Eisen accreditatie bij- en nascholing - Landelijke Vereniging van ...

lvvv.nl

Eisen accreditatie bij- en nascholing - Landelijke Vereniging van ...

ACCREDITATIE BIJ- EN NASCHOLING LVV

Datum: 29 april 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs05 1/13


ACCREDITATIE BIJ- EN NASCHOLING LVV

I NLEIDING

Om initieel in aanmerking te komen voor registratie als gecertificeerd vertrouwenpersoon bij de

Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) dient de vertrouwenspersoon een

basisopleiding Vertrouwenspersonen afgerond te hebben bij een opleidingsinstituut dat het keurmerk

‘LVV - basiscursus vertrouwenspersonen’ heeft.

In het document “Keurmerk LVV-Basiscursus Vertrouwenspersonenvan december 2011 van de LVV zijn

de opleidingseisen van een basisopleiding uitgewerkt. De opleiding dient minimaal 6 dagdelen te

beslaan. De opleidingseisen zijn geformuleerd rond de 11 competenties waarover een

vertrouwenspersoon moet beschikken om de drie hoofdtaken te kunnen uitvoeren:

1. Opvang en begeleiding

2. Voorlichting en informeren

3. Gevraagd en ongevraagd adviseren.

Na het volgen van deze basisopleiding ontwikkelt de vertrouwenspersoon zich verder door bij- en

nascholing te volgen. LVV stelt ook aan de bij- en nascholing kwaliteitseisen.

Deze bij- en nascholing (BNS) wordt getoetst op het voldoen aan kwaliteitseisen, alvorens te kunnen

worden geaccepteerd (geaccrediteerd) door de toetsingscommissie van LVV.

De toetsing vindt onafhankelijk plaats en uitdrukkelijk niet door het bestuur van LVV zelf, maar door

deskundigen op inhoud, onderwijskundige aspecten en auditvaardigheid.

In de procedure heeft LVV ervoor gekozen deze eenvoudig te houden, waarbij inhoud prioriteit heeft

en geen onnodige financiële drempels worden opgeworpen voor aanbieders en vertrouwenspersonen.

Er vindt daarom geen weging plaats van de aangemelde trainingsactiviteiten in een puntensysteem.

De eisen aan de cursussen/trainingen zijn aangegeven in het accreditatieschema bij- en nascholing

Vertrouwenspersonen, de werkwijze voor aanbieders om de training te laten accrediteren in de

procedure ‘accreditatie nascholing LVV’

De wijze waarop registratie hiervan plaatsvindt voor de vertrouwenspersoon is te vinden in de

procedure ‘behoud certificering LVV Vertrouwenspersoon’

In dit document wordt beschreven waar de opleidingsinstituten (aanbieders)aan moeten voldoen om

hun nascholingsactiviteit te laten accrediteren door LVV, en wat zij daarvoor moeten doen.

Achtereenvolgens worden beschreven:

• welke uitgangspunten bij het formuleren van de accreditatie-eisen worden benoemd;

• om welke nascholingsactiviteiten het gaat;

• de werkwijze voor aanbieders om in aanmerking te komen voor accreditatie;

• werkwijze en samenstelling van de toetsingscommissie;

• het toetsingsschema.

In de bijlage staat de vragenlijst opgenomen die het opleidingsinstituut invult om in aanmerking te

komen voor accreditatie van de nascholingsactiviteit.

UITGANGSPUNTEN EN DOEL CERTIFICERING VERTROUWENSPERSOON

Vanaf de initiële basisopleiding en de eerste registratie als gecertificeerd vertrouwenspersoon start een

cyclus van steeds twee jaar, waarbinnen een vertrouwenspersoon op de drie onderscheiden taken

‘onderhoud’ dient te plegen van de eigen kennis en kunde van het werk als vertrouwenspersoon voor

het behoud van de certificering.

Nascholing is nodig om elementen uit de basisopleiding op te frissen, kennis te actualiseren, nieuwe

inzichten op te doen en juridische vaardigheden te vergroten. Thema’s die in de bijscholing aan de

orde zouden kunnen komen zijn: presenteren, herkennen van mishandeling, misbruik en verregaande

pesterijen en beleidsadvisering.

Datum: 29 april 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs05 2/13


Verdere verdieping en verbreding van het werk als vertrouwenspersoon vindt plaats door de ervaringen

die men heeft opgedaan met elkaar te delen in intervisiegroepen.

Uiteindelijk doel is dat de vertrouwenspersoon blijft voldoen aan het door LVV opgestelde

competentieprofiel Vertrouwenspersoon. Hiervoor is het nodig dat de kennis en vaardigheden van de

vertrouwenspersoon zich na het volgen van de basisopleiding blijven ontwikkelen en de

vertrouwenspersoon functioneert op een niveau waarbij actuele ontwikkelingen actief gevolgd

worden.

VORM BIJ- EN NASCHOLING

De bijscholingsactiviteiten die leden ondernemen om hun certificering te behouden zijn te

onderscheiden in drie vormen van deskundigheidsbevordering:

1. KORTE CURSUS VAN 4 DAGDELEN

Op de drie genoemde hoofdtaken dient een vertrouwenspersoon in de loop van twee jaar

na- en bijscholing te volgen van in totaal minimaal 4 dagdelen 1 . De intentie is dat

vertrouwenspersonen zich blijven ontwikkelen op de drie hoofdtaken van de vertrouwenspersoon. De te

volgen cursusonderdelen omvatten dan ook in zijn totaliteit de volgende deelaspecten:

* opvang en begeleiding;

* voorlichting en informeren;

* gevraagd en ongevraagd adviseren.

Hierbij kan gedacht worden aan een verhouding tussen deze aspecten van 2;1;1

2. INTERVISIE.

De LVV stelt voor het behoud van de certificering intervisie verplicht. Het minimum is twee intervisie

bijeenkomsten per jaar (2 maal 2 uur contacttijd).

Intervisie is een effectieve methode om te reflecteren aan het eigen handelen als

vertrouwenspersoon en te leren van de collega Vertrouwenspersonen. En aldus te werken

aan verdieping en verbreding van de kennis en kunde van een vertrouwenspersoon, c.q.

aan voortdurende professionalisering.

De LVV neemt het initiatief om – zo mogelijk per regio – informatiebijeenkomsten over intervisie te gaan

organiseren voor vertrouwenspersonen. In deze bijeenkomsten wordt voorlichting gegeven over: wat

intervisie voor vertrouwenspersonen betekent, hoe hieraan inhoud gegeven kan worden en er wordt

tevens een handreiking ter ondersteuning geboden.

Na deze bijeenkomsten kunnen deelnemers besluiten of en op welke wijze zij deel willen nemen aan

een intervisiegroep, zelfstandig, via LVV of anderszins.

De LVV zal intervisiebegeleiders opleiden die een startende intervisiegroep kunnen begeleiden en zich

kan terugtrekken zodra een groep zelfstandig verder kan gaan.

De nadere concretisering van de opzet van intervisie zal aan de orde komen in een aparte

themamiddag van de LVV.

Een aantal aanbieders van de basisopleiding heeft in het ‘nazorgtraject’ gedurende een langere

periode intervisie opgenomen.

De eisen aan intervisie en de wijze van registratie zijn beschreven in de procedure ‘behoud certificering

LVV Vertrouwenspersoon’.

3. EXTRA ACTIVITEITEN LOS VAN HET GESTELDE ONDER DE PUNTEN 1 EN 2 HIERVOOR.

Hieronder valt het eenmalig bezoeken van een congres of bijeenkomst, lezen van vakliteratuur, elkaar

adviseren en informeren via social media, enz enz.

Deze vorm vanbijhouden van het vak’ wordt sterk aanbevolen door LVV, maar wordt niet

opgenomen in de accreditatie. De reden hiervoor is pragmatisch. Opname binnen de accreditatie zou

een systeem vereisen van weging (punten) en gedetailleerde beoordeling, waarvoor (financiële)

middelen en mogelijkheden ontbreken.

1 met een dagdeel wordt bedoeld: 3-4 contacturen aaneengesloten. In een trainingsdag kunnen twee

dagdelen worden aangeboden.

Datum: 29 april 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs05 3/13


Een uitzondering wordt gemaakt voor workshops, seminars of conferenties die vanuit het oogpunt van

actualiteit georganiseerd worden. Één van de vier te volgen dagdelen na/bijscholing zoals genoemd

bij 1 kan hierdoor vervangen worden. De workshop of seminar moet wel voldoen aan een aantal eisen

genoemd in het schema, en worden aangemeld volgens dezelfde procedure.

NB. Een serie van congressen, workshops etc. die samen voldoen aan de eisen bij categorie 1 en als

geheel worden aangeboden, kunnen door de aanbieder als geheel aangeboden worden voor

accreditatie en moeten voldoen aan de eisen bij 1.

Samengevat: de vertrouwenspersoon volgt in een cyclus van twee jaar:

cursus of training van 4 dagdelen (waarvan 1 kan bestaan uit een workshop/seminar) en intervisie.

Datum: 29 april 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs05 4/13


Accreditatie vindt plaats door:

PROCEDURE ACCREDITATIE NASCHOLING

1. Toetsing van de na- en bijscholingsactiviteit.

Werkwijze:

- De training/cursus/workshop die door het trainings/opleidingsinstituut 2 wordt aangeboden

wordt door LVV getoetst in het kader van behoud certificering Vertrouwenspersoon op basis

van de in het accreditatieschema opgenomen criteria.

- De aanbieder meldt de cursus/training digitaal aan onder vermelding van naam van de

training/cursus, aantal dagdelen, contactgegevens aanbieder bij het Keurmerkinstituut via

productdienst@keurmerk.nl De aanbieder kan de training aanmelden voor accreditatie

voordat de training is uitgevoerd, door een mailbericht naar het hiervoor genoemde adres.

Ook achteraf kan aangemeld worden. Het Keurmerkinstituut stuurt een offerte voorstel voor de

accreditatietoetsing.

- De aanbieder vult een vragenlijst in en stuurt documenten (digitaal) op naar het

Keurmerkinstituut (productdienst@keurmerk.nl), waarmee aangetoond kan worden dat aan de

criteria voldaan wordt. De aanbieder stuurt deze gegevens als één geheel op (dus niet in

delen). De getekende offerte dienst ook naar het Keurmerkinstituut te worden verzonden voor

opdrachtverlening.

- Alleen compleet ingevulde vragenlijsten en documenten worden in behandeling genomen

door de toetsingscommissie.

- Toetsing vindt plaats door de zgn toetsingscommissie nadat de training is uitgevoerd en de

vragenlijst volledig ingevuld is ontvangen met bijbehorende documentatie.

- De commissie komt drie maal per jaar bijeen, de datums van de bijeenkomsten worden door

LVV op website van LVV bekend gemaakt aan aanbieders. Deze aanbieders kunnen hun

verzoek tot accreditatie digitaal doen met aanleveren van documentatie

- De commissie komt tijdens de commissiebijeenkomst tot een conclusie en bericht hierna de

LVV en aanbieder (via het Keurmerkinstituut) over het resultaat. Bij een eventueel negatief

resultaat is er een herkansingsmogelijkheid tijdens de eerstvolgende vergadering.

- Het opleidingsinstituut ontvangt binnen drie weken na de bijeenkomst van de

toetsingscommissie bericht of de training geaccepteerd is.

- Hierna kan het opleidingsinstituut zelf kenbaar maken aan de deelnemers dat accreditatie een

feit is.

2. Registratie van de training/cursus.

- LVV publiceert de training op haar website als zijnde geaccepteerd binnen 3 weken nadat de

toetsingscommissie de training heeft geaccepteerd

- De accreditatie van de training is twee jaar geldig vanaf de van datum goedkeuring door de

commissie.

3. Bezwaar bij niet-acceptatie

De aanbieder kan bezwaar maken bij niet acceptatie. Hiervoor is het nodig dat aanbieder

aanvullende informatie aanbiedt:

- Argumentatie waarom de training wel aan de criteria voldoet en eventueel aanvullende

documenten waaruit dat blijkt.

2 Hierna te noemen: aanbieder

Datum: 29 april 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs05 5/13


Het bezwaar wordt behandeld in de eerstvolgende commissie-bijeenkomst. Uitslag volgens de

werkwijze bij 1.

- Is de aanbieder het bij opnieuw niet accepteren niet eens met de beslissing van de commissie, dan

gaat de klachtenprocedure LVV in werking.

4. Bezwaar of klachten over de geaccrediteerde training.

- Indien er klachten of bezwaren zijn over de training van andere aanbieders of

vertrouwenspersonen die worden ingediend bij LVV, dan beslist het bestuur van LVV in overleg met

de commissie of accreditatie terecht verleend is. Zo nodig kan de accreditatie worden

ingetrokken.

S AMENSTELLING TOETSINGSCOMMISSIE

De bijscholing, die door trainings- en opleidingsinstituten wordt aangeboden, wordt getoetst

door een toetsingscommissie bestaande uit een auditor/kwaliteitsdeskundige van het

Keurmerkinstituut en 2 deskundigen aan te wijzen door LVV.

- Eisen gesteld aan kwaliteitsdeskundige Keurmerkinstituut: onderwijskundige expertise en

opleidingsachtergrond, bevoegd als auditor.

- Eisen gesteld aan deskundigen: de 2 deskundigen mogen zelf geen aanbieder van trainingen

zijn om onafhankelijkheid te waarborgen. Bovendien moeten zij naar het oordeel van LVV

deskundigheid bezitten om de aangeboden trainingen te beoordelen op inhoud. Dat kan

betekenen dat in voorkomende gevallen specifieke materiedeskundigen worden toegevoegd

om een juiste beoordeling te kunnen doen (denk b.v. aan vereiste juridische kennis).

- De auditor van het Keurmerkinstituut toetst of de training voldoet aan criteria die gelden voor

inrichting van de training en trainer.

- De auditor heeft tevens als specifieke taak om objectiviteit en onafhankelijkheid van de

commissie te bewaken.

- De deskundigen toetsen of de training voldoet aan de inhoudelijke criteria.

- De commissieleden verplichten zich tot geheimhouding van de toetsing en inhoudelijke

informatie van aanbieders. Alleen de informatie die nodig is om acceptatie te

beargumenteren wordt met LVV gecommuniceerd. Aanbieders moeten er van uit kunnen

gaan dat hun commerciële en intellectuele belangen niet geschaad worden.

INTERVISIEGROEPEN, WERKWIJZE EN PROCEDURE REGISTRATIE

Intervisiegroepen wijzen een contactpersoon (= niet begeleider en hoeft ook niet de facilitator

te zijn) aan die zorg draagt voor het opsturen van presentielijsten per intervisiebijeenkomst.

Op de lijst staan vermeld:

- Naam, adres, bedrijf/organisatie waar de vertrouwenspersoon in functie is en het LVV

lidmaatschapsnummer (let op, deze dient overeen te komen met de gegevens die

over de vertrouwenspersoon bekend zijn bij LVV);

- Het thema/probleemstelling van de intervisiebijeenkomst;

- Datum en tijdsduur;

- Naam voorzitter en contactgegevens;

- Korte weergave van de bijeenkomst (half A4) –waarbij gegevens geanonimiseerd

moeten zijn- met motivatie. De intervisie dient in relatie te staan met de drie

hoofdtaken van de vertrouwenspersoon zoals benoemd in het functieprofiel

Vertrouwenspersoon.

LVV registreren deze gegevens per groep en op datum.

Datum: 29 april 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs05 6/13


R EGISTRATIE VAN DE DOOR DE VERTROUWENSPERSOON GEVOLGDE BIJ EN

NASCHOLING

Dit vindt plaats doordat de vertrouwenspersoon deze scholing meldt bij het Keurmerkinstituut (zie

procedure), deze beoordeelt of de gevolgde bijscholing voldoet om de registratie voor

vertrouwenspersoon te behouden.

In 2011 zijn alle LVV-leden in de gelegenheid gesteld zich aan te melden voor certificering als

vertrouwenspersoon. En is aan iedereen die zich gemeld heeft en hiervoor in aanmerking kwam, een

brief gestuurd met de registratie als gecertificeerd vertrouwenspersoon.

Ingangsdatum voor de registratie is gesteld op 01-01-2012 en geldig vooralsnog tot en met

31-12-2014 voor de categorie vertrouwenspersonen die op de eerste datum al geregistreerd waren als

LVV lid.

Voor ‘nieuwe’ vertrouwenspersonen die de basisopleiding volgen geldt dat de twee jaar cyclus ingaat

op het moment van registratie bij LVV.

P ROCEDURE H ERREGISTRATIE

Vertrouwenspersonen melden hun gevolgde bijscholing bij het Keurmerkinstituut door uiterlijk vier

maanden voor het verloop van de registratie de onderstaande documenten digitaal in één mail op te

sturen. Het maildres LVV@keurmerk.nl is hiervoor beschikbaar. Het is noodzakelijk dat in de mail de

naam van de vertrouwenspersoon en het LVV lidmaatschapsnummer worden vermeld. Wanneer de

informatie niet compleet is wordt de aanvraag voor herregistratie niet in behandeling genomen.

- Certificaat korte cursus(sen) zoals genoemd onder 1.

Vertrouwenspersonen kunnen op de site van LVV zien of de gevolgde bijscholing voldoet aan

de voorwaarden van LVV;

- Intervisie: kopie presentielijst (via contactpersoon groep te verkrijgen) van minimaal 4 gevolgde

bijeenkomsten of bewijs van deelname. Minimaal met vermelding van datum, thema en naam

contactpersoon of groep. De intervisiegroep dient aangemeld te zijn bij LVV;

- De vertrouwenspersoon ontvangt zo spoedig mogelijk daarna, maar uiterlijk binnen vier

maanden per mail bericht van herregistratie.

W AT KAN DE VERTROUWENSPERSOON ZELF DOEN? 3

- zelf portfolio bijhouden van gevolgde intervisiebijeenkomsten en scholing;

- altijd certificaat van deelname vragen;

- vooraf nagaan of de training voldoet aan criteria LVV (geaccrediteerd of aangevraagd);

- zelfevaluatie, waarbij vertrouwenspersoon voor zichzelf in beeld brengt waar de te ontwikkelen

competenties liggen.

3 LVV registreert alleen de gevolgde bij en nascholing.

Datum: 29 april 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs05 7/13


Aanbieders van bij en nascholing.

E ISEN AAN BIJ- EN NASCHOLINGSCURSUSSEN

Iedere aanbieder van trainingen kan nascholing verzorgen, mits de training voldoet aan de

accreditatie eisen.

Trainingsinstituten die geaccrediteerd zijn voor de basisopleiding Vertrouwenspersoon worden

aanbevolen door LVV, zij hebben immers blijk gegeven van kennis en ervaring met betrekking tot

scholing voor de functie van vertrouwenspersoon.

E ISEN CURSUS/ TRAINING VAN MINIMAAL 4 DAGDELEN

A. A LGEMEEN

1. De training voldoet naar inzicht van de commissie van deskundigen aan één van beide criteria:

- Actualiteit: de training behandelt één of meer actuele thema’s die van belang zijn voor de

uitoefening van de functie;

- Verdieping: de training biedt verdieping in de competenties van het profiel

vertrouwenspersoon.

2. De training biedt bij- en nascholing op (één of meer van) de drie taakgebieden van de

vertrouwenspersoon: opvang en begeleiding, voorlichting en informeren, gevraagd en

ongevraagd adviseren.

B. I NHOUD TRAINING

1. Er is een beschrijving van de training (minimaal half A4).

2. Er is beargumenteerd op welke competenties van het profiel vertrouwenspersoon nascholing plaats

vindt, de verbinding hiermee wordt beschreven.

3. Er wordt met een curriculum gewerkt voor de training.

4. Er zijn inhoudelijke eindtermen benoemd bij het betreffende cursusonderdeel.

5. Er is een raamwerk in opbouw en logistiek van de training geformuleerd (dit kan een draaiboek

zijn).

6. De toegepaste werkvormen zijn benoemd en (beknopt) beschreven.

7. Er is literatuur benoemd, gebruikt voor de ontwikkeling van de training.

8. Er is een naslagwerk met actuele informatie en/of een reader aanwezig en beschikbaar voor

deelnemers.

Datum: 29 april 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs05 8/13


C. D EELNEMERS

9. Het minimum en maximum aantal deelnemers is vastgelegd, deze zijn passend bij aard en

onderwerp van de training.

10. De studiebelasting voor deelnemers is benoemd, de verhouding voorbereiding, praktijkopdrachten

en training is benoemd. Het aantal contacturen is minimaal 4 dagdelen van 3 uur.

11. De (wijze van en inhoud van) toetsing en huiswerkopdrachten zijn beschreven en kenbaar

gemaakt aan de deelnemers.

12. Deelnemers zijn 100 % aanwezig (presentielijst).

13. Er wordt een certificaat van deelname verstrekt waarop de behandelde onderwerpen uit de

training vermeld staan.

D. K WALITEIT TRAINING

1. Er vindt evaluatie plaats, minimaal op basis van de eindtermen bij de deelnemers, hiervan

E. T RAINER

is een samenvatting gemaakt die door de aanbieder wordt ingestuurd.

1. De trainer heeft minimaal hbo werk- en denkniveau.

2. De trainer heeft aantoonbare trainingservaring.

3. De trainer beschikt over didactische vaardigheden, kan diversiteit in werkvormen

toepassen.

4. De trainer beschikt aantoonbaar over ervaring en deskundigheid als het gaat om de

functie van vertrouwenspersoon.

5. De trainer moet zich kunnen verplaatsen in de branche waar vertrouwenspersonen in

opereren.

6. De trainer voldoet aan de eisen “beroepscode trainers”.

Toelichting: dit kan door bijvoorbeeld lid te zijn van een beroepsvereniging of aantoonbaar voldoen

aan eisen van opleidingsinstituut m.b.t. integriteit, geheimhouding en bejegening 4

7. De trainer laat zich desgewenst beoordelen door het opleidingsinstituut of LVV

4 Zie voor voorbeeld de beroepscode van NVO2

Datum: 29 april 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs05 9/13


VRAGENLIJST VOOR AANBIEDERS VAN TRAININGEN AAN BIJ- EN

NASCHOLING LVV

Iedere aanbieder van trainingen kan nascholing verzorgen, mits de training voldoet aan de

accreditatie-eisen. Voor de uitgangspunten en soort training die u kunt aanmelden, zie de notitie ‘eisen

accreditatie nascholing LVV’.

Nb: uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld door de toetsingscommissie, en worden alleen

gebruikt om te kunnen beoordelen of u voldoet aan het accreditatieschema bij- en nascholing LVV.

Wij verzoeken u onderstaande vragenlijst digitaal te beantwoorden, en toe te sturen naar

productdienst@keurmerkl.nl

En tegelijkertijd de gevraagde documentatie digitaal mee te sturen).

Uw aanvraag wordt in de eerstvolgende bijeenkomst van de toetsingscommissie in behandeling

genomen.

1. naam van de training:

2. naam aanbieder/trainingsinstituut:

3. adres en contactgegevens:

4. datum en plaats training:

5. naam trainer(s):

6. Het minimum en maximum aantal deelnemers:

7. aantal deelnemers dat de training heeft gevolgd (laatste trainingsgroep):

Datum: 29 april 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs05 10/13


8. De studiebelasting voor deelnemers is (geef hierbij de verhouding

voorbereiding, praktijkopdrachten en training aan):

9. Het aantal contacturen is:

(minimaal 1 van 4 dagdelen van 3 uur, zie accreditatie schema)

10. beschrijving doel van de training en formulering inhoudelijke

eindtermen:

11. beschrijving van de training (min half A4), hieruit moet blijken dat:

a. de training minimaal voldoet aan één van hieronder genoemde criteria:

-actualiteit: de training behandelt een of meer actuele thema’s die van

belang zijn voor de uitoefening van de functie van vertrouwenspersoon

-verdieping: de training biedt verdieping in de competenties van het profiel

van vertrouwenspersoon;

b. de training bij- en nascholing is gericht op een of meer van de drie

taakgebieden van de vertrouwenspersoon: opvang en begeleiding,

voorlichting en informeren, gevraagd en ongevraagd adviseren

12. Kunt u aangeven op welke competenties van het profiel vertrouwenspersoon

de nascholing gericht is? En op welke wijze?

Datum: 29 april 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs05 11/13


13. Welke huiswerkopdrachten zijn gegeven? Is er een toets afgenomen? Geeft u

s.v.p. kort aan wat deze inhoudt:

14. Gegevens van de trainer(s):

• Opleiding en ervaring (beknopt)

Zeg iets over: trainingservaring, didactische vaardigheden, expertise met betrekking

tot functie vertrouwenspersoon, kennis van de branche van deelnemers:

• Is/zijn de trainer(s) verbonden met een beroepsvereniging voor trainers

of past u een gedragscode voor trainers toe? Geef s.v.p. aan hoe en

op welke wijze.

(dit kan door bv lid te zijn van een beroepsvereniging of aantoonbaar voldoen aan

eisen van opleidingsinstituut m.b.t. integriteit, geheimhouding en bejegening)

15. Zijn u of de trainer(s) bereid uw training te latenbijwonen’ door LVV?

Datum: 29 april 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs05 12/13


16. Aan te leveren documenten:

a. Curriculum en/of draaiboek training, of een uitgebreide

programma-beschrijving.

b. Een beschrijving van toegepaste werkvormen.

c. Literatuurlijst, gebruikt voor de ontwikkeling van de training.

d. naslagwerk met actuele informatie over de inhoud en/of

een reader.

e. kopie presentielijst deelnemers (met de handtekening van

de deelnemers).

f. Één Kopie uitgereikt certificaat van deelname waarop de

behandelde onderwerpen uit de training vermeld staan.

g. Een samenvatting van de evaluatie bij deelnemers op

basis van de eindtermen.

Datum: 29 april 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs05 13/13

h.

More magazines by this user
Similar magazines