BoekVJN2013totaaliDefExemplaarInternetsite

ceesbos

BoekVJN2013totaaliDefExemplaarInternetsite

1 Samenvatting

Utrecht is een groeiende stad, het aantal inwoners en het aantal banen neemt ook in deze tijd van economische krimp

toe, zij het in een lager tempo dan voorheen. Uit de U-Monitor blijkt dat Utrecht het ten opzichte van Nederland en

andere steden nog altijd goed doet, dankzij haar gunstige uitgangspositie: Utrecht is een aantrekkelijke woonstad, is

gunstig gelegen, beschikt over goede verbindingen en heeft een jonge en goed opgeleide bevolking. De gevolgen van

de economische crisis laten zich niettemin steeds sterker zien: in de stagnerende woningmarkt, de oplopende

werkloosheid en de verslechterende inkomenspositie van veel Utrechters. En vanzelfsprekend in de

gemeentebegroting. Verminderde afzetmogelijkheden van nieuwe woningen en kantoren leiden tot tekorten in de

grondexploitaties. Ook voert het Rijk opnieuw flinke bezuinigingen door op het gemeentefonds, naast de kortingen die

gepaard gaan met de decentralisatie van taken in het sociale domein naar de gemeenten.

Wij staan voor een financieel gezonde stad. Daarom leggen wij in deze voorjaarsnota maatregelen voor om de

begroting op orde te houden. Het probleem is structureel grofweg 25 miljoen euro en incidenteel ongeveer 65 miljoen

euro. Grote bedragen, zeker in het licht van de bezuinigingen die wij de afgelopen jaren al hebben doorgevoerd. Ons

uitgangspunt blijft dat we de pijn zo min mogelijk bij de bewoners leggen. Daarom is voor het structurele deel van de

problematiek in eerste instantie naar de gemeentelijke organisatie gekeken. De incidentele problematiek wordt vooral

veroorzaakt door tekorten in de grondexploitaties Leidsche Rijn en Stationsgebied. Wij houden de grondexploitaties op

orde door aanpassingen in de programmering en door het inzetten van incidentele voordelen (het rekeningresultaat

2012 en de lage rente). Voor het opvangen van de rijksbezuinigingen hebben wij de organisatie en de programma's

opnieuw tegen het licht gehouden. Daarbij hebben wij het sociale domein zoveel mogelijk ontzien, gelet op de

onzekerheden die samenhangen met de decentralisaties. Om de sportvoorzieningen op peil te houden wordt van de

sportsector wel een extra bijdrage gevraagd.

Utrecht bespaart en vernieuwt tegelijkertijd. We willen een moderne en slanke gemeentelijke organisatie, die efficiënt

en vraaggericht werkt. Via (e) participatie en co-creatie maken wij gebruik van de kennis en creativiteit van de stad. In

verband met de transities in het sociale domein, maar ook in verband met de voortdurende druk op de budgetten,

blijven wij zoeken naar innovatieve oplossingen. Een eerste resultaat van innovatie is het dynamisch inzamelen van

afval. Dankzij deze nieuwe manier van werken kunnen wij de kosten en daarmee het tarief van de afvalstoffenheffing

met 10% terugbrengen. De andere tarieven nemen met niet meer dan de inflatie toe.

De veranderende wereldeconomie en de economische stagnatie, waarvan het einde nog nauwelijks in zicht is, vragen

om belangrijke keuzes in de ruimtelijke programmering, om Utrecht klaar te maken voor een misschien wel blijvend

veranderde wereld. Vorig jaar is daarom de Nieuwe Ruimtelijke Strategie Utrecht opgesteld, gebaseerd op

afzetverwachtingen, ambities en financiële haalbaarheid. Wij bouwen in deze voorjaarsnota voort op de keuzes die

toen zijn gemaakt. In het ruimtelijke beleid houden wij focus op de ontwikkeling van het Stationsgebied en Leidsche

Rijn, vanuit een zakelijke benadering en het beperken van financiële risico's, rekening houdend met al aangegane

verplichtingen en een kritische benadering van voorgenomen en nieuwe investeringen. Echter de wens en de noodzaak

om deze beleidskeuzes meer diepgaand inhoudelijk te onderbouwen in de Visie 2033 blijft bestaan. Wij maken dit jaar

dan ook een start met dit traject. Daarnaast passen we de ambtelijke organisatie aan de nieuwe situatie aan. Integratie

van de ruimtelijke keten leidt tot een kleinere en flexibelere organisatie die meer is gericht op het faciliteren van

ontwikkelingen.

De drie grote decentralisatie-operaties van Rijk naar gemeenten staan centraal in het sociale domein. De voorbereiding

op de decentralisaties van Awbz en Jeugdzorg is een complex proces, niet in de laatste plaats omdat de beleidsmatige

en financiële kaders van het Rijk nog niet helder zijn en blijven bewegen, bijvoorbeeld naar aanleiding van het recent

gesloten zorgakkoord. Ook over de Participatiewet bestaat veel onduidelijkheid. Als gevolg van het sociaal akkoord

tussen kabinet, werkgevers en vakbonden van april 2013 is de invoeringsdatum in elk geval verschoven van 1 januari

2014 naar 1 januari 2015. Echter de bezuinigingen op de rijksbijdragen blijven gehandhaafd.

Mensen zijn het uitgangspunt bij de vormgeving van de taken die voortvloeien uit de decentralisatie-operaties. Daarom

kijken we ook naar de onderlinge samenhang van de decentralisaties – en de verbinding met andere thema's zoals

passend onderwijs en vernieuwend welzijn. Op basis van de ervaringen tot nu toe, zullen in de uitvoering Buurtteams

een centrale rol spelen. We willen dure, specialistische hulp en zorg zoveel mogelijk vervangen door snel beschikbare,

integrale en goedkopere eerstelijnszorg, zoals de Buurtteams die bieden.

7

More magazines by this user
Similar magazines