STAD TURNHOUT RUP “GALGEBEEK” Voorstudie met ... - LNE.be

lne.be

STAD TURNHOUT RUP “GALGEBEEK” Voorstudie met ... - LNE.be

De invulling van het planonderdeel brengt vergraving met zich mee t.b.v. een beperkte

uitbreiding (48,5 m²) in noordelijke richting in aansluiting met het bestaande gebouw.

Hierdoor zal het aanwezige bodemprofiel onherroepelijk verstoord worden. Aangezien de

bodem echter reeds verstoord is, wordt dit niet als een aanzienlijk negatief effect

beschouwd.

Binnen het plangebied zijn geen bestemmingen gepland die aanleiding kunnen zijn voor

(grootschalige) bodemverontreiniging. Het bodemgebruik zal slechts beperkt wijzigen

aangezien de bestaande toestand bekrachtigd wordt d.m.v. het RUP.

Planonderdeel ‘Woningen’

Het RUP maakt beperkte uitbreidingen mogelijk aan de bestaande, nu nog zonevreemde,

woningen binnen dit planonderdeel. Wanneer dergelijke uitbreidingen gebeuren, zal het

voorkomend bodemprofiel onherroepelijk verstoord worden. Aangezien de uitbreidingen

slechts beperkt zijn (de zone is reeds volgebouwd waardoor er kan slechts 10 à 15%

bebouwde oppervlakte bijkomen) en de bodems niet gevoelig zijn voor verdichting of

profielverstoring, wordt dit niet als een aanzienlijk negatief effect beschouwd.

Ook binnen dit planonderdeel zijn geen bestemmingen gepland die aanleiding kunnen zijn

voor grootschalige bodemverontreiniging.

8.2.4.3 Toetsing t.a.v. het nulalternatief

Indien het plangebied niet ontwikkeld wordt, zal het binnengebied het huidige

bodemgebruik (zonder eventuele uitbreidingen) behouden.

8.2.4.4 Milderende maatregelen

8.2.4.5 Conclusie

Vanuit de discipline bodem worden geen specifieke milderende maatregelen voorgesteld,

op uitzondering van het gebruikelijk vermijden van accidentele vervuiling (bv. lekken)

tijdens bouwwerkzaamheden. Dit kan door regelmatige controle van de gebruikte

machines.

Vanuit de discipline bodem zijn geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten, voor elk van

de besproken planonderdelen.

8.2.5 Discipline Water

8.2.5.1 Referentiesituatie

Zie ook § 7 (watertoets)

Het plangebied situeert zich in het Netebekken binnen het deelbekken van de Boven-Aa.

Op schaal van het volledige plangebied vormt de Galgebeek (2 de categorie waterloop) de

grens tussen woongebied en parkgebied.

1283863007.doc/wsm/nds – Voorstudie en plan-mer-screening 40

RUP Galgebeek - Turnhout februari 2009

More magazines by this user
Similar magazines