Reglement betreffende de ambulante activiteiten op de ... - Koekelberg

koekelberg.be

Reglement betreffende de ambulante activiteiten op de ... - Koekelberg

Artikel 2.- Plaatsen – Dagen en uren waarop de markt gehouden wordt

De volgende openbare markt wordt gehouden op het grondgebied van de gemeente :

Plaats : Aan de voorzijde van het Elisabethpark

Dag : op donderdag

Uren : tussen 15 en 18 uur (van 1 november tot 31 maart) en tot 19 uur (van 1 april tot 31 oktober).

Voor deze markt is het zoneplan waar deze gehouden wordt weergegeven in bijlage, met het

onderscheid tussen de plaatsen die kunnen toegekend worden voor voeding of niet-voeding.

- Aankomst van de abonnementhouder ambulante handelaars : tussen 13 en 14u30

- Plaatsing van de demonstranten : 14u30

- Plaatsing van de gelegenheidshandelaars : 14u30

- Vertrek van de voertuigen die niet voor de verkoop bestemd zijn : 15 uur

- Opening van de verkoop aan het publiek : 15 uur

- Sluiting van de verkoop aan het publiek : 18 uur (van 1 november tot 31 maart)

19 uur (van 1 april tot 31 oktober)

- Vertrek van de ambulante handelaars : 19 uur (van 1 november tot 31 maart)

20 uur (van 1 april tot 31 oktober)

De abonnementhouder handelaars dienen hun standplaatsen voor 14u30 te bezetten.

Na dit uur is het aan de Concessiehouder toegelaten om over de niet bezette standplaatsen te

beschikken en er gelegenheidshandelaars te plaatsen.

De handelaars mogen de markt niet verlaten voor het officiële einde van de markt, een afwijking

kan toegestaan worden wegens uitzonderlijke omstandigheden.

Artikel 3.- Personen aan wie standplaatsen kunnen toegekend worden

De standplaatsen op de openbare markt worden toegekend :

- aan natuurlijke personen die een ambulante activiteit uitoefenen voor eigen rekening en die

houder zijn van een “machtiging als werkgever”,

- aan rechtspersonen die een ambulante activiteit uitoefenen, onder de verantwoordelijkheid

van de persoon die het dagelijks beheer waarneemt en houder is van een “machtiging als

werkgever”,

- occasioneel aan de verantwoordelijken van de verkopen zonder handelskarakter genaamd

“filantropische verkopen” hiertoe behoorlijk gemachtigd krachtens het koninklijk besluit

van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante

activiteiten,

- aan demonstranten die beantwoorden aan de voorschriften van de 2 eerste paragrafen van dit

reglement, als volgt bepaald : wordt beschouwd als demonstrant op markten, de ambulante

handelaar waarvan de activiteit uitsluitend bestaat uit de verkoop van het één of het ander

product waarvan hij de kwaliteit aanprijst en het gebruik uitlegt door middel van

argumenten en/of demonstraties, teneinde zijn product beter bekend te maken bij het publiek

en hierdoor de verkoop ervan te bevorderen.

Artikel 4.- Toekenning van de standplaatsen

De standplaatsen op de openbare markten worden toegekend : hetzij per abonnement, hetzij van dag

aan dag.

De verdelingsstructuur van de standplaatsen moet aan de volgende voorwaarden voldoen :

- Het aantal standplaatsen die het voorwerp zouden kunnen uitmaken van een abonnement mogen

niet meer dan 95% van het totaal van de plaatsen overtreffen;

- 5% van het aantal standplaatsen is voorbehouden aan de demonstrateurs;

- Onderhavig reglement zal het voorwerp uitmaken van een aanplakken aan de gemeentelijke

aankondigingsborden opdat elk gebruiker goed op de hoogte zou zijn van de

toekenningsvoorwaarden van de standplaatsen zoals hierna aangeduid;

- Het zal op de gemeentelijke aankondigingsborden aangeduid staan dat het beheer van de

beschikbare standplaatsen zal uitgevoerd worden in overeenstemming met de termen van

onderhavig reglement.

(1) zoals bepaald in artikel 24, § 1, alinea 3 van het koninklijk besluit van 24 september 2006

More magazines by this user
Similar magazines