Klik hier om de schoolkeuzegids in te zien - Quadraam

schoolkeuzegids.com

Klik hier om de schoolkeuzegids in te zien - Quadraam

egio arnhem

het voortgezet onderwijs helder in beeld


Voorwoord 2

Het Voortgezet Onderwijs: de feiten op een rij voor

ouders van leerlingen in groep 8 3

Het Voortgezet Onderwijs: ziet er als volgt uit 4

Het Voortgezet Onderwijs: schema 4

Het Voortgezet Onderwijs: anders dan het basisonderwijs 5

Presentatiepagina’s scholen:

Arentheem College 6

Dorenweerd College 10

Groenhorst College Velp 11

Guido de Brès 12

Hendrik Pierson College 13

Over Betuwe College 14

Praktijkschool Joannes 18

Het Rhedens 19

Quadraam 22

Beekdal Lyceum 23

Candea College 24

Liemers College 26

Lorentz Lyceum 28

Lyceum Elst 30

Montessori College Arnhem 31

Maarten van Rossem 32

Olympus College 34

Produs praktijkonderwijs 37

Stedelijk Gymnasium Arnhem 38

Symbion 39

Vmbo ‘t Venster 40

Het Westeraam 41

Voorwoord

Kiezen!

Schoolkeuzegids 2013 (een initiatief

van Quadraam, uitgevoerd door

emjee | uitgevers) verschijnt één

keer per jaar voor leerlingen van

groep 8 uit Arnhem e.o.

Redactiecoördinatie

Gemma van Gessel

Tekst

Deelnemende scholen

Fotografie en illustraties

Deelnemende scholen

Realisatie

emjee | grafische vormgeving

Uitgever

emjee | uitgevers

Grotestraat 24

4064 EC Varik

Schoolkeuzegids 2013 Arnhem wordt via de

basisscholen verspreid onder alle leerlingen van

groep 8 en hun ouders/verzorgers. Niets uit deze

uitgave mag op welke wijze dan ook, worden

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van de

uitgever. De inhoud van deze uitgave is met de

uiterste zorg samen gesteld. Ondanks deze zorg -

vuldigheid kunnen gegevens zijn veranderd of

onjuist zijn weergegeven. Hiervoor aanvaardt

de uitgever geen enkele aansprakelijkheid.

Daar gaat het over in deze Schoolkeuzegids. De keuze voor de school die bij jou past, waar je je de komende

jaren prettig zult voelen, is een hele belangrijke. Jij bent degene die de komende 4 tot 6 jaar naar die school

toe gaat. Dus je moet op zoek naar informatie.

Dat kan via de website van een school, door het lezen van schoolgidsen en het bezoeken van open dagen, minilessen,

infoavonden, al dan niet samen met je ouders. Ook de websites www.schoolvo.nl en www.schoolkompas.nl

kunnen je misschien op weg helpen. Daarnaast is het handig om te vragen hoe vrienden/vriendinnen die al in het

voortgezet onderwijs zitten het op hun school bevalt. Gelukkig word je bij de schoolkeuze op veel manieren geholpen.

Natuurlijk door je ouders en je basisschool.

Deze Schoolkeuzegids is er om jou en je ouders op weg te helpen. Er staat algemene informatie in over het

voortgezet onderwijs. Daarnaast presenteren de scholen uit de regio Arnhem zich. Op die pagina’s vind je ook

de data van open dagen, minilessen, de website en de adresgegevens van de scholen.

Heel veel succes!

Gemma van Gessel,

redactie Schoolkeuzegids

Inhoudsopgave & colofon

2 Schoolkeuzegids


Het voortgezet onderwijs

de feiten op een rij

voor ouders van leerlingen in groep 8

Het einde van de basisschooltijd van uw kind is in zicht. Dat betekent dat er

gekozen moet worden voor een school voor voortgezet onderwijs.

Aanbod

Het aanbod van scholen is in Arnhem en

omgeving zeer divers. Er zijn brede

scholen gemeenschappen waar les gegeven

wordt op alle onderwijsniveaus, maar

ook kleine scholen waar slechts één niveau

aangeboden wordt.

Dan zijn er nog de verschillen in achtergrond:

openbaar, bijzonder (werken vanuit

een godsdienst of levensbeschouwing) en

algemeen bijzonder (Montessori, Dalton).

Ook zijn er scholen met een speciaal profiel

zoals: sport, kunst&cultuur, of een afdeling

voor hoogbegaafden, een technasium,

speciale faciliteiten voor topsporters

en tweetalig onderwijs. Daarnaast zijn er

vmbo-scholen met extra aandacht voor

sociaal-emotionele ontwikkeling. Tevens

bestaan er particuliere scholen, zoals het

Luzac College www.luzac.nl.

Op de ene school zitten leerlingen van verschillende

niveaus in één klas (bijv. havo/

Schoolkeuzegids 3

vwo, mavo/havo, basis/kader) waardoor

de keuze voor het definitieve niveau nog

kan worden uitgesteld. Op andere scholen

zitten leerlingen van één niveau bij elkaar.

De weg naar het behalen van een diploma

kan dus per school erg verschillen.

Het is daarom belangrijk om goed uit te

zoeken welke school het beste bij uw kind

past.

In deze Schoolkeuzegids stellen de scholen

voor voortgezet onderwijs hier uit de buurt

zich voor. Daarin staat ook wanneer er open

dagen, minilessen enz. zijn. In de maanden

november t/m januari vinden op verschillende

scholen in deze regio scholenmarkten

plaats. Daar wordt algemene informatie gegeven

over het voortgezet onderwijs en verschillende

vo-scholen presenteren zich daar.

Het is heel belangrijk om samen met uw

kind bij verschillende scholen een kijkje te

gaan nemen. Uw kind merkt heel snel of

hij/zij zich thuis zal voelen op een school.

U kunt daar ook een antwoord krijgen op

alle vragen die u over die school heeft.

Ook de websites van scholen zijn informatief.

Daarop wordt meestal met foto’s

verslag gedaan van alles wat er op een

school speelt.

De schoolkeuze

Aanmelden op een school voor voortgezet

onderwijs moet voor 1 april gebeuren.

U krijgt vervolgens te maken met:

het advies van de basisschool;

de toelatingseisen bij het voortgezet

onderwijs.

Op de basisschool kennen ze uw kind

meestal al 8 jaar. In die tijd hebben de

leerkrachten allerlei belangrijke dingen bijgehouden:

prestaties, interesse en motivatie.

In groep 8 maakt de groepsleerkracht

een onderwijskundig rapport, waar

hij/zij deze gegevens voor gebruikt. Dat

wordt op de meeste basisscholen met de

ouders besproken.

Als u uw kind heeft aangemeld op een

school, wordt dat rapport daar door de

basisschool naar toe gestuurd.

Het is de bedoeling dat u uw kind op één

school aanmeldt. Daar gaat het onderwijskundig

rapport van de basisschool naar toe.

Ook de resultaten van de eindtoets of

Cito-toets spelen een rol. Meestal kloppen

die wel met het advies van de basisschool.

Als er een groot verschil is, dan neemt de

school voor VO contact op met de basisschool.

Soms volgt er dan een extra test.

Toelating

De ontvangende school voor voortgezet

onderwijs bepaalt met het schooladvies

en de uitslag van de eindtoets of uw kind

kan worden toegelaten. Daarvan krijgt u zo

snel mogelijk bericht.


Vmbo

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

(vmbo) bestaat uit zogenaamde

leerwegen. Alle vier de leerwegen leiden

naar het middelbaar beroepsonderwijs. De

vier leerwegen zijn:

de theoretische leerweg (mavo);

de gemengde leerweg;

de kaderberoepsgerichte leerweg;

de basisberoepsgerichte leerweg.

In het derde jaar wordt een sector gekozen:

economie;

zorg en welzijn;

techniek;

landbouw.

De meeste leerlingen gaan na het vmbo

naar het mbo. Een kleiner deel stroomt

door naar het havo (dat kan alleen met een

vmbo-tl/mavo-diploma).

Voor leerlingen die bij het volgen van een van

de leerwegen tijdelijke ondersteuning nodig

hebben, is er het leerwegondersteunend

onderwijs. Zij krijgen dan extra hulp. Som-

Het voortgezet onderwijs

ziet er als volgt uit

mige scholen hebben een aparte afdeling

voor LWOO. Hier wordt les gegeven in

kleinere groepen en daardoor kunnen leerlingen

meer hun eigen tempo volgen. In het

LWOO is de inhoud van het lesprogramma

hetzelfde als dat van de andere leerlingen

op het vmbo.

Leerlingen die extra ondersteuning nodig

hebben bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling

kunnen terecht bij een nevenvestiging

zorg.

Praktijkonderwijs

Voor leerlingen voor wie het vmbo te moeilijk

is, is er het praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs

is op de individuele leerling gericht;

voor elke leerling wordt er een individueel

ontwikkelingsplan gemaakt. In dit plan

staat wat er wordt gedaan om een leerling

zo goed mogelijk op de toekomst voor te

bereiden.

Havo en vwo

Het havo duurt vijf jaar en is vooral bedoeld

als voorbereiding op het hoger beroeps-

Het voortgezet onderwijs

schema

Praktijkonderwijs

(PRO)

5 à 6 jaar

Middelbaar beroepsonderwijs

(MBO)

2 of 4 jaar

Voorbereidend

middelbaar beroepsonderwijs

(VMBO)

4 jaar

Basisonderwijs

Speciaal basisonderwijs

Speciaal onderwijs

Hoger beroepsonderwijs

(HBO)

4 jaar

Hoger algemeen

voortgezet

onderwijs (HAVO)

5 jaar

onderwijs (hbo). Het vwo, de voorbereiding

op het wetenschappelijk onderwijs (wo),

duurt een jaar langer. Tot het vwo behoren

het atheneum en het gymnasium, waarbij

op het gymnasium examen gedaan moet

worden in Grieks en/of Latijn.

In havo en vwo is er na de 3 e klas de keuze

uit vier profielen. Een profiel bestaat uit een

onderwijsprogramma dat leerlingen voorbereidt

op een opleiding aan een hogeschool

of universiteit. Er zijn vier profielen:

natuur en techniek;

natuur en gezondheid;

economie en maatschappij;

cultuur en maatschappij.

In havo en vwo is het onderwijs opgebouwd

rond het ‘studiehuis’. Met het begrip ‘studiehuis’

wordt gedoeld op begeleiding door

de docent, die erop is gericht de leerlingen

in toenemende mate zelfstandig hun werk

te laten doen.

4 Schoolkeuzegids

Wetenschappelijk

onderwijs (WO)

4 jaar

Voorbereidend

wetenschappelijk

onderwijs (VWO)

6 jaar


Het voortgezet onderwijs

anders dan het basisonderwijs

Er verandert veel voor uw kind

hij/zij gaat meestal naar een school

verder van huis;

vaak is die school veel groter dan de

basisschool;

er zijn andere schooltijden, andere vakken,

meerdere leraren;

hij/zij krijgt huiswerk (sommigen kregen

dat ook al op de basisschool);

hij/zij hoort ineens weer bij de jongste

leerlingen i.p.v. de oudsten;

enz. enz.

Op de nieuwe school weten ze best dat

het een hele stap is van de basisschool

naar het voortgezet onderwijs. Iedere school

doet er van alles aan om deze stap makkelijker

te maken.

Ook voor u als ouders verandert er veel.

Op een basisschool loop je makkelijk even

binnen als je de leerkracht wil spreken.

Dat doe je niet zo snel op een school voor

vo. De afstand is veel groter. Daarom is het

belangrijk dat u het gevoel heeft dat u uw

kind met een gerust hart naar die school

kunt laten gaan.

Alle scholen besteden veel aandacht aan

een veilige leeromgeving. Dat wordt per

school op eigen wijze ingevuld.

Gelukkig houden scholen ouders goed op

de hoogte: via de website, nieuwsbrieven,

ouderavonden enz. Als er iets is kan er altijd

contact opgenomen worden met de

mentor. Deze mentor zal, als dat nodig is,

ook degene zijn die van school uit contact

opneemt met de ouders.

Schoolkeuzegids 5

Zorg voor de leerlingen

Er is een mentor bij wie uw kind altijd terecht

kan Deze is ook de aanspreekpersoon

voor u als ouders.

Als uw kind op de een of andere manier

extra hulp nodig heeft, dan kan dat via de

mentor geregeld worden. De meeste scholen

hebben een zorgteam waarin specialisten

zitten op het gebied van leerlingzorg.

Daarnaast worden op veel scholen o.a.

remedial teaching, faalangstreductietraining,

sociale vaardigheidstraining aangeboden.

Als u daar meer over wilt weten, kan dat

rechtstreeks via de school waar hij/zij misschien

naar toe wil. Ook als u vragen heeft

over hoe de school omgaat met bijv. dyslexie.

Wat gaat het kosten?

Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk

zijn. Daarom betaalt de overheid het overgrote

deel van de kosten van het onderwijs

in Nederland. De rest betalen leerlingen

of hun ouders. De hoogte van de schoolkosten

varieert per leerjaar (denk aan de

pakketkeuze) en wordt vastgesteld in overleg

met de medezeggenschapsraad.

Schoolkosten zijn kosten die samenhangen

met school en onderwijs maar niet wettelijk

zijn vastgelegd en niet door de rijksoverheid

aan de scholen worden betaald. Onder

schoolkosten vallen de overige schoolkosten

of verstrekkingen, de kosten voor

activiteitenweken en de ouderbijdrage.

Boeken

Sinds 2008 stelt de overheid de leerboeken

gratis ter beschikking aan de leerlingen.

De scholen zijn verantwoordelijk voor

de uitvoering van de regeling en ontvangen

hiervoor jaarlijks een bedrag.

Onder de gratis te verstrekken leermiddelen

vallen nadrukkelijk niet: atlassen, woordenboeken,

een agenda, computer of laptop,

rekenmachine, sportkleding, gereedschap

e.d.

Niet wettelijk verplichte ouderbijdrage

Bijna alle scholen vragen aan alle ouders/

verzorgers van de leerlingen jaarlijks een

vrijwillige ouderbijdrage. Dit bedrag wordt

besteed aan middelen die niet door de

overheid vergoed worden, maar erg belangrijk

zijn voor de leerlingen. Het gaat om

zaken die niet tot het gewone lesprogramma

behoren, maar die te maken hebben met

het profiel van de school, datgene waarin

de school zich onderscheidt. Hieronder

vallen bijvoorbeeld

ondersteuning culturele en identiteitsactiviteiten;

mediatheek/ informatievoorziening;

introductieactiviteiten;

sportevenementen voor alle leerlingen;

ouder- en medezeggenschapsraden;

zorg- en hulpverlening.

Het bedrag dat in rekening wordt gebracht

is vastgesteld in overleg met en na instemming

van de medezeggenschapsraad.

Overige schoolkosten of verstrekkingen

Om het onderwijs te kunnen volgen, heeft

de leerling naast boeken ook andere middelen

nodig. Bijvoorbeeld een kopieerpas of

het gebruik van een locker. Deze middelen

worden niet door de school verstrekt. Wel

kunnen ze via de school worden gekocht.

Soms is het praktischer (en voor de ouders

voordeliger) dat de school bepaalde zaken

centraal inkoopt en verstrekt of uitleent aan

de leerlingen. Zoals:

het materiaal voor beeldende vakken

(tekenen en handvaardigheid), techniek

e.d.

software

Activiteiten en excursies

Ter ondersteuning van het onderwijs organiseren

scholen korte of langere excursies

en werkweken. De vervoers- en verblijfskosten

worden in rekening gebracht.

Tegemoetkoming schoolkosten

Onder bepaalde voorwaarden kunnen leerlingen

en/of hun ouders in aanmerking

komen voor een tegemoetkoming in de

studiekosten. Die voorwaarden hebben te

maken met de school waarop de leerling zit,

de leeftijd, de nationaliteit en het inkomen

van de ouders. Voor meer informatie:

DUO-IB-Groep

T (050) 599 77 55

I www.ib-groep.nl


Bezoekadres

IJssellaan 89

6826 DM Arnhem

T (026) 362 91 52

E leerparkpresikhaaf@

arentheemcollege.nl

I www.arentheemcollege.nl

Twitter @LPPresikhaaf

Directie

Dr. W. Abrahamse

Mevr. M.S. Prins

Contactpersonen

J.C.T. Vernooij

j.vernooij@arentheemcollege.nl

Mevr. E. van der Vee

e.vandervee@arentheemcollege.nl

Waarom Leerpark Presikhaaf?

Bij ons krijg je de aandacht die je nodig hebt.

Niet minder, maar ook niet meer. Wat je zelf

kunt, doe je zelf. En als je hulp nodig hebt,

OPEn HUIS

vrijdag 1 februari 2013

van 19.00 tot 21.00 uur

MInILESSEn

donderdag 15 november 2012

van 09.30 tot 11.45 uur of

van 12.30 tot 14.45 uur

InFORMATIEAVOnD

dinsdag 19 maart 2013

van 19.00 tot 21.00 uur

Arentheem College

praKtijKschool

een eigen omgeving binnen leerpark presikhaaf

Je gaat naar de praktijkschool. Maar welke school kies je? Op Leerpark

Presikhaaf krijg je les in mooie lokalen. En we helpen je goed. Zodat jij straks

een fijne baan vindt. Of nog verder gaat leren.

helpen we je. We zijn een kleine school. Bij

ons ben je veilig. Je gaat bij ons echt aan de

slag. Je werkt met je handen. En je leert uit

boeken. Ook maken we een plan speciaal

voor jou. Daarin staat wat je wilt leren over

jezelf en andere mensen. Bijvoorbeeld op

tijd komen. Of er netjes uitzien.

Een eigen plekje

De Praktijkschool heeft op Leerpark Presikhaaf

een eigen plekje. Met een eigen

deur. Er komen geen andere kinderen.

Het gebouw is nieuw. Je krijgt les in mooie

lokalen. De keuken is net de keuken in

een echt restaurant. Er is ook een echte

plantenkas. En een echt magazijn.

Hulp die bij jou past

Bij ons werk je op je eigen manier. Je zit in

kleine klassen. En de juf of meester kent

jou goed. Hij weet wat jij nodig hebt om

goed te kunnen leren.

Hoe werkt het?

De Praktijkschool duurt vijf jaar. In klas één

en twee volg je vakken op school. Je krijgt

taal, rekenen, wiskunde en informatiekunde.

Verder krijg je koken, verzorgen, techniek

en kunst. Ook leer je wat je kunt doen

in je vrije tijd. En hoe je kunt omgaan met

andere mensen. Soms ga je met je juf of

meester buiten de school aan de slag. In

het derde jaar ga je op groepsstage. En in

het vierde jaar ga je zelf aan de slag.

Na het derde jaar

In de laatste jaren kies je een praktijkvak:

Bouwtechniek

Horeca

Handel

Logistiek

Groen

Zorg en welzijn

Snelle leerling

Gaat het goed op de Praktijkschool? Dan

kun je gemakkelijk doorstromen naar het

vmbo. Je kunt dan gewoon op Leerpark

Presikhaaf blijven.

Verder leren?

Na het vijfde leerjaar kun je een vervolgopleiding

op mbo1-niveau volgen. Je haalt

dan in één jaar het mbo1-diploma Arbeidsmarktgekwalificeerd

assistent (AKA). Hiermee

kun je aan het werk of doorstromen

naar mbo2. Je kunt deze opleidingen volgen

op Leerpark Presikhaaf.

Of aan het werk?

Wil je liever werken? Ook dat kan. Wij helpen

je om een baan te vinden en te houden.

We kijken hoe het met je gaat. En

vragen of we nog iets voor je kunnen doen.

Je kunt niet zomaar naar de praktijkschool.

Een werkgroep beslist of het mag.

Dit moeten wij vragen. We hebben hiervoor

een onderwijskundig rapport nodig.

Dit heeft jouw vorige school.

6 Schoolkeuzegids


Arentheem College

leerparK presiKhaaf

vmbo, mbo

Je wilt een vak leren. Zodat je later een mooi beroep kunt krijgen. Bijvoorbeeld

als kok of automonteur. Of in de mode of de zorg. Op Leerpark

Presikhaaf ga je hier hard mee aan de slag. Je werkt in echte praktijklokalen.

En je krijgt de begeleiding die helemaal bij jou past.

Veel opleidingen, veel te kiezen

Op Leerpark Presikhaaf kun je alle beroepsopleidingen

volgen. Van praktijkonderwijs

tot vmbo, mavo en mbo. Ook bieden we

veel richtingen aan. Je kunt kiezen uit:

handel & administratie,

consumptief,

zorg & welzijn,

bouwtechniek,

metaaltechniek,

ict,

voertuigentechniek,

elektrotechniek.

Restaurant met echte gasten

Onze school lijkt heel erg op de plek waar

je straks gaat werken. We hebben er van

alles. Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf,

een garage en een winkel. Veel lokalen

worden ook gebruikt door mensen uit de

buurt. Zo komen echte gasten eten in het

restaurant. En mensen brengen hun auto

ook echt bij ons in de garage. Het voordeel

voor jou? Je leert echt een vak.

Begeleiding die bij je past

Jij moet zo ver mogelijk komen in het leven.

Daarom geven we je op school begeleiding

die bij je past. Heb je veel uitleg nodig of

juist weinig? Wil je rust of juist niet? Werk je

liever samen of wil je soms ook tijd voor

Schoolkeuzegids 7

jezelf? Wij houden rekening met al die dingen.

In elke les en bij elke docent. Hiervoor

gebruiken we een speciale methode: Werken

naar Onderwijsbehoefte (WnO).

Een eigen plekje

Als je goed wilt leren, moet het veilig zijn.

Daar doen we dus veel aan. We zorgen

ervoor dat het veilig is, en dat jij je veilig

voelt. Elke opleiding heeft een eigen gedeelte

van het gebouw. Zo heb jij je eigen

plekje. We hebben duidelijke regels en

daar houden we ons ook aan. En we vragen

je regelmatig hoe het met je gaat en

of we iets voor je kunnen doen.

Hoe werkt het op het vmbo?

Je hoeft nog niet meteen te weten welke

opleiding je wilt doen. Pas in het derde

jaar van het vmbo ga je aan de slag met

een beroepsopleiding en kies je voor

techniek, economie of zorg en welzijn. Dat

kan op de kaderberoepsgerichte of basisberoepsgerichte

leerweg.

En op de mavo?

Op onze mavo hebben we veel aandacht

voor iedereen. Wij kijken waar je sterke

kanten liggen en leveren onderwijs op

maat. Ook bieden wij leerlingen vaak een

tweede kans.

Bezoekadres

IJssellaan 89

6826 DM Arnhem

T (026) 362 91 52

E leerparkpresikhaaf@

arentheemcollege.nl

I www.arentheemcollege.nl

Twitter @LPPresikhaaf

Directie

Dr. W. Abrahamse

Mevr. M.S. Prins

Contactpersonen brugklassen

I. Akdeniz

i.akdeniz@arentheemcollege.nl

Mevr. J. Schlaman

j.schlaman@arentheemcollege.nl

Lekker blijven voor het mbo

Als je klaar bent met het vmbo, hoef je nog

niet van onze school af. Je kunt bij ons

ook een mbo2- of mbo3-opleiding volgen.

Dat is prettig, want je kent de mensen en

het gebouw. En wij kennen jou.

OPEn HUIS

vrijdag 1 februari 2013

van 19.00 tot 21.00 uur

MInILESSEn

donderdag 15 november 2012

van 09.30 tot 11.45 uur of

van 12.30 tot 14.45 uur

InFORMATIEAVOnD

dinsdag 19 maart 2013

van 19.00 tot 21.00 uur


Bezoekadres

Reigerstraat 25

6883 ER Velp

T (026) 363 38 36

E titusbrandsma@

arentheemcollege.nl

I www.arentheemcollege.nl

Twitter @TitusArentheem

Directie

M.W.M. Daalderop

D.J. Helders

Zo hoog mogelijk

Je kunt op Titus Brandsma vier opleidingen

volgen:

Onderbouw havo en atheneum

Mavo plus

Zesjarige havo

Wereldklas

Je hoeft niet meteen een opleiding te kiezen.

Je krijgt de kans om te groeien in een

tweejarige brugperiode. Je zit dan in een

mavo-havobrugklas of in een havo-atheneumbrugklas.

Je kunt wisselen van niveau,

zonder dat je naar een andere klas hoeft. In

het derde leerjaar volg je de opleiding die

het beste bij je past: mavo, havo of atheneum.

Na de derde klas ga je naar mavo plus

bij ons of naar de bovenbouw van havo of

atheneum op Thomas a Kempis.

OPEn HUIS

vrijdag 1 februari 2013

van 19.00 tot 21.00 uur

zaterdag 2 februari 2013

van 09.30 tot 13.30 uur

MInILESSEn

mavo

woensdag 12 december 2012

van 14.00 tot 16.00 uur

havo-atheneum

woensdag 20 februari 2013

van 14.00 uur tot 16.00 uur

InFORMATIEAVOnD

dinsdag 12 maart 2013

van 19.00 tot 21.00 uur

Arentheem College

titus Brandsma

mavo plus , zesjarige havo, onderbouw havo – atheneum en wereldklas

Je wilt later goed terecht komen. Logisch dus dat je nu al hard wilt werken

aan je toekomst. Wij helpen je hierbij. Op Titus Brandsma bieden we je

structuur, leren we je te studeren en meer uit jezelf te halen.

Rust en structuur

Bij ons voel je je gemakkelijk thuis. Onze

school is klein en veilig. Docenten en leerlingen

kennen elkaar, en je hebt in de

brugklas een eigen lokaal. Ook hebben

we een studiezaal. Hier ga je aan de slag

met extra opdrachten of je huiswerk. Er is

altijd een begeleider aanwezig en het is er

muisstil. Op de timer op het bord zie je

precies hoe lang je nog moet werken. Zo

leer je vol te houden en je te concentreren.

Ook in de lessen krijg je veel structuur. We

werken met de Juniormethode: in elke les

stellen we het leerdoel vast, kun je keuzes

maken en samenwerken. Aan het einde

van de les kijken we of we het leerdoel gehaald

hebben. Bovendien houden we

steeds in de gaten wat jij nodig hebt om

goed te kunnen leren.

De wereld in!

We zijn een UNESCO-school. Dat merk je

in alles. We werken duurzaam en hebben

aandacht voor cultuur, gezondheid en milieu.

We hebben een gezonde kantine,

doen veel aan sport. Verder houden we

onze CO 2 -uitstoot zo laag mogelijk. Bij

ons word je vaardig met ICT (je krijgt een

eigen laptop) en doe je veel aan projecten

(bijvoorbeeld gps-tochten of het maken

van een wijk op schaal). Je krijgt dagelijks

extra rekenen en taal en volgt in de onderbouw

altijd een extra wereldvak. Je kunt

kiezen uit Science, Sport, Digi-Media, en

Theater. Voor deze vakken ga je ook de

buitenwereld in.

Mavo plus en zesjarige havo

Mavo plus is een mavo-opleiding (theoretische

leerweg) met een extra praktijkgericht

vak. Hierdoor worden je slagingskansen

groter en ben je uitstekend voorbereid

op een opleiding op het mbo. Wil je liever

naar de havo, maar weet je niet of je dat in

één keer lukt? Dan kies je de zesjarige

havo. Je haalt dan eerst je mavodiploma,

met extra lessen Nederlands, Engels en

wiskunde. Hiermee kun je de laatste twee

jaar van de havo beter aan.

8 Schoolkeuzegids


Arentheem College

thomas a Kempis

havo, atheneum en gymnasium +

Je wilt het maken in het leven. Een leuke schooltijd en een toekomst waarin

je talent helemaal tot zijn recht komt. Op Thomas a Kempis haal je niet

alleen een diploma, je ontdekt ook waar je kracht ligt. En wij helpen je om

goede prestaties te leveren.

Ondernemend leren…

Op Thomas a Kempis volg je havo, atheneum

of gymnasium + op een ondernemende

en veilige manier. De sfeer op onze

school is positief: iedereen voelt zich gezien

en gekend. Door docenten, maar ook

door leerlingen. Het gevoel van veiligheid

scoort op onze school al jaren boven het

landelijk gemiddelde.

…voor nieuwsgierige mensen

De lessen, daar gebeurt veel in bij ons. Logisch

dus dat we daar veel aandacht voor

hebben. Je krijgt de tijd dieper op de stof

in te gaan, en je kunt in de klas ook echt

aan het werk. De lessen die je bij ons volgt,

Schoolkeuzegids 9

zijn interessant: we prikkelen je nieuwsgierigheid

en leren je om verantwoordelijkheid

te nemen voor je eigen leerproces.

Excellentie in bèta, cultuur en

business

In de onderbouw helpen we je actief om je

talent te ontdekken. Er is veel aandacht voor

sport, cultuur, bèta en reizen. In de bovenbouw

kun je later op een van de excellentietrajecten

solliciteren. Dit jaar zijn we gestart

met een Vooropleiding Conservatorium en

binnenkort starten we op de havo met een

International Business-college. Hier leer je

de wereld van business en finance kennen.

Je gaat bijvoorbeeld stage lopen op de Hogeschool

van Arnhem en Nijmegen.

Havo: een heel eigen opleiding

Voor ons is de havo een heel eigen opleiding,

en niet iets tussen de mavo en het vwo

in. We weten waar een havist goed in is, en

waarin minder. En daar stemmen we ons

onderwijs op af. Zo bieden we veel structuur

en intensieve loopbaanbegeleiding.

Atheneum: meer dan het gewone

Op het Atheneum kun je kiezen voor

Spaans of Chinees als extra vak. En we

hebben zogenaamde banduren. Hierin

krijg je extra begeleiding of juist extra stof.

Bezoekadres

Thomas a Kempislaan 25

6822 LR Arnhem

T (026) 443 21 13

E thomasakempis@

arentheemcollege.nl

I www.arentheemcollege.nl

Twitter @ThomasArentheem

Directie

E.J. van der Kruk

Drs. N.A. van der Graaff

In de bovenbouw kun je kiezen uit een

breed vakkenpakket. Met onder andere

management en organisatie, informatica

en maatschappijwetenschappen maar

ook tekenen en muziek.

Gymnasium + : zelfstandig en verantwoordelijk

Op het gymnasium + word je zelf verantwoordelijk

voor je leerproces. Natuurlijk

helpen we je om die verantwoordelijkheid

ook echt te nemen. In de gym + -uren werk

je zelfstandig. Bovendien ga je aan de slag

met je sociaal-emotionele ontwikkeling en

je organisatietalent.

OPEn DAG

zaterdag 2 februari 2013 van

09.30 tot 13.30 uur

InFORMATIEAVOnD En

MInILESSEn

voor ouders en leerlingen groep 8

voor gymnasium +

maandag 4 maart 2013

van 19.30 tot 21.00 uur

voor atheneum en havo

dinsdag 5 maart 2013

van 19.30 tot 21.00 uur


Bezoekadres

Dalweg 5

6865 CZ Doorwerth

T (026) 339 70 30

E info@dorenweerd.nl

I www.dorenweerd.nl

Rector

R.J.C. Couzijn

Samenwerkingsschool (t)VWO HAVO MAVO

Kleinschalig

Het Dorenweerd College telt ca. 1200

leerlingen die het belangrijk vinden om op

een school te zitten waar men elkaar kent.

Door niet alleen de leerlingen maar ook de

docenten in een afdeling te plaatsen,

wordt de school opgedeeld in kleine,

overzichtelijke groepen.

Mentor

Gemiddeld zitten er 28 leerlingen in een

klas die gedurende het schooljaar begeleid

worden door een mentor. Omdat je de

gedurende de week bij alle vakken in de-

MInILESSEn

woensdag 23 januari 2013

van 13.30 tot 15.30 uur

InFORMATIEAVOnD

woensdag 23 januari 2013

van 19.30 tot 21.00 uur

een algemene informatieavond

voor ouders/verzorgers van

leerlingen in groep 7 en 8 over het

onderwijs, de begeleiding en de

zorg op het Dorenweerd College

OPEn DAG

zaterdag 26 januari 2013

van 10.30 tot 14.00 uur

SPECIALE InFORMATIE-

AVOnD TWEETALIG

OnDERWIJS

donderdag 31 januari 2013

van 19.30 tot 21.00 uur

een speciale informatieavond voor

geïnteresseerde leerlingen en hun

ouders/verzorgers over tweetalig

onderwijs

Dorenweerd College

kleinschalig, consequent in aandacht en kwaliteit!

zelfde klas zit, is de school dus eigenlijk

nooit groter dan de klas waar je in zit!

Prestaties

De docenten vinden het belangrijk om het

beste uit de leerlingen te halen, dus ook uit

jou. Een goede relatie tussen docent en

leerling is daarvoor een eerste vereiste.

Daarnaast is het belangrijk om een goed

beeld te hebben van wat je kan en kent,

dus dat de docenten inzicht hebben in je

capaciteiten, je talenten en je mogelijkheden.

Tenslotte proberen de docenten

door hun manier van lesgeven je uit te dagen

om het beste uit je zelf te halen.

Rust

Een belangrijk kenmerk van onze school is

de rust die er heerst. Duidelijke afspraken

en regels maar ook de prettige manier

waarop docenten en leerlingen met elkaar

omgaan, zijn hiervoor de belangrijkste redenen.

Op onze school pauzeren de leerlingen

van klas 1 en 2 op een ander moment

dan de leerlingen van klas 3 en hoger. Dit

geeft heel veel rust die de leerlingen als bijzonder

prettig ervaren. Men kan nu op z’n

gemak iets lekkers of gezonds bestellen in

de kantine.

Buitenlesactiviteiten

Naast de lessen zijn op onze school ook

de buitenlesactiviteiten heel belangrijk.

Voorbeelden hiervan zijn de buitenlandse

excursies, het brugklaskamp, de skidag

voor de brugklasleerlingen in Winterberg,

de Jeugdgemeenteraad, het Model European

Parliament, de maatschappelijke

stages en de musical.

Door de leerlingen te stimuleren om aan

deze activiteiten een eigen bijdrage te leveren,

wil onze school de leerlingen politiek

en maatschappelijk bewust maken.

Tweetalig onderwijs

Het Dorenweerd College biedt leerlingen

met een vwo-advies en een Cito-score

van minimaal 545 de mogelijkheid om een

groot aantal vakken in het Engels te volgen.

In de onderbouw worden de leerlingen

opgeleid voor het Junior Certificate, in

de bovenbouw op het International Baccalaureate

Exam (IB). Hierdoor worden de

leerlingen goed voorbereid op het hoger

beroepsonderwijs en wetenschappelijk

onderwijs in Nederland omdat daar veel

colleges in het Engels worden aangeboden.

Ook biedt de tweetalige vwo-opleiding

een uitstekende voorbereiding voor

een studie in het buitenland. In de onderbouw

wordt de helft van de vakken in het

Engels aangeboden. Daarnaast zijn er allerlei

activiteiten op het gebied van cultuur

en internationalisering.

10 Schoolkeuzegids


Groenhorst Velp

vmbo groen

Houd je van de natuur, van dieren en planten, dan is het Groenhorst Velp

ideaal voor jou. Dit is een vmbo school waar je leert hoe je dieren moet

verzorgen en hoe je een mooie tuin aanlegt. Je leert er planten kennen en

van een bos bloemen een mooi boeket te maken.

Basisvorming

De eerste twee jaar van het Groenhorst

zijn voor alle leerlingen gelijk. Je krijgt de

vakken uit de basisvorming en volgt daarnaast

groene praktijkvakken. Hiermee

krijg je niet alleen de theorie maar ga je

ook praktisch met je handen werken.

Ook kan je in de basisvorming kiezen voor

de specialisaties Paard (extra paardrijden en

verzorgen bij een manege) of Beeld & Geluid

(werken met beeld- en geluidstechnieken).

Kiezen voor een leerweg

Aan het eind van klas 2 bepalen we met

jou welke leerweg het beste bij jou past.

Op het Groenhorst Velp kun je uit drie

leerwegen kiezen:

De basisberoepsgerichte leerweg

De kaderberoepsgerichte leerweg

De gemengde/theoretische leerweg

(diploma TL mogelijk)

Na het tweede jaar stoppen bepaalde

vakken uit de basisvorming. Daardoor is

er nog meer tijd voor de praktijkvakken.

Daar ben je in de derde klas ongeveer tien

uur in de week mee bezig.

Kiezen voor een vakrichting

Tot en met het derde jaar volg je alle praktijkvakken.

In het vierde jaar verandert dat.

Je gaat je specialiseren en kiest voor een

vakrichting. Groenhorst Velp kent vijf vakrichtingen:

Groen: Alles wat je nodig hebt om een

tuin te ontwerpen, aan te leggen en te

onderhouden leer je tijdens de lessen

Groen.

Schoolkeuzegids 11

Dier: Dieren vragen aandacht, verzorging

en respect. Tijdens de lessen doe

je unieke ervaringen op in de omgang

met onze dieren op school.

Plant: Je krijgt lessen over het vermeerderen,

verzorgen en oogsten van

planten. Je weet dan hoe je planten

moet oppotten, stekken en zaaien.

Bloem: Je leert van alles over bloemen

en bloemstukjes maken.

VAP: (Verwerking van Agrarische Producten):

Hierbij leer je van alles over

het maken en bewaren van voeding.

Na het vierde jaar

Na je eindexamen op het Groenhorst Velp

kun je verder studeren aan het mbo. Je

bent niet verplicht in de groene sector verder

te gaan. Als je liever in de richting economie,

zorg en welzijn of techniek doorleert,

kun je probleemloos overstappen.

Op het Groenhorst Velp word je goed begeleid

om de juiste vervolgkeuze te kunnen

maken. Wie wil doorstuderen in de

groene richting, kan op het Groenhorst

blijven. Het Groenhorst Velp heeft namelijk

ook mbo-opleidingen in huis.

Leerweg Ondersteunend Onderwijs

(LWOO)

Ook als je moeite hebt met leren en daar

extra hulp bij nodig hebt, kun je terecht op

het Groenhorst College. Je komt dan in

een klas met LWOO. Wie naar een LWOO

klas wil, wordt eerst getest. Uit die test

blijkt of het LWOO geschikt is voor jou en

op welke punten we je gaan begeleiden.

Bezoekadres

vmbo: Pinkenbergseweg 5f

6881 BA Velp

mbo: Middachtensingel 1

6825 HG Arnhem

T (088) 020 52 00

E velp@groenhorst.nl

I www.groenhorstvelp.nl

Directeur

Mevr. drs. J. Spijkerboer

Kiezen voor Groenhorst Velp

Als je kiest voor Groenhorst Velp kom je

op een kleine school. Na een korte tijd ken

je de meeste leraren en leerlingen wel. En

zij jou ook. Dat maakt de sfeer gezellig en

persoonlijk. Groenhorst heeft ook vestigingen

in Almere, Barneveld, Bilthoven,

Dronten, Ede, Emmeloord, Lelystad,

Maartensdijk en Nijkerk.

OPEn DAGEn

woensdag 23 januari 2013

van 19.00 tot 21.00 uur

zaterdag 26 januari 2013

van 10.00 tot 14.00 uur

MInILESSEn

donderdag 24 januari 2013

en vrijdag 25 januari 2013

volgens afspraak via basisschool

en individueel

InFORMATIE En

WORKSHOP

dinsdag 5 maart 2013

van 19.00 tot 21.00 uur

voor groep 7/8 en instroom


Bezoekadres

Grensweg 2

6823 JH Arnhem

T (026) 442 30 38

E arnhem@guido.nl

I www.guido.nl → arnhem

Locatiedirecteur

M. Drogt

Visie en pedagogisch klimaat

Wij geloven dat ieder mens uniek is, gemaakt

door en voor God. Ontvangen talenten

kunnen ontdekt en ontwikkeld worden.

Wij ge loven in een christelijke opvoeding en

vorming met een respectvolle en liefdevolle

benadering. Naast het volgen van de lessen,

ga je regelmatig op excursie, in het

derde leerjaar ga je zelfs naar Parijs. Ook

organiseren we een musical en hebben we

interessante projectweken.

Je wordt gezien

Onze lesgroepen zijn klein en overzichtelijk,

zodat we voldoende aandacht voor

iedere leerling hebben, dus ook voor jou.

Guido ver zorgt onderwijs waarbij uitstekend

kennis wordt overgebracht van theorievakken

als wiskunde of Nederlands.

Maar je krijgt ook praktijkvakken zoals

sport, muziek of tekenen.

MInILESSEn

zaterdag 26 januari 2013

(tijdens Open dag, vooraf

aanmelden niet nodig)

InFORMATIEAVOnD

(schrijf je in op onze website)

woensdag 14 november 2012

van 19.30 tot 21.30 uur

InTAKEAVOnDEn

(schrijf je in op onze website)

woensdag 6 februari 2013

maandag 11 februari 2013

van 19.30 tot 21.30 uur

OPEn DAG

zaterdag 26 januari 2013

van 10.00 tot 14.00 uur

Guido de Brès

arnhem

Guido de Brès Arnhem biedt christelijk voortgezet onderwijs voor kinderen van

ouders die kiezen voor onderwijs dat aansluit bij de opvoeding thuis en in de

kerk. Kleinschalig en overzichtelijk.

Moderne leermiddelen

Iedere leerling doet bij ons zijn schoolwerk

in een persoonlijke elektronische leeromgeving.

We hebben een aantrekkelijke regeling

om een notebook aan te schaffen

dat via het schoolnetwerk als hulpmiddel

wordt ingezet om je schoolwerk gemakkelijker,

leuker en beter te doen.

Keuze in opleidingen

Je kunt bij ons de volgende leerwegen kiezen:

vmbo TL/TL PLUS met 6 tot 8

examen vakken (klas 1 t/m 4).

havo, vwo atheneum en gymnasium

(klas 1 t/m 3).

Leerwegondersteunend onderwijs

(LWOO) voor alle richtingen.

Leerwegondersteunend onderwijs

(LWOO)

Heb jij moeite met leren of heb je een leerachterstand

op het gebied van rekenen,

spelling of lezen? Dan is er onze LWOOklas.

Dit is onderwijs voor leerlingen die een

diploma van een leerweg in het vmbo kunnen

halen, maar daarbij extra begeleiding

en ondersteuning nodig hebben. Je hebt

een vaste werkplek en vaak les van dezelfde

docent.

Kwaliteit

Wij gaan voor een doorlopende leer- en

zorg lijn, zodat de aansluiting van de basisschool

naar het voortgezet onderwijs

goed verloopt. De overgang naar een vervolgopleiding

wordt ook goed begeleid.

Onze vmbo-afdeling heeft al meer dan 10

jaar een slagingspercentage van 100%!

Leerlingen uit havo 3 of vwo 3 stromen al

jaren succes vol door naar verschillende

scholen. Kijk voor alle belangrijke gegevens

hierover eens op www.guido.nl.

Ben je benieuwd geworden naar onze

school en wil je graag eens komen kijken?

Je bent van harte welkom!

12 Schoolkeuzegids


Hendrik Pierson College

een school met onderwijs dat je pákt

vmbo, mavo, havo, vwo, vwo plus

Onze school is “de meest complete

school in de regio” met kernbegrippen:

‘Veilig, Vriendelijk en Veelzijdig’.

Wij leveren hoogstaand onderwijs in de

opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo-kbl

en vmbo-bbl. Ondanks de kleinschaligheid

van de school is er een breed aanbod

binnen de opleidingen.

In de onderbouw van het HPC vinden we

het belangrijk dat de leerlingen op alle niveaus

goed presteren, maar ook dat ze

een leuke tijd hebben op school.

Een plezierige schooltijd vertaalt zich in

het feit dat alle leerlingen vanuit hun interesse

en mogelijkheden een keuze maken

voor één van de profielen.

Er zijn drie mogelijkheden: het profiel ‘Sport

en Bewegen’, met extra uren bewegingsonderwijs,

speciaal voor de sportieve leerlingen;

het profiel ‘Kunst en Cultuur’, met

extra dans, drama, film en kunstoriëntatie,

bedoeld voor leerlingen die geïnteresseerd

zijn in de kunstvakken en daar verdieping

in zoeken. En uiteraard het profiel ‘Breed’,

voor leerlingen die niet nu al voor een bepaalde

richting willen kiezen.

Schoolkeuzegids 13

Voor havo en vwo kun je ook nog kiezen

voor: het profiel ‘vwo plus ’, met de extra

vakken Latijn en science.

Als extra krijgen al onze vwo-leerlingen

binnen het HPC het vak Engelsplus aangeboden

met de mogelijkheid om het

Cambridge certificaat te behalen. Hiermee

bereiken we ook dat vwo-leerlingen

een betere aansluiting krijgen op het universitaire

onderwijs.

In de bovenbouw havo en vwo bestaat de

mogelijkheid te kiezen voor een eindexamenvak

dat aansluit op de profielkeuze:

BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij)

of Kunst én Latijn, waardoor zelfs het

gymnasiumdiploma behaald kan worden.

Op het HPC doen de mavo-leerlingen

eindexamen in zeven vakken, in plaats

van de wettelijk voorgeschreven zes. Het

mavo-diploma geeft daardoor een goede

basis met prachtige doorstroommogelijkheden

naar havo-4 of mbo-4.

In de bovenbouw van de mavo- en de

vmbo-afdeling kan de leerling kiezen voor

Sport, Dienstverlening en Veiligheid. De

andere opleidingen die in het vmbo gekozen

kunnen worden zijn ‘Zorg & Welzijn’

en ‘Technologie & Commercie’ (een brede

technische opleiding met een goede economische

ondergrond).

In de goed uitgeruste praktijklokalen wordt

gewerkt volgens het principe van de werkplekkenstructuur.

Hiermee wordt de dagelijkse

praktijk van het bedrijfsleven nagebootst

binnen school.

Bezoekadres

Mammoetstraat 1-2

6671 DL Zetten

T (0488) 45 15 44

E administratie@hpcnet.nl

I www.hpc-zetten.nl

Rector

G. Beekhuizen

Het HPC beschikt over een modern

gebouw, met ruime en lichte lokalen, digitale

leermiddelen en een geheel nieuwe

sporthal.

Het HPC heeft een christelijke signatuur;

deze weerspiegelt zich in aard en kwaliteit

van het onderwijs en het onderwijskundig

klimaat voor zowel leerlingen als medewerkers.

In de traditie van Hendrik Pierson

worden de leerlingen opgeleid tot verantwoordelijke

medemensen met een innerlijke

stevigheid en met gevoel voor rechtvaardigheid.

Kortom: het HPC is een school waar je je

thuis voelt!

InFORMATIEAVOnDEn

woensdag 21 november 2012

en dinsdag 22 januari 2013

vanaf 19.30 uur

OPEn DAG

zaterdag 26 januari 2013

van 09.30 tot 13.00 uur


Bezoekadres

OBC Bemmel, vmbo-t

Drieske 4

6681 CX Bemmel

T (0481) 47 02 90

F (0481) 47 02 99

E bemmel@overbetuwecollege.nl

I www.obc-bemmel.nl

Directeur:

M.H.J.C. van der Wielen

Welkom

Welkom op OBC Bemmel, dé school voor

jou, welke opleiding je ook kiest. Veel jongeren

uit de regio gaan bij ons naar vmbo-t,

naar havo of vwo, tweetalig havo, tweetalig

vwo. Ook jij kunt op ons rekenen. OBC

Bemmel biedt jou gevarieerde, uitdagende

lessen en een uitstekende begeleiding. Met

ruim 1800 leerlingen zijn we een grote

school. Maar we zitten niet allemaal bij elkaar

in hetzelfde gebouw. OBC Bemmel

heeft twee locaties die naast elkaar liggen:

op de ene locatie is vmbo-t gehuisvest, op

Over Betuwe College

vmbo-t, havo, vwo, tweetalig havo en vwo

de andere havo en vwo. Onze school heeft

een duidelijke structuur met vaste teams

van docenten en mentoren. We leren elkaar

dus goed kennen!

Heb jij ambitie? Dan heb jij onze

aandacht!

Uitgedaagd worden om te leren, daar

gaat het om op OBC Bemmel. Onze docenten

en mentoren hebben oog voor

jouw leerproces en helpen je daar bij. Dat

begint al bij het ‘leren leren’, maar ook het

plannen van je huiswerk en de voorbereiding

op de toetsen. Ook vertellen we je

hoe je de verschillende vakken het beste

kunt aanpakken. Bij alle vakken leren we

je steeds meer zelfstandig te werken. Tijdens

projectweken ga je in de praktijk aan

de slag met thema’s, zoals bijvoorbeeld

leren ondernemen of gezonde leefstijl. En

als je iets extra’s aankunt, krijg je daar de

mogelijkheid en de begeleiding voor. Op

onze school stimuleren we je om te presteren.

Dat geldt voor elke leerling en op

elk niveau. Want iedereen heeft ambities.

Kies je voor onze school? Dan kun je rekenen

op een passend, uitdagend aanbod

én de juiste aandacht.

Klaar voor later

Bij ons op school kun je je goed op je toekomst

voorbereiden. Je leert samenwerken

en presenteren. Ook activiteiten en

projecten op maatschappelijk, cultureel

en sportief vlak dragen daaraan bij. We

organiseren excursies en nodigen instellingen

en sprekers uit. Een belangrijk onderdeel

op OBC Bemmel is internationali-

sering, waarbij je leert om verder te kijken

dan Nederland. In het tweede leerjaar bezoek

je daarom een buitenlandse stad en

in het derde leerjaar maak je een buitenlandse

reis. Onze leerlingen op de tweetalige

opleidingen gaan zelfs in de eerste

klas al een week naar Engeland.

Leerlingbegeleiding: we helpen je op

weg

Naar de middelbare school gaan is best

spannend, maar je zult zien dat je je bij

ons snel thuis voelt. Meeloopdagen,

streetsoccertoernooi, brugklaskamp…

Voordat je bij wiskunde de eerste som

maakt, heb je al uitgebreid kennisgemaakt

met het OBC en je nieuwe klas.

Je mentor begeleidt je en helpt je als het

wat minder goed gaat en is ook het aanspreekpunt

voor je ouders. Hij of zij geeft

je les in hoe je het beste je huiswerk kunt

plannen, maken en leren. Ook houden we

zoveel mogelijk rekening met wat je al

weet als je in de brugklas komt. Dat doen

we door goed te overleggen en samen te

werken met je basisschool.

Extra zorg? Geen probleem

Niet alles gaat altijd vanzelf, als het om leren

gaat. Op OBC Bemmel reageren we

snel als je het ergens moeilijk mee krijgt.

We gaan met je in gesprek en we kijken

waar de schoen wringt. Als er leerproblemen

zijn kunnen we een screening doen,

dan weten we beter hoe we je kunnen

helpen: er zijn extra begeleidingsprogramma’s

en er is een breed pakket aan leerlingenzorg.

14 Schoolkeuzegids


Over Betuwe College

vmbo-t, havo, vwo, tweetalig havo en vwo

Tweetalig onderwijs

We zijn op OBC Bemmel een echte specialist

in tweetalig onderwijs (TTO), voor zowel

vwo als havo. In de onderbouw volg je

heel veel vakken in het Engels, in de bovenbouw

doe je ook extra IB examen. Als

senior TTO school mogen we zeggen dat

we met ons TTO-programma in de top

van Nederland meedraaien.

Ruimte voor jouw talent

Iedereen heeft zijn eigen talenten. Je mag

je eigen talent ontdekken. Daarom organiseren

we in de eerste leerjaren veel verschillende

projecten en activiteiten, zodat

je kunt ervaren wat je leuk vindt en waar je

goed in bent. In de hogere leerjaren krijg je

de ruimte om daarin nog beter te worden.

Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van…

… Bèta

OBC Bemmel is een Bèta-excellentschool.

Dat betekent dat we veel aandacht besteden

aan het bètaonderwijs. Als jij van techniek

houdt, kun je bij ons dus je hart ophalen.

In de projectweken zijn speciale bèta-

Schoolkeuzegids 15

activiteiten zoals bijvoorbeeld aan het bouwen

van robots, projecten over energie,

een kijkje bij een technologiebedrijf, enzovoort.

Je leert niet alleen sommen en formules,

maar ook onderzoeken en ontwerpen

met ICT! Zo willen we zoveel mogelijk

leerlingen enthousiast maken voor een

toekomst in de techniek.

… Moderne vreemde talen

Als LINQ-school zijn we continue bezig

om jou op zo actief mogelijke manier

Frans en Duits te leren. In de bovenbouw

krijg je de kans dat verder uit te bouwen.

… Cultuur

Ook op cultureel gebied biedt de school het

nodige. We bieden kunstvakken aan en culturele

projecten. We bezoeken het theater

en musea. In bovenbouw kun je examen

doen in de kunstvakken. We werken samen

met kunstenaars en geven je alle ruimte je

eigen talent te ontplooien en te laten zien op

school. Ook na schooltijd kun je meedoen

in het showkoor, muziekavonden, aan de

talentenbende en aan musicals.

… Sport

OBC Bemmel is een topsportvriendelijke

school. We helpen topsporters om school

en sport te combineren. Ook zijn er ver-

Bezoekadres

OBC Bemmel, havo-vwo

De Heister 1

6681 CV Bemmel

T (0481) 47 05 55

F (0481) 47 05 50

E bemmel@overbetuwecollege.nl

I www.obc-bemmel.nl

Directeur

Mevr. A.M. Smelt-Medendorp

schillende sporttoernooien en doen we

als school mee aan regionale en landelijke

toernooien.

We hebben een sportklas in de HAVO en

bieden in VMBO-T het programma Life

Style aan. Deze nieuwe richting is bedoeld

voor VMBO-leerlingen die interesse hebben

in gezond gedrag en actief bewegen en die

daar later hun werk van willen maken.

… Ondernemersschap

Ook hiervoor bieden we projecten en in de

hogere leerjaren van het vmbo en de havo

kun je je in speciale programma’s verdiepen

in dit onderwerp, zoals het International

Business College.

InFORMATIEAVOnD TTO,

VWO, SPORTKLAS HAVO

En LIFE STYLE VMBO

woensdag 16 januari 2013

vanaf 19.30 uur

OPEn DAG

zaterdag 2 februari 2013

van 10.00 tot 13.00 uur

InSCHRIJVInG

tijdens de Open dag en op

woensdag 6 maart 2013

van 19.00 tot 20.30 uur


Bezoekadres OBC Elst

Onderbouw

Van der Duyn van Maasdamstraat 25

6661 ZR Elst

Bovenbouw

Mozartstraat 12

6661 BL Elst

T (0481) 36 65 55

F (0481) 36 65 50

E elst@overbetuwecollege.nl

I www.obc-elst.nl

Directeur

C.E.J.A. Lohnstein

OPEn DAG

woensdag 30 januari 2013

van 13.30 tot 16.00 uur

en van 18.30 tot 21.00 uur

InSCHRIJVInG

tijdens de Open dag en

op woensdag 6 maart 2013

van 19.00 tot 20.30 uur

Over Betuwe College

oBc elst: mavo, mavo plus , havo

Hartje Elst

OBC Elst is een school in hartje Elst waar

je je snel thuis zult voelen. Op onze school

is een plezierige sfeer, waarin je makkelijk

leert. De docenten kennen je snel en stimuleren

je om het beste uit jezelf te halen.

Locaties

Als je in klas 1 of 2 zit volg je de lessen op

onze locatie aan de Van der Duyn van Maasdamstraat,

in een klein en licht gebouw waar

je niet gauw zult verdwalen. De leerjaren 3

en hoger zijn gehuisvest aan de Mozartstraat,

in een leeromgeving waar je wordt

uitgedaagd om optimaal te presteren.

Onderbouw

In de onderbouw ga je leren “leren”. Je

mentor helpt je daarbij. Daarbij leer je ook

plannen met behulp van studiewijzers. In

de “keuzewerktijd-uren” die in je rooster

staan, kun je je extra verdiepen in lesstof,

maar je kunt ook extra uitleg krijgen of lesstof

herhalen.

Bovenbouw

In de bovenbouw zullen de docenten je zo

goed mogelijk voorbereiden op het afsluitende

Centraal Schriftelijk Examen. Je kunt

hier ook deelnemen aan het mavo plus -programma,

dat zorgt voor een probleemloze

doorstroom naar havo-4.

Buitenlesactiviteiten

Er is natuurlijk meer dan alleen onderwijs.

In de brugklas ga je aan het begin van het

schooljaar al samen op kamp. Zo leer je je

klasgenoten, je mentor en een deel van de

docenten lekker snel kennen. In alle leerjaren

zijn er door het schooljaar heen activiteitenweken

waarin veel gelegenheid is

om buiten het leslokaal actief te zijn.

Betrokkenheid

Jij en je ouders kunnen ook meedenken en

meepraten over het reilen en zeilen van

onze school. Zo gaan er uit elke klas twee

leerlingen naar de leerlingenraad om daar

over de belangen en wensen van de leerlingen

te praten. Contactouders worden een

aantal keren per jaar uitgenodigd om over

hun ervaringen met school te spreken.

Ben je nieuwsgierig geworden? Bezoek

dan vooral onze open dag of kom gewoon

eens binnenwandelen.

16 Schoolkeuzegids


Over Betuwe College

oBc huissen: dé vmbo-school in de regio

OBC Huissen is een school waar je je veilig

voelt. Je kunt hier terecht voor alle leerwegen

van het vmbo. Wij zijn een school

met zeer goede examenresultaten.

Op OBC Huissen hebben we sportklassen.

In deze sportklassen krijg je meer

uren sport en beweging dan in de andere

klassen. Vanaf 2012 zijn wij zeer succesvol

gestart met een nieuwe brugklas

(PROBC) samen met de PRO-Joannes

school in Bemmel. Hier kun je, in een kleine

en persoonlijke groep de eerste stap

naar het voortgezet onderwijs maken.

Op OBC Huissen volgt iedere leerling een

persoonlijke leerweg. Je kiest na het

Schoolkeuzegids 17

tweede leerjaar ook een eigen type opleiding:

van praktisch tot meer theoretisch.

Je kunt dat doen in de sectoren: zorg en

welzijn (breed), techniek (metaal of bouw,

wonen en interieur) en het intersectorale

programma van SDV (sport, dienstverlening

en veiligheid). De GL-leerling kan met

een 7e vak een TL-diploma halen. Als

leerling van OBC in Huissen leer je ook

door ervaring op te doen in de praktijk.

Stages bij bedrijven in de omgeving is een

leuke manier van praktisch leren.

Je kunt na het behalen van je diploma binnen

ons gebouw in Huissen doorstromen

naar het ROC A12 (Helpende Zorg en Metaaltechniek).

Je kunt dan verder studeren

in dezelfde vertrouwde omgeving.

Wij vinden het erg belangrijk dat je goed

begeleid wordt op onze school. We willen

dat je zo goed mogelijk kunt functioneren

en presteren. Een goede leer-lingzorg is

dan ook erg belangrijk. We kunnen je helpen

op bijvoorbeeld het gebied van leren

of op sociaal-emotioneel vlak. De persoonlijke

begeleiding van de leerling is op

OBC Huissen dus heel intensief.

Behalve al deze belangrijke zaken, zijn er

ook veel leuke dingen te doen op school.

Zo hebben wij bijvoorbeeld kampen, sport-

Bezoekadres OBC Huissen

Julianastraat 17

6851 KJ Huissen

T (026) 326 32 22

F (026) 326 32 20

E huissen@overbetuwecollege.nl

I www.obc-huissen.nl

Postadres

Postbus 5

6850 AA Huissen

Directeur

Mevr. J. Klein Willink

en culturele activiteiten, gezellige klassen-

en discoavonden. Kortom: op het Over

Betuwe College in Huissen zorgen we voor

een veilige plek met het accent op persoonlijke

aandacht en begeleiding. Een geslaagde

combinatie van sfeer en prestatie!

OPEn DAG

dinsdag 29 januari 2013

van 18.30 tot 21.00 uur

InSCHRIJVInG

tijdens de Open dag en

op woensdag 6 maart 2013

van 19.00 tot 20.30 uur


Bezoekadres

Sportlaan 1k

6681 CD Bemmel

T (0481) 45 38 84

E bemmel@projoannes.nl

I www.stichtingpro.nl

Directeur

Dhr. B. van Run

Kernteamcoördinator

Dhr. G. van de Sant

Zorgcoördinator

Mevr. J. van den Bos

De Praktijkschool Joannes begeleidt elke

leerling, in de leeftijd van 13 tot 18 jaar,

naar een zelfstandig bestaan in onze samenleving.

Om dit realiseren is het verkrijgen van werk

en inkomen de belangrijkste voorwaarde.

Een leven lang leren betekent voor onze

leerlingen ook het bieden van perspectieven

op scholing na het Praktijkonderwijs.

Daarnaast is het van belang dat de leerling

als volwaardig burger zelfstandig kan

wonen en recreëren.

De leerstof is verdeeld over 5 leerjaren.

Voor individuele leerlingen bestaat er de

mogelijkheid om voor een enkel praktijkvak

een certificaat te halen, o.a. groen, heftruckchauffeur

en lassen. In de onderbouw,

OPEn DAG

zaterdag 23 februari 2013

van 11.00 uur tot 14.00 uur

De leerlingen van de praktijkschool

verzorgen uw lunch op deze dag.

Praktijkschool Joannes

groep 1 en 2, krijgen de leerlingen de volgende

lessen aangeboden: Nederlands;

rekenen/wiskunde; cultuur en maatschappij;

computerles; praktijk en loopbaan.

De inhoud van de lessen is op de praktijk

gericht en er is een grote samenhang tussen

de verschillende vakgebieden. Als rode

draad neemt de sociale vaardigheidstraining

een belangrijke plaats in bij alle leerlijnen.

In de middenbouw wordt er naast de

aangeboden theorielessen, middels interne

en externe groepsstage, veel aandacht besteed

aan vaardigheden die gericht zijn op

werken. Ook nu zijn de theorievakken een

ondersteuning van de individuele leerling. In

de bovenbouw zijn de leerlingen 2 tot 4 dagen

op stage. De contacttijd op school is

vooral gericht op de werksituatie van de

individuele leerling. Het aanbod in praktijk-

vakken op deze locatie en in samenwerking

met de andere locaties van de Stichting

Praktijkonderwijs Regio Nijmegen bestaat

uit o.a.: algemene techniek; onderhoud

plantsoen en plantenteelt, detailmedewerker,

schoonmaakmedewerker, heftruckchauffeur,

keukenmedewerker, mig-mag

lasser, bouwtechniek hout-steen.

Praktijkschool Joannes Bemmel is in

schooljaar 2012-2013 gestart met een

PROBC klas. Deze klas is het resultaat van

de samenwerking tussen het OBC - Huissen

en de Praktijkschool Joannes Bemmel.

Het is een LWWO klas met een Pro benadering.

Wilt u meer weten over deze nieuwe onderwijsvoorziening

dan kunt u contact opnemen

met een beide scholen. We zijn er

trots op en informeren u er graag over.

18 Schoolkeuzegids


Het Rhedens de Tender

praktijkonderwijs

een persoonlijke school

Het Rhedens de Tender is een school voor

praktijkonderwijs. De school staat in Dieren,

vlakbij trein- en busstation. De leerlin-

gen komen uit de stedenvierhoek Zutphen-

Apeldoorn-Arnhem-Doetinchem. De school

beschikt over een nieuwe en sfeervolle accommodatie

met een inpandige werkplaats

voor de afdeling hout- en metaalbewerking,

met een moderne leskeuken, met een goed

geoutilleerd lokaal zorg & welzijn en met een

ruim opgezet praktijklokaal voor administratie/verkoop.

Tevens is het de thuisbasis van

de tuingroep met haar machines en gereedschappen.

De school biedt plaats aan 110

leerlingen.

Praktijkonderwijs is regulier voortgezet

onderwijs, bedoeld voor moeilijk lerende

kinderen. Het gaat om leerlingen die op

de basisschool een leerachterstand van

gemiddeld drie jaar hebben opgelopen en

die geen regulier vmbo-diploma zullen

kunnen behalen. Daarvoor is het lesprogramma

voor hen te uitgebreid en de theoretische

leerstof te moeilijk.

Schoolkeuzegids 19

Voor de meeste leerlingen is praktijkonderwijs

eindonderwijs. De opdracht aan

de school is dan ook de leerlingen rechtstreeks

toe te leiden tot de arbeidsmarkt.

Het onderwijsprogramma is er vooral op

gericht de leerling via een individueel traject

voor te bereiden op een zelfstandige

werkplek. In samenwerking met ROC’s in

de omgeving lukt het soms om leerlingen

via een speciaal traject voor te bereiden

op een doorstroom naar het ROC na het

verlaten van de school.

Het Rhedens de Tender hanteert sinds enkele

jaren een onderwijsconcept, waarin de

leerling meer dan ooit centraal staat. Kenmerkend

voor de aanpak is onder meer,

dat elke schooldag voor de gehele schoolbevolking

begint met een samenkomst in

de aula van de school. Daarna beginnen de

leerlingen het lesprogramma met hun mentor

in de eigen mentorgroep. Het onderwijs

op De Tender concentreert zich op de domeinen

werk, wonen en vrije tijd. De opleiding

is sterk individueel gericht en beoogt

de leerling maximaal voor te bereiden op

een toekomst die hem of haar past. Leerkracht

en leerling gaan samen op zoek naar

de sterke kanten van de leerling. Er wordt

geen tijd en energie verspild aan het zoeken

naar wat hij niet kan – het gaat erom

wat hij wél kan. In de filosofie van De Tender

liggen daar de kansen om later succesvol

te kunnen functioneren. De leerling

wordt gestimuleerd om de eigen mogelijk-

Bezoekadres

Harderwijkerweg 1B

6952 AA Dieren

T (0313) 42 27 65

E infodetender@hetrhedens.nl

I www.hetrhedens.nl

Correspondentieadres

Harderwijkerweg 1B

6952 AA Dieren

Locatiedirecteur

F. de Gier

heden op te sporen en te ontwikkelen en

om zijn grenzen daarbij te verleggen.

De beste manier om nader kennis te maken

met de school is om een bezoek te brengen

tijdens een normale schooldag. Eén

telefoontje naar de directeur of de zorgcoordinator

van de school is genoeg om een

afspraak te maken. Natuurlijk kunt u ook de

Open dag bezoeken. Die staat gepland

voor zaterdag 26 januari. U bent dan van

harte welkom van 10.00 tot 13.00 uur.

Het Rhedens de Tender: leren, ontplooien,

samenleven

OPEn HUIS

zaterdag 26 januari 2013

van 10.00 tot 13.00 uur

VOORLICHTInGSAVOnD

donderdag 28 februari 2013

van 19.00 tot 20.30 uur

(voor ouders van leerlingen van

groep 8)


Bezoekadres

Doesburgsedijk 7

6953 AK Dieren

T (0313) 49 09 00

F (0313) 49 09 01

E infodieren@hetrhedens.nl

I www.hetrhedens.nl

Correspondentieadres

Postbus 35

6950 AA Dieren

Locatiedirecteur

Mevr. M.M. Bunt

Vmbo

Het vmbo werkt met leergebieden. Deze

maken de samenhang tussen mens, maatschappij,

natuur en techniek duidelijk, hetgeen

de lessen boeiender maakt. Het is

ook mogelijk om leerwegondersteunend

MInILESSEn

dinsdag 15 januari 2013

van 13.15 tot 15.15 uur

(voor leerlingen)

woensdag 16 januari 2013

van 13.15 tot 15.15 uur

(voor leerlingen)

OPEn HUIS

zaterdag 26 januari 2013

van 09.30 tot 13.30 uur

VOORLICHTInGSAVOnD

donderdag 28 februari 2013

van 19.00 tot 20.30 uur

(voor ouders van leerlingen

van groep 8)

Het Rhedens Dieren

vwo, havo, mavo, vmbo en lwoo

een bruisende school voor iedereen

Het Rhedens Dieren is een bruisende school met een breed onderwijsaanbod.

De school heeft een schitterend gebouw dat uitstekend bereikbaar is met bus-

en treinstation als naaste buren. Het Rhedens Dieren besteedt veel aandacht

aan cultuur, sport en bijzondere lesprojecten. De school staat bekend om haar

goede leerlingbegeleiding. Daarnaast vindt Het Rhedens Dieren de ontwikkeling

van sociaal besef bij haar leerlingen heel belangrijk. Dat alles maakt de

school tot een moderne en dynamische leeromgeving voor iedereen.

onderwijs (LWOO) te volgen. De bovenbouw

kent drie beroepsgerichte leerwegen:

Handel & Administratie, Techniek Breed en

Zorg & Welzijn Breed. De afdelingen zijn

opgezet in een werkplekkenstructuur waarbij

de werksituatie zoveel mogelijk wordt

nagebootst. De leerling is daarbij verantwoordelijk

voor zijn eigen werk en leert in

de praktijk met collega’s samen te werken.

Mavo

Leerlingen die de keuze hebben gemaakt

voor de theoretische leerweg komen op

Het Rhedens in een mavo-klas. Leerlingen

die later iets extra’s willen, kunnen in

de klassen 3 en 4 een ‘plus’ kiezen. Dat

kan de plus-P zijn met alsnog een praktisch

vak, of de plus-T voor een extra theorievak.

De mavo-P biedt een nóg betere

voorbereiding op het mbo. Mavo-T biedt

de mogelijkheid om door te stromen naar

havo-onderwijs.

Havo/vwo

De havo/vwo-onderbouw in Dieren biedt

in het eerste jaar aan alle leerlingen vijf

plusvarianten aan: Sport, Techn@, Klassieke

Talen, Cambridge Engels en Po-

diumkunsten. Dat gebeurt in vijf blokken

van acht weken. Aan het eind van het jaar

kan de leerling kiezen in welke van de vijf

plussen hij of zij zich verder wilt verdiepen

in het tweede en derde leerjaar. In aangepaste

vorm worden deze Plusvarianten

sinds 2011 ook aangeboden aan hoogbegaafde

leerlingen uit de 8e groep van

het basisonderwijs.

Vwo-leerlingen kunnen Latijn en/of Grieks

kiezen, waarmee zij een prima aansluiting

hebben op het gymnasium in Rozendaal. Na

het derde leerjaar gaan alle havo- en vwoleerlingen

naar de bovenbouw in Rozendaal.

Individuele aanpak in een bruisende

leeromgeving

Talentvolle leerlingen worden op Het Rhedens

extra uitgedaagd; leerlingen die

moeite hebben met leren worden geholpen.

Door middel van begeleiding in een

huiswerkklas of met extra ondersteuning

tijdens de Rhedens Uren. Maar leren moet

als het even kan ook leuk zijn. Daarom is

er elk jaar een grote culturele avond en organiseert

de school sportdagen, drama-

en dansprojecten. Bovendien kan elke

leerling auditie doen voor de jaarlijkse toneeluitvoering

en/of de talentgroep Dans.

Kortom: de school wil er alles aan doen

om te zorgen dat haar leerlingen op een

plezierige manier komen waar ze kúnnen

komen. Welkom op Het Rhedens!

Het Rhedens Dieren: leren, ontplooien,

samenleven

20 Schoolkeuzegids


Het Rhedens Rozendaal

gymnasium, vwo en havo

een inspirerende leeromgeving

Het Rhedens is een algemeen bijzondere scholengemeenschap. De locatie in

Rozendaal trekt leerlingen uit een groot gebied en laat daarom in de wintermaanden

speciale schoolbussen rijden. Het Rhedens Rozendaal is mooi en

rustig gelegen. Alle leerjaren van het havo en vwo kunnen er worden gevolgd.

Er is, vanaf de brugklas, ook een gymnasiumafdeling. In de eerste twee

leerjaren zijn er, naast de gymnasiumklassen, havo/vwo-dakpanklassen.

Vanaf het derde leerjaar is er sprake van separate

havo-, vwo- en gymnasiumklassen.

In de bovenbouw volgen de gymnasiumleerlingen

een deel van de lessen samen

met andere vwo-leerlingen. Het Rhedens

Rozendaal biedt goed en modern onderwijs

in een levendig en sociaal schoolklimaat. In

augustus 2012 heeft de school een schitterend

nieuw, deels gerenoveerd, gebouw

in gebruik genomen. Naast een sfeervolle

aula beschikt de school nu ook over een

ruime, goed geoutilleerde mediatheek.

Kleinschalig en persoonlijk

Het is belangrijk dat leerlingen zich thuis

voelen op school. Het Rhedens in

Rozendaal wordt gekenmerkt door kleinschaligheid.

De ruim 900 leerlingen zijn

Schoolkeuzegids 21

verdeeld over vier overzichtelijke afdelingen

(brugklas + G2; tweede leerjaar havo/vwo

en derde leerjaar; havo 4 en 5; vwo 4, 5 en

6). Binnen zo’n afdeling kent bijna iedereen

elkaar. De lijnen zijn kort; als een leerling

iets wil bespreken, dan kan dat snel. In de

brugklas wordt gewerkt met een systeem

van juniormentoren; hierbij worden bovenbouwleerlingen

structureel ingeschakeld bij

de begeleiding van jongere leerlingen.

Docenten begeleiden de leerlingen stap

voor stap op hun weg door de school, zoveel

mogelijk rekening houdend met individuele

verschillen en capaciteiten. In havo 4

en vwo 5 zijn er keuze-uren die het karakter

krijgen van een Studium Generale-

programma.

Boeiende extra’s

Er is in Rozendaal veel aandacht voor cultuur.

Het klassieke midwinterconcert, het

SOS-benefietconcert en het schooltoneel

zijn vaste programmaonderdelen. Tekenen

en muziek worden als examenvakken

aangeboden. De school onderscheidt

zich ook op het gebied van de exacte vakken.

Het vak NLT is een onderzoeksvak

waarin exacte vakken samenwerken.

Bezoekadres

Kleiberglaan 1

6891 DK Rozendaal

T (026) 364 68 45

E inforozendaal@hetrhedens.nl

I www.hetrhedens.nl

Correspondentieadres

Postbus 35

6950 AA Dieren

Locatiedirecteur

P. Zonderwijk

Inlichtingen en aanmeldingen

Meer informatie over de school is te verkrijgen

op bovenstaand adres. Daar zijn

ook aanmeldingsformulieren beschikbaar.

Tevens zijn deze te downloaden via onze

website.

Het Rhedens Rozendaal: leren, ontplooien,

samenleven

MInILESSEn

dinsdag 15 januari 2013

van 13.15 tot 15.15 uur

(voor leerlingen)

woensdag 16 januari 2013

van 13.15 tot 15.15 uur

(voor leerlingen)

OPEn HUIS

zaterdag 26 januari 2013

van 09.30 tot 13.30 uur

VOORLICHTInGSAVOnD

donderdag 28 februari 2013

vanaf 20.30 uur

(voor ouders van leerlingen van

groep 8)


College van Bestuur Quadraam

Voorzitter: Drs. Ir. M.A. Mittelmeijer RI

Lid: Ir. P. van Buuren MBA

Bezoekadres

Saturnus 7

6922 LX Duiven

T (026) 320 88 60

E bestuur@quadraam.nl

I www.quadraam.nl

Quadraam is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid

voor de ontwikkeling van

jonge mensen. Wij zorgen er voor dat

iedere leerling zich optimaal ontwikkelt tot

een zelfbewuste, zelfredzame, ondernemende

en maatschappelijk betrokken jongere,

die nu en in de toekomst een waardevolle

bijdrage levert aan de samenleving.

Quadraam biedt alle mogelijkheden van

praktijkonderwijs tot en met gymnasium.

Van tweetalig onderwijs, scholen waar

leerlingen studie en topsport, dans of muziek

kunnen combineren, scholen met

Quadraam

elk talent telt!

De volgende scholen in Arnhem, de Liemers en Overbetuwe maken deel uit van Quadraam:

9

5 13

7

4

6

6

8

12

10

1

sport- en cultuurklassen, een technasium,

brede scholengemeenschappen die alles

in eigen huis hebben, tot scholen die zich

richten op specifieke leerbehoeften via bijvoorbeeld

een afdeling voor hoogbegaafden.

Onze scholen zorgen voor doorlopende

leerlijnen door afstemming met

basisonderwijs en vervolgonderwijs.

Het primaire doel van de scholen van

Quadraam is dat een leerling in de tijd die

ervoor staat, op minimaal het niveau

waarop hij is binnengekomen, de school

met een diploma verlaat. Daar leveren we

2

3

11

3

samen met de leerlingen en natuurlijk ook

met de ouders direct of indirect een bijdrage

aan. Dat is onze opdracht. In deze

gids kunt u alvast kennismaken met onze

scholen.

Wij nodigen u van harte uit samen met uw

kind een kijkje te komen nemen tijdens de

verschillende open dagen en informatieavonden.

Dat is de beste manier om te

zien, horen en ervaren welke school het

beste bij uw kind past.

Marc Mittelmeijer

1. Beekdal Lyceum

2. Candea College

3. Liemers College

(Zevenaar en Didam)

4. Lorentz Lyceum

5. Lyceum Elst

6. Maarten van Rossem

(incl. nevenvestiging zorg/ LWOO+)

7. Montessori College Arnhem

8. Olympus College

9. Produs Praktijkonderwijs

10. Stedelijk Gymnasium Arnhem

11. Symbion

12. Vmbo ’t Venster

13. Het Westeraam

22 Schoolkeuzegids


Beekdal Lyceum

havo – vwo

Kleinschalig havo-vwo onderwijs

Je zit nog in groep 8 maar voor volgend

schooljaar ben je aan het kijken naar een

leuke en degelijke havo-vwo school. Je

denkt vooral aan een wat kleinere school.

Een school met een aparte eigen sfeer.

Ook lijkt extra sport of cultuur je een leuke

uitdaging nu je naar het voortgezet onderwijs

gaat!

Als dat allemaal het geval is dan moet jij de

komende tijd zeker op het Beekdal Lyceum

komen kijken. Onze school heeft die dingen

namelijk allemaal in huis!

Extra sport of cultuur

Bijzonder op het Beekdal Lyceum is dat we

voor havo-vwo leerlingen een tweejarige

brugperiode hebben. In die twee jaar krijg je

bij ons de gelegenheid om duidelijk te ontdekken

wat voor jou het beste vervolg is,

havo of vwo. Bovendien heb je op het

Schoolkeuzegids 23

Beekdal gewoon een hele leuke schooltijd!

We organiseren op onze school een introductieweek,

een brugklaskamp, schoolfeesten,

theatervoorstellingen, sporttoernooien

en veel verschillende projectweken.

Maar het meest opvallende van het Beekdal

Lyceum is dat je in de brugklas kiest voor

een uitdagend profiel! Natuurlijk krijg je in de

brugklas gewoon alle schoolvakken die je

hoort te krijgen. Maar daarnáást ben je een

flink aantal uren in de week ook in een aparte

groep bezig met, òf extra sport, òf extra

cultuur. We noemen die aparte groepen

voor het gemak vaak ‘sportklassen’ en ‘cultuurklassen’.

In een sportklas heb je zes

sportlessen in de week en daarnaast veel

sportactiviteiten zoals clinics, wedstrijdbezoeken

en sporttoernooien. In de cultuurklas

volg je juist weer meer lessen muziek,

drama en beeldende vorming met daarnaast

een programma aan activiteiten op

het gebied van kunst en cultuur. Daarbij

moet je dan denken aan toneel-, dans- en

muziekworkshops, en voorstellingen.

iPad

Dit schooljaar werken twee van onze

brugklassen met een iPad naast de gewone

schoolboeken. Als de iPad-proef

slaagt zullen in het komende schooljaar

alle brugklassen en tweede klassen met

een iPad gaan werken.

Topniveau

Ben je een topsporter? Dan biedt onze

school speciale faciliteiten om je studie en

Bezoekadres

Bernhardlaan 49

6824 LE Arnhem

T (026) 320 98 20

E info@beekdallyceum.nl

I www.beekdallyceum.nl

Rector

M. Delen

sport goed te combineren. Daarvoor hebben

we contact met het Olympisch Netwerk

Gelderland.

Wil je na het halen van je havo- of vwo-diploma

naar de dansacademie? Dan kun je

naast je schoolopleiding aan het Beekdal

Lyceum, de speciale Vooropleiding Dans

volgen. Dit doen we in samenwerking met

ArtEZ Dansacademie. Daarvoor moet je

wel eerst auditie doen!

Vanzelfsprekend is er bij ons veel aandacht

voor jou. Bij je mentor of de leerlingbegeleider

kun je altijd terecht en in de

steunlessen kun je extra hulp krijgen bij

een bepaald vak. Ook is er op het Beekdal

Lyceum speciale aandacht voor leerlingen

die dyslectisch zijn.

Beekdal Lyceum

is onderdeel van

OPEn HUIS

zaterdag 2 februari 2013

van 09.30 tot 13.30 uur

vrije inloop samen met je ouders

InFORMATIEAVOnD

donderdag 7 maart 2013

minilessen voor jou en

informatierondes voor je ouders

Let op! Er zijn twee aanvangstijdstippen:

17.00 òf 18.30 uur

OPGEVEn InFOAVOnD

info@beekdallyceum.nl

(uiterlijk 1 maart 2013)

o.v.v. gewenste aanvangstijd,

aantal ouders en leerlingen


Bezoekadres

Locatie Eltensestraat

Eltensestraat 8, 6922 JB Duiven

Locatie Saturnus I

Saturnus 1, 6922 LX Duiven

Locatie Saturnus II

Saturnus 3 6922 LX Duiven

Postadres

Postbus 141

6920 AC Duiven

T (0316) 36 78 00

E adm@candea.nl

I www.candea.nl

Centrale directie:

Drs. L.H.M. Lucas (voorzitter)

Dr. B.J.L. van den Anker MBA

Contactpersonen basisscholen:

E. Rutten (havo/vwo)

Drs. B. Bullée (vmbo)

Candea College

is onderdeel van

OPEn DAG

woensdag 30 januari 2013

van 16.00 tot 20.00 uur

Eltensestraat 8 Duiven

Voorlichting ouders groep 8

maandag 12 november 2012

en donderdag 15 november 2012

donderdag 10 januari 2013

en dinsdag 15 januari 2013

MInILESSEn

In januari en februari 2013 voor

leerlingen van groep 8

Candea College

modern onderwijs, lekker dichtbij

Het Candea College is een brede scholengemeenschap voor vwo (gymnasium,

technasium en atheneum), havo (havo-art en havo-technasium) en vmbo in

Duiven. De leerlingen krijgen onderwijs in drie moderne gebouwen met

afzonderlijke locaties/leshuizen voor de brede onderbouw vmbo/ havo/vwo,

voor de beroepsgerichte leerwegen in de vmbo-bk bovenbouw en voor de

bovenbouw vwo, havo en vmbo-gt.

Het motto van de school is ‘modern onderwijs, lekker dichtbij’.

Tien redenen om voor het Candea

College te kiezen

1. Kleinschalig onderwijs

Het Candea College is een grote school,

maar daar merk je weinig van. Dat komt

doordat de school is opgedeeld in vier kolommen

(vmbo s/b/k, vmbo gt, havo en

vwo), ieder met een eigen opleidingsdirecteur

en eigen leshuizen. In ieder leshuis werken

ongeveer 250 leerlingen en 20-25 docenten.

Iedere opleiding heeft eigen lokalen

en aparte pauzes in kleine groepen. Bij lesuitval

blijf je in je eigen leshuis. Vergeet intussen

niet de voordelen van een brede

scholengemeenschap. Als je tijdens of na

de brugklas toch meer geschikt blijkt voor

bijvoorbeeld havo in plaats van vmbo-gt,

dan hoef je niet naar een andere school.

2. Direct het juiste niveau

Het Candea College heeft aparte klassen

voor vmbo-(s)bb, vmbo-kb, vmbo-gt, havo

en vwo. Zo zitten in het vwo alleen maar

leerlingen met een zuiver vwo-advies. Je

krijgt dus direct onderwijs op je eigen niveau.

En we reageren snel als je toch in de

verkeerde leerweg zit. Dat komt zelden

voor. De afgelopen jaren zat 80 procent

van de leerlingen direct in de juiste leerweg.

Onderzoek toont bovendien aan dat

‘opstromers’ het meestal goed doen. Zo

stroomt een groot deel van de leerlingen

van vmbo-t na het examen door naar het

havo.

3. Goede resultaten

Het Candea College is een goede school.

De examenresultaten liggen, gemeten over

een aantal jaren, veelal op of boven het landelijk

gemiddelde. Ook de doorstroming

scoort hoog. Andere objectieve gegevens

over de kwaliteit van ons onderwijs staan

op www.onderwijsinspectie.nl. De onderwijsinspectie

geeft ook een niet-cijfermatig

oordeel. De laatste keer werd het Candea

College een bruisende school met een erg

goede leerlingenzorg en een indrukwekkend

aantal activiteiten genoemd.

4. Kansen voor iedereen

Het Candea College voelt zich verantwoordelijk

voor álle leerlingen in Duiven,

Westervoort, Groessen, Loo, Giesbeek en

24 Schoolkeuzegids


Candea College

modern onderwijs, lekker dichtbij

Lathum. We doen alles om ervoor te zorgen

dat je een diploma behaalt, zodat je

een goede start maakt in het vervolgonderwijs.

We willen ook dat je een zo hoog

mogelijk diploma haalt. Vandaar dat het

aantal havo- en vwo-leerlingen ruim boven

het landelijke gemiddelde ligt.

5. Sterke binding met de basisscholen

Het Candea College heeft een sterke binding

met de basisscholen. Het beste bewijs

is het BO/VO-project dat is opgezet

om de overgang van groep 8 structureel

te verbeteren: we kiezen samen met de

basisschool de meest geschikte leerweg,

we stemmen onderwijsprogramma’s op

elkaar af, onze leraren bezoeken lessen

op de basisscholen en omgekeerd, leerlingen

van groep 8 volgen vaak al een

aantal lessen op het Candea College,

leerlingengegevens worden uitvoerig besproken

en persoonlijk overgedragen, en

we maken afspraken over leerlingen die

speciale begeleiding nodig hebben (dyslexie,

meer begaafdheid etc.).

6. Intensieve begeleiding

Iedere leerling krijgt de begeleiding die hij

of zij nodig heeft. Dat varieert van leerwegondersteunend

onderwijs in het vmbo

Schoolkeuzegids 25

tot speciale aandacht voor hoogbegaafden

in het vwo (je kunt gymnasium én

technasium doen). De begeleiding wordt

verzorgd door een team van deskundigen,

zoals decanen, remedial teachers,

vertrouwenspersonen, orthopedagogen,

de schoolverpleegkundige en de leerlingconsulente.

De klassenmentor is het eerste

aanspreekpunt. De schoolarts houdt

regelmatig spreekuur op school.

7. Een sterk vmbo

Het vmbo-onderwijs in de onderbouw is

onderwijs op maat en houdt alle richtingen

nog open naar de bovenbouw. Verder

wordt bij het vakgebied technologie in de

bovenbouw veel aandacht geschonken

aan het kiezen van een vervolgopleiding. In

het lesprogramma speelt sport (lo-2) een

prominente rol. Er zijn afspraken over doorstroming

met het CIOS in Arnhem. Het eigen

vmbo-gebouw van de beroepsgerichte

leerwegen heeft de modernste faciliteiten.

8. Havo volop in beweging

Havo-leerlingen worden zo goed mogelijk

voorbereid op het vervolgonderwijs (meestal

HBO). Dat doen we door ervoor te zorgen

dat ze de juiste kennis en vaardigheden verwerven

én dat ze direct de juiste vervolgop-

leiding kiezen. Er is speciale aandacht voor

cultuurprojecten (havo-art), bètavakken en

techniek. Wie in techniek is geïnteresseerd

kan kiezen voor het havo-technasium. De

onderwijsaanpak is toegespitst op de specifieke

kwaliteiten van havo-leerlingen. Dat

betekent veel zelfstandigheid, maar wel met

regelmatig controlemomenten.

9. Drie richtingen in het vwo

Vwo-leerlingen kunnen op het Candea College

alle kanten uit. Natuurlijk hebben we

atheneum, maar je kunt je ook specialiseren.

Talenknobbels gaan naar het gymnasium.

Heel bijzonder is het technasium. Het

technasium is bedoeld voor kinderen met

aanleg voor techniek en bètavakken én die

onderzoeken leuk vinden. Het technasium

is ook bij meisjes erg populair. Vwo-brugklassers

maken kennis met het gymnasium

en het technasium. Meer begaafde leerlingen

doen zowel gymnasium als technasium:

dat noemen we technogym.

10. En een fantastische schooltijd!

Op het Candea College zijn talloze activiteiten.

Denk aan de musicals, het jaarlijkse

muziekfestival, het onderbouwtoneel, de

vele sportactiviteiten, de debatingwedstrijden

(Op weg naar het Lagerhuis) en de

diverse sciencewedstrijden zoals bijv. de

IJSO(Internationale Jeugd Science Olympiade)

en IMC (International Mathematics

Competition)


Bezoekadres

Locatie Heerenmäten

Heerenmäten 6, 6904 GZ Zevenaar

Locatie Zonegge

Zonegge 07-09, 6903 EP Zevenaar

Locatie Vestersbos

Vestersbos 4, 6901 BV Zevenaar

Locatie Didam

Dijksestraat 12, 6942 GC Didam

T (0316) 58 38 00 (alle locaties)

E secr.directie@liemerscollege.nl

I www.liemerscollege.nl

Postadres

Postbus 412

6900 AK Zevenaar

Centrale directie

Drs. H. Wiggers (voorzitter)

Drs. P.M.H. Kickken

Drs. H.L.J. Severins

Contactpersonen basisscholen

H. Hazelzet (Didam)

L. Dopper (Zonegge)

Liemers College

is onderdeel van

VOORLICHTInGSAVOnDEn

Didam:

maandag 26 november 2012

en donderdag 29 november 2012

vanaf 19.30 uur

Zonegge:

donderdag 22 november 2012

en maandag 26 november 2012

vanaf 19.30 uur

OPEn DAGEn

Didam:

woensdag 30 januari 2013

van 16.00 tot 19.30 uur

Zonegge:

vrijdag 25 januari 2013

van 16.00 tot 19.30 uur

Liemers College

vmbo havo atheneum gymnasium

Het laatste jaar op de basisschool is best druk. Je hebt de Cito-toets en de

musical en je moet een nieuwe school uitzoeken. Dat betekent dat er heel veel

informatie op je af komt. Iedere school zet z’n beste beentje voor. Sommige

scholen doen veel aan sport of aan kunst en cultuur. Andere scholen hebben

veel activiteiten of gaan vaak naar het buitenland. Het Liemers College heeft

het allemaal. Daardoor kun je je eerst oriënteren. Kiezen doe je als jij er klaar

voor bent!

Alle leerwegen

Het onderwijs komt natuurlijk op de eerste

plaats. Het Liemers College heeft alle leerwegen:

vmbo-bb, vmbo-kb, vmbo-gt, havo

en vwo (atheneum en gymnasium). Je kunt

dus overstappen zonder dat je dan meteen

naar een andere school moet. Voor nieuwe

brugklassers zijn er twee instroompunten:

in Didam en in Zevenaar (Zonegge). Leerlingen

uit hetzelfde dorp plaatsen we bij

elkaar in de klas, zodat je samen kunt fietsen.

Didam heeft naast leerjaar 1 en 2 ook

leerjaar 3 en 4 van vmbo-gt en 3-havo en

3-vwo. In Zevenaar zijn twee bovenbouwlocaties:

Heerenmäten (bovenbouw havo/

vwo) en Vestersbos (bovenbouw vmbo).

Onderbouw

In de brugklas hebben we ‘dakpanklassen’

voor havo-gt en vwo-havo. In deze klassen

ontdek je geleidelijk voor welke leerweg je

het meest geschikt bent. Na leerjaar 2 kies

je definitief voor gt, havo of vwo. Verder zijn

er bb-, kb- en gt-klassen. Ook deze leerlingen

kunnen nog overstappen.

Het Liemers College wil dat je het beste uit

jezelf haalt. Daarom wordt de lesstof op verschillende

manieren aangeboden – klassikaal,

individueel of in groepjes – en krijg je

de kans om je in je eigen tempo en binnen

je eigen mogelijkheden te ontwikkelen.

Al in de onderbouw ontwikkel jij je tot een

‘actieve leerling’. Je leert om met weekplanners

voor een deel zelf te bepalen hoe

en wanneer je met de leerstof van die week

bezig bent. Daarbij heb je les in vaklokalen

en in grotere leerruimtes. Door deze afwisseling

in werkvormen maak je kennis met

verschillende leerstijlen en ontdek je met

welke leerstijl je de beste resultaten haalt.

Bovenbouw

De brugperiode duurt twee leerjaren. In het

vmbo kies je daarna een sector: techniek,

economie of zorg en welzijn (voor landbouw

moet je naar een andere school). Binnen

deze sectoren heeft het Liemers College

een groot aantal beroepsgerichte opleidingen.

26 Schoolkeuzegids


Liemers College

vmbo havo atheneum gymnasium

Voor havo- en vwo-leerlingen begint de

voor bereiding op de bovenbouw in leerjaar

3. De leerlingen worden in de Tweede Fase

(Studiehuis) voorbereid op het hbo of de

universiteit. Vwo-leerlingen kunnen in leerjaar

2 kiezen voor het gymnasium.

Een fijne sfeer

Het Liemers College vindt een fijne sfeer

ontzettend belangrijk. Als jij je prettig en

veilig voelt, presteer je beter. Doordat we

vier locaties hebben, is kleinschaligheid gewaarborgd.

Je voelt je snel thuis. We gaan

op een ontspannen manier met elkaar om.

De meeste leerlingen gaan graag naar

Schoolkeuzegids 27

school. Tekenend is dat veel leerlingen op

de locatie Zonegge gebruik maken van de

mogelijkheid om iedere dag tot 16.00 uur

op school te blijven werken.

Dat je je snel thuis voelt, komt ook door

de kennismakingsactiviteiten. Twee weken

voor de zomervakantie leer je alvast je klasgenoten

en je mentor kennen. De eerste

weken van het nieuwe schooljaar staan ook

in het teken van kennismaking.

Begeleiding

Begeleiding hebben we in alle soorten en

maten. Voorbeelden zijn studiebegeleiding,

persoonlijke begeleiding, faalangstreductietraining,

sociale vaardigheidstraining en

examentraining. Er zijn hulpprogramma’s

op het gebied van taal, rekenen, huiswerk

en motorische ontwikkeling. Als het nodig

is, wordt deskundigheid buiten de school

gezocht.

Extra veel sport

Sport is belangrijk op het Liemers College.

Naast de normale gymlessen zijn er veel

extra (buitenschoolse) activiteiten, zoals

toer nooien en workshops. De vmbo-bovenbouw

heeft het beroepsgerichte programma

SDV (Sport, Dienstverlening en Veiligheid).

SDV is met name geschikt voor leerlingen

die hun fysieke vaardigheden willen

ontwikkelen.

Theater en muziek

De vwo-bovenbouw heeft een aparte theaterklas.

Behalve dat je een hoop leert,

ontdek je of je voldoende talent hebt voor

een toekomst in het theater.

Activiteiten/excursies

Een complete opsomming van alle (buitenschoolse)

activiteiten is hier niet mogelijk,

maar we hebben schooltoneel en een

schoolorkest, je kunt dansen of zingen, we

gaan naar films en theatervoorstellingen,

we organiseren excursies en we bezoeken

musea. Daarnaast zijn er (klassen-)feesten

en vieren we carnaval. Je gaat ook regelmatig

de grens over, want we hebben contacten

met diverse buitenlandse scholen.

(Hoog) Begaafdenonderwijs

Het Liemers College werkt aan een speciaal

programma voor hoogbegaafde leerlingen.

Het programma wordt zo ingericht dat

deze leerlingen de gewone lesstof in een

hoger tempo afwerken, waardoor er tijd

vrijkomt voor extra vakken en extra activiteiten.

Aanmelding/plaatsing

Aanmelden doe je via je basisschool of

rechtstreeks bij het Liemers College. Dat

kan tot 1 april. Je krijgt in principe vóór

1 juni te horen of je wordt toegelaten. Bij

de plaatsing in een leerweg/dakpanklas

speelt het advies van de basisschool een

belangrijke rol.


Bezoekadres

Groningensingel 1245

6835 HZ Arnhem

T (026) 320 28 50

E info@lorentzlyceum.nl

I www.lorentzlyceum.nl

Rector

Mevr. drs. A.M. van Lanen

Lorentz Lyceum

is onderdeel van

OPEn DAGEn

vrijdag 1 februari 2013

van 19.30 tot 21.30 uur

zaterdag 2 februari 2013

van 10.00 tot 13.00 uur

Arnhem

International School

InFORMATIE AVOnD

VWO - HAVO - MAVO

woensdag 16 januari 2013

De avond begint om 19.30 uur

met een inleiding en eindigt

om ca. 21.00 uur

Ouders en kinderen zijn van

harte welkom

InFORMATIE AVOnDEn

TWEETALIG VWO (TTO)

woensdag 23 januari 2013

De avond begint om 19.30 uur

met een inleiding en eindigt

om ca. 21.00 uur

Ouders en kinderen zijn van

harte welkom

Met je juf of meester met

groep 8 op bezoek komen kan

op maandag 28 januari 2013

Aanmelden kan altijd, maar er is

ook een speciale inschrijfavond:

dinsdag 19 maart 2013

van 19.30 tot 21.00 uur

Aanmelden vóór 1 april 2013

Wacht niet te lang!

Lorentz Lyceum

grenzeloos leren

vwo – havo – mavo / tweetalig vwo (tto) / arnhem international school

Kenmerken van het Lorentz Lyceum

Het motto van onze school is “Grenzeloos

Leren”.

“Grenzeloos“ omdat je echt meetelt, er

begeleiding op maat is, er veel activiteiten

zijn, er een goede en veilige sfeer hangt én

omdat wij het beste uit de leerling halen.

“Grenzeloos“ omdat we internationaal

georiënteerd zijn, door extra Engels, internationale

werkweken, internationale projecten/activiteiten

en door de aanwezigheid

van Arnhem International School

(AIS) in het gebouw.

Goed onderwijs

Goed onderwijs komt natuurlijk op de eerste

plaats. In de lessen is ruime aandacht

voor de kennis- en vaardighedenontwikkeling.

Je leert plannen met behulp van informatie

uit je eigen schoolagenda en reflecteren

op je eigen kunnen door het gebruik

van de reflectiebalk op het proefwerk; zomaar

wat voorbeelden die je ondersteunen

om goed te presteren. Samen met jouw

ouders kun je je leerprestaties volgen door

o.a. het bijhouden van een portfolio.

Geen doorsnee onderwijs

Naast alle “gewone” vakken krijg je in alle

klassen vwo-havo-mavo extra Engels aangeboden

(versterkt talenonderwijs (vto)).

Zo wordt bijvoorbeeld onder andere het

vak drama (Accent) in het Engels aangeboden

zodat je nog beter in die taal kunt

communiceren.

In het Tweetalig vwo (tto) krijg je vanaf de

brugklas minstens 70% van je vakken in

het Engels. Na 6 jaar spreek je net zo goed

Engels als dat je Nederlands spreekt.

Ook krijg je bijzondere vakken zoals filosofie,

Spaans en/of Chinees. Je kunt zelfs op

het Lorentz Lyceum je middelbare school

afsluiten met een internationaal diploma

(IB-DP).

Begeleiding

Er is goede begeleiding voor iedereen en

extra begeleiding voor wie dat nodig

heeft. Wij hebben bijvoorbeeld veel ervaring

met dyslexie- en faalangsttraining. Je

kunt je ook aanmelden voor professionele

huiswerkbegeleiding. Onze leerling en ouders

zijn erg tevreden over de begeleiding

die wij bieden.

Activiteiten

Je krijgt niet alleen goed onderwijs, maar

buiten de lessen is er bij ons ook veel te

doen. Tijdens je studie heb je studiereizen,

bezoeken aan musea en theaters. Alle tto

leerlingen krijgen training als junior diplomaat

(spreken in het openbaar, schrijven

van resoluties, lobbyen en voeren van discussie).

Ook doe je onmiskenbare ervaring

op in het kader van Model United Nations

(MUN), waarbij je samen met leerlingen uit

binnen- en buitenland aan de hand van internationale

thema’s de bijeenkomsten

van de Verenigde Naties nabootst.

28 Schoolkeuzegids


Lorentz Lyceum

grenzeloos leren

Arnhem

International School

vwo – havo – mavo / tweetalig vwo (tto) / arnhem international school

In bijna ieder schooljaar vinden internationale

reizen en excursies plaats. Er worden

acties voor goede doelen zoals Edukans

georganiseerd.

Je kunt bijna dagelijks deelnemen aan

buitenschoolse sporten. En uiteraard organiseert

de feestcommissie fantastische

feesten.

Sfeer en Veiligheid

Onze leerlingen vinden de sfeer prettig en

voelen zich op hun gemak op school.

Schoolkeuzegids 29

Onze school biedt alle “bewoners” een

veilige plek. Daar wordt veel aandacht aan

besteed en er wordt meteen gehandeld

als dat niet het geval is.

Wanneer jij een van onderstaande leerlingkenmerken

hebt:

Zelfbewust

Leergierig

In teamverband kunnen functioneren

Gericht op de vervolgstap

Respect voor mensen en omgeving

én je vindt het leuk om uitgedaagd te worden,

past het Lorentz Lyceum helemaal bij

jou! Ben je nieuwsgierig geworden? Kom bij

ons op bezoek! Je bent van harte welkom!

Contact

Voor een afspraak of nadere informatie

vragen wij je of een van je ouders/verzorgers,

contact op te nemen met mevrouw

B. Hoeve, tel. (026) 320 28 50.


Lyceum Elst

havo – vwo

Bezoekadres

Auditorium 3

6661 TZ Elst

T (0481) 36 29 20

E info@lyceumelst.nl

I www.lyceumelst.nl

Postadres

Postbus 187

6660 AD Elst

Algemeen directeur

G.N. Munters

Afdelingsleider onderbouw

Drs. C.A.F. Sprakel

Afdelingsleider bovenbouw

Mevr. E.J.I.M. van Vegchel

Het onderwijs

Op Lyceum Elst wordt er voornamelijk

klassikaal les gegeven. Dat is een goede

manier om je effectief voor te bereiden op

de examenvakken. De school heeft een

tweejarige brugperiode. Er zijn twee soorten

brugklassen: havo-mavo en vwohavo.

De docenten zorgen er voor dat je

les krijgt op het niveau dat bij jou past, en

jij kunt in die 2 jaar laten zien of je dat

niveau aankunt, of misschien zelfs nog

iets meer. Aan het einde van het tweede

schooljaar wordt gekeken op welk schooltype

(vwo, havo of mavo) je daarna verder

gaat.

Lyceum Elst

is onderdeel van

OPEn DAG

zaterdag 19 januari 2013

van 10.00 tot 13.00 uur

KEnnISMAKInGSLESSEn

maandag 4 maart 2013

van 13.30 tot 15.30 uur

dinsdag 5 maart 2013

van 13.30 tot 15.30 uur

woensdag 6 maart 2013

van 13.30 tot 15.30 uur

Je bent op zoek naar een kleinschalige mavo/havo/vwo-school en je woont in

Elst of omgeving? Misschien is Lyceum Elst dan iets voor jou!

De komende jaren zul je op de school van je keuze doorbrengen. Het is

belangrijk dat je je daar thuis voelt. Een prettige leeromgeving is een belangrijke

voorwaarde om je diploma te halen.

Naast alle vakken die je krijgt, word je begeleid

bij het maken van planningen, het

leren van woordjes, het maken van een

werkstuk enz. Er is een sfeer van vertrouwen,

waarin je wordt uitgedaagd en je de

ruimte krijgt om te laten zien wat je kunt.

Wat je zélf kunt en wat je samen met anderen

kunt.

Je mentor speelt bij die begeleiding een

centrale rol. Bij hem/haar kun je altijd terecht

en hij/zij is de belangrijkste contactpersoon

voor je ouders.

Actief leren

Het schooljaar is op Lyceum Elst verdeeld

in 4 periodes van ongeveer 10 weken.

De laatste week van iedere periode worden

er andere activiteiten georganiseerd. Dit

kunnen vakoverstijgend projecten zijn, excursies,

sportactiviteiten of iets creatiefs.

De school bruist dan nog meer dan anders.

Leren voor het leven

Lyceum Elst wil dat je, als je straks je diploma

hebt gehaald, goed bent voorbereid

op je vervolgstudie. Dat betekent dat

je kunt samenwerken, dat je weet wat je

waard bent, dat je kennis van zaken hebt,

dat je keuzes kunt maken en daar verantwoordelijkheid

voor neemt.

De school stimuleert je je talent te ontdekken

en verder te ontwikkelen.

Kleinschalig

Lyceum Elst is een kleine school (ca 350

leerlingen), waar docenten en leerlingen

elkaar kennen en op en goede manier samenwerken.

Dat biedt veiligheid. Er is veel

zorg en aandacht voor de begeleiding van

de leerlingen.

Wil je meer weten over Lyceum Elst?

Dan ben je van harte welkom op onze

Open Dag en bij de kennismakingslessen!

Lyceum Elst is sinds augustus 2012 gevestigd

in een prachtig nieuw gebouw. Kleurig, licht en

voorzien van alles wat nodig is voor goed onderwijs.

Tijdens de Open Dag kun je komen

ontdekken of je dat een fijne plek vindt.

30 Schoolkeuzegids


Montessori College Arnhem

havo en mavo

Zoek je een kleine school, waar je goed onderwijs krijgt én waar je een leuke

schooltijd hebt? Kies dan voor Montessori College Arnhem!

Montessori havo en mavo

andere aanpak …

Onze school is een gewone school voor

havo en mavo. We hebben wel een andere

aanpak. Wat bij ons belangrijk is, is

dat je leert wat je moet doen, hoe je het

moet doen en hoe je je tijd indeelt. Je bent

zelf verantwoordelijk voor je werk. Je weet

wat je moet doen; dat kun je zien op

werkoverzichten en op weekplanners. Je

wordt daar door ons goed bij begeleid.

Je bent geen nummer; ieder kind is uniek en

telt. De een kan goed wiskunde, een ander

is goed in talen; de een is snel, de ander

heeft wat meer tijd nodig. We kunnen door

onze manier van werken goed rekening

houden met de verschillen tussen leerlingen.

Het eerste en tweede jaar

De eerstejaars en tweedejaars leerlingen

krijgen les in vier leergebieden: Mens &

Maatschappij, Mens & Natuur, Kunst, Cultuur

& Bewegen, Internationale communicatie.

Elk leergebied heeft een eigen riante

ruimte in school. Daar kun je individueel, in

groepjes of in een grotere groep werken.

Daarnaast heb je nog lessen wiskunde. Je

krijgt drie (langere) lesperiodes per dag: één

leergebied in de ochtend, één in het begin

van de middag, en afsluitend een keuzecursus.

Bijvoorbeeld “journalistiek voor beginners”

of “juniorgids in het museum worden.”

Daar schrijf je zelf op in. Je kunt ook extra

taal- en rekenhulp krijgen. Aan het einde van

het tweede jaar krijg je advies om je opleiding

op havo- of mavo-niveau af te maken.

Schoolkeuzegids 31

Het derde, vierde en vijfde jaar

Vanaf het derde jaar werk je aan je examen

havo (klas 3, 4 en 5) of aan je examen

mavo (klas 3 en 4). Je werkt niet

meer met leergebieden, maar met vakken.

Daarnaast werk je aan thema’s waarbij

vakken met elkaar samenwerken bijvoorbeeld

“arm en rijk”. In 3 havo en in 3

en 4 mavo krijg je vier keer per week midden

op de dag één uur keuzewerktijd. Je

mag jezelf inschrijven bij welke docent je

gaat zitten om daar huiswerk te maken of

extra hulp te vragen.

Kleine school

Montessori College Arnhem is een kleine

school met 650 leerlingen. Leerlingen en

docenten kennen elkaar dus goed. De

groep waarin je het eerste jaar komt, blijft

twee jaar bij elkaar. Zo ontstaat een band

met elkaar en ga je je thuis voelen.

Doe je mee?

Sfeer maak je samen. Daarom worden

leerlingen betrokken bij allerlei activiteiten

zoals de organisatie van vieringen, schoolfeesten,

het aankleden en opruimen van

de school en het geven van voorlichting

aan kinderen en ouders.

Waar staat de school?

Onze school staat aan de Utrechtseweg

vlakbij het station Arnhem en is prima bereikbaar

met de fiets, per bus of trein.

Bezoekadres

Utrechtseweg 174

6812 AL Arnhem

T (026) 320 98 30

E montessori@montessoriarnhem.nl

W www.montessoriarnhem.nl

Algemeen directeur

Mevr. B. Drop

Open Huis en informatieavond

Tijdens het Open Huis kun je zien wat

Montessori College Arnhem te bieden

heeft; je kunt ook de sfeer van de school

proeven. Voor onze informatieavond vragen

we je van te voren aan te melden. Er

is dan geen vrije inloop, je volgt op vaste

tijdstippen minilesjes; je ouders krijgen

ondertussen apart informatie.

Nieuwsgierig geworden? Kijk ook eens op

www.montessoriarnhem.nl

Montessori College Arnhem

is onderdeel van

OPEn HUIS

zaterdag 19 januari 2013

van 10.00 tot 13.00 uur

(inloopochtend)

InFORMATIEAVOnD

woensdag 20 februari 2013

van 19.00 tot 20.30 uur

Minilesjes voor leerlingen en

informatierondes voor hun ouders

(geen inloopavond). Verzoek om

18.45 uur aanwezig te zijn en je tevoren

voor deze avond aan te melden


Bezoekadres:

Groningensingel 1235

6835 HZ Arnhem

T (026) 320 28 60

E info@maartenvanrossem.nl

W www.maartenvanrossem.nl

Directeur:

F.T.E. Sikkes

Wij vinden het heel belangrijk, dat er op

school een sfeer is waar leerlingen en medewerkers

zich prettig bij voelen. Veiligheid en

respect voor anderen staat bij ons hoog in

het vaandel. Zorg en aandacht voor de individuele

leerling is ons uitgangspunt. Samen

met de ouders/verzorgers zijn wij betrokken

bij de leerling om hem of haar op eigen niveau

te begeleiden naar het vmbo diploma.

Maarten van Rossem

is onderdeel van

OPEn DAGEn

vrijdag 1 februari 2013

van 19.00 tot 21.00 uur

zaterdag 2 februari 2013

van 10.30 tot 13.00 uur

AAnMELDInG

Er zijn geen specifieke

inschrijfdagen. Je kunt je

op elk moment aanmelden.

Maarten van Rossem

school voor vmbo

Maarten van Rossem is dè vmbo school voor Arnhem (zuid) en regio. Wij

geven goed en uitdagend onderwijs is een gebouw dat aangepast is aan de

laatste onderwijsontwikkelingen.

Daarmee kun je de volgende stap nemen in

je schoolcarrière, zoals bijvoorbeeld naar het

ROC. Je toekomst begint dus hier!

Het VMBO op Maarten van Rossem

is een vierjarige opleiding verdeeld in een

tweejarige brugperiode en vervolgens een

tweejarige bovenbouwperiode met een

beroepsvoorbereidend programma in de

sector.

Afhankelijk van je aanleg en interesse kun je

in de bovenbouw kiezen uit drie sectoren:

Sector Economie: handel & administratie

Sector Techniek: metaalelektro, elektro-,

metaal- en voertuigentechniek

Sector Zorg & Welzijn: zorg en welzijn

breed

Deze sectoren kun je elk op drie niveaus

volgen:

Leerwerktraject (LWT BBL)

Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)

Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)

Daarnaast wordt in de onderbouw ook op

theoretische leerweg-niveau lesgegeven.

Als het nodig is kun je bij deze drie leerwegen

ook nog leerwegondersteuning krijgen.

Voor elke leerling dus precies wat hij

of zij nodig heeft!

Het voorbereidend beroepsgerichte programma

in de bovenbouw is een combi-

natie van theorie en praktijk. Het daagt je

uit om actief bezig te zijn. Buitenschools

leren (stage) is een belangrijk onderdeel.

Klas 1 en 2

In onze moderne leerwerkcentra ga je zelfstandig

met leerstof aan de slag. Je leert

studeren met behulp van weekplanners.

Daarnaast heb je zogenaamde uitleglessen.

Digitaal lesmateriaal speelt een belangrijke

rol in het onderwijs. Bij alle leer- en studieactiviteiten

word je door onze docenten ondersteund.

Zo ben je na twee jaar goed voorbereid

op het onderwijsprogramma in de

bovenbouw. In een aantal 1e klassen zijn wij

in het schooljaar 2012-2013 met een pilot

gestart, waarbij het voor de leerling mogelijk

is om voor de AVO-vakken op zijn of haar

eigen niveau te werken (Kameleonproject).

32 Schoolkeuzegids


Maarten van Rossem

school voor vmbo

Begeleiding

Iedere leerling is voor ons een uniek individu

met eigen interesse en capaciteiten.

Omdat wij op verschillende niveaus onderwijs

aanbieden is het van belang dat je

goed begeleid wordt. Dat doet in de eerste

plaats je mentor, maar er zijn ook speciale

leerlingbegeleiders. Daarnaast kan er

ook een beroep gedaan worden op andere

specialisten, zoals de orthopedagoog

en het schoolmaatschappelijk werk.

Een speciale afdeling: LWO+

Sommige leerlingen die in het vmbo willen

starten hebben extra steun nodig. Leerlingen

met leerachterstanden, leerproblemen

of sociaal-emotionele problemen

Schoolkeuzegids 33

kunnen ook op het Maarten van Rossem

terecht. Voor hen bieden wij leerwegondersteunend

onderwijs aan in alle leerwegen

(BBL, KBL en TL). Voor het gebied

ten zuiden van de Rijn is deze afdeling dè

nevenvestiging Zorg!

De groepen zijn klein, maximaal 15 leerlingen.

Er is veel kennis en expertise aanwezig

om te helpen met specifieke problemen

en hulp op maat te geven.

Na klas 2 zijn er in de afdeling LWO+ verschillende

mogelijkheden om je schoolloopbaan

te vervolgen. Je kunt een vmbo

diploma halen binnen de afdeling LWO+

(symbiose onderwijs) of de overstap maken

naar een van de andere afdelingen

van de school.

De afdeling LWO+ heeft een eigen herkenbare,

veilige plek binnen de school.

Voor plaatsing in de afdeling LWO+ is er

een afwijkende, meer uitgebreide toelatingsprocedure.

Leerling activiteiten

Maarten van Rossem geeft niet alleen onderwijs

binnen de school. Ook buiten de

lessen is er veel te beleven. Gedurende

het hele jaar zijn is er een aanbod van leerling

activiteiten, zoals excursies, culturele

voorstellingen, sportactiviteiten, musical,

projecten in het kader van internationalisering

en feestavonden.

Ben je nieuwsgierig geworden?

Je bent van harte welkom op onze informatieavond-

of ochtend. Je kunt dan kennis

maken met leerlingen en medewerkers

van de school en sfeer proeven. Zo kunnen

je ouders en jij een goed beeld van

onze school krijgen.

Kijk ook eens op onze website:

www.maartenvanrossem.nl

Hier is veel informatie te vinden en kun je

vast een eerste indruk krijgen.

Bel gerust voor een afspraak met dhr.

N. van Santen, leerlingbegeleider van de

VMBO-onderbouw via 026 3202860 of

mobiel 06 29437821 of stuur een email

naar: nvansanten@maartenvanrossem.nl.

Meer weten over plaatsing in de afdeling

LWO+?

Maak een persoonlijke afspraak met mevr.

D. Sterk, afdelingsleider, via 026 3202860

of mobiel 06 24357274 of stuur een email

naar: dsterk@maartenvanrossem.nl.


Bezoekadres

Olympus 11

6832 EL Arnhem

T (026) 320 28 70

E info@olympuscollege.nl

I www.olympuscollege.nl

Postadres

Postbus 30098

6803 AB Arnhem

Rector

M.G.M. van de Louw

Contactpersoon brugklassen

Mevr. B. Sol

b.sol@olympuscollege.nl

Contactpersoon

afdeling hoogbegaafden

Mevr. E. Terpstra

e.terpstra@olympuscollege.nl

Contactpersoon

brugjaar Jan Ligthart

E. Boekhorst

e.boekhorst@olympuscollege.nl

Welke klassen?

Op het Olympus College heb je de keus

uit de volgende klassen in het eerste jaar:

mavo, mavo/havo, havo, havo/vwo en

vwo. Na het eerste jaar wordt een keuze

gemaakt voor mavo, havo of vwo. Om

toegelaten te worden is het advies van de

basisschool bepalend. Een Cito-score

van 530 of hoger is noodzakelijk.

Aanmeldingscriteria

Het Olympus heeft voor bijna iedereen wat

te bieden. We hebben 5 soorten brugklassen

zodat er altijd wel een klas is die bij je

past. We zetten alles even voor je op een rij.

De mavo-klas: als je een mavo- (of

vmbo-t-)advies hebt en een Cito-score

tussen de 530 en 535.

De mavo/havo-klas: als je basisschool

denkt dat je de havo misschien wel

aankan en je Cito-score tussen de

535 en 537 ligt. In deze klas geven we

op havo-niveau les. Na de kerstvakantie

krijg je op je eigen niveau les.

Olympus College

mavo, havo, vwo en gymnasium

Het Olympus College in Arnhem is een interconfessionele (RK/PC) scholengemeenschap

voor mavo, havo, vwo en gymnasium met leerlingen uit Arnhem

en uit plaatsen in de omgeving. We hebben een aparte afdeling voor hoogbegaafde

kinderen op school en het brugjaar Jan Ligthart, een afdeling speciaal

voor leerlingen die nog niet (helemaal) toe zijn aan het voortgezet onderwijs.

We willen jullie, als leerlingen van groep 8, graag het een en ander vertellen

over onze school.

De havo-klas: als je leerkracht groep 8

vindt dat je een echte havo-leerling bent.

Je Cito-score ligt tussen de 538-542.

De havo/vwo-klas: als je basisschool

denkt dat je het vwo misschien wel

aankunt en je Cito-score tussen de 543

en de 545 ligt. In deze klas wordt op

vwo-niveau lesgegeven. Na de kerstvakantie

krijg je op je eigen niveau les.

De vwo-klas: voor kinderen met een

havo/vwo-advies en een Cito-score

van 545 of hoger of een vwo-advies,

of een gymnasiumadvies.

Laptops

Alle leerlingen op onze school werken op

een laptop. Dat houdt in dat je een groot gedeelte

van je huiswerk en de opdrachten in

de klas op je laptop maakt. We willen je zo

goed mogelijk voorbereiden op je toekomst

waar de computer niet meer weg te denken

is en bovendien is het ook leuk en leerzaam!

Je kunt oefeningen op je eigen niveau maken.

De laptop wordt via school aangeschaft

en ouders en school betalen ieder de helft.

Kunst en cultuur of wetenschap en

techniek?

Op onze school kun je kiezen uit twee

profielen; het Kunst & Cultuur profiel of het

Wetenschap & Techniek profiel. Als je

meer wilt weten over alles wat met theater,

dans, TV en film maken van doen

heeft, ga je voor het K&C profiel. Hou je

meer van ontwerpen en ontwikkelen en

lijkt het je leuk om een robot van technisch

lego te leren besturen, dan kun je kiezen

voor het zogenaamde W&T profiel.

In de vierde klas kijken elk jaar de leerlingen

weer reikhalzend uit naar het bezoek

van Amerikaanse theaterstudenten, die

gedurende drie dagen allerlei workshops

geven. Ook worden er toneelvoorstellingen

en een podiumavond gehouden,

waar de leerlingen hun talenten kunnen

laten zien. Een van de hoogtepunten van

het schooljaar is de opvoering van een

musical. Een jaar lang wordt er dan door

leerlingen, die voor een rol auditie hebben

gedaan, gerepeteerd.

Scholengemeenschap met een

kleinschalige vwo-afdeling

Als je ervan houdt om uitgedaagd te worden

dan is onze kleinschalige vwo iets voor

jou. De vwo-afdeling is gehuisvest in een

apart gebouw waar je rustig kunt werken en

pauzeren met alleen vwo-leerlingen. Je leert

niet alleen met je hoofd te werken, maar

ook met je handen. In projectopdrachten

pas je theorie toe en ontwikkel je vaardigheden

en kennis die gevraagd worden in de

beroepspraktijk en vervolgopleidingen. Dit

noemen we O&O-leren, onderzoekend en

ontwerpend leren. Je leert dus plannen en

organiseren, samenwerken, informatie verzamelen,

presenteren en reflecteren.

Er bestaat ook de mogelijkheid om lessen

Grieks en Latijn te volgen. Wil je meer weten

over O&O-leren op het vwo, kom dan

op donderdag 10 januari naar onze informatieavond.

Even bijspijkeren…

Onderzoek heeft uitgewezen dat leerlingen

die in de onderbouw problemen hebben

bij de vakken Nederlands, Engels,

Frans of wiskunde, het vaak moeilijk krijgen

in de hogere leerjaren. Daarom geven

we juist die leerlingen twee uur per week

extra hulp bij deze vakken.

Inschrijving als leerling van onze

school:

Inschrijfformulieren (zie website) kun je

per post naar het Olympus College

sturen.

In een persoonlijk gesprek op het

Olympus College op woensdag

20 maart 2013 tussen 15.00 en

17.00 uur en 19.00 en 21.00 uur.

34 Schoolkeuzegids


Olympus College

hoogbegaafdenonderwijs

Afdeling hoogbegaafden

OPUS is een afdeling voor hoogbegaafde

leerlingen. De hoge intelligentie van de

leerlingen wordt hier gekoesterd en uitgedaagd.

Daarnáást besteden we – uniek in

Nederland – expliciet aandacht aan sociale

ontwikkeling. OPUS groeit snel. Dit

schooljaar zijn we met 150 leerlingen gestart,

verdeeld over de leerjaren 1 t/m 5.

De begeleiding

Hoogbegaafde leerlingen hebben op de

basisschool vaak weinig moeite hoeven

doen. In het voortgezet onderwijs ontkomen

ze er niet aan om te plannen en persoonlijke

doelen te stellen. Een docentcoach

helpt hen daarbij.

Schoolkeuzegids 35

Het onderwijs

Binnen OPUS wordt het vwo-programma

zo veel mogelijk op maat gemaakt. Er

komt veel aan bod in een hoog tempo. Zo

komt er tijd vrij voor extra begeleiding en

voor keuzemodules.

Bijzondere activiteiten

De leerlingen van OPUS 1 gaan op kamp.

OPUS 3 heeft een uitwisselingsprogramma

met de Amerikaanse Roeperschool,

een school die dezelfde filosofie van onderwijs

hanteert als OPUS.

Aanmelding/toelating

Toelatingseisen:

Een IQ van minimaal 125

Een minimale leeftijd van 9 jaar

De lesstof van de basisschool moet

zijn doorlopen.

Voor meer informatie kan er contact worden

opgenomen met het hoofd van de afdeling

hoogbegaafden, mevr. E Terpstra,

e-mail: e.terpstra@olympuscollege.nl of

Tel: 06 42 43 58 44.

Olympus College

is onderdeel van

OPEn HUIS

OLYMPUS COLLEGE

zaterdag 23 februari 2013

van 09.30 tot 14.00 uur

InFORMATIEAVOnD

HOOGBEGAAFDEn En

KLEInSCHALIG VWO

donderdag 10 januari 2013

vanaf 19.30 uur

MInILESSEn

OLYMPUS COLLEGE

woensdagmiddag 27 februari 2013

Hiervoor kun je je inschrijven

via de basisschool.

InFORMATIEAVOnD

PROFIELEn K&C En W&T

donderdag 28 februari 2013

vanaf 19.30 uur

PROEFLESSEn

HOOGBEGAAFDEn

Je kunt één of meerdere dagen

meelopen. Meld je daarvoor

aan bij mw. Terpstra,

e.terpstra@olympuscollege.nl


Als je nog niet helemaal toe bent

aan het voortgezet onderwijs!

Heb je het gevoel dat de stap van groep 8

naar het voortgezet onderwijs voor jou

een beetje te groot is? Misschien is het

brugjaar Jan Ligthart iets voor jou! Op de

Jan Ligthart krijg je een “speciale” basisvorming

van één jaar. Het wordt ook wel

een determineer-schakelklas genoemd.

Achterstanden of nog niet zelfstandig

genoeg?

Niet alle kinderen zijn aan het eind van de

basisschool al toe aan de grote stap naar

het voortgezet onderwijs. Het kan zijn dat

Olympus College

is onderdeel van

OPEn HUIS BRUGJAAR

JAn LIGTHART

vrijdag 25 januari 2013

van 17.30 tot 20.00 uur

InFORMATIEOCHTEnDEn

van 29 oktober 2012

t/m 31 januari 2013

Elke maandag tussen

09.00 en 11.30 uur op afspraak

Meld je daarvoor aan bij

E. Boekhorst, e.boekhorst@

olympuscollege.nl

Olympus College

brugjaar jan ligthart

je nog erg jong bent of dat je nog niet zelfstandig

genoeg bent voor de brugklas.

Misschien heb je wat achterstanden in taal

of rekenen, ben je faalangstig of heb je

moeite om je te concentreren. Dit zijn allemaal

redenen om goed na te denken of

het brugjaar Jan Ligthart iets voor jou is.

Studie specifiek

Naast de gewone vakken krijg je bij ons

een aantal lesuren waarin je hulp krijgt bij

dingen die juist voor jou van belang zijn.

Die extra lessen noemen we studie specifiek.

Je kunt bij studie specifiek extra oefening

krijgen in bijvoorbeeld rekenen, spelling,

concentratie, organisatie en planning

enz. Deze lessen zitten in je lesrooster en

je krijgt deze hulp in kleine groepjes.

Nieuw advies

Na het brugjaar Jan Ligthart krijg je een

nieuw advies over welke studierichting het

best bij jou past en je stroomt door naar

een andere studierichting op het Olympus

College of een andere school.

Andere activiteiten

Natuurlijk is er in het brugjaar Jan Ligthart,

naast dat je hard moet werken, ook ruimte

om samen leuke dingen te doen. Er worden

in de loop van het schooljaar diverse

activiteiten georganiseerd.

En dat allemaal naast het allerbelangrijkste

doel van het brugjaar: een goede

voorbereiding op de GROTE STAP naar

het voortgezet onderwijs!!

36 Schoolkeuzegids


Produs

praktijkonderwijs

We zijn trots op het nieuwe schoolgebouw

waarin Produs nu voor het derde jaar werkt.

Het prachtige gebouw is toegespitst op het

schoolprofiel “De ondernemende school”.

Dat betekent dat leerlingen opgeleid worden

in eigen bedrijfjes. Ieder bedrijf heeft

een eigen ruimte, die aan alle eisen voldoet.

Zo is er voor leerlingen die verder willen in

de detailhandel een eigen winkel en voor

het klusbedrijf een werkplaats. Andere specialisaties

zijn: catering, tuinonderhoud en

schoonmaak. De leerlingen zijn erg enthousiast

over deze manier van leren.

Voor een aantal leerlingen dat naar het

voortgezet onderwijs gaat is Produs een

prima plek. Op het praktijkonderwijs zitten

leerlingen die gerichte theoretische lessen

volgen en daarnaast graag praktisch bezig

zijn. Want je kunt veel leren door dingen

te doen. We houden goed rekening

met wat je kunt en met wat je wilt bereiken.

Met alle leerlingen voeren we daarom

regelmatig coachingsgesprekken. Jij

moet aan je toekomst gaan werken en wij

willen je daarbij helpen. Produs heeft een

Schoolkeuzegids 37

Pro Plus Klas. Hierin zitten leerlingen die

na een jaar de overstap gaan maken naar

het VMBO.

In het eerste en tweede jaar krijg je de volgende

vakken:

Nederlands

Rekenen/Wiskunde

Informatiekunde

Cultuur en Maatschappij

Verkeer

Wereldoriëntatie

Drama

Sociale Competentie

Lichamelijke opvoeding

Naast de theoretische vakken volg je ook

praktijkvakken:

Plant en Dier (schooltuin, de kassen,

dierverzorging)

Dienstverlening (detailhandel)

Zorg en Welzijn (huishoudkunde, textiel)

Techniek (hout, metaal)

In het derde jaar besteden we veel aandacht

aan de voorbereiding op je stage.

Dit doen we door stagebezoeken bij bedrijven

af te leggen en stage binnen de

school te organiseren, bijvoorbeeld bij de

conciërge. Daarna wordt met de klas buiten

de school stage gelopen. Dit doen we

op drie plekken namelijk het Nederlands

Openlucht Museum, verpleeghuis Altenova

en winkelcentrum Kronenburg.

In het 4e en 5e jaar volg je een opleiding

en loop je stage buiten school. Er kan gekozen

worden uit de volgende richtingen:

Zorg en Welzijn (opleiding Civiele

Dienst, Horeca, assistent Zorghulp)

Bezoekadres

Leidenweg 60

6843 LD Arnhem

T (026) 320 88 30

E c.seesink@produsarnhem.nl

I www.produsarnhem.nl

Postadres

Postbus 30064

6803 AB Arnhem

Directeur

H. Woltersom

Teamleiders

H. van Soest.

C. Seesink

Techniek (opleiding machinale houtbewerking

en timmeren, Lassen, mechanische

techniek)

Dienstverlening (opleiding Medewerker

Detailhandel)

Plant en Dier (opleiding Medewerker

Plantsoenonderhoud)

Horeca en handel: binnen deze richtingen

is het mogelijk om mbo niveau 1

opleidingen te volgen.

Op onze school bereiden we je zo goed

mogelijk voor op je plaats in de maatschappij.

Dat kan zijn in een arbeidssituatie.

Daarvoor is het belangrijk dat je goed

leert werken, maar ook dat je goed met

anderen kunt samenwerken. Sommige

leerlingen maken de overstap naar het

ROC omdat zij verder willen leren.

Als je kiest voor Produs kom je op een

kleine school waar je de leraren en de andere

leerlingen snel leert kennen. Je bent

van harte welkom om een keer langs te

komen met je ouders. Je kunt hiervoor een

afspraak maken met Caroline Seesink.

Produs Praktijkonderwijs

is onderdeel van

OPEn DAG

zaterdag 2 februari 2013

van 10.00 tot 13.00 uur


Bezoekadres

Thorbeckestraat 17

6828 TS Arnhem

T (026) 320 98 40

F (026) 443 45 16

E administratie@gymnasiumarnhem.nl

I www.gymnasiumarnhem.nl

Rector

Mevr. Drs. M.K. Poerstamper

Het Stedelijk Gymnasium Arnhem

kiest voor het hoogste niveau

Als je kiest voor het stedelijk gymnasium,

kies je heel bewust voor uitdaging. Het

gymnasium biedt de vakken uitsluitend op

het hoogste niveau en ook meer vakken

dan een andere opleiding. Dat vraagt natuurlijk

wel wat van de leerlingen.

Maar daar krijg je ook wel wat voor. Het

gymnasium verbindt de klassieke cultuur

met het leven van vandaag. Daardoor

neem je niet alleen kennis van ruim drieduizend

jaar denken dat bepalend is geweest

voor wie en wat we nu zijn mee, je

krijgt een bijzonder aansprekend diploma

dat toegang garandeert tot vervolgonderwijs

op het allerhoogste niveau.

Het Stedelijk Gymnasium Arnhem

biedt veel meer dan een diploma

Misschien heb jij wel eens een leerling van

het Stedelijk Gymnasium Arnhem op televisie

gezien of gewoon bij jou op school.

Stedelijk Gymnasium Arnhem

is onderdeel van

KEnnISMAKInGS-

OCHTEnDEn

zaterdag 12 januari 2013

en zaterdag 2 maart 2013

van 09.15 tot 13.00 uur

InFORMATIEAVOnD

voor ouders/verzorgers en

leerkrachten groep 8

maandag 18 maart 2013

van 19.30 tot 21.30 uur

Opgeven is noodzakelijk

Stedelijk Gymnasium Arnhem

Onze leerlingen zijn nogal eens op pad.

Bijvoorbeeld op de Veluwe om net als in

Crime Scene Investigation te onderzoeken

wat de doodsoorzaak is van het hert

en wat het vermoedelijke tijdstip van overlijden

is. Maar ze komen ook naar de basisschool

om daar te vertellen over de

wetenschap van nu.

In én buiten het lesprogramma neemt cultuur

een belangrijke plaats in. In de eerste

drie leerjaren komen achtereenvolgens

dans, toneel en film aan bod; niet alleen

zien maar ook zelf doen! Buiten de lessen

spelen leerlingen onder andere mee in het

schoolorkest of de toneelvereniging.

En gaat uit van bijzondere talenten

De school biedt ruimte aan buitengewone

talenten. Onze leerlingen doen mee aan

allerlei landelijke en internationale wedstrijden.

Maar ze voeren ook het woord in het

Europees Parlement voor scholieren, ze

debatteren met andere scholen en doen

mee aan allerlei landelijke sporttoernooien.

Onze samenwerking met het (technische)

bedrijfsleven geldt als een voorbeeld voor

Nederland. De school bereidt de leerlingen

voor op een studie en een werkomgeving

in een internationale context. Leerlingen

vanaf leerjaar drie kunnen versterkt taalonderwijs

volgen. In de onderbouw betreft

het de vakken Frans en Duits. In de bovenbouw

is het mogelijk om tijdens de lessen

Engels je voor te bereiden op het

behalen van het Cambridge Certificate.

Het Stedelijk Gymnasium Arnhem

De school is gevestigd in een van de

mooiste schoolgebouwen van Arnhem,

het gebouw ligt prachtig in het groen en

de verbindingen met het openbaar vervoer

zijn uitstekend. Maar dat kun je zelf

wel vaststellen als je de school bezoekt.

Toelating

Voor succes op het Stedelijk Gymnasium

Arnhem zijn belangstelling, motivatie en inzet

van groot gewicht. Daarnaast hechten

wij veel waarde aan het advies van de afleverende

basisschool. Toelating is mogelijk

vanaf een cito-score van 542 met een taalpercentiel

van minstens 75% in combinatie

met een VWO-advies van de basisschool.

De exacte toelatingseisen staan op de

website van de school. In geval van twijfel

beslist een toelatingscommissie.

38 Schoolkeuzegids


Symbion

Symbion is een school voor praktijkonderwijs. De school staat in Didam, maar

trekt leerlingen uit de hele Liemers. Veel leerlingen hebben bij het verlaten

van Symbion een betaalde baan. Ook stroomt een grote groep door naar het

mbo. Symbion wil dat de leerlingen hun mogelijkheden maximaal benutten.

Daar zijn we dag in dag uit mee bezig en daarbij laten wij geen middel

onbenut. Deze aanpak noemen wij de Symbionmethode.

De Symbionmethode in ’t kort

Wat houdt de Symbionmethode precies in?

1 Onderwijs op maat

Onze klassen zijn klein en leerlingen hebben

zo veel mogelijk te maken met dezelfde

leerkrachten. De leeromgeving is veilig

en kent structuur en regelmaat. Knelpunten

worden snel ontdekt, waardoor er weinig

spijbelgedrag en schooluitval is.

2 ProPlusklas

De ProPlusklas is bedoeld voor praktijkleerlingen

die het óók leuk vinden om uit

boeken te leren. Je krijgt dezelfde theorievakken

als in vmbo-bb. In deze klas wordt

extra hard gewerkt aan onder andere taal

en rekenen. Deze leerlingen kunnen doorstromen

naar het vmbo of kiezen een mboopleiding

op niveau 1 binnen Symbion

3 Van stage naar werk

Stages zijn een belangrijk onderdeel van

het onderwijs op Symbion. De stagebegeleiding

is zeer intensief. De leerlingen

gaan eerst een of twee dagen per week

op stage bij allerlei bedrijven en instellingen

om te ontdekken wat ze leuk vinden

en waar ze goed in zijn. De stages worden

geleidelijk uitgebreider. Vaak vinden leerlingen

uiteindelijk een baan bij een bedrijf

waar ze stage hebben gelopen.

Schoolkeuzegids 39

4 Extra opleidingen

Om leerlingen nog beter voor te bereiden

op de arbeidsmarkt biedt Symbion naast

de normale lesprogramma’s ook branchegerichte

opleidingen aan. Voorbeelden

hiervan zijn: groenonderhoud, trekkerrijbewijs,

werken in de zorg. De leerlingen krijgen

daarvoor een certificaat. Werkgevers

vinden dat belangrijk, omdat ze daaraan

kunnen zien wat de leerlingen al kunnen.

Daarnaast leiden wij op voor het officiële

toelatingsexamen voor de opleiding vakbekwaam

schilderen.

5 Verder leren kan ook

Veel leerlingen kiezen na Symbion voor

een mbo-opleiding op niveau 1. Symbion

verzorgt zelf ook mbo-opleidingen, bijvoorbeeld

Arbeidsmarkt gekwalificeerde

Assistentenopleiding (AKA), Assistent Hovenier

en Horeca Assistent. Doordat leerlingen

deze opleidingen volgen binnen

Symbion, is de kans van slagen veel groter.

Symbion regelt ook het stagebedrijf.

6 Jobcoaching

Via de stages stromen de meeste leerlingen

direct door naar de arbeidsmarkt. Ze

verlaten Symbion dus met een baan! Om

ervoor te zorgen dat ze die baan ook houden,

begeleiden we ze nog minstens een

jaar op de werkplek.

Bezoekadres

Hoge Witteveld 2

6942 RD Didam

T (0316) 58 38 80

E info@symbion-vo.nl

I www.symbion-vo.nl

Directeur

Mevr. A.C.H. van den Hatert

7 De resultaten

Dat de Symbionmethode werkt, blijkt uit

het feit dat leerlingen goed terecht komen.

Gemiddeld stroomt ruim 80 procent van

de Symbionleerlingen door naar betaald

werk of een vervolgopleiding.

Vanaf 2007 zit Symbion in een nieuw gebouw.

Daarbij is gekozen voor een locatie in

de directe omgeving van het station Didam,

waardoor de school uitstekend bereikbaar

is. De school ligt nu ook in de buurt van bedrijventerreinen.

Dat is van belang vanwege

de stages in het praktijkonderwijs. Meer

weten? Neem dan gerust contact met ons

op of bezoek onze open dag.

Symbion

is onderdeel van

OPEn DAG

woensdag 6 februari 2013

van 16.00 tot 19.30 uur

InFORMATIEAVOnD

voor ouders/verzorgers

dinsdag 11 december 2012

van 19.00 tot 20.30 uur


Bezoekadres

Thomas a Kempislaan 82

6822 LS Arnhem

T (026) 320 98 50

E info@vmbo-venster.nl

I www.vmbo-venster.nl

Directeur

J.C. Witt

Een ondernemende school!

Zoals veel leerlingen in groep 8 weet je nu

waarschijnlijk nog niet wat je later wil gaan

doen. Of je hoort juist bij diegenen die al

jaren een droom hebben, zoals een eigen

zaak beginnen, sportinstructeur worden

of werken bij de tv.

’t Venster probeert samen met jou te ontdekken

waar je talenten liggen.

Bijna dagelijks kom je mensen tegen die

ooit in het vmbo begonnen zijn: in de zorg,

bij de kapper, in restaurants, in het theater,

in winkels, bij de sportschool, in het bedrijfsleven.

Een vmbo-diploma sluit aan

op heel veel verschillende mbo-opleidingen.

Via het mbo kun je doorstromen naar

het hbo.

Nu is de vraag: waar ben je goed in? Waar

liggen je interesses?

‘t Venster

is onderdeel van

DOEDAG

donderdag 17 januari 2013

(opgeven via de basisschool of

telefonisch: 026 320 98 50)

OPEn HUIS

zaterdag 26 januari 2013

van 10.00 tot 13.00 uur

InFO-/InSCHRIJFAVOnD

donderdag 28 maart 2013

van 19.00 tot 21.00 uur

Op ’t Venster kun je meteen al kiezen voor

een profiel dat bij jou past:

sport

kunst&cultuur

business

Na twee jaar kies je voor een beroepsgerichte

opleiding of de gemengde/theoretische

leerweg binnen dit profiel. Zo ontstaat

een doorlopende leerlijn.

Als tijdens je schooltijd blijkt dat een ander

profiel toch beter bij jouw talent past, dan

is switchen mogelijk. Dit is in de bovenbouw,

zoals op alle scholen, wel afhankelijk

van je examenpakket en de toelatingseisen

van het mbo.

Je krijgt les in je eigen ‘thuisbasis’. Dit is

een deel van het gebouw waar je met een

kleinere groep leerlingen en een eigen

groep docenten de meeste lessen volgt.

Je hebt een mentor die voor je klaar staat

en als je ooit extra ondersteuning nodig

hebt, dan wordt daarvoor gezorgd.

Natuurlijk kom je naar school om een diploma

te halen. Daar doen we samen met

jou alles aan.

We besteden veel extra aandacht aan taal en

rekenen. Daar heb je bij alle vakken iets aan.

‘t Venster

In het lesprogramma zitten heel veel dingen

die niet alleen leuk zijn, maar waar je

ook nog eens van leert: clinics, theaterbezoek,

stages, projecten, voorstellingen,

excursies en werkweken in binnen- en

buitenland.

drie profielen: sport, kunst&cultuur,

business;

basis-, kaderberoepsgerichte, gemengde

en theoretische leerweg;

in de bovenbouw:

Grafimedia

Voertuigentechniek

Uiterlijke verzorging

Consumptief Breed

Handel/Administratie

Podium

Sport, Dienstverlening en Veiligheid

Gemengde/theoretische leerweg

’t Venster is prima bereikbaar met het

openbaar vervoer.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan

naar onze Doedag en samen met je

ouders naar het Open Huis.

Kijk ook eens op www.vmbo-venster.nl

40 Schoolkeuzegids


Het Westeraam

Woon je in Elst of omgeving en zoek je een school voor vmbo bij jou in de

buurt? Een school die bij je past, waar je een fijne schooltijd hebt? Waar er

samen met jou alles aan wordt gedaan om je in 4 jaar je diploma te laten

halen en je goed voor te bereiden op je vervolgstudie in het mbo?

Dan is Het Westeraam misschien wel dé school voor jou!

Het Westeraam heeft een prachtig schoolgebouw.

Het is er licht, ruim en kleurig. Je

voelt je er zeker op je gemak. De theorie-

en praktijklokalen en de studieruimtes zijn

ingericht met alles wat nodig is voor modern

onderwijs. Het gebouw is overzichtelijk,

zodat je er snel de weg vindt.

Het onderwijs

Op Het Westeraam krijg je natuurlijk alle verplichte

vakken, zoals Nederlands, Engels,

wiskunde en techniek. Daarnaast is er ook

veel aandacht voor sport en praktijk. Vier

keer per jaar is er in de onderbouw een

week waarin alles draait om één thema, bijvoorbeeld

gezondheid of toekomst. Alle

vakken doen mee aan zo’n themaweek en

Schoolkeuzegids 41

je leert allerlei dingen op een heel andere en

leuke manier.

Je hebt een mentor die je goed begeleidt.

Bij hem/haar kunt je altijd terecht en hij/zij

is de belangrijkste contactpersoon voor je

ouders.

Ervaren is leren, leren is ervaren

Leren doe je op school, maar ook daarbuiten.

Bedrijven, instellingen, verenigingen

en de gemeente dragen hun steentje

bij om het leren aantrekkelijk en extra zinvol

te maken. In leerjaar 3 en 4 ga je 1 dag

per week op stage bij verschillende bedrijven

en instellingen. Je doet daardoor al

heel veel ervaring op!

Bovenbouw

Aan het einde van leerjaar 2 maak je een

keuze voor een sector en daarbinnen een

opleiding. Daarbij word je geholpen door

je mentor en de decaan.

Op Het Westeraam kun je kiezen voor de

sectoren:

Handel en administratie

Zorg en welzijn

Groen

In die zelfde sectoren kun je doorstromen

naar het mbo.

Bezoekadres

Auditorium 6

Postbus 187

6660 AD Elst

T (0481) 36 29 30

E info@hetwesteraam.nl

I www.hetwesteraam.nl

Algemeen directeur

G.N. Munters

Afdelingsleider onderbouw

A. Oostdam

Afdelingsleider bovenbouw

J. Broeder

Als jij het beste uit jezelf wilt halen en je goed

wilt voorbereiden op de toekomst, ben je

van harte welkom op Het Westeraam.

Het Westeraam

is onderdeel van

OPEn DAG

zaterdag 19 januari 2013

van 10.00 tot 13.00 uur

KEnnISMAKInGSLESSEn

maandag 4 maart 2013

van 13.30 van 15.30 uur

dinsdag 5 maart 2013

van 13.30 tot 15.30 uur

donderdag 7 maart 2013

van 13.30 tot 15.30 uur

InSCHRIJFAVOnD

dinsdag 26 maart 2013

van 18.30 tot 20.30 uur


Arentheem College

Praktijkschool

Open huis

vrijdag 1 februari 2013

van 19.00 tot 21.00 uur

Minilessen

donderdag 15 november 2012

van 09.30 tot 11.45 uur of

van 12.30 tot 14.45 uur

Informatieavond

dinsdag 19 maart 2013

van 19.00 tot 21.00 uur

Guido de Brès

Minilessen

zaterdag 26 januari 2013

Informatieavond

woensdag 14 november 2012

van 19.30 tot 21.30 uur

Intakeavonden

woensdag 6 februari 2013

maandag 11 februari 2013

van 19.30 tot 21.30 uur

Open dag

zaterdag 26 januari 2013

van 10.00 tot 14.00 uur

Het Rhedens de Tender

Open huis

zaterdag 26 januari 2013

van 10.00 tot 13.00 uur

Voorlichtingsavond

donderdag 28 februari 2013

van 19.00 tot 20.30 uur

Lorentz Lyceum

Open dagen

vrijdag 1 februari 2013

van 19.30 tot 21.30 uur

zaterdag 2 februari 2013

van 10.00 tot 13.00 uur

Informatieavonden

vwo - havo - mavo

woensdag 16 januari 2013

van 19.30 tot 21.00 uur

Tweetalig vwo (tto)

en woensdag 23 januari 2013

van 19.30 tot 21.00 uur

Bezoek basisscholen

maandag 28 januari 2013

Arentheem College

Leerpark Presikhaaf

Open huis

vrijdag 1 februari 2013

van 19.00 tot 21.00 uur

Minilessen

donderdag 15 november 2012

van 09.30 tot 11.45 uur of

van 12.30 tot 14.45 uur

Informatieavond

dinsdag 19 maart 2013

van 19.00 tot 21.00 uur

Hendrik Pierson College

Informatieavonden

woensdag 21 november 2012

dinsdag 22 januari 2013

vanaf 19.30 uur

Open dag

zaterdag 26 januari 2013

van 09.30 tot 13.00 uur

Het Rhedens Dieren

Minilessen

dinsdag 15 januari 2013

woensdag 16 januari 2013

van 13.15 tot 15.15 uur

Open huis

zaterdag 26 januari 2013

van 09.30 tot 13.30 uur

Voorlichtingsavond

donderdag 28 februari 2013

van 19.00 tot 20.30 uur

Lyceum Elst

Open dag

zaterdag 19 januari 2013

van 10.00 tot 13.00 uur

Kennismakingslessen

maandag 4 maart 2013

dinsdag 5 maart 2013

woensdag 6 maart 2013

van 13.30 tot 15.30 uur

Stedelijk Gymnasium Arnhem

Kennismakingsochtenden

zaterdag 12 januari 2013 en

zaterdag 2 maart 2013

van 09.15 tot 13.00 uur

Informatieavond

maandag 18 maart 2013

van 19.30 tot 21.30 uur

Arentheem college

Titus brandsma

Open huis

vrijdag 1 februari 2013

van 19.00 tot 21.00 uur

zaterdag 2 februari 2013

van 09.30 tot 13.30 uur

Minilessen

mavo woensdag 12 december 2012

havo-atheneum

woensdag 20 februari 2013

van 14.00 tot 16.00 uur

Informatieavond

dinsdag 12 maart 2013

van 19.00 tot 21.00 uur

OBC Elst

Open dag

woensdag 30 januari 2013

van 13.30 tot 16.00 uur en

van 18.30 tot 21.00 uur

Het Rhedens Rozendaal

Minilessen

dinsdag 15 januari 2013

woensdag 16 januari 2013

van 13.15 tot 15.15 uur

Open huis

zaterdag 26 januari 2013

van 09.30 tot 13.30 uur

Voorlichtingsavond

donderdag 28 februari 2013

vanaf 20.30 uur

Montessori College Arnhem

Open huis

zaterdag 19 januari 2013

van 10.00 tot 13.00 uur

Informatieavond

woensdag 20 februari 2013

van 19.00 tot 20.30 uur

Geen inloopavond

Graag vooraf aanmelden

Symbion

Open dag

woensdag 6 februari 2013

van 16.00 tot 19.30 uur

Informatieavond

dinsdag 11 december 2012

van 19.00 tot 20.30 uur

42 Schoolkeuzegids


Arentheem College

Thomas a Kempis

Open dag

zaterdag 2 februari 2013

van 09.30 tot 13.30 uur

Informatieavond en minilessen

gymnasium +

maandag 4 maart 2013

atheneum en havo

dinsdag 5 maart 2013

van 19.30 tot 21.00 uur

OBC Bemmel

Informatieavond TTO, VWO,

sportklas HAVO en Life style VMBO-T

woensdag 16 januari 2013

vanaf 19.30 uur

Open dag

zaterdag 2 februari 2013

van 10.00 tot 13.00 uur

Beekdal Lyceum

Open huis

zaterdag 2 februari 2013

van 09.30 tot 13.30 uur

Informatieavond

donderdag 7 maart 2013

vanaf 17.00 òf 18.30 uur

Maarten van Rossem

Open dagen

vrijdag 1 februari 2013

van 19.00 tot 21.00 uur

zaterdag 2 februari 2013

van 10.30 tot 13.00 uur

‘t Venster

Doedag

donderdag 17 januari 2013

Open huis

zaterdag 26 januari 2013

van 10.00 tot 13.00 uur

Info-/inschrijfavond

donderdag 28 maart 2013

van 19.00 tot 21.00 uur

Produs

Open dag

zaterdag 2 februari 2013

van 10.00 tot 13.00 uur

Schoolkeuzegids 43

Dorenweerd College

Minilessen

woensdag 23 januari 2013

van 13.30 tot 15.30 uur

Informatieavond

woensdag 23 januari 2013

van 19.30 tot 21.00 uur

Open dag

zaterdag 26 januari 2013

van 10.30 tot 14.00 uur

Speciale informatieavond TTO

donderdag 31 januari 2013

van 19.30 tot 21.00 uur

OBC Huissen

Open dag

dinsdag 29 januari 2013

van 18.30 tot 21.00 uur

Candea College

Open dag

woensdag 30 januari 2013

16.00 tot 20.00 uur

Voorlichting ouders groep 8

maandag 12 november 2012 en

donderdag 15 november 2012

donderdag 10 januari 2013 en

dinsdag 15 januari 2013

Minilessen

In januari en februari 2013 voor

leerlingen van groep 8

Olympus College

Open huis

zaterdag 23 februari 2013

van 09.30 tot 14.00 uur

Informatieavond Hoogbegaafden

en Kleinschalig VWO

donderdag 10 januari 2013

vanaf 19.30 uur

Informatieavond profielen

K&C en W&T

donderdag 28 februari 2013

vanaf 19.30 uur

Minilessen

woensdagmiddag 27 februari 2013

Groenhorst Velp

Open dagen

woensdag 23 januari 2013

van 19.00 tot 21.00 uur

zaterdag 26 januari 2013

van 10.00 tot 14.00 uur

Minilessen

24 en 25 januari 2013

Informatie en workshop

dinsdag 5 maart 2013

van 19.00 tot 21.00 uur

Praktijkschool Joannes Bemmel

Open dag

zaterdag 23 februari 2013

van 11.00 uur tot 14.00 uur

Liemers College

Voorlichtingsavonden

Didam:

maandag 26 november 2012

en donderdag 29 november 2012

Zonegge:

donderdag 22 november 2012

en maandag 26 november 2012

vanaf 19.30 uur

Open dagen

Didam: woensdag 30 januari 2013

Zonegge: vrijdag 25 januari 2013

van 16.00 tot 19.30 uur

Olympus College

Brugjaar Jan Ligthart

Open huis

vrijdag 25 januari 2013

van 17.30 tot 20.00 uur

Informatieochtenden

29 oktober 2012 t/m 31 januari 2013

elke maandag tussen

09.00 en 11.30 uur op afspraak

Het Westeraam

Open dag

zaterdag 19 januari 2013

van 10.00 tot 13.00 uur

Kennismakingslessen

maandag 4 maart 2013

dinsdag 5 maart 2013

donderdag 7 maart 2013

van 13.30 tot 15.30 uur

Inschrijfavond

dinsdag 26 maart 2013

van 18.30 tot 20.30 uur


Deze gids werd mede mogelijk gemaakt door:

Similar magazines