03.06.2013 Views

Voorjaar 2012 - AC Tion

Voorjaar 2012 - AC Tion

Voorjaar 2012 - AC Tion

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ALV .................................................................................................. 3

Column .......................................................................................... 9

Tiontoppers ...............................................................................10

Tecklenburg/Salland ..............................................................12

Logboek Kees Langeveld......................................................14

Uit de Oude Doos ....................................................................16

Clubrecord Paul Boer .............................................................17

Indoorwedstrijden ..................................................................18

Artikel Irna vd Molen ..............................................................22

Clubrecords ...............................................................................23

De Pen/Canicross .....................................................................24

Wedstrijden Pup/CD ...............................................................26

Nordic Walking .........................................................................27

Lidmaatschap/Contributie & Adressen .......................28

Correspondentie en copy

Redactie Startklaar

‘t Nijhof 42

7522 AE Enschede

tel: 06-53250493

martijn.buijnink@gmail.com

startklaar@action48.nl

of in het redactiepostvak in de kantine

Redactieleden

Marjolein Stegeman, Johny Rower, Arie Froberg, Martijn

Buijnink

Opmaak: Wan Bakx

INHOUDSOPGAVE

COLOFON

Copy deadline nummer 2012-2

1 september 2012

Bezorgers: Gerrit Klieverink, Theo Gomis, Arie Froberg,

Wilma Hillen, Monica Backer, Evert ter Mors, Erwin de

Kovel, Gerrit Bijker, Rene Hoff ard, fam van Maarseveen,

fam Uittenhout, Gerald Broen

Drukwerk: Asbreuk drukkerij

VAN DE REDACTIE

Ik leg de laatste hand aan deze voorjaarseditie van de

Startklaar als de temperatuur heel toepasselijk voor het

eerst dit jaar richting de 20 graden schiet. Hoe kort lijkt

het nog maar geleden dat Erben Wennemars in tranen bij

DWDD zat toen de Elfstedentocht niet doorging! Zo snel

kan het gaan. De indooratleten verhuizen weer naar de

buitenbaan, wegatleten halen de korte broek weer uit de

kast, en voor veel mensen ook een mooi moment om met

hardlopen te beginnen. Ik hoop dat deze Startklaar - die

weer vol staat met mooie verhalen - u daarbij motiveert

en inspireert!

In ieder geval veel leesplezier en tot op de ALV van 25 april.

Het indoorseizoen wordt afgesloten in Dortmund.

Buiten vallen de mussen bijna van het dak . . . . .

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

woensdag

25 april 2012

20:00 uur

Clubhuis AC TION

Dê mogelijkheid om de vereniging vorm te geven. Heb je

ideeën, heb je opmerkingen, wil je een steentje (of meer)

bijdragen?

De vereniging is op zoek naar vers bloed voor diverse

bestuurs- en commissiefuncties. Heb je het in je om met

mensen samen te werken en iets op te bouwen, wil je

dat ook doen voor jouw vereniging meld je dan aan bij

secretaris@action48.nl. Vele handen maken licht werk

en het is ook nog eens leuk.

Clubblad AC TION

1


2

Startklaar 2012 - 01


Ieder lid van AC TION wordt langs deze weg van

harte uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene

Ledenvergadering (AV) van AC TION op woensdag 25 april

2012 om 20:00 in het clubhuis van AC TION.

Naast de gebruikelijke huishoudelijke agendapunten

vragen de volgende punten bijzondere aandacht:

• Beleidsplan 2012

• Huldiging van 10 jubilarissen

Agenda

Algemene Ledenvergadering AC TION

Woensdag 25 april 2012, 20:00 clubhuis AC TION

1. Opening

2. Vaststellen van de agenda

3. Notulen AV 27 april 2011

4. Mededelingen en ingekomen stukken

5. Jaarverslag bestuur 2011

6. Beleidsplan 2012

7. Jaarverslagen commissies 2011

8. Financieel verslag, jaarrekening en balans 2011

9. Verslag kascommissie

10. Contributies 2012

11. Begroting 2012

12. Verkiezing bestuur

13. Vaststellen commissies

14. Vaststellen kascommissie

15. Jubilarissen

ALV AGENDA

Toelichting bij de agenda

Punt 3. Notulen AV 27 april 2011

De notulen van de AV van 27 april 2011 zijn verschenen in

de Startklaar van het najaar 2011.

Exemplaren van de notulen van de AV van 2011 zullen

tevens beschikbaar bij aanvang van de vergadering.

Punt 5 en 7. Jaarverslagen bestuur en commissies

Verschillende jaarverslagen verschijnen in deze editie van

Startklaar

Punt 6. Gedachtewisseling over beleidsplan 2012

De AV zal worden geïnformeerd over het Beleidsplan 2012

Punt 8. Financieel verslag, jaarrekening en balans 2011

De verschillende fi nanciële stukken zullen een half

uur voor de aanvang van de AV ter inzage liggen voor

belangstellenden.

Punt 12. Verkiezing bestuur

Emile Dopheide treedt na 4 jaar af als secretaris van het

bestuur.

Harry Dost, Hennie Klootwijk en Hans Koenders stellen

zich herkiesbaar.

Het bestuur is nog naarstig op zoek naar kandidaten

voor het vervullen van een bestuursfunctie.

Taken die vervuld moeten worden variëren van

secretariaatswerkzaamheden, aansturen van en

contact met verschillende commissies en groepen

binnen AC TION (baanatletiek, wegatletiek, jeugd en

nordic walking) tot het enthousiast meedenken en

meewerken aan de uitvoering van het voorgestelde

beleid.

Voor meer informatie kunnen belangstellenden

contact opnemen het secretariaat (secretaris@

action48.nl) of één van de andere bestuursleden. Ook

andere leden kunnen kandidaten voordragen. Een

voordracht moet worden ondersteund door 3 leden en

instemming hebben van de kandidaat.

Punt 13 en 14. Vaststellen commissies en kascommissie

De samenstelling en leden van de verschillende

commissies zullen tijdens de AV worden vastgesteld.

Punt 15. Jubilarissen

De volgende TION-leden zullen worden zullen als jubilaris

worden gehuldigd.

Naam Lid sinds Aantal jaar

Martin Regtop 15 aug 1962 50

Frits Wilbrink 17 aug 1962 50

Hannie Ebbekink 7 juli 1972 40

Bert Elshof 17 aug 1972 40

Marga Goldsteen 5 jan 1987 25

Rudie Sijbes 2 feb 1987 25

Cor Oonk 23 nov 1987 25

Anton Hilgerink 28 nov 1987 25

Wan Bakx 1 dec 1987 25

Els van Veen 1 dec 1987 25

Clubblad AC TION

3


4

JAARVERSLAG BESTUUR

Een jaar tussen droom een werkelijkheid.

AC TION heeft goede atleten en een goede opleiding., De

3de plaats van de heren op de NK Teams van 5 juni 2011

is daarvan een bewijs. Ook individuele atleten scoren

uitstekend. De vereniging heeft sterren en die kunnen

stralen. De Singelloop is één van de belangrijkste topics

en het kan nog mooier. Het bestuur zou zoveel kunnen,

willen kunnen....... een beetje Munsterman......en dan in

de atletiek. Samenwerken in “Huis van de Atletiek” bij

FBK, op de Sportboulevard, als vitale sportvereniging,

geeft mogelijkheden en kansen. Dat is de droom van het

bestuur.

De werkelijkheid is dat de kansen er zijn en dat we ze als

bestuur niet allemaal kunnen pakken! Dat is geen zielig

verhaal, wel een verhaal van beperkingen. Dat wordt nog

nijpender als de secretaris Emile Dopheide per eind april

afziet van een vervolgjaar. AC TION heeft meer bestuur/

kader nodig!

Het verslag over de verslagperiode is simpel:

• lief & leed verzorgen

• back to base met de capaciteit trainers

• aandacht besteden aan NW

• genieten van beheer van gebouw en veld

• blij met de jeugdactiviteiten

• trots op Singelloop

• mooie website en voortreff elijke Startkaar

• maken beleidsplan

• zorgen voor receptie nieuwjaar en regelen ALV

• vertegenwoordigen AC TION extern (gemeente,

sportboulevard, regio, Atletiek Unie)

blij met de vrijwilligers, die zorgen voor ledenadministratie,

wedstrijdorganisatie, ploegen-ondersteuning (wie gaat

er mee met de junioren op competitie?), bijhouden

van “besten-lijsten”, juryregeling, vrijwilligers, kantine,

jeugdkamp, baanploeg, ….onzichtbaar werk!

Emile, Harry, Hennie, Hans

Startklaar 2012 - 01

JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE

De jeugdcommissie heeft afgelopen jaar afscheid helaas

afscheid mogen nemen van een paar vaste krachten. Dit

is niet onopgemerkt gebleven, want de lege plekken zijn

gelijk opgevuld door nieuwe, jonge, aanwas.

Paasactiviteit

Dankzij het relatief mooie weer was de paasactiviteit een

geslaagde activiteit. Er was dit jaar voor gekozen om niet

uit te wijken naar het bos bij Dragonheart, maar gewoon

op de eigen baan te blijven. Dat dit ook goed werkt blijkt

uit de goede opkomst.

Ouder-kindwedstrijd

Na een wat mindere ouder-kind wedstrijd in 2010 was de

opkomst dit keer weer erg goed. Organisatorisch waren er

een paar verbeterpunten, maar het plezier was er (zowel

bij de ouders als bij de kinderen) niet minder om.

Clubkampioenschappen

Aan het einde van de zomer stonden de

clubkampioenschappen op het programma. Dankzij de

vele handen (ouders) was het licht werk, waardoor het

een geslaagde wedstrijd werd met af en toe opmerkelijke

clubkampioenen!

Kamp

Het kamp was, ondanks een iets mindere opkomst

dan voorgaande jaren, weer een groot succes! De reis

ging naar de Langenberg in Lemele, een boerderij waar

in het verleden al meermalen een geslaagd kamp is

georganiseerd.

Sinterklaas

Surprises, pietentrainingen en sinterklaasraadsels die

moesten worden opgelost. De goedheiligman was de

gymzaal op dinsdag 29 november zeker niet stilletjes

voorbij gegaan.

Filmmarathon

De fi lmmarathon moet op moment van schrijven nog

plaatsvinden. Dit zal ergens in maart gebeuren. De

opkomst was afgelopen jaar iets minder, maar de animo is

dit keer al ruim aanwezig!

Dennis Coehoorn

JAARVERSLAG TECHNISCHE

COMMISSIE

Samenstelling:

Enith Bouwmeester (weg), Harry Dijk (baan), Frank

Blom (baan/jeugd), Roelof van Regteren (baan/jeugd),

Annemiek Meijer (Nordic Walking), Gerdi Folkner (Nordic

Walking), Marjolein (baan/secretaris), Frits (weg/

voorzitter).


Mutaties in 2011: Afgetreden: Don Oosterkamp.

Toegetreden: Gerdi Folkner.

AC Tion is niet anders dan een organisatie waar

verschillende mensen met verschillende zienswijzen

elkaar (gelukkig) treff en en waar de problematiek, hetzij

kleinschaliger, identiek is aan die welke zich in de hele

samenleving voordoet.

Aan de ene kant is er ambitie en noodzaak tot vernieuwing,

innovatie en een kwaliteitsslag, aan de andere kant moet

AC TION een plek blijven waar

ruimte is voor ontspanning

en gezelligheid zoals mensen

dat al jaren kennen in een

oude structuur. Voorzover

dit technische zaken betreft

is het de taak van de TC te

trachten,samen met het

bestuur, e.e.a. tot een goed

einde te brengen en te zoeken

naar compromissen.

Hiernaast was er ook ruimte

een begin te maken met

innovatiever technisch beleid

op de hoofdonderdelen jeugd,

baanatletiek, wegatletiek en

nordic walking.

Bij alle disciplines speelde

de trainersproblematiek

in zowel kwalitatieve als

in kwantitatieve zin een Zijn we overbodig?

grote rol. Ondanks 2 nieuwe

looptrainers op niveau 2 Zijn we onbekend?

waren er bij de wegatletiek

teveel omzettingen nodig Is de afstand te groot?

om iedereen een optimale

begeleiding te geven. Zijn we onvindbaar?

Soortgelijke geluiden zijn

te horen bij de jeugd. Om te

kunnen voorzien in huidige,

maar vooral in de toekomstige

behoeftes zijn er op dit ogenblik

3 mensen van de wegatletiek bezig

met de looptrainer-cursus niveau 2.

Eerder speerpunt voor de baanatletiek was de doorstroom

van junioren naar senioren waar momenteel een fl inke

slag in is gemaakt. Wel blijft het opleiden en bijscholen

van jeugdtrainers een belangrijk aandachtspunt.

De atletiekunie beseft het trainersprobleem ook wel door

de opleidingen te decentraliseren en bij de verenigingen

aan te bieden en zodoende het volgen daarvan weer wat

laagdrempeliger te maken na de eerdere omschakeling

naar competentiegericht opleiden.

Het tweede aandachtspunt waar de TC mee bezig is is

de constatering van het teruglopende ledental binnen

AC TION. Met behulp van Bastien zijn we begonnen

met de analyse. We weten nu in grote lijnen waar

de ledenafname zich voordoet.

Inmiddels lijken de knelpunten helder en is er een Plan

van Aanpak gemaakt. Een van die maatregelen betreft het

behouden van beginnende lopers die via de Start2Run en

Nordic Walking clinics instromen voor AC TION.

Concreet is inmiddels besloten om vanaf april 2012 deze

groep beginners doorlopend apart te blijven trainen tot zij

aansluiting vinden bij de bestaande groepen.

Omdat de begintijd van de trainingen ook als knelpunt

naar voren kwam komt er vanaf april de mogelijkheid om,

JAARVERSLAG VRIJWILLIGERS COMMISSIE

We hebben alle vrijwilligers in sept. 2008 gecategoriseerd en per commissie in een

computerbestand opgeslagen.

Vorig jaar was er sprake van een vrijwilligersbeleidsplan met de bedoeling om ze te

ondersteunen, te stimuleren en te behouden. Dit plan is helaas nog niet van de grond

gekomen.

Er is geen enkele actie rondom onze bron van vrijwilligers.

Er komt niemand bij

Er gaat niemand uit

Er wordt geen beroep op gedaan.

Daardoor komen bij ons vragen op als:

Kortom er is nog veel werk te doen en daarvoor hebben we vrijwilligers nodig.

Siebo en Annemiek Meijer

naast de bestaande loopgroepen die om 18.30 u starten,

nog een extra training op de baan aan te bieden die om

19.30u start. De trainingen die om 19.30 beginnen staan

onder leiding van Enith Bouwmeester, waar ruimte is voor

atleten van elk niveau.

Deze en nog andere zaken zullen in 2012 meer vorm

krijgen. Genoeg te doen dus.

We verheugen ons dat recent de vertegenwoordiging van

de Nordic Walkers weer volledig is door het aantreden van

Gerdi Folkner.

Frits

Clubblad AC TION

5


6

JAARVERSLAG WEDSTRIJD

ORGANISATIE COMMISSIE

Het absolute hoogtepunt was de eigen organisatie van

het NK Teams op 5 juni 2011 in het FBK-stadion in Hengelo.

Een voortreff elijke inspanning van ons WOC-team van

AU-wedstrijden. De WOC-regionaal “van het gele boekje”

organiseerde haar gebruikelijke indoor-wedstrijden, de

twee medaillewedstrijden (pupillen/cd junioren en ab

junioren), de pupillen meerkamp.

De avondwedstrijd van de medaillewedstrijd junioren ab

is tevens een instuifavond voor senioren en masters. De

opzet wordt steeds verbeterd en zal worden voortgezet.

In 2012 hebben we ons niet gekandideerd voor het

organiseren van AU-wedstrijden. Het WOC-team van

die wedstrijden is er niet meer. Dat is jammer, maar

vrijwilligers die al vele jaren inzet hebben, kunnen andere

keuzes maken. Dat is heel reëel en begrijpelijk.

De schaarste aan juryleden, en vooraL scheidsrechters en

wedstrijdleiders is manifest. Dit is een probleem dat steeds

meer de aandacht heeft van het voorzittersoverleg van de

regio. Elke vereniging zal daarin haar verantwoordelijkheid

moeten nemen. Dat is nog lang niet opgelost.

Voorlopig is het een continue kopzorg voor elk van de

JuCo’s.

JAARVERSLAG MEDIA COMMISSIE

Media

Met enige regelmaat is AC TION in de regionale pers

verschenen. Ook via de contacten van de recreatie groep

kwamen leuke berichten in de kranten. Helaas bleef de

unieke prestatie van het Senioren NK Team onderbelicht

(vandaar de centrale pagina in het vorige clubblad om

dat de juiste aandacht te schenken). Inmiddels zijn er

vele online media kanalen

die mogelijkheden bieden.

Echter is het maar de vraag of

daarmee ook daadwerkelijk

ons publiek wordt bereikt.

Startklaar

De Startklaar is in 2011 net

zoals in 2010 tweemaal

verschenen in de vorm van

een voorjaar- (40 pagina’s)

en najaar editie (40 pagina’s).

De opmaak van het clubblad

werd gedaan door Wan Bakx

en het drukwerk door Asbreuk

drukkerij die ook het drukwerk

rond de Singelloop verzorgt.

Ook in 2012 zal de Startklaar

tweemaal verschijnen.

Startklaar 2012 - 01

Website

Tijdens de vorige ALV is de nieuwe website van AC TION

live gegaan. Deze site is gemaakt in samenwerking met

het bedrijf TriMM van TION-atleet en medeorganisator

van de Singelloop Marc Woesthuis. Martijn Buijnink heeft

aangegeven te willen stoppen als webmaster, er wordt nog

gezocht naar een nieuwe webmaster voor het onderhoud

en de verdere ontwikkeling van de site.

JAARVERSLAG SINGELLOOP

COMMISSIE

Meer dan 2100 inschrijvingen voor 14e Singelloop

Enschede

Op 11 september jl. organiseerde Tion de Singelloop

Enschede. De 2011 editie was een enorm succes. Met

meer dan 2100 inschrijvingen ging de 14e versie de

boeken in als populairste Singelloop aller tijden. Niet

alleen de deelnemers zorgden voor dit succes. De

lopers konden namelijk genieten van een zeer ruime

publieke belanstelling. Zowel in het Volkspark als aan de

Enschedese Singels waren heel veel mensen getuige van

het evenement. Het mooie weer was daar ongetwijfeld op

van invloed.

Dat het evenement succesvol is verlopen, danken we

voornamelijk aan de +/- 150 mensen die ons vrijwillig

hebben geholpen die dag. Nogmaals dank hiervoor! Het

deed ons als organisatie ook goed om zowel op de dag

zelf als later via e-mail heel veel positieve reacties terug te

hebben gekregen.

De dag begon om 8:00 uur in het Volkspark. Naast de

organisatie waren er vanaf 8:30 uur vele vrijwilligers

aanwezig om te helpen opbouwen. Er moet dan een

boel gebeuren. Plaatsen van alle hekken, kraampjes

opbouwen, inschrijfburo inrichten, luchtkussen opblazen,

spandoeken bevestigen, parcours afzetten, etc. Om

12:00 uur was het Volkspark klaar voor de Singelloop.

De vrijwilligers kunnen genieten van een heerlijke lunch

van de Broodbode. Vanaf 13:15 starten de lopers voor de

Woonplaats 2 engelse mijl, de Lijbrandt kidsrun en de


Menzis 5 engelse mijl. Doordat er wederom veel teams van

start gingen in de CeeCee bedrijvenloop, is ook het goede

doel - Stichting Downsyndroom Kern Twente - verzekerd

van een mooi bedrag. ‘S avonds om 18:45 is het hele park

weer schoon. Het lijkt alsof er geen Singelloop is geweest.

De organisatie weet wel beter.

De wedstrijd over 5 engelse mijl werd bij de mannen

gewonnen door Roy van Son in 25:52. Hij was 18 seconden

sneller als René Stokvis en 31 seconden sneller dan Daniel

Parisa. Bij de vrouwen ging de overwinning in 29:21 naar

Mariska Dute. Zij was Ingrid Prigge 5 seconden te snel

af op de 5 mijl. Als derde kwam Eline

Vollenbroek over de streep.

Op de 2 engelse mijl won Berend

Swaters uit Nijverdal in 10:18. De

Kidsrun werd gewonnen door Noëlle

Veneman van Tion. Zij kwam als eerste

van alle kids over de streep in 3:51. De

overige uitslagen zijn te vinden op

uitslagen.nl

Financieel was de Singelloop ook een

succes. Het goede SDS Kern Twente

kreeg EUR 3800,- overgemaakt.

Daarnaast was er een positief saldo van

+/- EUR 5000,- voor Tion. Daaruit zal

worden geïnvesteerd in een nieuwe

electronische klok.

De Singelloop commissie begint dit jaar al weer met de

voorbereidingen voor het komende jaar. De Singelloop

staat dan op zondag 9 september op het programma.

Zet deze datum dus alvast in de agenda. We hebben dan

het derde lustrum, oftewel de 15e editie. En natuurlijk

moet daarvoor iets speciaals worden georganiseerd. De

inschrijving zal eind april 2012 worden geopend.

Marc, Gerard, Harry, Richard, Hennie en Yvet,

Organisatie Menzis Singelloop Enschede 2011.

IN MEMORIAM FENNY WIERINGA

Op de jonge leeftijd van 63 jaar is van ons heengegaan Fenny Wieringa.

Fenny heeft jarenlang bij Tion training gegeven, eerst in de zaal , en later

tevens bij haar Stokhorst loopgroep. Fenny was een gedreven en spontane

trainster, vol humor en passie voor haar groep. Ze was een voorbeeld voor een

ieder en zeer creatief.

Fenny we zullen je missen, maar in onze gedachten zul je altijd aanwezig zijn.

Herman en de kinderen, sterkte de komende tijd.

Henk Siekmans

Clubblad AC TION

7


8www.RUNenschede.nl

Startklaar 2012 - 01

Wij helpen u goed van start te gaan. En nog beter te finishen.

Van Van het eerste loopje tot de beste prestatie… Wij gaan graag

met me u mee. Omdat we weten wat lopen zo mooi maakt. Een

advies adv vanuit ons verkoopteam, te zien op RUNenschede.nl

staat sta borg voor een verant woorde aankoop en plezier in de

loopsport. loo

SPECIAALZAAK

S

VVOOR

DE LOOPSPORT

De Heurne 30 | 7511 GW Enschede | 053 - 430 84 89

internet www.RUNenschede.nl

mail info@RUNenschede.nl

twitter @looppatroon

parkeren Parkeergarage Irene


Wat is de reden om ’s ochtends om 6 uur op te staan? Jezelf

uit bed te slepen om vervolgens na koffi e en een bord pap

lopend naar het werk te vertrekken? Het doel is helder, 22

april 2012. Het wordt mijn 15e, een lustrum. Tevens wordt

een mijlpaal als wedstrijdloper gehaald, de wedstrijd op

de 22e wordt de 200e.

Waarom de marathon? Waarom?

De marathon is niet leuk. Vanaf kilometer dertig of als je

geluk hebt kilometer 36 doet het pijn. Je hele lichaam

schreeuwt om te stoppen. Het is niet gezond, de benen

doen pijn. De longen schreeuwen om meer zuurstof. En

toch zegt een klein stemmetje; “kom op pak die meters en

ram door naar de fi nish.

Waarom?

De eerste drie dagen na de marathon kom je de trap alleen

achterwaarts af. Naar de benen kijken doet al pijn en de

bloedblaren, met of zonder teennagels, beginnen een

beetje te helen. Waarom?

Van de 15 marathons gingen er drie super. De eerste keer

onder de drie uur blijft een memorabel moment. Ook

de keer in Enschede met Arie waar een negatieve split

mogelijk was blijft me altijd bij. PR. in Eindhoven uiteraard

ook, helaas geen PR in Enschede. De 12 andere marathons

was veel pijn lijden, met mooie eindtijden of klasseringen

maar waren veel meer afzien. Afgelopen jaar in het warme

Enschede was het na 30 km al over en uit, op karakter

uitlopen was het devies. Maar waarom steeds weer?

WAAROM ?

Onlangs kwam ik dit mooie gedicht tegen:

What Makes a Man Run?

People can't understand why a man

runs. They don't see any sport in

it. Argue it lacks the sight and

thrill of body contact.

...

Yet, the confl ict is there, more raw

and challenging than any man

versus man competition.

For in running it is man against

himself, the cruelest of opponents.

The other runners are not the real

enemies. His adversary lies within

him, in his ability, with brain and

heart to master himself and his

emotions.

~Glenn Cunningham

En ja het klopt echt. De slechte momenten

vergeet je razendsnel. Je schakelt al te snel

weer de knop om je eigen prestaties weer te

gaan verbeteren. Over 10 jaar blijven de mooie

verhalen op het tartan rondgaan over dat ene

mooie moment tijdens de marathon. Al het

pijnlijden en klote tijden zijn vergeten. Ja het is

echt zo: “Pain is temporarily but Glory is forever!

De mogelijkheid steeds te blijven zoeken naar

die ene unieke marathon waar alles op zijn

plaats valt en resulteert in datgene waar jij voor

getraind hebt. Wij atleten doen dit telkens weer

en vergeten al die pijn , daarom!

Detmar

Clubblad AC TION

9


10

Een club in beweging…

Prachtige editie, die vorige Startklaar, niet? Ik keek er

vandaag nog een keer doorheen, even kijken waar we het

de vorige keer over hebben gehad. Van jong tot oud kwam

aan bod en van reportages uit de oude doos tot recente

WK’s, en, alles voorzien van mooie foto’s. Goed werk van

iedereen, maar ook onze eindredacteur mag wel even

genoemd en geprezen worden, Martijn Buijnink. Hij maakt

al onze inzendingen tot een mooi geheel!!

Hebben we nog wat gedaan of is er nog iets gebeurd

de laatste tijd?? Ja, natuurlijk!! Veel op pad geweest, veel

getraind en nog steeds veel van plan. De ene keer gaat

het wat beter dan de andere keer maar dat heeft iedereen

wel eens. Wij gaan in April weer naar de Ardennen naar

de Bouillonnante, die bergloop van 25 kilometer waar we

vorig jaar ook al aan meededen. Wij zijn Petra, Irna, Cor,

Cees en ik, alhoewel Cees nog een groot vraagteken is.

Nee, begrijp me niet verkeerd, Cees is geen vraagteken,

maar zijn lichamelijke gesteldheid is niet optimaal op dit

moment. Cees is eind Februari op vakantie naar Finland

geweest voor een weekje winterse omstandigheden. Hij

is daar echter tijdens een langlauf tocht meerdere keren

op z’n stuitje gevallen en dat belemmerd hem behoorlijk

met het hardlopen. Even een paar weekjes gas terug dus..

Mocht hij niet mee kunnen lopen, dan gaat hij toch mee

als supporter!

Nu maar hopen dat we dezelfde weersomstandigheden

als vorig jaar hebben, was perfect die dag. Het valt dit

jaar samen met de Marathon van Enschede, dat is wel

jammer… Wij lopen op zaterdag 21 april en rijden

zondagmorgen weer terug, misschien dat we nog een

gedeelte van de hele of halve marathon kunnen zien.

Mijn conditie is op dit moment goed, langzaam hebben

we de trainingen weer uitgebreid, veel langere duurlopen

gedaan en zelfs nog twee keer naar Tecklenburg (zie

verslag van Petra) voor de nodige stijgingen en dalingen.

Begin maart gingen we naar Vorden voor een 30 kilometer

loop, samen met Nicolette, Petra, Cor en Evert. Op zich ging

het best goed maar in de laatste drie/vier kilometer krijg

ik last van mijn liezen, ik heb mijn pas teveel afgestemd

op mijn medelopers Nicolette, Theo en Petra, zij hebben

een kleinere paslengte, en daar krijg ik in het laatste stuk

behoorlijk last van. We fi nishen in 2 uur 50, Cor liep ook

niet geweldig en twijfelde onderweg nog even of hij de

afslag van de halve marathon zou nemen. Gelukkig kon hij

zich hervatten en toch doorlopen, hij fi nisht in 2.38. Evert,

gaat voortvarend van start en loopt een prima 2.05 op dit

pittige parcours. Ook waren er nog een aantal Tionezen

actief op de halve marathon, Jörgen de Vries, 1.50, Freddy

Luttje en Martin Olijdam 2.02, René Bruiss 2.03 en Benno

Geerdink 2.06.

Ons doel was vooral om tijd te lopen, we zullen in de

Ardennen ook zeker weer zo’n vier uur onderweg zijn.

Ik zal weer met Petra lopen en Irna gaat met Cor

van start, of ze ook samen zullen

Startklaar 2012 - 01

TIONTOPPERS 82

fi nishen?? Ik denk dat Cor er nog druk mee wordt want

Irna heeft een bereconditie…

Gelukkig is de pijn in mijn liezen de volgende dag weg, ’s

avonds een goed half uurtje uitlopen en dinsdags op de

training kan ik weer prima versnellen.

Wat deden we nog meer sinds de vorige editie, met Irna

ging ik nog naar de Teutolauf – 30 kilometer- in Lengerich

(bij Tecklenburg in de buurt) en naar de 3e Kerstdagloop

-21.1 kilometer- in Arnhem. Beide prachtige lopen door

mooie natuurgebieden met de nodige hoogteverschillen.

Begin Januari gingen Marijke en ik weer naar Egmond,

voor ons jaarlijkse uitje, de halve marathon. Hotel bij start

en fi nish en een geweldig parcours, mooi voor elkaar dus!

Zaterdags nog even shoppen in Alkmaar en maandags

terug via Arnhem, genoeg winkels gezien dus…. Voor de

dertiende keer stond ik aan de start, dit keer had ik er 1

uur en 42 minuten voor nodig. Tijdens het inlopen kom ik

Jasper nog tegen en in het startvak staat Paul van der Vegt

ineens achter me, leuk! Jasper en Paul lopen beiden een

puike tijd, 1.27.44 en 1.33.53!

In deze periode horen we dat Fenny Wieringa (partner van

Herman) ernstig ziek is, ze komt na een kort ziekbed te

overlijden. Fenny (63 jaar) was lang lid van de vereniging

en is jaren trainster geweest van de Stokhorstgroep. Het

is goed om te zien dat veel Tionezen op de crematie

aanwezig waren en de familie op die manier hun steun

betuigt. Dit doet de familie goed…

Althans zo heb ik het mogen ervaren, want drie dagen

na Fenny komt mijn vader te overlijden. Hij was al een

tijdje aan het dokteren maar de laatste maanden gaat

zijn lichamelijke gesteldheid toch behoorlijk achteruit. Hij

wordt opgenomen met een dubbele longontsteking, zijn

lichaam is echter op, hij komt er niet meer bovenop en

slaapt zaterdag 4 februari rustig in. We, ook mijn moeder,

kunnen er vrede mee hebben… Ook ons heeft de vele

steunbetuigingen op welke manier dan ook – kaarten,

mailtjes, briefj es en persoonlijk - goed gedaan.

Natuurlijk heeft alles tijd nodig, maar we moeten de draad

weer op pakken, het dagelijkse leven gaat en moet weer

door.. Mooi om te zien dat Herman inmiddels weer terug

op de training is!

Veel atleten zijn op dit moment in training voor het

evenement van april, de Enschede Marathon. Op alle

afstanden zullen weer veel Tionezen hun beste beentje

voor zetten. Een club in beweging dus! Als je de groep een

beetje volgt zie je dat de conditie bij iedereen steeds beter

wordt, Nicolette loopt een goede en sterke voorbereiding,

we hebben Rob en Hennie die hun debuut op de marathon

zullen maken, met name petje af voor Rob die door zijn

werkzaamheden maar heel beperkt kan trainen. Evert

Bijsterbosch die behoorlijk in vorm komt met 2.05 op

de dertig kilometer in Vorden en gisteren 1.51 op

de trail van 25 kilometer in Nijverdal


(hierover straks meer). Ik verwacht ook nog wel wat van

Paul van der Vegt die de laatste maanden ook steeds beter

en sneller gaat lopen.

Zo, een beetje druk erop zetten kan geen kwaad toch??

Niet??

Dat doe ik ook bij Irna, ik heb haar een aantal vragen

gesteld, ze doet in Juni mee aan de WK voor masters in

Italië. Ik heb toch wel een beetje medaille verwachtingen

uitgesproken, lees in het verslag hoe ze hier op reageert….

Het afgelopen weekend, zaterdag 9 maart, deden we mee

aan een trail in Nijverdal, past goed in onze voorbereiding,

veel mooie paden en een bosrijke omgeving. Irna heeft

een verslag geschreven, ze vergat te schrijven (of deed

het bewust niet) dat ik nog een keer onderuit ging. Ja,

dat krijg je als je achter twee dames loopt dan zie je niet

alles hé!! Je bent soms ook zo afgeleid dat je sommige

obstakels niet ziet, en ja, plof, daar lig je. Gelukkig weinig

tot geen schade, de kleding nog heel slechts wat kleine

schaafplekken. De volgende dag is ook alles OK, enkel een

gevoelige bovenarm maar dat mag geen naam hebben.

Zondag 10 maart, de laatste Woolderesloop. Ook dit keer

weer een aantal Tionezen aan de start! Als ik even vluchtig

over de uitslagenlijst kijk zie ik een aantal Tionezen in de

voorste gelederen, Jasper Lohuis op de 15 kilometer in

59.15 en op de 10 kilometer Detmar in 35.29 Harry 37.22,

Brigit 37.58, Nico 38.49 en Els in 42.53. Op de 5 kilometer

Marti ten Kate die zijn zoon (nog) op achterstand zet, Marti

loopt 17.46 zoon Fabian heeft 18.38 nodig. Daar vlak voor

liep nog Anders van Riesen met 18.07 en Ynze heeft er 18

minuut en 45 seconden voor nodig. De uitslagen van alle

deelnemers aan de vier lopen kunt u terug vinden op de

website www.mpmhengelo.nl . Volgens mij is die 37.58

Brigit meteen een clubrecord op de 10 km bij de masters

D45+, klopt dit, mensen van de records?? Ik dacht eerst

dat Els hier voor in aanmerking zou komen maar zag op

het laatste moment dat Brigit van het zelfde geboortejaar

is!

Nog even en de klok wordt weer terug gezet, kunnen

we ’s avonds de buitengebieden weer opzoeken. De

temperatuur gaat langzamerhand ook omhoog en straks

kunnen we de korte(re) broek weer aan, lekker toch!! Rond

de Enschede marathon is het meestal goed weer dus leg

de topjes en singletjes maar vast klaar…

Zo, genoeg voor dit keer.. Succes allemaal op de

verschillende afstanden die jullie de komende tijd willen

lopen en vooral, veel plezier en geniet!!

Groeten, Johny.

Clubblad AC TION

11


12

Voorbereiding voor Boullionante 21-04-2012

Lopers: Johny, Irna, Cor, Arie en Petra.

Het is dit jaar weer de bedoeling om de trail van

Boullionante te gaan lopen en dan red je het niet om

alleen om bij de Buurserstraat, Holten of het Zwaantje te

gaan trainen.

Daarom hebben we Arie Froberg wederom gevraagd om

ons de weg te wijzen in het bos van Tecklenburg. Zelf gaat

Arie niet mee naar België.

Zaterdag 18-02-2012

De avond van te voren de wekker gezet en volgende

ochtend vroeg uit de veren. 08.00 uur verzamelen en

vertrek vanaf de Buurserstraat. (Cees kon niet mee want die

was o.a. aan het langlaufen in Finland, ook niet vervelend)

We zagen er wel een beetje tegen op, het weer was

wat druilerig en we hadden dus klimmen, klauteren en

ploeteren voor de boeg. Het liefst wilde we een onverharde

route met veel klimmen en dalen. Allereerst hebben we

al lopend de omgeving verkend waarna we de eerste

bulten moesten beklimmen. Er zaten heftige klimmetjes

in, waarbij je soms met handen en voeten tegelijk al

klauterend verder moest. En natuurlijk, wat je klimt

moet je ook weer eens afdalen. Waarbij je goed moest

opletten om niet over de boomstronken te struikelen of

uit te glijden op gladde of met bladeren bedekte stukken.

Soms liep je zacht verend op een laag van ongeveer 30

cm gevallen bladeren, maar vervolgens zakte je er ook zo

weer doorheen.

Met al dat klimmen en dalen had je het gevoel dat je

hart op een hele ander plek in lichaam zat dan waar het

eigenlijk hoort. “Wat een slechte conditie heb ik” denk je

dan, “heb ik daar al die tijd voor getraind”? Maar eenmaal

weer op vlakke gedeeltes herstelde je alweer snel.

Al was ik zelf de langzaamste en kwam dus als laatste aan

de meet, de anderen hebben netjes op me gewacht. Na

ruim 2 uur de bossen van Tecklenburg onveilig te hebben

gemaakt werd het tijd voor de zelf meegenomen koffi e

met lekkers.

Vervolgens de thuisreis aanvaard, thuis lekker douchen

en de volgende dag maar weer afwachten hoe het met de

spierpijn zal zijn.

Al met al een lekker pittige training als voorbereiding op de

trail in Bouillionante, België. Nu nog de trail in Nijverdal op

10-03-2012 en 24-03-2012 nog één keer naar Tecklenburg

en dan maar hopen dat we goed getraind zijn voor de trail

bij onze zuiderburen.

Petra Visser

TECKLENBURG TRAINING SALLAND TRAIL

Startklaar 2012 - 01

Het Ravijn, Nijverdal, zaterdagochtend 10 maart. Vlakbij

de Holterberg waar we wel vaker komen, maar nu aan

de noordkant van de grote weg. Evert, Cor, Johny, Cees

en ik stappen samen met Petra naar binnen om ons

startnummer af te halen van de allereerste Salland Trail.

99% onverhard, in samenwerking met Staatsbosbeheer en

Natuurmonumenten, en zo’n 600m hoogteverschil. Klinkt

goed en voor ons ideaal oefenterrein in voorbereiding

op de Bouillonnante! Ze beloven: mooie vergezichten,

veel ‘single trails’ over de heide en in het bos – in gewoon

Nederlands: ‘vergeet het maar, op dit paadje kun je niet

inhalen’. Nog wat aanwijzingen over deze trail, waren:

“Deze eerste afl evering van de SallandTrail zien we

als een try-out. Het is beslist géén wedstrijd met

elektronische tijdwaarneming, tijdmatten, chips etc. Er

zijn géén prijzen verbonden aan deze natuurloop. De

verzorging onderweg en na afl oop is uitstekend.” (http://

www.atletics.nl/sallandtrail.aspx)

Het is nog erg rustig in de hal van het Ravijn, en al snel

zien we ook Elske en Rob verschijnen. Petra en ik zijn

net in de kleedkamer, wanneer een aantal van de dames

elkaar herkennen van eerdere loopjes, hoewel.... loopjes?

We horen dat twee van hen voor de 50km route gaan en

een daarvan ook regelmatig 100km achter elkaar loopt,

dus voor haar valt het wel mee. Blijkbaar kijk ik haar met

een verbaasd gezicht aan, want ze zegt vervolgens bijna

verontschuldigend, ‘ja, maar ik ben wel aan het afbouwen

hoor’ .....

Om 10.00 vertrekken 50 heren en dames voor de 50km,

5 min later vertrekken ook wij, met de 25km groep. Gelijk

een heuveltje op, en een zandpad op. Overal boomwortels,

oeps, ik moet niet al te veel om me heen kijken. We blijven

op kleine paadjes lopen, inderdaad, veel single-trail.

Inhalen is ook niet vaak nodig, want met niet meer dan

150 deelnemers op de 25 km en 50 deelnemers op de 50

km dunt het vrij snel uit. In het eerste stuk zitten heel veel

zigzagpaadjes, komend van een breed zandpad, steken

we naar rechts, om met een soort U-bocht weer terug te

komen op hetzelfde pad. En weer naar rechts, en weer

terug, en dat zo’n 3 keer achter elkaar. Het leuke is dat we,

aan de lopers die een of 2 kilometer op ons voorliggen,

al kunnen zien waar we weer uitkomen. Die paadjes


zijn trouwens niet voor de poes, meer voor konijnen

en berggeitjes: fl ink wat pittige heuveltjes, en overal

onregelmatige ondergrond of takken aan de zijkant; goed

opletten dus.

Het begint me te dagen waar de samenwerking met

Staatsbosbeheer uit bestond: het lijkt erop dat sommige

paden nog maar net vrij zijn, aan de rand van de paden ligt

aardig wat recent gesnoeid en gekapt hout. De geur van

pas gerooide bomen is heerlijk, hoewel ik ergens mezelf

erop betrap, dat het bijna zoals de houtafdeling in de

Gamma ruikt.....

We lopen lang in gezelschap van een ander stel, man/

vrouw? Voordat we dat vragen, is er de eerste opmerking

over het mooie uitzicht (zegt man over de vrouw waar

hij achteraan loopt). Ja, dat horen we natuurlijk wel eens

vaker! Als we bij de 13 km zijn, halverwege dus, is er een

verzorgingspost: water, sportdrank, cola, thee met suiker,

sinaasappel, banaan, koekjes en... (?) ..... abrikozenvlaai

met, of zonder, slagroom. Abrikozenvlaai??? Slagroom??

Tijdens het hardlopen?? Ja hoor, dat hoef je ze thuis niet

te vertellen!

Het begint een beetje te miezeren, waardoor het gelijk

een beetje afkoelt. We lopen dan juist over een slingerend

paadje door een bijzonder groen bos, met mos en groene

dennebomen. Erg mooi. De hoogteverschillen tikken wel

aan.... Het blijft klimmen en dalen op paadjes. Vlak voor

13

het he eind passeren we een geweldig grote

en diepe zandkuil, die volgens Johny

onderdeel on is van een crosscircuit. Wij

blijven bl dit keer bovenlangs lopen.

Het H doet me wel denken aan onze vorige

heuveltraining, he

enkele weken geleden

met m Arie Fröberg, in het prachtige

Teutoburgerwald Te

vlakbij Tecklenburg.

Cor, Co Petra, Arie, Johny en ik liepen over

een ee klein bospaadje langs een heuvel,

het he was mistig, en er hing een beetje

mystieke m sfeer door de gladde bomen,

de gevallen bladeren, en de mist. Al

lopend lo zag ik een paadje vrij steil bij

de heuvel omhoog gaan. Ik had al het

gevoel ge dat er wat zou komen. Ik keek

vragend vr achterom naar Arie, en die zei

‘ja, ‘ja die heuvel ligt er niet voor niets!’ Met

andere an woorden, kom op, we lopen hier

niet ni voor niets, omhoog! De grot, waar hij

over repte, hebben we echter (nog) niet kunnen vinden.

25 km na ons vertrek bij de Salland Trail, komen we terug

bij het Ravijn, waar in ruime mate krentewegge, zoutjes,

chips, koekjes en drinken voor ons klaarstaat. Elske en

Rob komen vlak na ons binnen. Evert en Cor zijn al eerder

gefi nished, en Cees – die niet mee kon doen, maar wel kon

wandelen – heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt

ons op enkele plekken

aan de route te

fotograferen. Bedankt

Cees!

Nu nog even

nagenieten in het

zwembad; de toegift

van de organisatie: alle

deelnemers kregen

gratis toegang tot het

recreatiebad: heerlijk

even dobberen.

Irna

Clubblad AC TION


14

Hallo atletiekliefhebber,

Bijna alle indoor NK's zijn afgewerkt, de temperaturen

stijgen, kortom: het baanseizoen 2012 komt er weer aan.

Via internet zijn er natuurlijk vele mogelijkheden om je

wedstrijden uit te zoeken, maar juist op de momenten dat

internet even ontbreekt of niet handig is, kun je met het

boekje Kunststof 2012 toch even je wedstrijden plannen.

Daarom komt ook in 2012 dit compacte A5 boekje weer uit.

Met een overzicht van de baanwedstrijden in Nederland

en enkele buitenlandse wedstrijden. Handig voor in de

sporttas, in het krachthonk of in de kantine. Juist voor de

verenigingen hebben we een staff el samengesteld zodat

het eenvoudig en aantrekkelijk is om meerdere boekjes

(bijvoorbeeld voor de baantrainers) aan te schaff en.

Prijs van het boekje is ongewijzigd gebleven: € 4,- inclusief

verzendkosten (in NL). Pak je het handig aan met meerdere

mensen? Dan zijn daarvoor speciale kortingen: 2 voor €

7,50, 3 voor €10,- en 5 voor € 15,-.

Bestellen kan via: www.kunststof2012.nl daar staat ook

hoe te betalen. Het boekje zal eind maart uitkomen. Veel

trainings- en wedstrijdplezier,

Hans Bulthuis, Harald Gijtenbeek

Startklaar 2012 - 01

KUNSTSTOF

Op het moment dat ik dit stukje schrijf had ik me graag

volledig willen richten op het trainen van de 10-kamp.

Helaas kan ik vanwege een knieblessure geen explosieve

oefeningen doen. Ik moet me erbij neerleggen dat ik om

de andere dag een krachttraining doe, waarin ik een 10

tal oefeningen afwerk om mijn benen, romp en armen

sterker te maken. Daarnaast mag ik van de

fysiotherapeut op de andere dag in de week

een duurloop doen. Voor mij betekent dat

3x10min hardlopen met een pauze van 2

a 3 minuten, ergens in de omgeving van

mijn huis op het Twekkelerveld.

Normaliter zou mijn trainingsweek een

stuk intensiever zijn. Het trainen voor

een 10-kamp kan als een van de zwaarste

disciplines beschouwd worden. Een slechte

indeling en te weinig rust kunnen, zoals

dat nu bij mij het geval is, leiden tot een

blessure. Samen met Bas van Winsen, die

me coacht en traint, mag ik de trainingen

omzetten naar mooie resultaten op

nationale en internationale wedstrijden.

TRAININGSLOGBOEK VAN KEES LANGEVELD

Ik zal voor een trainingslogboek van een 10-kamper terug

moeten gaan naar eind november. Het wedstrijdseizoen

is al een tijdje achter de rug en de wintertrainingen

moeten ervoor zorgen dat het fysiek weer mogelijk is een

compleet nieuw seizoen vol te maken. Je zult merken dat

in een wintertraining vooral fysiek getraind wordt. In de


zomer is dit anders, dan wordt er

vooral technisch getraind op de

verschillende onderdelen.

Zoals ik gewend ben, begin ik de

trainingsweek op zondag met

een dag rust. Het is heerlijk om

in een intensieve trainingsweek

een dag niet met je sport bezig

te zijn.

Op maandag doe ik reactieve

sprongvormen op het gras met

afwisselende versnellingslopen

die ook op het gras plaatsvinden.

Vervolgens mag ik met een 3 of

5 kg medicinebal verschillende

worpen uitvoeren die ervoor

zorgen dat ik sterker, sneller en

technischer leer werpen.

Op dinsdag krijg ik twee

trainingen voor mijn kiezen. ’s

Ochtends een krachttraining en

’s avonds een looptraining. Voor

de krachttraining ga ik vaak naar

Club Fit. Dit is een sportschool in

Enschede waar ik relatief dicht

bij huis mijn krachttraining kan

doen. Eén van de belangrijkste

oefeningen voor mij is het

trekken (Snatch) en het voorslaan

(Clean). Dit zijn oefen-ingen die je ook bij het Olympisch

gewichtheff en ziet. De oefening is een totaaloefening ter

bevordering van kracht, snelheid en coördinatie. Dinsdag

avond heb ik mijn tweede training van de dag. Deze bestaat

uit het lopen van een aantal tempo’s op de atletiekbaan. Je

kunt hierbij denken aan 2x600m / 2x400m / 3x200m met

telkens een 200m wandel pauze en een serie pauze

van 400m wandelen.

15

Op woensdag staat een horden training

O

op het programma. In de winter is het

lastig la om horden te trainen. Vaak blijft

de training bij wat kort technisch werk.

De D horden staan dicht op elkaar om op

die di manier een aantal oefeningen uit te

voeren. vo

Donderdag D

train ik net als dinsdag twee

keer. ke ’s Ochtends weer een krachttraining.

Deze D is wel een stuk lichter en korter

dan da de sessie op dinsdag. Er moet nog

voldoende vo energie over blijven om ’s

avonds av polsstokhoog te springen in het

Omnisport O

in Apeldoorn. Aan het eind

van va de avond maak ik gebruik van de

warme w temperatuur in het Omnisport om

een ee paar korte sprints uit te voeren.

Vrijdag Vr is misschien wel de zwaarste

training tr van de week. Je voelt dat je

al 4 dagen trainen in de benen hebt

zitten. zi Het programma van de vrijdag

bestaat be uit diverse sprong oefeningen

in de zandbak, afgewisseld met een

80m 80 versnellingsloop. Aan het eind

van va de training staat nog een kort loop

programma pr

ingepland, gericht op de

1500m 15 in een 10-kamp.

Zaterdag Za wordt er een bosloop gehouden.

Na N

ongeveer 7 km te hebben ingelopen,

bestaat het programma uit een aantal tempo’s van 270

meter, waarbij de laatste meters heuvel op gaan.

Na de zaterdag kun je meestal met een goed gevoel en

een stel vermoeide benen terug kijken op een intensieve

trainingsweek. “Eindelijk weekend!”

Kees

Clubblad AC TION


16

Deze keer een verslag van de Bevrijdingsfakkelestafette.

Dit stukje is uit het clubblad Startklaar van 1 juni 1953. Tot

op heden wordt deze estafette nog elk jaar gehouden en

hebben de lopers van AC TION er altijd aan meegedaan.

BEVRIJDINGS FAKKELESTAFETTE

Dit jaar werd wederom door TION deelgenomen aan de

traditionele bevrijdings-estafette, waarbij

het vuur gehaald wordt uit Nijmegen.

Enkele lopers, t.w. J. Diepeveen, J. Karel en

H. ter Riet begaven zich met enkele andere

athleten, wielrenners en afgevaardigden

van de Enschedese Atlethiek Commissie

en het Gemeentebestuur om 12.00 uur

naar Nijmegen, om aldaar het vuur in

ontvangst te nemen op de Waalbrug,

waar het eeuwige bevrijdingsvuur brandt.

Onze lopers brachten het vuur enkele

kilometers buiten Nijmegen, waarna

de wielrenners het vuur overnamen

om het naar Winterswijk te brengen. In

Varsseveld vertakte het vuur zich naar

Enschede en Zutphen. Burgemeester de

Jong van Zutphen nam het vuur in het

Achterhoekse dorpje in ontvangst van

één onzer wethouders.

Een ploeg van 47 athleten vertrok

om half vijf vanaf “Ons Huis” met

bestemming Winterswijk, alwaar het

vuur overgenomen zou worden van de

wielrenners om het zodoende al lopende

naar Enschede te brengen.

Een vrolijke stemming heerste in de bus, terwijl onderweg

een gratis hartversterking smakelijk werd opgepeuzeld.

De bus was iets te vroeg in Winterswijk, zodat de athleten

daar nog iets noodzakelijks konden doen.

Om goed zes uur nam de eerste loper het vuur over van

de wielrenners en begon de tocht te voet naar Enschede.

Het ging echter niet zonder hindernissen. Menigmaal ging

de fakkel uit, terwijl de auto waarin zich tevens het vuur

bevond, af en toe de geest gaf. Dankzij de wielrenners

werd het tijdschema aardig aangehouden.

In Eibergen werd wederom een tak afgeleid, die in

ontvangst genomen werd door Eibergens burgervader,

die het weer doorgaf aan de voorzitter van A.S.V. Eibergen.

In Haaksbergen overhandigde Jan Goedhart de fakkel

aan burgemeester Eenhuis, die na een korte speech een

deeloverhandigde aan een wethouder van Hengelo. De

Hengelose tak werd door de lopers van Pim Mulier naar

hun woonplaats gebracht.

Door een mobilofoon werden de wachtende

toeschouwers in Enschede op de hoogte gehouden

waar het vuur zich bevond, dat tegen half

negen door een lid van RKEAV

Startklaar 2012 - 01

UIT DE OUDE DOOS

aan onze burgemeester overhandigd werd. “Stap voor

stap is de bevrijding gekomen, stap voor stap ook dit

bevrijdingsvuur”, aldus de burgemeester. “Laten wij

ons realiseren, wat dit vuur betekent!” Hierna ontstak

Enschedees burgervader de opgerichte erefakkel, waarna

een muziekcorps het “Wilhelmus”speelde.

Na afl oop van het offi ciële gedeelte

wwerd

het vuur gebracht naar de

“b “buitengewesten” van Enschede.

OOnderwijl

deden de deelnemende

sp sportmensen zich tegoed aan een gratis

co consumptie in “Ons Huis”.

HHet

was een geslaagd evenement, dat

ec echter in ere gehouden moet worden!!

Vo Voldaan keerden de deelnemers

hu huiswaarts. Een woord van dank aan

de degenen, die meegeholpen hebben om

de deze loop te laten doorgaan, is hier zeker

op op zijn plaats!

Fakkeldrager

F

Nog N een klein stukje over één van de

acties ac uit de vijftiger jaren om geld

binnen bi te krijgen voor de clubkas. Naast

verlotingen ve

kende men ook de Persilemmertjes-actie,

em

de oud-papier-actie en

in 1959 kwam daar de verjaardag-actie

bij. bi

VERJAARDAG-ACTIE

V

Zoals Zo

op onze jaarvergadering reeds is

medegedeeld, heeft het bestuur besloten met ingang

van dit jaar over te gaan tot een zogenaamde verjaardagbusje-actie.

Dit houdt in dat ieder lid enkele dagen voor

zijn of haar verjaardag een busje thuisbezorgd krijgt. De

bedoeling is, dat er ter versterking van onze clubkas een

bedrag ingedaan wordt van minimaal het aantal centen

dat men jaren oud wordt.

Viert iemand dus zijn 20e verjaardag, dan gelieve men

minstens 20 cent te off eren. Vanzelfsprekend zijn grotere

giften van harte welkom en kan men de kas nog meer

spekken door familie, vrienden en bekenden op de

feestdag zelf aan te sporen ook hunnerzijds een kleine

bijdrage in het busje te doen. Vele kleintjes maken een

grote en we vragen dan ook van elk lid de volledige

medewerking bij deze actie, die met vereende krachten

een zeer belangrijke bijdrage voor onze kas kan opleveren.

Mogen we ook op Uw medewerking rekenen!

Bij voorbaat onze dank!


In deze nieuwe rubriek stellen we iemand voor die in de

afgelopen periode één of meer clubrecords heeft behaald

aan de hand van een aantal vragen. In deze afl evering is

dat: Paul Boer.

Naam: Paul Boer

Geb.dat.: 24-12-1949

Categorie: Masters 60+

Clubrecords

Veel nieuwe in de categorie M60+, zowel outdoor als

indoor (zie ook het overzicht elders in dit blad). Daarnaast

heeft hij het 400m record van D. Paternotte uit 1990 met

meer dan 7 seconden verbeterd tot 64.89

Bijzonderheden

Paul was de eerste Nederlander die

in de 60+ categorie een 20-kamp

volbracht, en heeft daarmee dus zowel

het Nederlandse 20-kamprecord,

als de Nederlandse records op de

individuele onderdelen in de 20kamp

op zijn naam gezet. De 67,72

seconden op de 400m, betekende

zelfs een wereldrecord voor M60 in de

20-kamp!

Hoe lang ben je al lid van TION?

Ik ben nu anderhalf jaar lid van Tion. In 2005 ben ik

opnieuw begonnen met hardlopen bij de clinic van

Tubantia van Marti ten Cate. Vanwege een hernia had ik

30 jaar niks meer aan atletiek gedaan. De tempoloopjes en

sprintjes in de training gingen echter zo mooi, dat ik weer

met baanatletiek ben begonnen..

Waarom ben je lid geworden van TION (of op atletiek

gegaan)?

Ik wilde graag weer aan een 10kamp deelnemen, en bij

TION vond ik een trainer (Bas) die me in drie weken tijd

voldoende techniek bijbracht om het polshoog tot een

goed einde te brengen.

Wat is je voornaamste doel bij het sporten op onze

club (bijv. sportieve prestaties leveren, plezier

hebben, gezondheid op peil houden, vrienden

ontmoeten)?

Voor mij gelden al deze punten. Ik merk wel dat ik een

stuk fi tter ben geworden dan 5 jaar geleden. Ik heb vooral

plezier in de sport, maar kan het niet laten om me ook op

sportieve prestaties te focussen.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik doe personeelswerk voor een stichting voor

basisonderwijs in Tubbergen en ben daarnaast adjunctdirecteur

van een van de scholen.

Wat is je favoriete training?

Ik heb veel plezier aan de

HET CLUBRECORD VAN . . . . . PAUL BOER

Buursetraining, waarbij ik me lekker kan afmatten tegen

de zandheuvel. Maar elke training waarbij ik fl ink aan

de bak moet, het liefst met tempolopen van 200 tot 800

meter, vind ik plezierig om te doen.

En je minst favoriete training?

Alle oefeningen waarbij mijn lenigheid op de proef wordt

gesteld.

Wat is je favoriete afstand/wedstrijd?

400 meter. Dat was ook de afstand waarbij ik (heel) lang

geleden tot mijn beste prestaties kwam. Natuurlijk de

10 kamp en hinkstapsprong vind ik gewoon een apart

onderdeel om ook te doen.

Hoeveel/vaak train je?

4 á 5 keer in de week, waarvan 3 keer

op de baan, een keer in de sportschool

en en vaak nog een duurloopje in het

bos. bo

Heb H je naast atletiek nog ande-

re sporten/hobby’s?

Blijft Bl niet zo veel tijd voor over, maar

ik ben thuis meestal in de tuin te

vinden. vi

Heb H

je een idool cq iemand die

je heel erg bewondert binnen en/of buiten de

atletiek, zo ja wie en waarom?

Het is natuurlijk niet gek, maar als je zo lang meeloopt,

maar dan veranderen in de loop van de tijd natuurlijk ook

de idolen. Dus van Daley Thompson op de tienkamp en

Gerard Nijboer op de marathon tot Usain Bold als laatste

topper voor mij.

Welk (club)record wil je nog meer graag verbeteren?

Ik hoop enkele van mijn eigen records scherper te stellen,

om te beginnen de 400 meter en de tienkamp. Maar het

zal moeilijk genoeg worden om mijn eigen prestaties te

halen.

Paul, bedankt voor dit interview!

Clubblad AC TION

17


18

iedereen edereen kwam aan bij de Diekmanhal.

Diekmanhal

je moest je nummer ophalen en opspelden

nog even wachten tot de wedstrijd begint

en daarna knallen

toen we klaar waren met hoog gingen we kijken bij

anderen en ze aanmoedigen

nog even kijken op het chronoloog

en daarna op naar het volgende onderdeel

de sprint is lekker snel klaar waardoor je ook nog wat kunt

eten en drinken.

even uitrusten :)

en gaan kogelstoten

aan het eind van de wedstrijd kijken naar de einduitslag

en daarna naar huis

Een verslag gemaakt door Ruth Bulsink, 2e jaars pupil A

Startklaar 2012 - 01

DE INDOORWEDSTRIJD


DEELNAME AC TION NK INDOOR 2012: SCORE 1 OP 1

Nadat in de laatste jaren nog steeds 3 tot 4 TION-nezen

aan de start stonden bij het NK indoor, stond op de

deelnamelijst van het NK indoor 2012 op 25 en 26 februari

in Apeldoorn slechts één TIONnees: Wouter de Boer.

Die ene deelname van AC TION leidde echter wel tot een

maximaal resultaat. Na in de halve fi nale van zaterdag

ogenschijnlijk makkelijk naar de 2e plaats gelopen te

hebben, rende Wouter de Boer zondag naar het goud. Na

in 2009 goud te hebben gewonnen bij het NK indoor op

de 800m deed Wouter dat nu op de 1500m.

Voor velen voldeed Wouter met deze gouden plak aan

de verwachtingen maar hij moest het nog wel even laten

zien. Bij eerdere NK’s buiten op het baan was het ook wel

eens mis gegaan.

De eerste 1000 m van de fi nalerace liep het veld nog onder

leiding van Stefan Wessel van Groningen Atletiek (eerste

800 m in 2.04), maar na zo’n 1100 meter nam Wouter de

kop. Wouter versnelde en nam geleidelijk een royale

voorsprong die op de eindstreep bijna 2 seconde bedroeg.

Wouter eindigde afgetekend in een tijd van 3.47,89.

Deze prestatie legt een goede basis voor het zomerseizoen

waarin Wouter zijn doel heeft gesteld om onder de 3:40

te lopen en zich vervolgens te kwalifi ceren voor de EK in

Helsinki (limiet: 3.39,00). Succes !

Dennis Coehoorn debuteert bij NK indoor

meerkamp

Ook bij de NK indoor meerkamp in het weekend

voorafgaand aan het NK indoor nam slechts een

deelnemer mee: Dennis Coehoorn. Deze deelname was

te ‘danken’ aan dde afzegging van een andere Tionnees:

Kees Langeveld (afgelopen jaar 3e bij het NK meerkamp

buiten op de baan)

Dennis sloot zijn eerste senioren meerkamp af met een

totaal van 4051 punten en eindigde daarmee op de 13e

plaats. De prestaties van Dennis op de 7 onderdelen (

eigenlijk een peulenschilletje voor Dennis, want zijn echte

passie ligt op de 20-kamp!) waren:

• 7.54 op de 60m

• 5m98 op ver

• 9m18 met kogel

• 1m75 op hoog

• 10.19 60mh

• 3m60 polshoog; en

• 2:53.22 op de afsluitende 1000m

Ook Dennis succes in het zomerseizoen !

Clubblad AC TION

19


20

Met 3 deelnemende C junioren was de afvaardiging van

AC TION aan de kleine kant, maar de

dame en 2 heren deden wel van zich

spreken. Naast 2x brons werden ook

3 clubrecords verbeterd/geëvenaard.

De grootste verassing kwam van

Tobias Bakx. ‘Slechts’ 12de op de

lijst van het Hoogspringen bij de C2

met 1m70 werden van hem geen

wonderen verwacht. Echter na

evenaring van zijn PR, en 1m75 in

zijn 3de poging kwam de ontlading

op de 1m80 (evenaring Clubrecord

van Ramon Folkner uit 1990). In zijn

2de poging schampt hij de lat licht

met zijn achterwerk maar de lat blijft

toch strak liggen. Aan het eind van

die ronde blijkt dat er nog 3 atleten

over zijn. De topfavoriet (met 1.96m

achter zijn naam) is net met zijn

wedstrijd begonnen en de directe

concurrent van Tobias heeft minder

foutsprongen achter zijn naam. Het

wordt dus een prachtige 3de plaats.

En dan te bedenken dat hij begin

2011 nog 1.55 meter achter zijn

naam had staan.

Voor Carlijn ter Laak is de dag

aardig lang. De horden zijn zondag

vroeg, gevolgd door een eentweetje

kwalifi catie verspringen en

Polsstokhoogspringen. Aangezien

de kwalifi catie ver onder in de

catacomben is, rent ze heen en weer

tussen ver en pols en dat kostte haar

de nodige aandacht voor polshoog.

Na haar aanvangshoogte volgen er

een aantal foutsprongen. Gelukkig plaatst ze zich wel voor

de verspring fi nale later op de dag. Daar legt ze in haar

eerste poging de druk bij haar tegenstanders door 5m17

te springen (verbetering Clubrecord van Kim Monnink

uit 1994). Zij komt niet verder, maar twee van haar

concurrenten helaas wel. 5 minuten na de fi nale spurten

we allemaal naar de prijsuitreiking, want de dames zijn

even snel het middenterrein overgestoken. We zijn net op

tijd om ze op de gevoelige chip vast te leggen.

De 3de Tionees, James Keuben, plaatste zich voor de fi nale

bij het verspringen en de 60m Junioren C eerste jaars. Bij

het verspringen kan hij in de fi nale geen verbetering laten

zien. Dus dan moet het op de 60 meter. En inderdaad

verbetert hij zichzelf in de fi nale. Het is niet genoeg voor

een medaille maar wel een clubrecord 7.83s (Clubrecord

stond op naam van een fl ink aantal atleten waaronder R.

Schwarts uit 1978 en Dennis Coehoorn uit 2007).

Startklaar 2012 - 01

NATIONALE CD INDOOR APELDOORN

Carlijn ter Laak loopt

eerder op de dag ook

nog de series 60mh in

een dik PR (en 3pas) van

10.54s. Tobias loopt later

op de dag nog een 800m

maar moet helaas na 2

sterk gelopen ronden

van 32 seconden gas

terugnemen omdat de

hamstring weer opspeelt.

In de laatste 100 meter

laat hij het niet op zich

zitten en spurt toch nog

een tegenstander haar huis. Met 2min15.71 loopt hij nog

wel een PR.


Quinten Stern heeft als benjamin van de TION Masters wel

even het goede voorbeeld gegeven door op zijn eerste

NK Masters de Nederlandse Titel te pakken. De ‘oudjes’

konden hem dat niet nadoen.

De voorbereiding van Quinten was niet om over naar huis

te schrijven; hij was nog maar net op tijd om zich te melden

voor de 200 meter toen hij ook nog tot de ontdekking

kwam dat hij zijn TION shirt was vergeten. Ach, we moeten

maar zo denken; hij is nog maar pas Master en dit was zijn

eerste Master wedstrijd ;-).

Quinten Q startte op dde 200 meter bbij dde M35 en kkon

in

de series met het shirt van Marcel Dost (ongeveer 2x zo

groot) na een roff elende start, achterom kijken en lekker

wat uitvieren tot hij op de laatste meters toch gedwongen

werd weer te versnellen, want alleen de 1ste plaats gaf

zekerheid voor de fi nale. Gelukkig stond er in de hal geen

wind want anders had het te grote shirt nog parten kunnen

spelen. In de fi nale later op de dag (in ietwat strakker

zittende de kleding van Debby Broersma) pakte hij direct

de leiding en stond die niet meer af. Zelfs niet nadat zijn

hamstring hem noopte tot afremmen. Na

23.56 seconden was hij rond en kon hij de

gouden plak in ontvangst nemen.

Quinten was niet de enige atleet van

TION die zijn debuut maakte; ook Nicole

Heupers (9m68) en Debby Broersma

(9m05) deden dat bij de vrouwen 35 op

het onderdeel Kogelstoten. Ze konden

weliswaar niet tippen aan de gouden

prestatie van Leonie Berden, maar pakten

wel mooi resp. de zilveren en bronzen plak.

Volgens coach/trainer Marcel Dost is er

nog wel wat te verbeteren aan de techniek.

Maar wat wil je, beide dames hebben pas

deze winter weer de handschoen (kogel)

opgepakt na een lange periode zonder

TION/Atletiek. Nicole was lang geleden

lid van AC TION maar ging aansluitend

hockeyen en eindigde onder de lat. Voor Debby was

het ook deze winter na lange tijd zonder TION weer een

prettig weerzien. Beide dames pakten net voor de winter

de handschoen op om op het NK te kogelen. Waarvan

dus acte met 2 medailles.

Marcel Dost liet zelf zien met welke

NK MASTERS APELDOORN

krachtsexplosie je de kogel moet stoten bij de M40. Hij

raakte gewikkeld in een zeer spannende strijd met Marc

Elsbeek. Na de 3de poging hadden ze beiden 13m26 als

verste poging staan, maar had Marc een betere 2de afstand.

Marcel stootte daarop 13m32 en pakte dus de leiding.

Het zijn echter de ware kogelstoters die zich daardoor

laten opzwepen en tot optimale prestaties komen. Marc

reageerde in de 5de poging met een sublieme 13m90. En

daarop had Marcel helaas geen antwoord, maar wel een

prima zilveren medaille. Saillant detail is dat hij vorig jaar

Kampioen werd met een mindere afstand. Ouder, verder

maar geen Kampioen.

Paul Boer stond op papier garant voor een aantal medailles

bij de M60. Hij had zelfs zijn inschrijving aangepast aan

het tijdschema van 2011 zodat de 4 onderdelen elkaar

niet zouden overlappen. Helaas had de wedstrijdleider

anders besloten en zo moest hij toch tegelijkertijd aan de

bak bij Hinkstap en aan de startlijn staan voor de 800m.

Zijn eerste en enige poging bij HSS (8m71) was goed voor

een bronzen plak, maar nadat hij de 800m had uitgelopen

bleek dat de lies toch al te veel protesteerde. Hij moest

helaas de andere onderdelen laten voor wat het was.

Bij de M60 had TION nog een medaillekandidaat. Martin

Regtop probeerde weer eens het kogelstoten maar kwam

net te kort (11m56) voor de 3de plaats. Saillant detail is dat

hij een kleine week later in de Diekman hal dat verrekte

ding naar 12m64. Op het NK zou dat een 2de plaats

hebben betekent. Maar hij haalde zijn schouders op; hij

heeft zijn zinnen gezet op het Nederlands Record.

Wan Bakx en Daan Assink hadden zich, ondanks het feit

dat ze serieuze medaille kandidaten waren, helaas af

moeten melden als gevolg van blessures. Voor Wan begint

het zo langzamerhand vaker voor te komen dat hij zich

moet afmelden dan dat hij kan meedoen.

Clubblad AC TION

21


22

Irna van der Molen

is al een aantal

jaren lid van onze

vereniging, ze traint

bij de trimgroep

(de zogenaamde

lange groep). Naast

haar drukke baan

aan de UT ziet

ze deze periode

ook nog kans om

wekelijks een aantal

zwemtrainingen te

doen. Dit doet ze

niet zomaar want er

staat in Juni wat op

het spel, hieronder

een aantal vragen

aan haar:

Irna, stel je even voor aan de overige Tionezen, wie ben je

en wie is je partner:

Hallo allemaal, de meesten kennen me denk ik wel van

gezicht, maar voor de zekerheid heb ik een fotootje bij

gevoegd. Ik loop sinds 2 ½ jaar mee met de A/B groep, en

doe dat met heel veel plezier. Ik ben 42 jaar, en getrouwd

met Evert-Jan in 1994.

Heb je altijd in Enschede gewoond:

Nee, ik ben geboren in een klein dorpje in het Noorden

van het land: Wagenborgen, tegenwoordig valt dat onder

gemeente Delfzijl. Op mijn derde zijn we verhuisd naar

Delfzijl, waar ik tot mijn 18e gewoond heb. Daarna ben ik

verhuisd naar de campus van de UT om te studeren en in

1993 ben ik, samen met Evert-Jan, in Haaksbergen gaan

wonen, waar we zo’n 2 jaar gewoond hebben. We vonden

dit een erg leuke woonomgeving, maar met mijn baan in

Utrecht en later in Amsterdam was het niet zo’n handige

uitvalsbasis, vandaar dat we vrij snel daarna in Enschede

zijn gaan wonen.

Wat doe je voor de kost:

Ik werk als docent en onderzoeker aan de UT bij de

groep die zich bezighoudt met water, energie en

klimaatbeleid. Ik geef colleges op het gebied van

ontwikkelingsproblematiek (duurzame ontwikkeling in

ontwikkelingslanden) en op het terrein van internationale

onderhandelingen, waarbij studenten simuleren dat

ze klimaatonderhandelingen voeren op internationaal

niveau. Ik probeer daarbij altijd gastdocenten te betrekken

die ruime ervaring hebben in het onderhandelen. Zo

hadden we dit jaar een video-verbinding met de Libanese

delegatie een week na de klimaatonderhandelingen

in Durban. Studenten konden ze vragen stellen over

voorbereiding, het proces, hun strategie, rolverdeling en

wat je wel of niet deelt aan informatie.

Wat zijn je hobby’s en heb je nog andere

bezigheden:

Startklaar 2012 - 01

FINA WORLD MASTER CHAMPIONSHIPS . . .

Hardlopen, zwemmen, wandelen, hoewel ik het laatste

eigenlijk alleen doe in de vakantie. Fotograferen vind ik

ook erg leuk, maar maak daar eigenlijk niet voldoende tijd

voor vrij.

Hoe vaak sport je:

Op dit moment bijna elke dag een tot anderhalf uur (1

rustdag per 2 weken). Ik wissel zwemmen en lopen zoveel

mogelijk af. Af en toe doe ik ’s avonds nog een kwartier

lichte krachttraining. Daarnaast fi ets ik elke dag zo’n 14km.

Hoeveel looptrainingen doe je per week:

3 tot 4. De gewone trainingen op dinsdag, donderdag

en zaterdag, en vaak nog een rondje mountainbikepad

of andere leuke bos en heide paadjes op zondag. Liefst

onverhard en zo afwisselend mogelijk.

Wat is je favoriete hardlooptraining, wedstrijd en afstand:

Mijn favoriete trainingen zijn de tempolopen in het

buitengebied met een avondzonnetje in de zomer.

Wel hard gaan, maar ook genieten van de natuur. De

baantrainingen

zijn, merk ik, erg

goed voor mijn

snelheid, en zou

ik dus ook niet

willen missen.

De duurlopen

op zaterdag zijn

altijd weer een

mooi begin van

het weekend.

Qua wedstrijden:

ik heb een

voorkeur voor

kleinschalige

evenementen,

zoals de

Bommelas en

onze eigen

herfstloop.

Ik heb gehoord dat je deze zomer naar Italië gaat voor

zwemwedstrijden, welk evenement is dat en waar wordt

dat gehouden:

Dat zijn de FINA World Master Championships van

3-17 Juni 2012 in Riccione, Italië. Dit zijn de Wereld

Kampioenschappen voor Zwemmen (en waterpolo,

synchroonzwemmen, open water zwemmen en

schoonspringen) ingedeeld in leeftijdscategorieën van 25

jaar en ouder.

Voor het hele interview en Irna’s voorbereiding op de FINA

World Championships moet je naar de Website van AC

TION gaan.


Als er geen oud record vermeld staat, betreft het een onderdeel waarop nog geen

clubrecord stond.

Record vergeten, laat het even weten (records@action48.nl)

CLUBRECORDS

Iedereen van harte gefeliciteerd met de behaalde prestatie(s)!

Outdoor

M60+

100mh nieuw: 19.2 (ht) P. Boer 09-04-

2011 Enschede

400m oud: 72.04 D. Paternotte 05-08-1990 Rijswijk

nieuw: 64.89 P. Boer 18-07-2011 Den Haag

hink-stap-sprong nieuw: 9.09 P. Boer 18-07-2011 Den Haag

300mh nieuw: 52,79 P. Boer 18-07-2011 Den Haag

800m nieuw: 2.44,28 P. Boer 18-07-2011 Den Haag

5000m nieuw: 22.49,77 P. Boer 15-08-2011 Lisse

3000m steeple nieuw: 14.52,83 P. Boer 15-08-2011 Lisse

200m nieuw: 31.12 P. Boer 16-08-2011 Lisse

3000m nieuw: 13.45,32 P. Boer 16-08-2011 Lisse

1500m nieuw: 5.29,4 P. Boer 22-09-2011 Hengelo

10.000m nieuw: 46.14,9 P. Boer 22-09-2011 Hengelo

Meisjes Junioren C

Polsstokhoogspringen Oud: 2.50 C. ter Laak 28-05-2011 Dronten

Nieuw: 2.60 C. ter Laak 23-06-2011 Hengelo

Indoor

Meisjes Junioren D

1000m Nieuw: 3.24,15 N. Venneman 26-02-2012 Apeldoorn

Jongens Junioren C

60m oud: 7.6 (ht) R. Schwarts 28-01-1978 Zwolle

.....

nieuw: 7.83 J. Keuben 22-01-2012 Apeldoorn

nieuwer: 7.80 T. Bakx 25-03-2012 Dortmund

hoogspringen oud: 1.80 R. Folkner 28-10-1990 Enschede

evenaring: 1.80 T. Bakx 22-01-2012 Apeldoorn

Meisjes Junioren C

Polsstokhoogspringen nieuw: 2.51 C. ter Laak 19-02-2012 Dordrecht

Verspringen oud: 5.15 K. Monnink 12-2-1994 Enschede

nieuw: 5.17 C. ter Laak 22-01-2012 Apeldoorn

Jongens Junioren D

60m oud: 8.1 (ht) S. Veltman 30-10-1994 Enschede

nieuw: 7.8 (ht) J. Keuben 30-10-2011 Enschede

Heren 60+

60m nieuw: 9.1 (ht) P. Boer 06-03-2011 Enschede

400m nieuw: 1.07,30 P. Boer 27-02-2011 Apeldoorn

800m nieuw: 2.33,99 P. Boer 27-02-2011 Apeldoorn

hink-stap-sprong nieuw: 9.40 P. Boer 27-02-2011 Apeldoorn

hoog nieuw: 1.41 P. Boer 27-02-2011 Apeldoorn

ver nieuw: 4.27 P. Boer 16-03-2011 Gent

1000m nieuw: 3.27,54 P. Boer 16-03-2011 Gent

5-kamp nieuw: 3208 P. Boer 16-03-2011 Gent

Clubblad AC TION

23


24

Startklaar 2012 - 01

DE PEN

Een Ee rubriek, in de

jaren ja ’80 ontstaan als

de ‘verhaal-estafette’,

waarin w TION-leden

sportgevoelens

sp

en geheimen prijs

geven. ge Deze keer een

bijdrage bi van Harry

Dijk. D Wie pakt de

volgende vo pen op?

Energie neutraal?

Als ik alle kilometers bij elkaar optel die ik al hardlopend

heb afgelegd kom ik aan een indrukwekkende en

voorzichtige schatting van 80000 tot 140000 km dus 2 tot

3.5 keer de aarde rond.

In de eerste berekening ga ik uit van 40 km per week en in

de andere van 70 km per week en dat nu 37 jaar lang.

Als dat geen verplaatsing is waar het groene energielabel

op kan dan weet ik het ook niet

meer, om van de bijtelling

maar te zwijgen, hoewel als ik

erover nadenk hoeveel ik er aan

brandstof in heb moeten stoppen

dan kom ik aan het twijfelen.

Moet maar eens aan Stefan vragen

met zijn wiskunde knobbel om dit

in een model te gieten of het wel

CO 2 neutraal is geweest. Dan wil ik

de verplaatsingen op de racefi ets

niet eens meetellen want dan

denk ik dat er nog wel minimaal

een rondje om de aarde bijkomt.

Grappig is wel dat ik ondanks

deze verplaatsingen al sinds mijn

geboorte nog steeds met veel

plezier in Enschede woon en werk

waarvan de laatste 35 jaar op

hetzelfde adres, wel erg honkvast

zou je kunnen zeggen.

Momenteel zet ik in de

voorbereiding op de Enschede

marathon nog even een

eindsprint in om op een goed

gemiddelde van aantal kilometers

te blijven, op het moment dat ik

dit tik kom ik op een weektotaal

van een kleine 150 km.

In de voorbereiding op de

Een plastisch chirurg uit Denver viel op dat zijn joggende patiënten veel meer rimpels

hadden dan zijn niet-joggende patiënten. Hij deed er geen serieus onderzoek naar,

maar dat er een causaal verband is tussen joggen en een slappe huid is volgens hem

een evident.

,,De huid is als een elastiek,als je die vaak heen en weer laat schieten gaat de rek er ook

uit”, zegt deze John Grossman in een interview dat Jetske Ultee, hoofd huidtherapie

van de Velthuis Kliniek, op haar blog plaatste. Wie jogt laat het lichaam steeds met

een klap neerkomen,

zegt de plastisch chirurg en met elke klap verliest het collageen (het bind weefsel

in de huid) aan veerkracht. Niet alleen in het gezicht, ook de huid op de buik, dijen

en billen wordt slapper. Ultee geeft nog een andere verklaring voor de “runnersface”.

Wie veel jogt, is veel buiten,buiten schijnt de zon en de zon dat weet iedereen

inmiddels wel is een rimpelveroorzaker nummer 1.

Het is denk ik ook het klassieke dilemma tussen kop en kont.

Wie gaat joggen verliest vet in de kont, maar ook in de kop en minder vet in de kop

betekent meer rimpels. Hoe dan ook doen joggers ( en ook niet joggers) er goed

aan,als ze naar buiten gaan, hun gezicht in te smeren met een zonnebrandcrème.

Bronvermelding NRC Handelsblad zaterdag 17 maart.

Groet, Ria

marathon wordt er op Facebook zo wat heen en weer

gekletst over de trainingen en kilometers die zijn afgelegd

totdat iemand (geen hardloper, wel tattoo) een opmerking

maakte “waarom”?

Als door een wesp gestoken moest ik hierop reageren

maar dit is niet uit te leggen aan iemand die niet

hardloopt, fi etst of wandelt dat ik al die kilometers maak in

prachtige omgevingen in de regio en ook ver daar buiten

op vakanties.

Al die jaren in elk seizoen lekker in de buiten lucht

waarbij het voor en najaar voor mij de mooiste periodes

zijn. Volgens hem moest ik niet overal een wedstrijd van

willen maken, maar dat is het hem nou juist zonder die

uitdagingen, spielerei vind ik het niet zo leuk, zo ben ik

nou eenmaal en ik wil en zal dit ook niet veranderen.

Later in het bejaardenhuis zal ik ook willen winnen met

koersbal en als deze prikkels wegvallen dan neem ik ook

een tattoo op mijn borstkas in blokletters.

Niet meer reanimeren

s.v.p.

VOORKOM HARDLOOPRIMPELS


Aan de leden van TION die regelmatig

met hun hond hardlopen.

Hardloop- en honden-liefhebbers

hebben naast de normale trainingen

en wedstrijden voor het hardlopen, ook

de mogelijkheid om hard te lopen met

de hond. Nog onbekend in deze regio

maar er zijn zelfs wedstrijden voor, de

canicross.

Ik, André Bosgraaf, enthou-siast

hardloper en hondenliefhebber, begin

met een trainingsgroep Canicross op de

woensdagavond op de Zandbergen in Losser. Er zijn geen

kosten aan verbonden. Het is gewoon gezellig om met

meerdere mensen (en honden) hard te lopen.

De Canicross is een hardloopwedstrijd met de hond. Het

idee is simpel, rennen met de hond over een afstand van

ongeveer 5 km. Eenmaal een ingespeeld team loop je bij

het Canicrossen harder dan op eigen kracht.

Net zoals bij het gewone hardlopen maakt het bij deze

sport niet uit of je loopt voor de recreatie of de prestatie.

Jong en oud ( voor de baasjes ) doet mee, en groot en klein

voor de honden. De hond moet wel minimaal één jaar oud

zijn.

Deelname aan de training is mogelijk als je

hardloopervaring hebt en 5 km

CANICROSS

kunt lopen. Leeftijd van de baas en ras van de hond zijn

niet belangrijk, de hond dient wel minimaal 1 jaar oud te

zijn. De trainingen variëren in afstand, rond de 5 km voor

beginners en voor de gevorderden tot 10 km. Hoewel

een tuig voor de hond aan te raden is kun je natuurlijk

beginnen met halsband en vaste lijn om te kijken hoe het

canicrossen je bevalt.

Interesse, kijk eens op de site “canicrossnederland.nl”, of

kom langs op de Zandbergen. Wil je meedoen aan de

training dan ben je van harte welkom. Stuur even een

mailtje naar canicrosstwente@hotmail.com voor verdere

informatie over de training.

André Bosgraaf

MAAK ACTION DÉ LEUKSTE VERENIGING VAN NEDERLAND

Is Atletiek Club Twente Is Onze Naam de Leukste

Sportvereniging van de gemeente Enschede?

De zoektocht naar de Leukste Sportvereniging van de

gemeente Enschede is nu van start gegaan. En Atletiek

Club Twente Is Onze Naam maakt een serieuze kans!

Twee titels voor Atletiek Club Twente Is Onze Naam?

Dit is een oproep aan alle leden, supporters, vrijwilligers

en sponsors op om een stem uit te brengen! Er is in

de gemeente Enschede een titel te winnen voor de

sportvereniging met de beste waarderingcijfers. Daarnaast

is er een titel voor de sportvereniging met de meeste

stemmen.

Zet het op Hyves, zet het op Facebook, zethem op en geef

AC TION jouw stem en die van vele anderen! Kortom:

roep meteen iedereen op om te stemmen op Atletiek

Club Twente Is Onze Naam!

Stemmen op AC TION kan eenvoudig via

leukstesportvereniging.nl/enschede/6402/stem

Voor informatie: info@leukstesportvereniging.nl

Ps. Voor iedere stem bij de verkiezing van de leukste

sportvereniging betaalt de organisatie samen met haar

partners € 0,05 aan 1 van de 3 goede doelen.

Clubblad AC TION

25


26

Evenals in de afgelopen jaren vinden er weer een 4-tal medaillewedstrijden plaats waarbij de 1e en 3e aan elkaar gelijk

zijn en de 2e en 4e. De bedoeling is om op de verschillende onderdelen prestaties neer te zetten die goud, zilver of brons

waard zijn. Zilver kun je halen als je minimaal 4 x goud of zilver hebt gehaald en de overige onderdelen brons. Het is geen

wedstrijd om als eerste te eindigen maar puur een wedstrijd voor je eigen prestaties maar ook om samen met je mede

atleten een fi jne atletiekdag te beleven, soms in de stromende regen maar gelukkig ook veelal met een heerlijk zonnetje. De

4 medaillewedstrijden worden dit jaar gehouden op:

28 april ASV Eibergen Eibergen

12 mei AC TION Enschede

1 september AAV SISU Almelo

22 of 29 sept MPM Hengelo

Deze wedstrijden beginnen om 11:00 en er zijn trainers bij aanwezig, de atleten krijgen vooraf informatie hoe men zich kan

opgeven.

Andere wedstrijden in de regio zijn o.a.:

7 april 1e seizoenswedstrijd AAV SISU Almelo

14 april Blokmeerkamp AVH Haaksbergen

16 mei avondwedstrijd AVH Haaksbergen Junioren/senioren/masters

23 mei werpdriekamp AV Holten Holten alleen voor junioren

9 juni meerkamp AV Goor Goor alleen voor pupillen

16 juni ASV Eibergen

7 juli Meerkamp AC TION Enschede alleen voor pupillen

8 sept AVH Haaksbergen

Voor deze wedstrijden geldt dat men zich op kan geven bij het onderstaande wedstrijdsecretariaat . Hou de sites van deze

verenigingen in de gaten zodat je weet voor welke datum je je moet opgeven, na-inschrijving is niet altijd mogelijk.

Voor meer wedstrijden verwijzen we jullie naar het gele boekje zoals dat in de hal van het clubhuis hangt en het prikbord.

Hennie Klootwijk Frank Blom

ws-pup@action48.nl ws-juncd@action48.nl

Startklaar 2012 - 01

WEDSTRIJDEN VOOR PUPILLEN EN CD JUNIOREN 2012

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Woensdag 25 april

20:00 uur Clubhuis


Met stokken lopen

Lijkt voor sommigen bezopen

Maar als je het een keer hebt gedaan

Laat je deze nooit meer staan

In één woord: GEWELDIG.

(Jannie K.)

Zo ga je denken over Nordic Walking na het volgen van

de clinics. Steeds meer mensen beseff en de voordelen

van Nordic Walking als dé sport om gezond buiten te

bewegen en sportief te genieten. Meer beweging staat

volop in het nieuws. Daarmee heb je het in eigen hand om

je gezondheid te verbeteren. Wie zou dát niet willen?

Nordic Walking is voor jong en oud, voor man en vrouw,

maar ook de sport die je het langst kunt volhouden, ook

als er beperkingen komen.

ACTION maakt het beoefenen hiervan gemakkelijk

door het aanbieden van clinics vanuit het clubhuis. De

mogelijkheid om daarna bijna elke dag in groepsverband

van deze sport te genieten in de mooie, landelijke en

bosrijke omgeving van Enschede-zuid maakt dat er

toenemende belangstelling bestaat voor deze tak van

sport..

Je zou toch willen dat veel meer mensen dit te weten

komen en hiervan kunnen genieten maar hoe doe je dat?

Onbekend maakt onbemind maar alleen bemind maakt

niet bekend. Ikzelf krijg de juiste woorden niet in een

goede volgorde op papier om anderen ook enthousiast te

maken. Wie kan dat wel?

Foto’s hebben geen woorden nodig dus die laat ik hun

werk maar doen.

Annemiek

NORDIC WALKING IN DE LIFT

Foto: S. Durand

Clubblad AC TION

27


28

Het lidmaatschap van AC -TION is per twee maanden opzegbaar. Zie de tabel voor de opzegtermijnen. Opzeggen kan bij

voorkeur via email (la@action48.nl) of per post (Ledenadministratie, Burg. Edo Bergsmalaan 16, 7512 AD Enschede).

De contributie wordt aan het einde van de eerste maand (oneven maanden) geïnd. De KNAU-afdracht wordt in de tweede

week van januari afgeschreven.

Categorie ..................................... Contributie t/m mei 2012 ...........Afdracht Atletiekunie 2012 . Wedstrijdlicentie

Pupillen * ................................................ € 19,60 per 2 maanden ......................€ 13,55 ..............................................

CD Junioren * ........................................ € 26,35 per 2 maanden ......................€ 14,25 ..............................................

AB Junioren ........................................... € 26,35 per 2 maanden ......................€ 14,25 ..............................................€ 13,00

Senioren .................................................. € 30,75 per 2 maanden ......................€ 15,40 ..............................................€ 20,85

Recreanten/Wegatleten .................... € 23,30 per 2 maanden ......................€ 15,40 ..............................................

Kader/Jury .............................................. Niet van toepassing ............................€ 15,40 ..............................................

* = inclusief wedstrijdlicentie

Accomodatie ..................................... AC TION .........................................Geessinkweg 220 ..................7544 RB Enschede .......................................053-4773067

Postadres ....................................................... AC TION .........................................Postbus 305 ..............................7500 AH Enschede

Bestuur:

Voorzitter .......................................................... vacant ........................................................................................................voorzitter@action48.nl

Secretaris ........................................................... vacant ........................................................................................................secretaris@action48.nl

Penningmeester ........................................... Hennie Klootwijk .....................053-4351740..............................penningmeester@action48.nl

Bestuurslid ....................................................... Hans Koenders .........................053-4772593..............................h.koenders6@kpnplanet.nl

Commissievoorzitters:

Sponsorcommissie ..................................... vacant ........................................................................................................sponsoring@action48.nl

Activiteitencommissie .............................. Arnold Gerritsen ......................053-4777850..............................rc@action48.nl

Wedstrijdcommissie .................................. vacant ........................................................................................................woc@action48.nl

Mediacommissie .......................................... Martijn Buijnink ........................053-4345184..............................startklaar@action48.nl

Technische commissie ............................. Frits van der Hartt ...................053-4357561..............................tc@action48.nl

Vrijwilligerscoörd. ........................................ Annemiek Meijer .....................053-4769486..............................vrijwilligers@action48.nl

Accomodatiebeheer.................................. Henk Siekmans .........................053-4779899..............................henk.siekmans@wanadoo.nl

Pupillencoördinator ................................... Michelle Steenis ...................................................................................jeugd@action48.nl

Jury-aangelegenheden ........................... Ria Kirchjunger .........................053-4323670

Ledenadministratie .................................... Bastien van‘t Wel .....................053-4365556..............................la@action48.nl

Trimcoördinator ............................................ vacant ........................................................................................................trim@action48.nl

Nordic Walking .............................................. Annemiek Meijer .....................053-4769486 ............................nordicwalking@action48.nl

TION Tele Info ................................................. Johny Röwer ..............................053-4305080..............................info@action48.nl

Wedstrijdsecretariaten:

Pupillen .............................................................. Hennie Klootwijk .....................053-4351740..............................ws-pup@action48.nl

C/D junioren ................................................... Frank Blom ..................................053-4770497..............................ws-juncd@action48.nl

A/B junioren .................................................... Bertie van ‘t Wel ........................053-4353791..............................ws-absen@action48.nl

Hoofdtrainers:

Nordic Walking ............................................. Don Oosterkamp ....................06-22282061..............................donoosterkamp@gmail.com

Wegatletiek .................................................... Frits van der Hartt ..................053-4357561..............................fwvanderhartt@hotmail.com

Mini, C en B pupillen.................................. Michelle Steenis ...................................................................................jeugd@action48.nl

A Pupillen Meisjes ....................................... Michelle Steenis ...................................................................................michelle__87@hotmail.com

A Pupillen Jongens ..................................... Dennis Coehoorn .............................................................................denniscoehoorn@hotmail.com

D Junioren Meisjes ...................................... Frank Blom ..................................053-4770497..............................frankblom@home.nl

D Junioren Jongens ................................... Jurrian Boekema ..................................................................................jurrian90@live.nl

C Junioren ........................................................ Susanne Nijhuis .................................................................................susanne_nijhuis@hotmail.com

AB Junioren ..................................................... Marcel Dost en Frank Blom .........................................................marceldost@hotmail.com

Senioren baan................................................ Bas van Winsen ........................06-16268642..............................basvanwinsen67@hotmail.com

Senioren MILA ............................................... Harry Dijk .....................................06-15552524..............................harrydijk@home.nl

Startklaar 2012 - 01

LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!