Eisen accreditatie bij- en nascholing - Landelijke Vereniging van ...

lvvv.nl

Eisen accreditatie bij- en nascholing - Landelijke Vereniging van ...

Het bezwaar wordt behandeld in de eerstvolgende commissie-bijeenkomst. Uitslag volgens de

werkwijze bij 1.

- Is de aanbieder het bij opnieuw niet accepteren niet eens met de beslissing van de commissie, dan

gaat de klachtenprocedure LVV in werking.

4. Bezwaar of klachten over de geaccrediteerde training.

- Indien er klachten of bezwaren zijn over de training van andere aanbieders of

vertrouwenspersonen die worden ingediend bij LVV, dan beslist het bestuur van LVV in overleg met

de commissie of accreditatie terecht verleend is. Zo nodig kan de accreditatie worden

ingetrokken.

S AMENSTELLING TOETSINGSCOMMISSIE

De bijscholing, die door trainings- en opleidingsinstituten wordt aangeboden, wordt getoetst

door een toetsingscommissie bestaande uit een auditor/kwaliteitsdeskundige van het

Keurmerkinstituut en 2 deskundigen aan te wijzen door LVV.

- Eisen gesteld aan kwaliteitsdeskundige Keurmerkinstituut: onderwijskundige expertise en

opleidingsachtergrond, bevoegd als auditor.

- Eisen gesteld aan deskundigen: de 2 deskundigen mogen zelf geen aanbieder van trainingen

zijn om onafhankelijkheid te waarborgen. Bovendien moeten zij naar het oordeel van LVV

deskundigheid bezitten om de aangeboden trainingen te beoordelen op inhoud. Dat kan

betekenen dat in voorkomende gevallen specifieke materiedeskundigen worden toegevoegd

om een juiste beoordeling te kunnen doen (denk b.v. aan vereiste juridische kennis).

- De auditor van het Keurmerkinstituut toetst of de training voldoet aan criteria die gelden voor

inrichting van de training en trainer.

- De auditor heeft tevens als specifieke taak om objectiviteit en onafhankelijkheid van de

commissie te bewaken.

- De deskundigen toetsen of de training voldoet aan de inhoudelijke criteria.

- De commissieleden verplichten zich tot geheimhouding van de toetsing en inhoudelijke

informatie van aanbieders. Alleen de informatie die nodig is om acceptatie te

beargumenteren wordt met LVV gecommuniceerd. Aanbieders moeten er van uit kunnen

gaan dat hun commerciële en intellectuele belangen niet geschaad worden.

INTERVISIEGROEPEN, WERKWIJZE EN PROCEDURE REGISTRATIE

Intervisiegroepen wijzen een contactpersoon (= niet begeleider en hoeft ook niet de facilitator

te zijn) aan die zorg draagt voor het opsturen van presentielijsten per intervisiebijeenkomst.

Op de lijst staan vermeld:

- Naam, adres, bedrijf/organisatie waar de vertrouwenspersoon in functie is en het LVV

lidmaatschapsnummer (let op, deze dient overeen te komen met de gegevens die

over de vertrouwenspersoon bekend zijn bij LVV);

- Het thema/probleemstelling van de intervisiebijeenkomst;

- Datum en tijdsduur;

- Naam voorzitter en contactgegevens;

- Korte weergave van de bijeenkomst (half A4) –waarbij gegevens geanonimiseerd

moeten zijn- met motivatie. De intervisie dient in relatie te staan met de drie

hoofdtaken van de vertrouwenspersoon zoals benoemd in het functieprofiel

Vertrouwenspersoon.

LVV registreren deze gegevens per groep en op datum.

Datum: 29 april 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs05 6/13

More magazines by this user
Similar magazines