01.06.2013 Views

Aansluitschema Telefonie (1) - Lijbrandt Telecom

Aansluitschema Telefonie (1) - Lijbrandt Telecom

Aansluitschema Telefonie (1) - Lijbrandt Telecom

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Aansluitschema</strong> <strong>Telefonie</strong> (1)<br />

Aansluiten<br />

Om uw telefoon te verbinden met ons netwerk sluit u een telefoonkabel met RJ-11 connector via een verloopstekker<br />

(RJ-10) aan op de TEL1 poort van de Kadaka, zoals hieronder afgebeeld.<br />

Als u meerdere telefoon- en / of faxtoestellen wilt aansluiten kunt u gebruik maken van de TEL2 poort. Deze bevindt<br />

zich rechts naast de TEL1 poort. Hiervoor dient de aansluiting geschikt gemaakt te worden. Neem contact op met<br />

onze klantenservice voor een afspraak indien u dit wenst.<br />

Z.O.Z.


<strong>Aansluitschema</strong> <strong>Telefonie</strong> (2)<br />

Telefoonkabels<br />

Beschikt u over een telefoonkabel met RJ-11 connector (zie onderstaande afbeelding)? In dat geval dient u bij ons<br />

servicepunt een zogenaamde verloopstekker af te halen. Deze stekker vormt de RJ-11 connector om naar een RJ-10<br />

connector, zodat u geen andere kabel hoeft aan te schaffen.<br />

Telefoonkabel met RJ-11 connector<br />

Varkensneus connector<br />

Beschikt u over een zogenaamde ‘varkensneus’ connector, zoals hieronder afgebeeld?<br />

Dan is er waarschijnlijk een mogelijkheid deze los te koppelen van de stekker, zodat u de kabel kunt aansluiten op<br />

onze Kadaka. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient u een nieuwe kabel aan te schaffen bij een speciaalzaak.<br />

RJ-11<br />

Hulp & Ondersteuning<br />

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met onze klantenservice.<br />

U kunt onze klantenservice tijdens kantooruren bereiken via een vaste telefoon op het gratis telefoonnummer<br />

0800 - 8880011 en met een mobiele telefoon op 023 - 8910000.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!