Opsomming van de rekeningen -klasse 7 - FOD Sociale Zekerheid

socialsecurity.fgov.be

Opsomming van de rekeningen -klasse 7 - FOD Sociale Zekerheid

708 – Overdrachten voorkomend van sociale zekerheidsinstellingen waarop de

wet van 16 maart 1954 van toepassing is. 48

7081 – Lopende inkomens van leningen en voorschotten.

− Niet verdeelde lopende inkomens.

− Interesten en gelijkgestelde ontvangsten van hypothecaire

leningen.

− Interesten en gelijkgestelde opbrengsten van voorschotten en

leningen andere dan hypothecaire.

− Aandeel in de lopende financiële lasten.

7082 – Kapitalisatievoordelen.

− Gesubrogeerde renten en supplementen van renten betaald voor

rekening van andere instellingen.

− Renten en supplementen van renten betaald voor rekening van

andere instellingen.

− Rentekapitalen verworven aan de verdeling.

− Diverse kapitalisatievoordelen.

7083 – Sociale uitkeringen inzake rust- en overlevingspensioenen.

− Niet verdeelde aandelen in de gemengde pensioenen betaald voor

rekening van andere instellingen.

− Rustpensioenen betaald voor rekening van andere instellingen.

− Overlevingspensioenen betaald voor rekening van andere

instellingen.

− Aanpassingsuitkeringen betaald voor rekening van andere

instellingen.

− Terugbetaling bijzonder brugpensioen voor bejaarde invaliden.

Sociale uitkeringen ten laste van het stelsel der zelfstandigen

“R.S.V.Z.”.

− Terugbetaling bijzonder brugpensioen voor oudere werklozen.

− Diverse sociale uitkeringen.

7084 – Andere sociale prestaties betaald of teruggevorderd voor rekening van

andere instellingen.

48 Of onderworpen aan het KB van 3 april 1997

− Niet verdeelde andere sociale prestaties.

− Indexatie renten.

− Aanvullende vergoedingen van het N.P.M.

− Ten onrechte toegekende of ontvangen kinderbijslagen door

instellingen onderworpen aan de wet van 16.03.1954. 48

− Terugbetaling van kinderbijslagen door de Regies en andere

instellingen onderworpen aan de wet van 16.03.1954. 48

− Diverse andere sociale prestaties.

Gecoördineerde versie van 22 augustus 2008 66

More magazines by this user
Similar magazines