STAD TURNHOUT RUP “GALGEBEEK” Voorstudie met ... - LNE.be

lne.be

STAD TURNHOUT RUP “GALGEBEEK” Voorstudie met ... - LNE.be

natuurverbinding in het GRS Turnhout en heeft een landschappelijke waarde. Het

restaurant wordt sinds 2004 uitgebaat op de huidige locatie. Het werd ingericht in een villa

die dateert van voor 1962 en waarin zich reeds lange tijd (van ruim voor 1984) een

caféfunctie bevond. De parking voor 18 parkeerplaatsen in de tuin werd vergund in 2004.

Het bedrijf heeft 8 werknemers. Het aantal wekelijkse vervoersbewegingen door klanten

bedraagt ca. 100. Het aantal wekelijkse vervoersbewegingen door werknemers en

leveranciers bedraagt ca. 70.

Het omgevingsgeluid wordt momenteel bepaald door natuurlijke geluiden en op de

achtergrond door verkeersgeluid afkomstig van de Steenweg op Antwerpen en de

Galgenbeekweg.

In uitvoering van de Europese Seveso II-richtlijn werd het aspect veiligheid geïntegreerd in

de procedures met betrekking tot ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke

uitvoeringsplannen.

Conform de wetgeving moet bij het opstellen van ruimtelijke uitvoeringsplannen op alle

niveaus in de toekomst in bepaalde gevallen ook een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR)

worden opgesteld. Een ruimtelijk veiligheidsrapport is “een openbaar document waarin, van

een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan en van de in redelijkerwijze in beschouwing

te nemen alternatieven, een wetenschappelijke beoordeling wordt gegeven van de

geplande ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe of bestaande inrichtingen en hun

omgeving, wanneer de plaats van vestiging ervan of de ontwikkelingen zelf het risico op

een zwaar ongeval kunnen vergroten of de gevolgen ervan ernstiger kunnen maken”.

In of binnen een straal van 2km van het plangebied komen geen bedrijven voor die onder

deze veiligheidsrichtlijn vallen. De opmaak van dit RVR is daarom niet noodzakelijk.

8.2.8.2 Mogelijke effecten

Voor elk planonderdeel worden hierna de mogelijke effecten beschreven m.b.t. de

discipline mens.

Planonderdeel ‘Restaurant’

Horeca

De beperkte uitbreiding is een verplichting om aan de HACCP (Hazard Analysis Critical

Control Points) te voldoen en is noodzakelijk om de uitbating van het restaurant te mogen

verder zetten. Bij stopzetting van het restaurant zouden 8 werknemers hun job verliezen en

het gebouw zijn historische functie als restaurant kwijtspelen.

Door de geplande uitbreidingen zal men twee nieuwe werknemers kunnen aannemen, wat

positief wordt beoordeeld.

Mobiliteit

Als toegang voor de klanten wordt de Steenweg op Antwerpen gebruikt, de leveranciers en

het personeel gebruiken de Galgenbeekweg. Er zijn reeds bezwaren geweest van

bewoners langs de Galgenbeekweg, waar naar verluidt het verkeer van personeel en vooral

leveranciers hinderlijk is. Bij de opmaak van het RUP werd hier maximaal rekening mee

gehouden door de strook openbaar domein langs de Galgenbeekweg als groenzone te

bestemmen opdat het parkeren en leveren volledig op het terrein van het restaurant kan

plaatsvinden en er een betere integratie kan zijn in de groene omgeving (de woonstraat

vormt een poort naar het stadspark).

Er wordt verder geen toename verwacht van het aantal voertuigbewegingen, aangezien de

uitbreiding enkel een keuken, berging en sanitair omvat.

1283863007.doc/wsm/nds – Voorstudie en plan-mer-screening 53

RUP Galgebeek - Turnhout februari 2009

More magazines by this user
Similar magazines