Eisen accreditatie bij- en nascholing - Landelijke Vereniging van ...

lvvv.nl

Eisen accreditatie bij- en nascholing - Landelijke Vereniging van ...

Verdere verdieping en verbreding van het werk als vertrouwenspersoon vindt plaats door de ervaringen

die men heeft opgedaan met elkaar te delen in intervisiegroepen.

Uiteindelijk doel is dat de vertrouwenspersoon blijft voldoen aan het door LVV opgestelde

competentieprofiel Vertrouwenspersoon. Hiervoor is het nodig dat de kennis en vaardigheden van de

vertrouwenspersoon zich na het volgen van de basisopleiding blijven ontwikkelen en de

vertrouwenspersoon functioneert op een niveau waarbij actuele ontwikkelingen actief gevolgd

worden.

VORM BIJ- EN NASCHOLING

De bijscholingsactiviteiten die leden ondernemen om hun certificering te behouden zijn te

onderscheiden in drie vormen van deskundigheidsbevordering:

1. KORTE CURSUS VAN 4 DAGDELEN

Op de drie genoemde hoofdtaken dient een vertrouwenspersoon in de loop van twee jaar

na- en bijscholing te volgen van in totaal minimaal 4 dagdelen 1 . De intentie is dat

vertrouwenspersonen zich blijven ontwikkelen op de drie hoofdtaken van de vertrouwenspersoon. De te

volgen cursusonderdelen omvatten dan ook in zijn totaliteit de volgende deelaspecten:

* opvang en begeleiding;

* voorlichting en informeren;

* gevraagd en ongevraagd adviseren.

Hierbij kan gedacht worden aan een verhouding tussen deze aspecten van 2;1;1

2. INTERVISIE.

De LVV stelt voor het behoud van de certificering intervisie verplicht. Het minimum is twee intervisie

bijeenkomsten per jaar (2 maal 2 uur contacttijd).

Intervisie is een effectieve methode om te reflecteren aan het eigen handelen als

vertrouwenspersoon en te leren van de collega Vertrouwenspersonen. En aldus te werken

aan verdieping en verbreding van de kennis en kunde van een vertrouwenspersoon, c.q.

aan voortdurende professionalisering.

De LVV neemt het initiatief om – zo mogelijk per regio – informatiebijeenkomsten over intervisie te gaan

organiseren voor vertrouwenspersonen. In deze bijeenkomsten wordt voorlichting gegeven over: wat

intervisie voor vertrouwenspersonen betekent, hoe hieraan inhoud gegeven kan worden en er wordt

tevens een handreiking ter ondersteuning geboden.

Na deze bijeenkomsten kunnen deelnemers besluiten of en op welke wijze zij deel willen nemen aan

een intervisiegroep, zelfstandig, via LVV of anderszins.

De LVV zal intervisiebegeleiders opleiden die een startende intervisiegroep kunnen begeleiden en zich

kan terugtrekken zodra een groep zelfstandig verder kan gaan.

De nadere concretisering van de opzet van intervisie zal aan de orde komen in een aparte

themamiddag van de LVV.

Een aantal aanbieders van de basisopleiding heeft in het ‘nazorgtraject’ gedurende een langere

periode intervisie opgenomen.

De eisen aan intervisie en de wijze van registratie zijn beschreven in de procedure ‘behoud certificering

LVV Vertrouwenspersoon’.

3. EXTRA ACTIVITEITEN LOS VAN HET GESTELDE ONDER DE PUNTEN 1 EN 2 HIERVOOR.

Hieronder valt het eenmalig bezoeken van een congres of bijeenkomst, lezen van vakliteratuur, elkaar

adviseren en informeren via social media, enz enz.

Deze vorm vanbijhouden van het vak’ wordt sterk aanbevolen door LVV, maar wordt niet

opgenomen in de accreditatie. De reden hiervoor is pragmatisch. Opname binnen de accreditatie zou

een systeem vereisen van weging (punten) en gedetailleerde beoordeling, waarvoor (financiële)

middelen en mogelijkheden ontbreken.

1 met een dagdeel wordt bedoeld: 3-4 contacturen aaneengesloten. In een trainingsdag kunnen twee

dagdelen worden aangeboden.

Datum: 29 april 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs05 3/13

More magazines by this user
Similar magazines