.: 463 48 44

Montessorischool, 4e

Pinksterbloem, de

Openbaar

Brinnummer 20TV Nr. Bestuur 10125

Weesperzijde 57

1091 EG Amsterdam

tel.: 694 11 89 fax : 663 65 45

Email: s.reinold@planet.nl

Internet: www.depinksterbloem.nl

Dir.: mw. S. Reinold / mw. M. de Gooijer

(adj)


Montessorischool, 5e

Watergraafsmeer

Openbaar

Brinnummer 20TW Nr. Bestuur 10125

Herschelstraat 2

1098 JA Amsterdam

tel.: 694 62 08 fax : 698 70 19

Email: j.hillegers@hccnet.nl

Internet: www.5mw.nl

Dir.: J.C. Hillegers

Montessorischool, 5e

Watergraafsmeer

Openbaar

Brinnummer 20TW01 Nr. Bestuur 10125

Zaaiersweg 15

1019 SM Amsterdam

tel.: 694 71 60 fax : 468 97 05

Email: info@ZW.5mw.nl

Internet: www.5mw.nl

Dir.: J. Haak (locatiemanager)

Oost - Watergraafsmeer

Watergraafsmeerse

Schoolvereniging

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 08CA Nr. Bestuur 94420

Copernicusstraat 38-40

1098 JH Amsterdam

Postadres:Postbus 95028

1090 HA Amsterdam

tel.: 694 74 81 fax : 694 89 81

Email: wsv@tip.nl

Internet: www.wsv.edu.amsterdam.nl

Dir.: L.J.M. Maas

Speciaal Basis Onderwijs

Spectrum, Het

Openbaar

Brinnummer 20WT Nr. Bestuur 10125

James Wattstraat 10

1097 DM Amsterdam

tel.: 693 03 20 fax : 463 07 51

Email: spectrum@spectrum.edu.amsterdam.nl

Internet: www.spectrum.edu.amsterdam.nl

Dir.: dhr. M. Remeeus

dep.: Simon Stevinstraat 41

1097 DX Amsterdam tel.: 665 37 60

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Koetsveld, Van

School voor zeer moeilijk lerende kinderen

(REC, cluster 3)

Openbaar

Brinnummer 20XV Nr. Bestuur 10125

Ringdijk 44

1097 AE Amsterdam

tel.: 668 38 21 fax : 463 18 54

Email: zmlk@koetsveldschool.etrade.nl

Internet: www.koetsveldschool.myweb.nl

Dir.: A.M. Dermout Cramer (dir.) / C.M.P.

Eckhardt (adj.dir.)

Noteboomschool, W.B.

School voor langdurig zieke kinderen

Openbaar

Brinnummer 20WX Nr. Bestuur 10125

Drostenburg 1B

1102 AM Amsterdam

tel.: 569 87 77 fax : 569 87 76

Email: wbn@wbnoteboomschool.nl

Internet: www.wbnoteboomschool.nl

Dir.: J.A. Deen (dir.) / R.M.A. De la Haye

(adj.dir.)

59


Afdeling Onderwijs

D.B.-lid Onderwijs

P.L.G. Janssen

sectorhoofd afd. Welzijn/Onderwijs

P.G.R. Lagendaal

Openbaar Onderwijs

A. Braakman

leerplichtambtenaar

mw. L. Mulder

mw. J. Roest

mw. Y. Faulstich

mw. H. Kulik

Primair Onderwijs

El Amien I

Islamitisch

Brinnummer 24TB Nr. Bestuur 40294

Vrankendijkestraat 6

1069 ZS Amsterdam

Postadres:67014

1060 JA Amsterdam

tel.: 619 99 70 fax : 367 01 45

Email: elamien@freeler.nl

Dir.: M. Ashruf

dep.: Baden Powell 200

1069 LK Amsterdam tel.: 619 48 71

Globe, De

Openbaar

Brinnummer 21AG Nr. Bestuur 10001

Simonskerkestraat 8

1069 HR Amsterdam

tel.: 410 16 27 fax : 410 39 87

Email: info@globe-1.myweb.nl

Dir.: I. Linthorst

dep.: Troelstralaan 1 G (AZC-school het/de

Mozaïek)

tel.: 611 86 17

Horizon, De

(Openbare Daltonbasisschool in ontwikkeling)

Openbaar

Brinnummer 25KC Nr. Bestuur 10001

Pieter Calandlaan 768

1060 TZ Amsterdam

tel.: 667 22 81 fax : 619 14 76

Email: horizon7@zonnet.nl

Dir.: M. ten Berge (wnd.dir.)

dep.: Brenner 9

1060 NT Amsterdam tel.: 619 16 41

60

Osdorp

Osdorpplein 1000, 1068 TG

Postbus 90460, 1006 BL

Osdorpplein 1000, 1068 TG

Spreekuur na telefonische afspraak

Osdorpplein 1000, 1068 TG

Osdorpplein 1000, 1068 TG

inloop en tel. Spreekuur

ma.di.wo. 9.00 – 12.00 uur

Ichthus

Protestants Christelijk

Brinnummer 13KX Nr. Bestuur 81316

Prof. R. Casimirstraat 32

1068 KC Amsterdam

tel.: 619 12 43 fax : 619 83 37

Email: ichtusschool1@kennisnet.nl

Internet: www.pcooa.nl

Dir.: J. Hus

dep.: Prof. Bavinckstraat 12

1068 KD Amsterdam tel.: 619 35 51

disl. Koos Vorrinkweg 2-4

pc: 1069 JR Amsterdam

tel. 619 01 06

Johannesschool

Protestants Christelijk

Brinnummer 13WX Nr. Bestuur 81316

Simonskerkestraat 2

1069 HR Amsterdam

tel.: 619 04 66 fax : 619 56 31

Email: johannes@johannesschool.myweb.nl

Dir.: R. de Jong

Kraemer, Prof. Dr. H.

Protestants Christelijk

Brinnummer 13PR Nr. Bestuur 30781

Nieuwe Laan 34

1068 BZ Amsterdam

tel.: 619 00 94 fax : 610 70 89

Dir.: R.N. Beekman

Tel.: 518 07 59 Fax 619 94 26

Tel.: 518 08 18

Tel.: 518 09 22

Tel.: 518 09 17

Tel.: 518 08 44

Tel.: 518 08 42

Tel.: 518 08 43

Tel.: 518 08 46

Fax 619 94 26 (allen)

Lukas, St.

Rooms Katholiek

Brinnummer 16HF Nr. Bestuur 40701

Notweg 32

1068 LL Amsterdam

tel.: 619 09 66 fax : 367 07 61

Email:

admin@lukasschool.amsterdam.kennisnet.nl

Internet:

www.stlukasschool.amsterdam.kennisnet.nl

Dir.: R. Schut / M. Versteegen

Montessorischool, Osdorpse De

Openbaar

Brinnummer 21AD Nr. Bestuur 10001

Hoekenes 59

1068 MR Amsterdam

tel.: 619 09 14 fax : 667 46 85

Email:

osdorpmont@osdorpmont.edu.amsterdam.nl

Dir.: mw. T.A. Voorhorst-Schouten

Paulus, St.

Rooms Katholiek

Brinnummer 05FT Nr. Bestuur 40701

Koos Vorrinkweg 5

1069 JR Amsterdam

tel.: 410 04 94 fax : 410 01 88

Email: st.paulus@worldonline.nl

Dir.: L. van Netten / locatieleider dhr. A.

Bruyns

dep.: Brenner 9

1069 NT Amsterdam tel.: 619 57 73


Punt, De

Openbaar

Brinnummer 20ZZ Nr. Bestuur 10001

Noorderakerweg 11

1069 LN Amsterdam

tel.: 619 97 43 fax : 619 24 07

Email: depunt@depunt.edu.amsterdam.nl

Dir.: R.C. Jongerden

Visser `t Hooft, Dr. W.A.

(jenaplan)

Protestants Christelijk

Brinnummer 14DP Nr. Bestuur 30781

Schuitenhuisstraat 5

1069 WK Amsterdam

tel.: 667 00 01 fax : 619 99 50

Email:

visserthooft@visserthooft.edu.amsterdam.nl

Dir.: mw. W.A. de Jonge

Osdorp

Speciaal Basis Onderwijs

Driesprong, De

Rooms Katholiek

Brinnummer 19XM Nr. Bestuur 77690

Sloterweg 1192

1066 CV Amsterdam

tel.: 617 52 20 fax : 669 79 63

Email: 3-sprong@hetnet.nl

Dir.: G.R. Albinus

Iedersland

SBO (met s.v.o. afd.)

Protestants Christelijk

Brinnummer 20KN Nr. Bestuur 30781

Johan Braakensiekhof 31

1068 KK Amsterdam

tel.: 619 13 08 fax : 610 27 86

Email: iedersland@hotmail.com

Internet: www.pcooa.nl

Dir.: dhr. A.G.M. Wouters

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Jongh, Mr. G.T.J. de

School voor zeer moeilijk opvoedbare

kinderen (REC, cluster 4)

Openbaar

Brinnummer 20YD Nr. Bestuur 10001

Terpstraat 36

1069 TV Amsterdam

tel.: 410 07 40 fax : 619 99 19

Dir.: C.J. Leupen

Laudy, Alphons (so)

School voor zeer moeilijk lerende kinderen

(REC, cluster 3)

Rooms Katholiek

Brinnummer 14UA Nr. Bestuur 77690

Meer en Vaart 9

1068 KV Amsterdam

Postadres:Postbus 96004

1006 AE Amsterdam

tel.: 410 66 22 fax : 404 10 73

Email: so@alphonslaudy.demon.nl

Dir.: M.J. van Lee

school met een afd. zeer jeugdigen

61


Afdeling Onderwijs

D.B.-lid Onderwijs

mw. S. Maureau

manager afd. Onderwijs

mw. G. Henrichs

leerplichtambtenaar

mw. S. van der Kolk

dhr. D. Belkhayatte

Primair Onderwijs

King, Martin Luther School

Protestants Christelijk

Brinnummer 13RJ Nr. Bestuur 30781

Nicolaas Beetsstraat 39-40

1053 RM Amsterdam

tel.: 612 76 13 fax : 683 34 52

Email: M_L_Kingschool@hotmail.com

Dir.: H. Tichelaar

Kinkerhoek, De

Openbaar

Brinnummer 20SG Nr. Bestuur 10122

Jacob van Lennepstraat 226

1053 KA Amsterdam

tel.: 612 01 77 fax : 612 17 56

Email: kinker@xs4all.nl

Internet: www.xs4all.nl/~kinker

Dir.: mw. C.M.J. Smit / dhr. A.W.M.I. van

Laar

62

Oud - West

Kwakersstraat 3, 1053 WC

Postbus 57129, 1040 BA

Kwakersstraat 3, 1053 WC

Spreekuur: maandag van 16.00 – 17.00 uur

Kwakersstraat 3, 1053 WC

Inloopspreekuur:

wo. 12.00 – 16.00 uur

do. 11.00 – 15.00 uur

Montessorischool, 2e

Winterkoninkje, Het

Openbaar

Brinnummer 20TT Nr. Bestuur 10122

Hasebroekstraat 113

1053 CS Amsterdam

tel.: 618 85 63 fax : 685 40 33

Email: info@winterkoninkje.nl

Internet: www.winterkoninkje.nl

Dir.: B. Meulenbeld / mw. I.Zaal

dep.: Jan Pieter Heijestraat 45

1053 GKAmsterdam tel.: 683 11 58

Schmidt, Annie M.G.

hoofdvestiging van L. da Vinci

Openbaar

Brinnummer 20VP Nr. Bestuur 10122

Pieter Langendijkstraat 44

1054 ZB Amsterdam

tel.: 618 29 88 fax : 612 67 93

Email: annie@freeler.nl

Dir.: A. Martens

Tel.: 589 35 43 Fax 589 36 74

Tel.: 589 35 23

Tel.: 589 35 41

Tel.: 589 36 19 Fax 589 36 94

Vinci da, Leonardo

nevenvestiging van Schmidt, A.M.G.

Openbaar

Brinnummer 20VP01 Nr. Bestuur 10122

Potgieterstraat 34

1053 XX Amsterdam

tel.: 612 72 67

Email: directie_davinci@hotmail.com

Dir.: mw. Y. Comello

Waterkant, De

Openbaar

Brinnummer 20VU Nr. Bestuur 10122

Bilderdijkpark 18

1052 SC Amsterdam

tel.: 612 01 22 fax : 689 72 60

Email: dewaterkant@dolfijn.nl

Internet: dit.is/dewaterkant

Dir.: R. Udo (dir.) / C. Siebeling (adj.)

Speciaal Basis Onderwijs

Winkler

Openbaar

Brinnummer 20XF Nr. Bestuur 10122

Nassaukade 342a

1053 LW Amsterdam

tel.: 618 40 01 fax : 683 02 43

Email: winkler@winkler.edu.amsterdam.nl

Dir.: dhr. B. Piare


Afdeling Welzijn/Onderwijs

D.B.-lid Onderwijs

H. Hoogerwerf

sectorhoofd afd. Welzijn/Onderwijs

S. v. Iperen

hoofd afd. openbaar onderwijs

dhr. H. van Es

Afd. Uitvoering

mw. Ch. Spierenburg

leerplichtambtenaar

mw. A. Kaya

D. te Rietmole

dhr. A. Najem

Mw. J. Hagemeijer

Medewerker leerlingzaken/leerlingvervoer

mw. J. van Rouendal

Primair Onderwijs

Bouwmeester, Louis

(dalton)

Openbaar

Brinnummer 20SK Nr. Bestuur 10134

Louis Bouwmeesterstraat 14

1065 KW Amsterdam

tel.: 615 03 81 fax : 615 44 61

Email: info@louisbouwmeesterschool.nl

Internet: www.louisbouwmeesterschool.nl

Dir.: mw. A. vam Mansfeld / W.

Würdemann(adj)

Doper, St. Jan de

Rooms Katholiek

Brinnummer 07TJ Nr. Bestuur 27770

Poeldijkstraat 255

1059 VL Amsterdam

tel.: 408 05 13 / 408 05 17 fax : 408 05 16

Email: jddhkba@worldonline.nl

Dir.: J.A.M. van Aert

Einstein, Prof.

Openbaar

Brinnummer 19CD Nr. Bestuur 10134

Voorburgstraat 258

1062 JB Amsterdam

tel.: 346 70 70 fax : 346 70 79

Dir.: mw. R.Koning (dir.) / C. Dermout (adj.)

Slotervaart / Overtoomse Veld

Jan Tooropstraat 15b

Postbus 2010, 1000 CA

Jan Tooropstraat 15b

Marius Bauerstraat 36

Marius Bauerstraat 36

Marius Bauerstraat 36

Telefonisch spreekuur

Ma. t/m vr. 10.00 – 12.00 uur

Ma. t/m vr. 10.00 – 12.00 uur

Ma. t/m vr. 10.00 – 12.00 uur

Ma. t/m vr. 10.00 – 12.00 uur

Ma. t/m vr. 10.00 – 12.00 uur

El Kadisia

Islamitisch

Brinnummer 24MW Nr. Bestuur 40400

Joh. Hilverdinkstraat 26-28

1061 VA Amsterdam

tel.: 611 12 22 fax : 611 12 22

Dir.: M.Z. Bhoelan

dep.: Harry Koningsbergerstraat 30

1063 AD Amsterdam tel.: 613 86 48

Huibers, Bisschop

Rooms Katholiek

Brinnummer 17BB Nr. Bestuur 58332

Jacob Geelstraat 48

1065 VT Amsterdam

tel.: 615 26 97 fax : 669 10 49

Email: huibers@huibers.edu.amsterdam.nl

Dir.: R. Moes

Huizinga

Openbaar

Brinnummer 20SE Nr. Bestuur 10134

Jacob Geelstraat 54

1065 VT Amsterdam

tel.: 615 25 23 fax : 617 51 90

Dir.: mw. P.J.M. Dingen

Japanese School of Amsterdam,

The, Stichting

Algemeen Bijzonder

Brinnummer Nr. Bestuur 2193

Karel Klinkenbergstraat 137

1061 AL Amsterdam

tel.: 611 81 36 fax : 611 81 96

Dir.: S. Okamoto

Tel.: 511 16 29 Fax 799 65 55

Tel.: 511 17 10

Tel.: 799 65 01

Tel.: 799 65 05

Tel.: 799 65 14

Tel.: 511 16 08

Tel.: 511 16 08

Tel.: 511 16 08

Tel.: 511 16 08

Fax 617 29 96 (allen)

Tel.: 511 16 08

Mijlpaal, De

Rooms Katholiek

Brinnummer 24AM Nr. Bestuur 41023

Westmallepad 11

1066 PP Amsterdam

tel.: 669 24 88 fax : 669 70 34

Email: mijlpaal@mijlpaal.edu.amsterdam.nl

Internet: www.mijlpaal.edu.amsterdam.nl

Dir.: A.J. Schuffelen / M.J.M. Putter

(adj./zorgco) / A.R. Smedema

(adj./locatieleider)

dep.: Anderlechtlaan 1

1066 HK Amsterdam tel.: 617 78 50

Montessorischool, 7e

Openbaar

Brinnummer 20UP Nr. Bestuur 10134

Nachtwachtlaan 35

1058 EB Amsterdam

tel.: 683 66 46 fax : 616 41 83

Dir.: M. Veenendaal

Paré, Ru

Openbaar

Brinnummer 20SL Nr. Bestuur 10134

Chris Lebeaustraat 4

1062 DC Amsterdam

tel.: 615 24 00 fax : 615 01 97

Email: rupare@rupare.edu.amsterdam.nl

Dir.: R. Christine (dir.) / P.Loe (o.b.) / H. vd.

Heul (m.b.) / R. Lunes (b.b.)

63


Pro Rege

Protestants Christelijk

Brinnummer 13VH Nr. Bestuur 81316

Hendrik van Wijnstraat 10

1065 AS Amsterdam

tel.: 615 27 36 fax : 615 27 09

Email: postbus@prorege.demon.nl

Dir.: P. Cast

dep.: Hemsterhuisstraat 87

1065 JXAmsterdam tel.: 615 47 14

Vlaamse Reus, De

(ontwikkelingsgericht)

Openbaar

Brinnummer 24BM Nr. Bestuur 10134

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

tel.: 617 74 99 fax : 617 74 99

Email: vlreus@wish.net

Internet: www.devlaamsereus.nl

Dir.: dhr. M. Langeslag

Zevensprong, De

(jenaplan)

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 23FB Nr. Bestuur 40752

Sint Hubertpad 6

1066 HN Amsterdam

tel.: 408 15 71 fax : 408 15 72

Email: zevspr@xs4all.nl

Dir.: P. van Schie

dep.: Anderlechtlaan 1

1066 HN Amsterdam tel.: 615 04 34

64

Slotervaart / Overtoomse Veld

Speciaal Basis Onderwijs

Andreas

Oecumenisch

Brinnummer 12HL Nr. Bestuur 77690

Derkinderenstraat 120

1061 VX Amsterdam

tel.: 448 08 80 fax : 611 79 62

Email: andreasschool@freeler.nl

Dir.: dhr. H. el Hachhouchi

Brouwer, Kobald de

Rooms Katholiek

Brinnummer 18YA Nr. Bestuur 77690

Karel Klinkenbergstraat 141

1061 AL Amsterdam

Postadres:Postbus 9162

1006 AD Amsterdam

tel.: 448 06 22 / 448 06 23 fax : 611 76 88

Email: kdb@kobalddebrouwer.nl

Dir.: J. Hempig

s.b.o met afdeling voor jonge risico kinderen

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Amman, Joh. C.

School voor dove kinderen, avondschool

(REC, cluster 2)

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 20WD Nr. Bestuur 71540

Jan Sluijtersstraat 9

1062 CJ Amsterdam

tel.: 617 86 17 fax : 617 86 37

Email: info@ammanschool.nl

Dir.: J.J. de Gelder

dep.: Herman de Manstraat 1

1064 BX Amsterdam tel.: 613 28 01

visicom: 617 83 78 teksttel. dep.: 613 28 01

school met afd.v.zeer jeugdigen en

meervoudig gehandicapten

Burgerschool, H. Prof.

School voor slechthorende kinderen (REC,

cluster 2)

Openbaar

Brinnummer 20WO Nr. Bestuur 10134

Jan Sluijtersstraat 5

1062 CJ Amsterdam

tel.: 346 02 30 fax : 617 60 21

Email: prof.h.burgerschool@wolmail.nl

Dir.: Y. Kesler

school met een afd. zeer jeugdigen

Coronel, Dr.

School voor langdurig zieke kinderen (REC,

cluster 3)

Openbaar

Brinnummer 20WW Nr. Bestuur 10134

Jan Sluijtersstraat 3

1062 CJ Amsterdam

tel.: 615 11 93 fax : 617 81 11

Email: dr.coronel@tiscali.nl

Dir.: L.H. Batstra

school met een afd. zeer jeugdigen

Hermus, Mgr.

School voor slechthorenden en kinderen met

ernstige spraakmoeilijkheden (REC, cluster 2)

Rooms Katholiek

Brinnummer 02QY Nr. Bestuur 71540

Jan Tooropstraat 11

1062 BK Amsterdam

tel.: 617 96 96 fax : 615 11 56

Email: MgrHermusschool@compuserve.com

Dir.: H.J.J. Weverling

school met een afd. zeer jeugdigen en

meervoudig gehandicapten

Roozendaal, Alexander

School voor kinderen met ernstige

spraakmoeilijkheden (REC, cluster 2)

Openbaar

Brinnummer 20WR Nr. Bestuur 10134

Jan Tooropstraat 13

1062 BK Amsterdam

tel.: 346 01 11 fax : 617 29 01

Email: a.roozendaalschool@worldonline.nl

Dir.: mw. R. Aerden


Sector Welzijn/Onderwijs

mw. E. van Wijk sectorhoofd

D.b.-Lid Onderwijs

dhr. D. Jansen

hoofd afd. Onderwijs

mw. S. Rienks

leerplichtambtenaar

mw. J.M. van Velzen

mw. S. Fakhrai Balutch

Primair Onderwijs

Bonte Zwaan

Ligplaatsonderwijs

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 10ZC Nr. Bestuur 72438

Tasmanstraat 2

1013 AH Amsterdam

tel.: 686 81 95

Dir.: J. Th. M. Joosten

Bron, De

Rooms Katholiek

Brinnummer 16DF Nr. Bestuur 40701

Van Beuningenstraat 141

1051 XM Amsterdam

tel.: 686 49 13 fax : 686 51 27

Email: r.rkbasisschooldebron@chello.nl

Dir.: J. van Velzen

Catamaran

Oecumenisch

Brinnummer 13CD Nr. Bestuur 30781

Oostzaanstraat 45

1013 WG Amsterdam

tel.: 682 99 07 fax : 682 94 97

Email: catamarano@hetnet.nl

Dir.: W. Groenewold / mw. E.Lugthart

(adj.dir.)

dep.: Bentinckstraat 78

1051 GN Amsterdam tel.: 684 02 00

Westerpark

Van Hogendorpplein 104

Postbus 141, 1000 AC

Haarlemmerweg 8-10

Postbus 141, 1000 AC

Spreekuur: maandag van 9.00 – 12.00 uur

Van Hogendorpplein 104

Postbus 141, 1000 AC

Van Hogendorpplein 104

Postbus 141, 1000 AC

Elisabeth/Paulus

Rooms Katholiek

Brinnummer 16KV Nr. Bestuur 40701

Zaandijkstraat 3

1013 VM Amsterdam

tel.: 682 92 49 fax : 682 92 49

Email: info@elpaulusschool.A2000.nl

Dir.: F.B. van Vuuren

Kramer, Dr. Rijk

Protestants Christelijk

Brinnummer 13MS Nr. Bestuur 30781

Nassaukade 124

1052 EC Amsterdam

tel.: 682 08 37 fax : 686 31 69

Email: rijkkramer@edu.amsterdam.nl

Internet: www.rijkkramer.nl

Dir.: C.P. de Groot / F.Q. de Wit

Roer, Het

Openbaar

Brinnummer 20XO Nr. Bestuur 10137

Roggeveenstraat 14

1013 PV Amsterdam

tel.: 624 75 47 fax : 624 75 47

Email: obshetroer@hetnet.nl

Dir.: vacature

Tel.: 581 04 03 / 581 04 06

Fax 581 01 99

Tel.: 581 03 48

Tel.: 581 04 08

Tel.: 581 04 02 Fax 581 01 99

Email: Joke@westerpark.amsterdam.nl

Tel.: 581 01 22 Fax 581 01 99

Email: soheyla@westerpark.amsterdam.nl

Spaarndammer, De

Openbaar

Brinnummer 20XT Nr. Bestuur 10137

Krommeniestraat 1

1013 XH Amsterdam

tel.: 682 91 14 fax : 682 91 14

Email:

spaarnda@spaarndammer.edu.amsterdam.nl

Dir.: mw. M. Reinders

Westerpark

Openbaar

Brinnummer 18VJ Nr. Bestuur 10137

Van Hogendorpplein 11

1051 AX Amsterdam

tel.: 686 01 44 fax : 475 15 90

Email: wps1@westerpark.edu.amsterdam.nl

Dir.: C.van Hattum

dep.: Van Oldenbarneveldtplein 16

1052 JM Amsterdam tel.: 684 37 54

65


Sector Publiek

D.B.-lid Onderwijs

mw. F. Elatik

hoofd afd. Onderwijs

M. Baltissen (openbaar onderwijs, huisvesting

en leerplicht)

Vacature (lokaal onderwijsbeleid)

leerplichtambtenaar

mw. H. Mohafid

mw. P. Verhoeff

mw. A. Jansen

Primair Onderwijs

Achthoek, de

Rooms Katholiek

Brinnummer 23PJ Nr. Bestuur 41023

Baron G.A. Tindalplein 12

1019 TJ Amsterdam

tel.: 418 55 62 fax : 419 54 19

Email: info@achthoek.nl

Internet: www.achthoek.nl

Dir.: H.A.U. de Bruijne

Coen, Jan Pietersz.

Openbaar

Brinnummer 20ZG Nr. Bestuur 10108

Bankastraat 18

1094 ED Amsterdam

tel.: 665 02 52

Email: vandenakker@jpcoenschool.nl

Dir.: mw. S.J. v.d. Akker (dir.) / mw. J. Tuin

(adj.dir.)

dep.: Balistraat 79

1094 JE Amsterdam tel.: 465 52 63

email dep. jannietuin@jpcoenschool.nl

El Faroeq

Islamitisch

Brinnummer 23WJ Nr. Bestuur 31181

Sumatraplantsoen 15

1095 HW Amsterdam

Postadres:Postbus 93024

1090 BA Amsterdam

tel.: 663 23 95 fax : 663 34 59

Dir.: A. Jodhabier

66

Zeeburg

Cruquiusweg 5, 1019 AT

Postbus 380, 1000 AJ

Cruquiusweg 5

Spreekuur: na telefonische afspraak

Cruquiusweg 5

inloop spreekuur: do. 11.00 - 12.00

en 13.00-14.00 uur

Evenaar, De

Openbaar

Brinnummer 18QN Nr. Bestuur 10108

Ambonplein 59

1094 PW Amsterdam

tel.: 665 00 48 fax : 468 13 73

Email: obs.de.evenaar@hetnet.nl

Dir.: dhr. P.J.M. Kuijs / mw. S. v. Dijk(adj)

Flevoparkschool

Openbaar

Brinnummer 19CH Nr. Bestuur 10108

Soembawastraat 61

1095 VX Amsterdam

Postadres:Postbus 93543

1090 EA Amsterdam

tel.: 694 25 91 fax : 692 63 11

Email: d.kruger@wxs.nl

Internet:

http://www.edu.amsterdam.nl/flevopark/index.

htm

Dir.: D.H. Kruger (dir.) / G. Tusveld (adj.) / S.

Jonk (adj.)

dep.: Javaplantsoen 17-19

1095 CR Amsterdam tel.: 468 62 92

Insulinde

Protestants Christelijk

Brinnummer 12ZY Nr. Bestuur 30781

Riouwstraat 132

1094 XZ Amsterdam

tel.: 694 26 36 fax : 468 48 80

Dir.: R.B. ter Veen

dep.: Zeeburgerdijk 84

1094 AG Amsterdam tel.: 694 44 56

Tel.: 608 07 11 Fax 694 19 36

Info@zeeburg.nl

Tel.: 608 07 25

Tel.: 608 08 28

Baltissen@zeeburg.nl

Tel.: 608 80 814

Stokhof@zeeburg.nl

Fax 694 19 36

Tel.: 608 08 26

Tel.: 608 08 21

Tel.: 608 08 63

Montessorischool, 8e

Zeeburg

Openbaar

Brinnummer 22LE Nr. Bestuur 10108

Borneokade 103

1019 KZ Amsterdam

tel.: 692 25 42 fax : 418 46 48

Email: directie@8emontessorischool.nl

Internet: www.8emontessorischool.nl

Dir.: mw. P. Duijnker (dir.) / mw. C.H.

Soeteman (adj.dir.)

Olympus

Locatie Haveneiland-West (IJburg)

Openbaar

Brinnummer 27LT Nr. Bestuur 10108

Zuiderzeeweg 44

1095 KJ Amsterdam

tel.: 560 76 50 fax : 560 76 50

Email: obsolympus@hotmail.com

Dir.: hr. F. Verstraten (dir.) / mw. J.

Wormhoudt (adj.dir. AZC/ZOZ) / hr. G. Melis

(adj.dir. Ijburg)

dep.: Zuiderzeeweg 44 (AZC Zeeburg)

Locatie Asielzoekersschool

1095 KJ Amsterdam tel.: 560 76 50

Olympus

Locatie Zij-instromers Opvang Zeeburg

Openbaar

Brinnummer 27LT Nr. Bestuur 10108

Javaplantsoen 19

1095 CR Amsterdam

tel.: 463 36 61 fax : 663 31 96

Email: zoz@wanadoo.nl

Dir.: mw. J. Wormhoudt / hr. G. Melis


Piet Hein

Algemeen Bijzonder

Brinnummer n.n.b. Nr. Bestuur n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Postadres:Postbus 1671

1000 BR Amsterdam

tel.: 06-136 45 976 (voorlopig mobiel) fax :

n.n.b.

Email: ellenmelchers@hotmail.com

Internet: www.basisschoolpiethein.nl

Dir.: mw. Ellen Melchers

Rietlanden, De

(kunstmagneetschool)

Protestants Christelijk

Brinnummer 23PK Nr. Bestuur 30781

J.C. van Eesterenlaan 50

1019 JN Amsterdam

tel.: 419 41 14 fax : 419 51 14

Dir.: L.H. van Vliet (dir.) / J. Mettendaf (adj.)

Zeeburg

Valentijn

Protestants Christelijk

Brinnummer 13FR Nr. Bestuur 81316

Soembawastraat 63

1095 VZ Amsterdam

tel.: 665 67 23 fax : 693 30 60

Email: Valentijn@Valentijn.edu.amsterdam.nl

Dir.: mw. T. Kromhout

Waaier, De

Rooms Katholiek

Brinnummer 16JU Nr. Bestuur 41023

Obiplein 115

1094 RB Amsterdam

tel.: 692 39 80 fax : 692 39 80

Dir.: vacature

dep.: Batjanstraat 82

1094 RC Amsterdam tel.: 465 98 75

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Gerhard, A.H.

School voor zeer moeilijk opvoedbare

kinderen (REC, cluster 4)

Openbaar

Brinnummer 20YC Nr. Bestuur 10108

Valentijnkade 61-62

1095 JL Amsterdam

tel.: 665 18 11 fax : 465 53 52

Email: ahg@worldonline.nl

Dir.: D. de Wilde

Werkruimte, De (vso)

School voor zeer moeilijk opvoedbare

kinderen

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 07IQ Nr. Bestuur 24922

Javaplantsoen 24

1095 CS Amsterdam

tel.: 694 53 21 fax : 693 44 27

Dir.: Marcel Paragsingh (coördinator)

directeur Sjerry vanVlerken

Plantage Middenlaan 33

1018 DB Amsterdam

tel: 555 83 33

fax: 620 46 06

67


Sector Ontwikkeling

vestiging Rivierenbuurt

vestiging Buitenveldert

D.B.–lid Onderwijs

dhr. E. Koldenhof

hoofd afd. Openbaar Onderwijs

A. Visser (a.i.)

Leerplichtambtenaar

J.G. Gorter (Buitenveldert)

A. Oosterbaan (Rivierenbuurt)

Primair Onderwijs

Ark, De

Oecumenisch

Brinnummer 08KR Nr. Bestuur 27770

Zuid-Hollandstraat 7

1082 EK Amsterdam

tel.: 642 62 12 fax : 689 31 65

Email: oecbsdeark@cs.com

Dir.: B.j.M. Derriks (a.i.)

Catharina, St.

Rooms Katholiek

Brinnummer 16LX Nr. Bestuur 40701

Vechtstraat 88

1079 JN Amsterdam

Postadres:Postbus 9323

1006 AH Amsterdam

tel.: 644 50 66 fax : 644 50 66

Dir.: Th.H.H.M. Durenkamp

dep.: Meerhuizenplein 4

1078 TC Amsterdam tel.: 664 39 59

Cheider

Joods

Brinnummer 07AD Nr. Bestuur 78457

Zeelandstraat 11

1082 BV Amsterdam

Postadres:Postbus 7828

1008 AA Amsterdam

tel.: 646 55 64 fax : 642 53 45

Email: cheider@xs4all.nl

Dir.: vacature

68

Zuideramstel

Postbus 74019, 1070 BA

Pres. Kennedyplantsoen 1-3

Zwaansvliet 5

Pres. Kennedyplantsoen 1-3

spreekuur: na telefonische afspraak

vestiging Buitenveldert

spreekuur: na telefonische afspraak

Donge

Openbaar

Brinnummer 19BW Nr. Bestuur 12037

Dintelstraat 5-7

1078 VN Amsterdam

tel.: 664 12 88 fax : 662 77 66

Email: marjonde@donge.edu.amsterdam.nl

Dir.: Marjon Dekker

Ecole Française d`Amsterdam

Algemeen Bijzonder

Brinnummer Nr. Bestuur

Uiterwaardenstraat 60a

1079 CB Amsterdam

Postadres:Beethovenstraat 90

1077 JN Amsterdam

tel.: 644 65 07 fax : 644 65 07

Email: margotchristophe@hotmail.com

Internet:

http://www.multimania.com/christophemargot/

chris.h

Dir.: C. Margot

dep.: Scheveningseweg 237

2584 AA Den Haag tel.: 070-306 69 20

(naam dep: Lycée Français V.v.Gogh)

Groote II, Geert

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 09DD Nr. Bestuur 94433

Fred. Roeskestraat 82

1076 ED Amsterdam

Postadres:Postbus 77779

1070 LJ Amsterdam

tel.: 664 18 00

Email: geert.grooteschool@tip.nl

Internet: www.geertgrooteschool.nl

Dir.: F. Joling

Tel.: 546 42 51 Fax 548 43 65

Tel.: 546 46 65 Fax 644 41 59

Tel.: 546 42 01

Tel.: 546 46 21

arie.visser@zuideramstel.amsterdam.nl

Tel.: 546 46 94 Fax 546 46 90

jerry.gorter@zuideramstel.amsterdam.nl

Tel.: 546 47 30 Fax 546 46 90

astrid.oosterbaan@zuideramstel.amsterdam.nl

Jozef, St.

Rooms Katholiek

Brinnummer 15RG Nr. Bestuur 40701

Kalfjeslaan 370

1081 JA Amsterdam

tel.: 643 20 20 fax : 643 20 20

Dir.: J.A. Endhoven

Merkelbach

Openbaar

Brinnummer 20TR Nr. Bestuur 12037

A.J. Ernststraat 873

1081 HL Amsterdam

tel.: 642 88 45 fax : 644 50 08

Email: merkelbachschool@zonnet.nl of

merkel@xs4all.nl

Internet: www.merkelbachschool.nl

Dir.: R. Stellingwerff

Montessorischool, 6e

Frank, Anne

Openbaar

Brinnummer 20TX Nr. Bestuur 12037

Niersstraat 41-43

1078 VJ Amsterdam

tel.: 664 04 82 fax : 676 11 52

Email: Anne.Frank@wolmail.nl

Dir.: S. Moll

Montessorischool, 12e

Openbaar

Brinnummer 20TX03 Nr. Bestuur 12037

A.J. Ernststraat 875

1081 HL Amsterdam

tel.: 644 20 76 fax : 442 10 17

Email: detwaalfde@kennisnet.nl

Dir.: mw. J.Th.J. van Vuure


Montessorischool, 15e

Maas en Waal, School van

Openbaar

Brinnummer 20TX02 Nr. Bestuur 12037

Uiterwaardenstraat 544

1079 AZ Amsterdam

tel.: 644 71 73 fax : 442 20 64

Email: maas-waal@zonnet.nl

Dir.: Dhr. H.R.M. van Assen

Montessorischool,

Buitenveldertse

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 08NU Nr. Bestuur 30320

Sandenburch 1-3

1082 GN Amsterdam

tel.: 644 84 46 fax : 404 15 66

Email: b.m.sch@zonnet.nl

Dir.: R.E. Wolthuis

Openluchtschool, Tweede voor

het Gezonde Kind

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 08VA Nr. Bestuur 28614

Fred. Roeskestraat 74-76

1076 ED Amsterdam

tel.: 679 38 58 fax : 676 75 43

Email: tweedeols@hetnet.nl

Internet: www.openlucht2.edu.amsterdam.nl

Dir.: J.C. Niehot (alg.dir.)

Platoschool

(wordt vermoedelijk per 01-08-2002

opgeheven)

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 00DE Nr. Bestuur 30116

Fred. Roeskestraat 94a

1076 ED Amsterdam

tel.: 662 55 09 fax : 670 39 63

Email: info@platoschool.nl

Internet: www.platoschool.nl

Dir.: mw. R.B. Brand (dir.) / mw. A. de Jager

(adj.dir.)

Zuideramstel

Rivieren, De

Protestants Christelijk

Brinnummer 04LA Nr. Bestuur 30781

Lekstraat 35-37

1079 EM Amsterdam

tel.: 644 31 56 fax : 675 90 12

Email: derivieren@zonnet.nl of

derivieren@hotmail.com

Internet: www.home.zonnet.nl/derivieren

Dir.: G. Bart (dir.) / E. Walter (adj.dir.)

dep.: Geulstraat 9

1078 KW Amsterdam tel.: 664 12 67

Rosj Pina

Joods

Brinnummer 04JA Nr. Bestuur 21464

Noordbrabantstraat 1

1083 BE Amsterdam

tel.: 642 76 44 fax : 642 37 36

Email: rosjpina@jbo.nl

Dir.: mw. M. van Ree

Tulip Gakuen School, Stg.

Japanse peuter en kleuterschool

Algemeen Bijzonder

Brinnummer Nr. Bestuur

De Kamp 3-5

1082 KS Amsterdam

tel.: 06-28592951 fax : 642 27 34

Email: tulipgakuen@hotmail.com

Dir.: mw. Emiko Kannan

Speciaal Basis Onderwijs

Hoogland, Pieter

Openbaar

Brinnummer 20YY Nr. Bestuur 12037

Zuidelijke Wandelweg 30

1079 RK Amsterdam

tel.: 644 77 81 / 642 09 98 fax : 646 63 82

Email: pieterh@xs4all.nl

Dir.: Dhr. H. Jaspers

Meander

Oecumenisch

Brinnummer 06ZQ Nr. Bestuur 77690

Winterdijkstraat 10

1079 GT Amsterdam

tel.: 646 63 10 fax : 646 62 53

Dir.: mw. M.A.J. Kruse

school met een afdeling voor jonge risico

kinderen

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Laudy, Alphons(vso)

School voor zeer moeilijk lerende kinderen

Rooms Katholiek

Brinnummer 14UA Nr. Bestuur 77690

Van Nijenrodeweg 648

1082 HZ Amsterdam

tel.: 644 56 84 fax : 644 66 31

Dir.: R.G. Drupsteen

dep.: Dubbelink 1

1102 HL Amsterdam tel.: 06 51172995

Wetering, De (vso)

School voor zeer moeilijk opvoedbare

kinderen

Openbaar

Brinnummer 21EJ Nr. Bestuur 12037

Gaasterlandstraat 7

1079 RH Amsterdam

tel.: 644 22 32 fax : 644 02 69

Dir.: F. Schaap

69


Sector Maatschappelijke ontwikkeling

Secretariaat

D.B.-lid Onderwijs

P. Schings

Hoofd sector maatschappelijke ontwikkeling

H. von Ende

hoofd afd. Onwikkeling

M. Stoffer

hoofd afd. Beheer

J. Sijtsma

Leerplichtambtenaar

A. Makkinga

D. Saptenno

F. Ahmadali

A. Reep

V. Pengel

F. Hussain ali

Primair Onderwijs

Achtsprong

onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag

Oecumenisch

Brinnummer 12WS Nr. Bestuur 43864

Huntum 15

1102 JA Amsterdam

tel.: 696 72 57 fax : 365 70 91

Email: info@achtsprong.nl

Internet: www.achtsprong.nl

Dir.: mw. C. Morpurgo

As-Soeffah

Islamitisch

Brinnummer 24ZH Nr. Bestuur 40389

Echtenstein 86

1103 AB Amsterdam

tel.: 690 33 49 fax : 770 58 87

Email: iqra@planet.nl

Internet: www.iqra.biz

Dir.: R.K. Rahman / A.S.N. Santoe

(loc. leider)

70

Zuidoost

Bijlmerdreef 101, 1102 BP

Postbus 12491, 1100 AL

Bijlmerdreef 101, 1102 BP

Spreekuur: donderdag van 16.30 – 17.30 uur

Bijlmerdreef 101, 1102 BP

Bijlmerdreef 101, 1102 BP

Bijlmerdreef 101, 1102 BP

Bijlmerdreef 101, 1102 BP

Bijlmerdrie

Openbaar

Brinnummer 18XC Nr. Bestuur 13553

Kantershof 637

1104 HJ Amsterdam

tel.: 6 99 72 02 fax : 699 81 74

Email: bijlmer.drie@worldonline.nl. of

directie@bijlmerdrie.nl

Dir.: R.M.J. Gadellaa (dir.) / C.M. Jansen

(adj.dir.)

Bijlmerhorst

Openbaar

Brinnummer 18YT Nr. Bestuur 13553

Echtenstein 83

1103 AB Amsterdam

tel.: 690 81 86 fax : 690 33 15

Email:

bijhorst@bijlmerhorst.edu.amsterdam.nl

Internet: www.bijlmerhorst.edu.amsterdam.nl

Dir.: T. Gloudemans

Tel.: 567 05 01 Fax 567 02 81

Tel.: 567 02 90 / 567 05 14

Tel.: 567 02 04

Tel: 567 02 93

Tel.: 567 02 86

Tel.: 567 02 99

Tel.: 567 03 03

Makkinga@zuidoost.amsterdam.nl

Tel.: 567 05 23

Saptennd@zuidoost.amsterdam.nl

Tel.: 567 05 06

Ahmadalf@zuidoost.amsterdam.nl

Tel: 567 05 09

Reepa@zuidoost.amsterdam.nl

Tel: 567 02 43

Pengelv@zuidoost.amsterdam.nl

Tel: 567 03 88

Hussainf@zuidoost.amsterdam.nl

Fax 567 02 98 (allen)

Blauwe Lijn, De

(jenaplan)

Openbaar

Brinnummer 18TV Nr. Bestuur 13553

Kortvoort 61

1104 NA Amsterdam

tel.: 690 73 60 fax : 690 73 86

Email: mail@deblauwelijn.edu.amsterdam.nl

Internet: www.netcetera.nl/sirius

Dir.: J. Rijkenberg (dir.) / M. leautaud /

L.Ponse / E.wiggers (mt)

Brink, De

Openbaar

Brinnummer 18VV Nr. Bestuur 13553

Mijehof 302

1106 HW Amsterdam

tel.: 697 26 85 fax : 697 95 03

Email: administratie@debrink.com

Dir.: C. Grauw (dir.) / mw. T. Pauw (adj.dir.)

Crescendo

Evangelische Broedergemeente

Evangelisch

Brinnummer 24ZK Nr. Bestuur 40189

Kortvoort 77

1104 NA Amsterdam

tel.: 695 71 78

Dir.: G. Lashley


Gein, Het

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 23FF Nr. Bestuur 30833

C. Aarnoutsstraat 80

1106 ZG Amsterdam

tel.: 697 45 22 fax : 696 35 01

Email: directie@hetgein.nl

Internet: www.hetgein.nl

Dir.: Rob Geul (dir) / Tony Janssen (adj.dir.)

Holendrecht

Openbaar

Brinnummer 20SC Nr. Bestuur 13553

Holendrechtplein 39-40

1106 LP Amsterdam

tel.: 453 15 49 fax : 696 79 05

Email: school@holendrecht.demon.nl

Dir.: J. Paardekooper / U. Pawirodimedjo

Jetses, Cornelis

Openbaar

Brinnummer 19BH Nr. Bestuur 13553

Jaargetijden 6

1109 AR Driemond

tel.: 0294-41 43 70 fax : 0294-48 43 66

Email: jetses@jetses.edu.amsterdam

Internet: www.jetses.edu.amsterdam.nl

Dir.: mw. A. Ligtermoet (locatiedir.)

Klaverblad

onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag

Oecumenisch

Brinnummer 13MZ Nr. Bestuur 43864

Alexander Dumaslaan 5-7

1102 WD Amsterdam

tel.: 695 00 62 fax : 600 43 74

Email: info@bsklaverblad.nl

Internet: www.bsklaverblad.nl

Dir.: Dhr. R.A.M. Cools

Knotwilg

onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag

Oecumenisch

Brinnummer 13CN Nr. Bestuur 43864

Vreeswijkpad 5

1106 DV Amsterdam

tel.: 697 35 10 fax : 697 31 85

Email: info@knotwilg.nl

Internet: www.knotwilg.nl

Dir.: drh. A.T. Dres

Zuidoost

Kruispunt, locatie de Praatpaal

nevenvestiging, onderwijs op

levensbeschouwelijke grondslag

Oecumenisch

Brinnummer 13HX01 Nr. Bestuur 43864

Leksmondplein 28

1108 EL Amsterdam

tel.: 696 46 27 fax : 696 46 27

Email: info@bspraatpaal.nl

Internet: www.bspraatpaal.nl

Dir.: Dhr. J. op de Weegh

Kruispunt

onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag

Oecumenisch

Brinnummer 13HX Nr. Bestuur 43864

Kantershof 642

1104 HJ Amsterdam

tel.: 416 51 95 fax : 416 51 97

Email: info@bskruispunt.nl

Internet: www.bskruispunt.nl

Dir.: Dhr. J. op de Weegh / A. de Voest

(adj.dir.)

Meent, De

(kunstmagneetschool)

Openbaar

Brinnummer 20TP Nr. Bestuur 13553

Vreeswijkpad 9

1106 DV Amsterdam

tel.: 696 17 45 fax : 697 12 38

Email: meent@euronet.nl

Internet: http://home.planet.n.~demee008

Dir.: mw. E. Hermelijn (dir.) / mw. T. Joosten

(adj.dir.)

Mobiel

onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag

Oecumenisch

Brinnummer 13VL Nr. Bestuur 43864

Holendrechtplein 43-44

1106 LP Amsterdam

tel.: 696 76 98 fax : 365 55 18

Email: info@bsmobiel.nl

Internet: www.bsmobiel.nl

Dir.: dhr. BJ. Commissaris

Montessorischool, 13e

Bijlmer

Openbaar

Brinnummer 18ZL Nr. Bestuur 13553

Geerdinkhof 695-696

1103 RP Amsterdam

tel.: 698 10 78 fax : 600 26 39

Email:

bijlmont@blmermont.edu.amsterdam.nl

Internet: www.bijlmermont.edu.amsterdam.nl

Dir.: mw. M. E. Verkuijlen-Wolff

Montessorischool, 16e

Gaasperdam

Openbaar

Brinnummer 20VE Nr. Bestuur 13553

Vreeswijkpad 6

1106 DV Amsterdam

tel.: 696 32 62 fax : 609 66 38

Email: directie@16montessori.nl

Dir.: mw. M. Sitters-Hinse (dir.) / mw. T.

Bijlsma (adj. dir.)

dep.: Vreeswijkpad 6

1106 DV Amsterdam tel.: 697 39 38

Morgenster, De

Evangelisch

Brinnummer 22LW Nr. Bestuur 30703

Holendrechtplein 42

1106 LP Amsterdam

tel.: 696 12 38 fax : 696 76 25

Email: info@morgenster.edu.amsterdam.nl

Dir.: M. van de Geer / H.G. v.d. Lee

Nellestein

(dalton)

Openbaar

Brinnummer 20VI Nr. Bestuur 13553

Leksmondplein 31

1108 EL Amsterdam

tel.: 696 45 63 fax : 697 79 47

Email: directie@nellestein.nl

Internet: www.nellestein.nl

Dir.: Wim van Vliet / Andrea Overdiek

Onze Wereld

onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag

Oecumenisch

Brinnummer 11WV Nr. Bestuur 43864

Kortvoort 63-65

1104 NA Amsterdam

tel.: 690 73 05 fax : 690 73 05

Email:

onzewereld@onzewereld.amsterdam.kennisnet

.nl

Internet: www.bsonzewereld.nl

Dir.: Dhr. P. Bakker / R. Conijnenberg

Polsstok

onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag

Oecumenisch

Brinnummer 12GF Nr. Bestuur 43864

Develstein 34-36

1102 AK Amsterdam

tel.: 695 13 60 fax : 690 52 77

Email: info@polsstok.nl

Internet: www.polsstok.nl

Dir.: dhr. BJ. Commissaris

71


Regenboog, De

(1e kath.montessori)

Rooms Katholiek

Brinnummer 13WU Nr. Bestuur 58332

Woudrichemstraat 5

1107 NE Amsterdam

tel.: 697 21 76 fax : 697 21 94

Email: mont.regenboog@wxs.nl

Internet:

http://home.wxs.nl/~mont.regenboog/home

Dir.: H. Smit

Rozemarn, De

magneetschool

Openbaar

Brinnummer 20XR Nr. Bestuur 13553

Huntum 16

1102 JA Amsterdam

tel.: 696 57 52 fax : 696 03 98

Email: de.Rozemarn@wxs.nl

Internet: www.rozemarn.nl

Dir.: L. van Vliet / K.W. Rigot

dep.: Huntum 13

1102 JA Amsterdam

Santenkraam

onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag

Oecumenisch

Brinnummer 12PE Nr. Bestuur 43864

Geerdinkhof 686

1103 RP Amsterdam

tel.: 416 78 98 fax : 416 75 80

Email: info@bssantenkraam.nl

Internet: www.bssantenkraam.nl

Dir.: mw. A. Jorg

Schakel, De

Openbaar

Brinnummer 20XS Nr. Bestuur 13553

Alexander Dumaslaan 9-11

1102 WD Amsterdam

tel.: 690 65 77 fax : 699 34 88

Email: Schakel@xs4all.nl

Dir.: S.W. Hentzepeter (dir.) / mw. G. Sterk

(adj.dir.)

Schalmei

onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag

Oecumenisch

Brinnummer 13RO Nr. Bestuur 43864

Reigersbos 313

1107 EZ Amsterdam

tel.: 697 37 35 fax : 696 62 71

Email: info@schalmei.nl

Internet: www.schalmei.nl

Dir.: dhr. C. van de Pol

72

Zuidoost

Shri Laksmi

Hindoe

Brinnummer 23FD Nr. Bestuur 30709

Develstein 36

1102 AK Amsterdam

tel.: 695 03 68 / 416 11 11 fax : 368 03 91

Dir.: drs. J.H. Narain / Mathoera R.T. (adj.)

Tamboerijn, De

Openbaar

Brinnummer 20XZ Nr. Bestuur 13553

Reigersbos 301

1107 EZ Amsterdam

tel.: 452 81 56 fax : 697 42 67

Email: info@detamboerijn.nl

Internet: www.detamboerijn.nl

Dir.: Ingrid Tunnissen / Rob Lensen

Vijzelmolen, De

Openbaar

Brinnummer 21CQ Nr. Bestuur 13553

Woudrichemstraat 8

1107 NG Amsterdam

tel.: 696 78 66

Dir.: mw. E. Hermelijn

Woudsmaschool, Jan

Protestants Christelijk

Brinnummer 10RG Nr. Bestuur 92730

Jaargetijden 4

1109 AR Driemond

tel.: 0294-45 01 90 fax : 0294-45 01 91

Email: woudsmaschool18@zonnet.nl

Internet: home.zonnet.nl/woudsmaschool18

Dir.: A.H. Dalmulder / S.P. Zwaan

dep.: Sinnigvelderstr. 38

1382 GJ Weesp tel.: 0294-45 01 75

email dependence

woudsmaschool46@zonnet.nl

internet dependence

home.zonnet.nl/woudsmaschool46

Speciaal Basis Onderwijs

Dumont, Prof. Dr. J.J.

Oecumenisch

Brinnummer 01VF Nr. Bestuur 77690

Woudrichemstraat 2-4

1107 NG Amsterdam

tel.: 342 19 19 fax : 342 19 29

Email: dumont@tip.nl

Dir.: B.H. van Dijk

dep.: Dep: Woudrichemstraat 3

Dumont Clinic

(verbonden aan de Dumontschool)

Centrum voor behandeling van kinderen met

dyslexie.

tel.: 06-13040554 of 342 19 19

coördinatie: B.H. van Dijk

Houte, Prof. Dr. I.C. van

Openbaar

Brinnummer 21DE Nr. Bestuur 13553

Leksmondplein 27

1108 EL Amsterdam

tel.: 697 45 06 fax : 697 46 56

Email: directie@vanhouteschool.nl

Dir.: mw. F. Heijboer-Kok

Onderwijs voor kinderen met leer- en

opvoedingsmoeilijkheden, moeilijk lerende

kinderen, zeer moeilijk opvoedbare kinderen

en langdurig zieke kinderen

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Fryling, Bets

School voor langdurig zieke kinderen (REC,

cluster 4)

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 01KX Nr. Bestuur 24922

Tafelbergweg 25

1105 BC Amsterdam

tel.: 566 21 48 fax : 566 91 93

Dir.: B. Fraenk / mw. S. van Vlerken

Mytyl-Tyltylschool, de

School voor lichamelijk of meervoudig

gehandicapte kinderen (REC, cluster 3)

Openbaar

Brinnummer 20WU/20WV Nr. Bestuur 13553

Drostenburg 1-4

1102 AM Amsterdam

tel.: 398 77 55 (alg.) fax : 699 42 98

Email: info@de-mytyl-tyltylschoolamsterdam.nl

Internet: www.de-mytyl-tyltylschoolamsterdam.nl

Dir.: G.A. Courlander (dir.) / mw. J.

Broekhuizen (hoofd afd.ond.)

tel. 398 77 64 Medisch team

tel. 398 77 53 Ambulante Begeleiding

tel. 398 77 58 Revalidatie team

Werkruimte, De (vso)

School voor zeer moeilijk opvoedbare

kinderen

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 07IQ Nr. Bestuur 24922

Daalwijk 100F

1102 AA Amsterdam

tel.: 690 66 29 fax : 690 38 21

Email: daalwijk@abppi.nl

Dir.: Wilfred MacIntosh (coördinator)

dep.: Hofgeest 341

1102 ER Amsterdam

directeur Sjerry vanVlerken

Plantage Middenlaan 33

1018 DB Amsterdam

tel: 555 83 33

fax: 620 46 06


achtereenvolgens vindt u:

Voortgezet Onderwijs / Middelbaar Beroeps Onderwijs

• Totaal overzicht Voortgezet Onderwijs / Middelbaar Beroeps Onderwijs

• Alfabetisch overzicht scholen voor het Voortgezet Onderwijs

73


Voortgezet Onderwijs / Middelbaar Beroeps Onderwijs

VWO HAVO VMBO MBO SVO

Amsterdam-Zuid Sg. Apollo Oudaen 6 1081 BZ Amsterdam X

Amsterdam-Zuid Sg. Huygens 2e Const. Huygensstraat 31 1054 NN Amsterdam X

Amsterdam-Zuid Sg. Sweelinck Moreelsestraat 21 1071 BJ Amsterdam X

Amsterdam-Zuid Sg. Gerrit v/d Veen Gerrit v.d. Veenstraat 99 1077 DT Amsterdam X X

Amsterdam-Zuid Sg. Zuiderlicht Rustenburgerstraat 436-438 1072 HK Amsterdam X

Amsterdams Lyceum, Het Valeriusplein 15 1075 BJ Amsterdam X X

Atlant, De (praktijkschool) Teilingen 4 1082 JS Amsterdam X

Barlaeusgymnasium Weteringschans 29 1017 RV Amsterdam X

Berlage Lyceum P.L. Takstraat 33 1073 KJ Amsterdam X X X

Bernard Nieuwentijt College Damstede Rode Kruisstraat 83 1025 KM Amsterdam X X

Bernard Nieuwentijt College Hogeland`t Schoenerstraat 7a 1034 XZ Amsterdam X

Bernard Nieuwentijt College Over-Y Floraweg 170 1032 ZG Amsterdam X X

Bernard Nieuwentijt College Monnickendam Pierebaan 5 1141 GV Monnickendam X X X

Bernard Nieuwentijt College IJdoorn Duinluststraat 20 1024 VK Amsterdam X

Bernard Nieuwentijt College Rosa Schoenerstraat 7 1034 XZ Amsterdam X

Bredero College Buiksloterweg 85 1031 CG Amsterdam X X X

Bredero College Meeuwenlaan 132 1022 AM Amsterdam X

Buitenveldert, Chr. S.G. De Cuserstraat 3 1081 CK Amsterdam X X X

Calandlyceum Hoekenes 61 1068 MR Amsterdam X X X

Cartesius Lyceum Fred. Hendrikplantsoen 7a 1052 XN Amsterdam X X

Cheider, Joodse Kindergemeenschap Zeelandstraat 11 1082 BV Amsterdam X X X

Clusius College (bijzondere school voor vmbo) Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam X

Esprit Scholengroep Burg. Hogguerstraat 2a 1064 EB Amsterdam X X X

Fons Vitae Lyceum Reijnier Vinkeleskade 53 1071 SW Amsterdam X X

Geert Groote Vrije Schoolgemeenschap Fred. Roeskestraat 84 1076 ED Amsterdam X X X

Grafisch Lyceum Amsterdam Dintelstraat 15 1078 VN Amsterdam X X

Hervormd Lyceum West, Het Hemsterhuisstraat 79 1065 JX Amsterdam X X X

Hervormd Lyceum Zuid Brahmsstraat 7 1077 HE Amsterdam X X

Hout-en Meubilerings College vesting Amsterdam Arlandaweg 173-175 1043 HR Amsterdam X

Ignatiusgymnasium, St. Jan van Eijckstraat 47 1077 ME Amsterdam X

Islamitisch College Amsterdam Jacob Geelstraat 38 1065 VT Amsterdam X X X

Maimonides, Joodse Scholengemeenschap Noordbrabantstraat 17 1083 BE Amsterdam X X X

Marcanti College Jan van Galenstraat 31 1051 KM Amsterdam X X

74


Voortgezet Onderwijs / Middelbaar Beroeps Onderwijs

VWO HAVO VMBO MBO SVO

Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, Montessori Lyceum Amsterdam Pieter de Hoochstraat 59 1071 ED Amsterdam X X X

Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, Montessori college Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam X

Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, Amstellyceum Mauritskade 58 1092 AD Amsterdam X X X

Montessori Scholengemeenschap Amsterdam,IVKO Plantage Middenlaan 27 1018 DB Amsterdam X X

Nicolaas Lyceum, Sint Prinses Irenestraat 21 1077 WT Amsterdam X X

Nieuw-West Sg. Calvijn Derkinderenstraat 44 1062 BJ Amsterdam X

Nieuw-West Sg. Comenius Lyceum A. Nozemanstraat 2 1065 TS Amsterdam X X

Nieuw-West Sg. Iedersland Johan Braakensiekhof 31 1068 KK Amsterdam X

Nieuw-West Sg. Junior College West Schipluidenlaan 12 1062 HE Amsterdam X

Nieuw-West Sg. Meridiaan college Schipluidenlaan 18 1062 HE Amsterdam X

Nieuw-West Sg. Technisch College (TeC West) Vlaardingenlaan 25 1062 HM Amsterdam X X

Nieuwe School, Stichting de Herengracht 274 1016 BW Amsterdam X X

Nova College Burg. Hogguerstraat 2 1064 EB Amsterdam X

Oost/Zuidoost Sg. Augustinus College Dubbelink 1 1102 AL Amsterdam X

Oost/Zuidoost Sg. College de Hof Linnaeushof 48 1098 KM Amsterdam X

Oost/Zuidoost Sg.College de Meer Lavoisierstraat 2 1098 TH Amsterdam X

Oost/Zuidoost Sg.Pieter Nieuwland College Nobelweg 6 1097 AR Amsterdam X X

Open Schoolgemeenschap Bijlmer Gulden Kruis 5 1103 BE Amsterdam X X X

Parnassia, Praktijkschool Markengouw 428 1024 EK Amsterdam X

Plein, Het Jan de Louterpad 5 1063 ME Amsterdam X

Poort, De (svo) Schipluidenlaan 14 1062 HE Amsterdam X

Reigersbos, Scholengemeenschap Ravenswaaipad 3 1106 AW Amsterdam X X X

ROC ASA Vrolijkstraat 8 1091 VR Amsterdam X

ROC ASA Vlaardingenlaan 25a 1062 HM Amsterdam X

ROC ASA Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam X

ROC ASA Uiterwaardenstraat 263 1097 CR Amsterdam X

ROC ASA Dongestraat 8 1078 JW Amsterdam X

ROC ASA Dr. Jan van Breemenstraat 1 1056 AB Amsterdam X

ROC van Amsterdam Karel Klinkenbergstraat 1 1061 AH Amsterdam X

Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam X

ROC van Amsterdam Reinaert de Vosstraat 27 (geb. Hubertus) 1055 CL Amsterdam X

Wibautstraat 220 (geb. de Berkhoff) 1097 DN Amsterdam X

ROC van Amsterdam Madurastraat 90 1094 GS Amsterdam X

75


Voortgezet Onderwijs / Middelbaar Beroeps Onderwijs

VWO HAVO VMBO MBO SVO

ROC van Amsterdam Timorplein 21 1094 CC Amsterdam X

76

Wilhelmina Druckerstraat 3 1066 AA Amsterdam X

ROC van Amsterdam A. Thijmstraat 19 1054 AH Amsterdam X

Klimopweg 150 1032 HX Amsterdam X

Kortvoort 67 1104 NA Amsterdam X

Laarderhoogtweg 51 1101 EB Amsterdam-Zuidoost X

ROC van Amsterdam Reijnier Vinkeleskade 62 (Joke Smit gebouw) 1071 SX Amsterdam X X X

ROC van Amsterdam Van Ostadestraat 103 1072 ST Amsterdam X

Sara Burgerhartstraat 3 1055 KV Amsterdam X

Meer en Vaart 290 1068 LE Amsterdam X

ROC van Amsterdam Elisabeth Wolffstraat 2 1052 RR Amsterdam X

ROC van Amsterdam Elandsstraat 175 1016 SB Amsterdam X

ROC van Amsterdam Gaasterlandstraat 5 1079 RH Amsterdam X

ROC van Amsterdam Schipluidenlaan 20 1062 HE Amsterdam X

Marius Bauerstraat 2 1062 AR Amsterdam X

Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam X

Opaallaan 25 2132 XV Hoofddorp X

J.H. Hisgenpad 15 1025 WK Amsterdam X

Zetterij 8 1185 ZZ Amstelveen X

Arena 301 1231 NW Hilversum X

ROC van Amsterdam Koningin Wilhelminaplein 18 1062 HK Amsterdam X

Naaldwijkstraat 45 1059 GJ Amsterdam X

Gaasterlandstraat 5 1079 RH Amsterdam X

Arena 301 1213 NW Hilversum X

ROC van Amsterdam Da Costastraat 60 1053 ZP Amsterdam X

Arena 301 1213 NW Hilversum X

ROC van Amsterdam Korte Ouderkerkerdijk 5 1096 AC Amsterdam X

Opaallaan 25 2132 XV Hoofddorp X

Arena 301 1213 NW Hilversum X

ROC van Amsterdam Opaallaan 25 2132 XV Hoofddorp X

ROC van Amsterdam Gaasterlandstraat 5 1079 RH Amsterdam X

Schipluidenlaan 20 1062 HE Amsterdam X

J.H. Hisgenpad 15 1025 WK Amsterdam X


Voortgezet Onderwijs / Middelbaar Beroeps Onderwijs

VWO HAVO VMBO MBO SVO

ROC van Amsterdam Weteringschans 31 1017 RV Amsterdam X

Zeeburgerdijk 112 1094 AJ Amsterdam X

Arena 301 1213 NW Hilversum X

Voorm. Stadstimmertuin 1 & 2 1018 ET Amsterdam X

ROC van Amsterdam Schipluidenlaan 20 1062 HE Amsterdam X

Krelis Louwenstraat 1 1055 KA Amsterdam X

Arena 301 1213 NW Hilversum X

ROC van Amsterdam Krelis Louwenstraat 1 1055 KA Amsterdam X

Korte Ouderkerkerdijk 5 1096 AC Amsterdam X

Arena 301 1213 NW Hilversum X

ROC van Amsterdam Da Costastraat 60 1053 ZP Amsterdam X

Spinozalyceum Daltonscholengemeenschap Peter v. Anrooystraat 8 1076 BH Amsterdam X X X

Technisch College West (TeC-West) Vlaardingenlaan 25 1062 HM Amsterdam X X

Universum Beemsterstraat 526A 1024 BV Amsterdam X

Vossiusgymnasium Messchaertstraat 1 1077 WS Amsterdam X

Wellantcollege Linnaeus Archimedesplantsoen 87 1098 JZ Amsterdam X X

Wellantcollege VMBO Sloten Amsterdam Jan van Zutphenstraat 60 1069 RS Amsterdam X

Wissel, De Cabralstraat 1 1057 CD Amsterdam X

77


Amsterdam-Zuid Sg.

VMBO HAVO VWO

Regiodirecteur

Interconfessioneel

Brinnummer 21ET Nr. Bestuur 40569

Marius Bauerstraat 399d

1062 AP Amsterdam

Postbus 90301

1006 BH Amsterdam

tel: 511 19 90 fax : 511 19 91

Email: sgsamsterdam-zuid@isa-vo.nl

Internet: www.isa-vo.nl

Dir.: Dr. J. Guichelaar

Amsterdam-Zuid Sg. Apollo

VMBO

Zorglocatie

Interconfessioneel

Brinnummer 21ET Nr. Bestuur 40569

Zuideramstel

Oudaen 6

1081 BZ Amsterdam

tel: 644 83 57 fax : 642 18 38

Email: apollschool@isa-vo.nl

Dir.: vacature

Overig/Opleidingen (o.a.):

VMBO theoretische leerweg, basisvorming

(met schakeljaren), leerwegondersteunend

onderwijs leerjaren 1,2,3,4

Amsterdam-Zuid Sg. Huygens

VMBO

Interconfessioneel

Brinnummer 21ET Nr. Bestuur 40569

Oud Zuid

2e Const. Huygensstraat 31

1054 NN Amsterdam

tel: 589 40 40 fax : 683 40 89

Email: huygens@isa-vo.nl

Internet: www.isa-vo.nl

Dir.: B. van den Berg

Overig/Opleidingen (o.a.):

VMBO basis-en kaderberoepsgerichte

leerweg, administratie en handel en verkoop

leerjaren 1,2,3,4 en leerwegondersteunend

onderwijs

78

Voortgezet Onderwijs / Middelbaar Beroeps Onderwijs

Amsterdam-Zuid Sg. Sweelinck

VMBO

Interconfessioneel

Brinnummer 21ET Nr. Bestuur 40569

Oud Zuid

Moreelsestraat 21

1071 BJ Amsterdam

tel: 572 11 50 fax : 673 83 16

Email: sweelinck@isa-vo.nl

Internet: www.isa-vo.nl

Dir.: drs. M.A. Konijn (locatiedir.)

dep.:Gabr. Metsustraat 7

1071 DZ Amsterdam tel.: 673 23 14

Overig/Opleidingen (o.a.):

VMBO theoretische leerweg, gemengde

leerweg sector handel en verkoop leerjaren

1,2,3,4

Amsterdam-Zuid Sg. Gerrit v/d

Veen

HAVO VWO

Interconfessioneel

Brinnummer 21ET Nr. Bestuur 40569

Oud Zuid

Gerrit v.d. Veenstraat 99

1077 DT Amsterdam

tel: 679 99 05 fax : 679 88 36

Email: gerritvdveen@isa-vo.nl

Internet: www.isa-vo.nl

Dir.: drs. B.D. Meijer

Overig/Opleidingen (o.a.):

Havo, Atheneum leerjaren 1,2,3,4,5,6

Amsterdam-Zuid Sg. Zuiderlicht

VMBO

Interconfessioneel

Brinnummer 21ET Nr. Bestuur 40569

Oud Zuid

Rustenburgerstraat 436-438

1072 HK Amsterdam

tel: 662 00 11 fax : 470 97 80

Email: zuiderlicht@isa-vo.nl

Internet: www.isa-vo.nl

Dir.: C.P. Dol (locatiedir.)

Overig/Opleidingen (o.a.):

VMBO basisberoepsgerichte leerweg,

kaderberoepsgericht leerweg sector verzorging

leerjaren 1,2,3,4 en leerwegondersteunend

onderwijs

Amsterdams Lyceum, Het

HAVO VWO

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 02AP Nr. Bestuur 26898

Oud Zuid

Valeriusplein 15

1075 BJ Amsterdam

tel: 574 77 44 fax : 675 68 61

Email: het@amsterdamslyceum.nl

Internet: www.amsterdamslyceum.nl

Dir.: drs. R. Schoonveld

Overig/Opleidingen (o.a.):

gymnasium, atheneum,Trayecto Español,

havo.

Atlant, De (praktijkschool)

SVO

praktijkonderwijs

Oecumenisch

Brinnummer 09PY Nr. Bestuur 77690

Zuideramstel

Teilingen 4

1082 JS Amsterdam

tel: 644 72 90 fax : 642 67 45

Email: De.Atlant@12move.nl

Dir.: F.A.J. Koenis - dep: dhr. M.A. Kuyl

dep.:Dubbelink 3

1102 AL Amsterdam tel.: 416 74 83

Barlaeusgymnasium

VWO

Openbaar

Brinnummer 21AB Nr. Bestuur 13556

Amsterdam-Centrum

Weteringschans 29

1017 RV Amsterdam

tel: 626 33 96 fax : 626 33 98

Email: adm@barlaeus.nl

Internet: www.barlaeus.nl

Dir.: drs. K.A. Kool

dep.:Prinsengracht 400

1016 JB Amsterdam tel.: 626 33 96

Berlage Lyceum

VMBO HAVO VWO

Onderdeel van de Esprit Scholengroep

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 17YS Nr. Bestuur 40586

Oud-Zuid

P.L. Takstraat 33

1073 KJ Amsterdam

tel: 664 75 71 fax : 676 36 43

Email: info@berlage.esprit-sg.nl

Internet: www.berlage.esprit-sg.nl

Dir.: mw. S.M. Visser

Overig/Opleidingen (o.a.):

VWO , t-VWO, Havo, VMBO (Theoretische

Leerweg), Internationale Schakelklassen en

Eerste opvang.


Bernard Nieuwentijt College

VMBO HAVO VWO

Regiodirecteur

Interconfessioneel

Brinnummer 17VF Nr. Bestuur 40569

Marius Bauerstraat 399d

1072 AP Amsterdam

Postbus 90301

1006 BH Amsterdam

tel: 511 19 90 fax : 511 19 91

Email: bernardnieuwentijt@isa-vo.nl

Internet: www.isa-vo.nl

Dir.: D.R. de Kleuver

Overig/Opleidingen (o.a.):

gymnasium, atheneum, havo, vmbo

Bernard Nieuwentijt College

Damstede

HAVO VWO

Interconfessioneel

Brinnummer 17VF Nr. Bestuur 40569

Noord

Rode Kruisstraat 83

1025 KM Amsterdam

tel: 635 23 60 fax : 634 34 41

Email: damstede@isa-vo.nl

Internet: www.isa-vo.nl

Dir.: drs. M. Waal-Meijboom (locatiedir.)

Overig/Opleidingen (o.a.):

havo, atheneum, gymnasium leerjaren

1,2,3,4,5,6

Bernard Nieuwentijt College

Hogeland`t

VMBO

Interconfessioneel

Brinnummer 17VF Nr. Bestuur 40569

Noord

Schoenerstraat 7a

1034 XZ Amsterdam

tel: 633 36 07

Email: hogeland@isa-vo.nl

Internet: www.isa-vo.nl

Dir.: G. Braaksma

Overig/Opleidingen (o.a.):

VMBO LWOO met extra zorg 1e en 2e

leerjaar

Bernard Nieuwentijt College

Over-Y

VMBO HAVO

Interconfessioneel

Brinnummer 17VF Nr. Bestuur 40569

Noord

Floraweg 170

1032 ZG Amsterdam

tel: 435 09 99 fax : 435 07 77

Email: over-y@isa-vo.nl

Internet: www.isa-vo.nl

Dir.: A.D. Senf (locatiedir.)

Overig/Opleidingen (o.a.):

VMBO theoretische leerweg leerjaren 1,2,3,4

en Havo kansklas

Voortgezet Onderwijs / Middelbaar Beroeps Onderwijs

Bernard Nieuwentijt College

Monnickendam

VMBO HAVO VWO

Interconfessioneel

Brinnummer 17VF Nr. Bestuur 40569

Pierebaan 5

1141 GV Monnickendam

tel: 0299-65 83 83 fax : 0299-65 83 85

Email: monnickendam@isa-vo.nl

Internet: www.isa-vo.nl

Dir.: M.L. Wentzel (locatiedir.)

Overig/Opleidingen (o.a.):

VMBO theoretisch, gemengde-en

kaderberoepsgerichte leerweg sector

administratie leerjaren 1,2,3,4

Bernard Nieuwentijt College

IJdoorn

VMBO

Interconfessioneel

Brinnummer 17VF Nr. Bestuur 40569

Noord

Duinluststraat 20

1024 VK Amsterdam

tel: 636 95 91 fax : 632 56 72

Email: ijdoorn@isa-vo.nl

Internet: www.isa-vo.nl

Dir.: J. Houweling (locatiedir.)

Overig/Opleidingen (o.a.):

VMBO basis- en kaderberoepsgerichte

leerweg sectoren mode en commercie,

verzorging leerjaren 1,2,3,4

Bernard Nieuwentijt College Rosa

VMBO

Interconfessioneel

Brinnummer 17VF Nr. Bestuur 40569

Noord

Schoenerstraat 7

1034 XZ Amsterdam

tel: 631 67 11 fax : 633 22 95

Email: rosa@isa-vo.nl

Internet: www.isa-vo.nl

Dir.: P.F.M. Brugman (locatiedir.)

Overig/Opleidingen (o.a.):

VMBO kader- en basisberoepsgerichte

leerwegen, sectoren zorg, welzijn, economie

en leerwegondersteunend onderwijs

Bredero College

VMBO HAVO VWO

Directie

Openbaar

Brinnummer 21AS Nr. Bestuur 10000

Noord

Buiksloterweg 85

1031 CG Amsterdam

Postbus 37606

1030 BB Amsterdam

tel: 630 19 30 fax : 630 19 69

Email: administratie@brederocollege.nl

Internet: www.brederocollege.nl

Dir.: drs. J.L. Ariëns Alg. Directeur

Bredero College

VMBO HAVO VWO

locatie Buiksloterweg

Openbaar

Brinnummer 21AS Nr. Bestuur 10000

Noord

Buiksloterweg 85

1031 CG Amsterdam

Postbus 37606

1030 BB Amsterdam

tel: 630 19 30 fax : 630 19 69

Email: buiksloterweg@brederocollege.nl

Internet: www.brederocollege.nl

Dir.: mw. drs G.A.M de Wit (locatiedirecteur)

Overig/Opleidingen (o.a.):

gymnasium, atheneum, havo en vmbotheoretisch

gericht

Bredero College

VMBO

locatie Meeuwenlaan

Openbaar

Brinnummer 21AS Nr. Bestuur 10000

Noord

Meeuwenlaan 132

1022 AM Amsterdam

tel: 637 12 19 fax : 634 36 16

Email: meeuwenlaan@brederocollege.nl

Internet: www.brederocollege.nl

Dir.: S. den Heyer (locatiedirecteur)

Overig/Opleidingen (o.a.):

VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leer-

weg (incl.leerweg ondersteunend onderwijs).

- Sector techniek:

bouw-, installatie-, elektro-, voertuigen-,

mechanische techniek.

- Sector economie:

administratie, handel en verkoop,

consumtief.

Buitenveldert, Chr. S.G.

VMBO HAVO VWO

Protestants Christelijk

Brinnummer 14VY Nr. Bestuur 41217

Zuideramstel

De Cuserstraat 3

1081 CK Amsterdam

Postbus 87351

1080 JJ Amsterdam

tel: 642 39 02 fax : 642 14 70

Email: csb@xs4all.nl

Internet: www.csb-amsterdam.nl

Dir.: dr. H.A. Hofman

Overig/Opleidingen (o.a.):

vwo, havo, vmbo (theoretische leerweg)

79


Calandlyceum

VMBO HAVO VWO

Openbaar

Brinnummer 21GD Nr. Bestuur 10001

Osdorp

Hoekenes 61

1068 MR Amsterdam

tel: 619 83 99(alg) 410 65 18(beginschool)

fax : 610 13 01

Email: info@hetcalandlyceum.nl

Internet: www.hetcalandlyceum.nl

Dir.: mw. drs. E.C.M. van Gils

Overig/Opleidingen (o.a.):

gymnasium, atheneum, havo, vmbo-t

Cartesius Lyceum

HAVO VWO

Onderdeel van de Esprit Scholengroep

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 17YS Nr. Bestuur 40586

Westerpark

Fred. Hendrikplantsoen 7a

1052 XN Amsterdam

tel: 584 96 77 fax : 584 96 70

Email: info@cartesius.esprit-sg.nl

Internet: www.cartesius.esprit-sg.nl

Dir.: mw. Drs. A. Sloan

Overig/Opleidingen (o.a.):

Gymnasium, Atheneum, Havo

Cheider,

Joodse Kindergemeenschap

VMBO HAVO VWO

Joods

Brinnummer 23GF Nr. Bestuur 78457

Zuideramstel

Zeelandstraat 11

1082 BV Amsterdam

Postbus 7828

1008 AA Amsterdam

tel: 646 55 64 fax : 642 53 45

Email: cheider@xs4all.nl

Dir.: Vacature (alg.dir.)/ drs.J.H. Sanders

(ambt.secretaris)

Overig/Opleidingen (o.a.):

vwo, havo, mavo

80

Voortgezet Onderwijs / Middelbaar Beroeps Onderwijs

Clusius College

(bijzondere school voor vmbo)

VMBO

Vestiging vmbo-groenschool

Bijzonder neutraal

Brinnummer 25EF Nr. Bestuur 40673

Noord

Rode Kruisstraat 40

1025 KN Amsterdam

tel: 636 36 36 fax : 634 01 07

Email: amsterdam@clusius.nl

Internet: www.clusius.nl

Dir.: G.J.M. Ruitenburg

Overig/Opleidingen (o.a.):

bloemschikken, groenvoorziening,

plantenteelt, dierhouderij, voeding, techniek,

bedrijfseconomie

Esprit Scholengroep

VMBO HAVO VWO

Directie

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 17YS Nr. Bestuur 40586

Geuzenveld-Slotermeer

Burg. Hogguerstraat 2a

1064 EB Amsterdam

tel: 585 48 11 fax : 585 48 24

Email: info@cb.esprit-sg.nl

Internet: www.esprit-sg.nl

Dir.: M.W.F. Habold (alg.dir.)

Overig/Opleidingen (o.a.):

Gymnasium, VWO ( t-VWO), Havo, VMBO

(th. - PRO en LWOO), Eerste opvang.

De Esprit scholengroep bestaat uit:

Berlage Lyceum, Cartesius Lyceum, Marcanti

College, Nova College A'dam en De Wissel.

Fons Vitae Lyceum

HAVO VWO

Rooms Katholiek

Brinnummer 02AN Nr. Bestuur 40776

Oud Zuid

Reijnier Vinkeleskade 53

1071 SW Amsterdam

tel: 571 24 10 fax : 679 04 62

Email: pohlman@fonsvitae.nl

Internet: www.fonsvitae.nl

Dir.: mw. Drs. P.F. van de Bult-Verhoeckx

Overig/Opleidingen (o.a.):

Havo, Vwo

Geert Groote Vrije

Schoolgemeenschap

VMBO HAVO VWO

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 16TS Nr. Bestuur 41219

Zuideramstel

Fred. Roeskestraat 84

1076 ED Amsterdam

Postbus 77779

1070 LJ Amsterdam

tel: 671 47 53 fax : 675 81 37

Email: geert.grooteschool@tip.nl

Internet: www.geertgrooteschool.nl

Dir.: M. Ploeger

Overig/Opleidingen (o.a.):

Havo Vwo Vmbo-th

Grafisch Lyceum Amsterdam

VMBO MBO

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 02PA Nr. Bestuur 67107

Zuideramstel

Dintelstraat 15

1078 VN Amsterdam

Postbus 67003

1060 JA Amsterdam

tel: 573 50 01 fax : 573 50 23

Internet: www.gla.nl

dep.:Contactweg 36

1014 AN Amsterdam tel.: 606 20 01

Overig/Opleidingen (o.a.):

Dintelstr: VMBO grafische technieken en

vormgeven, grafisch vormgever (MBO).

Contactweg: MBO grafisch management,

grafisch intermediair, grafische technieken, IT

mediaproductie, multimedia vormgever.

Baroniepad MBO inspiciënt/theatertechnicus,

audiovisueel medewerker

Hervormd Lyceum West, Het

VMBO HAVO VWO

Protestants Christelijk

Brinnummer 01TC Nr. Bestuur 41217

Slotervaart/Ov. Veld

Hemsterhuisstraat 79

1065 JX Amsterdam

tel: 615 27 80 fax : 614 15 57

Email: school@hlw.nl

Internet: www.hlw.nl

Dir.: drs. G.P. Klooker

dep.:Hemsterhuisstraat 91

1065 JX Amsterdam tel.: 615 20 45

Overig/Opleidingen (o.a.):

vwo, havo, mavo


Hervormd Lyceum Zuid

HAVO VWO

Protestants Christelijk

Brinnummer 02AR Nr. Bestuur 41217

Oud Zuid

Brahmsstraat 7

1077 HE Amsterdam

tel: 662 79 83 fax : 679 71 46

Email: info@hlz.a2000.nl

Dir.: drs. A.J. Deurloo

Overig/Opleidingen (o.a.):

vwo, havo

Hout-en Meubilerings College

vesting Amsterdam

MBO

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 02PG03 Nr. Bestuur 30740

Westerpark

Arlandaweg 173-175

1043 HR Amsterdam

tel: 680 28 28 fax : 680 28 20

Email: info@hmcollege.nl

Internet: www.hmcollege.nl

Dir.: Th.J. Kattevilder (voorz.centr.dir.)

Overig/Opleidingen (o.a.):

afdelingschef meubelstofferen,

kaderfunctionaris meubel- en

interieurbouwbederijf, afdelingschef wonen -

woningstofferen, meubelmaker, verkoper

wonen, meubelstoffeerder, woningstoffeerder

Ignatiusgymnasium, St.

VWO

Rooms Katholiek

Brinnummer 01ET Nr. Bestuur 40776

Oud Zuid

Jan van Eijckstraat 47

1077 ME Amsterdam

tel: 676 38 68 fax : 675 51 85

Email: info@ig.nl

Internet: www.ignatiusgymnasium.nl

Dir.: drs. J.M. Buijze

Islamitisch College Amsterdam

VMBO HAVO VWO

Islamitisch

Brinnummer 27LL Nr. Bestuur 41255

Slotervaart/Ov. Veld

Jacob Geelstraat 38

1065 VT Amsterdam

tel: 617 17 94 fax : 617 69 51

Email: islam.college.asd@planet.nl

Dir.: ir. E.J. Bijkerk

Overig/Opleidingen (o.a.):

Atheneum, havo, vmbo-theoretische leerweg

vmbo-beroepsgerichte leerwegen

Voortgezet Onderwijs / Middelbaar Beroeps Onderwijs

Maimonides,

Joodse Scholengemeenschap

VMBO HAVO VWO

Joods

Brinnummer 16PN Nr. Bestuur 21464

Zuideramstel

Noordbrabantstraat 17

1083 BE Amsterdam

Postbus 87058

1080 JB Amsterdam

tel: 642 61 61 fax : 404 36 57

Email: info@jsgmaimonides.nl

Internet: www.jsgmaimonides.nl

Dir.: dr. H.A. Markens

Overig/Opleidingen (o.a.):

vwo, havo, vmbo (theoretische leerweg)

Marcanti College

VMBO HAVO

onderdeel van de Esprit Scholengroep

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 17YS Nr. Bestuur 40586

Westerpark

Jan van Galenstraat 31

1051 KM Amsterdam

tel: 684 10 75 fax : 682 98 48

Email: info@marcanti.esprit-sg.nl

Internet: www.marcanti.esprit-sg.nl

Dir.: dhr. K. van Ruitenbeek

Overig/Opleidingen (o.a.):

Havo (leerjaar 1 t/m 3), vmbo (Theoretische,

Basis-en Kaderberoepsgerichte leerwegen),

LWOO

Vakrichtingen VMBO: Administratie,

Economie, Zorg en Welzijn.

Montessori Scholengemeenschap

Amsterdam Centraal bureau

VMBO HAVO VWO

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 16PS Nr. Bestuur 26157

Oost-Watergraafsmeer

Polderweg 3

1093 KL Amsterdam

Postbus 92048

1090 AA Amsterdam

tel: 597 98 88 fax : 597 98 00

Email: msa@msa.nl

Internet: www.msa.nl

Dir.: P.J.A.M. Hettema (alg.dir.) / B. v.d. Hilst

(voorz. centr.dir.) / F.Stouten (dir. MLA)

Montessori Scholengemeenschap

Amsterdam, Montessori Lyceum

Amsterdam

VMBO HAVO VWO

deelschool van de Montessori

Scholengemeenschap Amsterdam

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 16PS00 Nr. Bestuur 26157

Oud Zuid

Pieter de Hoochstraat 59

1071 ED Amsterdam

tel: 676 78 55 fax : 679 52 66

Email: mla@msa.nl

Internet: www.montessorilyceumamsterdam.nl

Dir.: F.J.M. Stouten

dep.:Hygiëaplein 8-10

1076 RT Amsterdam tel.: 676 05 09

Overig/Opleidingen (o.a.):

vwo, havo, vmbo-theoretische leerweg

Montessori Scholengemeenschap

Amsterdam, Montessori college

Oost

VMBO

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 16PS01 Nr. Bestuur 26157

Oost-Watergraafsmeer

Polderweg 3

1093 KL Amsterdam

tel: 597 98 99 fax : 597 98 40

Email: mco@msa.nl

Internet: www.montessori-college-oost.nl

Dir.: F. Cok (voorzitter)

Overig/Opleidingen (o.a.):

vmbo theoretisch en beroeps, lwoo, eerste

opvang

Montessori Scholengemeenschap

Amsterdam, Amstellyceum

VMBO HAVO VWO

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 16PS02 Nr. Bestuur 26157

Oost-Watergraafsmeer

Mauritskade 58

1092 AD Amsterdam

tel: 692 98 00 / 665 00 56 fax : 693 06 16

Email: msaal@xs4all.nl of

amstellyceum@amstellyceum.msa.n

Internet: www.amstellyceum.nl

Overig/Opleidingen (o.a.):

vwo, havo, vmbo-theoretische leerweg

81


Montessori Scholengemeenschap

Amsterdam, IVKO

VMBO HAVO

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 16PS03 Nr. Bestuur 26157

Amsterdam-Centrum

Plantage Middenlaan 27

1018 DB Amsterdam

tel: 624 25 86 fax : 638 18 82

Email: msaivko@xs4all.nl

Internet: www.ivko.nl

Dir.: P. L`Istelle

Overig/Opleidingen (o.a.):

havo, vmbo - Theoretich (kunstzinnige

vorming)

Nicolaas Lyceum, Sint

HAVO VWO

Rooms Katholiek

Brinnummer 14SE Nr. Bestuur 40776

Zuideramstel

Prinses Irenestraat 21

1077 WT Amsterdam

tel: 644 51 51 fax : 644 22 86

Email: sint@nicolaas.nl

Internet: www.nicolaas.nl

Dir.: drs. F.G.J. Kwakernaat

Overig/Opleidingen (o.a.):

gymnasium, atheneum, havo

Nieuw-West Sg.

VMBO HAVO VWO

Regiodirecteur

Interconfessioneel

Brinnummer 17HB Nr. Bestuur 40569

Marius Bauerstraat 399d

1062 AP Amsterdam

Postbus 90301

1006 BH Amsterdam

tel: 511 19 90 fax : 511 19 91

Email: sgsnieuw-west@isa-vo.nl

Internet: www.isa-vo.nl

Dir.: dr. J. Guichelaar

Overig/Opleidingen (o.a.):

gymnasium, havo, vmbo

Nieuw-West Sg. Calvijn

VMBO

Interconfessioneel

Brinnummer 17HB Nr. Bestuur 40569

Slotervaart/Ov. Veld

Derkinderenstraat 44

1062 BJ Amsterdam

tel: 617 04 13 fax : 615 04 78

Email: calvijn@isa-vo.nl

Internet: www.isa-vo.nl

Dir.: mw. J. Pikaar-Venekamp (locatie dir.)

Overig/Opleidingen (o.a.):

vmbo administratie, handel, verkoop, mode en

commercie, verzorging

82

Voortgezet Onderwijs / Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nieuw-West Sg. Comenius Lyceum

HAVO VWO

Interconfessioneel

Brinnummer 17HB Nr. Bestuur 40569

Slotervaart/Ov. Veld

A. Nozemanstraat 2

1065 TS Amsterdam

tel: 614 03 05 fax : 617 26 70

Email: comenius@isa-vo.nl

Internet: www.isa-vo.nl

Dir.: Drs. H. Lieftink

Overig/Opleidingen (o.a.):

havo, atheneum en gymnasium leerjaren

1,2,3,4,5,6

Nieuw-West Sg. Iedersland

VMBO

Interconfessioneel

Brinnummer 17HB Nr. Bestuur 40569

Osdorp

Johan Braakensiekhof 31

1068 KK Amsterdam

tel: 619 13 08

Email: iedersland@isa-vo.nl

Internet: www.isa-vo.nl

Dir.: vacature

Overig/Opleidingen (o.a.):

leerwegondersteunendonderwijs

Nieuw-West Sg. Junior College

West

VMBO

Interconfessioneel

Brinnummer 17HB Nr. Bestuur 40569

Slotervaart/Ov. Veld

Schipluidenlaan 12

1062 HE Amsterdam

tel: 615 34 09 fax : 669 31 16

Email: jcwest@isa-vo.nl

Internet: www.isa-vo.nl

Dir.: D.W. Eijgenraam (locatiedir.)

Overig/Opleidingen (o.a.):

vmbo basisvorming

Nieuw-West Sg. Meridiaan college

VMBO

Interconfessioneel

Brinnummer 17HB Nr. Bestuur 40569

Slotervaart/Ov. Veld

Schipluidenlaan 18

1062 HE Amsterdam

Postbus 9308

1006 AH Amsterdam

tel: 617 64 26 fax : 617 86 51

Email: meridiaan@isa-vo.nl

Internet: www.isa-vo.nl

Dir.: drs. E.J. van der Burch-Schouten

Overig/Opleidingen (o.a.):

VMBO gemengde leerweg, theoretische

leerjaren

Nieuw-West Sg. Technisch College

(TeC West)

VMBO MBO

initiatief van ISA en ROC ASA

Interconfessioneel

Brinnummer 17HB Nr. Bestuur 40569

Slotervaart/Ov. Veld

Vlaardingenlaan 25

1062 HM Amsterdam

tel: 487 94 00 fax : 487 94 99

Email: technischcollege@isa-vo.nl

Internet: www.isa-vo.nl

Dir.: drs. J. Beenen (a.i.)

Overig/Opleidingen (o.a.):

VMBO beroepsgerichte leerwegen bovenbouw

techniek: metaal-, elektro-, voertuigen-

,bouwtechniek.

Doorlopende leerlijn van 3e klas VMBOdiploma

t/m MBO niveaus 1/2 en 4

-TeC vakman route c1

-TeC turbo route C2

-TeC top route C4

Nieuwe School, Stichting de

HAVO VWO

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 24JY Nr. Bestuur 90281

Amsterdam-Centrum

Herengracht 274

1016 BW Amsterdam

tel: 623 48 09 / 620 64 26 fax : 427 59 29

Email: info@denieuweschool.com

Internet: www.denieuweschool.com

Dir.: drs. M.A. Brokking / drs. A. Koksma

Overig/Opleidingen (o.a.):

staatsexamen mavo, havo, vwo

(twee jaar in één)


Nova College

VMBO

Onderdeel van de Esprit Scholengroep

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 17YS Nr. Bestuur 40586

Geuzenveld-Slotermeer

Burg. Hogguerstraat 2

1064 EB Amsterdam

tel: 585 48 54 fax : 585 48 85

Email: info@nova.esprit-sg.nl

Internet: www.nova.esprit-sg.nl

Dir.: dhr. R. Hanson

dep.:zie overige

Overig/Opleidingen (o.a.):

VMBO (Basis- en Kaderberoepsgerichte

leerwegen), VMBO LWOO, leerwerktrajecten,

Praktijkonderwijs, Internationale

Schakelklassen. Vakrichtingen VMBO:

Administratie, Bouwtechniek, Consumptief,

Economie, Electrotechniek, Handel &

Verkoop, Mode & Commercie,

Voertuigentechniek, Zorg & Welzijn.

Overige locaties:

Burg. de Vlugtl. 125, (Eerste opvang), 1063

BJ tel: 585 40 00 fax: 585 40 15

H. Poortstr 17, (VMBO), 1064 BR tel: 506 08

50 fax: 506 08 46

K. du Jardinstr.54, (Eerste opvang), 1073 TC

tel: 662 64 99 fax: 673 89 61

Piet Mondriaanstr 140,(VMBO onderbouw),

1061 TT tel: 480 27 00 fax: 480 27 99

Jan Evertsenstraat 473, (VMBO), 1061 XZ tel:

506 00 80 fax: 506 00 89

Oost/Zuidoost Sg.

VMBO HAVO VWO

Regio directeur

Interconfessioneel

Brinnummer 14RF Nr. Bestuur 40569

Marius Bauerstraat 399d

1062 AP Amsterdam

Postbus 90301

1006 BH Amsterdam

tel: 511 19 90 fax : 511 19 91

Email: sgsoostzuidoost@isa-vo.nl

Internet: www.isa-vo.nl

Dir.: D.R. de Kleuver

Overig/Opleidingen (o.a.):

gymnasium, atheneum, havo en vmbo

Oost/Zuidoost Sg. Augustinus

College

VMBO

Interconfessioneel

Brinnummer 14RF Nr. Bestuur 40569

Zuidoost

Dubbelink 1

1102 AL Amsterdam

tel: 699 02 21 fax : 600 08 66

Email: augustinus@isa-vo.nl

Internet: www.isa-vo.nl

Dir.: Th. E.P. Piets (wnd)

Overig/Opleidingen (o.a.):

vmbo

Voortgezet Onderwijs / Middelbaar Beroeps Onderwijs

Oost/Zuidoost Sg. College de Hof

VMBO

Theoretische Leerweg

Interconfessioneel

Brinnummer 14RF Nr. Bestuur 40569

Oost-Watergraafsmeer

Linnaeushof 48

1098 KM Amsterdam

tel: 694 62 39

Email: dehof@isa-vo.nl

Internet: www.isa-vo.nl

Dir.: R. van den Berg

dep.:Radioweg 56

1098 NJ Amsterdam tel.: 694 90 64

Overig/Opleidingen (o.a.):

VMBO theoretische leerweg leerjaren 1,2,3,4

Oost/Zuidoost Sg.College de Meer

VMBO

(mavo/vbo/(i)vbo)

Interconfessioneel

Brinnummer 14RF Nr. Bestuur 40569

Oost-Watergraafsmeer

Lavoisierstraat 2

1098 TH Amsterdam

tel: 694 52 03 fax : 668 50 51

Email: demeer@isa-vo.nl

Internet: www.isa-vo.nl

Dir.: R. van den Berg

dep.:Radioweg 56

1098 NJ Amsterdam tel.: 694 90 64

Overig/Opleidingen (o.a.):

VMBO basis- en kaderberoepsgerichte

leerweg sectoren handel, administratie,

verzorging leerjaren 1,2,3,4

Oost/Zuidoost Sg.Pieter Nieuwland

College

HAVO VWO

Interconfessioneel

Brinnummer 14RF Nr. Bestuur 40569

Oost-Watergraafsmeer

Nobelweg 6

1097 AR Amsterdam

tel: 665 47 30 fax : 668 19 11

Email: pieternieuwland@isa-vo.nl

Internet: www.isa-vo.nl

Dir.: mw. drs. M.J. Bakker

Overig/Opleidingen (o.a.):

gymnasium, atheneum, havo

Open Schoolgemeenschap Bijlmer

VMBO HAVO VWO

Openbaar

Brinnummer 03AQ Nr. Bestuur 11098

Zuidoost

Gulden Kruis 5

1103 BE Amsterdam

tel: 690 90 50 fax : 690 83 29

Email: osb@euronet.nl

Internet: www.osb.edu.amsterdam.nl

Dir.: K. Visser

Overig/Opleidingen (o.a.):

atheneum, havo, vmbo

Parnassia, Praktijkschool

SVO

praktijkonderwijs

Oecumenisch

Brinnummer 26HP Nr. Bestuur 77690

Noord

Markengouw 428

1024 EK Amsterdam

tel: 630 11 99 fax : 630 12 09

Email: admin-parnassia@hetnet.nl

Dir.: A. van Erp

Plein, Het

SVO

praktijkonderwijs

Oecumenisch

Brinnummer 10JY Nr. Bestuur 77690

Geuzenveld-Slotermeer

Jan de Louterpad 5

1063 ME Amsterdam

tel: 480 10 48 fax : 480 10 40

Email: svoplein@hetnet.nl

Dir.: S. Ter Brink

Poort, De (svo)

SVO

praktijkonderwijs

Openbaar

Brinnummer 20XL Nr. Bestuur 10134

Slotervaart/Ov. Veld

Schipluidenlaan 14

1062 HE Amsterdam

tel: 617 86 75 fax : 615 98 66

Email: svodepoort@hetnet.nl

Dir.: R. Jansen

83


Reigersbos, Scholengemeenschap

VMBO HAVO VWO

Openbaar

Brinnummer 21FF Nr. Bestuur 41063

Zuidoost

Ravenswaaipad 3

1106 AW Amsterdam

tel: 563 30 50 fax : 563 30 51

Email: info@sgreigersbos.nl

Internet: www.sgreigersbos.nl

Dir.: G.J. van Rookhuizen

Overig/Opleidingen (o.a.):

atheneum, havo, vmbo-theoretisch.

Vmbo-beroepsgericht: richting handel en

administratie

ROC ASA

MBO

Economie Oost

Protestants Christelijk

Brinnummer 04EM16 Nr. Bestuur 76571

Oost-Watergraafsmeer

Vrolijkstraat 8

1091 VR Amsterdam

Postbus 95095

1090 HB Amsterdam

tel: 462 01 00 fax : 462 01 99

Email: economie.oost@amsterdam.asa.nl

Internet: www.rocasa.nl

Dir.: mw. dr. R. Jochems / dhr. drs. J. Ramaker

Overig/Opleidingen (o.a.):

administratie, commercieel, secretariaat, bank

en verzekeringen, logistiek, juridische

dienstverlening, handelsopleidingen

ROC ASA

MBO

Economie West

Protestants Christelijk

Nr. Bestuur 76571

Vlaardingenlaan 25a

1062 HM Amsterdam

tel: 487 83 00 fax : 487 83 09

Email: economie.west@amsterdam.asa.nl

ROC ASA

MBO

Noord

Protestants Christelijk

Brinnummer 04EM22 Nr. Bestuur 76571

Rode Kruisstraat 14

1025 KN Amsterdam

Postbus 36149

1020 MC Amsterdam

tel: 630 19 00 fax : 630 19 29

Email: noord@amsterdam.asa.nl

84

Voortgezet Onderwijs / Middelbaar Beroeps Onderwijs

ROC ASA

MBO

Toerisme

Protestants Christelijk

Brinnummer 04EM21 Nr. Bestuur 76571

Zuideramstel

Uiterwaardenstraat 263

1097 CR Amsterdam

tel: 644 22 72 fax : 644 93 09

Email: toerisme@amsterdam.asa.nl

Dir.: M. Nieuwenhuis (locatiemanager)

Overig/Opleidingen (o.a.):

MTRO: Reizen, Recreatie, Toeristische

Informatietie

ROC ASA

MBO

Zorg en Welzijn

Protestants Christelijk

Brinnummer 04EM05 Nr. Bestuur 76571

Zuideramstel

Dongestraat 8

1078 JW Amsterdam

tel: 570 88 00 fax : 570 88 99 (alg)

Email: ec-info@rocasa.nl

Internet: www.rocasa.nl

Dir.: mw. Drs. E. Veenemans

Overig/Opleidingen (o.a.):

verpleging en verzorging, onderwijsassistent,

sociaal pedagogisch werk, helpende

ROC ASA

MBO

ICT Academie

Protestants Christelijk

Brinnummer 04EM24 Nr. Bestuur 76571

Dr. Jan van Breemenstraat 1

1056 AB Amsterdam

tel: 589 19 60 fax : 589 19 69

Email: ict-academie@rocasa.nl

ROC van Amsterdam

VMBO MBO

College van Bestuur en Centrale Diensten

Fred. Roeskestraat 90

1076 ED Amsterdam

Postbus 2584

1000 CN Amsterdam

tel: 527 93 93 fax : 623 92 92

Email: info@rocva.nl

Internet: www.rocva.nl

Overig/Opleidingen (o.a.):

VMBO, MBO en Volwassenenonderwijs

ROC van Amsterdam

VMBO MBO

Servicepunt Algemene voorlichting,

informatie en trajectadvisering.

Frederiksplein 52

1017 XN Amsterdam

Postbus 2584

1000 CN Amsterdam

tel: 556 78 00

Internet: www.rocva.nl

ROC van Amsterdam

VMBO

Handel , Verkoop & Administratie, Sport,

Dienstverlenig & Veiligheid

Karel Klinkenbergstraat 1

1061 AH Amsterdam

tel: 448 90 10 fax : 448 90 20

Mr. Treublaan 1-3

1097 DP Amsterdam

tel: 694 68 76 fax : 694 53 51

ROC van Amsterdam

VMBO

Horeca, Toerisme, Brood & Banket

Reinaert de Vosstraat 27 (geb. Hubertus)

1055 CL Amsterdam

tel: 680 29 99 fax : 680 29 90

Horeca, Brood & Banket

Wibautstraat 220 (geb. de Berkhoff)

1097 DN Amsterdam

tel: 665 13 13 fax : 463 73 57

ROC van Amsterdam

VMBO

Mode & Uiterlijke Verzorging

Madurastraat 90

1094 GS Amsterdam

tel: 693 68 35 fax : 668 58 46

ROC van Amsterdam

VMBO

Techniek, Mode & Uiterlijke Verzorging,

Praktijkonderwijs

Brinnummer 14RL

Timorplein 21

1094 CC Amsterdam

tel: 462 49 49 fax : 462 49 40

Praktijkonderwijs 16+

Wilhelmina Druckerstraat 3

1066 AA Amsterdam

tel: 487 86 86 fax : 669 17 53


VMBO op maat

A. Thijmstraat 19

1054 AH Amsterdam

tel: 618 73 66 fax : 683 48 52

Klimopweg 150

1032 HX Amsterdam

tel: 632 45 55 fax : 636 57 44

Kortvoort 67

1104 NA Amsterdam

tel: 699 50 83 fax : 699 52 88

VMBO

De Bartjan

Laarderhoogtweg 51

1101 EB Amsterdam-Zuidoost

tel: 585 98 01 fax : 585 99 95

Centrale Dienst VMBO

Madurastraat 90

1094 GS Amsterdam

tel: 562 06 33 fax : 562 06 30

ROC van Amsterdam

VMBO HAVO VWO

Volwassenenonderwijs Mavo, Havo en Vwo

Reijnier Vinkeleskade 62 (Joke Smit gebouw)

1071 SX Amsterdam

tel: 573 06 03 fax : 675 76 56

ROC van Amsterdam

Volwassenenonderwijs Nederlandse taal,

Toeleiding Beroepsonderwijs

Van Ostadestraat 103

1072 ST Amsterdam

tel: 679 15 21 fax : 305 94 89

Sara Burgerhartstraat 3

1055 KV Amsterdam

tel: 681 05 71 fax : 681 05 66

Meer en Vaart 290

1068 LE Amsterdam

tel: 410 63 10 fax : 410 63 30

Boerhaavestraat 49

1091 AL Amsterdam

tel: 592 95 55 fax : 663 28 85

Ganzenhoef 120

1103 JH Amsterdam

tel: 695 94 91 fax : 695 96 02

Voortgezet Onderwijs / Middelbaar Beroeps Onderwijs

ROC van Amsterdam

Volwassenonderwijs Inburgering Onderzoek

Elisabeth Wolffstraat 2

1052 RR Amsterdam

tel: 607 75 75 fax : 689 86 53

ROC van Amsterdam

MBO

Beroepsopleidingen (mbo) Brood & Banket

Elandsstraat 175

1016 SB Amsterdam

tel: 515 03 15 fax : 624 21 99

ROC van Amsterdam

MBO

Beroepsopleidingen (mbo) Cultuur & Sport

Gaasterlandstraat 5

1079 RH Amsterdam

tel: 646 22 36 fax : 642 25 12

ROC van Amsterdam

MBO

Beroepsopleidingen (mbo) Economie &

Handel

Schipluidenlaan 20

1062 HE Amsterdam

tel: 516 16 16 fax : 516 16 56

Marius Bauerstraat 2

1062 AR Amsterdam

tel: 346 02 00 fax : 669 09 71

Mr. Treublaan 1-3

1097 DP Amsterdam

tel: 694 68 76 fax : 694 53 51

Opaallaan 25

2132 XV Hoofddorp

tel: 023-569 36 00 fax : 023-569 36 10

J.H. Hisgenpad 15

1025 WK Amsterdam

tel: 635 36 37 fax : 635 36 01

Zetterij 8

1185 ZZ Amstelveen

tel: 426 22 22 fax : 647 00 05

Arena 301

1231 NW Hilversum

tel: 035-689 20 20 fax : 035-689 20 01

ROC van Amsterdam

MBO

Beroepsopleidingen (mbo) Gezondheidszorg

& Welzijn

Koningin Wilhelminaplein 18

1062 HK Amsterdam

tel: 408 97 97 fax : 408 97 00

Naaldwijkstraat 45

1059 GJ Amsterdam

tel: 487 99 99 fax : 487 99 00

Gaasterlandstraat 5

1079 RH Amsterdam

tel: 646 22 36 fax : 642 25 12

Arena 301

1213 NW Hilversum

tel: 035-689 20 20 fax : 035-689 20 01

ROC van Amsterdam

MBO

Beroepsopleidingen (mbo) Hotelschool

Da Costastraat 60

1053 ZP Amsterdam

tel: 515 03 50 fax : 618 58 42

Arena 301

1213 NW Hilversum

tel: 035-689 20 20 fax : 035-689 20 01

ROC van Amsterdam

MBO

Beroepsopleidingen (mbo) ICT

Korte Ouderkerkerdijk 5

1096 AC Amsterdam

tel: 462 36 23 fax : 462 36 33

Opaallaan 25

2132 XV Hoofddorp

tel: 023-569 36 00 fax : 023-569 36 10

Arena 301

1213 NW Hilversum

tel: 035-689 20 20 fax : 035-689 20 01

ROC van Amsterdam

MBO

Beroepsopleidingen (mbo) Luchthaven &

Luchtvaart

Opaallaan 25

2132 XV Hoofddorp

tel: 023-569 36 00 fax : 023- 569 36 10

ROC van Amsterdam

MBO

Beroepsopleidingen (mbo) Maatschappij &

Dienstverlening

Gaasterlandstraat 5

1079 RH Amsterdam

tel: 646 22 36 fax : 642 25 12

85


Schipluidenlaan 20

1062 HE Amsterdam

tel: 516 16 16 fax : 516 16 56

J.H. Hisgenpad 15

1025 WK Amsterdam

tel: 635 36 37 fax : 635 36 01

ROC van Amsterdam

MBO

Beroepsopleidingen (mbo) Mode & Uiterlijke

Verzorging

Weteringschans 31

1017 RV Amsterdam

tel: 530 72 40 fax : 627 71 79

Zeeburgerdijk 112

1094 AJ Amsterdam

tel: 462 14 14 fax : 462 14 10

Arena 301

1213 NW Hilversum

tel: 035-689 20 20 fax : 035-689 20 01

Voorm. Stadstimmertuin 1 & 2

1018 ET Amsterdam

tel: 530 72 30 fax : 530 72 38

ROC van Amsterdam

MBO

Beroepsopleidingen Orde & Veiligheid

Schipluidenlaan 20

1062 HE Amsterdam

tel: 516 16 16 fax : 516 16 56

Krelis Louwenstraat 1

1055 KA Amsterdam

tel: 684 30 17 fax : 681 21 41

Arena 301

1213 NW Hilversum

tel: 035-689 20 20 fax : 035-689 20 01

ROC van Amsterdam

MBO

Beroepsopleidingen Techniek

Krelis Louwenstraat 1

1055 KA Amsterdam

tel: 684 30 17 fax : 681 21 41

Korte Ouderkerkerdijk 5

1096 AC Amsterdam

tel: 462 36 23 fax : 462 36 33

Arena 301

1213 NW Hilversum

tel: 035-689 20 20 fax : 035-689 20 01

86

Voortgezet Onderwijs / Middelbaar Beroeps Onderwijs

ROC van Amsterdam

MBO

Beroepsopleidingen Toerisme

Da Costastraat 60

1053 ZP Amsterdam

tel: 515 03 50 fax : 618 75 09

Spinozalyceum

Daltonscholengemeenschap

VMBO HAVO VWO

Openbaar

Brinnummer 21BH Nr. Bestuur 12037

Zuideramstel

Peter v. Anrooystraat 8

1076 BH Amsterdam

tel: 577 74 44 fax : 577 74 88

Email: spinoza@xs4all.nl

Internet: www.xs4all.nl/-spinoza

Dir.: drs. B. Mol

Overig/Opleidingen (o.a.):

vmbo (theoretisch), havo, atheneum,

gymnasium

Technisch College West

(TeC-West)

VMBO MBO

Brinnummer 04EM11 Nr. Bestuur 76571

Slotervaart/Ov. Veld

Vlaardingenlaan 25

1062 HM Amsterdam

tel: 487 94 00 fax : 487 94 99

Email: tecwest@amsterdam.asa.nl

Internet: www.rocasa.nl of www.tecwest.nl

Dir.: J.A. Kwakman/S.C.J.

Mertol(opleidingmanagers)

Overig/Opleidingen (o.a.):

Vmbo-Mbo

elektrotechniek, werktuigbouwkunde,

bouwkunde, motorvoertuigentechniek

Universum

SVO

leerwegondersteunend onderwijs

(voorheenSVO lom Jan van Zutphen)

Openbaar

Brinnummer 26GZ Nr. Bestuur 10000

Noord

Beemsterstraat 526A

1024 BV Amsterdam

tel: 634 47 37

Email: jvz.vso.sdn@worldonline.nl

Dir.: drs. C. de Custer (dir.) / locatieleider

M.Putman / intake en IB G.Leenes.

Overig/Opleidingen (o.a.):

1 . 2 schakeljaren.

Vossiusgymnasium

VWO

Openbaar

Brinnummer 21AF Nr. Bestuur 13556

Oud Zuid

Messchaertstraat 1

1077 WS Amsterdam

tel: 662 09 34 fax : 675 90 44

Email: vossius@vossius.nl

Internet: www.vossius.nl

Dir.: mw. drs. J.J.H. Ketel

Wellantcollege Linnaeus

VMBO MBO

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 01OE23 Nr. Bestuur 41100

Oost-Watergraafsmeer

Archimedesplantsoen 87

1098 JZ Amsterdam

tel: 692 90 60 fax : 663 20 49

Email: linnaeus@wellant.nl

Internet: www.wellantcollege.nl

Dir.: dhr. L.S.P. Admiraal (dir.) / dhr.. R.W.

La Rose (adj.)

Overig/Opleidingen (o.a.):

VMBO in beroepsgerichte leerwegen met

mogelijkheid van leerwegondersteuning.

Vakrichtingen zijn bloemschikken en -binden,

groenvoorziening, dierverzorging en

plantenteelt. Naast LWOO is er

praktijkonderwijs en kan een leerwerktraject

gevolgd worden. De school verzorgt ook

relevante beroepsopleidingen na het VMBO.

Wellantcollege VMBO Sloten

Amsterdam

VMBO

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 01OE22 Nr. Bestuur 41100

Osdorp

Jan van Zutphenstraat 60

1069 RS Amsterdam

tel: 619 02 55 fax : 619 86 54

Email: sloten@wellant.nl

Internet: www.wellant.nl

Dir.: C.A. van Egmond

Overig/Opleidingen (o.a.):

vmbo beroepsgerichte leerweg & leerweg

ondersteunend onderwijs, plantenteelt,

dierverzorging, verwerking agrarische

producten, agrarische techniek, bloemschikken

en -binden


Wissel, De

VMBO

onderdeel van de Esprit Scholengroep

Algemeen Bijzonder

Brinnummer 17YS Nr. Bestuur 40586

De Baarsjes

Cabralstraat 1

1057 CD Amsterdam

tel: 683 09 57 fax : 612 47 76

Email: info@wissel.esprit-sg.nl

Internet: www.wissel.esprit-sg.nl

Dir.: dhr. K. Wingelaar

Overig/Opleidingen (o.a.):

VMBO leerwegondersteunend onderwijs

Voortgezet Onderwijs / Middelbaar Beroeps Onderwijs

87


88

Hoger Onderwijs

• Alfabetisch overzicht scholen voor het Hoger Onderwijs


Amsterdamse Hogeschool voor de

Kunsten

Service Bureau en College van Bestuur

Jodenbreestraat 3

1011 NG Amsterdam

Postbus 15079

1001 MB Amsterdam

tel: 527 77 10 fax : 527 77 12

Email: info@sb.ahk.nl

Internet: www.ahk.nl

Dir.: C.S. Alons (college van bestuur)

Opleidingen (o.a.):

docerend,uitvoerend of scheppend kunstenaar

in de disciplines beeldend, muziek, film en

televisie, museologie, theater, dans en

bouwkunst

Amsterdamse Hogeschool voor de

Kunsten

Academie van Bouwkunst

Waterlooplein 211

1011 PG Amsterdam

tel: 531 82 18 fax : 623 25 19

Email: info@bwk.ahk.nl

Internet: www.bwk.ahk.nl

Dir.: A. Oxenaar

Opleidingen (o.a.):

Tweede fase part-time opleiding tot: architect,

stedebouwkundige, landschapsarchitect

Amsterdamse Hogeschool voor de

Kunsten

Academie voor Beeldende Vorming

Hortusplantsoen 2

1018 TZ Amsterdam

tel: 527 72 20 fax : 527 72 22

Email: info@bvo.ahk.nl

Internet: www.bvo.ahk.nl

Dir.: dhr. M. Fernhout

Opleidingen (o.a.):

docentenopleiding beeldende kunst en

vormgeving.

Amsterdamse Hogeschool voor de

Kunsten

Conservatorium van Amsterdam

Van Baerlestraat 27

1070 LP Amsterdam

Postbus 78022

1070 LP Amsterdam

tel: 527 75 50 fax : 676 15 06

Email: info@cva.ahk.nl

Internet: www.cva.ahk.nl

Dir.: L. Vis / J. Beek

Opleidingen (o.a.):

klassieke muziek, jazz, oude muziek,

schoolmuziek, opl. tot docerend, uitvoerend of

scheppend musicus

Hoger Onderwijs

Amsterdamse Hogeschool voor de

Kunsten

DasArts, stichting (De Amsterdamse school

advanced research for theatre and dance

studies)

Haarlemmerweg 8-10 (Westergasfabriek)

1001 GJ amsterdam

Postbus 11394

1001 GJ Amsterdam

tel: 586 96 36 fax : 586 96 37

Email: dasarts@dasarts.nl

Internet: www.dasarts.nl

Dir.: Alida Neslo

Opleidingen (o.a.):

postacademisch studieprogramma op het

gebied van tweede fase opleiding voor

theatermakers.

Amsterdamse Hogeschool voor de

Kunsten

Maurits Binger Film Instituut

Internationaal trainings- en

ontwikkelingscentrum voor professionals in de

film en televisiewereld

Nieuwezijds Voorburgwal 4-10

1012 RZ Amsterdam

tel: 530 96 30 fax : 530 96 31

Email: binger@binger.ahk.nl

Internet: www.binger.ahk.nl

Dir.: D. Willemsen

Opleidingen (o.a.):

scriptontwikkeling, scriptediting en

coachingprogramma voor regisseurs

Amsterdamse Hogeschool voor de

Kunsten

Nederlandse Film en Televisie Academie

(NFTA)

Markenplein 1

1011 MV Amsterdam

tel: 527 73 33 fax : 527 73 44

Email: info@nfta.ahk.nl

Internet: www.nfta.ahk.nl

Dir.: Mw. Drs. M.H.M. Schoenmakers

Opleidingen (o.a.):

De NFTA leidt specialisten op voor beroepen

in de Film- en Televisiewereld. Specialisatie is

mogelijk in de studierichtingen scenario, regie

fictie of documentaire, productie, camera/licht,

production design, geluid, montage en nieuw

media.

Amsterdamse Hogeschool voor de

Kunsten

Reinwardt Academie

Dapperstraat 315

1093 BS Amsterdam

tel: 692 21 11 fax : 692 68 36

Email: info@mus.ahk.nl

Internet: www.reinwardtacademie.nl

Opleidingen (o.a.):

HBO dag/deeltijd, beleidsvoorbereidend en

uitvoerend museumwerk, masters degree in

museology

Amsterdamse Hogeschool voor de

Kunsten

Theaterschool, de

Jodenbreestraat 3

1011 NG Amsterdam

Postbus 15498

1001 ML Amsterdam

tel: zie opleidingen.

Internet: www.ahk.nl/the

Opleidingen (o.a.):

dans tel.5277640 / fax 5277668

theater tel. 5277837 / fax 5277682

techn. en prod. tel. 5277620 / fax 5277622

AMC, Nicolaes Tulp Instituut

In-en externe bij- en nascholingen, Congressen

Meibergdreef 9, CO-321

1105 AZ Amsterdam

Postbus 23213

1100 DS Amsterdam

tel: 566 85 85 fax : 696 32 28

Dir.: mw. D.A.M. Plompen (co”rdinator

verpleegkunde) C.R.M. Koopman(hoofd

Nic.Tulp Inst.)

Opleidingen (o.a.):

Doelgroepen: verpleegkundigen, artsen,

andere disciplines

Amsterdamse Academie

Hoger onderwijs financieel zakelijke

dienstverlening

Bergwijkdreef 10

1112 XD Diemen

Postbus 261

1110 AG Diemen

tel: 496 10 00

Email: aa@hsholland.nl

Internet: www..hsholland.nl/aa

Dir.: T. Zwierzina

Opleidingen (o.a.):

Financieel Zakelijke Dienstverlening

deeltijd / voltijds / duaal.

89


Hogeschool voor Economische

Studies Amsterdam

Brinnummer 21HR Nr. Bestuur 13238

Postbus 295

1000 AG Amsterdam

tel: 523 63 11 fax : 523 60 77

Email: info@hesasd.nl

Internet: www.hesasd.nl

Dir.: drs. H.J. van Kessel (voorz. Cvb) drs.

Th.H.A. Jaspers (plv. voorzitter Cvb)

dep.:Weesperplein 8 1018 XA, Wibautstraat

84 1091 GP

Opleidingen (o.a.):

Accountancy vt/du

Bedrijfseconomie vt/du/dt

- international financial management vt

(differentiatie)engelstalig

Bedrijfskundige Informatica vt/du/dt

Commerciële Economie vt/dt/du

- Internationaal management vt/dt

(afstudeerrichting)

- sportmanagement en marketing vt

(differentiatie)

- Vrij ondernemerschap vt (differentiatie)

communicatie vt/dt

Fiscale Economie vt

Financiële en zakelijke dienstverlening vt/dt

International business and languages vt/dt

-Event management vt (differentiatie)

- Vrij ondernemerschap vt (differentiatie)

International Business and Management

Studies vt/dt engelstalig

- Latijn american business studies vt

(differentiatie) engelstalig

- Vrij ondernemerschap vt (differentiatie)

Logistiek en Economie vt

Logistiek en economie vt/dt

Management Economie en Recht vt/dt

Trade management gericht op Azië

vt = voltijd, du = duaal, dt = deeltijd

Fontys Pedagogisch Technische

Hogeschool

Amsterdam Fontys Hogescholen

Brinnummer 16QG Nr. Bestuur 33164

Gebouw d` Bruynvis, Keizersgracht 105

1015 CH Amsterdam

tel: 08778 777 55 fax : 620 47 12

Internet: www.fontys.nl

Dir.: C.M.L.M. Bjorkman

Opleidingen (o.a.):

deeltijdopleiding, technisch beroepsonderwijs

op hbo-niveau,, pedagogisch didaktisch,

horecatechnieken, nascholingscursussen t.b.v.

het vbo, kmbo, bbo, mbo

90

Hoger Onderwijs

Fontys Hogescholen

Hogeschool Theologie en Levensbechouwing

Keizersgracht 105

1015 CH Amsterdam

Postbus 19481

1000 GL Amsterdam

tel: 08 77 873 000 fax : 08 77 873 833

Email: H.Dieben@fontys.nl

Internet: www.fontys.nl

Dir.: drs. H.P.M. Dieben

Hogeschool van Amsterdam

Studievoorlichtingscentrum

Nr. Bestuur 30208

Stadhouderskade 55

1072 AB Amsterdam

Postbus 931

1000 AX Amsterdam

tel: 570 25 25 fax : 570 25 10

Internet: www.hva.nl

Opleidingen (o.a.):

circa 70 opleidingen op vrijwel elk terrein van

het hoger beroepsonderwijs

Hogeschool van Amsterdam

Academie voor Lichamelijke Opvoeding

Nr. Bestuur 30208

Willinklaan 5

1067 SL Amsterdam

tel: 599 58 00 fax : 614 65 91

Internet: www.alo.hva.nl

Dir.: dr. C. Vervoorn

Opleidingen (o.a.):

-lichamelijke opvoeding

-Sport, management en ondernemen

(projectleider mw. I. M. W. Morsch)

Hogeschool van Amsterdam

Amsterdam Fashion Institute

Nr. Bestuur 30208

Mauritskade 11

1091 GC Amsterdam

tel: 592 55 55 fax : 592 55 70

Email: m.voorvelt@fmd.hva.nl

Internet: www.fmd.hva.nl.

Dir.: mw. P.J. Terreehorst

Opleidingen (o.a.):

TCM - Technisch commercieel management

VMF - Visual marketing in fashion

Design en styling

IFM - International fashion management

Hogeschool van Amsterdam

Industriële en Maritieme Opleidingen,

Instituut voor

Nr. Bestuur 30208

Weesperzijde 190

1097 DZ Amsterdam

Postbus 1025

1000 BA Amsterdam

tel: 595 14 00 fax : 595 14 20

Email: info@imt.hva.nl

Internet: www.imt.hva.nl.

Dir.: ing. A. van der Poel

Opleidingen (o.a.):

Engineering, design and innovation, maritiem

officier, vliegtuigoperatie

Hogeschool van Amsterdam

Instituut Culturele en Maatschappelijke

Vorming / Sociaal Pedagogische

Hulpverlening

Nr. Bestuur 30208

Europaboulevard 23

1079 PC Amsterdam

Postbus 2241

1000 CE Amsterdam

tel: 548 82 13 / 548 81 00 fax : 548 83 94

Internet: www.sao.hva.nl

Dir.: W.W. Baumfalk

Opleidingen (o.a.):

culturele en maatschappelijke vorming, sociaal

pedagogische hulpverlening.

Er zijn voltijd-,deeltijd- en duale opleidingen.

Hogeschool van Amsterdam

Instituut Bedrijfskunde en Logistiek

Nr. Bestuur 30208

Weesperzijde 190

1097 DZ Amsterdam

Postbus 1025

1000 BA Amsterdam

tel: 595 21 10 fax : 595 21 20

Internet: www.bl.hva.nl

Dir.: ir. G.J. Paulissen

Opleidingen (o.a.):

technische bedrijfskunde, business logistics,

human logistics en bedrijfswiskunde.

Hogeschool van Amsterdam

Instituut Bouwkunde en Civiele Techniek

Nr. Bestuur 30208

Weesperzijde 190

1097 DZ Amsterdam

Postbus 1025

1000 BA Amsterdam

tel: 595 13 10 fax : 595 13 20

Email: G.M.Eggink@ime.nl

Internet: www.bct.hva.nl

Dir.: Dhr. G. M. Eggink

Opleidingen (o.a.):

bouwkunde, civiele techniek en

Bouwtechnische bedrijfskunde


Hogeschool van Amsterdam

Instituut CO-OP HEAO

Nr. Bestuur 30208

Weesperzijde 190

1097 DZ Amsterdam

Postbus 1025

1000 BA Amsterdam

tel: 595 23 10 fax : 595 23 20

Email: f.h.j.wensing@coopheao.hva.nl

Internet: www.coopheao.hva.nl.

Dir.: F.H.J. Wensing

Opleidingen (o.a.):

Duaal: accountancy, bedrijfseconomie,

bedrijfskundige informatica, commerciële

economie, communicatie, management,

economie en recht

Hogeschool van Amsterdam

Instituut Deeltijd Hoger Technisch Onderwijs

Nr. Bestuur 30208

Weesperzijde 190

1097 DZ Amsterdam

Postbus 1025

1000 BA Amsterdam

tel: 595 15 05 fax : 595 15 20

Email: f.m.keissen-tabak@dthto.hva.nl

Internet: www.dthto.hva.nl.

Dir.: dhr. M.J. Giesen

Opleidingen (o.a.):

bouwkunde, civiele techniek,

werktuigbouwkunde, technische

bedrijfskunde, elektrotechniek, hogere

informatica, kort hoger beroepsonderwijs

Hogeschool van Amsterdam

Instituut Deeltijd-HEAO

Nr. Bestuur 30208

Weesperzijde 190

1097 DZ Amsterdam

Postbus 1025

1000 BA Amsterdam

tel: 595 24 00 fax : 595 24 20

Email: het.secretariaat@dtheao.hva.nl

Internet: www.dtheao.hva.nl/welkom.htm

Dir.: dhr. M.J. Giesen

Opleidingen (o.a.):

bedrijfseconomie, bedrijfskundige informatica,

commerciële economie, communicatie,

management, economie en recht, top-heao.

Hoger Onderwijs

Hogeschool van Amsterdam

Instituut Ergotherapie

Nr. Bestuur 30208

Tafelbergweg 51

1105 BD Amsterdam

Postbus 2557

1000 CN Amsterdam

tel: 652 11 40 fax : 652 11 41

Internet: www.ergo.hva.nl.

Dir.: dhr. J.E. van Hijfte

Opleidingen (o.a.):

ergotherapeut

Hogeschool van Amsterdam

Instituut Food Management & Research

Nr. Bestuur 30208

Tafelbergweg 51

1105 BD Amsterdam

Postbus 2557

1000 CN Amsterdam

tel: 652 13 00 fax : 652 13 91

Email: A.van.Diesen@fmr.hva.nl

Internet: www.fmr.hva.nl

Dir.: dhr. B.M. Sanders

Opleidingen (o.a.):

Voeding en Diëtetiek

Hogeschool van Amsterdam

Instituut Fysiotherapie

Nr. Bestuur 30208

Tafelbergweg 51

1105 BD Amsterdam

Postbus 2557

1000 CN Amsterdam

tel: 652 11 80 fax : 652 13 93

Internet: www.fysio.hva.nl

Dir.: mw. drs. E.M. Norde

Opleidingen (o.a.):

fysiotherapeut

Hogeschool van Amsterdam

Instituut Informatica en Elektrotechniek

Nr. Bestuur 30208

Weesperzijde 190

1097 DZ Amsterdam

Postbus 1025

1000 BA Amsterdam

tel: 595 16 10 fax : 595 16 20

Email: info@ie.hva.nl

Internet: www.ie.hva.nl

Dir.: mw. M.J.W. Freriks

Opleidingen (o.a.):

hogere informatica, elektrotechniek en

technische informatica.

Hogeschool van Amsterdam

Instituut Maatschappelijk Werk en Sociaal

Juridische Dienstverlening

Nr. Bestuur 30208

Europaboulevard 23

1079 PC Amsterdam

Postbus 2241

1000 CE Amsterdam

tel: 548 81 60 fax : 548 83 95

Internet: www.sao.hva.nl.

Dir.: J. Verschoor

Opleidingen (o.a.):

maatschappelijk werk en dienstverlening,

sociaal-juridische dienstvelening

Hogeschool van Amsterdam

Instituut Personeel en Arbeid

Nr. Bestuur 30208

Weesperzijde 190

1097 DZ Amsterdam

Postbus 1025

1000 BA Amsterdam

tel: 595 25 10 / 595 25 15 fax : 595 25 20

Email: h.sauer@pa.hva.nl /

f.bergkotte@pa.hva.nl

Internet: www.pa.hva.nl.

Dir.: J.H. Sauer (inst.hoofd), F. Bergkotte

(adj.inst.hoofd)

Opleidingen (o.a.):

personeel en arbeid (voltijd en deeltijd)

Hogeschool van Amsterdam

Instituut Verpleegkunde

Nr. Bestuur 30208

Tafelbergweg 51

1105 BD Amsterdam

Postbus 2557

1000 CN Amsterdam

tel: 652 11 55 fax : 652 13 88

Email: info@verpleeg.hva.nl

Internet: www.verpleeg.hva.nl

Dir.: mw. dr. C.A. de Goede

Opleidingen (o.a.):

verpleegkunde hbo-v/AMC variant/duale

variant, kader in de gezondheidszorg,

verpleegkunde in de maatschappelijke

gezondheidszorg

91


Hogeschool van Amsterdam

Instituut voor Management en Economie

Nr. Bestuur 30208

Weesperzijde 190

1097 DZ Amsterdam

Postbus 1025

1000 BA Amsterdam

tel: 595 15 60 fax : 595 15 66

Email: info@IME.HVA.nl

Dir.: mw. W.J. Maas

Opleidingen (o.a.):

bedrijfseconomie, commerciële economie,

commerciële sport economie, management,

economie en recht, Johan Cruyff University

Hogeschool van Amsterdam

Instituut voor Media en Informatie

Management

Nr. Bestuur 30208

Weesperzijde 190

1097 DZ Amsterdam

Postbus 1025

1000 BA Amsterdam

tel: 595 17 00 fax : 595 17 20

Internet: www.mim.hva.nl.

Dir.: P.C. van Gorsel

Opleidingen (o.a.):

informatie dienstverlening en management,

boekhandel en uitgeverij

Hogeschool van Amsterdam

Opleiding Oefentherapie-Mensendieck

Nr. Bestuur 30208

Tafelbergweg 51

1105 BD Amsterdam

Postbus 2557

1000 CN Amsterdam

tel: 652 12 90 fax : 652 12 91

Internet: www.mvd.hva.nl.

Dir.: dhr. J.E. van Hijfte

Opleidingen (o.a.):

oefentherapie-mensendieck

92

Hoger Onderwijs

Educatieve Faculteit Amsterdam

Onderdeel Hogeschool van Amsterdam (i.s.m.

InHolland, Diemen)

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

postbus 2009

1000 CA Amsterdam

tel: 599 55 55 fax : 599 57 71

Internet: www.efa.nl

Dir.: dhr. D.L. de Wolff

Opleidingen (o.a.):

Lerarenopleiding voor:

- Voortgezet onderwijs Talen

- Voortgezet onderwijs Maatschappijvakken

- Voortgezet onderwijs Exacte vakken

- Pedagogiek

- Primair onderwijs:

regulier en montessori

- Academie voor Theologie en

Levensbeschouwing

-Theologie

Hogeschool INHOLLAND Diemen

Brinnummer 03BO Nr. Bestuur 30195

Wildenborch 6

1112 XB Diemen

Postbus 261

1110 AG Diemen

tel: 495 11 11 / 495 10 00

Email: info@hsholland.nl

Internet: www.inholland.nl

Dir.: J.M.M. Elbers (voorz. College van

bestuur), Mr. W.B. Rietvelt (lid college van

bestuur)

Opleidingen (o.a.):

accountancy, informatica, economie (div.

richtingen, communicatie, 2e gr. lerarenopl.

verpleegkunde en pedagogiek, mamagement

(div. richtingen), vrijetijdsmanagement, hoger

toeristisch en recreatief onderwijs, hoger

onderwijs financieel en zakelijke

dienstverlening.

Meerdere duale opleidingen en verkorte

trajecten i.s.m. ROC's.

Hoger Technisch Instituut (HTI)

Amsterdam, Stichting

Brinnummer 14KI Nr. Bestuur 30208

Krelis Louwenstraat 1

1055 KA Amsterdam

tel: 684 57 80 fax : 688 72 13

Email: HTI@HTI-opleidingen.nl

Internet: www.HTI-opleidingen.nl

Dir.: J.N. Kortlever (voorzitter stichting)

Opleidingen (o.a.):

afdeling bouwkunde:

-bouwkundige-hti, -

bouwkundigopzichter/tekenaar, bna/vts, -

bouwmanager-hti.

afdeling beton- en staaltechniek:

- betonconstructeur-hti,

- staalconstructeur-hti.

afdeling calculatie in de bouw:

- assistent calculatie-hti,

- calculatie-hti.

Instituut Collectie Nederland

Opleiding tot restaurator

Gabriël Metsustraat 8

1071 EA Amsterdam

Postbus 76709

1070 KA Amsterdam

tel: 305 45 45 fax : 305 46 20

Email: opleidingen@icn.nl

Internet: www.icn.nl

Dir.: dr. F. Grijzenhout (hoofd afd. opl.) mw.

Potma (decaan afd. opl.)

Opleidingen (o.a.):

restaurator boek en papier, meubelen, metaal,

glas en keramiek, textiel

Hogeschool IPABO

Amsterdam/Alkmaar

Brinnummer 21UG Nr. Bestuur 30327

Jan Tooropstraat 136

1061 AD Amsterdam

Postbus 90506

1006 BM Amsterdam

tel: 613 70 79 fax : 613 46 45

Email: postamsterdam@hs-ipabo.edu

Dir.: Voorzitter College van bestuur: drs. J.F.J.

Verhallen

dep.:Gabriel Metsulaan 34

1816 EP Alkmaar tel.: 072-512 18 68

Opleidingen (o.a.):

voltijd, deeltijd, verkorte deeltijd, duaal, zijinstroom

email dependance: postalkmaar@hs-ipabo.edu


Kweekschool voor Vroedvrouwen

Amsterdam

Brinnummer 01EJ Nr. Bestuur 71697

Slotervaart Ziekenhuis, Louwesweg 6

1066 EC Amsterdam

tel: 512 42 31 fax : 614 06 98

Email: kvlvh@slz.nl

Internet: www.vroedvrouwenopleiding.nl

Dir.: mw. M.C. van der Meijde

Opleidingen (o.a.):

verloskundige met eigen praktijk,

verloskundige verbonden aan een school,

zorginstelling of beroepsorganisaties

(management functies).

Open Universiteit Nederland

studiecentrum Amsterdam

De Boelelaan 1105 (VU-gebouw, 14e verd.)

1081 HV Amsterdam

tel: 444 94 44 fax : 444 94 39

Email: amsterdam.stc@ou.nl

Internet: http://www.ou.nl

Opleidingen (o.a.):

hoger afstandsonderwijs, wo,management,

organisatie en bestuur, alg.

cultuurwetenschappen, milieunatuurwetenschappen,

psychologie, techn.

informatica, ned. recht, diploma`s (bachelor en

master) drs, mr, ir.

Hoger Onderwijs

Gerrit Rietveld Academie

dag- en avondopleidingen

Brinnummer 02BY Nr. Bestuur 29615

Fred. Roeskestraat 96

1076 ED Amsterdam

tel: 571 16 50 / 571 16 00 fax : 571 16 54

Email: info@grac.nl

Internet: www.gerritrietveldacademie.nl

Dir.: T. van Grootheest (voorz.) E. Viskil (lid)

Y. de Haan (lid) J. Houweling (toegevoegd

lid)

dep.:gen. Vetterstraat 76

1059 BW Amsterdam tel.: 669 15 57

Opleidingen (o.a.):

beeldende kunst en vormgeving

Sandberg Instituut

verbonden aan de Gerrit Rietveld Academie

Fred. Roeskestraat 96

1076 ED Amsterdam

tel: 588 24 00 fax : 588 24 01

Email: marjo@sandberg.nl

Dir.: J. Houweling

Opleidingen (o.a.):

2e fase kunstonderwijs: autonome kunsten,

grafisch ontwerpen, vrije vormgeving

Seminarium voor Orthopedagogiek

(onderdeel FEO van Hogeschool van Utrecht)

Donauweg 8e (regiokantoor Amsterdam)

1043 AJ Amsterdam

Postbus 14007

3508 SB Utrecht

tel: 030-254 73 78 fax : 030-254 03 49

Email: trijens@seminarium.nl

Dir.: drs. P.A.L. Truijens(regiomanager N-

Holland) 023-538 03 20 fax 538 06 58 B.F.

Lagerwey (studieleider)

dep.:Lesplaats: ROC Amsterdam E.O unit

handel Karel Klinkenbergstraat 1

1061 AH Amsterdam tel.: 448 90 10

Opleidingen (o.a.):

Opleiding en nascholing voor het (speciaal)

onderwijs, o.a.: gespecialiseerd leraar primair

onderwijs,interne begeleiding(IB),remedial

teaching(RT), Jonge Risico Kinderen(JRK),

gedragsspecialist (adhd),

begeleidingsspecialist, School Video Interactie

Begeleiding (SVIB)

Universiteit van Amsterdam

Spui 21

1012 WX Amsterdam

Postbus 19268

1000 GG Amsterdam

tel: 525 91 11 - 525 33 33 fax : 525 29 21

Email: info@uva.nl

Internet: www.uva.nl/straks studeren

Opleidingen (o.a.):

De Universiteit van Amsterdam biedt

opleidingen op het gebied van economie,

recht, gezondheidszorg, natuur, taal en cultuur,

gedrag en maatschappij, brede propedeuses

Akademie VOGUE

Weteringschans 31

1017 RV Amsterdam

tel: 623 77 27

Dir.: mw. J. Veeze

Opleidingen (o.a.):

4-jarige beroepsopleiding tot modeontwerper(ster),

stylist(e), mode

illustrator(trice), dessinontwerper(ster),

Vrije Universiteit

Nr. Bestuur 21PL

De Boelelaan 1105

1081 HV Amsterdam

tel: 444 50 00 fax : 445 50 59

Email: Voorlichting@dienst.vu.nl

Internet: www.vu.nl

Opleidingen (o.a.):

diverse wetenschappelijke opleidingen

93


94

Andere instellingen van onderwijs

• Alfabetisch overzicht van andere instellingen van onderwijs


Amsterdamse St. tot Opl. v.

Praktijk-assistenten (A.S.O.P.)

Brinnummer 25WV

Donker Curtiusstraat 7 / 200

1015 JL Amsterdam

tel.: 684 68 86 fax : 684 76 17

Email: nams@xs4all.nl

Dir.: R.J. van Woersem

Opleidingen (o.a.):

Civiele gezondheidsfuncties

Stichting Artemis

avondstudies styling en vormgeving

Vondelstraat 120b

1054 GS Amsterdam

tel.: 689 51 00 fax : 616 39 14

Email: postbus@artemis.web.nl

Internet: www.artemisweb.nl

Dir.: mw. E. van Vloten

Opleidingen (o.a.):

2-jarige beroepsopleiding modevormgeving en

styling, 2-jarige beroepsopleiding

interieurvormgeving en styling, 15 weekse

ori‰ntatiecursus styling

Colofon`t, Schrijversvakschool

Amsterdam

R. Vinkeleskade 53

1071 SW Amsterdam

tel.: 670 70 77 fax : 670 78 08

Email: colofon@xs4all.nl

Dir.: mw. I. Holzhaus

Opleidingen (o.a.):

4-jarige part time opleiding tot schrijver en

ori‰nterende of specialiserende cursussen in

een vakgebied

Institut Fran‡ais d`Amsterdam

Maison Descartes

Vijzelgracht 2a

1017 HR Amsterdam

tel.: 315 95 00 fax : 315 95 15

Email: cultuur a maisondescartes.nl

Dir.: Ch. de Voogd

Opleidingen (o.a.):

algemene talencursussen Frans,

gespecialiseerde cursussen Frans,

bedrijfscursussen Frans, bibliotheek,

documentatiecentrum

Andere instellingen van onderwijs

Expertisecentrum Sport en

Gezondheid

Onderdeel Hogeschool van Amsterdam

Willinklaan 5

1067 SL Amsterdam

tel.: 599 58 03 fax : 614 65 91

Internet: www.alo.hva.nl/esg

Dir.: Drs. G. B. de Vries

Opleidingen (o.a.):

Cursussen en trainingen voor het basis en

voortgezet onderwijs

Gerda Siemer College

Brinnummer 24CB

Keizersgracht 126

1015 CW Amsterdam

tel.: 624 68 67 fax : 427 41 50

Dir.: mw. drs. M.C.C. Fakkel

Opleidingen (o.a.):

schoonheidsspecialiste, pedicure, manicure,

visagiste, voortgezette opl. en

applicatiecursussen voor

schoonhedsspecialisten

Junior* Academie voor Art

Direction

dag & avondopleidingen voor het reclamevak

Zuideinde 369

1035 PE Amsterdam

tel.: 631 51 50

Email: info@junioracademie.com

Internet: www.junioracademie.com

Dir.: J. Kamphoff & J. Kamphoff

Opleidingen (o.a.):

Driejarige dagopleidingen op HBO niveau art

direction, drie tot vierjarige avondopleiding op

HBO niveau art direction, drie tot vierjarige

avondopleiding op MBO niveau

reclamevormgeving, speciale opleidingen

DTP, Marketing & Communicatieleer en

Webdesign

Instituut De Korte

dag en avond

Nic. Witsenstraat 5

1017 ZE Amsterdam

tel.: 623 39 94

Dir.: W. van der Straten

Opleidingen (o.a.):

schoonheidsspecialist(e), manicure, pedicure,

visagist(e), sportmasseur

Stichting Kreatieve Educatie

Donker Curtiusstraat 7

1015 JL Amsterdam

tel.: 686 24 05 / 682 90 16 fax : 681 26 02 /

682 90 16

Email: ske@ske.nl

Internet: www.ske.nl

Dir.: G.B. Ligtelijn 1e Hugo de Grootstraat 9-3

1052 KK

dep.:Ook in Almere en Hoofddorp

Opleidingen (o.a.):

kreatieve handvaardigheid, tekenen &

schilderen, bezigheidsbegeleiding, ontwerpen

& vormgeven, didaktiek in de beeldende

vakken, toegepaste vormgeving

Lafayette School, de

Alg. Bijzonder

3e Oosterparkstraat 237

1092 EA Amsterdam

tel.: 692 12 24

Dir.: Mw. H. Hermans

Luzac College Amsterdam

Brinnummer 24HX

Prinsengracht 927

1017 KD Amsterdam

tel.: 428 65 60 fax : 421 85 12

Dir.: drs. P.P. Leertouwer (rector)

Opleidingen (o.a.):

versnelde cursus mavo, havo, vwo,

opstapcursus voor leerlingen die hun opleiding

elders gestaakt hebben

Stichting Muziekschool Amsterdam

Brinnummer 21IK Nr. Bestuur 28810

Bachstraat 5

1077 GD Amsterdam

tel.: 578 73 73 fax : 578 73 89

Email: receptie@msadam.nl

Dir.: mw. M.E. van der Hoeven

dep.:Nieuwe Kerkstr. 122 (521 89 89)/

Osdorpplein 14 (410 03 30)

Opleidingen (o.a.):

klassiek, pop, jazz & wereldmuziek

Stichting Muziekschool Noord

Brinnummer 03KE Nr. Bestuur 28810

Alkmaarstraat 10

1024 TT Amsterdam

tel.: 636 86 54 fax : 636 92 58

Email: info@muziekcentrum-noord.nl

Internet: www.muziekcentrum-noord.nl

Dir.: A.J. Zoutendijk

95


Muziekschool Amsterdam

Nieuwe Kerkstraat 122

1018 VM Amsterdam

tel.: 521 89 82 fax : 521 89 87

Email: ojong@msadam.nl

Dir.: afd.hoofd H.J. Trooster / Co”rd. O. de

Jong

Ned. Akademie v. Med. Secr. B.V.

(N.A.M.S.)

dag- en avondopleiding

Donker Curtiusstraat 7 / 200

1051 JL Amsterdam

tel.: 684 68 86 fax : 684 76 17

Email: nams@xs4all.nl

Internet: www.medischsecretaresse.nl

Dir.: E. Henrotte-Kerkhof/ C. Henrotte

Opleidingen (o.a.):

Medisch Secretaresse (dag en avond),

Toetsenbordvaardigheid (dag en avond),

Tekstverwerking (dag en avond),

ECG-assistent(e) (avond).

Instituut Schoevers

Stadhouderskade 60

1072 AC Amsterdam

tel.: 662 71 56 fax : 675 30 57

Email: info@schoevers.nl

Internet: www.schoevers.nl

Dir.: B.J.J. Kollmer

Opleidingen (o.a.):

Opleidingen (o.a.): voltijd/deeltijd/duaal:

hbo: Office-, Account-,Marketing- en

Toeristisch Management

mbo: Secretarieel medewerker, Secretaresse,

Directiesecretaresse/Managementassistent.

Cursussen (o.a.): nederlands, vreemde talen,

management, marketing, PR, administratie,

computer.

96

Andere instellingen van onderwijs

SICA

Stichting voor informatica-onderwijs en

computergebruik Amsterdam

Nieuwpoortstraat 90a

1055 RZ Amsterdam

tel.: 681 05 00 fax : 684 93 68

Email: www.sica.nl

Internet: info@sica.nl

Dir.: F.C.A. Wanders

Opleidingen (o.a.):

éénjarige dagopleidingen met uitplaatsing naar

stage/werk voor medewerker beheer

informatiesystemen, systeembeheerder NT,

applicatiebeheerder en programmeur en

internetbeheerder.

Vakopleiding Boekenbranche

Brinnummer 01KM Nr. Bestuur 78249

Frederiksplein 1

1017 XK Amsterdam

Postbus 15007

1001 MA

tel.: 625 30 54 fax : 428 86 21

Email: vob@vob.kvb.nl

Internet: www.vob.nl

Dir.: drs. P.J. Kans

Opleidingen (o.a.):

boekverkoper, uitgever, bureauredacteur.

Instituut Markus Verbeek

Opleidingen

Polderweg 2

1093 KM Amsterdam

tel.: 665 01 12

Dir.: drs. W.A.T. Tijhaar - 692 48 08

Middenweg 98 1097 BT

Opleidingen (o.a.):

basiscursus boekhouden, praktijkdipl.

boekhouden, nima-a, mba, mo boekhouden 2e

graad, mo handelswetenschappen 1e graad,

accountant-administratieconsulent,

bedrijfsopleidingen

Volksuniversiteit

Rapenburgerstraat 73

1011 VK Amsterdam

tel.: 626 16 26 fax : 624 21 93

Email:

secretariaat@volksuniversiteitamsterdam.nl

Internet: www.volksuniversiteitamsterdam.nl

Dir.: mw. L.M. Verheggen

Opleidingen (o.a.):

algemene ontwikkeling, vreemde talen,

Nederlands aan anderstaligen (nt2), creatieve

en doe het zelf cursussen

Modevakschool `De Wester`

Lindengracht 209

1015 KG Amsterdam

tel.: 623 67 35

Dir.: G.C. de Leeuw

Opleidingen (o.a.):

costumire, coupeuse, lerares

World Travel School

Herengracht 501

1017 BV Amsterdam

tel.: 620 17 15

Dir.: mw. J.W. Boer

Opleidingen (o.a.):

baliemedewerk(st)er reisbureau,

reserveringsemploye, touroperator,

grondsteward(ess), en andere functies in de

toeristische branche (wts I en wts II diploma)


98

A

ABBS het Gein, Stichting .......................................................... 31; 37

ABC, Advies - en Begeleidingscentrum voor het

Onderwijs in Amsterdam ....................................................... 14

Achthoek, de.............................................................................. 43; 66

Achtsprong................................................................................. 42; 70

Afra Boddaert PPI................................................................ 14; 31; 37

Akademie VOGUE .......................................................................... 93

Aldoende.................................................................................... 40; 58

Algemene Onderwijsbond (AOb)

De Amsterdamse School (DAS)...................................... 14

Aloysius, St................................................................................ 43; 46

AMC, Nicolaes Tulp Instituut.......................................................... 89

Amman, Joh. C. ......................................................................... 44; 64

Amstelmeer................................................................................ 42; 48

Amsterdam, Gemeentebestuur van ............................................ 30; 37

Amsterdams Lyceum, Het.......................................................... 74; 78

Amsterdams Lyceum, Vereniging het........................................ 32; 37

Amsterdamse Academie .................................................................. 89

Amsterdamse Bijzondere Scholen,Algemene Stichting van ............ 31

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten .............................. 31; 89

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Stichting .................... 31

Amsterdamse Katholieke Kinderopvang, Stichting ................... 35; 37

Amsterdamse Montessori School, Stichting de.......................... 31; 38

Amsterdamse Samenwerkende Katholieke

Basisscholen, Stichting......................................... 35; 37

Amsterdamse Schoolvereniging voor Opvoeding en

Onderwijs (A.S.V.O.)........................................... 31; 37

Amsterdamse stichting voor Katholiek Basisonderwijs............. 35; 38

Amsterdam-Zuid Sg................................................................... 74; 78

Amsterdam-Zuid Sg. Apollo...................................................... 74; 78

Amsterdam-Zuid Sg. Gerrit v/d Veen ........................................ 74; 78

Amsterdam-Zuid Sg. Huygens................................................... 74; 78

Amsterdam-Zuid Sg. Sweelinck ................................................ 74; 78

Amsterdam-Zuid Sg. Zuiderlicht ............................................... 74; 78

Andreas................................................................................ 25; 44; 64

Antonius, St. .............................................................................. 43; 46

Ark, De ...................................................................................... 42; 68

Artis, Natura...Magistra.................................................................... 14

As-Siddieq ................................................................................. 42; 55

As-Soeffah ................................................................................. 42; 70

ASVO ........................................................................................ 41; 46

Atlant, De (praktijkschool) ........................................................ 74; 78

Atletiekbanen................................................................................... 18

Attaqwa...................................................................................... 42; 48

Audiologisch Centrum `W.C. Andreae`(Gemeentelijk)................... 14

Augustinus, St............................................................................ 43; 55

AVIO Noord .............................................................................. 44; 49

Avonturijn, De ........................................................................... 43; 51

B

Barbara, St. ................................................................................ 43; 58

Barlaeusgymnasium................................................................... 74; 78

Basisschool Oostelijke Eilanden, Stichting................................ 31; 37

Bekkers, Mgr. ............................................................................ 43; 48

Bell, Alexander Graham (vso) ................................................... 44; 57

Berkelier .................................................................................... 42; 48

Berlage Lyceum................................................................... 74; 78; 80

Bernard Nieuwentijt College...................................................... 74; 79

Bernard Nieuwentijt College Damstede..................................... 74; 79

Bernard Nieuwentijt College Hogeland`t................................... 74; 79

Bernard Nieuwentijt College IJdoorn ........................................ 74; 79

Bernard Nieuwentijt College Monnickendam............................ 74; 79

Bernard Nieuwentijt College Over-Y ........................................ 74; 79

Index

Bernard Nieuwentijt College Rosa.............................................74; 79

Biënkorf, De...............................................................................43; 48

Bijlmerdrie .................................................................................40; 70

Bijlmerhorst ...............................................................................40; 70

Bijz. Basisonderwijs op levensbeschouwelijke

grondslag, Stichting............................................................34; 38

Bijzondere Scholen voor Onderwijs op Algemene

Grondslag Amsterdam, Stichting .............................31; 38

Blauwe Lijn, De .........................................................................40; 70

Boeijen, Willem van ..................................................................42; 51

Boekman, Dr. E..........................................................................40; 46

Bonkelaar...................................................................................42; 48

Bonte Zwaan ..............................................................................41; 65

Boomgaard, De ..........................................................................43; 54

Bos en Lommer................................................................................54

Botteloef, De..............................................................................43; 48

Bouwmeester, Louis...................................................................40; 63

Bredero College .........................................................................74; 79

Brink, De....................................................................................40; 70

British School of Amsterdam.....................................................41; 51

Bron, De.....................................................................................43; 65

Broodje mee, Stichting.....................................................................14

Brouwer, Kobald de...................................................................44; 64

Buikslotermeerschool.................................................................40; 48

Buitenveldert, Chr. S.G..............................................................74; 79

Buitenveldertse Montessorischool, Stichting de ........................31; 37

Bureau Gezondheidsbevordering .....................................................14

Burgerschool, H. Prof. ...............................................................44; 64

Burght ........................................................................................40; 46

C

Calandlyceum ............................................................................74; 80

Capelleschool, C.F.....................................................................42; 48

Carrè, Oscar ...............................................................................40; 51

Cartesius Lyceum.......................................................................74; 80

Catamaran ..................................................................................42; 65

Catharina, St...............................................................................43; 68

Ceder groep, stichting ................................................................35; 38

Cheider.......................................................................................42; 68

Cheider, Joodse Kindergemeenschap.........................................74; 80

Christelijk Basisonderwijs Instituut Schreuder,

Vereniging voor ........................................................35; 37

Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Amsterdam

(Bos en Lommer), Vereniging...................................35; 37

Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Weesp en Driemond .35; 38

Christelijke Schoolvereniging Amsterdam-Zuid........................35; 38

Clusius College (bijzondere school voor vmbo) ........................74; 80

Clusius College AOC (bevoegd gezag voor

VMBO-groenschool A`dam) , Stichting ........................35; 37

Coen, Jan Pietersz. .....................................................................40; 66

Coligny, Louise de.....................................................................42; 58

Comeniusschool, Koninklijk Instituut tot Onderwijs aan

Slechtzienden en Blinden .....................................57

Community School, De..............................................................40; 51

Contact commissie voor het openbaar onderwijs .............................15

Corantijn ....................................................................................40; 55

Coronel, Dr. ...............................................................................44; 64

Crescendo...................................................................................42; 70

D

Dagelijks bestuur van het stadsdeel:

Amsterdam Centrum…………………………………30; 37

Amsterdam Noord……………………………………30; 37

Bos en Lommer………………………………………30; 37

Baarsjes, de…………………………………….….…30; 37


Geuzenveld-Slotermeer…………………...…………30; 37

Oost-Watergraafsmeer………………….……………30; 37

Osdorp………………………………………….….…30; 37

Oud Zuid………………………………………..……30; 37

Oud West…………………………………………….30; 37

Slotervaart-Overtoomse Veld……………………..…30; 37

Westerpark…………………………………...………30; 37

Zeeburg………………………………………………30; 37

Zuideramstel…………………………………………30; 37

Zuidoost……………………………………...………31; 37

Dalton Regio Amsterdam................................................................. 15

Dalton, 2e................................................................................... 40; 51

Dalton, 3e................................................................................... 40; 51

Dapper, De................................................................................. 40; 58

Det, E.J. van............................................................................... 44; 53

Donge......................................................................................... 40; 68

Doper, St. Jan de........................................................................ 43; 63

Driemaster, De ........................................................................... 42; 48

Driesprong, De........................................................................... 44; 61

Dumont, Prof. Dr. J.J. ................................................................ 44; 72

E

Ecole Française d`Amsterdam ................................................... 41; 68

Educatie en Inburgering................................................................... 15

Educatieve Faculteit Amsterdam ..................................................... 92

Einstein, Prof. ............................................................................ 40; 63

El Amien I............................................................................ 42; 54; 60

El Amien II ................................................................................ 42; 54

El Arqam.................................................................................... 42; 51

El Faroeq.................................................................................... 42; 66

El Kadisia................................................................................... 42; 63

Elisabeth/Paulus......................................................................... 43; 65

Elout, de..................................................................................... 42; 51

Emma Kinderziekenhuis/AMC........................................................ 16

Esprit Scholengroep ...........................................74; 78; 80; 81; 83; 87

Europaschool ............................................................................. 41; 51

Europees Onderwijs, Vereniging ............................................... 32; 37

Evangelische Basisscholen, Stichting ........................................ 33; 37

Evangelische Broedergemeente, Vereniging Scholen der.......... 33; 37

Evenaar, De................................................................................ 40; 66

F

Fatima ........................................................................................ 43; 54

Flevoparkschool......................................................................... 40; 66

Fons Vitae Lyceum.................................................................... 74; 80

Fontys Hogescholen......................................................................... 90

Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool................................... 90

Frankendael.......................................................................... 28; 42; 58

Fryling, Bets .............................................................................. 44; 72

G

Geert Groote School, stichting......................................................... 38

Geert Groote Vrije Schoolgemeenschap .................................... 74; 80

Gein, Het.................................................................................... 41; 71

Gereformeerd Primair Onderwijs, Vereniging voor................... 33; 38

Gerhard, A.H.............................................................................. 44; 67

Gerrit Rietveld Academie .................................................... 32; 37; 93

Gerrit Rietveld Academie, Stichting .......................................... 32; 37

GG&GD........................................................................................... 15

GGZ Buitenamstel (jeugd en jongeren 0 tot 23 jaar) ....................... 15

Globe, De................................................................................... 40; 60

Goeman Borgesius..................................................................... 40; 56

Grafisch Lyceum Amsterdam .................................................... 74; 80

Grafische en communicatie opleidingen grafisch lyceum

Amsterdam, Stichting voor ........................................ 32; 38

Index

Groote I, Geert ...........................................................................41; 52

Groote II, Geert..........................................................................41; 68

Guyot Onderwijs Noord Holland, Instituut................................32; 38

H

Heldring, O.G. (so/vso)..............................................................45; 57

Henricus, St................................................................................43; 56

Hermus, Mgr..............................................................................45; 64

Hervormd Lyceum West, Het ....................................................74; 80

Hervormd Lyceum Zuid.............................................................74; 81

Hildebrand-van Loon .................................................................42; 52

Hindoe Onderwijs, Stichting......................................................33; 37

Hoger Technisch Instituut (HTI) Amsterdam, Stichting ..................92

Hogeschool INHOLLAND Diemen.................................................92

Hogeschool IPABO..............................................................34; 37; 92

Hogeschool IPABO Amsterdam/Alkmaar .......................................92

Hogeschool van Amsterdam ..............................32; 37; 90; 91; 92; 95

Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam............32; 37; 90

Holendrecht................................................................................40; 71

Hoogland, Pieter ........................................................................44; 69

Horizon, De................................................................................40; 60

Houte, Prof. Dr. I.C. van ............................................................44; 72

Hout-en Meubilerings College vesting Amsterdam ...................74; 81

Huibers, Bisschop ......................................................................43; 63

Huiswerkklassen ..............................................................................22

Huizinga.....................................................................................40; 63

Humanistisch vormingsonderwijs ....................................................15

I

IBOS, Inst. voor begeleiding, beroepskeuze,

bedrijven, onderwijs & schooladvies ....................................15

Ichthus........................................................................................43; 60

Iedersland...................................................................................44; 61

Ignatiusgymnasium, St...............................................................74; 81

IJdoorn .......................................................................................40; 48

IJplein ........................................................................................40; 48

IKOS-Amsterdam ............................................................................15

Immanuel ...................................................................................43; 56

Informatie Beheer Groep..................................................................15

Inholland , Stichting voor Hoger Onderwijs ..............................34; 37

Instituut Collectie Nederland ...........................................................92

Insulinde.....................................................................................43; 66

Interconfessionele Scholengroep Amsterdam, Stichting............34; 37

Islamitisch College Amsterdam .................................................74; 81

Islamitisch Onderwijs, Stichting IQRA......................................34; 37

Islamitisch Voortgezet Onderwijs Amsterdam en

Omstreken, Stichting................................................34; 38

Islamitische Basisscholen Amsterdam, Stichting (S.I.B.A.) ......34; 37

Islamitische School Amsterdam, Stichting.................................34; 37

Islamitische School El-Amal, Stichting .....................................34; 37

J

Jan, St.........................................................................................43; 55

Japanese School of Amsterdam, The, Stichting .........................41; 63

Jellinek Preventie & Consultancy ....................................................15

Jetses, Cornelis...........................................................................40; 71

Jeugdtandverzorging, Stichting Regionale Instelling voor

jeugdtandverzorging......................................15

Johannesschool ..........................................................................43; 60

Jongh, Mr. G.T.J. de...................................................................44; 61

Joodse Kindergemeenschap Cheider, Stichting..........................34; 38

Joodse Scholengemeenschap, Stichting(J.B.O.).........................34; 37

Jozef, St......................................................................................43; 68

99


100

K

Kaap, De .................................................................................... 40; 58

Kade, De .................................................................................... 44; 56

Katholiek Basisonderwijs Amsterdam Nieuw-West, Stichting.. 36; 37

Katholieke Basisscholen Amsterdam, Stichting......................... 36; 38

Kinderboom, De......................................................................... 43; 49

Kinderdagverblijven ........................................................................ 24

King, Martin Luther School ....................................................... 43; 62

Kingma (vso) ............................................................................. 44; 50

Kinkerhoek, De.......................................................................... 40; 62

Klaverblad.................................................................................. 42; 71

Kleine Prins, De......................................................................... 45; 55

Kleine Reus, de.................................................................... 28; 40; 46

Klimop, de ................................................................................. 40; 49

Knotwilg .................................................................................... 42; 71

Koetsveld, Van........................................................................... 44; 59

Koggeschip, t ............................................................................. 43; 56

Kraal, De.................................................................................... 40; 58

Kraanvogel, De .......................................................................... 43; 58

Kraemer, Prof. Dr. H.................................................................. 43; 60

Kramer, Dr. Rijk ........................................................................ 43; 65

Krijtmolen, De ........................................................................... 40; 49

Kruispunt ................................................................................... 42; 71

Kruispunt, locatie de Praatpaal .................................................. 42; 71

Kunstweb, Stichting......................................................................... 15

Kweekschool voor Vroedvrouwen Amsterdam ............................... 93

L

Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).................................. 15

Landelijke Oudervereniging voor Bijzonder Onderwijs op

algemene grondslag......................................................... 15

Laudy, Alphons (so)................................................................... 45; 61

Laudy, Alphons(vso).................................................................. 45; 69

Lidwina, St................................................................................. 43; 58

Linnaeus..................................................................................... 40; 58

Lukas, St. ................................................................................... 43; 60

M

Maes, Nicolaas........................................................................... 40; 52

Maimonides, Joodse Scholengemeenschap................................ 74; 81

Marcanti College.................................................................. 74; 80; 81

Marwo, Stichting ............................................................................. 16

Meander ..................................................................................... 44; 69

Meent, De .................................................................................. 40; 71

Meer, De .................................................................................... 40; 58

Mentrum (afdeling Jeugd en Jong Volwassenen) ............................ 16

Meren, de afd. jeugd. ....................................................................... 16

Merkelbach ................................................................................ 40; 68

Mijlpaal, De ............................................................................... 43; 63

Mobiel........................................................................................ 42; 71

Monnickendam .......................................................................... 74; 79

Montessori Scholengemeenschap Amsterdam Centraal bureau....... 81

Montessori Scholengemeenschap Amsterdam,

Amstellyceum .......................................................... 75; 81

Montessori Scholengemeenschap Amsterdam,

Montessori college Oost.......................................... 75; 81

Montessori Scholengemeenschap Amsterdam,

Montessori Lyceum Amsterdam .............................. 75; 81

Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, Stichting........... 32; 37

Montessori Scholengemeenschap Amsterdam,IVKO ................ 75; 82

Montessori School Westelijke Eilanden, Stichting .................... 32; 37

Montessori School, De Amsterdamse ........................................ 41; 52

Montessorischool, 1e ................................................................. 40; 52

Montessorischool, 2e ................................................................. 40; 62

Montessorischool, 4e ................................................................. 40; 58

Index

Montessorischool, 5e .................................................................40; 59

Montessorischool, 6e .................................................................40; 68

Montessorischool, 7e .................................................................40; 63

Montessorischool, 8e .................................................................40; 66

Montessorischool, 9e .................................................................40; 52

Montessorischool, 10e ...............................................................40; 55

Montessorischool, 12e ...............................................................40; 68

Montessorischool, 13e ...............................................................40; 71

Montessorischool, 14e ...............................................................40; 46

Montessorischool, 15e ...............................................................40; 69

Montessorischool, 16e ...............................................................40; 71

Montessorischool, Boven `t IJ....................................................41; 49

Montessorischool, Buitenveldertse ............................................41; 69

Montessorischool, De Eilanden..................................................41; 46

Montessorischool, Osdorpse De.................................................41; 60

Morgenster, De ..........................................................................42; 71

Mozaïek, Het..............................................................................42; 52

Multatuli.....................................................................................41; 54

Muziekschool Amsterdam, Stichting .........................................32; 37

Mytyl-Tyltylschool, de...............................................................44; 72

N

Narcis-Querido...........................................................................41; 54

Naschoolseopvang ...........................................................................28

Natuur en Milieu Educatie Centrum , Amsterdams .........................16

Nederlandse Dalton Vereniging.......................................................16

Nederlandse Islamitische scholen, Stichting ..............................34; 37

Nederlandse Katholieke Oudervereniging (NKO) ...........................16

Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) ...................................16

Nellestein .............................................................................29; 41; 71

Nicolaas Lyceum, Sint ...............................................................75; 82

Nieuwe School, Stichting de..........................................32; 38; 75; 82

Nieuwe Schoolvereniging Vrijschool, Stichting ........................32; 38

Nieuw-West Sg. .........................................................................75; 82

Nieuw-West Sg. Calvijn.............................................................75; 82

Nieuw-West Sg. Comenius Lyceum ..........................................75; 82

Nieuw-West Sg. Iedersland........................................................75; 82

Nieuw-West Sg. Junior College West........................................75; 82

Nieuw-West Sg. Meridiaan college............................................75; 82

Nieuw-West Sg. Technisch College (TeC West) .......................75; 82

Noordmans, Dr. O......................................................................43; 56

Noteboomschool, W.B...............................................................44; 59

Notenkraker, De.........................................................................41; 52

Nova College .......................................................................75; 80; 83

O

Octant, Advies bij Opleiding en Beroep ..........................................16

Oecumenisch Speciaal Onderwijs, Stichting voor. Kolom.........34; 38

Olympia ...............................................................................29; 41; 52

Olympus.....................................................................................41; 66

Ondersteuning Onderwijs Zieke leerlingen......................................16

Onderwijs aan Zieke Kinderen, Stichting ........................................32

Onderwijsmediatheekdienst .............................................................16

Onderwijstelefoon............................................................................17

Onze Wereld ..............................................................................42; 71

Oost/Zuidoost Sg. ......................................................................75; 83

Oost/Zuidoost Sg. Augustinus College ......................................75; 83

Oost/Zuidoost Sg. College de Hof .............................................75; 83

Oost/Zuidoost Sg.College de Meer ............................................75; 83

Oost/Zuidoost Sg.Pieter Nieuwland College..............................75; 83

Oostelijke Eilanden....................................................................41; 46

Open Schoolgemeenschap Bijlmer ................................31; 37; 75; 83

Open Schoolgemeenschap Bijlmer,

Commissie van bestuur voor de ........................................31; 37

Open Universiteit Nederland studiecentrum Amsterdam.................93

Openbaar Onderwijs, Afdeling Amsterdam van de


Vereniging voor .............................................................. 17

Openluchtscholen voor het gezonde kind, Stichting voor.......... 32; 37

Openluchtschool, Eerste voor het Gezonde Kind....................... 41; 52

Openluchtschool, Tweede voor het Gezonde Kind.................... 41; 69

Opvang Leerplichtige Nieuwkomers in de regio

Amsterdam, Stichting voor ................................................. 17

Oranje-Nassau............................................................................ 43; 49

Ouder Belangen Organisatie ............................................................ 17

P

Paedologisch Instituut, Stichting het.......................................... 35; 38

Paré, Ru...................................................................................... 41; 63

Parel........................................................................................... 41; 46

Parnassia, Praktijkschool ........................................................... 75; 83

Paulus, St. ......................................................................43; 44; 52; 60

Paulusschool .............................................................................. 42; 54

Pedologisch Instituut (Gemeentelijk)............................................... 17

Peetersschool .................................................................36; 38; 43; 52

Peetersschool, Schoolverening................................................... 36; 38

Peuterspeelzalen............................................................................... 26

PI Duivendrecht ............................................................................... 17

Piet Hein .......................................................................................... 67

Piramide, De .............................................................................. 41; 49

Platoschool.....................................................................32; 37; 41; 69

Platoschool, Stichting ................................................................ 32; 37

Plein, Het ................................................................................... 75; 83

Polsstok...................................................................................... 42; 71

Pool, De ..................................................................................... 43; 46

Poolster, De................................................................................ 41; 49

Poort, De (svo)........................................................................... 75; 83

Pro Rege..................................................................................... 43; 64

Protestants-Christelijk Basisonderwijs te

Amsterdam-West, Vereniging voor.......................... 35; 37

Protestants-Christelijk en Oecumenisch Onderwijs

Amsterdam, Stichting............................................... 34; 37

Punt, De ..................................................................................... 41; 61

R

Raad voor de Kinderbescherming.................................................... 17

Regenboog, De........................................................................... 43; 72

Reigersbos S.G. Openbare Stichting.......................................... 31; 38

Reigersbos, Scholengemeenschap.............................................. 75; 84

Riagg Oost ....................................................................................... 17

Rietlanden, De ........................................................................... 43; 67

Rijkers, Dorus............................................................................ 41; 49

Rivieren, De............................................................................... 43; 69

ROC ASA ................................................................35; 38; 75; 82; 84

ROC van Amsterdam.............................32; 37; 75; 76; 77; 84; 85; 86

Roer, Het.................................................................................... 41; 65

Roos, De .................................................................................... 41; 55

Roozendaal, Alexander .............................................................. 44; 64

Rosa .........................................................................26; 41; 43; 49; 55

Rosa Boekdrukker...................................................................... 41; 55

Rosa, St...................................................................................... 43; 49

Rosj Pina.................................................................................... 42; 69

Rozemarn, De ............................................................................ 41; 72

Ruimte, De................................................................................. 44; 52

Ruyter, Adm. de......................................................................... 43; 55

S

Samenwerkende Christelijke Scholen te

Amsterdam-West, Stichting ............................ 35; 38

Sandberg Instituut............................................................................ 93

Santenkraam .............................................................................. 42; 72

Index

Satelliet, De................................................................................43; 49

Schakel, De ................................................................................41; 72

Schalmei.....................................................................................42; 72

Schmidt, Annie M.G. .................................................................41; 62

Schoolraden Katholieke Schoolraad Amsterdam .............................17

Schoolraden: Rayon-Schoolraad voor Prot. Christ.

Onderwijs in het Rayon Amterdam ............................17

Schreuder, Instituut........................................................27; 29; 43; 52

Schooltuinen ....................................................................................22

Seminarium voor Orthopedagogiek .................................................93

Shri Laksmi................................................................................42; 72

Sirius, Onderwijsbureau en Bestuurscommissie ........................31; 37

Slootermeer................................................................................41; 56

Spaarndammer, De.....................................................................41; 65

Spectrum, Het ............................................................................44; 59

Spinozalyceum Daltonscholengemeenschap..............................77; 86

Sporthallen.......................................................................................18

Sportparken......................................................................................19

Sweelinck...................................................................................33; 38

Sweelinck Conservatorium Amsterdam, Stichting.....................33; 38

T

Tamboerijn, De ..........................................................................41; 72

Technika 10 Amsterdam ..................................................................17

Technisch College West (TeC-West)........................................77; 86

The British School of Amsterdam, Vereniging..........................33; 38

Thijssen, Theo............................................................................41; 46

Timotheusschool........................................................................43; 56

Tobiasschool Amsterdam...............................................33; 38; 44; 53

Tobiasschool Amsterdam, Stichting...........................................33; 38

Troelstra, Pieter Jelles................................................................41; 56

Tulip Gakuen School, Stg. .........................................................41; 69

Turks Onderwijs Centrum (STOC), Stichting..................................17

Twiske........................................................................................41; 49

U

Uilenspiegel, Tijl........................................................................41; 54

Universiteit van Amsterdam ......................................................11; 93

Universum......................................................................44; 49; 77; 86

V

V.O. Amsterdam Zuid, Stichting ...............................................36; 38

Valentijn.....................................................................................43; 67

Veerschool, Dr. M.B. van `t.......................................................42; 56

Vier Windstreken, De ................................................................41; 49

Vijzelmolen, De .........................................................................41; 72

Vinci da, Leonardo.....................................................................41; 62

Visio Land Stg. Ond. Slechtzienden en Blinden ........................33; 38

Visser `t Hooft, Dr. W.A............................................................43; 61

Visser, Dr. J.Th. de ....................................................................43; 55

Vlaamse Reus, De......................................................................41; 64

Vlugt, Burgemeester De.............................................................41; 56

Vogelnest, Het............................................................................41; 49

Volksgezondheid, Inspectie .............................................................17

Volksuniversiteit, Stichting..............................................................33

Voortgezet onderwijs te Amsterdam, Stichting voor .................33; 37

Voorthuijsen, Dr. A. van ............................................................44; 56

Vossiusgymnasium ....................................................................77; 86

Vrij, Cornelis..............................................................................42; 52

Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs

Noord Holland, Stichting ..................................................33; 38

Vrije Universiteit .............................................................................93

VU-medisch centrum afd. 10 Oost...................................................16

101


102

W

Waaier, De ................................................................................. 43; 67

Watergraafsmeerse Schoolvereniging............................33; 38; 42; 59

Waterink, Prof............................................................................ 45; 53

Waterkant, De ............................................................................ 41; 62

Weidevogel, De ......................................................................... 41; 49

Wellant,, Stichting ..................................................................... 33; 38

Wellantcollege Linnaeus............................................................ 77; 86

Wellantcollege VMBO Sloten Amsterdam................................ 77; 86

Werkruimte, De (vso) ..................................44; 45; 47; 50; 57; 67; 72

Wespennest, Het ........................................................................ 43; 49

Westerpark....................................................................................... 65

Westerweel, Joop....................................................................... 41; 55

Wetering, De (vso)..................................................................... 44; 69

Wijde Wereld AZC, De ................................................................... 54

Aan: Dienst Welzijn Amsterdam

Afd. OJE (scholengids)

Kamer 2070

Postbus 1840

1000 BV Amsterdam

Index

Voorbeeld wijziging scholengids

blz. betreft: oud: nieuw:

10 Basisschool Voorbeeldig Karrenpad 24 Bloempad 43

1200 VB Amsterdam 1205 AV

Willemspark Schoolvereniging..................................................42; 52

Willemspark, Schoolvereniging.................................................33; 37

Wiltzangh, De ............................................................................43; 54

Winkler ......................................................................................44; 62

Wissel, De..................................................................................77; 87

Witte Olifant, De........................................................................41; 47

Woudsmaschool, Jan..................................................................43; 72

Z

Zelfstandige Gymnasia, Openbare Stichting..............................31; 37

Zeppelin, De...............................................................................44; 50

Zevensprong, De........................................................................42; 64

Zieke Kinderen, Stichting Onderwijs aan ........................................18

Zwembaden…………………………………………………………21

Ook kunnen wijzigingen per fax 020 – 552 20 55 of

email H.van.Veen@DWA.Amsterdam.nl / A.Walther@DWA.Amsterdam.nl

worden doorgegeven


Notities

103


104

Notities


Notities

105


106

Notities


Notities

107


108

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!