Eisen accreditatie bij- en nascholing - Landelijke Vereniging van ...

lvvv.nl

Eisen accreditatie bij- en nascholing - Landelijke Vereniging van ...

R EGISTRATIE VAN DE DOOR DE VERTROUWENSPERSOON GEVOLGDE BIJ EN

NASCHOLING

Dit vindt plaats doordat de vertrouwenspersoon deze scholing meldt bij het Keurmerkinstituut (zie

procedure), deze beoordeelt of de gevolgde bijscholing voldoet om de registratie voor

vertrouwenspersoon te behouden.

In 2011 zijn alle LVV-leden in de gelegenheid gesteld zich aan te melden voor certificering als

vertrouwenspersoon. En is aan iedereen die zich gemeld heeft en hiervoor in aanmerking kwam, een

brief gestuurd met de registratie als gecertificeerd vertrouwenspersoon.

Ingangsdatum voor de registratie is gesteld op 01-01-2012 en geldig vooralsnog tot en met

31-12-2014 voor de categorie vertrouwenspersonen die op de eerste datum al geregistreerd waren als

LVV lid.

Voor ‘nieuwe’ vertrouwenspersonen die de basisopleiding volgen geldt dat de twee jaar cyclus ingaat

op het moment van registratie bij LVV.

P ROCEDURE H ERREGISTRATIE

Vertrouwenspersonen melden hun gevolgde bijscholing bij het Keurmerkinstituut door uiterlijk vier

maanden voor het verloop van de registratie de onderstaande documenten digitaal in één mail op te

sturen. Het maildres LVV@keurmerk.nl is hiervoor beschikbaar. Het is noodzakelijk dat in de mail de

naam van de vertrouwenspersoon en het LVV lidmaatschapsnummer worden vermeld. Wanneer de

informatie niet compleet is wordt de aanvraag voor herregistratie niet in behandeling genomen.

- Certificaat korte cursus(sen) zoals genoemd onder 1.

Vertrouwenspersonen kunnen op de site van LVV zien of de gevolgde bijscholing voldoet aan

de voorwaarden van LVV;

- Intervisie: kopie presentielijst (via contactpersoon groep te verkrijgen) van minimaal 4 gevolgde

bijeenkomsten of bewijs van deelname. Minimaal met vermelding van datum, thema en naam

contactpersoon of groep. De intervisiegroep dient aangemeld te zijn bij LVV;

- De vertrouwenspersoon ontvangt zo spoedig mogelijk daarna, maar uiterlijk binnen vier

maanden per mail bericht van herregistratie.

W AT KAN DE VERTROUWENSPERSOON ZELF DOEN? 3

- zelf portfolio bijhouden van gevolgde intervisiebijeenkomsten en scholing;

- altijd certificaat van deelname vragen;

- vooraf nagaan of de training voldoet aan criteria LVV (geaccrediteerd of aangevraagd);

- zelfevaluatie, waarbij vertrouwenspersoon voor zichzelf in beeld brengt waar de te ontwikkelen

competenties liggen.

3 LVV registreert alleen de gevolgde bij en nascholing.

Datum: 29 april 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs05 7/13

More magazines by this user
Similar magazines