STAD TURNHOUT RUP “GALGEBEEK” Voorstudie met ... - LNE.be

lne.be

STAD TURNHOUT RUP “GALGEBEEK” Voorstudie met ... - LNE.be

Door de uitbreiding wordt een extra van 48,5m² (t.o.v. een totale oppervlakte van ca. 2600

m²) omgezet naar verharde oppervlakte, waardoor de infiltratiecapaciteit zal afnemen. Het

planonderdeel is gelegen in een infiltratiegevoelige zone, waardoor bijkomende verharding

noopt tot voorzien van extra buffering. Aangezien in de voorschriften bepalingen werden

opgenomen m.b.t. het gebruik van waterdoorlatende materialen, de bijkomende verharding

slechts een beperkte oppervlakte inneemt, en mits er wordt gehouden aan de geldende

regelgeving m.b.t. infiltratievoorzieningen etc., kan worden aangenomen dat de toename

aan bebouwde oppervlakte geen significante wijziging in de waterhuishouding (infiltratie) zal

veroorzaken. Ook wordt bij de inplanting van de gebouwen een afstand van 5m gevrijwaard

ten opzicht van de zone voor de waterloop.

Het gebied is matig gevoelig voor ingrepen op de grondwaterstroming. Door de zeer

beperkte uitbreiding (48,5m² t.o.v. 2600m²) en het niet voorzien van diepe constructies,

wordt hierop slechts een beperkt negatief effect verwacht.

Planonderdeel ‘Woningen’

Het oostelijk deelgebied wordt via het RUP omgevormd naar woongebied in aansluiting met

het stedelijk gebied. Zowel eengezinswoningen als meergezinswoningen zijn toegelaten. Dit

betekent dat de voormalige zonevreemde woningen (bestemmingswijziging parkgebied

naar woongebied) de kans krijgen om in de toekomst beperkte uitbreidingen te doen.

Hierdoor zal de infiltratiecapaciteit van het gebied echter wel wijzigen t.h.v. een

infiltratiegevoelig gebied. Er wordt in de voorschriften wel vermeld dat de parkeerbehoefte

volledig op eigen terrein moet gebeuren, zodat de uitbreiding aan de gebouwen nog meer

beperkt wordt. Gezien de reeds aanwezige oppervlakte aan verharding (het gebied is reeds

volgebouwd zodat t.a.v. de bestaande situatie nauwelijks iets wijzigt), de regeling m.b.t. het

parkeren en de verplichte groen inrichting van de niet verharde en niet bebouwde delen van

het terrein, worden geen noemenswaardige negatieve effecten m.b.t. infiltratie verwacht.

Een eventuele uitbreiding kan ook effect hebben op de oppervlaktewaterkwaliteit van de

Galgebeek. Aangezien de beek in huidige situatie slechts een gematigde kwaliteit kent

(BBI=4), en in de toekomst een aansluiting op de riolering wordt voorzien, wordt dit niet als

een aanzienlijk negatief effect gezien. Het gebied wordt ook aangeduid als ‘zeer kwetsbaar

gebied’ op de grondwaterkwestbaarheidkaart. Door de verwachte aansluiting op het

rioleringsnet, zal de grondwaterkwaliteit in de toekomst echter wel verbeteren. Ook zijn

geen activiteiten gepland in het gebied die aanleiding kunnen geven tot verontreiniging van

grondwater, waardoor er geen noemenswaardig effect op de grondwaterkwaliteit wordt

verwacht.

Het gebied is matig gevoelig voor ingrepen op de grondwaterstroming. Aangezien geen

diepe constructies voorzien worden, wordt hierop slechts een beperkt negatief effect

verwacht.

8.2.5.3 Toetsing t.a.v. het nulalternatief

Wanneer het plangebied niet ontwikkeld wordt, zal het binnengebied het huidige

bodemgebruik behouden. In deze omstandigheden blijft de infiltratiecapaciteit van het

gebied onveranderd.

8.2.5.4 Milderende maatregelen

Bij de ontwikkeling van het plangebied dient aan de algemene principes van een kwalitatief

waterbeheersingsbeleid (de ‘watertoets’) voldaan te worden. Door de toepassing van de

gewestelijke, stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,

infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afval- en hemelwater,

worden mogelijke effecten op de waterhuishouding op het niveau van de individuele

vergunningen geremedieerd. Voorts zullen volgende milderende maatregelen opgenomen

worden binnen de algemene bepalingen van het RUP:

1283863007.doc/wsm/nds – Voorstudie en plan-mer-screening 43

RUP Galgebeek - Turnhout februari 2009

More magazines by this user
Similar magazines