Eisen accreditatie bij- en nascholing - Landelijke Vereniging van ...

lvvv.nl

Eisen accreditatie bij- en nascholing - Landelijke Vereniging van ...

ACCREDITATIE BIJ- EN NASCHOLING LVV

I NLEIDING

Om initieel in aanmerking te komen voor registratie als gecertificeerd vertrouwenpersoon bij de

Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) dient de vertrouwenspersoon een

basisopleiding Vertrouwenspersonen afgerond te hebben bij een opleidingsinstituut dat het keurmerk

‘LVV - basiscursus vertrouwenspersonen’ heeft.

In het document “Keurmerk LVV-Basiscursus Vertrouwenspersonenvan december 2011 van de LVV zijn

de opleidingseisen van een basisopleiding uitgewerkt. De opleiding dient minimaal 6 dagdelen te

beslaan. De opleidingseisen zijn geformuleerd rond de 11 competenties waarover een

vertrouwenspersoon moet beschikken om de drie hoofdtaken te kunnen uitvoeren:

1. Opvang en begeleiding

2. Voorlichting en informeren

3. Gevraagd en ongevraagd adviseren.

Na het volgen van deze basisopleiding ontwikkelt de vertrouwenspersoon zich verder door bij- en

nascholing te volgen. LVV stelt ook aan de bij- en nascholing kwaliteitseisen.

Deze bij- en nascholing (BNS) wordt getoetst op het voldoen aan kwaliteitseisen, alvorens te kunnen

worden geaccepteerd (geaccrediteerd) door de toetsingscommissie van LVV.

De toetsing vindt onafhankelijk plaats en uitdrukkelijk niet door het bestuur van LVV zelf, maar door

deskundigen op inhoud, onderwijskundige aspecten en auditvaardigheid.

In de procedure heeft LVV ervoor gekozen deze eenvoudig te houden, waarbij inhoud prioriteit heeft

en geen onnodige financiële drempels worden opgeworpen voor aanbieders en vertrouwenspersonen.

Er vindt daarom geen weging plaats van de aangemelde trainingsactiviteiten in een puntensysteem.

De eisen aan de cursussen/trainingen zijn aangegeven in het accreditatieschema bij- en nascholing

Vertrouwenspersonen, de werkwijze voor aanbieders om de training te laten accrediteren in de

procedure ‘accreditatie nascholing LVV’

De wijze waarop registratie hiervan plaatsvindt voor de vertrouwenspersoon is te vinden in de

procedure ‘behoud certificering LVV Vertrouwenspersoon’

In dit document wordt beschreven waar de opleidingsinstituten (aanbieders)aan moeten voldoen om

hun nascholingsactiviteit te laten accrediteren door LVV, en wat zij daarvoor moeten doen.

Achtereenvolgens worden beschreven:

• welke uitgangspunten bij het formuleren van de accreditatie-eisen worden benoemd;

• om welke nascholingsactiviteiten het gaat;

• de werkwijze voor aanbieders om in aanmerking te komen voor accreditatie;

• werkwijze en samenstelling van de toetsingscommissie;

• het toetsingsschema.

In de bijlage staat de vragenlijst opgenomen die het opleidingsinstituut invult om in aanmerking te

komen voor accreditatie van de nascholingsactiviteit.

UITGANGSPUNTEN EN DOEL CERTIFICERING VERTROUWENSPERSOON

Vanaf de initiële basisopleiding en de eerste registratie als gecertificeerd vertrouwenspersoon start een

cyclus van steeds twee jaar, waarbinnen een vertrouwenspersoon op de drie onderscheiden taken

‘onderhoud’ dient te plegen van de eigen kennis en kunde van het werk als vertrouwenspersoon voor

het behoud van de certificering.

Nascholing is nodig om elementen uit de basisopleiding op te frissen, kennis te actualiseren, nieuwe

inzichten op te doen en juridische vaardigheden te vergroten. Thema’s die in de bijscholing aan de

orde zouden kunnen komen zijn: presenteren, herkennen van mishandeling, misbruik en verregaande

pesterijen en beleidsadvisering.

Datum: 29 april 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs05 2/13

More magazines by this user
Similar magazines