Eisen accreditatie bij- en nascholing - Landelijke Vereniging van ...

lvvv.nl

Eisen accreditatie bij- en nascholing - Landelijke Vereniging van ...

Accreditatie vindt plaats door:

PROCEDURE ACCREDITATIE NASCHOLING

1. Toetsing van de na- en bijscholingsactiviteit.

Werkwijze:

- De training/cursus/workshop die door het trainings/opleidingsinstituut 2 wordt aangeboden

wordt door LVV getoetst in het kader van behoud certificering Vertrouwenspersoon op basis

van de in het accreditatieschema opgenomen criteria.

- De aanbieder meldt de cursus/training digitaal aan onder vermelding van naam van de

training/cursus, aantal dagdelen, contactgegevens aanbieder bij het Keurmerkinstituut via

productdienst@keurmerk.nl De aanbieder kan de training aanmelden voor accreditatie

voordat de training is uitgevoerd, door een mailbericht naar het hiervoor genoemde adres.

Ook achteraf kan aangemeld worden. Het Keurmerkinstituut stuurt een offerte voorstel voor de

accreditatietoetsing.

- De aanbieder vult een vragenlijst in en stuurt documenten (digitaal) op naar het

Keurmerkinstituut (productdienst@keurmerk.nl), waarmee aangetoond kan worden dat aan de

criteria voldaan wordt. De aanbieder stuurt deze gegevens als één geheel op (dus niet in

delen). De getekende offerte dienst ook naar het Keurmerkinstituut te worden verzonden voor

opdrachtverlening.

- Alleen compleet ingevulde vragenlijsten en documenten worden in behandeling genomen

door de toetsingscommissie.

- Toetsing vindt plaats door de zgn toetsingscommissie nadat de training is uitgevoerd en de

vragenlijst volledig ingevuld is ontvangen met bijbehorende documentatie.

- De commissie komt drie maal per jaar bijeen, de datums van de bijeenkomsten worden door

LVV op website van LVV bekend gemaakt aan aanbieders. Deze aanbieders kunnen hun

verzoek tot accreditatie digitaal doen met aanleveren van documentatie

- De commissie komt tijdens de commissiebijeenkomst tot een conclusie en bericht hierna de

LVV en aanbieder (via het Keurmerkinstituut) over het resultaat. Bij een eventueel negatief

resultaat is er een herkansingsmogelijkheid tijdens de eerstvolgende vergadering.

- Het opleidingsinstituut ontvangt binnen drie weken na de bijeenkomst van de

toetsingscommissie bericht of de training geaccepteerd is.

- Hierna kan het opleidingsinstituut zelf kenbaar maken aan de deelnemers dat accreditatie een

feit is.

2. Registratie van de training/cursus.

- LVV publiceert de training op haar website als zijnde geaccepteerd binnen 3 weken nadat de

toetsingscommissie de training heeft geaccepteerd

- De accreditatie van de training is twee jaar geldig vanaf de van datum goedkeuring door de

commissie.

3. Bezwaar bij niet-acceptatie

De aanbieder kan bezwaar maken bij niet acceptatie. Hiervoor is het nodig dat aanbieder

aanvullende informatie aanbiedt:

- Argumentatie waarom de training wel aan de criteria voldoet en eventueel aanvullende

documenten waaruit dat blijkt.

2 Hierna te noemen: aanbieder

Datum: 29 april 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs05 5/13

More magazines by this user
Similar magazines