21.06.2013 Views

PRODUCTENREKENING 2012 - Provincie Groningen

PRODUCTENREKENING 2012 - Provincie Groningen

PRODUCTENREKENING 2012 - Provincie Groningen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PRODUCTENREKENING</strong><br />

<strong>2012</strong>


Productenrekening <strong>2012</strong>


INHOUDSOPGAVE <strong>PRODUCTENREKENING</strong> <strong>2012</strong><br />

Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten .................................................................................................. 5<br />

Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten. ............................................................. 19<br />

1. Algemeen bestuur ............................................................................................................................. 21<br />

2. Openbare orde en veiligheid ............................................................................................................. 61<br />

3. Verkeer en vervoer ............................................................................................................................ 67<br />

4. Waterhuishouding............................................................................................................................ 111<br />

5. Milieubeheer .................................................................................................................................... 125<br />

6. Recreatie en natuur ......................................................................................................................... 159<br />

7. Economische en agrarische zaken ................................................................................................. 179<br />

8. Welzijn ............................................................................................................................................. 215<br />

9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting........................................................................................ 277<br />

0. Financiering en algemene dekkingsmiddelen ................................................................................. 311<br />

Hoofdstuk 3: Staat van herkomst en besteding van middelen ............................................................ 341<br />

Hoofdstuk 4: Bijlagen........................................................................................................................... 345<br />

Bijlage A-I: Overzicht personele sterkte en personeelslasten............................................................. 347<br />

Bijlage A-II: Salarissen en sociale lasten (lastencategorieën 1.1 en 1.2) ........................................... 350<br />

Bijlage B: Staat van materiële vaste activa ......................................................................................... 352<br />

Bijlage C: Staat van financiële vaste activa: kapitaalverstrekkingen .................................................. 355<br />

Bijlage D: Staat van financiële vaste activa: langlopende geldleningen u/g en beleggingen ............. 356<br />

Bijlage E: Staat van reserves .............................................................................................................. 358<br />

Bijlage F: Staat van voorzieningen...................................................................................................... 359<br />

Bijlage G: Staat van opgenomen langlopende geldleningen o/g ........................................................ 360<br />

Bijlage H: Staat van gewaarborgde geldleningen en garantieverplichtingen...................................... 361<br />

Bijlage I: Overzicht kapitaallasten en berekening rente-omslag ......................................................... 362<br />

Bijlage J-I: Kostenverdeelstaat............................................................................................................ 364<br />

Bijlage J-II: Overzicht van productgroepen van de exploitatie- rekening en van de investeringen belast<br />

met apparaatskosten ........................................................................................................................... 365<br />

Bijlage K: Verdelingsmatrix.................................................................................................................. 368<br />

Bijlage L: Staat van subsidies.............................................................................................................. 380<br />

3


Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten<br />

5


Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />

nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />

bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />

na wijziging na wijziging<br />

1 2 5 4 5 8 7 8<br />

Hoofdfunctie 1<br />

Algemeen Bestuur<br />

1.0 Provinciale Staten 2.335.998<br />

1.1 Gedeputeerde Staten 2.997.198<br />

1.2 Kabinetszaken 1.127.000<br />

1.3 Bestuurlijke organisatie 380.198<br />

1.4 Financieel toezicht op de gemeenten 462.975<br />

1.5 Uitvoering van overige wettelijke regelingen 1.333.090<br />

1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur 3.673.448<br />

1.7 Overige lasten en baten 2.467.205<br />

14.777.112<br />

2.580.716<br />

6.076.959<br />

1.455.561<br />

567.821<br />

541.050<br />

1.750.022<br />

6.625.996<br />

2.380.025<br />

21.978.150<br />

2.428.475<br />

6.152.399<br />

1.315.317<br />

486.182<br />

494.301<br />

1.924.427<br />

5.970.476<br />

2.790.560<br />

21.562.137<br />

44.132<br />

165.756<br />

2.668.594<br />

2.878.483<br />

Nadelig slot hoofdfunctie 1 11.898.629<br />

Totaal hoofdfunctie 1 14.777.112<br />

21.978.150<br />

21.562.137<br />

14.777.112<br />

43.970<br />

1.006.637<br />

2.145.898<br />

3.196.505<br />

18.781.645<br />

21.978.150<br />

4.357<br />

9.022<br />

1.000.791<br />

2.565.954<br />

3.580.124<br />

17.982.013<br />

21.562.137<br />

7


8<br />

Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />

nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />

bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />

na wijziging na wijziging<br />

1 2 5 4 5 8 7 8<br />

Hoofdfunctie 2<br />

Openbare orde en veiligheid<br />

2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen 1.411.789<br />

2.1 Burgerlijke verdediging<br />

2.2 Overige beschermende maatregelen<br />

1.411.789<br />

2.000.497<br />

2.000.497<br />

1.332.294<br />

1.332.294<br />

Nadelig slot hoofdfunctie 2 1.411.789<br />

Totaal hoofdfunctie 2 1.411.789<br />

2.000.497<br />

1.332.294<br />

1.411.789<br />

2.000.497<br />

2.000.497<br />

1.332.294<br />

1.332.294


Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />

nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />

bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />

na wijziging na wijziging<br />

1 2 5 4 5 8 7 8<br />

Hoofdfunctie 3<br />

Verkeer en vervoer<br />

3.0 Verkeer en vervoer, algemeen 7.385.171<br />

3.1 Landwegen 28.661.361<br />

3.2 Boot- en veerdiensten<br />

3.3 Waterwegen 20.274.515<br />

3.4 Vervoer 58.049.818<br />

114.370.865<br />

23.872.267<br />

31.857.179<br />

22.468.415<br />

70.101.786<br />

148.299.647<br />

52.602.368<br />

37.517.916<br />

23.140.134<br />

63.431.724<br />

176.692.142<br />

5.204.019<br />

3.996.539<br />

86.616.917<br />

51.766.985<br />

147.584.460<br />

13.165.862<br />

9.101.388<br />

8.264.705<br />

58.010.562<br />

88.542.517<br />

Nadelig slot hoofdfunctie 3 59.757.130<br />

Voordelig slot hoofdfunctie 3 33.213.595<br />

Totaal hoofdfunctie 3 147.584.460<br />

148.299.647<br />

98.691.860-<br />

78.000.282<br />

147.584.460<br />

148.299.647<br />

4.813.808<br />

11.695.283<br />

8.821.787<br />

52.669.404<br />

78.000.282<br />

78.000.282<br />

9


Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />

nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />

10<br />

bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />

na wijziging na wijziging<br />

1 2 5 4 5 8 7 8<br />

Hoofdfunctie 4<br />

Waterhuishouding<br />

4.0 Waterhuishouding, algemeen 1.967.492<br />

4.1 Waterschapsaangelegenheden 373.559<br />

4.2 Waterkeringen 2.365.122<br />

4.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater<br />

4.4 Kwantitatief beheer grondwater<br />

4.5 Landaanwinning<br />

4.706.173<br />

4.500.714<br />

738.180<br />

5.238.894<br />

2.494.472<br />

665.004<br />

3.159.476<br />

894.849<br />

965.707<br />

1.860.556<br />

Nadelig slot hoofdfunctie 4 2.845.617<br />

Totaal hoofdfunctie 4 4.706.173<br />

5.238.894<br />

3.159.476<br />

4.706.173<br />

2.274.691<br />

2.274.691<br />

2.964.203<br />

5.238.894<br />

2.860.638<br />

2.860.638<br />

298.838<br />

3.159.476


Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />

nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />

bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />

na wijziging na wijziging<br />

1 2 5 4 5 8 7 8<br />

Hoofdfunctie 5<br />

Milieubeheer<br />

5.0 Milieubeheer, algemeen 8.737.395<br />

5.1 Kwalitatief beheer oppervlaktewater<br />

5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem 4.539.701<br />

5.3 Bestrijding luchtverontreiniging<br />

5.4 Bestrijding geluidhinder<br />

5.5 Vergunningverlening en handhaving 9.697.746<br />

5.6 Ontgrondingen 327.762<br />

23.302.604<br />

12.410.704<br />

6.860.312<br />

12.566.514<br />

283.866<br />

32.121.396<br />

7.146.066<br />

5.628.418<br />

11.752.388<br />

328.051<br />

24.854.923<br />

657.772<br />

9.902.066<br />

1.012.846<br />

60.700<br />

11.633.384<br />

Nadelig slot hoofdfunctie 5 11.669.220<br />

Totaal hoofdfunctie 5 23.302.604<br />

32.121.396<br />

24.854.923<br />

23.302.604<br />

120.000<br />

451.934<br />

644.016<br />

15.000<br />

1.230.950<br />

30.890.446<br />

32.121.396<br />

1.021.461<br />

523.805<br />

435.804<br />

43.200<br />

2.024.270<br />

22.830.653<br />

24.854.923<br />

11


Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />

nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />

12<br />

bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />

na wijziging na wijziging<br />

1 2 5 4 5 8 7 8<br />

Hoofdfunctie 6<br />

Recreatie en natuur<br />

6.0 Recreatie en natuur, algemeen<br />

6.1 Recreatie 1.238.157<br />

6.2 Natuur 21.701.719<br />

22.939.876<br />

7.015.114<br />

40.010.419<br />

47.025.533<br />

5.027.735<br />

17.979.138<br />

23.006.873<br />

693.833<br />

13.823.531<br />

14.517.364<br />

Nadelig slot hoofdfunctie 6 8.422.512<br />

Totaal hoofdfunctie 6 22.939.876<br />

47.025.533<br />

23.006.873<br />

22.939.876<br />

1.171.922<br />

31.899.792<br />

33.071.714<br />

13.953.819<br />

47.025.533<br />

623.806<br />

34.359.107<br />

34.982.913<br />

11.976.040-<br />

23.006.873


Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />

nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />

bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />

na wijziging na wijziging<br />

1 2 5 4 5 8 7 8<br />

Hoofdfunctie 7<br />

Economische en agrarische Zaken<br />

7.0 Algemene economische aangelegenheden 1.033.251<br />

7.1 Bevordering economische activiteiten 31.168.511<br />

7.2 Nutsvoorzieningen 7.387.266<br />

7.3 Agrarische aangelegenheden 2.532.901<br />

42.121.929<br />

1.217.281<br />

28.481.244<br />

8.968.946<br />

7.640.846<br />

46.308.317<br />

867.887<br />

22.892.042<br />

8.410.234<br />

3.559.746<br />

35.729.909<br />

5.925<br />

7.683.590<br />

83.655.671<br />

571.820<br />

91.917.007<br />

114.400<br />

14.152.171<br />

4.512.670<br />

18.779.241<br />

Nadelig slot hoofdfunctie 7 27.529.076<br />

Voordelig slot hoofdfunctie 7 49.795.078<br />

Totaal hoofdfunctie 7 42.121.929<br />

46.308.317<br />

13.605.803-<br />

35.729.909<br />

91.917.007<br />

46.308.317<br />

1.757.119-<br />

14.548.785<br />

9.332.440<br />

22.124.106<br />

22.124.106<br />

13


Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />

nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />

14<br />

bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />

na wijziging na wijziging<br />

1 2 5 4 5 8 7 8<br />

Hoofdfunctie 8<br />

Welzijn<br />

8.0 Welzijn, algemeen 12.891.024<br />

8.1 Educatie 1.351.358<br />

8.2 Lichamelijke vorming en sport 470.464<br />

8.3 Kunst en oudheidkunde 9.209.444<br />

8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling 3.215.579<br />

8.5 Maatschappelijke voorzieningen<br />

8.6 Volksgezondheid 1.273.843<br />

8.7 Ouderenzorg 486.241<br />

8.8 Jeugdhulpverlening 45.048.227<br />

73.946.179<br />

14.919.474<br />

1.437.151<br />

475.518<br />

11.443.700<br />

3.384.879<br />

1.340.051<br />

468.377<br />

49.644.193<br />

83.113.343<br />

13.651.021<br />

1.069.899<br />

459.455<br />

11.229.806<br />

3.305.648<br />

1.237.706<br />

550.825<br />

49.055.749<br />

80.560.109<br />

180.413<br />

58.082<br />

332.025<br />

26.250<br />

41.014.784<br />

41.611.553<br />

Nadelig slot hoofdfunctie 8 32.334.626<br />

Totaal hoofdfunctie 8 73.946.179<br />

83.113.343<br />

80.560.109<br />

73.946.179<br />

105.493<br />

157.500<br />

47.662.000<br />

47.924.993<br />

35.188.350<br />

83.113.343<br />

121.092<br />

32.077<br />

312.464<br />

154.875<br />

47.566.144<br />

48.186.652<br />

32.373.457<br />

80.560.109


Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />

nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />

bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />

na wijziging na wijziging<br />

1 2 5 4 5 8 7 8<br />

Hoofdfunctie 9<br />

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting<br />

9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting,<br />

algemeen<br />

9.1 Ruimtelijke ordening 17.933.495<br />

9.2 Volkshuisvesting 7.562.961<br />

9.3 Stads- en dorpsvernieuwing<br />

25.496.456<br />

23.361.327<br />

9.083.152<br />

32.444.479<br />

44.441.326<br />

7.321.202<br />

51.762.528<br />

16.197.414<br />

8.610.677<br />

24.808.092<br />

Nadelig slot hoofdfunctie 9 688.364<br />

Totaal hoofdfunctie 9 25.496.456<br />

32.444.479<br />

51.762.528<br />

25.496.456<br />

5.960.548<br />

5.960.548<br />

26.483.931<br />

32.444.479<br />

5.906.232<br />

1.158.801<br />

7.065.033<br />

44.697.495<br />

51.762.528<br />

15


Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />

nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />

16<br />

bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />

na wijziging na wijziging<br />

1 2 5 4 5 8 7 8<br />

Hoofdfunctie 0<br />

Financiering en algemene dekkingsmiddelen<br />

0.0 Geldleningen korter dan een jaar 7.100.192<br />

0.1 Geldleningen langer of gelijk aan een jaar 17.347.448<br />

0.2 Algemene dekkingsmiddelen<br />

9.704.265<br />

26.119.300<br />

9.664.577<br />

25.716.762<br />

9.811.819<br />

47.729.708<br />

0.2 Algemene uitkering provinciefonds 92.741.263<br />

0.3 Eigen middelen 47.213.247<br />

0.4 Deelnemingen 9.528.855<br />

34.960<br />

0.5 Onvoorzien 226.745<br />

0.6 Saldo van kostenplaatsen 195.974<br />

33.976.495<br />

Voordelig slot hoofdfunctie 0 163.692.770<br />

Totaal hoofdfunctie 0 197.669.265<br />

36.281.244<br />

178.429.060<br />

214.710.304<br />

34.937<br />

35.416.276<br />

186.323.813<br />

221.740.089<br />

173.228<br />

197.669.265<br />

197.669.265<br />

11.717.431<br />

52.938.258<br />

101.112.975<br />

48.445.700<br />

86.688<br />

409.252<br />

214.710.304<br />

214.710.304<br />

12.120.711<br />

52.767.927<br />

108.729.929<br />

48.034.832<br />

86.690<br />

221.740.089<br />

221.740.089


Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />

nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />

bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />

na wijziging na wijziging<br />

1 2 5 4 5 8 7 8<br />

RECAPITULATIE LASTEN EN BATEN<br />

1 Algemeen bestuur 14.777.112<br />

2 Openbare orde en veiligheid 1.411.789<br />

3 Verkeer en vervoer 114.370.865<br />

4 Waterhuishouding 4.706.173<br />

5 Milieubeheer 23.302.604<br />

6 Recreatie en natuur 22.939.876<br />

7 Economische en agrarische zaken 42.121.929<br />

8 Welzijn 73.946.179<br />

9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 25.496.456<br />

0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 33.976.495<br />

Totaal gewone dienst voor bestemming 357.049.478<br />

0.7 Resultaat gewone dienst voor bestemming 177.430.686<br />

TOTAAL GEWONE DIENST 534.480.164<br />

21.978.150<br />

2.000.497<br />

148.299.647<br />

5.238.894<br />

32.121.396<br />

47.025.533<br />

46.308.317<br />

83.113.343<br />

32.444.479<br />

36.281.244<br />

454.811.500<br />

39.120.037-<br />

415.691.463<br />

21.562.137<br />

1.332.294<br />

176.692.142<br />

3.159.476<br />

24.854.923<br />

23.006.873<br />

35.729.909<br />

80.560.109<br />

51.762.528<br />

35.416.276<br />

454.076.667<br />

33.512.560-<br />

420.564.107<br />

2.878.483<br />

147.584.460<br />

1.860.556<br />

11.633.384<br />

14.517.364<br />

91.917.007<br />

41.611.553<br />

24.808.092<br />

197.669.265<br />

534.480.164<br />

534.480.164<br />

3.196.505<br />

88.542.517<br />

2.274.691<br />

1.230.950<br />

33.071.714<br />

18.779.241<br />

47.924.993<br />

5.960.548<br />

214.710.304<br />

415.691.463<br />

415.691.463<br />

3.580.124<br />

78.000.282<br />

2.860.638<br />

2.024.270<br />

34.982.913<br />

22.124.106<br />

48.186.652<br />

7.065.033<br />

221.740.089<br />

420.564.107<br />

420.564.107<br />

17


Functie Omschrijving LASTEN BATEN<br />

nummer Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd<br />

18<br />

bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong> bedrag 2011 bedrag <strong>2012</strong> bedrag <strong>2012</strong><br />

na wijziging na wijziging<br />

1 2 5 4 5 8 7 8<br />

RESULTAAT BESTEMMING:<br />

0.7 Resultaat gewone dienst voor bestemming 177.430.686<br />

0.8 Mutaties reserves 254.372.544<br />

0.9 Resultaat gewone dienst na bestemming 19.608.379<br />

273.980.923<br />

45.668.736<br />

45.668.736<br />

149.866.973<br />

31.674.847<br />

181.541.820<br />

96.550.237<br />

273.980.923<br />

39.120.037-<br />

84.788.773<br />

45.668.736<br />

33.512.560-<br />

215.054.380<br />

181.541.820


Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten<br />

Hoofdfunctie 1: Algemeen bestuur<br />

1001 Ondersteuning Provinciale Staten ......................................................................................... 23<br />

1101 Gedeputeerde Staten............................................................................................................. 26<br />

1201 Kabinetszaken........................................................................................................................ 28<br />

1301 Bestuurlijke organisatie.......................................................................................................... 30<br />

1401 Financieel toezicht op de gemeenten .................................................................................... 32<br />

1501 Uitvoering van wettelijke regelingen ...................................................................................... 35<br />

1601 Bestuurlijke samenwerking .................................................................................................... 38<br />

1602 Voorzieningen personeel ....................................................................................................... 43<br />

1603 Communicatie ........................................................................................................................ 46<br />

1604 Promotie en relatiemanagement............................................................................................ 49<br />

1701 Diensten voor derden............................................................................................................. 53<br />

1702 Verhuur van gebouwen.......................................................................................................... 57<br />

1799 Diverse lasten en baten ......................................................................................................... 59<br />

Hoofdfunctie 2: Openbare orde en veiligheid<br />

2001 Openbare orde en veiligheid.................................................................................................. 63<br />

Hoofdfunctie 3: Verkeer en vervoer<br />

3001 Mobiliteitsbeleid...................................................................................................................... 69<br />

3101 (Re)constructie wegen en fietspaden .................................................................................... 76<br />

3102 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden.......................................................................... 82<br />

3103 Verkeersveiligheid.................................................................................................................. 86<br />

3301 (Re)constructie waterwegen .................................................................................................. 90<br />

3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen ................................................................................ 93<br />

3303 Onderhoud en beheer overige vaarwegen ............................................................................ 97<br />

3304 Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog .................................................................... 101<br />

3401 Luchtvaartvervoer ................................................................................................................ 103<br />

3402 Collectief personenvervoer .................................................................................................. 105<br />

Hoofdfunctie 4: Waterhuishouding<br />

4001 Water.................................................................................................................................... 113<br />

4002 Water (PLG) ......................................................................................................................... 121<br />

4101 Waterschapsaangelegenheden ........................................................................................... 123<br />

Hoofdfunctie 5: Milieubeheer<br />

5003 Milieubeleid en duurzame ontwikkeling ............................................................................... 127<br />

5004 Energie en klimaat ............................................................................................................... 133<br />

5201 Bodemsanering .................................................................................................................... 138<br />

5202 Duurzaam bodembeheer en afval........................................................................................ 142<br />

5204 Bodem (PLG) ....................................................................................................................... 145<br />

5501 Vergunningverlening ............................................................................................................ 147<br />

5502 Toezicht en handhaving....................................................................................................... 152<br />

5601 Ontgrondingen ..................................................................................................................... 156<br />

19


Hoofdfunctie 6: Recreatie en natuur<br />

6101 Toerisme en recreatie .......................................................................................................... 161<br />

6102 Toerisme en recreatie (PLG)................................................................................................ 164<br />

6203 Natuur (PLG)........................................................................................................................ 167<br />

6204 Landschap en cultuurhistorie (PLG) .................................................................................... 172<br />

6205 Natuur en landschap ............................................................................................................ 175<br />

Hoofdfunctie 7: Economische en agrarische zaken<br />

7001 Algemeen economische zaken ............................................................................................ 181<br />

7002 Promotie en acquisitie.......................................................................................................... 183<br />

7003 Toeristische promotie........................................................................................................... 185<br />

7103 Werkgelegenheid en arbeidsmarkt ...................................................................................... 188<br />

7106 Regioprogramma's............................................................................................................... 193<br />

7107 Provinciale bedrijven ............................................................................................................ 197<br />

7108 Fysieke bedrijfsomgeving..................................................................................................... 200<br />

7109 Marksectoren ....................................................................................................................... 203<br />

7201 Nutsvoorzieningen ............................................................................................................... 207<br />

7303 Landbouw en landinrichting (PLG)....................................................................................... 210<br />

Hoofdfunctie 8: Welzijn<br />

8001 Ontwikkeling en ondersteuning welzijn ................................................................................ 217<br />

8003 Media.................................................................................................................................... 223<br />

8005 Asielzoekers......................................................................................................................... 225<br />

8101 Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds........................................................................ 227<br />

8102 Onderwijsbeleid.................................................................................................................... 229<br />

8201 Sportbeleid ........................................................................................................................... 234<br />

8310 Creatieve netwerken ............................................................................................................ 237<br />

8311 Het Verhaal van <strong>Groningen</strong>.................................................................................................. 242<br />

8312 Dynamiek in de kunst stad en regio..................................................................................... 250<br />

8401 Bibliotheken.......................................................................................................................... 258<br />

8602 Zorg en hulpverlening .......................................................................................................... 261<br />

8701 Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare groepen ................................................................ 265<br />

8801 Jeugdzorg............................................................................................................................. 269<br />

8802 Jongerenparticipatie............................................................................................................. 274<br />

Hoofdfunctie 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting<br />

9101 Ruimtelijke ontwikkeling....................................................................................................... 279<br />

9102 Realisatie ruimtelijk beleid.................................................................................................... 286<br />

9103 Technische infrastructuur..................................................................................................... 291<br />

9104 Gebiedsgericht werken ........................................................................................................ 293<br />

9105 Sociaal-economische vitalisering (PLG) .............................................................................. 302<br />

9201 Bouwen en wonen................................................................................................................ 305<br />

Hoofdfunctie 0: Financiering en algemene dekkingsmiddelen<br />

0010 Financieringsmiddelen ......................................................................................................... 313<br />

0110 Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar............................................................................... 317<br />

0200 <strong>Provincie</strong>fonds...................................................................................................................... 320<br />

0310 Eigen middelen .................................................................................................................... 323<br />

0410 Deelnemingen ...................................................................................................................... 326<br />

0500 Onvoorzien........................................................................................................................... 328<br />

0600 Saldo kostenplaatsen........................................................................................................... 331<br />

0800 Mutaties reserves................................................................................................................. 334<br />

20


1. Algemeen bestuur<br />

No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

1.0 Provinciale Staten<br />

1001 Ondersteuning Provinciale Staten 2.428.475 2.428.475 2.580.716<br />

Totaal functie 1.0 2.428.475 2.428.475 2.580.716<br />

1.1 Gedeputeerde Staten<br />

1101 Ondersteuning GS 6.152.399 4.357 6.148.042 6.076.959<br />

Totaal functie 1.1 6.152.399 4.357 6.148.042 6.076.959<br />

1.2 Kabinetszaken<br />

1201 Kabinetszaken 1.315.317 1.315.317 1.455.561<br />

Totaal functie 1.2 1.315.317 1.315.317 1.455.561<br />

1.3 Bestuurlijke organisatie<br />

1301 Bestuurlijke organisatie 486.182 486.182 567.821<br />

Totaal functie 1.3 486.182 486.182 567.821<br />

1.4 Financieel toezicht op gemeenten<br />

1401 Financieel toezicht op gemeenten 494.301 494.301 541.050<br />

Totaal functie 1.4 494.301 494.301 541.050<br />

1.5 Uitvoering van wettelijke regelingen<br />

1501 Wettelijke regelingen 1.924.427 9.022 1.915.405 1.706.052<br />

Totaal functie 1.5 1.924.427 9.022 1.915.405 1.706.052<br />

1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur<br />

1601 Bestuurlijke samenwerking 1.744.772 1.744.772 2.147.202<br />

1602 Voorzieningen personeel 143.532 1.000.791 -857.259 -734.513<br />

1603 Communicatie 3.048.820 3.048.820 2.806.309<br />

1604 Promotie en relatiemanagement 1.033.352 1.033.352 1.400.361<br />

Totaal functie 1.6 5.970.476 1.000.791 4.969.685 5.619.359<br />

1.7 Overige lasten en baten<br />

1701 Diensten voor derden 2.656.659 2.564.616 92.043 38.265<br />

1702 Verhuur van gebouwen 262.168 65.424 196.744 195.862<br />

1799 Diverse lasten en baten -128.267 -64.086 -64.181<br />

Totaal functie 1.7 2.790.560 2.565.954 224.606 234.127<br />

Totaal hoofdfunctie 1 21.562.137 3.580.124 17.982.013 18.781.645<br />

21


Productgroepnummer en -naam : 1001 Ondersteuning Provinciale Staten<br />

Programma : Bestuur<br />

Portefeuillehouder : Van den Berg<br />

Productverantwoordelijke : Berkhout<br />

Productgroepomschrijving<br />

Provinciale Staten richten zich op hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol.<br />

Zij hebben de beschikking over een eigen ondersteuning (griffier en medewerkers griffie).<br />

Overige voornaamste activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Afronding project digitalisering.<br />

Dit project houdt in dat Provinciale Staten<br />

van <strong>Groningen</strong> overstappen van een<br />

papieren informatiestroom naar een digitale<br />

informatiestroom.<br />

Middeleninzet<br />

Gerealiseerd<br />

Provinciale Staten hebben in <strong>2012</strong> succesvol de<br />

overstap gemaakt naar het papierloos vergaderen<br />

door de introductie van iPads en het programma<br />

Goodreader. De digitale stukkenstroom zal in de<br />

volgende jaren verder worden geoptimaliseerd zodat<br />

de informatie met ieder gewenst device (tijd en plaats<br />

onafhankelijk) kan worden benaderd.<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

894.625 1.045.037 1.130.704<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen<br />

- overige baten (bijdragen derden)<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten<br />

1.351.241 1.383.438 1.450.012<br />

90.132<br />

1.441.373 1.383.438 1.450.012<br />

2.335.998 2.428.475 2.580.716<br />

Saldo lasten en baten 2.335.998 2.428.475 2.580.716<br />

23


Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

100100 Apparaatskosten 1.045.037 1.045.037 1.130.704<br />

100101 Ondersteuning Prov. Staten:<br />

- afw. Vgj. Ondersteuning -70.471 -70.471 -69.710<br />

- vergoeding Prov. Staten 691.571 691.571 682.700<br />

- reis- en verblijfkosten PS 28.602 28.602 32.200<br />

- fractievergoedingen 337.640 337.640 337.700<br />

- verslagen/streaming 35.143 35.143 61.700<br />

- advertentiekosten 16.119 16.119 12.774<br />

- scholing statenleden 10.198 10.198 12.378<br />

- internet statenleden 4.881 4.881 13.270<br />

- uitvoering duale taken 34.993 34.993 79.900<br />

- diverse kosten PS 5.841 5.841 5.500<br />

- rekenkamer 250.800 250.800 250.800<br />

- facilitair catering 38.120 38.120 30.800<br />

24<br />

totaal ondersteuning Prov. Staten 1.383.438 1.383.438 1.450.012<br />

totaal ondersteuning Prov. Staten 2.428.475 2.428.475 2.580.716<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Reis- en verblijfkosten PS: afwijking € 3.598<br />

Declaratie van reiskosten verloopt overwegend via de presentielijst. Afhankelijk van het aantal<br />

bijeenkomsten en de opkomst van Statenleden (en commissieleden) in een jaar, kan het bedrag dus<br />

variëren. In <strong>2012</strong> zijn (nagenoeg) geen reis- en hotelkosten gedeclareerd voor het bijwonen van de<br />

jaarlijkse IPO conferentie in Leeuwarden, vanwege de geringe reisafstand. Dit is dus een incidentele<br />

afwijking.<br />

Verslagen/streaming: afwijking € 26.557<br />

Ten laste van dit budget worden betaald de schriftelijke verslagen van Statenvergadering (handelingen)<br />

en verslagen van vertrouwelijke/geheime vergaderingen van Statencommissies.<br />

Ook de kosten voor de externe streaming van Staten- en commissievergaderingen worden hieruit<br />

betaald. Het overschot is ontstaan doordat in 2011 een voordeliger contract is afgesloten met een<br />

(ander) notuleerbureau. In 2013 zal worden bezien of het contract met dit bureau wordt voortgezet en de<br />

verlaging van de kosten structureel is. Het contract met de provider van de streaming is in <strong>2012</strong> verlengd,<br />

maar zal in 2013 ook opnieuw worden bekeken. Of en in hoeverre sprake is van een structurele positieve<br />

afwijking zal in 2013 duidelijk worden.<br />

Advertentiekosten PS: afwijking -/- € 3.345<br />

De advertentiekosten variëren jaarlijks en zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarover de Staten<br />

in de media wensen te adverteren. Gelet op de ambities van de Staten is de verwachting<br />

gerechtvaardigd dat de kosten ook in 2013 het budget zullen overschrijden. Hier lijkt sprake van een<br />

structureel tekort.<br />

Scholing Statenleden: afwijking € 2.180<br />

Statenleden kunnen jaarlijks een beroep doen op het scholingsbudget tot een maximum van € 500. Het<br />

budget wordt ook gebruikt voor kosten van scholing die door de provincie (presidium) wordt aangeboden.<br />

Het betreft een incidenteel overschot.


Internet Statenleden; afwijking € 8.389<br />

In 2011 is besloten om de internetvergoeding af te schaffen en daarvoor in de plaats ontvangen de<br />

Statenleden een 3G abonnement op hun iPad. De kosten zijn afhankelijk van het gebruik maar wel met<br />

een maximum. Het betreft waarschijnlijk een incidenteel overschot. In het kader van de verdere<br />

digitalisering van het statenwerk zal worden bekeken in hoeverre voortzetting van deze vergoeding in de<br />

volgende statenperiode (miv maart 2015) aan de orde is.<br />

Uitvoering duale taken: afwijking € 44.907<br />

De uitgaven op dit budget (voor enig jaar) zijn moeilijk te voorspellen. In <strong>2012</strong> is en belangrijk deel<br />

gebruikt voor het laten uitvoeren van extern onderzoek in opdracht van de commissie Grote Projecten,<br />

de aanschaf van iPads en een jongerenfilm. Voor <strong>2012</strong> is sprake van een incidenteel overschot.<br />

Facilitair catering: afwijking -/- € 7.320<br />

De cateringkosten van Provinciale Staten variëren jaarlijks omdat deze mede afhankelijk zijn van het<br />

aantal en de duur van activiteiten op het provinciehuis, De ervaring leert dat dit budget (vrijwel) altijd<br />

wordt overschreden. Hier is sprake van een structureel tekort.<br />

25


Productgroepnummer en -naam : 1101 Gedeputeerde Staten<br />

Programma : Bestuur<br />

Portefeuillehouder : Van den Berg<br />

Productverantwoordelijke : Scholtens<br />

Productgroepomschrijving<br />

Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie en vergadert in die<br />

hoedanigheid wekelijks (behalve in de vakantieperiodes). De commissaris van de Koningin is voorzitter<br />

van het college en wordt daarin ondersteund voor wat betreft de voorbereiding en uitvoering van o.a.<br />

vergaderingen, werkbezoeken en overleggen met derden.<br />

Voornaamste activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Goed voorbereide en efficiënte<br />

vergaderingen en bijeenkomsten<br />

26<br />

Gerealiseerd<br />

In <strong>2012</strong> zijn 40 reguliere collegevergaderingen<br />

gehouden. Daarvan was één vergadering op een<br />

externe locatie (als onderdeel van de jaarlijkse gsmt<br />

tweedaagse). De vergaderingen waren steeds<br />

op dinsdag.<br />

Naast de reguliere vergaderingen zijn drie extra<br />

vergaderingen gehouden, één keer over de<br />

situatie m.b.t. de kolencentrale van RWE in de<br />

Eemshaven en twee keer over de bestuurlijke<br />

situatie in de gemeente <strong>Groningen</strong>.<br />

Tijdens een aantal vergaderingen is een inleiding<br />

gehouden, o.a. over Interbestuurlijk toezicht en de<br />

mogelijkheid van de Floriade in <strong>Groningen</strong>.<br />

Bij diverse vergaderingen is met het mt overlegd<br />

over specifieke onderwerpen o.a. over de<br />

Eemsdelta en Deregulering. Inmiddels schuift het<br />

mt voortaan elke dinsdag aan in de vergadering<br />

om gezamenlijk een thema te bespreken.<br />

Het college, of een delegatie daarvan, heeft<br />

overleg gevoerd met de Vereniging Groninger<br />

Gemeenten (1x), de gemeente <strong>Groningen</strong> (2x), de<br />

bestuurlijke partners in de Eemsdeltaregio (3x), de<br />

visitatiecommissie bestuurlijke organisatie (2x),<br />

het CvB de Hanzehogeschool (1x) en de colleges<br />

van Drenthe en Fryslân (1x).<br />

Het college heeft de kennismakingslunches met<br />

diverse organisaties begin <strong>2012</strong> afgerond. Ook is<br />

een kennismakingslunch geweest met een aantal<br />

pasbenoemde burgemeesters.


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

2.452.960 2.666.629 2.617.159<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

287.520 3.253.851 3.228.600<br />

256.718 231.919 231.200<br />

544.238 3.485.770 3.459.800<br />

2.997.198 6.152.399 6.076.959<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen<br />

- overige baten (bijdragen derden) 4.357<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten 4.357<br />

Saldo lasten en baten 2.997.198 6.148.042 6.076.959<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

110100 Apparaatskosten 2.666.629 2.666.629 2.617.159<br />

110101 Ondersteuning Gedeputeerde Staten:<br />

- Voorgaande jaren ondersteuning GS<br />

- vergoeding Gedep. Staten 37.382 37.382 48.000<br />

- deskundige advisering 413.081 413.081 411.800<br />

- diverse baten GS 4.357 -4.357<br />

- Voorziening APPA 3.035.307 3.035.307 3.000.000<br />

totaal ondersteuning Gedep. Staten 3.485.770 4.357 3.481.413 3.459.800<br />

totaal ondersteuning Gedep. Staten 6.152.399 4.357 6.148.042 6.076.959<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Vergoedingen Gedeputeerde Staten: afwijking € 10.618<br />

De afwijking is een gevolg van sober en doelmatig uitgavenpatroon GS.<br />

Diverse baten GS: afwijking € 4.357<br />

Dit betreft een vergoeding voor reis- en verblijfkosten van Comité van de Regio's voor deelname aan<br />

vergaderingen.<br />

27


Productgroepnummer en -naam : 1201 Kabinetszaken<br />

Programma : Bestuur<br />

Portefeuillehouder : Van den Berg<br />

Productverantwoordelijke : Boerma<br />

Productgroepomschrijving<br />

De commissaris van de Koningin (CdK) heeft als rijksorgaan een aantal bestuurstaken dat is vastgelegd<br />

in zijn ambtsinstructie. Hierbij wordt hij ondersteund door zijn kabinet, dat deel uitmaakt van de afdeling<br />

Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie.<br />

Voornaamste activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

toezien op ordelijk verloop van de<br />

procedure met betrekking tot de<br />

(her)benoeming van een burgemeester.<br />

In deze procedure heeft de CdK een<br />

belangrijke rol: op zijn advies wordt de<br />

vacature opengesteld, hij vormt zich een<br />

oordeel over kandidaten, geeft de<br />

vertrouwenscommissie een overzicht van<br />

de sollicitanten en zijn selectie daaruit.<br />

Voordat de vertrouwenscommissie haar<br />

bevindingen in besloten zitting voorlegt aan<br />

de gemeenteraad, bespreekt ze deze met<br />

de CdK. Nadat de raad de aanbeveling<br />

heeft vastgesteld rapporteert de CdK aan<br />

de minister over het verloop van de<br />

procedure.<br />

voorbereiden en begeleiden van<br />

gemeentebezoeken;<br />

bevorderen van samenwerking tussen<br />

vertegenwoordigers van rijksdiensten die in<br />

de provincie werken en tussen hen, het<br />

provinciaal bestuur en gemeente- en<br />

waterschapsbesturen;<br />

afdoen van klachten van burgers;<br />

voorbereiden en begeleiding van eventuele<br />

koninklijke bezoeken;<br />

adviseren Koninklijke Onderscheidingen.<br />

28<br />

Gerealiseerd<br />

De burgemeestersvacature van gemeente Haren<br />

is per 1 mei <strong>2012</strong> opgevuld.<br />

In <strong>2012</strong> zijn waarnemers benoemd in gemeenten<br />

Hoogezand-Sappemeer (per 2 januari 2013) en<br />

Marum (per 13 september <strong>2012</strong>).<br />

De herbenoemingen van 2 burgemeesters<br />

(Menterwolde en Veendam) is voorbereid.<br />

Er zijn door de CdK gemeentebezoeken gebracht<br />

aan (10) gemeenten, Delfzijl, Eemsmond,<br />

<strong>Groningen</strong>, Grootegast, Hoogezand-Sappemeer,<br />

Marum, Menterwolde, Oldambt, Slochteren en<br />

Winsum.<br />

Samenwerking tussen vertegenwoordigers van<br />

Rijksdiensten geschiedt door periodieke<br />

bijeenkomst (de Rijksherendag), georganiseerd in<br />

noordelijk verband. In 2011 heeft de provincie<br />

Drenthe, in samenwerking met de Veiligheidsregio<br />

Drenthe de dag georganiseerd (23 november<br />

2011). <strong>Provincie</strong> Fryslan zal de organisatie in<br />

2013 voor haar rekening nemen. In <strong>2012</strong> is geen<br />

rijksherenoverleg geweest.<br />

Er zijn 29 dossiers behandeld van klachten en/of<br />

brieven van burgers.<br />

Er zijn 3 Koninklijke bezoeken geweest in de<br />

provincie <strong>Groningen</strong>.<br />

Er werden 111 Koninklijke Onderscheidingen<br />

toegekend bij Algemene Gelegenheden.<br />

Bij Bijzondere Aangelegenheden zijn 32<br />

onderscheidingen toegekend.


Middeleninzet<br />

In totaal werden 15 verzoeken niet decorabel<br />

geacht.<br />

De bedrijven Oosterhof/Holman (Grijpskerk) en<br />

Bodewes Shipyards (Hoogezand) ontvingen in<br />

<strong>2012</strong> het predikaat Koninklijk.<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

1.112.225 1.300.542 1.440.786<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen<br />

- overige baten (bijdragen derden)<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten<br />

14.775 14.775 14.775<br />

14.775 14.775 14.775<br />

1.127.000 1.315.317 1.455.561<br />

Saldo lasten en baten 1.127.000 1.315.317 1.455.561<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

120100 Apparaatskosten 1.300.542 1.300.542 1.440.786<br />

120105 Secretariaat CdK:<br />

- viering 4/5 mei 14.775 14.775 14.775<br />

totaal secretariaat CdK: 14.775 14.775 14.775<br />

totaal kabinetszaken 1.315.317 1.315.317 1.455.561<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Geen vermeldenswaardige verschillen.<br />

29


Productgroepnummer en -naam : 1301 Bestuurlijke organisatie<br />

Programma : Bestuur<br />

Portefeuillehouder : De Vey Mestdagh<br />

Productverantwoordelijke : Smit<br />

Productgroepomschrijving<br />

De zorg voor een adequate bestuurlijke inrichting van de provincie, waarbij wij streven naar een zodanige<br />

inrichting van het openbaar bestuur en verdeling van taken en bevoegdheden dat publieke taken op het<br />

juiste niveau worden verricht. Voorts: bemiddelen bij dan wel beslechten van bestuursgeschillen tussen<br />

gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en de behandeling van klachten over gemeentebesturen.<br />

Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />

Versterking lokaal bestuur<br />

Beleid en doelen op termijn<br />

Inzet op een wezenlijke versterking van de bestuurskracht en samenwerking tussen gemeenten, de<br />

vormgeving van de samenwerking met gemeenten.<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Een actieve, bemiddelende en zo nodig<br />

een regisserende rol, wanneer<br />

gemeenten er onderling niet goed<br />

uitkomen. In overleg met gemeenten<br />

nagaan hoe we in de komende vier jaar<br />

samenwerken. De mogelijkheid tot het<br />

overhevelen van meer provinciale taken<br />

naar de gemeenten maakt onderdeel uit<br />

van dit gesprek.<br />

Wanneer gereed<br />

Gepland<br />

<strong>2012</strong> (proces)<br />

Middelen<br />

Begroot<br />

Bestaande formatie.<br />

30<br />

Gerealiseerd<br />

Samen met de gemeenten (VGG) hebben wij<br />

opdracht gegeven aan een visitatiecommissie om<br />

een advies uit brengen over noodzakelijk te achten<br />

wijzigingen in de organisatie van het openbaar<br />

bestuur in onze provincie. De commissie maakt<br />

hierbij o.a. gebruik van de uitkomsten van een in<br />

<strong>2012</strong> uitgevoerde zelfevaluatie van de bestaande<br />

clusters van samenwerkende gemeenten. De<br />

commissie zou bij haar advies o.m. uitgaan van het<br />

ook door ons onderschreven profiel van de<br />

provincie. zoals dat m.n. door de commissie<br />

Lodders is aangereikt. Vanuit die gedachte wordt<br />

ook gekeken naar overheveling van taken van<br />

provincie naar gemeenten, zoals door het Rijk wordt<br />

bevorderd.<br />

Gerealiseerd<br />

De visitatiecommissie zal haar advies op 1 maart 2013<br />

uitbrengen.<br />

Besteed<br />

Bestaande formatie.


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

308.377 331.298 221.356<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen<br />

- overige baten (bijdragen derden)<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten<br />

71.821 -1.764 525<br />

156.647 345.940<br />

71.821 154.883 346.465<br />

380.198 486.182 567.821<br />

Saldo lasten en baten 380.198 486.182 567.821<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

130100 Apparaatskosten 331.298 331.298 221.356<br />

130101 Bestuurlijke organisatie:<br />

- Voorgaande jaren best -3.142 -3.142<br />

- versterking lokaal bestuur 122.846 122.846 123.000<br />

- Lidmaatschappen 1.379 1.379 525<br />

- Deregulering 33.800 33.800 222.940<br />

totaal bestuurlijke organisatie 154.883 154.883 346.465<br />

totaal bestuurlijke organisatie 486.182 486.182 567.821<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Voorgaande jaren bestuurlijke organisatie: Afwijking € 3.142<br />

De vrijval is het gevolg van lager uitgevallen afrekening van nog te betalen 2011.<br />

Lidmaatschappen: Afwijking -/- € 854<br />

In verband met nieuwe wetten e.d. is er meer uitgegeven aan lidmaatschappen die nodig zijn, om op de<br />

hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.<br />

Deregulering: Afwijking € 189.140<br />

Deregulering bevond zich primair in de onderzoeks- en beleidsontwikkelingsfase. De daadwerkelijke<br />

uitvoering brengt meer kosten met zich mee.<br />

31


Productgroepnummer en -naam : 1401 Financieel toezicht op gemeenten<br />

Programma : Bestuur<br />

Portefeuillehouder : De Vey Mestdagh<br />

Productverantwoordelijke : Smit / Boerma<br />

Productgroepomschrijving<br />

Het financiële toezicht dat de provincies uitvoeren op de gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen)<br />

is een medebewindstaak. Het betreft de uitvoering van de wettelijke opgedragen taken, zoals<br />

omschreven in vooral Titel IV van de Gemeentewet (artikelen 186 t/m 215) en in de Wet financiering<br />

decentrale overheden (Wet fido). Doel is het bevorderen van een gezond en evenwichtig financieel<br />

beleid en beheer bij gemeenten.<br />

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. Het centrale uitgangspunt<br />

daarbij is dat de toezichthouder gemeenten hun eigen verantwoordelijkheid laat, maar alert reageert op<br />

risico's die tot financiële ontsporingen kunnen leiden. In het algemeen tracht de financiële toezichthouder<br />

eraan bij te dragen dat gemeenten blijvend in staat zijn hun taak en rol op een adequate wijze te<br />

vervullen.<br />

Hiertoe is door ons het beleidskader 'Zichtbaar toezicht' vastgesteld (mei 2008). Het beleidskader is een<br />

gezamenlijk product van de toezichthouder provinciale financiën (minister van Binnenlandse Zaken en<br />

Koninkrijksrelaties) en de toezichthouders gemeentefinanciën (Gedeputeerde Staten). Hierin is de wijze<br />

vastgelegd waarop - zowel bij het Rijk als bij de provincies - aan het toezicht invulling wordt gegeven<br />

binnen het wettelijke kader.<br />

Met het financieel toezicht wordt een structureel financieel gezonde situatie beoogd bij gemeenten (en<br />

gemeenschappelijke regelingen), zodat deze kunnen voortbestaan zonder een beroep te hoeven doen<br />

op middelen van de collectiviteit van gemeenten (artikel 12 Financiële-verhoudingswet).<br />

Voornaamste activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Het streven is gericht op repressief toezicht<br />

voor alle gemeenten (100%). Door middel<br />

van een continu proces van overleg en<br />

informatie-uitwisseling met gemeenten, is<br />

het de bedoeling ontwikkelingen zodanig<br />

tijdig te signaleren dat waar mogelijk<br />

preventief toezicht kan worden voorkomen<br />

evenals het afglijden naar de artikel 12status.<br />

Bevolkingskrimp:<br />

Indien gemeenten, naar ons oordeel in<br />

onvoldoende mate rekening houden met de<br />

te verwachten financiële effecten van de<br />

bevolkingskrimp zullen wij de betreffende<br />

gemeente daarop aanspreken.<br />

Artikel 12-behandeling gemeente<br />

Loppersum.<br />

32<br />

Gerealiseerd<br />

Voor begrotingsjaar <strong>2012</strong> werden 22 van de 23<br />

Groninger gemeenten onder het repressieve<br />

begrotingstoezicht geplaatst. De gemeente<br />

Bellingwedde werd onder het preventieve<br />

begrotingstoezicht geplaatst. Naar ons oordeel<br />

vertoonde de jaarschijf <strong>2012</strong> geen materieel<br />

begrotingsevenwicht. Op basis van de door de<br />

gemeente gepresenteerde meerjarenraming bleek<br />

dat dit evenwicht ook de eerstkomende jaren niet<br />

hersteld zou (kunnen) worden.<br />

Gemeenten die worden geconfronteerd met<br />

bevolkingskrimp en daarvoor een bijdrage uit het<br />

Gemeentefonds ontvangen (tijdelijke krimpmaatstaf)<br />

dienen een paragraaf Demografische<br />

Ontwikkelingen in hun begrotingen en jaarrekeningen<br />

op te nemen. In deze paragraaf dienen de<br />

betreffende gemeenten inzicht te bieden in de<br />

financiële consequenties van de bevolkingskrimp.<br />

Wij hebben geconstateerd dat alle betreffende<br />

gemeenten inmiddels een dergelijke paragraaf<br />

hebben opgenomen.<br />

Bij beschikking van 12 mei 2011 besloten de<br />

beheerders van het Gemeentefonds voor de


Uitvoering gezamenlijk onderzoek door<br />

de provinciale toezichthouders.<br />

Middeleninzet<br />

begrotingsjaren 2010 tot en met 2013 aanvullende<br />

uitkeringen vast te stellen. Hierdoor is (formeel)<br />

voor <strong>2012</strong> (en 2013) sprake van een incidenteel<br />

sluitende begroting en is geen sprake van<br />

materieel begrotingsevenwicht (artikel 12 steun<br />

wordt beschouwd als incidentele baten).<br />

Omdat ingaande 2014 materieel begrotingsevenwicht<br />

weer bereikt kan worden, kon de gemeente<br />

Loppersum op grond van onze toezichtscriteria in<br />

<strong>2012</strong> voor repressief begrotingstoezicht in<br />

aanmerking komen (zie ons beleidskader<br />

'Zichtbaar Toezicht').<br />

Door de gezamenlijke provinciale toezichthouders<br />

is op basis van de gemeentelijke jaarrekeningen<br />

2011 onderzoek gedaan naar de financiële<br />

gevolgen van de grondexploitaties.<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

462.975 494.301 540.870<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen<br />

- overige baten (bijdragen derden)<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten<br />

180<br />

180<br />

462.975 494.301 541.050<br />

Saldo lasten en baten 462.975 494.301 541.050<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

140100 Apparaatskosten 494.301 494.301 540.870<br />

140101 Financieel toezicht op gemeenten:<br />

- advertentiekosten 180<br />

totaal financieel toezicht op gemeenten 180<br />

totaal financieel toezicht op gemeenten 494.301 494.301 541.050<br />

33


Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Advertentiekosten: afwijking € 180<br />

Hiervan is geen gebruik gemaakt.<br />

34


Productgroepnummer en -naam : 1501 Uitvoering van wettelijke regelingen<br />

Programma : Bestuur<br />

Portefeuillehouder : Van den Berg<br />

Productverantwoordelijke : Smit<br />

Productgroepomschrijving<br />

Ten eerste valt hieronder het uitvoeren van diverse wettelijke regelingen en verordeningen, waaronder<br />

de Drank- en Horecawet. Het gaat hierbij om het deugdelijk functioneren van de overheid voor zover het<br />

gaat om provinciale taken op basis van het wettelijk stelsel.<br />

Daarnaast - op basis van de Archiefwet 1995 en de nieuwe Wet revitalisering generiek toezicht die per<br />

1 januari <strong>2012</strong> in werking treedt - het houden van toezicht op de archiefzorg van de provinciale organen,<br />

gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, regiopolitie en waterschappen.<br />

Voorts het adviseren over ingediende bezwaar- en beroepschriften alsmede klachten.<br />

Hiermee wordt beoogd een optimale besluitvorming van provinciale organen en het voorkomen van<br />

beroepsprocedures bij de bestuursrechter en de Nationale ombudsman.<br />

Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />

Transitie toezicht archiefzorg<br />

Beleid en doelen op termijn<br />

De archiefinspectie moet de komende jaren haar werkwijze aanpassen aan de nieuwe wet revitalisering<br />

generiek toezicht (RGT) en de geïnspecteerde overheden moeten voorbereid worden op hun nieuwe rol.<br />

Het streven is de wet RGT op 1 januari <strong>2012</strong> in werking te laten treden. Er is een Transitieplan<br />

archiefinspectie 2011-2014 opgesteld en in GS vastgesteld.<br />

De huidige thematische aanpak van de inspectietaken moet aangepast worden, zodat een generieke<br />

werkwijze ontstaat.<br />

Als de geïnspecteerde overheden ‘in control’ zijn kan het provinciaal toezicht meer op afstand.<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

verder vormgeven aan de transitie van het<br />

archieftoezicht in het kader van<br />

interbestuurlijk toezicht:<br />

- pilots met gemeenten en<br />

waterschappen over inhoud<br />

informatiearrangement;<br />

- pilots opzet horizontaal toezicht door<br />

gemeenten en waterschappen.<br />

Wanneer gereed<br />

Gepland<br />

2011-2014<br />

Middelen<br />

Begroot<br />

Reguliere budgetten.<br />

Gerealiseerd<br />

Het proces van transitie archieftoezicht loopt nog:<br />

- Pilot over inhoud informatiearrangement met<br />

gemeenten is uitgevoerd, de waterschappen<br />

volgen in 2013.<br />

- Pilots opzet horizontaal toezicht: zwaartepunt in<br />

2013.<br />

Gerealiseerd<br />

<strong>2012</strong> grootste deel conform planning.<br />

Besteed<br />

n.v.t.<br />

35


Voornaamste overige activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Overige taken archieftoezicht: ad-hoc<br />

inspecties, voorlichting, landelijke taken,<br />

jaarverslag.<br />

Advisering inzake bij de provincie<br />

ingediende bezwaar- en beroepsschriften<br />

alsmede klachten.<br />

Beoordelen van vergunningaanvragen van<br />

door gemeenten geëxploiteerde horecainrichtingen<br />

in het kader van de Drank- en<br />

Horecawet. In 2010 zijn er geen<br />

vergunningaanvragen geweest, het 1 e<br />

kwartaal van 2011 ook geen aanvragen.<br />

Wellicht komen er in <strong>2012</strong> ook geen<br />

aanvragen.<br />

Middeleninzet<br />

36<br />

Gerealiseerd<br />

Overige taken zijn uitgevoerd, besluitvorming<br />

vraagstuk wel/niet benoemen provinciearchivaris<br />

in de provinciale organisatie en relatie tot het RHC<br />

Groninger Archieven (GR of DVO) i.v.m. wijziging<br />

van de Archiefwet loopt.<br />

Er zijn in <strong>2012</strong> 4 vergunningaanvragen gedaan en<br />

gehonoreerd:<br />

- Gemeente Haren voor sportcentrum<br />

Scharlakenhof;<br />

- Gemeente <strong>Groningen</strong> voor de<br />

Stadsschouwburg, dit betrof een aanpassing<br />

van de eerder verleende vergunning;<br />

- Gemeente <strong>Groningen</strong> voor de Oosterpoort, dit<br />

betrof een aanpassing van de eerder<br />

verleende vergunning;<br />

- Gemeente <strong>Groningen</strong> voor de Stedelijke<br />

Muziekschool.<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

1.274.044 1.445.814 1.262.375<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

59.046 57.691 13.187<br />

420.922 430.490<br />

59.046 478.613 443.677<br />

1.333.090 1.924.427 1.706.052<br />

Baten:<br />

- overige baten (bijdragen derden) 44.132 9.022<br />

Totaal baten 44.132 9.022<br />

Saldo lasten en baten 1.288.957 1.915.405 1.706.052


Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

150100 Apparaatskosten 1.445.814 1.445.814 1.262.375<br />

150101 Klachtencommissies:<br />

- Cie rechtsvescherming 17.667 17.667 17.773<br />

- nationale ombudsman 3.427 3.427 2.854<br />

totaal klachtencommissies 21.094 21.094 20.627<br />

150102 Archieftoezicht:<br />

- archiefinspectie 47.530 5.821 41.709 3.560<br />

- RHC <strong>Groningen</strong> Archieven 404.090 404.090 404.090<br />

totaal archieftoezicht 451.620 5.821 445.799 407.650<br />

150103 Drank- En Horecawet:<br />

- Drank- en horecawet 3.202 -3.202<br />

totaal drank- en horecawet 3.202 -3.202<br />

150104 Interbestuurlijk toezicht:<br />

- Interbestuurlijk toezicht 5.898 5.898 15.400<br />

Interbestuurlijk toezicht 5.898 5.898 15.400<br />

totaal wettelijke regelingen 1.924.427 9.022 1.915.405 1.706.052<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Nationale Ombudsman: afwijking -/- € 573<br />

Voor de Nationale Ombudsman betalen wij een bedrag per inwoner van de provincie. Het aantal<br />

inwoners van de <strong>Provincie</strong> <strong>Groningen</strong> is gegroeid.<br />

Archiefinspectie: afwijking -/- € 38.149<br />

Dit betreft niet gecorrigeerde salarisbaten in de begroting.<br />

Drank- en horecavergunningen: afwijking € 3.202<br />

De baten van de vergunningen waren niet geraamd, omdat niet te ramen is hoeveel vergunningen er<br />

verleend gaan worden.<br />

Interbestuurlijk Toezicht (IBT): afwijking 9.502<br />

Onderschrijding is te verklaren uit het feit dat er veel minder op het communiceren over IBT is uitgegeven<br />

dan we hadden verwacht. Dat komt enerzijds omdat voorlichtingsbijeenkomsten hier in huis dan wel bij<br />

de VGG in Ten Boer zijn gehouden, waardoor geen externe accommodaties gehuurd hoefden te worden,<br />

maar anderzijds ook doordat de gemeenten in eerste instantie de voorlichting aan de gemeenteraden<br />

over het nieuwe IBT zelf voor hun rekening hebben genomen.<br />

37


Productgroepnummer en -naam : 1601 Bestuurlijke samenwerking<br />

Programma : Bestuur<br />

Portefeuillehouder : Moorlag, Van den Berg, De Vey Mestdagh<br />

Productverantwoordelijke : Smit<br />

Productgroepomschrijving<br />

Interprovinciaal Overleg (IPO):<br />

De provincie <strong>Groningen</strong> is lid van de vereniging IPO: het samenwerkingsorgaan van de twaalf provincies.<br />

Gedeputeerden en de CdK participeren in het bestuur en de bestuurlijke adviescommissies. Provinciale<br />

Staten participeren in de Algemene Ledenvergadering.<br />

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN):<br />

De provincie <strong>Groningen</strong> vormt samen met de provincies Fryslân en Drenthe de Gemeenschappelijke<br />

Regeling SNN. Gedeputeerden en de CdK participeren in het Dagelijks Bestuur, de Bestuurscommissies,<br />

het Algemeen Bestuur en de strategische bijeenkomsten van de drie colleges van GS. Provinciale Staten<br />

participeren in het Algemeen Bestuur en in de jaarlijks te houden gezamenlijke bijeenkomst van de drie<br />

Staten.<br />

Bestuursacademie Noord-Nederland (BANN):<br />

Na de privatisering en fusie is de Gemeenschappelijke regeling BANN in stand gebleven als een<br />

garantievoorziening voor wachtgelden en ziektekostenpremies voor het personeel van de BANN dat in<br />

2002 is overgegaan naar de stichting Bestuursacademie Noord- en Oost-Nederland (BAONN). De<br />

provinciesecretaris is lid van het Algemeen Bestuur BANN.<br />

In april 2004 is de BAONN gefuseerd met de Bestuursacademie West-Nederland tot de<br />

Bestuursacademie Nederland (BAN). De provincie participeert niet in het bestuur van de BAN.<br />

De provincie is lid van de steunvereniging BAONN.<br />

Europa:<br />

Activiteiten en acties van de provincie <strong>Groningen</strong> met betrekking tot de Europese Unie en Europa<br />

worden in beginsel in SNN-verband ontplooid. Zo is Noord-Nederland lid van de Conference of<br />

Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) en haar regionale dochterorganisatie North Sea<br />

Commission (NSC).<br />

Middels Nordconnect wordt de samenwerking van de vijf economische noordelijke clusters met Duitse,<br />

Baltische en overige Noordwest-Europese collega's via bestuurlijke contacten ondersteund. Door<br />

deelname in samenwerking met Kamer van Koophandel wordt PINN als systeem ingezet om het overleg<br />

met ondernemers samen te versterken. Tot dit onderdeel van de productgroep wordt ook de<br />

grensoverschrijdende samenwerking met het aangrenzende Duitsland gerekend.<br />

In SNN-verband worden ook de vertegenwoordigingen in het Comité van de Regio's, andere Europese<br />

instellingen en de participatie in het Huis van de Nederlandse <strong>Provincie</strong>s vormgegeven.<br />

Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />

Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />

1. Uitwerking Bestuursakkoord 2011-2015<br />

2. Intensivering contacten Duitsland<br />

Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen wij naar de Programmabegroting -<br />

programma Bestuur, thema Bestuurlijke samenwerking.<br />

38


Voornaamste overige activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

IPO<br />

Als lid van het IPO mede zorg dragen voor<br />

een adequate belangenbehartiging van de<br />

provincies bij het Rijk voor voortzetting van<br />

het provinciale vernieuwingsproces en<br />

mede bijdragen aan een efficiënt en<br />

effectief platform voor uitwisseling van<br />

kennis en ervaring in provinciaal verband.<br />

SNN<br />

Wij participeren als lid in het<br />

Samenwerkingsverband Noord-Nederland.<br />

Gelet op de grote opgaven op sociaal- en<br />

ruimtelijk-economische terrein is het<br />

gewenst dat het Noorden gezamenlijk<br />

optreedt in de richting van de rijksoverheid<br />

en de Europese Commissie.<br />

Een aantal functies levert door het<br />

gezamenlijke noordelijk optreden een<br />

meerwaarde op voor de provincie<br />

<strong>Groningen</strong>. Het gaat dan om het platform<br />

voor overleg en afstemming, de<br />

lobbyfunctie, de gezamenlijke aanpak en<br />

optreden ten gunste van arbeidsdeling, de<br />

regionalisering op Europese schaal.<br />

Vanaf 2007 participeren wij, in SNNverband,<br />

in de uitvoering van het EFROprogramma<br />

2007-2013.<br />

BANN<br />

Het belang van een goed<br />

bestuursdienstonderwijs op regionaal<br />

niveau wordt onderschreven en<br />

ondersteund. De provincie is lid van de<br />

steunvereniging en geeft daarmee gestalte<br />

aan de verankering van het openbaar<br />

bestuur met het bestuursdienstonderwijs.<br />

De steunvereniging is onder meer<br />

gespreksplatform voor betrokken overheden<br />

en waterschappen.<br />

De Gemeenschappelijke Regeling BANN<br />

blijft in stand als vangnet voor bestaande<br />

wachtgeldvoorzieningen en<br />

premiebetalingen voor voormalige<br />

medewerkers alsmede als garantie voor<br />

personeel dat bij de fusie met de stichting<br />

BAON onverhoopt binnen de termijn van het<br />

sociaal plan ontslagen is.<br />

Gerealiseerd<br />

IPO<br />

Conform planning zijn de vergaderingen<br />

voorbereid en bijgewoond.<br />

SNN<br />

Wij participeren als lid in het<br />

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Gelet<br />

op de grote opgaven op sociaal- en ruimtelijkeconomische<br />

terrein is het gewenst dat het<br />

Noorden gezamenlijk optreedt in de richting van<br />

de Rijksoverheid en de Europese Commissie. Tot<br />

1 juli 2013 bekleedt de provincie Drenthe het<br />

voorzitterschap van het SNN, daarna zal de<br />

provincie Fryslan het voorzitterschap overnemen.<br />

Een aantal functies levert door het gezamenlijke<br />

noordelijk optreden een meerwaarde op voor de<br />

provincie <strong>Groningen</strong>. Het gaat dan om het<br />

platform voor overleg en afstemming en de<br />

lobbyfunctie richting Den Haag en Brussel.<br />

Vanaf 2007 participeren wij, in SNN-verband, in<br />

de uitvoering van het EFRO-programma 2007-<br />

2013. Het SNN, en daarmee de provincie<br />

<strong>Groningen</strong>, participeert bestuurlijk en financieel in<br />

het programma Koers Noord.<br />

BANN<br />

De steunvereniging heeft in <strong>2012</strong> voor zover<br />

bekend geen activiteiten ontplooid.<br />

Alle verplichtingen zijn reeds afgehandeld. Er zijn<br />

geen verdere acties meer nodig. Derhalve hoeft<br />

dit punt in de toekomst niet meer te worden<br />

opgenomen in de rapportages.<br />

39


Europa<br />

Door middel van ontmoetingen, overleg en<br />

samenspraak met bestuurlijke en ambtelijke<br />

collegae in Duitsland wordt primair inhoud<br />

gegeven aan goed nabuurschap en wordt<br />

gezamenlijk met andere partners verdere<br />

samenwerking gestimuleerd. Via het<br />

bestaande netwerk van bestuurlijke en<br />

ambtelijke contacten wordt de<br />

samenwerking met buitenlandse partners,<br />

onder meer in het oriëntatiegebied van de<br />

NOA, op gang gebracht en ontwikkeld.<br />

De vertegenwoordiging in Europese gremia<br />

en organisaties en deelname in de<br />

activiteiten van internationale organisaties<br />

strekt vooral tot belangenbehartiging van de<br />

regio. Een betere profilering van Noord-<br />

Nederland in Europese context is beoogd<br />

bijkomend effect.<br />

Het gemeenschappelijke Huis van de<br />

Nederlandse <strong>Provincie</strong>s te Brussel vormt een<br />

bruggenhoofd naar de instellingen van de<br />

Europese Unie.<br />

Voortdurend wordt aandacht gegeven aan<br />

ontwikkeling, uitbreiding en onderhoud van<br />

bestuurlijk relevante internationale netwerken<br />

en het gezamenlijk behartigen van belangen<br />

bij de Europese Unie.<br />

40<br />

Europa<br />

Het accent lag in <strong>2012</strong> op het aantrekken van de<br />

contacten met Duitsland, zowel op<br />

overheidsniveau als wel tussen bedrijven en<br />

kennisinstellingen. Daarbij is m.n. ingezet op de<br />

thema's Agrofood (sensortechnologie in de<br />

agrofoodketen), Energie, Healthy Ageing in het<br />

kader van Interreg A. Tegelijkertijd zijn<br />

grensoverschrijdend projecten ontwikkeld, zoveel<br />

mogelijk in triple helix verband. Op bestuurlijk<br />

niveau hebben wij deze ontwikkelingen<br />

ondersteund met contacten en bezoeken (m.n.<br />

Bremen, Nedersaksen en Mecklenburg<br />

Vorpommern). Er is een Duitsland Agenda een<br />

overzicht van de grensoverschrijdende activiteiten<br />

aan Provinciale Staten voorgelegd.<br />

Mede in het licht van de voorbereiding van de<br />

Europese programma’s is veel aandacht besteed<br />

aan de belangenbehartiging in Brussel en de<br />

profilering van Noord-Nederland bij de divers<br />

gremia. Wat betreft de Europese gremia hebben<br />

wij gekozen voor een actieve invulling van ons<br />

lidmaatschap van het Comité van de Regio’s waar<br />

bij we met name Noord- Nederland als Europese<br />

energieregio profileren. Dat heeft er toe geleid dat<br />

de Groninger bestuurlijke vertegenwoordiger in<br />

het Comité van de Regio’s is aangewezen om een<br />

advies aan de Europese Commissie over<br />

Europese energienetwerken voor te bereiden.


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

505.040 571.227 896.956<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen<br />

- overige baten (bijdragen derden)<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten<br />

1.170.569 1.073.756 1.098.707<br />

17.300 99.789 151.539<br />

1.187.869 1.173.545 1.250.246<br />

1.692.909 1.744.772 2.147.202<br />

Saldo lasten en baten 1.692.909 1.744.772 2.147.202<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

160100 Apparaatskosten 571.227 571.227 896.956<br />

160101 IPO:<br />

- bijdrage IPO 581.001 581.001 584.009<br />

totaal IPO 581.001 581.001 584.009<br />

160102 SNN:<br />

- bijdrage SNN 532.992 532.992 533.000<br />

totaal SNN 532.992 532.992 533.000<br />

160103 NHI/Europa:<br />

- waarderingssubsidie EDR 6.800 6.800 6.800<br />

- activiteiten Europa algemeen 2.536 2.536 4.125<br />

- internationale samenwerking 1.700 1.700 18.300<br />

- Intensiveren contacten Duitsland 48.516 48.516 100.000<br />

totaal NHI/Europa 59.552 59.552 129.225<br />

160104 BANN:<br />

- bijdrage BANN 4.012<br />

totaal BANN 4.012<br />

totaal bestuurlijke samenwerking 1.744.772 1.744.772 2.147.202<br />

41


Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Activiteiten Europa algemeen: afwijking € 1.589<br />

Het budget is bestemd voor incidentele uitgaven voor de organisatie van vergaderingen en<br />

bijeenkomsten in Europees kader. Er zijn minder activiteiten dan verwacht.<br />

Internationale samenwerking: afwijking € 16.600<br />

Het onderschrijding is vanwege het minder plaatsvinden van een aantal activiteiten in <strong>2012</strong> op<br />

grensoverschrijdend gebied. In 2013 zijn er meer activiteiten gepland.<br />

Intensiveren contacten Duitsland: afwijking € 51.484<br />

Een deel van de activiteiten is gefinancierd door Interreg A. Het is niet gezegd dat ook in de toekomst de<br />

financiering door Interreg A zal plaatsvinden.<br />

Bijdrage BANN: afwijking € 4.012<br />

Het BANN-krediet is een reservering voor bijdragen in wachtgelden. Er hebben zich tot nu toe geen<br />

wachtgeldverplichtingen voorgedaan.<br />

42


Productgroepnummer en -naam : 1602 Voorzieningen personeel<br />

Programma : Bedrijfsvoering<br />

Portefeuillehouder : Moorlag<br />

Productverantwoordelijke : Corporaal<br />

Productgroepomschrijving<br />

Uitvoeren van voorzieningen ten behoeve van het huidige en voormalige personeel.<br />

Overige voornaamste activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

financiële bijdrage personeelsvereniging;<br />

reünie oud-werknemers;<br />

uitvoering diverse regelingen gewezen<br />

ambtenaren;<br />

behandelde klachten ongewenste<br />

intimiteiten;<br />

fitness-facilitering;<br />

IKAP-facilitering (o.a. fietsprivé, koop en<br />

verkoop verlof).<br />

Gerealiseerd<br />

Er is een bijdrage van € 9.250 gedaan.<br />

De reünie voor oud-medewerkers heeft in april<br />

<strong>2012</strong> plaatsgevonden<br />

Er hebben diverse aanvulling op FPU-uitkeringen<br />

en bovenwettelijke (de provincie is<br />

eigenrisicodrager) WW-lasten plaatsgevonden.<br />

Er zijn 15 klachten binnen gekomen van<br />

medewerkers bij de vertrouwens persoon. Deze<br />

klachten zijn allen in goed overleg afgehandeld.<br />

121 medewerkers maken gebruik van de<br />

faciliteiten voor fitness. De eigen bijdrage is € 15<br />

per persoon per maand.<br />

De organisatie heeft op basis van de rechtspositie<br />

IKAP (cafetaria-model) ook in <strong>2012</strong> gefaciliteerd.<br />

43


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

116.564 44.532 44.364<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

44<br />

74.180 99.000 369.810<br />

19.200 19.200<br />

-2.200.000<br />

-2.106.620 99.000 389.010<br />

-1.990.056 143.532 433.374<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen<br />

- overige baten (bijdragen derden) 29.341 18.524 185.620<br />

- bijdragen uit voorzieningen 135.515 982.267 982.267<br />

Totaal baten 164.856 1.000.791 1.167.887<br />

Saldo lasten en baten -2.154.912 -857.259 -734.513<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

160200 Apparaatskosten 44.532 44.532 44.364<br />

160201 Huidig personeel:<br />

- personeelsvereniging 10.522 10.522 9.250<br />

- integriteit 70 70 1.080<br />

- bedrijfsfitness 81.469 18.524 62.945 53.500<br />

- afwikkeling IZR 132.120<br />

- Verstrekte Lening 1.222 1.222 1.220<br />

- voorziening frictiekst. bezuinigingen 11/15 982.267 -982.267 -982.267<br />

totaal huidig personeel 93.283 1.000.791 -907.508 -785.097<br />

160202 Inactief personeel:<br />

- gepensioneerdendag 4.315 4.315 6.220<br />

- personeelsfonds 1.401 1.401<br />

- voorziening WAO<br />

totaal inactief personeel 5.717 5.717 6.220<br />

totaal voorzieningen personeel 143.532 1.000.791 -857.259 -734.513


Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Personeelsvereniging: afwijking -/- € 1.272<br />

De overschrijding van € 1.272 is ontstaan doordat naast de jaarlijkse bijdrage aan de<br />

personeelsvereniging ook de cateringkosten van de georganiseerde activiteiten uit dit budget betaald<br />

zijn.<br />

Integriteit: afwijking € 1.010<br />

De kosten voor de commissie vertrouwenspersonen (integriteit) worden betaald uit het arbobudget, er is<br />

van dit budget daarom vrijwel geen gebruik gemaakt.<br />

Bedrijfsfitness: afwijking -/- € 9.445<br />

De overschrijding op de uitgaven van € 4.869 is ontstaan door een stijging van de kosten per persoon<br />

met ingang van het tweede kwartaal.<br />

De onderschrijding op de inkomsten van € 4.576 is ontstaan door een afname van het aantal deelnemers<br />

in de loop van het jaar.<br />

Afwikkeling IZR: afwijking € 132.120<br />

Bij de afronding vereffening vermogen IZR is in de respectievelijke colleges van Gedeputeerde Staten<br />

afgesproken dat in het Georganiseerd Overleg (GO) van de provincie wordt gekeken aan welke projecten<br />

of specifieke doelen een deel van het restantvermogen IZR kan worden besteed.<br />

Het totaal resterend IZR-vermogen bedraagt € 1.710.000. Het aandeel van de provincie <strong>Groningen</strong><br />

daarin bedraagt € 132.120. De beschikbare middelen dienen ten gunste van de medewerkers te worden<br />

besteed.<br />

Momenteel of op korte termijn wordt, onder andere in het Georganiseerd Overleg, gesproken over de<br />

besteding van de middelen vereffening vermogen IZR. De besteding van de beschikbare middelen heeft<br />

derhalve niet meer in <strong>2012</strong> kunnen plaatsvinden.<br />

Deze middelen ad € 132.120 worden naar 2013 overgeboekt.<br />

Gepensioneerdendag: afwijking € 1.905<br />

De onderschrijding op dit krediet heeft te maken met de deelname van geringer aantal gepensioneerden<br />

aan deze dag dan waarop was gerekend.<br />

45


Productgroepnummer en -naam : 1603 Communicatie<br />

Programma : Bestuur<br />

Portefeuillehouder : Van den Berg<br />

Productverantwoordelijke : Boerma<br />

Productgroepomschrijving<br />

Bestuurlijke en communicatieve advisering van het college van Gedeputeerde Staten in zijn externe<br />

contacten, het toelichten van en creëren van draagvlak voor het beleid en het onderhouden van de<br />

dialoog met de doelgroepen. Het informeren van bestuurlijk en ambtelijk betrokkenen binnen de provincie<br />

door het adviseren van de organisatie omtrent de keuze van boodschap, vorm en kanaal, het uitbrengen<br />

van periodieken en het organiseren van (interne) evenementen.<br />

Via de externe communicatie wordt een systematische bijdrage geleverd aan een duidelijk beeld van de<br />

taken van de provincie en het provinciaal beleid; verstrekken van informatie. Versterken van de<br />

betrokkenheid van belanghebbenden om draagvlak voor het provinciaal beleid te creëren.<br />

Opbouwen en onderhouden van goede contacten met de media en overige intermediairs.<br />

Het accent bij de communicatie met burger en intermediairs komt in het kader van interactief beleid<br />

steeds meer te liggen op tweezijdige communicatie, dus ook de communicatie naar de provincie toe.<br />

Bij de interne communicatie zal steeds het accent liggen op het gebied van informatie aan de<br />

medewerkers over wat hun collega's doen om zo het 'wij-gevoel' en daarmee de motivatie van de<br />

medewerkers te versterken.<br />

Voornaamste activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Beleidscommunicatie:<br />

publiekscampagne …ook de provincie;<br />

bestuurlijke en communicatieve advisering<br />

GS;<br />

project Factor C.<br />

46<br />

Gerealiseerd<br />

Beleidscommunicatie:<br />

In <strong>2012</strong> hebben we de notitie Focus en Zichtbaar<br />

verder uitgewerk.. Er is gekozen om de<br />

communicatie te concentreren op drie thema’s<br />

Werk, Energie en Leefbaarheid. Deze thema’s<br />

hebben we communicatief verder uitgewerkt. Met<br />

deze keuze verlaten we de campagne '…ook de<br />

provincie’. De pay-off die we voortaan gaan<br />

gebruiken is: '<strong>Provincie</strong> <strong>Groningen</strong>: werk, energie<br />

en leefbaarheid'. Onze communicatiemiddelen<br />

hebben we hier al deels op aangepast zoals de<br />

GS-besluitenlijst.<br />

Op diverse dossiers is advies gegeven, onder<br />

meer vergunning RWE, Regiotram, windenergie.<br />

Wekelijks wordt er een nieuwsmonitor van<br />

publicaties in de media gemaakt om te monitoren<br />

hoe we in het nieuws komen.<br />

Factor C is gericht op het communicatie bewuster<br />

maken van de organisatie. In dit kader zijn we dit<br />

jaar gestart met het organiseren van communicatie<br />

cafés. In deze cafés wordt op een actieve<br />

wijze met collega’s communicatie-vraagstukken<br />

en werkmethoden behandeld. Onder meer is er<br />

een workshop georganiseerd over wie is je<br />

doelgroep en werkvormen voor bijeenkomsten.


Publiekscommunicatie:<br />

provinciale informatiepagina;<br />

website.<br />

Middeleninzet<br />

Publiekscommunicatie:<br />

We hebben elf provinciale pagina’s gepubliceerd<br />

in de huis-aan-huiskranten van NCD media en<br />

Wegener media. Uit de provinciale monitor is<br />

gebleken dat de waardering voor de leesbaarheid<br />

van de pagina sterk is toegenomen, 84% van de<br />

inwoners waardeert de leesbaarheid met goed of<br />

zeer goed.<br />

We hebben een nieuw intranet gerealiseerd, we<br />

maken meer gebruik van sociale media en zijn<br />

actiever gaan twitteren. Dit heeft ons de eretitel<br />

van de beste twitterende provincie opgeleverd.<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

2.440.475 2.566.993 2.277.381<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

571.711 481.827 530.198<br />

571.711 481.827 530.198<br />

3.012.186 3.048.820 2.807.579<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen 900 1.270<br />

- rijksbijdragen<br />

- overige baten (bijdragen derden)<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten 900 1.270<br />

Saldo lasten en baten 3.011.285 3.048.820 2.806.309<br />

47


Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

160300 Apparaatskosten 2.566.993 2.566.993 2.277.381<br />

160302 Beleidsvoorlichting:<br />

- beleidsvoorlichting 248.976 248.976 275.298<br />

- monitoring 11.825 11.825 22.900<br />

48<br />

totaal beleidsvoorlichting 260.801 260.801 298.198<br />

160304 Publieksvoorlichting:<br />

- verkoop drukwerken -1.270<br />

- Voorgaande jaren Publieksvoorlichting -1.927 -1.927<br />

- provinciale infopagina Nieuws-TV 222.953 222.953 232.000<br />

totaal publieksvoorlichting 221.026 221.026 230.730<br />

totaal communicatie 3.048.820 3.048.820 2.806.309<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Beleidsvoorlichting: afwijking € 26.322<br />

De onderschrijding op dit budget heeft te maken met de sobere en doelmatige lijn die we aanhouden bij<br />

de uitvoering van ons communicatiebeleid. In <strong>2012</strong> waren er geen bijzondere evenementen of projecten<br />

waar we extra communicatiebudget op hebben ingezet. In 2013 zal dit wel het geval zijn met o.m. de<br />

regiotour GS en het bezoek van het koninklijk paar.<br />

Monitoring: afwijking € 11.075<br />

Doordat er een scherpere prijscalculatie is gemaakt, heeft dit een voordeel opgeleverd.<br />

Voorgaande jaren Publiekvoorlichting; afwijking € 1.927<br />

Dit betreft vrijval van een nog te betalen post uit 2011 van de NDC.<br />

Verkoop drukwerken: afwijking -/- € 1.270<br />

Bij de voordracht nummer 25/2011 is besloten de provinciale publicatie gratis aan te bieden.<br />

Dit is in de begroting aangepast.


Productgroepnummer en -naam : 1604 Promotie en relatiemanagement<br />

Programma : Bestuur<br />

Portefeuillehouder : Van den Berg, De Vey Mestdagh<br />

Productverantwoordelijke : Boerma, Hermse<br />

Productgroepomschrijving<br />

Via relatiemanagement investeren wij in het opbouwen en onderhouden van goede contacten met<br />

personen, instanties en organisaties van wie de provincie (mede) afhankelijk is bij het realiseren van haar<br />

doelstellingen. De mensen die voor ons van belang zijn laten we op een zinvolle en aangename manier<br />

kennismaken met <strong>Groningen</strong>. Een kennismaking met ons gebied, maar ook met het provinciaal bestuur.<br />

Via diverse kanalen profileren we onze organisatie nadrukkelijk als een provincie die zich inzet voor<br />

energie, werk en leefbaarheid. Onze campagnes zijn er op gericht om <strong>Groningen</strong> bij een breed publiek<br />

zichtbaar te maken.<br />

Onder de vlag van 'Er gaat niets boven <strong>Groningen</strong>' voeren wij met de gemeente <strong>Groningen</strong>, Marketing<br />

<strong>Groningen</strong>, Kamer van Koophandel, Groninger Museum en diverse bedrijven en organisaties jaarlijks<br />

gezamenlijk campagne om <strong>Groningen</strong> in de rest van Nederland te promoten. Deze zgn. ‘Ambassadeurs<br />

van <strong>Groningen</strong>’ sponseren de activiteiten van <strong>Groningen</strong> Promotie. <strong>Groningen</strong> Promotie zet in op de<br />

gemeenschappelijke promotie van <strong>Groningen</strong> als vestigingsplaats voor bedrijven en als zakenpartner,<br />

door een positief beeld te laten zien over <strong>Groningen</strong>.<br />

In de profilering spelen ook evenementen een rol, omdat deze bijdragen aan het<br />

'corporate image' van <strong>Groningen</strong> in Nederland. Met het evenementenbudget willen we grote en<br />

middelgrote evenementen ondersteunen die door hun promotionele en inhoudelijke waarde bijdragen<br />

aan een positief imago van <strong>Groningen</strong> en aan bestedingen in <strong>Groningen</strong>. Evenementen zijn van belang<br />

voor de leefbaarheid en de ontwikkeling van onze provincie. Door evenementen en manifestaties te<br />

ondersteunen, kunnen we het beeld van <strong>Groningen</strong> als een enerverende en bedrijvige provincie<br />

versterken.<br />

Voornaamste activiteiten<br />

Resultaten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Relatiemanagement:<br />

aanschaf van relatiegeschenken;<br />

uitnodigen relaties bij evenementen;<br />

uitnodigen relaties op de Voorwaarts<br />

Voorwaarts;<br />

nieuwjaarsreceptie.<br />

Gerealiseerd<br />

Relatiemanagement:<br />

Er zijn dit jaar verschillende artikelen voor<br />

verschillende doelgroepen aangeschaft, zoals<br />

diverse boeken, fotoboeken en toeristische<br />

boeken, handdoeken, usb-sticks en paraplu’s.<br />

Tijdens Noorderzon hebben zo’n 80 politieke<br />

relaties (inclusief het eigen college) het voor hen<br />

georganiseerde diner en een voorstelling bezocht.<br />

Er werden diverse relaties mee genomen naar de<br />

thuiswedstrijden van FC <strong>Groningen</strong> en de<br />

GasTerraFlames.<br />

De deelnemers aan de Charity Run van de 4Mijl<br />

werden voorafgaand op het provinciehuis<br />

ontvangen.<br />

Verschillende groepen relaties waren aanwezig<br />

tijdens de vaardagen op het door ons<br />

gesponsorde schip de Voorwaarts Voorwaarts.<br />

Zo'n 350 relaties hebben de nieuwjaarsontvangst<br />

bezocht.<br />

49


<strong>Groningen</strong> Promotie:<br />

voortzetting campagne Er gaat niets boven<br />

<strong>Groningen</strong>;<br />

organiseren netwerkbijeenkomsten<br />

Ambassadeurs van <strong>Groningen</strong>.<br />

Evenementen:<br />

ondersteunen van evenementen op het<br />

gebied van cultuur, sport en toerisme die<br />

door hun promotionele en inhoudelijke<br />

waarde positief van invloed zijn op de<br />

beeldvorming - zowel van inwoners als<br />

daarbuiten - van de provincie.<br />

50<br />

<strong>Groningen</strong> Promotie:<br />

In mei is een gratis toeristische bijlage over de<br />

fietsknooppuntenroutes, gecombineerd met de<br />

Tuin & Kunst Tiendaagse, bij de huis aan huis<br />

bladen verspreid.<br />

Er is een Facebookpagina gemaakt die als zender<br />

gebruikt wordt als activatiemiddel bij activiteiten<br />

zodat mensen daar het merk ‘Er gaat niets boven<br />

<strong>Groningen</strong>’ verder brengen. In een 'insert' met<br />

sticker bij het Dagblad van het Noorden werden<br />

mensen oproepen om ergens een ‘G’ sticker op te<br />

plakken, dit te fotograferen en op de<br />

Facebookpagina te zetten. Het viel iedereen op<br />

dat er ineens weer veel auto’s en fietsen<br />

rondreden met de G-sticker er op.<br />

Begin <strong>2012</strong> is, in samenwerking met het<br />

Congresburo en Marketing <strong>Groningen</strong>, een gratis<br />

informatieboekje over stad en provincie<br />

verschenen: '<strong>Groningen</strong>,' (oplage van 25.000).<br />

een jaarlijkse bijdrage aan de toeristische<br />

campagne van Marketing <strong>Groningen</strong> in opdracht<br />

van de provincie die loopt van 2009-<strong>2012</strong>;<br />

We hebben bijdragen aan diverse initiatieven van<br />

derden geleverd.<br />

De economiecampagne (met maandelijkse<br />

nieuwsbrief) is vervolgd en de website is in een<br />

nieuw jasje gestoken;<br />

Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van<br />

een toeristische promotiefilm over stad en<br />

provincie (planning verschijning: voorjaar 2013).<br />

Er zijn 2 netwerkbijeenkomsten georganiseerd<br />

voor de Ambassadeurs van <strong>Groningen</strong>.<br />

Evenementen:<br />

In <strong>2012</strong> hebben 25 evenementen een subsidie<br />

ontvangen uit het Budget Evenementen, waarvan<br />

13 evenementen op het gebied van cultuur,<br />

7 sportevenementen en 5 andere evenementen<br />

(toerisme/wetenschap of een combinatie van<br />

categorieën). Deze evenementen vonden zowel in<br />

de stad als verspreid over de hele provincie<br />

<strong>Groningen</strong> plaats en hebben in totaal 434.388<br />

bezoekers getrokken en veel media-aandacht<br />

bereikt.


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

146.550 266.567 260.586<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen<br />

- overige baten (bijdragen derden)<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten<br />

811.859 766.785 1.139.775<br />

811.859 766.785 1.139.775<br />

958.410 1.033.352 1.400.361<br />

Saldo lasten en baten 958.410 1.033.352 1.400.361<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

160400 Apparaatskosten 266.567 266.567 260.586<br />

160403 Grote en middenevenementen:<br />

- Middenevenementen Incidenteel<br />

- evenementen 340.224 340.224 718.975<br />

- St. Atletiekevenementen 40.000 40.000 40.000<br />

- St. Eurovoetbal 17.500 17.500 17.500<br />

- Nelli Cooman Games 17.500 17.500 17.500<br />

- Tocht om de Noord 25.000 25.000 25.000<br />

- Zomer Jazz Fietstoer 12.500 12.500 12.500<br />

- Winterwelwaart 15.000 15.000 15.000<br />

totaal grote en middenevenementen 467.724 467.724 846.475<br />

160404 Relatiemanagement:<br />

- relatiemanagement 210.462 210.462 204.700<br />

totaal relatiemanagement 210.462 210.462 204.700<br />

160405 <strong>Groningen</strong> promotie:<br />

- bijdrage GPO 88.600 88.600 88.600<br />

totaal <strong>Groningen</strong> promotie 88.600 88.600 88.600<br />

totaal promotie en relatiemanagement 1.033.352 1.033.352 1.400.361<br />

51


Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Relatiemanagement:<br />

Geen vermeldenswaardige verschillen.<br />

52


Productgroepnummer en -naam : 1701 Diensten voor derden<br />

Programma : Bedrijfsvoering<br />

Portefeuillehouder : Moorlag<br />

Productverantwoordelijke : Diversen<br />

Productgroepomschrijving<br />

Diensten verleend aan derden worden binnen dit product verantwoord, evenals de ontvangsten hiervoor.<br />

Het kan hierbij gaan om ureninzet van provinciaal personeel dan wel levering van interne producten.<br />

Dienstverlening aan derden vergroot de flexibiliteit van de eigen werknemers en heeft een gunstig effect<br />

op het beeld van de provincie.<br />

Voornaamste activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

voor het SNN het verzorgen van de<br />

financiële administratie en het opstellen van<br />

begroting en rekening;<br />

het beschikbaar stellen van personeel voor<br />

advisering en voorbereiding van de<br />

besluitvorming door de Commissie<br />

Bodemdaling;<br />

ter ondersteuning van de Regio <strong>Groningen</strong>-<br />

Assen het inzetten van een secretaris en<br />

overige ondersteuning.<br />

Gerealiseerd<br />

Voor het SNN is de financiële administratie<br />

verzorgd en is een bijdrage geleverd aan het<br />

opstellen van de jaarrekening.<br />

Voor advisering en voorbereiding van de<br />

besluitvorming door de Commissie Bodemdaling<br />

is personeel beschikbaar gesteld.<br />

Ter ondersteuning van de Regio <strong>Groningen</strong>-Assen<br />

zijn diverse mensen ingezet.<br />

Inzet personeel als EU-lobbyist.<br />

Beschikbaarstelling personeel voor de inzet ten<br />

behoeve van onder andere de Regiotram, Eems<br />

Dollard Regio, SNN en overige werken voor<br />

derden.<br />

53


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

2.420.085 1.018.294 351.011<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

54<br />

152.237 1.638.365 1.777.352<br />

152.237 1.638.365 1.777.352<br />

2.572.322 2.656.659 2.128.363<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen 1.296<br />

- overige baten (bijdragen derden) 2.622.215 2.564.616 2.090.098<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

- overige administratieve boekingen<br />

Totaal baten 2.623.511 2.564.616 2.090.098<br />

Saldo lasten en baten -51.189 92.043 38.265


Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

170100 Apparaatskosten 1.018.294 1.018.294 351.011<br />

170101 Diensten voor SNN:<br />

- apparaatskosten 73.076 73.076 70.257<br />

- vergoeding 156.626 -156.626 -156.193<br />

totaal diensten voor SNN 73.076 156.626 -83.551 -85.936<br />

170102 Diensten voor Commissie Bodemdaling:<br />

- apparaatskosten 209.293 209.293 223.994<br />

- directe kosten 216.781 216.781 232.008<br />

- vergoeding 371.260 -371.260 -270.500<br />

totaal diensten Comm. Bodemdaling 426.074 371.260 54.814 185.502<br />

170104 Diensten voor Regiovisie:<br />

- apparaatskosten 689.310 689.310 777.700<br />

- vergoeding 676.811 -676.811 -777.591<br />

totaal diensten voor Regiovisie 689.310 676.811 12.499 109<br />

170105 Diensten voor de EDR:<br />

- apparaatskosten 66.116 66.116 65.540<br />

- vergoeding 67.145 -67.145 -64.975<br />

totaal diensten voor de EDR 66.116 67.145 -1.028 565<br />

170106 EU-Lobbyist:<br />

- apparaatskosten 168.285 168.285 199.989<br />

- vergoeding 87.401 -87.401 -89.470<br />

totaal EU-Lobbyist 168.285 87.401 80.884 110.519<br />

170107 Diensten P.B. Cultuurfonds<br />

- apparaatskosten 135.808 135.808 92.957<br />

- vergoeding 11.819 -11.819 -12.300<br />

totaal diensten P.B. Cultuurfonds 135.808 11.819 123.989 80.657<br />

170108 Diensten Regiotram:<br />

- apparaatskosten 79.445 79.445 114.907<br />

- vergoeding 103.026 -103.026 -114.907<br />

totaal diensten Regiotram 79.445 103.026 -23.581<br />

170199 Overige diensten voor derden:<br />

- directe kosten 250 250<br />

- vergoeding 1.090.528 -1.090.528 -604.162<br />

totaal overige diensten voor derden 250 1.090.528 -1.090.278 -604.162<br />

totaal diensten voor derden 2.656.659 2.564.616 92.043 38.265<br />

55


Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Diensten voor Commissie Bodemdaling: afwijking € 130.688<br />

De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door onderbezetting van 0,7 fte, zowel in de begroting als in<br />

de realisatie.<br />

Diensten Regiovisie: afwijking -/- € 12.390<br />

De afwijking van de kosten bestaat uit directe kosten die begrotingstechnisch niet zijn aangepast.<br />

Het verschil in baten bestaat uit meer- en minderopbrengsten van doorberekende salariskosten.<br />

EU-lobbyist: afwijking € 29.635<br />

Het verschil bestaat voornamelijk uit toelagen en reiskosten en onderbezetting van 0,15 fte, die niet in de<br />

normatieve begroting zijn opgenomen.<br />

Diensten PBC-fonds: afwijking -/- € 43.332<br />

Door samenvoeging van de afdelingen naar BJC is er met de versleuteling begrotingstechnisch een deel<br />

van de algemene apparaatskosten aan de apparaatskosten toegerekend.<br />

Diensten Regiotram: afwijking € 23.581<br />

Er is minder gedeclareerd ivm met het opheffen van de Regiotram. Dit is in de begroting niet verwerkt.<br />

Tevens zijn de kosten van de administratieve ondersteuning van <strong>2012</strong> niet in de begroting opgenomen.<br />

Overige Diensten voor derden: afwijking € 486.116<br />

Door detacheringen is er een meeropbrengst ontstaan van € 165.032.<br />

Met betrekking tot diensten van derden ontstaat een voordeel van € 321.084. Dit betreft voornamelijk<br />

inzet personeel voor diverse bruggen in de provincie <strong>Groningen</strong> en Drenthe.<br />

56


Productgroepnummer en -naam : 1702 Verhuur gebouwen<br />

Programma : Bedrijfsvoering<br />

Portefeuillehouder : De Vey Mestdagh<br />

Productverantwoordelijke : Tetteroo<br />

Productgroepomschrijving<br />

Verhuur van vrijgekomen delen van het provinciehuis, zodat geen langdurige leegstand van<br />

(kantoor)ruimte plaatsvindt.<br />

Voornaamste activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Verhuur van kantoorruimte in het<br />

provinciehuis.<br />

Middeleninzet<br />

Gerealiseerd<br />

In <strong>2012</strong> is 370 m² verhuurd aan Construction<br />

Fitness. Per 1 januari 2011 heeft VSB de huur van<br />

56 m² opgezegd. Hiervoor is nog geen nieuwe<br />

huurder gevonden.<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

138.286 262.168 251.662<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

138.286 262.168 251.662<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen<br />

- overige baten (bijdragen derden) 40.799 65.424 55.800<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten 40.799 65.424 55.800<br />

Saldo lasten en baten 97.487 196.744 195.862<br />

57


Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

170200 Apparaatskosten 262.168 262.168 251.662<br />

170201 Verhuur van gebouwen:<br />

- huuropbrengst 50.917 -50.917 -45.800<br />

- Bijdrage watersch. V. MURA-panden. 14.507 -14.507 -10.000<br />

58<br />

totaal verhuur van gebouwen 65.424 -65.424 -55.800<br />

totaal verhuur van gebouwen 262.168 65.424 196.744 195.862<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Huuropbrengst: afwijking € 5.117<br />

Er is een nieuw huurcontract gemaakt daardoor zijn de ontvangsten hoger dan begroot.<br />

Bijdrage waterschap voormalige MURA-panden: afwijking € 4.507<br />

Het verschil bestaat voornamelijk uit een eenmalige extra huuropbrengst.


Productgroepnummer en -naam : 1799 Diverse lasten en baten<br />

Programma : Bedrijfsvoering<br />

Portefeuillehouder : Moorlag<br />

Productverantwoordelijke : Hassert<br />

Productgroepomschrijving<br />

Hier worden de betalingsverschillen en afwikkelingsverschillen voor zover niet toe te rekenen aan<br />

productgroep verantwoord<br />

Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

- apparaatskosten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

-243.402 -128.267<br />

-243.402 -128.267<br />

-243.402 -128.267<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen<br />

- overige baten (bijdragen derden) 4.285 -64.086<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

- afwikkeling baten voorgaande jaren<br />

Totaal baten 4.285 -64.086<br />

Saldo lasten en baten -247.687 -64.181<br />

59


Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

179901 Betalingsverschillen:<br />

- kasverschillen<br />

- afrondingsverschillen 0 46 -46<br />

60<br />

totaal betalingsverschillen 0 46 -46<br />

179999 Afwikkeling voorgaande jaren:<br />

- afwikkeling voorgaande jaren -128.267 -64.132 -64.135<br />

totaal afwikkeling voorgaande jaren -128.267 -64.132 -64.135<br />

totaal diverse lasten en baten -128.267 -64.086 -64.181<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Afwikkeling voorgaande jaren: afwijking € 64.135<br />

Als gevolg van de afwikkeling van verplichtingen en subsidies uit voorgaande jaren en de aanpassing<br />

van de voorziening dubieuze debiteuren heeft geleid tot een voordeel van € 64.135.


2. Openbare orde en veiligheid<br />

No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen<br />

2001 Openbare orde en veiligheid 1.332.294 1.332.294 2.000.497<br />

Totaal functie 2.0 1.332.294 1.332.294 2.000.497<br />

Totaal hoofdfunctie 2 1.332.294 1.332.294 2.000.497<br />

61


Productgroepnummer en -naam : 2001 Openbare Orde en Veiligheid<br />

Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Van den Berg<br />

Productverantwoordelijke : Boerma, Van Dam (Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid)<br />

Productgroepomschrijving<br />

De commissaris van de Koningin heeft - als rijksheer - een aantal zelfstandige bevoegdheden en taken<br />

evenals het college van Gedeputeerde Staten. Aan het college en de commissaris van de Koningin wordt<br />

ondersteuning gegeven bij de uitvoering van deze taken.<br />

Deze zijn:<br />

uitvoering van wettelijke taken (toezicht veiligheidsregio, geven van aanwijzingen);<br />

in stand houden risicokaart.<br />

Extern veiligheidsbeleid:<br />

Externe veiligheid is een specialisme binnen de ruimtelijke ordening en de milieu-uitvoering. Het richt<br />

zich op risico van bulkhoeveelheden gevaarlijke stoffen.<br />

Wij zijn penvoerder en regisseur van het uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2011-2014. Het<br />

programma versterkt de uitvoering en de handhaving van externe veiligheid door de Groningse<br />

gemeenten, de regionale brandweer en de provincie. Het Rijk heeft in de afgelopen jaren de wet- en<br />

regelgeving voor externe veiligheid aangepast en uitgebreid. Hierdoor zijn bij de provincies en de<br />

gemeenten verscheidene RO- en milieubesluiten niet meer actueel. In het kader van het programma<br />

wordt geadviseerd over externe veiligheid en geassisteerd bij het actualiseren van de paragrafen externe<br />

veiligheid van RO- en milieubesluiten.<br />

Het programma ondersteunt daartoe de gevormde samenwerkingsverbanden: het steunpunt externe<br />

veiligheid <strong>Groningen</strong> en het Samenwerkingsverband BRZO Noord-Nederland. Het programma zal<br />

worden bekostigd met rijksgelden.<br />

Voornaamste activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

uitvoeren Uitvoeringsprogramma Externe<br />

Veiligheid 2011-2014<br />

Gerealiseerd<br />

De medewerkers van het steunpunt externe<br />

veiligheid hebben de 23 gemeenten en de<br />

provinciale organisatie geadviseerd over externe<br />

veiligheid. Zij hebben 51 milieuvergunninggerelateerde<br />

en 221 ruimtelijke ordening-<br />

gerelateerde adviezen verstrekt. Daarnaast<br />

hebben zij de inhoud van gegevensbestanden van<br />

het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen<br />

beoordeeld en de onvolkomenheden daarin<br />

bijgewerkt. Ook medewerkers van de regionale<br />

brandweer <strong>Groningen</strong> voeren programmawerkzaamheden<br />

uit. Zij hebben de gemeenten en<br />

de provincie geadviseerd over het groepsrisico.<br />

Er zijn 110 adviezen verstrekt. Volgens het<br />

jaarplan zouden de programmamedewerkers<br />

vormgeven aan de samenwerking met de<br />

Regionale Uitvoeringsdienst <strong>Groningen</strong>. Hieraan<br />

is geen invulling gegeven, omdat de RUD nog niet<br />

is gevormd. De betreffende programmawerkzaamheden<br />

zijn doorgeschoven naar 2013.<br />

63


completeren en beheren van (de<br />

werkruimte van) het PAC (Provinciaal<br />

Actiecentrum)<br />

(financieel) participeren in het Regionaal<br />

Platform Criminaliteitsbeheersing<br />

<strong>Groningen</strong>;<br />

participeren in het Regionaal Informatie- en<br />

Expertise Centrum (RIEC);<br />

deelnemen aan de gecoördineerde feitelijke<br />

calamiteitenbestrijding, zoals voorzien in<br />

diverse plannen;<br />

deelnemen aan multidisciplinaire<br />

oefeningen - voor zover de provincie daarin<br />

betrokkenheid heeft;<br />

uitvoeren van het beleid op het gebied van<br />

OOV en Rampenbestrijding/<br />

Crisisbeheersing voor zover de provincie<br />

daarin een taak heeft, o.a.:<br />

- volgen van de veiligheidsregio<br />

<strong>Groningen</strong> in de uitwerking en<br />

uitvoering van haar beleid en taken;<br />

- bijwonen vergaderingen van het<br />

veiligheidsbestuur;<br />

- volgen rapportages van de Inspectie<br />

Openbare Orde en Veiligheid;<br />

- rapporteren over de bevindingen aan de<br />

minister van Veiligheid en Justitie.<br />

64<br />

De administratieve en technische middelen van<br />

het PAC worden 2x per jaar gecheckt en zo nodig<br />

aangevuld en gerepareerd. Ten aanzien van de<br />

vernieuwde telefonie heeft een uitgebreide test<br />

plaatsgevonden.<br />

Naast de (afbouwende) structurele financiële<br />

bijdrage aan het RPC heeft de provincie met een<br />

subsidie van € 10.000 bijgedragen aan het project<br />

Smartphone - beeldbank waarin ongewenste c.q.<br />

onveilige situaties door een app op de mobiele<br />

telefoon konden worden vastgelegd en<br />

opgeslagen in een beeldbank. Het project wordt<br />

nu met het bedrijfsleven doorontwikkeld.<br />

De commissaris van de Koningin is lid van de<br />

stuurgroep van het RIEC. Het RIEC ondersteunt<br />

de provincie o.a. bij de afhandeling van BIBOB-<br />

zaken.<br />

Begin januari werd deelgenomen aan het<br />

Regionaal Operationeel Team (ROT) in verband<br />

met de hoogwatersituatie in <strong>Groningen</strong>.<br />

Door provinciale medewerkers werd deelgenomen<br />

werd aan de Basismodule Crisismanagement en<br />

aan opleiding/oefening scenario denken en<br />

formuleren bestuurlijke dilemma's.<br />

Ten behoeve van de bestuurlijk toezicht wat de<br />

CdK namens de minister op de veiligheids- en<br />

gezondheidsregio uitoefent, wordt de regio<br />

gevolgd met betrekking tot haar beleid en taken,<br />

en worden de vergaderingen van het<br />

veiligheidsbestuur bijgewoond. De rapportages<br />

van de IOOV, thans geheten de Inspectie<br />

Veiligheid en Justitie worden gevolgd. Op gezette<br />

tijden brengt de CdK aan de minister verslag uit<br />

van zijn gehouden bestuurlijk toezicht.


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

883.365 801.038 1.351.792<br />

directe k osten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen<br />

- overige baten (bijdragen derden)<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten<br />

528.424 531.256 648.705<br />

528.424 531.256 648.705<br />

1.411.789 1.332.294 2.000.497<br />

Saldo lasten en baten 1.411.789 1.332.294 2.000.497<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

200100 Apparaatskosten 801.038 801.038 1.351.792<br />

200102 Openbare orde en veiligheid:<br />

- diverse kosten. 47.175 47.175 54.430<br />

- provinciaal veiligheidsbeleid 21.180<br />

- afwikkeling voorgaande jaren -11.000 -11.000<br />

totaal openbare orde en veiligheid 36.175 36.175 75.610<br />

200103 Integraal veiligheidsbeleid:<br />

- uitv. programma extern veiligheidsbeleid 495.081 495.081 573.095<br />

totaal integraal veiligheidsbeleid 495.081 495.081 573.095<br />

totaal openbare orde en veiligheid 1.332.294 1.332.294 2.000.497<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Voorgaande jaren OOV: afwijking € 11.000<br />

Dit betreft de vrijval van niet aangewende nog te betalen posten uit voorgaande jaren.<br />

Diverse kosten OOV: afwijking € 7.255<br />

In <strong>2012</strong> zijn er geen opleidingskosten gemaakt voor de medewerkers van het PAC. Deelname aan<br />

opleidingen, trainingen en oefeningen t.b.v. crisisbeheersing is – vanwege het ontbreken van een<br />

65


provinciale component – marginaal geweest. Er zijn buiten de aanvraag Smartphone – beeldbank voor<br />

het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing geen subsidieaanvragen geweest.<br />

Provinciale Veiligheidsbeleid; afwijking € 21.180<br />

Er is een voorstel tot overboeking van € 20.000. Dit in verband met project Profilering en presentatie<br />

panden centrum Winschoten (zaaknummer 433589).<br />

Uitvoering programma extern veiligheidsbeleid: afwijking € 78.014<br />

De overschrijding is het gevolg van de overschrijving uit 2011 van € 77.000 naar <strong>2012</strong>.<br />

In 2011 is die onderbesteding bewust ontstaan. Er is € 42.000 niet besteed teneinde de<br />

personeelskosten in 2014 aan te kunnen passen aan de inflatie. Verder is ruim € 30.000 niet besteed<br />

door het programmamanagement, omdat het project over werkprocessen externe veiligheid niet<br />

uitgevoerd. Dit project is uitgesteld, omdat de start van de Regionale Uitvoeringsdienst is uitgesteld. Het<br />

project zal in 2013 worden gestart en de gereserveerde middelen, enkele tienduizenden euro’s zullen<br />

daarvoor worden aangewend.<br />

66


3. Verkeer en vervoer<br />

No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

3.0 Verkeer en vervoer, algemeen<br />

3001 Mobiliteitsbeleid 52.602.368 4.813.808 47.788.561 10.706.405<br />

Totaal functie 3.0 52.602.368 4.813.808 47.788.561 10.706.405<br />

3.1 Landwegen<br />

3101 (Re)constructie wegen en fietspaden 17.486.962 10.278.210 7.208.753 4.634.029<br />

3102 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden 18.897.058 1.417.073 17.479.984 15.020.812<br />

3103 Verkeersveiligheid 1.133.896 1.133.896 3.100.950<br />

Totaal functie 3.1 37.517.916 11.695.283 25.822.633 22.755.791<br />

3.3 Waterwegen<br />

3301 (Re)constructie waterwegen 4.815.920 4.815.920 3.201.975<br />

3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen 8.939.150 7.590.269 1.348.880 1.144.395<br />

3303 Onderhoud en beheer overige vaarwegen 9.064.366 1.115.169 7.949.197 9.531.517<br />

3304 Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog 320.699 116.349 204.350 325.823<br />

Totaal functie 3.3 23.140.134 8.821.787 14.318.347 14.203.710<br />

3.4 Vervoer<br />

3401 Luchtvaartvervoer 384.756 384.756 431.879<br />

3402 Collectief personenvervoer 63.046.969 52.669.404 10.377.565 11.659.345<br />

Totaal functie 3.4 63.431.724 52.669.404 10.762.320 12.091.224<br />

Totaal hoofdfunctie 3 176.692.142 78.000.282 98.691.860 59.757.130<br />

67


Productgroepnummer en -naam : 3001 Mobiliteitsbeleid<br />

Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Boumans<br />

Productverantwoordelijke : De Visser<br />

Productgroepomschrijving<br />

Bereikbaarheid, mobiliteit en doorstroming zijn sleutelwoorden voor het functioneren van de<br />

verkeersinfrastructuur in onze provincie. Transport via de weg, het water, de lucht en het spoor is voor de<br />

vitaliteit van onze provincie van belang. We willen de kwaliteit van onze infrastructuur, het openbaar<br />

vervoer en de verkeersveiligheid verder verbeteren. Vergroten van de duurzaamheid is daarin een<br />

belangrijke randvoorwaarde. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleren we. Het draagt<br />

bij aan het duurzaam ontlasten van het wegennet, het verbeteren van de verkeersdoorstroming en de<br />

bereikbaarheid van de voorzieningen in de stedelijke centra. Verder is ons streven gericht op het<br />

aanbrengen van meer samenhang in de verschillende verkeersystemen.<br />

Wij kiezen voor samenhang en goede aansluiting van de verschillende systemen voor openbaar vervoer<br />

en het uitbreiden van de (capaciteit van) transferia.<br />

De komende jaren zullen vooral in het teken staan van de voorbereiding en uitvoering van het provinciale<br />

Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) waarin ook de bereikbaarheidsprojecten zoals<br />

die zijn ondergebracht in het convenant van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) zijn<br />

opgenomen.<br />

Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />

Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />

1. Fietsbeleid<br />

Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting -<br />

programma Bereikbaar <strong>Groningen</strong>, thema Mobiliteit en Infrastructuur.<br />

Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn:<br />

Project Zuidelijke Ringweg <strong>Groningen</strong> fase 2 (incl. bereikbaarheidsplan)<br />

Beleid en doelen op termijn<br />

De Zuidelijke Ringweg <strong>Groningen</strong> is het grootste knelpunt in de autobereikbaarheid van <strong>Groningen</strong>. De<br />

1e fase Langman-maatregelen is in 2010 afgerond en geeft tijdelijk verlichting. In het RSP-ZZL en het<br />

projectenboek MIRT van het Rijk, is de 2e fase Zuidelijke Ringweg <strong>Groningen</strong> opgenomen, gebaseerd op<br />

de gelijknamige MIT-Verkenning. In 2009 zijn in een bestuursovereenkomst afspraken vastgelegd over<br />

de realisatie van het bestuurlijk voorkeursalternatief. Het bestuurlijk voorkeursalternatief gaat uit van een<br />

oplossing op het bestaande tracé, bestaande uit een variant met een verdiept liggende tunnelbak met<br />

overkluizingen ('deksels'). Inmiddels is de planuitwerking van dit project gestart die eind 2013 moet<br />

resulteren in een onherroepelijk Tracébesluit. Onderdeel van de planuitwerking is het opstellen van een<br />

bereikbaarheidsplan met maatregelen om stad en regio bereikbaar te houden tijdens de periode van<br />

ombouw tussen 2015 en 2020.<br />

Doel is een goede, veilige en duurzame autobereikbaarheid van de regio <strong>Groningen</strong>, waarbij een goede<br />

ruimtelijke inpassing en leefbaarheid van de omgeving uitgangspunt is.<br />

Doel van het bereikbaarheidsplan is het waarborgen van de bereikbaarheid tijdens de ombouw, waarbij<br />

de verkeershinder tot een acceptabel niveau wordt beperkt.<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

ontwikkelen definitief ontwerp;<br />

Gerealiseerd<br />

In <strong>2012</strong> is het voorlopig ontwerp nog aangepast ten<br />

behoeve van het MER-onderzoek.<br />

PS zijn daarover schriftelijk geïnformeerd (brief<br />

69


ontwikkelen en ter visie leggen Ontwerp<br />

Tracébesluit (OTB)/Milieueffectrapport<br />

(MER) en uitvoeren van de daarvoor<br />

benodigde effectonderzoeken;<br />

uitwerken Minder Hinder-plan<br />

(bereikbaarheidsplan) en uitwerken<br />

daaruit voortvloeiende maatregelen.<br />

Wanneer gereed<br />

Gepland<br />

vastgesteld definitief ontwerp;<br />

vastgestelde OTB/MER;<br />

vastgesteld Minder Hinder-plan.<br />

Middelen<br />

Begroot<br />

Taakstellend budget is € 624 miljoen (prijspeil<br />

2007), waarvan € 200 miljoen uit het MIRT en<br />

€ 424 miljoen uit het RSP-ZZL.<br />

De provincie <strong>Groningen</strong> participeert in het<br />

projectbureau Zuidelijke Ringweg <strong>Groningen</strong><br />

fase 2 dat de beschreven werkzaamheden<br />

uitvoert. Project is opgenomen in het<br />

provinciaal MIT onder nummer 1.<br />

70<br />

<strong>2012</strong>-25.812/26/A.18, VV d.d. 29 juni <strong>2012</strong>). Het<br />

MER-onderzoek is vertraagd als gevolg van de<br />

implementatie van nieuwe geluidwetgeving. PS zijn<br />

daarover schriftelijk geïnformeerd (brief <strong>2012</strong>-<br />

55.002/50/A.12, VV d.d. 11 december <strong>2012</strong>). Als<br />

gevolg daarvan is het vaststellen van het definitief<br />

ontwerp op basis van het MER vertraagd, tot het<br />

2 e kwartaal 2013.<br />

Als gevolg van het vertraagde MER-onderzoek is<br />

ook het OTB vertraagd. Nieuwe planning gaat uit<br />

van tervisielegging OTB in het 2 e kwartaal 2013.<br />

Het Minder Hinder-plan is in <strong>2012</strong> uitgewerkt. In<br />

feite is dit een aanpak die zich steeds verder<br />

ontwikkelt, in een iteratief proces met het ontwerp,<br />

ontwikkelingen in de omgeving en later in het<br />

proces in afstemming met de aannemer. Voor<br />

belangrijke maatregelen zoals regie op planningen<br />

en voorwaardenscheppende maatregelen op het<br />

gebied van verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement<br />

en communicatie die ook voor andere<br />

projecten van belang zijn hebben de gemeente<br />

<strong>Groningen</strong>, de provincie <strong>Groningen</strong>, Rijkswaterstaat<br />

en het bedrijfsleven in <strong>2012</strong> de nieuwe<br />

samenwerkingsorganisatie <strong>Groningen</strong> Bereikbaar!<br />

opgericht. Tijdelijke maatregelen die specifiek voor<br />

het project Aanpak Ring Zuid moeten worden<br />

genomen zijn onderdeel van dat project.<br />

Gerealiseerd<br />

vertraagd tot 2 e kwartaal 2013;<br />

vertraagd tot 2 e kwartaal 2013;<br />

stuurgroep december <strong>2012</strong>, maar ontwikkelt zich<br />

ook daarna verder.<br />

Besteed<br />

Bestedingen bestaan op dit moment alleen uit de<br />

planstudiekosten. Hiermee zijn geen provinciale<br />

middelen gemoeid.<br />

Project N366<br />

Beleid en doelen op termijn<br />

Enkele jaren geleden is begonnen met de ombouw van de N366 tot volwaardige autoweg met<br />

ongelijkvloerse aansluitingen. Deze route staat op de tweede plaats van provinciale onveilige routes en<br />

heeft problemen met de verkeersafwikkeling. Het doel is te komen tot een weg die vlot en veilig<br />

doorstroomt en landschappelijk evenwichtig is ingepast.<br />

Het is onze ambitie om de gehele N366 in 2015 op orde te hebben. Dit mede in relatie tot de in 2009<br />

gestarte Gericht Verkeerstoezicht-aanpak (GVT), die ook tot 2015 loopt. Extra aandacht voor de<br />

verkeersveiligheid, vooral in de vorm van educatie/voorlichting en verkeershandhaving kan zo<br />

geïntegreerd worden met de verbeteringsmaatregelen. Als de weg in 2015 op orde is, kan dan ook het<br />

GVT-project stoppen.<br />

De komende jaren wordt gefaseerd naar dit eindbeeld toegewerkt. Ieder jaar worden er aansluitingen


gereconstrueerd of wegvakken verbreed. In 2008 is de ombouw van de aansluitingen Alteveer en<br />

Nautilusweg afgerond. In 2010 is gestart met de ombouw van de aansluitingen van Boekerenweg en<br />

Onstwedderweg. In 2011 zijn de aansluitingen Exloërweg en Kruisstraat in uitvoering genomen en wordt<br />

de verbreding van de hoofdrijbaan van het weggedeelte Stadskanaal - Ter Apel afgerond.<br />

In 2011 wordt de planuitwerking van drie aansluitingen afgerond. Twee daarvan kunnen in <strong>2012</strong> in<br />

uitvoering komen. Tot 2015 moeten daarna nog vier aansluitingen en drie wegvakken worden<br />

gereconstrueerd.<br />

In 2015 moet dan het aantal ongevallen en aantal slachtofferongevallen met 50% zijn gereduceerd en de<br />

doorstroming tot minimaal 2020 zijn gegarandeerd.<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

ombouwen van de aansluitingen Nulweg<br />

en Adriaan Tripweg;<br />

verder ter hand nemen van de<br />

planuitwerking van aansluitingen en<br />

wegvakken;<br />

voorleggen realisatiebesluit aan<br />

Provinciale Staten;<br />

middels het lopende GVT-project verder<br />

investeren in educatie/voorlichting en<br />

verkeershandhaving om de<br />

verkeersveiligheid te verbeteren.<br />

Wanneer gereed<br />

Gepland<br />

De in <strong>2012</strong> uit te voeren maatregelen zullen<br />

bijdragen aan het gestelde doel om in 2015<br />

zowel het aantal ongevallen te reduceren en<br />

de verkeersafwikkeling te verbeteren. Een<br />

nadere concretisering voor de resultaten van<br />

de in het planjaar uit te voeren<br />

werkzaamheden is niet te geven.<br />

Middelen<br />

Begroot<br />

In het MIT is een bedrag aan projectkosten<br />

van € 32,6 - 40,6 miljoen opgenomen. De<br />

bandbreedte is afhankelijk van de gekozen<br />

oplossingen.<br />

In het MIT is een bedrag van € 15 miljoen<br />

beschikbaar. Middels cofinanciering en BDUsparen<br />

is het beschikbare budget naar<br />

verwachting circa € 36 miljoen. Dit zit binnen<br />

de te verwachten bandbreedte. Echter<br />

vanwege de ambitie van goede<br />

landschappelijke inpassing staat er druk op de<br />

beschikbare middelen.<br />

Van belang is bij de komende projecten inzet<br />

te plegen op voldoende co-financiering en bij<br />

deelprojecten waar dat kan niet voor het<br />

maximum te gaan.<br />

De projecten Nulweg en Adriaan Tripweg zijn<br />

geraamd op respectievelijk € 2,1 en € 1,5<br />

miljoen.<br />

Gerealiseerd<br />

Vanwege complexe planvorming en grondaankoop<br />

is de uitvoering van deze twee projecten nog niet<br />

gestart; de realisatiebesluiten zijn genomen.<br />

In <strong>2012</strong> zijn de planuitwerking van de kruising<br />

Westerstraat en de resterende wegvakken in gang<br />

gezet.<br />

In <strong>2012</strong> zijn de realisatiebesluiten voor de Adriaan<br />

Tripweg, het wegvak N391-Duitse grens en de<br />

landschappelijke inpassing met gewijzigde<br />

financiering van het eindbeeld N366 genomen.<br />

Er is vergelijkbaar aan 2011 geïnvesteerd in<br />

educatie en voorlichting en verkeershandhaving.<br />

Gerealiseerd<br />

De genomen maatregelen dragen bij aan de reductie<br />

van het aantal ongevallen en verbetering van de<br />

verkeersafwikkeling. In 2016 zal op basis van de dan<br />

beschikbare informatie uit de ongevallenregistratie<br />

moeten blijken of de verkeersveiligheidsdoelstelling voor<br />

2015 is gehaald. Gegevens over <strong>2012</strong> zijn nog niet<br />

beschikbaar.<br />

Besteed<br />

In het kader van de landschappelijke invulling heeft een<br />

herijking plaatsgevonden van het projectbudget.<br />

De actuele projectkosten zijn geraamd op<br />

€ 41.747.700, inclusief VAT-kosten, conform voordracht<br />

13/<strong>2012</strong>.<br />

In principe wordt rekening gehouden met de<br />

beschikbaarheid van dat bedrag. Bij verdere<br />

planuitwerking van nog uit te voeren deelprojecten zal<br />

blijken of de geraamde financiële middelen voldoende<br />

zijn.<br />

Het realisatiebesluit 31/2011 van de Nulweg had een<br />

raming van € 2,100.000.<br />

Het realisatiebesluit 43/<strong>2012</strong> van de Adriaan Tripweg liet<br />

een raming zien van € 1.900.000. Vanwege een extra<br />

fietsvoorziening is het bedrag hoger uitgevallen dan<br />

eerst voorzien. De gemeente Veendam draagt daar<br />

extra in bij.<br />

71


Voornaamste overige activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

uitvoering geven aan het werkplan <strong>2012</strong><br />

Mobiliteitsmanagement;<br />

BDU-bestedingsplan 2013;<br />

(mede) uitvoering geven aan de diverse<br />

Groningse projecten uit het<br />

RSP-ZZL;<br />

uitvoering geven aan MIT-projecten;<br />

uitvoering geven aan de projecten uit het<br />

Actieplan Fiets.<br />

Middeleninzet<br />

72<br />

Gerealiseerd<br />

Is uitgevoerd.<br />

We hebben in september <strong>2012</strong> het conceptbestedingsplan<br />

BDU 2013 vastgesteld. Dit plan is<br />

vervolgens voor advies voorgelegd aan het VVB.<br />

PS zullen begin 2013 via een<br />

voortgangsrapportage worden geïnformeerd over<br />

de stand van zaken RSP.<br />

Is gebeurd.<br />

Is gebeurd. De resterende middelen voor de<br />

uitvoering van het Actieplan Fiets zijn betrokken<br />

bij de overboekingsvoorstellen.<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

2.021.738 1.960.344 1.953.767<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe kosten<br />

Totaal lasten<br />

5.363.433 50.553.231 21.683.500<br />

88.793 235.000<br />

5.363.433 50.642.024 21.918.500<br />

7.385.171 52.602.368 23.872.267<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen 5.189.517 4.813.808 13.165.862<br />

- overige baten (bijdragen derden) 14.502<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

- overige administratieve boekingen<br />

Totaal baten 5.204.019 4.813.808 13.165.862<br />

Saldo lasten en baten 2.181.152 47.788.561 10.706.405


300102 Verdi/kleine infrastructuur:<br />

- totaal ontvangen BDU-middelen 4.336.028 -4.336.028 -12.587.602<br />

- infrastructurele projecten BDU 2.686.028 2.686.028 10.642.849<br />

- reservering infrastruct. projecten BDU 1.550.000 1.550.000 1.844.753<br />

totaal verdi/kleine infrastructuur 4.236.028 4.336.028 -100.000 -100.000<br />

300103 Duurzaam veilig:<br />

- Uitv. werkplan VVB 548.000<br />

- secretariaatskosten VVB 35.645 35.645<br />

- overige activiteiten werkplan VVB 199.423 199.423<br />

- verkeersveiligheidslabel 35.984 35.984<br />

- verkeersveiligheid gemeenten 145.967 145.967<br />

- Ov. Activiteiten werkpl VVp t/m 2005 -105.834 -105.834<br />

- tot. ontv. BDU t.b.v. uitvoering werkplan VVB 105.834 417.019 -311.185 -548.000<br />

totaal duurzaam veilig 417.019 417.019<br />

totaal mobiliteitsbeleid 52.602.368 4.813.808 47.788.561 10.706.405<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

De directe kosten zijn € 28.798.524 hoger dan geraamd. De verschillen worden hieronder grotendeels<br />

nader toegelicht.<br />

Verkeerstellingen: afwijking € 3.777<br />

De raming voor verkeerstellingen bedraagt € 46.939. In <strong>2012</strong> is aan uitgaven € 43.162 geboekt. Dit<br />

resulteert in een vrijval van € 3.777.<br />

Onderzoek ongevallen: afwijking € 4.872<br />

De raming voor onderzoek ongevallen bedraagt € 4.872. In <strong>2012</strong> hoefde dit krediet niet te worden<br />

aangesproken.<br />

Verkeersonderzoek: afwijking € 10.202<br />

De kosten voor verkeersonderzoek hebben € 200.876 bedragen. De raming bedraagt € 211.078. Dit<br />

betekent dat er een voordeel is gerealiseerd van € 10.202. Samen met de niet geraamde baten ad<br />

€ 28.964 bedraagt het positieve resultaat € 39.166. Van laatstgenoemd bedrag is € 34.000 betrokken bij<br />

de overboeking naar het dienstjaar 2013 in verband met het Actieprogramma Leefbaarheid, Werk en<br />

Energie. Er resteert dan een vrijval van € 5.166.<br />

Communicatie: afwijking € 13.296<br />

De kosten communicatie bedragen in <strong>2012</strong> € 55.568. Het beschikbaar gestelde krediet bedraagt<br />

€ 68.864. Derhalve is er € 13.296 minder uitgegeven. Aan niet geraamde baten communicatie is<br />

€ 3.000 verantwoord. Per saldo resulteert dit in een voordeel van € 16.296. Van laatstgenoemd bedrag is<br />

€ 16.000 betrokken bij de overboeking naar het dienstjaar 2013 in verband met het Actieprogramma<br />

Leefbaarheid, Werk en Energie. Er resteert dan een vrijval van € 296.<br />

Cofinanciering BDU: afwijking € 953.300<br />

Op basis van de H2i-besluitvorming in 2001 sparen wij samen met de gemeente <strong>Groningen</strong> en met<br />

behulp van de BDU jaarlijks in totaal circa € 2,6 mln. voor de aanpak van de Ring <strong>Groningen</strong>. Ons<br />

jaarlijks aandeel bedraagt € 953.300 en wordt ten laste van de reserve ESFI gebracht. In <strong>2012</strong> is ook<br />

weer € 953.300 vanuit de reserve ESFI opgenomen. In <strong>2012</strong> behoefde geen beroep te worden gedaan<br />

op deze middelen. Een onttrekking aan de reserve ESFI heeft daarom niet plaatsgevonden.<br />

Uitvoering Beleidsnota Fiets: afwijking € 450.000<br />

Van het geraamde budget ad € 1.359.271 is in <strong>2012</strong> € 909.271 uitgegeven. Het genoemde bedrag van<br />

73


€ 450.000 is volledig betrokken bij de overboeking van kredieten naar het dienstjaar 2013. Zoals wij in<br />

voordracht 1/<strong>2012</strong> hebben aangegeven worden deze middelen betrokken bij de uitvoering van de<br />

geactualiseerde Beleidsnota Fiets. Inmiddels hebben wij het Actieplan Fiets <strong>2012</strong>-2015 in onze<br />

vergadering van 11 december <strong>2012</strong> vastgesteld. Bij brief van 11 december <strong>2012</strong> (nr. <strong>2012</strong>-<br />

51.345/50/A.11, VV) hebben wij u dit actieplan doen toekomen.<br />

Programmakosten RSP: afwijking € 146.208<br />

De raming voor programmakosten RSP bedraagt € 235.000. Deze middelen waren gereserveerd voor<br />

het actualiseren van risicoanalyses, het uitvoeren van het communicatieplan en externe adviezen. In<br />

<strong>2012</strong> is aan uitgaven € 88.792 geboekt. Dit resulteert in een voordeel van € 146.208. De oorzaak<br />

hiervoor is dat de opdrachten voor de actualisatie van de risicoanalyses weliswaar zijn verstrekt in <strong>2012</strong>,<br />

maar in <strong>2012</strong> nog niet hebben geleid tot facturen. Tevens was er met de uitvoering van het<br />

communicatieplan maar een beperkt bedrag gemoeid en is er in <strong>2012</strong> geen behoefte geweest aan<br />

externe advisering. De middelen blijven beschikbaar in de reserve RSP.<br />

<strong>Groningen</strong> Bereikbaar: afwijking -/- € 170.868<br />

Ten laste van dit budget zijn geboekt de niet geraamde uitgaven ad € 170.868. De onttrekking aan de<br />

reserve ESFI is verantwoord bij productgroep 0.800.<br />

N33 Zuid: afwijking -/- € 44.448.544<br />

Op budget is verantwoord de niet geraamde bijdrage aan het Rijk in verband met de verbreding van de<br />

N33 ad € 44.448.544. De onttrekking aan de reserve ESFI is verantwoord bij productgroep 0800.<br />

Stelpost nader in te vullen middelen RSP: afwijking € 5.924.795<br />

Op deze post is geraamd € 5.924.795<br />

Infrastructurele projecten BDU: afwijking € 7.956.821<br />

De bestedingen van de BDU-middelen infrastructurele projecten <strong>2012</strong> hebben in <strong>2012</strong><br />

€ 2.686.028 bedragen. De raming uitgaven infrastructurele projecten BDU is € 10.642.849. De<br />

onderbesteding bedraagt derhalve € 7.956.821. Dit heeft te maken met het tempo waarin BDUontvangers<br />

de projecten realiseren respectievelijk hun declaraties indienen.<br />

Reservering infrastructurele projecten BDU: afwijking € 294.753<br />

Met de partners in de regio zijn wij overeengekomen jaarlijks in de BDU een bedrag van maximaal<br />

€ 4,9 mln. te reserveren voor de medebekostiging van in de toekomst uit te voeren grote projecten in de<br />

regio. Deze projecten komen in het provinciale MIT tot uitdrukking. De ruimte in het bestedingsplan BDU<br />

<strong>2012</strong> bedroeg € 1.844.753. Aan uitgaven in <strong>2012</strong> is gerealiseerd € 1.550.000. In verband met dit niet<br />

bestede deel kon er een groter deel van de Rijksuitkering worden toegevoegd aan de balanspost<br />

vooruitontvangen bedragen ministerie V&W, onderdeel BDU.<br />

Uitvoering Werkplan VVB: afwijking € 130.981<br />

De programmakosten Uitvoering Werkplan Verkeer- en Vervoerberaad (VVB) <strong>2012</strong> bedragen € 417.019.<br />

Ten opzichte van de raming van € 548.000 is er sprake van een onderbesteding van € 130.981. Deze<br />

onderbesteding is grotendeels het gevolg van het arbeidsintensieve trajact dat annex is geweest met de<br />

totstandkoming van het provinciebrede Maatregelenpakket verkeersveiligheid 2011-2020. Over dit,<br />

in VVB-kader ontwikkelde pakket hebben wij u bij brief van 11 december <strong>2012</strong> met zaaknummer 431048<br />

geinformeerd. E.e.a. heeft gemaakt dat de uitvoering van enkele projecten uit het VVB-werkplan <strong>2012</strong><br />

niet of in afgeslankte vorm heeft plaatsgevonden. Het ontstane overschot is toegevoegd aan de<br />

balanspost vooruitontvangen bedragen ministerie V&W, onderdeel BDU - Verkeer- en Vervoerberaad.<br />

De baten zijn € 8.352.055 lager dan geraamd. Hierna worden de belangrijkste verschillen toegelicht.<br />

Verkeersonderzoek: afwijking -/- € 28.964<br />

In verband met niet geraamde baten verkeersonderzoek is hier een voordeel gerealiseerd van € 28.964.<br />

Dit betreft € 20.681 in verband met een van Rijkswaterstaat ontvangen bijdrage voor mobiliteitsaanpak<br />

en een voor € 8.283 opgenomen te ontvangen bedrag van de provincie Drenthe in verband met de<br />

doorbelasting kosten advisering betreffende de N33. Samen met het onder uitgaven verkeersonderzoek<br />

gerealiseerde voordeel ad € 10.202 bedraagt het resultaat € 39.166. Van laatstgenoemd bedrag is<br />

€ 34.000 betrokken bij de overboeking naar het dienstjaar 2013 in verband met het Actieprogramma<br />

74


Leefbaarheid, Werk en Energie.<br />

Communicatie: afwijking -/- € 3.000<br />

Aan niet geraamde baten communicatie is € 3.000 verantwoord. Dit betreft diverse bijdragen in verband<br />

met communicatie Ring <strong>Groningen</strong>.<br />

Vervoersmanagement: afwijking € 1.464<br />

In verband met de lagere uitgaven op vervoersmanagement is van de van het Rijk ontvangen bijdrage<br />

BDU ad € 30.260 € 1.464 toegevoegd aan de balanspost vooruitontvangen bedragen ministerie V&W,<br />

onderdeel BDU-vervoersmanagement.<br />

Totaal ontvangen BDU-middelen: afwijking € 8.251.574<br />

De geraamde bijdrage BDU-middelen bedraagt € 12.587.602. In verband met de hierboven reeds<br />

genoemde onderbesteding op de infrastructurele projecten BDU is van de ontvangen bijdrage BDU<br />

€ 8.251.574 toegevoegd aan de balanspost vooruitontvangen bedragen ministerie V&W, onderdeel BDU.<br />

Uitvoering Werkplan Verkeer- en Vervoerberaad: afwijking € 130.981<br />

In verband met de onderbesteding van € 130.981 in <strong>2012</strong> is aan de balanspost vooruitontvangen<br />

bedragen ministerie V&W, onderdeel BDU € 130.981 toegevoegd.<br />

75


Productgroepnummer en -naam : 3101 (Re)constructie wegen en fietspaden<br />

Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Boumans<br />

Productverantwoordelijke : Lombaerts<br />

Productgroepomschrijving<br />

Voorbereiding en uitvoering van wegen, rotondes, fietspaden, viaducten, tunnels en dergelijke voor<br />

verbetering en reconstructie van de infrastructuur ten behoeve van het oplossen van verkeersknelpunten,<br />

maatregelen voor de verbetering van de verkeersveiligheid, realisatie voorwaarde scheppende<br />

ontsluitingen alsmede de aanleg en verbetering van utilitaire en recreatieve fietspaden.<br />

Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />

Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />

1. Bereikbaarheid Lauwersmeergebied N361<br />

Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting -<br />

programma Bereikbaar <strong>Groningen</strong>, thema Mobiliteit en Infrastructuur.<br />

Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn:<br />

N994 2010-02: Fietsroute Plus <strong>Groningen</strong>-Bedum<br />

Beleid en doelen op termijn<br />

De keuze voor de realisatie van de Fietsroute Plus tussen <strong>Groningen</strong> en Bedum is gemaakt in het<br />

Actieplan Fiets 2008-2010. Dit actieplan is een uitwerking van de Beleidsnota Fiets, waarin de realisatie<br />

van Fietsroutes Plus één van de doelen is om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren en het<br />

fietsgebruik te laten toenemen door de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto te<br />

verbeteren. Door de aanleg van een extra breed fietspad op grotere afstand van de weg met een<br />

hoogwaardige verharding (beton) waarbij fietsers zoveel mogelijk voorrang krijgen, wordt getracht het<br />

fietsgebruik te stimuleren. Ook worden een aantal veiligheidsknelpunten op de bestaande route<br />

aangepakt. de verkeersveiligheid verbeterd.<br />

Context: Aanleg fietspaden, fietsvoorzieningen.<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Het ontwikkelen en realiseren van de<br />

Fietsroute Plus tussen <strong>Groningen</strong> en<br />

Bedum.<br />

Wanneer gereed<br />

Gepland<br />

<strong>2012</strong><br />

Middelen<br />

Begroot<br />

Actieplan Fiets<br />

provincie <strong>Groningen</strong> 2008-2010<br />

76<br />

€ 1.372.369<br />

Bijdrage beheer en onderhoud € 90.000<br />

Regiovisie <strong>Groningen</strong>-Assen € 1.500.000<br />

Totaal € 2.962.369<br />

Gerealiseerd<br />

In <strong>2012</strong> is gestart met de realisatie van de<br />

Fietsroute Plus. De route zal in 2013 als<br />

hoogwaardige fietsverbinding tussen <strong>Groningen</strong><br />

en Bedum kunnen gaan functioneren.<br />

Gerealiseerd<br />

2013<br />

Besteed<br />

€ 850.000


Reconstructie Oostelijke Ringweg (N46) <strong>Groningen</strong><br />

Beleid en doelen op termijn<br />

Voor 2020 moeten op de Oostelijke Ringweg <strong>Groningen</strong> alle gelijkvloerse kruisingen door ongelijkvloerse<br />

kruisingen worden vervangen. Dit is afgesproken met het Rijk bij de overdracht van de N46 van het Rijk<br />

naar de provincie <strong>Groningen</strong>. Provinciale Staten hebben die afspraak begin 2007 bevestigd.<br />

De studie ‘Eindbeeld Oostelijke Ringweg <strong>Groningen</strong>’ is door Provinciale Staten op 22 april 2009<br />

vastgesteld.<br />

De in het eindbeeld genoemde maatregelen moeten leiden tot een kortere reistijd en een hogere<br />

betrouwbaarheid van de reistijd in de spits op de Ringweg (bijvoorbeeld reistijd in spitsperiode maximaal<br />

1,5 van reistijd in dalperiode), het aantal ongevallen moet met tenminste 40% dalen ten opzichte van<br />

huidige niveau.<br />

De reconstructie van de Oostelijke Ringweg is opgenomen in het MIT (nr.21) en is onder verdeeld in een<br />

aantal deelprojecten. Dit zijn achtereenvolgens; kruising Lewenborg/Ulgersmaborg, kruising<br />

Kardinge/Ulgersmaborg, kruising Beijum- Zuid/De Hunze en kruising Beijum-Noord/De Hunze. De<br />

voorbereiding van het deelproject Lewenborg is afgerond met een realisatiebesluit op 7 juli 2010 en het<br />

project is inmiddels aanbesteed en in uitvoering. De verwachte duur van de uitvoering is twee jaar en zal<br />

eind <strong>2012</strong> gereed zijn. De overige 3 deelprojecten Kardinge, Beijum-Noord en Beijum-Zuid zullen in 2015<br />

afgerond zijn.<br />

Het doel van het gehele project is verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer<br />

op de Oostelijke Ringweg alsmede het kruisende- en aansluitende verkeer (incl. fietsvoorzieningen) door<br />

een duurzame inrichting van een ongelijkvloerse Oostelijke Ringweg.<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Uitvoering van het kruispunt Lewenborg<br />

en kruispunt Beijum-Zuid.<br />

Bestekvoorbereiding en uitvoering van het<br />

kruispunt Kardinge.<br />

Planuitwerking/bestekvoorbereiding van<br />

het kruispunt Beijum-Noord/<br />

De Hunze.<br />

Wanneer gereed<br />

Gepland<br />

De werken aan de Oostelijke Ringweg<br />

<strong>Groningen</strong> moeten in 2015 gereed zijn.<br />

Middelen<br />

Begroot<br />

<strong>Provincie</strong> <strong>Groningen</strong>:<br />

Overdrachtsmiddelen N46:<br />

€ 17,9 miljoen;<br />

BDU: € 4,32 miljoen;<br />

Eigen middelen: € 4,32 miljoen.<br />

Gemeente <strong>Groningen</strong>:<br />

BDU: € 1,73 miljoen;<br />

Eigen middelen: € 1,73 miljoen.<br />

Gerealiseerd<br />

In <strong>2012</strong> is het kruispunt Lewenborg ongelijkvloers<br />

gemaakt. Met de uitvoering van het kruispunt<br />

Beijum-Zuid is in <strong>2012</strong> begonnen. In 2013 zal het<br />

kruispunt ongelijkvloers zijn.<br />

In <strong>2012</strong> is de bestekvoorbereiding ter hand<br />

genomen en is een start gemaakt met de uitvoering.<br />

In <strong>2012</strong> is gewerkt aan de planuitwerking en de<br />

bestekvoorbereiding. De uitvoering zal in 2013<br />

starten.<br />

Gerealiseerd<br />

Het project ligt op schema.<br />

Besteed<br />

€ 12.200.000<br />

77


Voornaamste overige activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

N355: planuitwerking Vervanging bruggen<br />

Aduard/Dorkwerd;<br />

N355: bestekvoorbereiding wegomlegging<br />

Noordhorn/Zuidhorn;<br />

N360: stationsgebied Appingedam;<br />

N361: planuitwerking Winsum-<br />

Mensingeweer;<br />

N366: planvorming verdubbeling N366<br />

(Veendam-Pekela);<br />

N366: uitvoering reconstructie aansluiting<br />

N367 Pekela;<br />

N366: uitvoering kruisingen Exloërweg en<br />

Kruisstraat;<br />

N366: planvorming kruisingen Pekela-West,<br />

AVEBE, Nulweg en Westerstraat en N391;<br />

N370: uitvoering Reitdiepplein fase 2;<br />

N370/N46: uitvoering reconstructie<br />

kruispunt Lewenborg;<br />

N370/N46: planuitwerking/ bestekvoorbereiding<br />

reconstructie kruispunten<br />

Kardinge en Beijum-Zuid;<br />

N370/N46: uitvoering reconstructie<br />

Noordzeebrug/Bedumerweg;<br />

N983: uitvoering herinrichting Warfhuizen;<br />

groot onderhoud op basis van<br />

prioriteitstelling;<br />

diverse werkzaamheden in het kader van<br />

het RegioSpecifiek Pakket Zuiderzeelijn;<br />

vervanging verkeersregelinstallaties.<br />

78<br />

Gerealiseerd<br />

De planuitwerking is gaande.<br />

De bestekvoorbereiding is gereed; het project is<br />

aanbesteed en gaat in 2013 in uitvoering.<br />

Geen vorderingen; het project ligt stil.<br />

De planuitwerking is gaande.<br />

De planvorming is afgerond.<br />

De bestekvoorbereiding is afgerond; het project is<br />

begin 2013 aanbesteed en gaat in uitvoering.<br />

De benodigde gronden zijn in <strong>2012</strong> onteigend; de<br />

uitvoering vind plaats in 2013.<br />

De planvorming is afgerond; in <strong>2012</strong> is gestart met<br />

de planuitwerking en bestekvoorbereiding.<br />

Fase 2 kan worden gerealiseerd nadat de<br />

aansluiting Hoogeweg/Westelijke Ringweg is<br />

opgeheven. De realisatie hiervan is uitgesteld.,<br />

om de bedrijven ruimer de gelegenheid te geven<br />

op zoek te gaan naar een alternatieve locatie.<br />

De uitvoering is gereed.<br />

De planuitwerking is gereed.<br />

De uitvoering is gestart.<br />

De uitvoering is gereed.<br />

Alle geplande projecten zijn uitgevoerd.<br />

Er zijn diverse werkzaamheden verricht.<br />

Vervanging van geplande installaties is verricht.


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

965.296 1.447.635 1.196.713<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe kosten<br />

Totaal lasten<br />

6.148.382 12.326.495 2.554.330<br />

3.371.437 3.712.833 3.655.823<br />

9.519.819 16.039.327 6.210.153<br />

10.485.115 17.486.962 7.406.866<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen<br />

- overige baten (bijdragen derden) 937.522 386.189 408.574<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

- overige administratieve boekingen 1.703.518 9.892.020 2.364.263<br />

Totaal baten 2.641.040 10.278.210 2.772.837<br />

Saldo lasten en baten 7.844.075 7.208.753 4.634.029<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

310100 Apparaatskosten 1.447.635 1.447.635 1.196.713<br />

310101 (Re)constructie wegen en fietspaden<br />

- planvorming algemeen 50.303 50.303 77.960<br />

- kosten uitbesteding 862.248 290.433 571.815 571.815<br />

- mutaties reserves investeringen 7.136.704 7.136.704<br />

- voorber.kst. Oostelijke Ringweg Gron.<br />

- kapitaallasten wegen en fietspaden 3.712.833 3.712.833 3.655.823<br />

- Voorber. Kst. Oostelijke Ringweg Gron 1.031.923 -8.280 1.040.203<br />

- Bereikbaarheid Lauwersmeergebied 248.498 104.036 144.462 783.617<br />

- Capaciteitskrediet Verkenningsfase 198.289 269.228 -70.939<br />

- Capaciteitskrediet Planuitwerkingsfase 278.472 1.584.851 -1.306.379<br />

- Capaciteitskrediet Realisatiefase 2.465.098 5.639.136 -3.174.038<br />

- Capaciteitskrediet Ondersteuning 54.959 848.904 -793.945 -103.594<br />

- Resultaat investeringsprojecten 786.269 -786.269 -784.673<br />

- Dekking AKP capaciteitskredieten 763.632 -763.632 -763.632<br />

totaal (re)constructie wegen en fietspaden 16.039.327 10.278.210 5.761.118 3.437.316<br />

totaal (re)constructie wegen en fietspaden 17.486.962 10.278.210 7.208.753 4.634.029<br />

79


Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Op de directe kosten is een nadeel ontstaan van € 3.937.911. Hierna volgt een verklaring van dit nadeel:<br />

Planvorming/Algemeen: afwijking € 27.657<br />

De kosten planvorming algemeen bedragen € 50.303. De raming planvorming bedraagt € 77.960. Dit<br />

resulteert in een voordeel van € 27.657. Het voordelig saldo lasten en baten ad € 27.657 is vrijgevallen<br />

ten gunste van de algemene middelen.<br />

Kosten Uitbesteding: afwijking -/- € 134.673<br />

Aan uitgaven is € 862.248 verantwoord, terwijl er € 727.575 was geraamd. Dit resulteert in een nadeel<br />

van € 134.673. De geraamde baten bedragen € 155.760. Aan gerealiseerde baten is verantwoord<br />

€ 290.433. Dit resulteert is een voordeel van € 134.673.<br />

Voorbereidingskosten Oostelijke Ringweg <strong>Groningen</strong>: afwijking -/- € 1.031.923<br />

Betreft niet geraamde voorbereidingskosten Oostelijke Ringweg <strong>Groningen</strong> met een dekking vanuit de<br />

reserve ESFI. De onttrekking aan de reserve ESFI is, rekening houdend met een negatief onder baten<br />

verantwoord bedrag ad € 8.280, verantwoord bij productgroep 0800.<br />

Mutaties reserves investeringen: afwijking -/- € 7.136.704<br />

Aan niet in de raming op dit budget verwerkte bijdragen in verband met investeringswerken ten laste van<br />

de reserve ESFI is afhankelijk van de investeringen <strong>2012</strong> € 7.136.704 geboekt. De onttrekking aan de<br />

reserve ESFI is verantwoord bij productgroep 0800.<br />

Bereikbaarheid Lauwersmeergebied: afwijking € 1.099.453<br />

De raming voor Bereikbaarheid Lauwersmeergebied in dit geval voor de nieuwe projecten weg<br />

Mensingeweer-Ranum en fietspad Eenrum-Baflo bedraagt € 1.347.951. Er zijn in <strong>2012</strong> de nodige<br />

activiteiten uitgevoerd. Zo is het provinciaal inpassingsplan in <strong>2012</strong> in procedure gebracht. De<br />

zienswijzen zijn in behandeling. Verder is het groenplan uitgewerkt en zijn de grondeigenaren benaderd<br />

waarmee de minnelijke verwerving is gestart. De kosten bedragen € 248.498. Er is derhalve een lager<br />

beslag op de reserve RSP gedaan. De onttrekking aan de reserve RSP is verantwoord bij productgroep<br />

0800.<br />

Capaciteitskrediet Verkenningsfase/Planuitwerkingsfase/Realisatiefase/Ondersteuning: afwijking<br />

€ 3.546.211.<br />

Het totaal aan ramingen uitgaven van de hierboven vermelde onderdelen Capaciteitskrediet bedraagt<br />

€ 6.543.029. Aan uitgaven is gerealiseerd € 2.996.818. Dit resulteert in een voordeel van € 3.546.211.<br />

Het totaal aan ramingen baten van de onderscheiden capaciteitskredieten bedraagt € 7.410.255. Aan<br />

baten is gerealiseerd € 9.105.751. Dit resulteert in een voordeel van € 1.695.496. Het resultaat van<br />

kosten en baten <strong>2012</strong> bedraagt € 5.241.707. Laatstgenoemd bedrag is betrokken bij de overboeking naar<br />

het dienstjaar 2013.<br />

Kapitaallasten wegen: afwijking -/- € 57.010<br />

Op de kapitaallasten is per saldo een nadeel gerealiseerd van € 57.010. Voor een toelichting verwijzen<br />

wij u naar de bijlage toelichting op de kapitaallasten, rente en dividend.<br />

De baten zijn € 1.363.188 hoger dan geraamd. Hierna worden de belangrijkste verschillen toegelicht.<br />

Kosten uitbesteding: afwijking € 134.673<br />

De geraamde baten bedragen € 155.760. Aan baten is verantwoord € 290.433. Dit resulteert in een<br />

voordeel van € 134.673.<br />

Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de toelichting onder de directe kosten bij dit budget.<br />

Voorbereidingskosten Oostelijke Ringweg <strong>Groningen</strong>: afwijking -/- € 8.280<br />

Betreft een negatief onder baten opgenomen betaling in verband met een huurovereenkomst.<br />

Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de toelichting onder de directe kosten bij dit budget.<br />

80


Bereikbaarheid Lauwersmeergebied: afwijking -/- € 460.298<br />

De raming voor Bereikbaarheid Lauwersmeergebied bedraagt € 564.334. De baten bedragen € 104.036.<br />

Dit resulteert in een nadeel van € 460.298.<br />

Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de toelichting onder de directe kosten bij dit budget.<br />

Capaciteitskrediet Verkenningsfase/Planuitwerkingsfase/Realisatiefase/Ondersteuning: afwijking<br />

€ 1.695.496.<br />

Het totaal aan ramingen baten van de onderscheiden capaciteitskredieten bedraagt € 6.646.623. Aan<br />

baten is gerealiseerd € 8.342.119. Dit resulteert in een voordeel van € 1.695.496.<br />

Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de toelichting onder de directe kosten bij dit budget.<br />

81


Productgroepnummer en -naam : 3102 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden<br />

Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Boumans<br />

Productverantwoordelijke : Broers<br />

Productgroepomschrijving<br />

Zorg dragen voor duurzame instandhouding van het provinciale wegennet, inclusief fietspaden,<br />

kunstwerken, verkeersregelinstallaties, wegmeubilair, beplanting en andere bijkomende voorzieningen,<br />

alsmede het zorg dragen dat het verkeer veilig van de wegen gebruik kan maken.<br />

Voornaamste activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

het uitvoeren van dagelijks en groot<br />

onderhoud aan hoofdrijbaanverhardingen,<br />

fietspadverhardingen, kunstwerken, bermen<br />

en sloten, beplanting, wegbebakening en<br />

wegbelijning;<br />

het uitvoeren van gladheidbestrijding, het<br />

bedienen van bruggen en het verlenen van<br />

vergunningen en ontheffingen.<br />

82<br />

Gerealiseerd<br />

Er is onderhoud uitgevoerd aan verhardingen,<br />

bermen en sloten, kunstwerken, beplantingen,<br />

wegbebakening en wegbelijning.<br />

Daarnaast is groot onderhoud uitgevoerd aan de<br />

volgende wegen:<br />

- N46: vak Bedum-Middelstum;<br />

- N994: Zuidwolde-Bedum;<br />

- N361: vak Menneweer-Lauwersoog;<br />

- N860: Foxhol-Westerbroek;<br />

- N360: Garrelsweer-Appingedam;<br />

- N385: Hoogezand-rotonde Veendammerweg;<br />

- N355: Aduard- Zuidhorn;<br />

en aan de volgende kunstwerken:<br />

- tunnel Wedderbergen;<br />

- brug Oosterwijtwerdermaar;<br />

- viaduct Delleweg;<br />

- viaduct Sint Annerweg.<br />

De asfaltverharding van het fietspad langs de<br />

N993 tussen Bedum en de N46 is vervangen door<br />

een betonverharding.<br />

Voor de gladheidbestrijding is in het<br />

managementcontract uitgegaan van<br />

48 strooibeurten per jaar.<br />

Het aantal strooibeurten in <strong>2012</strong> bedroeg 51.


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

6.252.266 7.185.655 7.492.148<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe kosten<br />

Totaal lasten<br />

10.504.435 11.261.402 6.216.585<br />

10.798 450.000 450.000<br />

10.515.233 11.711.402 6.666.585<br />

16.767.499 18.897.058 14.158.733<br />

Baten:<br />

- verkeersregelinstallaties (bijdragen gemeenten) 43.799 251.089 66.130<br />

- leges en andere heffingen 131.759 142.708 78.826<br />

- rijksbijdragen 3.987<br />

- overige baten wegen 654.806 1.023.277 717.123<br />

- overige administratieve boekingen 460.848<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten 1.295.199 1.417.073 862.079<br />

Saldo lasten en baten 15.472.300 17.479.984 15.020.812<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

310200 Apparaatskosten 7.185.655 7.185.655 7.492.148<br />

Onderhoud en beheer wegen en fietspaden:<br />

310201 - bermen en sloten 599.864 599.864 -22.464<br />

- bermgrond N363 16.220 16.220 12.080<br />

- afvoer zwerfafval 24.392 24.392 22.270<br />

310202 - wegverhardingen 4.690.381 118.487 4.571.894 4.359.705<br />

310203 - fietspadverhardingen 718.038 718.038 339.148<br />

310204 - wegmeubilair 1.821.064 741.900 1.079.164 1.604.679<br />

310205 - beplantingen 439.284 105.635 333.650 -534.978<br />

310206 - boordvoorzieningen 463.230 463.230 465.872<br />

310207 - gladheidsbestrijding 894.721 894.721 -140.734<br />

310208 - verkeersregelinstallaties 478.783 251.089 227.695 303.549<br />

310209 - vaste kunstwerken 509.154 509.154 593.066<br />

310212 - regelgeving 142.708 -142.708 -78.826<br />

310213 - overige kosten wegen 1.056.271 57.255 999.016 605.298<br />

totaal onderhoud/beheer wegen/fietspaden 11.711.402 1.417.073 10.294.329 7.528.664<br />

totaal onderhoud/beheer wegen/fietspaden 18.897.058 1.417.073 17.479.984 15.020.812<br />

83


Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Bermen en sloten: afwijking -/- € 628.589<br />

De jaarlijkse uitgaven fluctueren, afhankelijk van het weer.<br />

Voor een bedrag van ca. € 400.000 wordt deze overschrijding veroorzaakt door groot onderhoud<br />

(aanbrengen bermbeton, en beschoeien van gedeelte bermsloot), externe adviezen en door de proef met<br />

vergisten van bermgras. Ondanks aanvullende bijdragen is ten gevolge van deze werkzaamheden het<br />

negatieve saldo ontstaan.<br />

Wegverharding: afwijking -/- € 212.189<br />

Het negatieve saldo is ontstaan door afboeking van de korting inkoopvoordeel van € 500.000.<br />

Fietspadverharding: afwijking -/- € 378.891<br />

Het asfalt van een gedeelte van het fietspad langs de N355 nabij Grijpskerk en van het fietspad langs de<br />

N993 tussen Bedum en de N46 is noodzakelijkerwijs vervangen door een betonverharding met<br />

meerkosten van ca. € 310.000 tot gevolg.<br />

Wegmeubilair: afwijking € 525.515<br />

(Wegbeheer: € 418.615 en Actieplan Verkeerslawaai: € 96.900)<br />

Wegmeubilair omvat de onderdelen wegmarkering, openbare verlichting, wegbebakening, geleiderail,<br />

bewegwijzering, geluidsschermen en haltevoorzieningen. Het overschot van € 418.615 is voornamelijk<br />

ontstaan door vertraging van het project renovatie openbare verlichting. De uitvoering is in 2010 gestart<br />

en loopt door in 2013 en door vertraging van het project N366 Ecoduiker, groot onderhoud en verbreding.<br />

Dit project wordt in 2013 uitgevoerd.<br />

Beplanting: afwijking -/- € 868.628<br />

In het kader van het MIT-project reconstructie beplanting langs de N975 (Onstwedde - Musselkanaal) is<br />

een bedrag van € 619.495 uitgegeven. Dit bedrag wordt aangezuiverd uit de reserve ESFI.<br />

De feitelijke afwijking bedraagt -/- € 249.133. De overschrijding is o.a. ontstaan door het uitvoeren van<br />

groot onderhoud aan beplanting langs diverse wegvakken en hoge kosten voor verkeersmaatregelen.<br />

Gladheidsbestrijding: afwijking -/- € 1.035.455<br />

De kosten van de gladheidbestrijding zijn totaal afhankelijk van de weersomstandigheden.<br />

In het Managementcontract Beheer Wegen en Kanalen is uitgegaan van 48 strooibeurten per seizoen.<br />

Ten gevolge van de extreme winterseizoenen 2009/2010 en 2010/2011 is het bedroeg het gemiddelde<br />

aantal strooibeurten gedurende de contractperiode echter 66, met een grote overschrijding van het<br />

budget ten gevolg. Ter aanvulling van dit budget is in de voorjaarsnota van 2010 een bedrag van<br />

€ 1.360.000 beschikbaar gesteld ten laste van de algemene middelen. Ondanks deze aanvulling is een<br />

negatief saldo ontstaan.<br />

Verkeersregelinstallaties: afwijking € 75.854<br />

Het verschil is terug te leiden naar de bijdragen aan de projecten VRI's Bristol en Ruischerwaard.<br />

Vaste kunstwerken: afwijking € 83.912<br />

Het positieve saldo is veroorzaakt door een aanzuivering uit de gelden voor achterstallig onderhoud<br />

kunstwerken N46 uit voorgaande jaren.<br />

Overige kosten wegen: afwijking -/- € 409.563<br />

Het negatieve saldo is ontstaan in verband met de aan de gemeenten Slochteren en Bellingwedde<br />

betaalde afkoopsommen voor de overdracht van de N987a en de N973 voor een totaal bedrag<br />

van € 713.456. De feitelijke afwijking bedraagt € 303.893.<br />

Dit positieve saldo is voornamelijk ontstaan door lagere waterschapslasten dan geraamd.<br />

84


Baten<br />

Regelgeving: afwijking € 63.882<br />

Het positieve saldo is ontstaan door hogere inkomsten bij recognities wegen.<br />

Overige kosten wegen: afwijking € 15.845<br />

Het positieve saldo is ontstaan door inkomsten bij Afwikkeling schades wegen ten bedrage<br />

van € 25.944.<br />

85


Productgroepnummer en -naam : 3103 Verkeersveiligheid<br />

Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Boumans<br />

Productverantwoordelijke : De Visser, Lombaerts<br />

Productgroepomschrijving<br />

Als wegbeheerder van circa 600 km weg hebben wij een verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid<br />

op de provinciale wegen. Die verantwoordelijkheid krijgt expliciet vorm door de uitvoering van<br />

maatregelen op basis van het Actieplan Verkeersveiligheid provinciale wegen. In 2011 hebben wij het<br />

actieplan geactualiseerd en daarnaast het daarbij behorende nieuwe meerjarig uitvoeringsprogramma<br />

vastgesteld voor de periode 2011-2013.<br />

Het realiseren van de projecten uit dit uitvoeringsprogramma is onze bijdrage aan het realiseren van de<br />

nationale doelstelling voor de reductie van het aantal ernstige verkeersslachtoffers in 2020 zoals die o.a.<br />

is verwoord in de landelijke Nota Mobiliteit.<br />

Naast het zijn van wegbeheerder treden wij op als regisseur en coördinator van het regionale<br />

verkeersveiligheidsbeleid. Naar aanleiding van de genoemde nationale doelstelling hebben wij in 2011,<br />

samen met de andere overheden en maatschappelijke organisaties, een regionaal maatregelenpakket<br />

op hoofdlijnen opgesteld om het Groningse deel van deze doelstelling te realiseren.<br />

Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />

Maatregelenpakket Verkeersveiligheid 2011-2020<br />

Beleid en doelen op termijn<br />

Het Verkeer- en Vervoerberaad <strong>Groningen</strong> (VVB) heeft in 2006 een Maatregelenpakket<br />

Verkeersveiligheid 2005-2010 opgesteld. Dit maatregelenpakket wordt de eerste helft van 2011<br />

geactualiseerd, zodat na de zomer het Maatregelenpakket Verkeersveiligheid 2011-2020 door het VVB<br />

kan worden behandeld. Het Maatregelenpakket omvat een aantal speerpunten gericht op het verbeteren<br />

van de verkeersveiligheid in de provincie <strong>Groningen</strong>. De speerpunten worden vertaald in maatregelen<br />

waarvan de uitvoering een verantwoordelijkheid is van de VVB-partners: gemeenten, Rijk, OM, politie,<br />

VVN, provincie etc.<br />

De speerpunten zijn gebaseerd op de analyses van de verkeersongevallen over de periode 2005 tot en<br />

met 2009. Hierbij is onderscheid gemaakt in black spots, gevaarlijke routes en wegvakken. Ook is een<br />

analyse uitgevoerd naar de meest voorkomende ongevalstypen waarbij fietsongevallen en alcohol<br />

nadrukkelijk aandacht krijgen. De komende jaren zal jaarlijks een zo compleet mogelijk beeld van de<br />

door de partners uitgevoerde maatregelen worden opgesteld. Dit beeld wordt in het VVB gepresenteerd<br />

als onderdeel van voortgangsoverleg over de uitvoering van het Maatregelenpakket 2011-2020.<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Het Maatregelenpakket 2011-2020 wordt in<br />

het najaar van 2011 door het VVB behandeld.<br />

Er wordt een eerste uitvoeringsprogramma<br />

opgesteld voor het jaar <strong>2012</strong>. De partners in<br />

het VVB zijn verantwoordelijk voor de<br />

realisering van het uitvoeringsprogramma. De<br />

provincie is als regisseur van het regionale<br />

verkeersveiligheidsbeleid verantwoordelijk<br />

voor de aansturing en monitoring van de<br />

uitvoering.<br />

86<br />

Gerealiseerd<br />

Het VVB heeft in het najaar op basis van het<br />

conceptmaatregelenpakket o.a. besloten dat het<br />

aantal speerpunten moet worden beperkt. De<br />

verwerking van deze besluitvorming in relatie tot de<br />

lage vergaderfrequentie van het VVB heeft gemaakt<br />

dat het VVB eerst op 12 juli <strong>2012</strong> het<br />

maatregelenpakket verkeersveiligheid 'Samen<br />

Veilig op Weg' heeft vastgesteld. Bij brief (<strong>2012</strong>-<br />

54.034/50/A.20, W; zaaknummer 431048) zijn PS<br />

geïnformeerd over de inhoud van dit<br />

maatregelenpakket.


Wanneer gereed<br />

Gepland<br />

Het maatregelenpakket is een doorlopende<br />

activiteit over de periode 2011 - 2020.<br />

Middelen<br />

Begroot<br />

De kosten van te treffen infrastructurele<br />

maatregelen kunnen ten laste worden<br />

gebracht van de middelen die jaarlijks<br />

beschikbaar komen voor de<br />

uitvoeringsprogramma van het Actieplan<br />

Verkeersveiligheid provinciale wegen.<br />

Voornaamste overige activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

voorbereiden en uitvoeren van de overige<br />

projecten uit het meerjarig<br />

uitvoeringsprogramma 2011-2013 van het<br />

Actieplan Verkeersveiligheid provinciale<br />

wegen;<br />

ondersteunen van gemeenten, Regiopolitie,<br />

OM en maatschappelijke partijen bij het<br />

invullen en realiseren van hun bijdrage aan<br />

de reductie van het aantal<br />

verkeersslachtoffers in 2020;<br />

monitoren van de inspanningen die door<br />

diverse betrokkenen worden geleverd ten<br />

behoeve van het realiseren van de<br />

doelstelling m.b.t. de reductie van het aantal<br />

verkeersslachtoffers in 2020;<br />

voorbereiden en uitvoeren infrastructurele<br />

maatregelen met behulp van het krediet<br />

Duurzaam Veilig slag beheer en onderhoud<br />

<strong>2012</strong>;<br />

uitvoering van enkele van de projecten met<br />

betrekking tot veiligheid uit het jaarwerkplan<br />

<strong>2012</strong> van het Verkeer- en Vervoerberaad<br />

<strong>Groningen</strong> (VVB).<br />

Gerealiseerd<br />

Jaarlijks zal aan de stuurgroep van het VVB een<br />

voortgangsrapportage worden aangeboden; zo<br />

mogelijk wordt ook het effect op de<br />

verkeersveiligheid aangegeven.<br />

Besteed<br />

De infrastructurele inzet is inmiddels ondergebracht in<br />

het meerjarenuitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid<br />

Provinciale Wegen <strong>2012</strong>-2016. Dit programma is bij<br />

brief van 26 juni <strong>2012</strong> met zaaknummer 403558<br />

toegezonden aan PS.<br />

Gerealiseerd<br />

Is gebeurd, voor een beperkt aantal projecten<br />

bleek een zogeheten overboekingsvoorstel<br />

noodzakelijk. Daarnaast hebben PS de opvolger<br />

van het Actieplan Verkeersveiligheid vastgesteld.<br />

Onze voordracht 03/<strong>2012</strong> heeft geresulteerd in<br />

vaststelling van het Beleidsplan Verkeersveiligheid<br />

provinciale wegen <strong>2012</strong>-2020.<br />

Is uitgevoerd, zie ook de volgende bullit.<br />

Het VVB heeft het maatregelenpakket<br />

verkeersveiligheid 'Samen Veilig op Weg' in haar<br />

vergadering van 12 juli <strong>2012</strong> vastgesteld. Voor de<br />

monitoring geldt 2013 als eerste volledige jaar.<br />

Is uitgevoerd, de beschikbare middelen hebben<br />

hun bestemming gekregen.<br />

Is uitgevoerd. Het gaat daarbij vooral om een<br />

gerichte benadering van de groep 18-27 jarige<br />

beginnende autobestuurders (voorkomen van<br />

rijongevallen), de aansturing van de jaarlijkse<br />

moddercampagne en de 3 E -aanpak op de<br />

provinciale N366 (Veendam-Ter Apel).<br />

87


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

801.237 647.554 863.422<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe kosten<br />

Totaal lasten<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen<br />

- overige baten (bijdragen derden)<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

- overige administratieve boekingen 60.300<br />

Totaal baten 60.300<br />

88<br />

607.509 486.342 2.237.528<br />

607.509 486.342 2.237.528<br />

1.408.747 1.133.896 3.100.950<br />

Saldo lasten en baten 1.348.447 1.133.896 3.100.950<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

310300 Apparaatskosten 647.554 647.554 863.422<br />

310302 Actieplan verkeersveiligheid:<br />

- uitvoering Actieplan 97.570 97.570 1.831.430<br />

- kleinschalige maatregelen 10.521 10.521 27.628<br />

- verkeersmaatregelen 764 764 983<br />

- afwikkeling voorgaande jaren<br />

totaal actieplan verkeersveiligheid 108.855 108.855 1.860.041<br />

310303 Duurzaam veilig:<br />

- duurzaam veilig 377.487 377.487 377.487<br />

totaal duurzaam veilig 377.487 377.487 377.487<br />

totaal verkeersveiligheid 1.133.896 1.133.896 3.100.950<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Op de directe kosten is een voordeel ontstaan van € 1.751.186. De verklaring hiervoor is als volgt:<br />

Uitvoering Actieplan: afwijking € 1.733.860<br />

De overboeking van 2011 naar <strong>2012</strong> bedraagt € 1.120.243 en de raming <strong>2012</strong> bedraagt € 711.187.<br />

Aan uitgaven is verantwoord € 97.570. Dit resulteert in een voordeel van € 1.733.860. Op de overboeking


van 2011 naar <strong>2012</strong> is € 50.000 besteed. In uw besluiten over de voordrachten 40/2011 en 12/<strong>2012</strong> zijn<br />

respectievelijk € 62.500 en € 300.000 opgenomen met een dekking vanuit het actieplan. De afronding<br />

van deze projecten zal plaatvinden in 2013 en dientengevolge zijn deze bedragen betrokken bij de<br />

overboeking naar het dienstjaar 2013.<br />

Bij de IB <strong>2012</strong> is reeds gemeld dat voor de uitvoering van het nieuwe meerjarig uitvoeringsprogramma<br />

verkeersveiligheid provinciale wegen <strong>2012</strong>-2016 de resterende middelen <strong>2012</strong> ad € 1.371.360 dienen te<br />

worden overgeboekt naar 2013. Wij hebben u over dit nieuwe uitvoeringsprogramma bij brief van<br />

26 juni <strong>2012</strong> met zaaknummer 403558 geinformeerd. Rekening houdend met de hiervoor genoemde<br />

bedragen ad € 62.500 en € 300.000 is in totaal € 1.733.860 betrokken bij de overboeking naar 2013.<br />

Kleinschalige maatregelen: afwijking € 17.107<br />

Op het budget <strong>2012</strong> ad € 27.628 is uitgegeven € 10.521. Dit resulteert in een vrijval van € 17.107.<br />

Verkeersmaatregelen: afwijking € 219<br />

Aan uitgaven is in <strong>2012</strong> € 764 verantwoord. Er is derhalve een vrijval ontstaan van € 219.<br />

89


Productgroepnummer en -naam : 3301 (Re)constructie waterwegen<br />

Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Boumans<br />

Productverantwoordelijke : Bosma<br />

Productgroepomschrijving<br />

Voorbereiding en uitvoering van baggerwerk, boordvoorzieningen, damwanden, bruggen, sluizen en<br />

stuwen voor verbetering van de scheepvaart.<br />

Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />

Vervanging Noordzeebrug<br />

Beleid en doelen op termijn<br />

De doorvaarthoogte wordt vergroot van ca. 6,5 meter naar 9,1 meter, de doorvaartbreedte wordt<br />

verruimd en de verkeerssituatie rondom de brug (Bedumerweg, Ringweg, bedrijventerrein De Hoogte<br />

wordt aangepast. Dit project maakt deel uit van het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl en heeft tot doel de<br />

vaarweg geschikt te maken voor 4-laags containervaart.<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

gunnen van het werk;<br />

uitvoering.<br />

Wanneer gereed<br />

Gepland<br />

2014<br />

Middelen<br />

Begroot<br />

€ 28,5 miljoen (deels provincie-/gemeente-/<br />

rijksbijdrage), voordracht in behandeling voor<br />

hoger krediet.<br />

90<br />

Gerealiseerd<br />

De Engineering & Construct (E&C)-aanbesteding is<br />

mislukt, het eerste nieuwe contract is aanbesteed<br />

en gegund, de rest volgt in 2013.<br />

Uitvoering is in 2013.<br />

Gerealiseerd<br />

Vanwege de mislukte aanbesteding is het werk<br />

halverwege 2015 gereed.<br />

Besteed<br />

Nieuwe voordracht: € 30,6 miljoen exclusief btw,<br />

besteed ca. € 7 miljoen.<br />

Wegomlegging Zuidhorn<br />

Beleid en doelen op termijn<br />

Verlegging van de provinciale weg N355 naar de oostzijde van Noordhorn en Zuidhorn. Onderdeel van<br />

de verlegging is de realisatie van een nieuwe hoge vaste brug over het Van Starkenborghkanaal en het<br />

vervangen van de huidige hefbrug. Dit project is inclusief fase B baggerwerk van het Van<br />

Starkenborghkanaal met de benodigde grondbergingsterreinen. Dit project maakt deel uit van het project<br />

Vaarweg Lemmer-Delfzijl en heeft tot doel de vaarweg geschikt te maken voor 4-laags containervaart.<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

gunnen van het werk;<br />

uitvoering.<br />

Wanneer gereed<br />

Gepland<br />

In 2014 zal de N355 voor het verkeer<br />

opengesteld worden.<br />

Gerealiseerd<br />

Dit is gerealiseerd.<br />

De aannemer is bezig met de voorbereiding, in<br />

2013 start de werkelijke uitvoering.<br />

Gerealiseerd<br />

Planning blijft gehandhaafd (31 juli 2014).


Middelen<br />

Begroot<br />

€ 39,4 miljoen (deels provincie-/gemeente-<br />

/rijksbijdrage).<br />

Besteed<br />

Er is ca. € 4 miljoen besteed, de aanbesteding is<br />

€ 21,0 miljoen, exclusief de beweegbare brug.<br />

Voorbereiding vervanging bruggen Aduard/Dorkwerd<br />

Beleid en doelen op termijn<br />

Vervangen van de bruggen bij Aduard en Dorkwerd en het verbeteren van de aansluitende infrastructuur.<br />

Dit project maakt deel uit van het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl en heeft tot doel de vaarweg geschikt<br />

te maken voor 4-laags containervaart.<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

realisatiebesluit aanvragen voor Aduard<br />

en Dorkwerd;<br />

ruimtelijke procedure voeren;<br />

voorbereiding.<br />

Wanneer gereed<br />

Gepland<br />

2014<br />

Middelen<br />

Begroot<br />

€ 31,1 miljoen (deels provincie-/gemeente-/<br />

rijksbijdrage).<br />

Voornaamste overige activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

tezamen met herstel van de gevolgen van<br />

bodemdaling (productgroep 3305) groot<br />

onderhoud aan Winschoterdiep en A.G.<br />

Wildervanckkanaal;<br />

uitvoering aanpassingen kades<br />

Eemskanaal;<br />

uitvoering aanpassingen kades Van<br />

Starkenborghkanaal;<br />

planvorming fase 2 Lemmer-Delfzijl;<br />

voorbereiding viaduct Kardinge;<br />

voorbereiding en uitvoering noordelijke<br />

vaarverbinding Blauwestad;<br />

uitvoering TRI2 Blauwestad;<br />

uitvoering aanpassing kades Noord-<br />

Willemskanaal;<br />

uitvoering baggerwerk Winschoterdiep.<br />

Gerealiseerd<br />

Aanvragen realisatiebesluit Aduard is gepland voor<br />

maart 2013; Realisatiebesluit Dorkwerd is in 2011<br />

genomen.<br />

Ruimtelijke procedures worden afgerond in 2013.<br />

De voorbereiding wordt afgerond in 2013, de<br />

aanbestedingsprocedure start begin 2013.<br />

Uitvoering is gepland halverwege 2013.<br />

Gerealiseerd<br />

Brug Dorkwerd is gereed in juli 2014, brug Aduard is<br />

gereed in december 2015.<br />

Besteed<br />

Er is ca. € 1,9 miljoen besteed.<br />

Gerealiseerd<br />

De werkzaamheden in het kader van achterstallig<br />

onderhoud (NOMO) zijn afgerond:<br />

ca. 14 km damwand is in totaal vervangen,<br />

kosten ca. € 8 miljoen.<br />

Diverse werken zijn voorbereid en uitgevoerd in<br />

nauwe samenwerking met de waterschappen,<br />

kosten ca. € 7 miljoen.<br />

Geen werkzaamheden.<br />

Er is gewerkt aan de planvorming.<br />

Het werk is voorbereid en de<br />

aanbestedingsprocedure is gestart.<br />

Fase 1 - aanleg 200 meter kanaal, aanleg sluis<br />

met beweegbare brug is gerealiseerd; fase 2 is in<br />

voorbereiding.<br />

Alle mogelijke werkzaamheden zijn uitgevoerd.<br />

Er is gestart met de uitvoering van de aanpassing<br />

van de beschoeiing.<br />

Het saneringswerk is afgerond, het tweede<br />

contract is aanbesteed en gegund en het laatste<br />

contract is in voorbereiding.<br />

91


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

646.090 1.111.799 945.765<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe kosten<br />

Totaal lasten<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen<br />

- overige baten (bijdragen derden)<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

- overige administratieve boekingen<br />

Totaal baten<br />

92<br />

480.845 1.448.849<br />

1.957.586 2.255.272 2.256.210<br />

2.438.431 3.704.121 2.256.210<br />

3.084.521 4.815.920 3.201.975<br />

Saldo lasten en baten 3.084.521 4.815.920 3.201.975<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

330100 Apparaatskosten 1.111.799 1.111.799 945.765<br />

330101 (Re)constructie waterwegen:<br />

- mutaties investeringen t.l.v. reserve ESFI 1.448.849 1.448.849<br />

- kapitaallasten waterwegen 2.255.272 2.255.272 2.256.210<br />

totaal (re)constructie waterwegen 3.704.121 3.704.121 2.256.210<br />

totaal (re)constructie waterwegen 4.815.920 4.815.920 3.201.975<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Op de directe kosten is een nadeel ontstaan van € 1.447.911. Dit kan als volgt worden verklaard:<br />

Mutaties investeringen t.l.v. reserve ESFI: afwijking -/- € 1.448.849<br />

In verband met dekking lopende investeringsprojecten is een bedrag van € 1.448.849 geboekt in verband<br />

met de niet geraamde bijdragen van investeringsprojecten. Dit bedrag is vervolgens als mutatie in<br />

productgroep 0800 verantwoord ten laste van de reserve ESFI.<br />

Kapitaallasten waterwegen: afwijking € 938<br />

Op de kapitaallasten is per saldo een voordeel gerealiseerd van € 938. Voor een toelichting verwijzen wij<br />

u naar de bijlage toelichting op de kapitaallasten, rente en dividend.


Productgroepnummer en -naam : 3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen<br />

Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Boumans<br />

Productverantwoordelijke : Bosma, Broers<br />

Productgroepomschrijving<br />

Zorg dragen voor duurzame instandhouding van de provinciale hoofdvaarwegen met<br />

boordvoorzieningen, bruggen, sluizen en andere bijkomende voorzieningen en voor een veilige en vlotte<br />

afwikkeling van het scheepvaartverkeer.<br />

Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />

Baggerwerk Winschoterdiep en Rensel<br />

Beleid en doelen op termijn<br />

Dit project heeft betrekking op het uitvoeren van baggerwerk op het Winschoterdiep en de Rensel. Het<br />

baggerwerk betreft achterstallig onderhoud waarvoor in het kader van de Nota Mobilititeit door het Rijk<br />

middelen zijn gereserveerd.<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Uitvoering.<br />

Wanneer gereed<br />

Gepland<br />

<strong>2012</strong><br />

Middelen<br />

Begroot<br />

€ 11,5 miljoen (rijks- en gemeentelijke<br />

bijdragen).<br />

Gerealiseerd<br />

Het saneringsbaggerwerk is uitgevoerd en het<br />

tweede contract is aanbesteed en gegund.<br />

Gerealiseerd<br />

2014<br />

Besteed<br />

€ 2 miljoen.<br />

Vervangen boordvoorzieningen Eemskanaal<br />

Beleid en doelen op termijn<br />

Dit project betreft het vervangen van boordvoorzieningen langs een aantal dijkvakken van het<br />

Eemskanaal. Op deze vakken wordt de bestaande boordvoorziening verwijderd en vervangen door een<br />

stalen damwand. De boordvoorzieningen maken onderdeel uit van het achterstallig onderhoud waarvoor<br />

in het kader van de Nota Mobiliteit door het Rijk middelen zijn gereserveerd.<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Uitvoering.<br />

Wanneer gereed<br />

Gepland<br />

<strong>2012</strong><br />

Gerealiseerd<br />

Er zijn negen contracten aanbesteed, waarvan er<br />

zeven zijn opgeleverd. Ook zijn werkzaamheden<br />

voor de waterschappen en regulier onderhoud<br />

meegenomen.<br />

Gerealiseerd<br />

2013<br />

93


Middelen<br />

Begroot<br />

Ca. € 11 miljoen (waarvan € 6 miljoen rijksbijdrage<br />

en € 0,6 miljoen bijdr. waterschap).<br />

94<br />

Besteed<br />

Ca. € 8,7 miljoen.<br />

Afstandsbediening Winschoterdiep<br />

Beleid en doelen op termijn<br />

Dit project heeft betrekking op de realisatie van afstandsbediening vanaf de Oostersluis van de bruggen<br />

over het Winschoterdiep.<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Uitvoering.<br />

Wanneer gereed<br />

Gepland<br />

<strong>2012</strong><br />

Middelen<br />

Begroot<br />

p.m.<br />

Voornaamste overige activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Uitvoering van (groot) onderhoud aan<br />

onderwaterbodem, boordvoorzieningen,<br />

bruggen, sluizen, remmingwerken,<br />

aanlegvoorzieningen en kanaalmeubilair,<br />

bediening van bruggen en sluizen, toezicht<br />

op de scheepvaart, verlenen van<br />

vergunningen en ontheffingen. De<br />

werkzaamheden worden uitgevoerd<br />

overeenkomstig het managementcontract<br />

Beheer Wegen en Kanalen 2009-2011 dat<br />

met een jaar wordt verlengd.<br />

Gerealiseerd<br />

Alle bruggen vanaf de Oostersluis tot Westerbroek<br />

bedienbaar op afstand vanuit de Oostersluis.<br />

Gerealiseerd<br />

<strong>2012</strong><br />

Besteed<br />

Binnen budget.<br />

Gerealiseerd<br />

De werkzaamheden zijn uitgevoerd<br />

overeenkomstig het managementcontract Beheer<br />

Wegen en Kanalen 2009-2011, dat met een jaar is<br />

verlengd.


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

7.877.175 6.278.585 5.903.777<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe kosten<br />

Totaal lasten<br />

4.365.304 2.660.564 2.377.826<br />

41.437<br />

4.406.741 2.660.564 2.377.826<br />

12.283.916 8.939.150 8.281.603<br />

Baten:<br />

- regelgeving 37.733 39.773 14.300<br />

- rijksbijdragen 10.497.495 7.550.496 7.122.908<br />

- overige baten (bijdragen derden) 286.491<br />

- Overige administratieve boekingen<br />

- boordvoorziening<br />

Totaal baten 10.821.719 7.590.269 7.137.208<br />

Saldo lasten en baten 1.462.197 1.348.880 1.144.395<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

330200 Apparaatskosten subsidiabel 4.916.861 4.916.861 4.787.745<br />

330201 Apparaatskosten, niet subsidiabel 1.361.724 1.361.724 1.116.032<br />

totaal apparaatskosten 6.278.585 6.278.585 5.903.777<br />

Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen:<br />

330202 - dijken, bermen en sloten 126.375 126.375 99.900<br />

330203 - boordvoorzieningen 698.533 698.533 1.132.926<br />

330204 - baggerwerk 37.619 37.619 22.400<br />

330207 - bruggen 362.878 362.878 600.050<br />

330208 - sluizen 1.091.544 1.091.544 391.230<br />

330211 - regelgeving 22.837 39.773 -16.936 -14.300<br />

330212 - aanlegvoorzieningen/kanaalmeubilair 13.497 13.497 5.820<br />

330214 - diversen 303.121 7.550.496 -7.247.376 -7.122.908<br />

330216 - groot onderhoud 4.161 4.161 125.500<br />

totaal onderhoud/beheer hoofdvaarwegen 2.660.564 7.590.269 -4.929.705 -4.759.382<br />

totaal onderhoud/beheer hoofdvaarwegen 8.939.150 7.590.269 1.348.880 1.144.395<br />

95


Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Lasten<br />

Dijken, bermen en sloten: afwijking -/- € 26.475<br />

De afwijking wordt veroorzaakt door hogere doorberekende kosten waterschappen B-AKWA.<br />

Boordvoorzieningen: afwijking € 434.393<br />

Positief verschil is ontstaan door baten uit voorgaande jaren.<br />

Baggerwerk: afwijking -/- € 15.219<br />

Verschil wordt veroorzaakt door het waterbodemonderzoek Eemskanaal-Oosterhornkanaal.<br />

(Vaste) Bruggen: afwijking € 237.172<br />

De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat de renovatie van de Platvoetbrug is doorgeschoven naar<br />

2013 en het vervangen van de aandrijving ophaalbrug Slochtersluis voorlopig is uitgesteld.<br />

Sluizen: afwijking -/- € 700.314<br />

In <strong>2012</strong> zijn er extra kosten gemaakt voor de zeesluis Farmsum o.a. het aanpassen van de<br />

wachtplaatsen binnenzijde sluis en nieuwe sluisdeuren klein zeesluis.<br />

Aanlegvoorzieningen/Kanaalmeubilair: afwijking -/- € 7.677<br />

In hoofdzaak is de afwijking veroorzaakt door een aantal schades zonder dader en door niet geraamde<br />

kosten bij de ligplaats Ulgersmaweg voor de gratis verstrekking van nutsvoorzieningen.<br />

Diversen: afwijking -/- € 69.181<br />

De afwijking is veroorzaakt door hogere exploitatiekosten van de sluiskantoren dan begroot.<br />

Groot onderhoud: afwijking € 121.339<br />

Het budget is o.a. ingezet om de tekorten bij het onderdeel sluizen op te vangen.<br />

Baten<br />

Regelgeving: afwijking € 2.636<br />

De opbrengsten zijn hoger dan geraamd, omdat er meer vergunningen zijn verleend.<br />

Diversen afstandsbediening: € 33.745<br />

De inkomsten zijn hoger dan geraamd doordat deze te laag zijn begroot.<br />

Diversen huren en pachten: afwijking € 33.157<br />

De opbrengst van de huren en pachten is te laag begroot.<br />

Diversen afwikkeling schades: afwijking € 7.949<br />

Dit betreft inkomsten van afwikkeling schades diverse jaren.<br />

96


Productgroepnummer en -naam : 3303 Onderhoud en beheer overige vaarwegen<br />

Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Boumans<br />

Productverantwoordelijke : Bosma, Broers<br />

Productgroepomschrijving<br />

Zorg dragen voor duurzame instandhouding van de provinciale overige vaarwegen met<br />

boordvoorzieningen, bruggen, sluizen en andere bijkomende voorzieningen en voor een veilige en vlotte<br />

afwikkeling van het scheepvaartverkeer.<br />

Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />

Vervangen boordvoorzieningen Noord-Willemskanaal<br />

Beleid en doelen op termijn<br />

Dit project betreft het vervangen van boordvoorzieningen langs een aantal dijkvakken van het Noord-<br />

Willemskanaal. Op deze vakken wordt de bestaande boordvoorziening verwijderd en vervangen door<br />

een stalen damwand of steenbestorting.<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Uitvoering<br />

Wanneer gereed<br />

Gepland<br />

<strong>2012</strong><br />

Middelen<br />

Begroot<br />

€ 2,3 miljoen.<br />

Gerealiseerd<br />

Twee contracten in <strong>2012</strong> op de markt gebracht, één<br />

is opgeleverd.<br />

Gerealiseerd<br />

2013<br />

Besteed<br />

Er is € 1,8 miljoen uitgegeven.<br />

Afstandsbediening A.G. Wildervanckkanaal<br />

Beleid en doelen op termijn<br />

Dit project heeft betrekking op de realisatie van afstandsbediening vanaf de Oostersluis van de bruggen<br />

over het A.G. Wildervanckkanaal.<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Uitvoering<br />

Wanneer gereed<br />

Gepland<br />

<strong>2012</strong><br />

Middelen<br />

Begroot<br />

p.m.<br />

Gerealiseerd<br />

Uitvoering gestart met de ombouw van de Geert<br />

Veenhuizenbrug en draaibrug de Vrijheid.<br />

Gerealiseerd<br />

In september <strong>2012</strong> hebben PS ingestemd met het<br />

project “Bediening op Afstand”. De verdere uitvoering<br />

van de afstandsbediening op het A.G.<br />

Wildervanckkanaal wordt opgenomen in dit project, dat<br />

een looptijd heeft tot en met 2015.<br />

Besteed<br />

Voorinvestering t.l.v. convenant Hoofdvaarwegen.<br />

97


Voornaamste overige activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Uitvoering van (groot) onderhoud aan<br />

onderwaterbodem, boord-voorzieningen,<br />

bruggen, sluizen, remmingwerken,<br />

aanlegvoorzieningen en kanaalmeubilair,<br />

bediening van bruggen en sluizen, toezicht<br />

op de scheepvaart, verlenen van<br />

vergunningen en ontheffingen.<br />

De werkzaamheden worden uitgevoerd<br />

overeenkomstig het managementcontract<br />

Beheer Wegen en Kanalen 2009-2011 dat<br />

met een jaar wordt verlengd.<br />

98<br />

Gerealiseerd<br />

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het<br />

managementcontract Beheer Wegen en Kanalen<br />

2009-2011 dat met een jaar is verlengd.


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

2.382.993 4.730.788 4.026.100<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe kosten<br />

Totaal lasten<br />

1.847.328 4.333.579 4.725.750<br />

134.537<br />

1.981.865 4.333.579 4.725.750<br />

4.364.859 9.064.366 8.751.850<br />

Baten:<br />

- rijksbijdragen 75.469.786 547.211 762.523<br />

- leges/recognities 40.336 48.572 17.144<br />

- overige baten (bijdragen derden) 83.796 62.536<br />

- afrekening schadegevallen 30.975<br />

- onttrekking aan voorzieningen 50.300 335.196<br />

- overige administratieve boekingen 90.680<br />

Totaal baten 75.644.218 1.115.169 779.667<br />

Saldo lasten en baten -71.279.359 7.949.197 9.531.517<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

330300 Apparaatskosten 4.730.788 4.730.788 4.026.100<br />

Onderhoud en beheer overige vaarwegen:<br />

330301 - dijken, bermen en sloten 163.472 163.472 128.618<br />

330302 - boordvoorzieningen 2.110.550 2.110.550 3.921.201<br />

330303 - baggerwerk 100.975 100.975 503.237<br />

330306 - bruggen 1.363.056 90.680 1.272.376 998.694<br />

330307 - sluizen 110.993 110.993 253.830<br />

330310 - regelgeving 18.354 -18.354 -5.434<br />

330312 - aanlegvoorzieningen/kanaalmeubilair 111.685 111.685 200.017<br />

330313 - diversen 37.652 670.939 -633.287 -494.746<br />

330315 - slibdepots 335.196 335.196<br />

totaal onderhoud/beheer ov. vaarwegen 4.333.579 1.115.169 3.218.410 5.505.417<br />

totaal onderhoud/beheer ov. vaarwegen 9.064.366 1.115.169 7.949.197 9.531.517<br />

99


Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Dijken, bermen en sloten: afwijking -/- € 34.854<br />

De overschrijding heeft te maken met hogere kosten voor het maaiwerk aan het Reitdiep.<br />

Boordvoorzieningen: afwijking € 1.810.651<br />

De investeringen ten behoeve van de boordvoorzieningen Noord-Willemskanaal zijn doorgeschoven naar<br />

2013.<br />

Baggerwerk: afwijking € 402.262<br />

Er zijn in <strong>2012</strong> weinig baggerwerkzaamheden verricht.<br />

(Vaste) Bruggen: afwijking -/- € 273.682<br />

De overschrijding is met name ontstaan door groot onderhoud aan draaibrug Roodehaan.<br />

Sluizen: afwijking € 142.837<br />

Er is in <strong>2012</strong> geen groot onderhoud gepleegd aan de sluizen.<br />

Aanlegvoorzieningen/Kanaalmeubilair: afwijking € 88.332<br />

De onderschrijding is ontstaan door minder uitgevoerd onderhoud aan aanlegvoorzieningen.<br />

Diversen: afwijking € 199.175<br />

De onderschrijding is ontstaan door lagere waterschapslasten.<br />

Baten<br />

Diversen leges/recognities: afwijking € 31.428<br />

Het positieve saldo is ontstaan doordat er meer vergunningen zijn afgegeven en door meer inkomsten bij<br />

de recognities.<br />

Diversen afstandbediening overige vaarwegen: afwijking -/- € 120.652<br />

De inkomsten zijn lager dan geraamd doordat deze te hoog zijn begroot.<br />

Diversen opbrengsten overige baten: afwijking € 10.036<br />

De meeropbrengst bestaat uit bedieningskosten diverse bruggen.<br />

Diversen afwikkeling schades: afwijking € 30.975<br />

Het positieve saldo is ontstaan door inkomsten bij afwikkeling schades diverse jaren met betrekking tot<br />

overige kanalen.<br />

100


Productgroepnummer en -naam : 3304 Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog<br />

Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Boumans<br />

Productverantwoordelijke : Broers<br />

Productgroepomschrijving<br />

Onderhouden van de schutsluis en voorhavens en bedienen van de schutsluis te Lauwersoog.<br />

Voornaamste activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Uitvoering van het reguliere onderhoud aan<br />

de sluis, de brug over de sluis, de<br />

voorhavens en de wachtplaatsen en<br />

bedienen van de sluis en de brug,<br />

overeenkomstig de afspraken die hierover<br />

zijn gemaakt in het managementcontract<br />

Beheer Wegen en Kanalen 2009-2011 (dat<br />

met een jaar wordt verlengd). De kosten<br />

komen voor 50% ten laste van de provincie<br />

Fryslân.<br />

Gerealiseerd<br />

Regulier onderhoud heeft volgens de planning<br />

plaatsgevonden.<br />

De uitbreiding van wachtplaatsen aan de<br />

binnenzijde is in het voorjaar van <strong>2012</strong> gereed<br />

gekomen. Uitbreiding van wachtplaatsen aan de<br />

buitenzijde is voorbereid.<br />

101


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

305.105 260.986 343.526<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe kosten<br />

Totaal lasten<br />

102<br />

194.366 59.713 170.510<br />

41.749 41.810<br />

236.115 59.713 212.320<br />

541.219 320.699 555.846<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen 2.750<br />

- afrekening schades<br />

- overige baten (bijdragen derden) 148.230 116.349 230.023<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten 150.980 116.349 230.023<br />

Saldo lasten en baten 390.240 204.350 325.823<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

330400 Apparaatskosten 260.986 260.986 343.526<br />

330401 Haven en sluizencomplex Lauwersoog:<br />

- algemene kosten Lauwersoog -1.311 1.187 -2.498 41.550<br />

- baggerwerk sluizencomplex Lauwersoog 7.143 7.143 6.610<br />

- dienstgebouwen sluis Lauwersoog 58.163 24.181 33.982 7.960<br />

- bijdrage Reitdiep prov. <strong>Groningen</strong> 29.496 29.496 29.500<br />

- bijdrage provincie Friesland 90.980 -90.980 -136.320<br />

- sluis Lauwersoog -48.634 -48.634 32.997<br />

- ophaalbrug Robbegatsluis 14.855 14.855<br />

totaal haven/sluizencomplex Lauwersoog 59.713 116.349 -56.636 -17.703<br />

totaal onderhoud/beheer schutsluis L'oog 320.699 116.349 204.350 325.823<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Haven en Sluizencomplex Lauwersoog: afwijking € 79.134<br />

Afwijking is veroorzaakt door baten uit voorgaande jaren.<br />

Baten<br />

Bijdrage Friesland: afwijking € 45.340<br />

Door lagere kosten (personeel en materieel) is de bijdrage van Friesland lager uitgevallen.


Productgroepnummer en -naam : 3401 Luchtvaartvervoer<br />

Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Boumans<br />

Productverantwoordelijke : Hermse, Van Dam<br />

Productgroepomschrijving<br />

De regionale aandeelhouders van <strong>Groningen</strong> Airport Eelde (de provincies Drenthe en <strong>Groningen</strong> en de<br />

gemeenten <strong>Groningen</strong>, Assen en Tynaarlo) achten de aanwezigheid van de luchthaven van groot belang<br />

voor het regionale acquisitieklimaat, de bevordering van economie en werkgelegenheid en de bijdrage<br />

aan de logistieke infrastructuur. Door middel van de uitvoering van de baanverlenging van 1800 naar<br />

2500 meter wordt getracht hieraan een verdere impuls te geven. In februari <strong>2012</strong> heeft de Raad van<br />

State een besluit genomen over het nieuwe aanwijzingsbesluit. De werkzaamheden voor de aanleg van<br />

de start- en landingsbaan naar 2500 meter zullen in <strong>2012</strong>/2013 uitgevoerd gaan worden. Na jarenlange<br />

juridische strijd is het besluit hiermee onherroepelijk geworden.<br />

In <strong>2012</strong>/2013 zal de luchthaven een aangepaste en geactualiseerde businesscase aan de<br />

aandeelhouders ter besluitvorming voorleggen.<br />

Uitvoering Wet luchtvaart (wettelijke taak, vanaf 1 november 2009). Wij besluiten over de ruimtelijke<br />

inpassing (geluid en externe veiligheid) van de luchthavens in onze provincie. Het gaat hierbij om een<br />

vijftal vliegvelden c.q. helikopterlandingsplaatsen.<br />

Voornaamste activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

<strong>Groningen</strong> Airport Eelde:<br />

Als aandeelhouder heeft de provincie als<br />

voornaamste taak de directie te controleren<br />

en te toetsen op het door haar te voeren<br />

beleid.<br />

Bijdrage aandeelhouder: zorg dragen voor<br />

betaling van de overeengekomen bijdrage.<br />

Het Rijk heeft haar aandeelhouderschap in<br />

de luchthaven beëindigd. Overeengekomen<br />

is dat tegenover de afkoopsom van het Rijk<br />

de regionale aandeelhouders gedurende 10<br />

jaar (vanaf 2003) hun bijdrage zullen<br />

maximeren op het vastgestelde plafond.<br />

Voor de provincie <strong>Groningen</strong> is dit<br />

€ 308.062.<br />

Uitvoering Wet luchtvaart:<br />

het voorbereiden, opstellen en handhaven<br />

van Luchthavenbesluiten of regelingen voor<br />

de luchthavens Oostwold, Veendam,<br />

Grootegast, Stadskanaal en UMCG;<br />

het beoordelen overige initiatieven voor<br />

luchthavens, bv. permanente<br />

helikopterlandingsplaatsen;<br />

het verlenen ontheffingen voor tijdelijke en<br />

uitzonderlijk gebruik voor incidentele<br />

helikopterlandingen.<br />

Gerealiseerd<br />

<strong>Groningen</strong> Airport Eelde:<br />

De jaarlijkse bijdrage is verleend.<br />

Uitvoering Wet luchtvaart:<br />

Het luchthavenbesluit Oostwold en de<br />

luchthavenregeling voor Veendam en Grootegast<br />

zijn voorbereid en zullen in 2013 worden<br />

vastgesteld.<br />

GSP bereidt een helihaven nabij de Eemshaven<br />

voor. <strong>Provincie</strong> is hierbij betrokken.<br />

29 aanvragen voor ontheffingen (26 ontheffingen<br />

verleend, 1 geweigerd en 2 aangehouden).<br />

103


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

40.483 76.694 123.779<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe kosten<br />

Totaal lasten<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen<br />

- overige baten (bijdragen derden)<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten<br />

104<br />

308.062 308.062 308.100<br />

308.062 308.062 308.100<br />

348.545 384.756 431.879<br />

Saldo lasten en baten 348.545 384.756 431.879<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

340100 Apparaatskosten 76.694 76.694 123.779<br />

340101 Luchthaven Eelde:<br />

- subsidie luchthaven 308.062 308.062 308.100<br />

totaal luchthaven Eelde 308.062 308.062 308.100<br />

totaal luchtvaartvervoer 384.756 384.756 431.879


Productgroepnummer en -naam : 3402 Collectief personenvervoer<br />

Programma : Bereikbaar <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Boumans<br />

Productverantwoordelijke : De Visser/OV-bureau <strong>Groningen</strong> Drenthe<br />

Productgroepomschrijving<br />

Het verder ontwikkelen en versterken van de betekenis van het openbaar vervoer in de provincie<br />

<strong>Groningen</strong>, zodanig dat het sociaal-economisch belang gediend wordt en de toenemende vraag naar<br />

mobiliteit opgevangen kan worden.<br />

Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />

Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />

1. Verbeteren internationale OV-verbinding van <strong>Groningen</strong> naar Duitsland<br />

Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting -<br />

programma Bereikbaar <strong>Groningen</strong>, thema Mobiliteit en Infrastructuur.<br />

Voornaamste overige activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

OV-bureau<br />

het verder ontwikkelen, uitbreiden en<br />

verbeteren van de openbaar<br />

vervoerdiensten op basis van de<br />

netwerkarchitectuur openbaar vervoer zoals<br />

ook gehanteerd in de Regiovisie <strong>Groningen</strong>-<br />

Assen;<br />

goede voortzetting geven aan de in 2009<br />

afgegeven concessies, gebiedsbreed<br />

(Qbuzz), treinvervangende lijnen (Arriva<br />

Touring) en de Regioconcessies, waarmee<br />

het OV-bureau in samenwerking met de<br />

gemeenten tevens invulling geeft aan het<br />

kleinschalig (doelgroepen)vervoer in het<br />

licht van de invoering van de Wet<br />

maatschappelijke ondersteuning (Wmo);<br />

het op businesscase niveau uitwerken van<br />

dienstregelingsverbeteringen, waarbij<br />

bezien wordt in hoeverre de vervoerder<br />

bereid is actief een risico te nemen<br />

(invulling ‘robuuste ontwikkelrelatie’);<br />

invulling geven aan de activiteiten zoals<br />

genoemd in de begroting <strong>2012</strong> van het OVbureau,<br />

qua productontwikkeling,<br />

Gerealiseerd<br />

OV-bureau<br />

Naar aanleiding van de tegenvallende resultaten<br />

van 2011 is in <strong>2012</strong> een bezuiniging voor 2013<br />

e.v. vastgesteld. Dit heeft geresulteerd in een<br />

dienstregeling voor het jaar 2013 die ondanks de<br />

bezuinigingsslag verder is doorontwikkeld. Dit<br />

heeft geresulteerd in o.a. frequentieverhogingen<br />

op de bundel Drachten-<strong>Groningen</strong> en CS-Zernike<br />

en een goede afstemming van het busvervoer op<br />

de frequentieverhoging op de spoorlijn Zwolle-<br />

<strong>Groningen</strong>. Daarnaast is in <strong>2012</strong> gestart met de<br />

herijking van de netwerkvisie OV die begin 2013<br />

gereed moet zijn.<br />

Door de bezuiniging op het voorzieningenniveau<br />

zijn alle betrokken partijen (vervoerders,<br />

gemeenten, consumentenorganisaties en andere<br />

betrokkenen) zich er van bewust geweest dat<br />

samenwerking de enige oplossing is om een zo<br />

optimaal mogelijk openbaar vervoernetwerk te<br />

organiseren. Door de goede samenwerking is een<br />

optimaal, toekomstbestendig OV-netwerk tot<br />

stand gekomen.<br />

Er is een aantal businesscases met Qbuzz in<br />

ontwikkeling die verder reiken dan alleen<br />

dienstregelingsverbeteringen (o.a. op het gebied<br />

van kwaliteitsverbetering Servicepunten en<br />

milieu).<br />

Dit is gerealiseerd. Voor nadere toelichting wordt<br />

verwezen naar het jaarverslag en de jaarrekening<br />

van het OV-bureau.<br />

105


concessiebeheer, klantbeleid en marketing;<br />

uitvoeren van het Meerjarenplan Sociale<br />

Veiligheid in het OV 2010-2015;<br />

Structureel, systematisch en proactief<br />

beheer van de verschillende concessies.<br />

Verdere doorontwikkeling van het<br />

monitoringssysteem door toevoeging van de<br />

gegevens van het OV-chipkaart-gebruik;<br />

het in samenwerking met de<br />

gebiedspartners verder ontwikkelen van<br />

openbaar vervoer in relatie tot het algemene<br />

beleidsproces van ruimtelijke ordening en<br />

verkeer en vervoer, zoals Regiotram,<br />

Zuidelijke Ringweg, LMCA Regionaal OV<br />

(ministerie van IenM), transferia en<br />

busstations;<br />

een optimale afstemming van regionale<br />

investeringsprogramma’s in (OV-)<br />

infrastructuur met voor openbaar vervoer<br />

benodigde maatregelen in<br />

(bus)infrastructuur op het gebied van<br />

vergroten van snelheid en betrouwbaarheid;<br />

in afstemming met de wegbeheerders zorg<br />

dragen voor passende OV-oplossingen bij<br />

grootschalige ruimtelijke ingrepen (bijv.<br />

Regiotram in de stad <strong>Groningen</strong>, Zuidelijke<br />

Ringweg, wegwerkzaamheden etc.);<br />

verdere implementatie van geavanceerde<br />

technologieën o.a. op het gebied van<br />

reizigersinformatie op basis van het<br />

implementatieplan DRIS);<br />

doorontwikkeling van het nachtvervoernet<br />

op verscheidene trajecten in de provincie;<br />

in overleg met evenementenorganisatoren<br />

(desgewenst) zorg dragen voor een goede<br />

(OV-)bereikbaarheid van evenementen in<br />

de provincie.<br />

<strong>Provincie</strong><br />

monitoring en beheer regionale<br />

treindiensten;<br />

uitvoering toegankelijkheid<br />

bushaltevoorzieningen (op basis van<br />

halteplan);<br />

onderzoeken van de mogelijkheden naar<br />

infrastructuur ter verbetering van de<br />

kwaliteit van hoogwaardig openbaar vervoer<br />

per bus;<br />

onderzoeken van de mogelijkheden naar<br />

uitbreiding van P+R-terreinen en het<br />

verbeteren van de kwaliteit van busstations;<br />

participatie in projectbureau Regiotram;<br />

106<br />

Conform uitgevoerd voor het jaar <strong>2012</strong>.<br />

De gegevens van het OV-chipkaartgebruik zijn in<br />

<strong>2012</strong> o.a. gebruikt om gerichter te kunnen<br />

inspelen op wijzigingen in reizigersstromen.<br />

Daarnaast zijn deze en andere gegevens uit<br />

geautomatiseerde gegevens gebruikt om de<br />

kwaliteit van de uitvoering te monitoren en bij te<br />

sturen (o.a. stiptheid en gegarandeerde<br />

aansluitingen).<br />

Het OV-bureau is actief betrokken bij de<br />

beleidsprocessen van de gebiedspartners. Zo is<br />

expertise van het OV-bureau ingebracht in diverse<br />

werkgroepen binnen het projectbureau Regiotram<br />

en het project <strong>Groningen</strong> Bereikbaar.<br />

Het OV-bureau borgt in samenspraak met<br />

provincies en gemeenten, Regio <strong>Groningen</strong>-<br />

Assen de kwaliteit van de infrastructuur voor OV.<br />

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de uitbreiding van<br />

P+R Haren, de busbaan over de Europaweg in<br />

<strong>Groningen</strong> maar ook contacten met gemeenten<br />

over routevoering lijnen en de betrouwbaarheid<br />

hiervan. Het OV-bureau neemt ook deel in<br />

overleggen over de Zuidelijke Ringweg.<br />

In september <strong>2012</strong> heeft de gunning<br />

plaatsgevonden van de aanbesteding DRIS.<br />

Eind 2013 moeten in <strong>Groningen</strong> en Drenthe meer<br />

dan 350 displays zijn geplaatst waar actuele<br />

reisinformatie op wordt weergegeven.<br />

Er heeft geen verdere uitbreiding van het<br />

nachtvervoernetwerk plaatsgevonden.<br />

Dit is gerealiseerd.<br />

<strong>Provincie</strong><br />

Continu proces waarbij maandelijks de voortgang<br />

wordt besproken.<br />

De gemeenten en de provincie hebben inmiddels<br />

verscheidene toegankelijke bushaltes<br />

gerealiseerd.<br />

Er is verder gewerkt aan de planuitwerking van de<br />

in 2011 aan PS voorgelegde lijst met projecten.<br />

Er is verder gewerkt aan de planuitwerking van de<br />

in 2011 aan PS voorgelegde lijst met projecten.<br />

De provincie heeft de lopende aanbestedingsprocedure<br />

op de voet gevolgd en heeft<br />

geparticipeerd in de verschillende dialoogteams.<br />

In december <strong>2012</strong> is besloten te stoppen met het<br />

project RegioTram.


planstudie naar (partiële) verdubbeling van<br />

de spoorlijn <strong>Groningen</strong>-Leeuwarden;<br />

verbeteren reistijd binnen de spoordriehoek<br />

Zwolle-Leeuwarden-<strong>Groningen</strong>;<br />

verkenning naar de spoorverbinding<br />

<strong>Groningen</strong>-Heerenveen;<br />

uitwerken van de mogelijkheden voor de<br />

Knoop <strong>Groningen</strong> (o.a doorkoppeling,<br />

vierde perron en viersporigheid<br />

Europapark);<br />

uitwerken van de overige spoorse<br />

maatregelen uit het ZZL-convenant;<br />

uitwerken mogelijkheden verbeteren<br />

treinverbinding <strong>Groningen</strong>-Bremen;<br />

in IPO-verband beïnvloeden van het<br />

rijksbeleid ten aanzien van regionaal spoor;<br />

implementeren van een dynamisch<br />

reisinformatiesysteem ten behoeve van de<br />

trein en indien mogelijk in samenhang met<br />

de bus;<br />

afronding planstudie voor het invoeren<br />

partiële snelheidsverhoging op de<br />

baanvakken <strong>Groningen</strong>-Nieuweschans en<br />

<strong>Groningen</strong>-Roodeschool ter verbetering van<br />

de robuustheid van het netwerk en ter<br />

verbetering van de punctualiteit van de<br />

treinen;<br />

planstudie voor de doortrekking van de<br />

spoorlijn van <strong>Groningen</strong>-Roodeschool naar<br />

de Eemshaven voor personenvervoer.<br />

Er is verder gegaan met de planuitwerking en zijn<br />

informatieavonden georganiseerd.<br />

In december <strong>2012</strong> is NS gestart met het rijden van<br />

vier treinen per uur tussen <strong>Groningen</strong> en Zwolle<br />

en is verder gestudeerd op de mogelijkheden voor<br />

snelheidsverhogingen op het baanvak <strong>Groningen</strong>-<br />

Zwolle. Daarnaast is een overeenkomst gesloten<br />

met de NS over de pendel <strong>Groningen</strong>-Assen.<br />

In november <strong>2012</strong> hebben PS besloten te stoppen<br />

met de verkenning en niet verder te gaan met de<br />

planuitwerkingsfase. Het project spoorverbinding<br />

<strong>Groningen</strong>-Heerenveen is hiermee beëindigd.<br />

In september <strong>2012</strong> hebben PS ingestemd met de<br />

voordracht betreffende het planuitwerkingsbesluit<br />

Knoop <strong>Groningen</strong>.<br />

De verkenningsfase van spoorlijn Veendam-<br />

Stadskanaal is afgerond en hebben GS een<br />

voordracht inzake een planuitwerkingsbesluit<br />

vastgesteld.<br />

In december <strong>2012</strong> is de dienstregeling tussen<br />

<strong>Groningen</strong> en Leer uitgebreid. Daarnaast is<br />

gewerkt aan de uitwerking van een drietal<br />

thema's: dienstregeling, marketing en imago. PS<br />

zijn hierover bij brief geïnformeerd.<br />

In IPO-verband is met name gesproken over de<br />

nieuwe concessie aan de NS voor het<br />

Hoofdrailnet. Verder is gesproken over<br />

decentralisatie van delen van het Hoofdrailnet,<br />

rode diesel en de gebruikersvergoeding ProRail.<br />

De opdracht voor het realiseren van dynamische<br />

reisinformatiepanelen bij de bushaltes gegund.<br />

Alle panelen op de treinstations zijn gerealiseerd.<br />

De planstudie is nader uitgewerkt en is in<br />

samenhang met het rijksprogramma Beter<br />

Benutten een oplossing gevonden voor de<br />

budgettaire problemen.<br />

Een aantal partijen hebben een additionele<br />

bijdrage toegezegd voor het project Roodeschool-<br />

Eemshaven. De planstudiefase loopt door tot in<br />

2013.<br />

107


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

706.741 871.726 766.067<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe kosten<br />

Totaal lasten<br />

108<br />

56.994.533 62.029.814 68.430.114<br />

145.429 473.726<br />

56.994.533 62.175.243 68.903.840<br />

57.701.274 63.046.969 69.669.907<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen 51.674.079 52.564.184 58.010.562<br />

- overige baten (bijdragen derden) 83.906 105.220<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

- overige administratieve boekingen 9.000<br />

Totaal baten 51.766.985 52.669.404 58.010.562<br />

Saldo lasten en baten 5.934.289 10.377.565 11.659.345<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

340200 Apparaatskosten 871.726 871.726 766.067<br />

340201 Collectief personenvervoer algemeen:<br />

- projecten openbaar vervoer 10.917 10.917 12.765<br />

totaal collectief personenvervoer algemeen 10.917 10.917 12.765


340202 Interlokaal openbaar vervoer:<br />

- regionale treindienst - bijdrage exploitatie 10.563.804 10.563.804 10.563.804<br />

- OV-bureau 37.683.445 37.683.445 37.519.708<br />

- totaal ontvangen BDU interlokaal OV 55.430.138 -55.430.138 -55.430.138<br />

- gebruikersvergoeding spoor 3.005.897 3.005.897 3.005.898<br />

- kosten kaartautomaten 1.012.998 1.012.998 767.824<br />

- reservering regionaal spoor 852.030 105.220 746.810 5.765.000<br />

- haltevoorziening 2.745.826 2.745.826<br />

- P+R openbaar vervoer 42.000 42.000 35.000<br />

- facelift stations RSP 822.009 -326.813 1.148.822 1.949.253<br />

- doorkopp. + upgr. HS <strong>Groningen</strong> RSP 535.760 -378.387 914.146 1.184.422<br />

- Infra Q-liners/HOV-bus RSP 243.393 -472.518 715.911 1.053.423<br />

- transferia en busstations RSP 1.129.755 -2.152.482 3.282.237 4.819.725<br />

- bijdrage/onttrekking vooruitontv BDU 31.842 -31.842 -1.875.001<br />

- spoor <strong>Groningen</strong> Heerenveen 317.490 132.920 184.569 374.965<br />

- project regiotram - MIT 2.284.000 2.284.000<br />

- Internat. OV- verbinding <strong>Groningen</strong> - Duitsland 145.429 145.429 473.726<br />

- Spoor <strong>Groningen</strong> - Leeuwarden 76.439 4.725 71.714 68.339<br />

- bereikbaarheid Veenkoloniën RSP 23.252 9.735 13.517 109.845<br />

- Stationgebied <strong>Groningen</strong> 680.800 285.024 395.776 494.720<br />

totaal Interlokaal openbaar vervoer 62.164.326 52.669.404 9.494.922 10.880.513<br />

totaal collectief personenvervoer 63.046.969 52.669.404 10.377.565 11.659.345<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Op de programmakosten is een voordeel ontstaan van € 6.728.597. Dit kan grotendeels als volgt worden<br />

verklaard:<br />

Projecten OV: afwijking € 1.848<br />

De raming van dit budget bedraagt € 12.765. Aan uitgaven is verantwoord € 10.917. Het restant ad<br />

€ 1.848 valt vrij ten gunste van de algemene middelen.<br />

OV-bureau: afwijking -/- € 163.737<br />

De raming apparaatskosten OV-bureau bedraagt € 352.095. Aan vergoeding apparaatskosten OVbureau<br />

is in <strong>2012</strong> € 338.800 betaald. Dit resulteert in een voordeel van € 13.295. De raming<br />

exploitatiebijdragen OV-bureau bedraagt € 37.167.613. Aan uitgaven is verantwoord € 37.344.645. Dit<br />

resulteert in een nadeel van € 177.032. Dit nadeel betreft een deel van de aan het OV-bureau extra<br />

verleende exploitatiesubsidie <strong>2012</strong>. Bij GS-besluit 14 februari <strong>2012</strong>, zaaknummer 379630, punt A16 is<br />

besloten dit tekort te dekken uit het saldo BDU-OV.<br />

Kosten kaartautomaten: afwijking -/- € 245.174<br />

De overschrijding van de kosten <strong>2012</strong> in verband met kaartautomaten kan grotendeels worden verklaard<br />

door de eerst in <strong>2012</strong> betaalde bijdragen aan Arriva betreffende de kaartautomaten <strong>Groningen</strong>-<br />

Leeuwarden ad € 311.607 voor de jaren 2010 t/m <strong>2012</strong> en de te verwachten afwikkeling opbrengsten<br />

kaartautomaten <strong>2012</strong> in 2013.<br />

Reservering regionaal spoor: afwijking € 4.912.971<br />

Het budget ad € 5.765.000 is op basis van het bestedingsplan BDU <strong>2012</strong> opgevoerd. Een bedrag van<br />

€ 852.030 is tot besteding gekomen in <strong>2012</strong>. Er resteert dan een onderschrijding van € 4.912.971. Dit<br />

betreft met name het nog niet tot uitvoering gekomen project Quickscan maatregelen spoor <strong>Groningen</strong>-<br />

Nieuweschans/Roodeschool.<br />

Het niet uitgegeven bedrag blijft, onder aftrek van de onder baten Reservering regionaal spoor ad<br />

€ 105.220, beschikbaar binnen de BDU-middelen voor uitgaven 2013.<br />

109


Haltevoorzieningen: afwijking -/- € 2.745.826<br />

Het betreft hier voorzieningen ten behoeve van/aan bushaltes, waarvoor in <strong>2012</strong> geen budget is<br />

gereserveerd. De uitgaven hebben betrekking op tot uitvoering gekomen projecten, waarvoor in de<br />

bestedingsplannen BDU 2008 tot en met 2010 gelden beschikbaar zijn gesteld. De in <strong>2012</strong> gemaakte<br />

kosten kunnen worden gedekt uit de Brede Doeluitkering interlokaal openbaar vervoer.<br />

P+R Openbaar Vervoer: afwijking -/- € 7.000<br />

Als budget <strong>2012</strong> is opgenomen € 35.000. Aan uitgaven is verantwoord € 42.000. Dit betreft een betaling<br />

aan de gemeente Veendam, welke reeds was opgenomen in het budget 2011. Op de in budget <strong>2012</strong><br />

opgenomen projecten is in <strong>2012</strong> geen beroep gedaan. Dit bedrag blijft beschikbaar voor 2013. De<br />

overschrijding op dit budget kan worden gedekt uit de in 2011 gereserveerde bedragen Brede<br />

Doeluitkering interlokaal openbaar vervoer.<br />

Facelift stations RSP/Infra Q-liners/HOV-bus RSP/Transferia en busstations RSP/spoor <strong>Groningen</strong>-<br />

Heerenveen: 1 e fase aanbesteding/Bereikbaarh. Veenkoloniën RSP/Doorkopp. + Upgr. HS-<strong>Groningen</strong><br />

RSP/Spoorverbinding <strong>Groningen</strong>-Leeuwarden RSP/Stationsgebied <strong>Groningen</strong> RSP:: afwijking<br />

€ 6.931.218<br />

De raming voor de hier genoemde projecten bedraagt € 10.760.115, terwijl er een bedrag van<br />

€ 3.828.897 is uitgegeven. Deze lagere uitgaven zijn vooral het gevolg van vertraging in het opvragen<br />

door gemeenten van voorschotten op bijdragen. Het restantbedrag (reserve RSP en rijksmiddelen) blijft<br />

beschikbaar voor uit te voeren werkzaamheden in de komende jaren.<br />

Project Regiotram - MIT: afwijking -/- € 2.284.000<br />

De uitgaven ad € 2.284.000 betreffen de bijdrage ten behoeve van de 3 e fase Regiotram. Dit bedrag is<br />

als mutatie in productgroep 0.800 verantwoord ten laste van de reserve ESFI.<br />

Internationale OV-verbinding <strong>Groningen</strong>-Duitsland: afwijking 328.297<br />

De raming op dit budget bedraagt € 473.726. Ten laste van genoemd budget is verantwoord € 145.429.<br />

In <strong>2012</strong> hoefde maar een beperkt deel van het beschikbaar gestelde budget te worden aangewend. Om<br />

voor de jaren 2013 t/m 2015 over voldoende middelen te kunnen beschikken voor de verbetering van de<br />

internationale OV-verbinding <strong>Groningen</strong> naar Duitsland is het restant van het budget <strong>2012</strong> ad € 328.297<br />

betrokken bij de overboeking naar het dienstjaar 2013.<br />

De baten zijn € 5.341.158 lager dan geraamd. Dit kan als volgt worden verklaard:<br />

Reservering regionaal spoor: afwijking € 105.220<br />

In <strong>2012</strong> is hier verantwoord de niet geraamde bijdrage van € 100.000 in verband met 3 declaraties<br />

betreffende Planstudie spoor Roodeschool-Eemshaven en € 5.220 in verband met een nog te verzenden<br />

declaratie Friesland betreffende reizigerstellingen spoor.<br />

Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de toelichting onder de directe kosten bij dit budget.<br />

Facelift stations RSP/Infra Q-liners/HOV-bus RSP/Transferia en busstations RSP/spoor <strong>Groningen</strong>-<br />

Heerenveen: 1 e fase aanbesteding/Bereikbaarh. Veenkoloniën RSP/Doorkopp. + Upgrade HS <strong>Groningen</strong><br />

RSP/Spoorverbinding <strong>Groningen</strong>-Leeuwarden RSP/Stationsgebied <strong>Groningen</strong> RSP: afwijking -/-<br />

€ 3.603.219.<br />

De raming voor een drietal van deze projecten bedraagt € 705.423. Als gevolg van lagere uitgaven op<br />

voornoemde budgetten is aan baten € 432.404 op deze raming gerealiseerd. Aan niet geraamde baten is<br />

€ 793.789 verantwoord. Totaal baten is € 1.226.193. Ten opzichte van de raming is hier een overschot<br />

gerealiseerd van € 520.770<br />

Zie ook onder uitgaven. Tevens is hier geboekt de niet geraamde bijdrage aan de balans in verband met<br />

reservering van de in de uitkering <strong>Provincie</strong>fonds <strong>2012</strong> begrepen bedragen ad € 4.123.989 voor niet of<br />

slechts gedeeltelijk in <strong>2012</strong> tot uitvoering gekomen projecten.<br />

Bijdrage/onttrekking vooruitontv. BDU: afwijking -/- € 1.843.159<br />

Als bijdrage van de balanspost vooruitontvangen bedragen ministerie Verkeer en Waterstaat<br />

€ 1.875.001. In verband met lageren uitgaven voor interlokaal openebaar vervoer <strong>2012</strong> de onttrekking<br />

aan de balanspost vooruitontvangen bedragen ministerie Verkeer en Waterstaat € 31.842.<br />

110


4. Waterhuishouding<br />

No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

4.0 Waterhuishouding, algemeen<br />

4001 Water 1.970.171 683.268 1.286.902 1.737.333<br />

4002 Water (ILG) 524.301 2.177.370 -1.653.069 488.690<br />

Totaal functie 4.0 2.494.472 2.860.638 -366.166 2.226.023<br />

4.1 Waterschapsaangelegenheden<br />

4101 Waterschapsaangelegenheden 665.004 665.004 738.180<br />

Totaal functie 4.1 665.004 665.004 738.180<br />

4.2 Waterkeringen<br />

4201 Muskusrattenbestrijding<br />

Totaal functie 4.2<br />

Totaal hoofdfunctie 4 3.159.476 2.860.638 298.838 2.964.203<br />

111


112


Productgroepnummer en -naam : 4001 Water<br />

Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Boumans<br />

Productverantwoordelijke : Hoogerwerf<br />

Productgroepomschrijving<br />

Water is één van de essentiële thema's voor het bereiken van een schone en veilige leefomgeving.<br />

Evenals in de afgelopen jaren zullen watersystemen dan ook steeds meer sturend worden voor de<br />

ruimtelijke inrichting en het gebruik van het landelijk gebied. Om tot duurzame oplossingen te komen<br />

moeten de wateropgaven, waaronder veiligheid en zoetwatervoorziening integraal worden aangepakt. Dit<br />

vraagt om integrale gebiedsontwikkeling, waarbij de provincie zich, nog meer dan voorheen, als<br />

regisseur moet opstellen. De provincie is hierbij verantwoordelijk voor het strategische beleid en de<br />

normstelling op regionaal niveau, terwijl de waterschappen belast zijn met de dagelijkse praktijk van het<br />

operationele waterbeheer. Realisatie van de vastgestelde waterdoelen wordt bewaakt door periodiek<br />

voortgangsoverleg tussen provincie en waterschap.<br />

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de uitvoering van ons beleid. Door invulling te geven aan<br />

het provinciale klimaatadaptatieprogramma zullen wij beschikbare kennis operationaliseren in concrete<br />

maatregelen, plannen, projecten en (ruimtelijke) keuzes voor inrichting van de provincie op de korte,<br />

middellange en lange termijn. Dat gebeurt vooral door klimaatverandering als integraal onderdeel van de<br />

gebiedsopgaven Lauwersmeer, Eemsdelta, Veenkoloniën en Waddengebied op te pakken.<br />

Voor het gebiedsgericht waterbeleid is het behouden, het herstellen en het realiseren van duurzame<br />

watersystemen door gebruik te maken van natuurlijke processen het uitgangspunt. De denkrichting<br />

hierbij is vasthouden, bergen en afvoeren per gebied in onderling evenwicht. Door inzet via het<br />

Deltaprogramma (voortschrijdend meerjarenprogramma) wordt in belangrijke mate voorzien in de borging<br />

van waterveiligheid en zoetwateraanvoerbehoefte. Met de vaststelling en realisatie van de Kaderrichtlijn<br />

Water doelen wordt invulling gegeven aan de benodigde verbetering van de waterkwaliteit. Op deze<br />

manier kunnen voldoende waarborgen worden geboden om veilig en met zo min mogelijk wateroverlast<br />

in deze provincie te kunnen wonen, werken en recreëren.<br />

Wij stimuleren een zorgvuldig gebruik van grondwater. Bij het gebruik van grondwater is er een<br />

maatschappelijke behoefte om in ruimere mate gebruik te maken van energietoepassingen in de vorm<br />

van Bodemenergiesystemen (Warmte Koude Opslag). Bij vergunningverlening zal in toenemende mate<br />

de ruimtelijke inpassing van de te vergunnen WKO-systemen aandacht vragen.<br />

Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />

Programma Klimaatadaptatie<br />

Beleid en doelen op termijn<br />

Hoofddoel is het klimaatbestendig inrichten van de provincie <strong>Groningen</strong> met behoud en versterking van<br />

de ruimtelijke kwaliteiten en sociaal-economische potenties. Daarbij wordt gewerkt langs de volgende<br />

sporen:<br />

Visie<br />

Kennis<br />

Gebieden<br />

Het accent ligt op het vertalen van de beschikbare kennis in concrete adaptatiemaatregelen op korte,<br />

middellange en lange termijn. Daarbij wordt klimaatadaptatie als integraal onderdeel van de<br />

ontwikkelopgaven voor de regio's Lauwersmeer, Eemsdelta en Veenkoloniën en in relatie tot het<br />

Waddenzeebeleid (Deltaprogramma) opgepakt.<br />

113


Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Visie:<br />

Leveren van een bijdrage in SNN-verband<br />

aan de planvorming rond de Blauwgroene<br />

Gordel in het kader van de<br />

Gebiedsagenda Noord-Nederland binnen<br />

het MIRT.<br />

Kennis:<br />

Deelname aan diverse onderzoeken<br />

binnen het Deltaprogramma. Verder<br />

afronding van lopende kennistrajecten.<br />

Gebieden:<br />

Eemsdelta: opstellen van een agenda<br />

voor klimaatadaptatie en die vertalen naar<br />

de integrale ontwikkelingsvisie.<br />

Lauwersmeer: opstellen van maatregelen<br />

voor borging van de veiligheid tegen<br />

overstroming in afstemming met de<br />

Watervisie Lauwersmeer en het<br />

Deltaprogramma.<br />

Veenkoloniën: opstellen van een<br />

(ruimtelijke) visie om van de Veenkoloniën<br />

een klimaatbestendige regio te maken die<br />

zoveel mogelijk CO2 vastlegt.<br />

Wanneer gereed<br />

Gepland<br />

<strong>2012</strong> e.v. jaren<br />

Middelen<br />

Begroot<br />

Bestaande formatie en kredieten.<br />

Bij de Voorjaarsnota <strong>2012</strong> is voor dit<br />

programma een bedrag van € 250.000<br />

gesubstitueerd vanuit productgroep 9104<br />

(Uitvoering gebiedenbeleid en POP).<br />

114<br />

Gerealiseerd<br />

Visie:<br />

Er zijn twee hoofdscenario's voor de ontwikkeling<br />

van de Blauwgroene Gordel ontwikkeld. Op basis<br />

hiervan zijn kansen en bedreigingen in beeld<br />

gebracht en mogelijke inrichtingsmaatregelen<br />

aangegeven. De eindrapportage is begin 2013<br />

gereed.<br />

Kennis:<br />

In de regio's Eemsdelta en Lauwersmeer is in<br />

samenwerking met het Deltaprogramma gewerkt<br />

aan onderzoek naar mogelijke maatregelen t.b.v. de<br />

toekomstige kustveiligheid en zoetwatervoorziening<br />

met het oog op klimaatverandering.<br />

Er zijn twee proefprojecten ondersteund waarbij<br />

akkerbouwers ervaring op hebben kunnen doen met<br />

maatregelen om de toenemende droogte het hoofd<br />

te bieden (bodemverbetering en druppelirrigatie).<br />

Gebieden:<br />

Het project Integrale Klimaatadaptatie Eemsdelta<br />

(IKE) heeft een bouwsteen voor de<br />

Ontwikkelingsvisie Eemsdelta opgeleverd en een<br />

adaptatieagenda met acties voor de komende jaren,<br />

o.m. pilotprojecten voor kustveiligheid en<br />

zoetwatervoorziening.<br />

De toekomstige kustveiligheid van Lauwersoog is<br />

als pilotstudie naar innovatieve dijken met<br />

financiering door het Deltaprogramma uitgewerkt.<br />

Het opstellen van een klimaatinclusief<br />

inrichtingsplan gebeurt in 2013.<br />

Met financiering door het programma Agenda voor<br />

de Veenkoloniën zijn mogelijke maatregelen voor de<br />

toekomstige regionale watervoorziening<br />

geïnventariseerd. In 2013 wordt hiervoor een<br />

praktijkexperiment uitgevoerd.<br />

Gerealiseerd<br />

Er wordt jaarlijks een actieplan met adaptatieprojecten<br />

opgesteld en uitgevoerd. In <strong>2012</strong> zijn acht van de totaal<br />

twaalf projecten gestart. Hiervan zijn er vier afgerond en<br />

lopen er vier door in 2013. De start van de overige vier<br />

projecten is vertraagd; deze komen in 2013 in<br />

uitvoering.<br />

Besteed<br />

Van het beschikbare budget van € 250.000 is € 243.500<br />

besteed.


Deltaprogramma<br />

Beleid en doelen op termijn<br />

Het Deltaprogramma is een voortschrijdend programma dat jaarlijks door de Tweede Kamer bij de<br />

begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt vastgesteld. Het doel van het<br />

Deltaprogramma is het behouden van veiligheid tegen overstromingen en het behouden van de<br />

beschikbaarheid van zoetwater op lange termijn in relatie met de klimaatverandering.<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Deelprogramma Zoetwater:<br />

opstellen aangescherpte regionale<br />

probleemanalyse;<br />

verkennen regionale<br />

oplossingsrichtingen;<br />

selectie van kansrijke regionale<br />

strategieën.<br />

Deelprogramma Veiligheid:<br />

verkennen regionale oplossingsrichtingen<br />

voor de veiligheidsopgave op basis van<br />

het principebesluit over de actualisatie<br />

van de veiligheidsnormen;<br />

uitwerken varianten om de<br />

veiligheidsopgave aan te pakken.<br />

Deelprogramma Nieuwbouw en<br />

Herstructurering:<br />

check op uitvoerbaarheid van de<br />

concept-Handreiking voor Nieuwbouw en<br />

Herstructurering.<br />

Deelprogramma Waddengebied:<br />

uitvoeren onderzoek:<br />

- invloed van kwelders;<br />

- innovatieve dijkvormen;<br />

- buitendijkse terreinen;<br />

- ‘quick wins’ monitoring opstarten;<br />

- monitoringsbehoefte<br />

deelonderzoeken inventariseren.<br />

Wanneer gereed<br />

Gepland<br />

Uitvoering activiteiten in <strong>2012</strong> met een<br />

mogelijke doorloop naar 2013 en volgende<br />

jaren.<br />

Gerealiseerd<br />

Deelprogramma Zoetwater:<br />

De probleemanalyse is aangescherpt op basis van<br />

nieuwe modellen. Tevens is hierbij meer invulling<br />

gegeven aan de effecten op verschillende<br />

ruimtelijke functies en op de waterkwaliteit.<br />

Er is gestart met het bepalen van de kansrijke<br />

maatregelen om de knelpunten op te lossen. Hierbij<br />

wordt gekeken naar haalbaarheid, kosten en<br />

neveneffecten.<br />

De kansrijke regionale strategieën zullen worden<br />

bepaald op basis van de kansrijke maatregelen.<br />

Deelprogramma Veiligheid:<br />

De Staatssecretaris heeft in november 2011 een<br />

principebesluit genomen over de actualisatie van de<br />

veiligheidsnormen. Mede op basis van dit<br />

principebesluit is <strong>2012</strong> gestart met regionale<br />

oplossingsrichtingen voor de veiligheidsopgave, die<br />

in 2014 moet leiden tot een samenhangende set<br />

van de Deltabeslissingen.<br />

Via pilotprojecten is gezocht naar concepten<br />

inclusief meekoppelkansen om de<br />

veiligheidsopgave aan te pakken (bijvoorbeeld<br />

Lauwersoog en Eemsdelta).<br />

Deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering:<br />

Er wordt in de pilot Eemsdelta onderzoek gedaan<br />

naar de mogelijkheden van het concept van<br />

meerlaagsveiligheid, met aandacht voor preventie<br />

(laag 1), duurzame ruimtelijke inrichting (laag 2) en<br />

rampenbeheersing (laag 3). Dit onderzoek loopt<br />

verder in 2013.<br />

Deelprogramma Waddengebied:<br />

Het onderzoek naar de invloed van kwelders en<br />

naar innovatieve dijkvormen is uitgevoerd. De<br />

inhoudelijke bouwstenen zijn beschikbaar.<br />

Het onderzoek naar buitendijkse effecten is in<br />

concept gereed. Daarnaast is gekeken naar<br />

communicatie over verantwoordelijkheden voor<br />

buitendijkse veiligheid.<br />

De monitoring van ‘quick wins’ is nog niet opgepakt.<br />

De inventarisatie van de monitoringsbehoefte in de<br />

verschillende deelonderzoeken loopt.<br />

Gerealiseerd<br />

De vorderingen in de verschillende deelprogramma’s<br />

zijn zodanig dat de voorstellen voor de betreffende<br />

deltabeslissingen (in Deltaprogramma 2015) in 2014<br />

gereed zullen zijn.<br />

115


Middelen<br />

Begroot<br />

Bestaande formatie.<br />

116<br />

Besteed<br />

Bestaande formatie.<br />

Droge Voeten 2050<br />

Beleid en doelen op termijn<br />

Bepalen of en welke aanvullende maatregelen tegen wateroverlast vanuit de boezem nodig zijn om in<br />

2025 de dan gewenste veiligheid in de boezem van Noorderzijlvest en Hunze en Aa's te bereiken,<br />

rekening houdend met klimaatontwikkeling en verdere bodemdaling door aardgaswinning.<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

afronden fase 1 van Droge Voeten 2050:<br />

het op orde brengen van de modellen en<br />

het bepalen van de randvoorwaarden<br />

voor fase 2;<br />

fase 2: bepalen maatregelen om<br />

wateroverlast te beperken.<br />

Wanneer gereed<br />

Gepland<br />

<strong>2012</strong>/2013: bepalen wateropgave en<br />

aanvullende maatregelen tegen wateroverlast.<br />

Middelen<br />

Begroot<br />

Bestaande kredieten.<br />

Gerealiseerd<br />

De modellen zijn (grotendeels) op orde gebracht.<br />

De randvoorwaarden voor fase 2 zijn vastgelegd in<br />

een notitie randvoorwaarden.<br />

Voor fase 2, de maatregelenstudies, hebben de<br />

waterschappen offerteaanvragen opgesteld.<br />

Aanbesteding vindt begin 2013 plaats.<br />

Gerealiseerd<br />

Fase 1 van het project is gerealiseerd en met fase 2 is<br />

een begin gemaakt. Het project wordt in 2014 afgerond.<br />

Besteed<br />

Er is een provinciale bijdrage van € 10.395 uit<br />

bestaande kredieten besteed aan de studie naar de<br />

actualisering van de veiligheidsnorm voor de regionale<br />

waterkeringen. Deze studie maakt onderdeel uit van het<br />

project Droge Voeten 2050. Verder is een bedrag van<br />

€ 607,85 betaald voor een externe bestuurlijke<br />

bijeenkomst.<br />

Waterveiligheid<br />

Beleid en doelen op termijn<br />

Voorkomen en/ of beperken van overstromingen vanuit zee door primaire waterkeringen die aan de<br />

wettelijk vastgestelde norm voldoen.<br />

Voorkomen en/ of beperken van wateroverlast vanuit boezemsystemen.<br />

In 2015 voldoen de watersystemen aan de vastgestelde norm van 1:100.<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

betrokkenheid bij het opstellen van<br />

hoogwaterbeschermingsmaatregelen naar<br />

aanleiding van 3 e ronde toetsing;<br />

goedkeuren van door waterschappen op<br />

te stellen versterkingsmaatregelen voor<br />

de primaire waterkeringen;<br />

actualiseren van de veiligheidsnorm voor<br />

de aangewezen regionale waterkeringen<br />

op basis van de laatste ruimtelijke<br />

ontwikkelingen;<br />

Gerealiseerd<br />

Het opstellen van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma<br />

(nHWBP) is vooralsnog<br />

een aangelegenheid tussen Rijk en waterschappen.<br />

De waterschappen hebben nog geen<br />

versterkingsmaatregelen voor de primaire<br />

waterkeringen ingediend.<br />

Er is een studie gestart naar de actualisering van de<br />

veiligheidsnormen voor de regionale waterkeringen.<br />

Deze studie is onderdeel van het project Droge<br />

Voeten 2050 en levert concept-veiligheidsnormen<br />

op, die uitgangspunt zijn voor de<br />

maatregelenstudies, die in het project Droge Voeten<br />

2050 worden uitgevoerd.


ontwikkelen toetsinstrumentarium<br />

regionale waterkeringen.<br />

Wanneer gereed<br />

Gepland<br />

<strong>2012</strong><br />

Middelen<br />

Begroot<br />

Bestaande kredieten.<br />

In intensief overleg met de waterschappen is<br />

gewerkt aan de ontwikkeling van<br />

toetsinstrumentarium voor de regionale<br />

waterkeringen. Dit instrumentarium wordt in de<br />

eerste helft van 2013 vastgesteld.<br />

Gerealiseerd<br />

De studie naar de actualisering van de veiligheidsnorm<br />

voor de regionale waterkeringen was eind <strong>2012</strong> bijna<br />

afgerond.<br />

Besteed<br />

Aan de studie naar de actualisering van de<br />

veiligheidsnorm voor de regionale waterkeringen is<br />

€ 10.395 uit bestaande kredieten besteed.<br />

Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR)<br />

Beleid en doelen op termijn<br />

De Europese Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) is in november 2007 in werking getreden. In 2009 is<br />

de ROR in de nationale wetgeving, de Waterwet, opgenomen.<br />

Het doel van de ROR is een kader voor de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico's vast te<br />

stellen, om uiteindelijk de negatieve gevolgen van overstromingen in de Gemeenschap voor de<br />

gezondheid van de mens, het milieu, het culturele erfgoed en de economische bedrijvigheid te beperken.<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

In de periode tot 2015 moet de provincie<br />

de regionale bijdrage aan de Europese<br />

Richtlijn OverstromingsRisico's (ROR)<br />

coördineren en de concepten van het<br />

overstromingsrisicobeheerplan Rijn-Noord<br />

- Eems beoordelen.<br />

In de periode tot 2013 moet de provincie<br />

de informatie voor de<br />

overstromingsrisicokaart coördineren.<br />

Wanneer gereed<br />

Gepland<br />

In 2015 moet het overstromingsrisicobeheerplan<br />

door het Rijk worden ingediend bij<br />

de Europese Commissie.<br />

In 2013 moeten de overstromingsrisico-<br />

kaarten gereed zijn.<br />

Middelen<br />

Begroot<br />

Bestaande formatie.<br />

Voornaamste overige activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Toezicht waterschappen:<br />

- opstellen voortgangsrapportage 2011<br />

van het provinciaal toezicht op de<br />

waterschappen;<br />

- voeren bestuurlijk overleg over de<br />

Gerealiseerd<br />

Het Rijk heeft het voortouw bij het schrijven van de<br />

overstromingsrisicobeheerplannen. Er is<br />

commentaar gegeven op het eerste conceptplan<br />

voor de Rijn en de Eems.<br />

De provincie heeft in samenwerking met de<br />

waterschappen de door het Rijk gevraagde<br />

informatie voor de overstromingsrisicokaart<br />

geleverd.<br />

Gerealiseerd<br />

Commentaar op eerste concept<br />

overstromingsrisicobeheerplan voor de Rijn en de Eems<br />

eind <strong>2012</strong>.<br />

Overstromingsrisicokaarten eind <strong>2012</strong>.<br />

Besteed<br />

Bestaande formatie.<br />

Gerealiseerd<br />

Toezicht waterschappen:<br />

- Voor Wetterskip Fryslân en de waterschappen<br />

Noorderzijlvest en Hunze en Aa's zijn<br />

voortgangsrapportages over 2011 opgesteld.<br />

- Met Wetterskip Fryslân en waterschap Hunze<br />

117


118<br />

voortgangsrapportage met de<br />

waterschappen Hunze en Aa's,<br />

Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân.<br />

Waterkwaliteit (KRW):<br />

In <strong>2012</strong> wordt duidelijkheid gegeven over de<br />

consequenties van ILG- bezuinigingen op<br />

de uit te voeren KRW-maatregelen van de<br />

waterschappen.<br />

Benutten van kansrijke locaties voor<br />

kleinschalige waterberging.<br />

Adviseren over peilbesluiten van<br />

waterschappen in vooral EHS-/<br />

natuurgebieden en die gebaseerd zijn op<br />

GGOR.<br />

Het in beeld brengen van de<br />

overstromingsrisico's in Noord-Nederland in<br />

het kader van het project Veiligheid<br />

Nederland in Kaart 2 (VNK2).<br />

In het kader van onze rol als algemene<br />

kader- en normensteller voor het regionale<br />

waterbeheer leveren wij waar nodig als<br />

regisseur een bijdrage aan de voorgenomen<br />

optimalisatie in de waterketen.<br />

Grondwater:<br />

- stimuleren en ontwikkelen van beleid<br />

voor bodemenergiesystemen:<br />

o onderzoek naar de effecten van<br />

beleid voor bodemenergiesystemen;<br />

o uitwerken kansenkaart/masterplan<br />

voor de ondergrond.<br />

- beleidsmatige beoordeling van<br />

aanvragen voor het onttrekken van<br />

grondwater voor industrie, drinkwater<br />

en bodemenergiesystemen (WKO);<br />

- het beheren en onderhouden van het<br />

grondwaterkwaliteits- en<br />

grondwaterkwantiteitsmeetnet. Het<br />

meten van grondwaterstanden en het<br />

nemen van chloridemonsters en het<br />

opnemen van gegevens in de database;<br />

- uitvoeren maatregelen gebiedsdossiers<br />

grondwaterbeschermingsgebieden;<br />

- bekijken samenwerkingsmogelijkheden<br />

met waterschappen en provincie<br />

Drenthe op het terrein van monitoring.<br />

en Aa's zijn voortgangsgesprekken gevoerd.<br />

(Het voortgangsgesprek met waterschap<br />

Noorderzijlvest heeft begin 2013<br />

plaatsgevonden.)<br />

Waterkwaliteit (KRW):<br />

In <strong>2012</strong> kon nog geen duidelijkheid worden<br />

gegeven over de consequenties van de ILGbezuinigingen<br />

op de uit te voeren KRWmaatregelen<br />

van de waterschappen.<br />

We hebben een bijdrage geleverd aan de in <strong>2012</strong><br />

gestarte planvorming voor de realisering van<br />

kleinschalige waterberging in de Marumerlage<br />

(bovenloop Dwarsdiep) in het Zuidelijk<br />

Westerkwartier. Daarbij wordt waterberging<br />

gecombineerd met natuurontwikkeling in de EHS.<br />

We hebben voor vijf peilbesluiten advies<br />

uitgebracht aan de waterschappen.<br />

De overstromingsrisico’s voor Noord-Nederland<br />

zijn in het kader van VNK2 opnieuw in beeld<br />

gebracht.<br />

We zijn bestuurlijk overleg gestart met de<br />

provincie Drenthe en de beide waterschappen<br />

over de invulling van onze rol in de waterketen.<br />

Verder hebben we € 10.000,= bijgedragen aan de<br />

kosten voor de inzet van de waterambassadeur<br />

voor de regio <strong>Groningen</strong>/Noord-Drenthe in het<br />

kader van de waterketen.<br />

Grondwater:<br />

- Het onderzoek naar de effecten van beleid<br />

voor bodemenergiesystemen is afgerond.<br />

We zijn gestart met de uitwerking van een<br />

kansenkaart/masterplan voor de ondergrond.<br />

- Er zijn tien vergunningaanvragen<br />

binnengekomen, waarvan er vier zijn<br />

verleend, vijf nog in procedure zijn en er één<br />

is gestopt.<br />

- Het beheer, onderhoud, opnemen en<br />

bemonsteren van de grondwatermeetnetten is<br />

volgens planning verlopen.<br />

- Uitvoeringsplan is in voorbereiding.<br />

- Met de provincie Drenthe is overleg gevoerd<br />

over samenwerking bij grondwatermonitoring.


Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

400100 Apparaatskosten 1.037.675 1.037.675 1.309.689<br />

400101 Algemeen:<br />

- actieprogramma water 104.308 46.667 57.641 145.500<br />

- stuurgroep Water 2000+ 18.755 18.755 34.000<br />

- afwikkeling voorgaande jaren 180 -180<br />

totaal algemeen 123.062 46.847 76.215 179.500<br />

400104 Grondwater:<br />

- geohydrologisch onderzoek grondwater 33.083 33.083 37.800<br />

- metingen grondwatermonitoring 41.033 41.033 92.000<br />

- onderhoud grondwaterregister 5.000<br />

- opbrengst grondwaterheffing 275.162 -275.162 -330.000<br />

totaal grondwater 74.117 275.162 -201.046 -195.200<br />

400106 Waterbeheer:<br />

- bijdrage Stowa 11.706 11.706 12.700<br />

- onderzoek waterhuishouding 27.581 2.592 24.989 48.721<br />

- monitoren bodem/grondwaterkwaliteit 26.999 26.999 58.624<br />

- kaderrichtlijn water kleinsch. waterberging 36.000 36.000 64.000<br />

- metingen oppervlaktewater 9.299<br />

- afwikkeling voorgaande jaren -5.250 -5.250<br />

totaal waterbeheer<br />

400107 Flankerend beleid polders:<br />

97.036 2.592 94.444 193.344<br />

- kapitaallasten flankerend beleid polders 205.193 205.193 205.190<br />

- rente Onner/Oostpolder 66.268 -66.268 -66.270<br />

- rente Ulsderpolder 129.409 -129.409 -129.410<br />

- rente Reiderwolderpolder 9.513 -9.513 -9.510<br />

- overig flankerend beleid<br />

- afwikkeling voorgaande jaren<br />

45.813 62 45.751<br />

totaal flankerend beleid polders 251.005 205.252 45.754<br />

400108 Klimaatadaptatie<br />

- Klimaatadaptatie 387.275 153.415 233.860 250.000<br />

Totaal Klimaatadaptatie 387.275 153.415 233.860 250.000<br />

totaal water 1.970.171 683.268 1.286.902 1.737.333<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Actieprogramma Water: afwijking € 87.859<br />

Er deden zich in <strong>2012</strong> geen omstandigheden voor die aanleiding zouden geven voor een hogere<br />

besteding. De niet bestede middelen met betrekking tot project droge voeten 2050 zijnde € 77.842 wordt<br />

meegenomen naar 2013. De start van dit project heeft vertraging opgelopen door een inhoudelijke<br />

discussie over de invulling van het projectmanagement. Hierdoor zijn de bestedingen ten laste van dit<br />

project in <strong>2012</strong> achter gebleven bij de vooraf gemaakte inschattingen<br />

119


Stuurgroep Water 2000+: afwijking € 15.245<br />

Deze post is onderschreden omdat er minder activiteiten zijn. De komende jaren wordt het budget<br />

verminderd.<br />

Opbrengst grondwaterheffing: afwijking € 45.837<br />

De gerealiseerde opbrengsten blijven achter bij de begrote opbrengsten. In <strong>2012</strong> is minder grondwater<br />

gewonnen dan geraamd. Dit betekend een lagere dotatie aan de egalisatiereserve grondwaterheffing.<br />

Metingen grondwatermonitoring: afwijking € 50.967<br />

De uitgaven voor de metingen worden bekostigd uit het grondwaterfonds. Van de geraamde uitgaven in<br />

<strong>2012</strong> bleef € 31.625 over en dat betekende een lagere onttrekking aan de egalisatiereserve<br />

grondwaterheffing.<br />

REGIS onderhoud/update/uitbreiding: afwijking € 5.000<br />

Onderschreden doordat er in <strong>2012</strong> geen onderhoudskosten zijn geweest.<br />

Onderzoek waterhuishouding: afwijking € 23.732<br />

Er deden zich in <strong>2012</strong> geen omstandigheden voor die aanleiding zouden geven voor een hogere<br />

besteding.<br />

Monitoren bodem/grondwaterkwaliteit: afwijking € 31.625<br />

De in <strong>2012</strong> uitgevoerde werkzaamheden hebben niet geleid tot vervolgonderzoeken.<br />

Kaderrichtlijn Water kleinschalige waterberging: afwijking € 28.000<br />

In <strong>2012</strong> is er een project uitgevoerd. Het budget komt in de komende jaren te vervallen.<br />

Metingen oppervlaktewater: afwijking € 9.299<br />

Er deden zich in <strong>2012</strong> geen omstandigheden voor die aanleiding zouden geven voor een hogere<br />

besteding.<br />

Overig flankerend beleid: afwijking € 45.750<br />

Hiervoor was geen bedrag geraamd. Het betreft uitgaven die zijn verricht ten behoeve van waterberging.<br />

De kosten die ten laste van <strong>2012</strong> komen worden gedekt uit de reserve ESFI.<br />

Klimaatadaptatie: afwijking € 16.140<br />

Het kasritme van een tweetal projecten loopt enigszins achter bij de begroting. De niet bestede middelen<br />

worden meegenomen naar 2013.<br />

120


Productgroepnummer en -naam : 4002 Water (PLG)<br />

Programma : Karakteristiek <strong>Groningen</strong>, thema PLG<br />

Portefeuillehouder : Boumans, Van der Ploeg<br />

Productverantwoordelijke : Hoogerwerf<br />

Productgroepomschrijving<br />

Klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling stellen steeds hogere eisen aan onze<br />

waterhuishouding. Daarbij moet niet alleen bescherming worden geboden tegen wateroverlast vanuit de<br />

watersystemen, maar moet ook de verdroging c.q. droogte worden bestreden.<br />

Door onder meer watersystemen veerkrachtig in te richten, kunnen waarborgen worden geboden om met<br />

zo min mogelijk wateroverlast in deze provincie te kunnen wonen, werken en recreëren.<br />

Om veerkrachtige watersystemen te kunnen realiseren is samen met de waterschappen en gemeenten<br />

fors ingezet op de inrichting van waterbergingsgebieden. Daarnaast heeft ook de inrichting van<br />

kleinschalige waterberging volop de aandacht.<br />

In 2009 zijn de kwaliteitsdoelen voor grond- en oppervlaktewater met bijbehorende<br />

maatregelenpakketten in Stroomgebiedbeheersplannen (SGBP) vastgelegd. In het POP zijn de doelen<br />

vastgelegd die in 2015 gerealiseerd moeten zijn. De KRW verplicht om de vastgestelde verbetering van<br />

de waterkwaliteit te realiseren. Wij zullen hier in samenwerking met het Rijk en waterschappen invulling<br />

aan te geven.<br />

Voornaamste activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Realiseren waterberging:<br />

Inrichting van het bergingsgebied<br />

Benedenloop Westerwoldse Aa en het<br />

noodbergingsgebied Kuurbos (2,0 miljoen<br />

m 3 );<br />

Eind <strong>2012</strong> is in totaal 92% van de<br />

waterbergingscapaciteit gerealiseerd<br />

(47 miljoen m 3 ).<br />

Verbeteren waterkwaliteit (KRW):<br />

Toekennen subsidieaanvragen van de<br />

waterschappen Hunze en Aa's en<br />

Noorderzijlvest ten behoeve van<br />

maatregelen om doelen voor de<br />

waterkwaliteit van het oppervlaktewater te<br />

realiseren.<br />

Gerealiseerd<br />

Realiseren waterberging:<br />

De inrichting van het noodbergingsgebied<br />

Kuurbos en het bergingsgebied Benedenloop<br />

Westerwoldse Aa is gestart. Eind <strong>2012</strong> waren de<br />

werkzaamheden voor de inrichting van het<br />

Kuurbos voor ca. 70% uitgevoerd. De inrichting<br />

van de waterbergingsgebieden rond Bad<br />

Nieuweschans is later gestart dan gepland, o.a.<br />

omdat uitspraken van rechtbank en Raad van<br />

State moesten worden afgewacht.<br />

Eind <strong>2012</strong> is in totaal 90% van de<br />

waterbergingscapaciteit (45 miljoen m 3 )<br />

gerealiseerd.<br />

Verbeteren waterkwaliteit (KRW):<br />

Voor de KRW-synergieprojecten Koppeling<br />

Runde-Ruiten Aa (Hunze en Aa’s) en<br />

Marumerlage (Noorderzijlvest) zijn subsidiebeschikkingen<br />

afgegeven.<br />

121


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

44.123 58.093 248.373<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

122<br />

466.208 240.317<br />

466.208 240.317<br />

44.123 524.301 488.690<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen 1.160.000 2.177.370<br />

- overige baten (bijdragen derden)<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

- overige adm. Boekingen<br />

Totaal baten 1.160.000 2.177.370<br />

Saldo lasten en baten -1.115.877 -1.653.069 488.690<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

400200 Apparaatskosten 58.093 58.093 248.373<br />

400201 Waterkwantiteit:<br />

- cofin. inrichting waterberging (prov) 21.208 21.208 240.317<br />

400203 Water synergiegelden:<br />

- programma synergiegelden KRW (rijk) 445.000 445.000<br />

- Restant rijksdeel PLG water 1.732.370 -1.732.370<br />

totaal waterkwantiteit 466.208 2.177.370 -1.711.162 240.317<br />

totaal water (ILG) 524.301 2.177.370 -1.653.069 488.690<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar<br />

wordt het PLG beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode verdeeld.<br />

Het PLG wordt door het Rijk, provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd.<br />

Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar verschillen voordoen tussen begroting<br />

en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen probleem: de uitgaven worden gedekt<br />

door de ontvangen bedragen of de nog te ontvangen bedragen.<br />

Voor de budgetten die door de provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen<br />

begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een<br />

overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve.


Productgroepnummer en -naam : 4101 Waterschapsaangelegenheden<br />

Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : De Vey Mestdagh, Boumans<br />

Productverantwoordelijke : Hoogerwerf, Boerma<br />

Productgroepomschrijving<br />

Het financieel toezicht op waterschappen is gebaseerd op artikel 101 en 107 van de Waterschapswet.<br />

Aangezien daarin uitsluitend gesproken wordt over een inzendplicht (binnen twee weken na vaststelling)<br />

aan Gedeputeerde Staten van begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen, is hier voor de<br />

provincie sprake van een marginale vorm van toezicht.<br />

Voornaamste activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Het op hoofdlijnen beoordelen van de<br />

begrotingen 2013 en de jaarrekeningen<br />

2011 van de waterschappen, teneinde<br />

inzicht te houden in de financiële<br />

ontwikkelingen bij de waterschappen.<br />

Op grond van art. 98a, lid 2b, 3 en 4 van de<br />

Waterschapswet heeft GS in bepaalde<br />

gevallen een aanwijzingsbevoegdheid ten<br />

aanzien van door het DB van een<br />

waterschap aan het CBS te verstrekken<br />

financiële informatie (Iv3).<br />

Jaarlijkse bijdrage aan de waterschappen in<br />

de kosten van de overgedragen nietwaterschapseigen<br />

objecten en in de kosten<br />

van het vaarweg- en nautisch beheer op de<br />

waterschapskanalen (op grond van de met<br />

de waterschappen gesloten<br />

overeenkomsten in het kader van de<br />

'Herschikking van taken in het waterbeheer',<br />

B-AKWA).<br />

Gerealiseerd<br />

De jaarrekeningen 2011 en de<br />

begrotingen 2013 van de waterschappen<br />

Hunze en Aa's en Noorderzijlvest zijn op<br />

hoofdlijnen beoordeeld. Deze beoordelingen<br />

hebben geen aanleiding gegeven tot het maken<br />

van opmerkingen. (Deze marginale toetsing is<br />

opgenomen in het in 2011 vastgestelde ‘Kader<br />

Toezicht op de waterschappen in de provincie<br />

<strong>Groningen</strong>’.)<br />

Het is niet nodig gebleken van deze bevoegdheid<br />

gebruik te moeten maken.<br />

De bijdragen in de kosten van de overgedragen<br />

niet-waterschapseigen objecten en de bijdragen in<br />

de kosten van het vaarweg- en nautisch beheer op<br />

de waterschapskanalen zijn conform de met de<br />

waterschappen gesloten overeenkomsten in het<br />

kader van de 'Herschikking van taken in het<br />

waterbeheer' aan de waterschappen uitbetaald.<br />

123


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

7.660 75.157 148.332<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen<br />

- overige baten (bijdragen derden)<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten<br />

124<br />

365.899 376.000 376.000<br />

213.848 213.848<br />

365.899 589.848 589.848<br />

373.559 665.004 738.180<br />

Saldo lasten en baten 373.559 665.004 738.180<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

410100 Apparaatskosten 75.157 75.157 148.332<br />

410102 Waterschapsfinanciën:<br />

- B-Akwa 376.000 376.000 376.000<br />

- Afw wateroverlast januari <strong>2012</strong> 213.848 213.848 213.848<br />

totaal waterschapsfinanciën 589.848 589.848 589.848<br />

totaal waterschapsaangelegenheden 665.004 665.004 738.180<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

De geconstateerde verschillen vallen binnen toegestane normen.


5. Milieubeheer<br />

No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

5.0 Milieubeheer, algemeen<br />

5003 Milieubeleid en Duurzame Ontwikkeling 2.010.236 371.173 1.639.063 1.629.886<br />

5004 Energie en klimaat 5.135.830 650.288 4.485.543 10.660.818<br />

Totaal functie 5.0 7.146.066 1.021.461 6.124.605 12.290.704<br />

5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem<br />

5201 Bodemsanering 4.686.322 313.272 4.373.050 5.371.997<br />

5202 Duurzaam bodembeheer en afval 910.684 210.533 700.150 931.491<br />

5204 Bodem (PLG) 31.412 31.412 104.890<br />

Totaal functie 5.2 5.628.418 523.805 5.104.613 6.408.378<br />

5.5 Vergunningverlening en handhaving<br />

5501 Vergunningverlening 6.313.206 658.557 5.654.648 5.889.240<br />

5502 Toezicht en handhaving 5.439.182 -222.753 5.661.935 6.033.258<br />

Totaal functie 5.5 11.752.388 435.804 11.316.584 11.922.498<br />

5.6 Ontgrondingen<br />

5601 Ontgrondingen 328.051 43.200 284.851 268.866<br />

Totaal functie 5.6 328.051 43.200 284.851 268.866<br />

Totaal hoofdfunctie 5 24.854.922 2.024.270 22.830.653 30.890.446<br />

125


126


Productgroepnummer en -naam : 5003 Milieubeleid en duurzame ontwikkeling<br />

Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Boumans<br />

Productverantwoordelijke : Nijmeijer<br />

Productgroepomschrijving<br />

In zijn algemeenheid willen wij met ons milieubeleid een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving<br />

bevorderen en de kernkwaliteiten duisternis en stilte versterken en ons goed voorbereiden op<br />

klimaatverandering. Onze inzet is daarbij gericht op het handhaven of verbeteren van de<br />

milieukwaliteiten schoon, gezond, veilig, stil en duister.<br />

Om hieraan invulling te geven, dit mede op basis van ons nieuwe collegeprogramma en de<br />

hoofddoelstelling duurzame ontwikkeling van het POP, streven wij ernaar om duurzame ontwikkeling<br />

mee te nemen in allerlei beleidsontwikkelingen en projecten. Dit vraagt om de inzet van nieuwe<br />

denkwijzen, innovatie, slimme oplossingen en om ander gedrag van inwoners, overheden,<br />

maatschappelijk- en belangenorganisaties en het bedrijfsleven. Wij zullen meer dan in het recente<br />

verleden concreet gaan benoemen wat de inhoud ervan is en welke werkwijze wij daarbij gebruiken.<br />

Wij zullen verdere maatregelen stimuleren om de lichtuitstoot van melkveestallen te verminderen.<br />

Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />

Gezondheid en Milieu<br />

Beleid en doelen op termijn<br />

Beperken gezondheidrisico's in de leefomgeving:<br />

Strategie Gezondheid en Milieu:<br />

In 2011 en <strong>2012</strong> voeren wij de door PS vastgestelde strategie Gezondheid en Milieu uit. Er zijn<br />

negen uitvoeringsprojecten. Deels op basis van bestaand beleid ten aanzien van geluid, geur en<br />

lucht, deels nieuw, die beogen de effecten op gezondheid door geluid van weg- en railverkeer, geur<br />

en luchtverontreiniging tegen te gaan. Wij willen via pilots de GES-methodiek<br />

(gezondheidseffectscreening) toepassen bij nieuwe ruimtelijke of/en infrastructurele projecten en de<br />

bestaande kerngegevens inzake lucht, geur en geluid actualiseren.<br />

Binnenklimaat en energiebesparing scholen:<br />

In 2011 en <strong>2012</strong> onderzoeken wij samen met de provincie Drenthe 320 individuele<br />

basisschoolgebouwen op zaken als energiebesparing, binnenklimaat, bouwkundige en bouwfysische<br />

staat en functionele geschiktheid van het gebouw. De resultaten van het onderzoek kunnen<br />

gemeenten en schoolbesturen helpen bij het formuleren van een integraal en duurzaam<br />

huisvestings- en accommodatiebeleid. De verzamelde gegevens worden verwerkt in een<br />

databestand. Dat bestand geeft inzicht in de huidige staat van de onderwijshuisvesting in het<br />

Noorden.<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Strategie Gezondheid en Milieu:<br />

- vaststellen beleidsregel Geur;<br />

- pilot met toepassen GES in<br />

Reitdiepzone (in kaart brengen van<br />

gezondheidseffecten door geluid van<br />

wegverkeer bij nieuwbouwwoningen);<br />

- actualiseren kerngegevens met<br />

betrekking tot geluid, geur en lucht;<br />

- uitvoeren eerste tranche Actieplan<br />

Gerealiseerd<br />

Strategie Gezondheid en Milieu:<br />

- Beleidsregel geur wordt medio 2013<br />

vastgesteld.<br />

- Pilot toepassen GES in Reitdiepzone is<br />

afgerond; voor provincie relevant voor<br />

reconstructie westelijke ringweg na 2020; voor<br />

gemeente <strong>Groningen</strong> voor evt. woningbouw.<br />

- actualiseren gegevens lucht, geur en geluid<br />

loopt, gereed medio 2013.<br />

- Uitvoering 1 e tranche Actieplan Wegverkeers-<br />

127


128<br />

Wegverkeerslawaai door verminderen<br />

geluid door wegverkeer en het<br />

toepassen van geluid beperkende<br />

maatregelen aan woningen boven<br />

62dB (bijv. geluidsschermen);<br />

- onderzoek naar mogelijkheid om stille<br />

banden te promoten.<br />

Binnenklimaat en energiebesparing<br />

scholen:<br />

- uitvoeren onderzoeken individuele<br />

basisschoolgebouwen;<br />

- opnemen gegevens in databestand.<br />

Wanneer gereed<br />

Gepland<br />

<strong>2012</strong><br />

Middelen<br />

Begroot<br />

Strategie Gezondheid en Milieu: uit<br />

reguliere budgetten;<br />

Binnenklimaat en energiebesparing<br />

scholen: Interreg.<br />

Voornaamste overige activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

duurzame ontwikkeling meenemen in<br />

allerlei beleidsontwikkelingen en projecten;<br />

inhoud geven aan het Ambitiestatement<br />

Leren voor Duurzame Ontwikkeling door<br />

uitvoeren van uitvoeringsprogramma('s),<br />

gezamenlijk met de provincies Fryslân en<br />

Drenthe;<br />

verlenen van budgetsubsidies aan de<br />

lawaai (6 miljoen verkeersbewegingen per jaar)<br />

loopt door tot medio 2013; daarna gaat 2 e<br />

tranche in werking, voor provinciale wegen met<br />

3 miljoen verkeersbewegingen per jaar.<br />

- Onderzoek promotie stille banden gereed:<br />

conclusie is om niet als provincie alleen stille<br />

banden te gaan promoten; wordt in 2013 in IPOverband<br />

bestuurlijk aan de orde gesteld.<br />

Binnenklimaat en energiebesparing scholen:<br />

- 160 onderzoeken in provincie <strong>Groningen</strong> zijn<br />

grotendeels uitgevoerd (ook 160 in provincie<br />

Drenthe); aan de hand hiervan kunnen<br />

gemeenten hun scholenhuisvestingsbeleid<br />

(nader) vormgeven.<br />

- gegevens van de onderzochte scholen zijn<br />

opgenomen in databestand.<br />

Gerealiseerd<br />

uitvoering strategie en evaluatie gereed in 2013;<br />

alle onderzoeken van de 320 scholen worden in<br />

2013 afgerond.<br />

Besteed<br />

Strategie Gezondheid en Milieu:<br />

uitvoering strategie was onderdeel van reguliere<br />

werkzaamheden; beroep op geld uit budgetten<br />

bleek niet nodig.<br />

Binnenklimaart en energiebesparing:<br />

alle Interreg-middelen zijn besteed (eindafrekening<br />

in 2013).<br />

Gerealiseerd<br />

Wij hebben ons ervoor uitgesproken om<br />

duurzame ontwikkeling te borgen door te gaan<br />

werken langs vier lijnen: borging vooraf door in<br />

ontwerpfase duurzame ontwikkeling inhoud te<br />

geven; ondersteuning van medewerkers om<br />

duurzame ontwikkeling vorm te geven; bij de<br />

begroting en verantwoording een paragraaf<br />

duurzame ontwikkeling op te nemen, dit om de<br />

effecten zichtbaar te maken en het geven van een<br />

impuls aan duurzame ontwikkeling met het<br />

organiseren van inspirerende bijeenkomsten.<br />

In met name 2013 zal bovenstaande<br />

geëffectueerd worden.<br />

Het overgangsjaar LvDO 2013 is inhoud gegeven<br />

door uitvoering van een viertal projecten. Het<br />

opstellen van een nieuw noordelijk Ambitiestatement<br />

is vertraagd, doordat het Rijk nog geen<br />

middelen ter beschikking heeft gesteld.<br />

Met de Natuur en Milieufederatie <strong>Groningen</strong> is in


Stichting Natuur en Milieufederatie<br />

<strong>Groningen</strong>, het Consulentschap NME en<br />

aan de Stichting Noorderbreedte;<br />

subsidiëren van activiteiten op het gebied<br />

van duurzame ontwikkeling, milieu, natuur<br />

en landschap (stimulering van eenmalige<br />

innovatieve milieuactiviteiten);<br />

het verlenen van subsidies Milieu- en<br />

economische maatregelen;<br />

het verlenen van subsidies Uitvoering<br />

Milieutaken;<br />

het bijdragen aan het Informatiepunt<br />

Duurzaam Bouwen;<br />

algemene aandacht besteden aan de<br />

onderwerpen stilte en duisternis zoals in de<br />

Regiovisie <strong>Groningen</strong>-Assen;<br />

leveren bijdragen aan IPO-milieuprojecten;<br />

bijdrage leveren aan voorbereiding<br />

ENCORE-conferentie <strong>2012</strong><br />

(milieubestuurders van EU-regio's) in drie<br />

noordelijke provincies;<br />

bepalen (in noordelijk verband in relatie tot<br />

het BO MIRT) of een lange- termijnvisie<br />

nodig is om de gevolgen van<br />

klimaatverandering ruimtelijk te vertalen in<br />

nieuw beleid. Activiteiten op het gebied van<br />

klimaatverandering vindt u verder in de<br />

productgroepen 4001 Water en 9104<br />

Gebiedsgericht werken.<br />

<strong>2012</strong> een nieuwe vierjarensubsidieperiode<br />

aangegaan. Over de overige subsidies zijn geen<br />

opmerkingen.<br />

Dit heeft plaatsgevonden.<br />

De middelen uit het krediet stimulering<br />

milieuactiviteiten zijn voor een belangrijk deel<br />

gevoegd bij het krediet Leren voor duurzaamheid,<br />

dit om daarvoor provinciale cofinanciering te<br />

waarborgen in 2013 en volgende jaren (in<br />

begroting 2013 verwerkt).<br />

Dit heeft plaatsgevonden.<br />

Dit heeft plaatsgevonden.<br />

Het Informatiepunt DuBo heeft in <strong>2012</strong> laten<br />

weten te stoppen met haar activiteiten. Voor het<br />

structureel inzetten van menskracht is te weinig<br />

structurele subsidie (vooral van de gemeente<br />

<strong>Groningen</strong>) te verkrijgen.<br />

tweede project om uitstoot ligboxenstallen tegen<br />

te gaan is in voorbereiding; in provinciaal<br />

lichtmastenplan is aandacht besteed aan<br />

duisternisprojecten.<br />

Dit heeft plaatsgevonden.<br />

Wij hebben bijgedragen aan de voorbereiding van<br />

en deelname aan een succesvolle Encore-<br />

conferentie met ruim 100 milieubestuurders en<br />

ambtenaren van 38 Europese regio’s uit<br />

14 landen in Assen, Paterswolde en <strong>Groningen</strong>.<br />

Zie productgroepen 4001 en 9104.<br />

129


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

929.107 1.076.059 983.532<br />

directe k osten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

130<br />

858.370 913.389 618.854<br />

20.788 27.500<br />

858.370 934.177 646.354<br />

1.787.477 2.010.236 1.629.886<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen 137.716 370.566<br />

- overige baten (bijdragen derden) 149.834 608<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten 287.550 371.173<br />

Saldo lasten en baten 1.499.927 1.639.063 1.629.886<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

500300 Apparaatskosten 1.076.059 1.076.059 983.532<br />

500301 Interprovinciaal overleg:<br />

- Afh. Vgj. Algemeen milieu -536<br />

- IPO 42.126 42.126 41.400<br />

- uitvoering milieutaken 41.725 41.725 75.000<br />

- stimulering milieuactiviteiten 11.077 11.077 14.860<br />

- bijdrage milieu- en econ. maatregelen 10.000 10.000 27.500<br />

- st Milieufederatie <strong>Groningen</strong> 238.000 238.000 238.125<br />

- st Noorderbreedte 8.220 8.220 8.220<br />

- consulentschap NME van IVN 117.000 117.000 117.375<br />

totaal interprovinciaal overleg 467.611 468.148 522.480<br />

500302 Energie<br />

- afwikkeling voorgaande jaren -23.137 -23.137<br />

totaal energie -23.137 -23.137


500303 Duurzaamheid<br />

- duurzaam bouwen 22.500 22.500 12.500<br />

- leren voor duurzaamheid 419.066 370.566 48.500 48.500<br />

totaal duurzaamheid 441.566 370.566 71.000 61.000<br />

500304 MER:<br />

- MER-coördinatie/beleid 48.137 608 47.529 62.874<br />

totaal MER 48.137 608 47.529 62.874<br />

totaal milieubeleid en duurz. ontwikkeling 2.010.236 371.173 1.639.599 1.629.886<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Lasten<br />

Afhandeling voorgaande jaren algemeen milieu: afwijking € 536<br />

Dit betreft vrijval op een in voorgaande jaren toegekende subsidie.<br />

Uitvoering milieutaken: afwijking € 33.275<br />

De onderbesteding is veroorzaakt doordat er weinig projectvoorstellen in aanmerking kwamen voor<br />

subsidiëring dan wel verplichting.<br />

Als onderdeel van het vervolgonderzoek energiebesparing en binnenklimaat basisscholen hebben GS<br />

(zaak 402422) in <strong>2012</strong> besloten middelen € 369.000 beschikbaar te stellen om 123 basisscholen te<br />

onderzoeken op energiebesparing en binnenklimaat. Daarbij heeft GS eveneens besloten tot het<br />

overboeken van de middelen € 18.500 uit het budget Uitvoering Milieutaken van <strong>2012</strong> naar 2013.<br />

Stimulering milieuactiviteiten: afwijking € 3.783<br />

Grotendeels besteed, mede doordat er middelen zijn toegevoegd aan het krediet LvDO in het jaar <strong>2012</strong>.<br />

Bijdrage milieu- en economische maatregelen: afwijking € 17.500<br />

De onderbesteding is veroorzaakt doordat er weinig tot geen projectvoorstellen in aanmerking kwamen<br />

voor subsidiëring dan wel verplichting.<br />

Afhandeling voorgaande jaren beleidsontwikkeling: afwijking € 23.137<br />

Dit betreft vrijval op een in voorgaande jaren toegekende subsidie.<br />

Duurzaam bouwen: afwijking € 10.000<br />

De overbesteding wordt veroorzaakt door een substitutie.<br />

Leren voor Duurzaamheid: afwijking -/- € 370.566<br />

De daadwerkelijke bestedingen in <strong>2012</strong> zijn uitgekomen op afgerond € 419.066, terwijl er in de begroting<br />

is uitgegaan van € 48.500. Het verschil met betrekking tot bestedingen en ook inkomsten met de<br />

begroting <strong>2012</strong> wordt met name verklaard doordat wij voor een aantal noordelijke projecten ook middelen<br />

hebben ontvangen van de provincies Fryslan en Drenthe. Voor deze projecten zijn wij namelijk 'leadpartner'<br />

en zijn wij door de betreffende provincies gemandateerd om toekenningen te verlenen.<br />

Daarnaast zijn er middelen in 2011 doorgeschoven naar <strong>2012</strong>, vanwege verlenging van het project.<br />

De begrote ontvangst van € 112.000 van het ministerie van BZK is in <strong>2012</strong> ontvangen.<br />

MER-coördinatie/beleid: afwijking € 15.345<br />

Het Mer-budget is bedoeld voor de m.e.r.-procedures die in een jaar worden uitgevoerd. Het aantal<br />

m.e.r.-procedures is afhankelijk van initiatieven die ontwikkeld worden. Bij IB<strong>2012</strong> is extra geld gevraagd.<br />

Verwacht was dat diverse uitgaven nog in <strong>2012</strong> zouden plaatsvinden. Een aantal projecten is echter<br />

131


vertraagd door externe factoren. Hierdoor is de aanbesteding vertraagd en is er ook minder geen geld<br />

uitgegeven voor advisering door de commissie m.e.r.<br />

Baten<br />

Leren voor Duurzaamheid: afwijking -/- € 370.566<br />

Dit betreft de hogere inkomsten ter dekking van de kosten. Zie ook toelichting bij de lasten.<br />

132


Productgroepnummer en -naam : 5004 Energie en klimaat<br />

Programma : Energiek <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Van Mastrigt, Moorlag, De Vey Mestdagh<br />

Productverantwoordelijke : Koopmans, Hermse, Nijmeijer, Lander, Hoogerwerf<br />

Productgroepomschrijving<br />

Ons beleid heeft tot doel:<br />

Creëren van de juiste randvoorwaarden voor een sterk energiecluster in Noord-Nederland door een<br />

proactieve rol in vergunningverlening in te nemen, door te faciliteren en door partijen te verbinden;<br />

Stimuleren van de economische ontwikkeling en structuur van Noord-Nederland door het uitbouwen<br />

en versterken van energie- en energie-innovatieactiviteiten;<br />

Behouden en versterken werkgelegenheid door het verwerven en realiseren van concrete<br />

energieprojecten en doorontwikkeling bedrijfsactiviteiten;<br />

Versterken van de internationale dimensie van het Energiebeleid, bijvoorbeeld door de<br />

samenwerking aan te gaan met Noord-Duitsland (Hansa Energy Corridor), en door meer gebruik te<br />

maken van de Europese financieringsmogelijkheden (zoals Interreg, IEE, KP7);<br />

Een bijdrage leveren aan de nationale doelstellingen op het gebied van klimaat en energie door<br />

uitvoering te geven aan (de diverse programma's van) het Energieakkoord Noord-Nederland (Rollen:<br />

verbinden, coördineren, regisseren, stimuleren, faciliteren, vergunningverlening). Het thema klimaat<br />

vindt u inhoudelijk terug onder de productgroepen 4001 Water en 9104 Gebiedsgericht werken;<br />

Een bijdrage leveren aan de vermaatschappelijking van de transitie naar een duurzame<br />

energievoorziening.<br />

In het Provinciaal Energie Programma <strong>2012</strong>-2015 komen de ontwikkelingen en activiteiten op het thema<br />

energie binnen de provinciale organisatie op een logische en gestructureerde manier samen. Een<br />

belangrijk vertrekpunt van het programma zijn de vijf strategische pijlers waarop we (als Noord-<br />

Nederland) ons de komende jaren gaan inzetten. Dit zijn:<br />

a. (Groene) Gas Rotonde<br />

b. Power Production and Balancing<br />

c. (Smart) energy systems<br />

d. Biobased Energy<br />

e. Energy Academy (Hansa Energy Corridor)<br />

Het Provinciaal Energie Programma <strong>2012</strong>-2015 slaat een brug tussen de strategische pijlers en de<br />

uitvoeringspraktijk op regionaal niveau. Maar het programma benoemt ook de organisatorische en<br />

tactische aspecten die nodig zijn om succesvol op dit beleidsterrein te kunnen opereren.<br />

Het is de ambitie om met het Rijk afspraken te maken op het beleidsterrein Energie in een<br />

Energieakkoord Noord-Nederland 2 (EANN II).<br />

Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />

Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />

1. Energy Valley<br />

2. Versterking energiesector<br />

3. 100.000 woningenplan en 100.000 voertuigenplan<br />

4. Revolving fund Energiefonds<br />

Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen we naar de Programmabegroting -<br />

programma Energiek <strong>Groningen</strong>, thema Energie en klimaat.<br />

133


Voornaamste overige activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Uitvoering Provinciaal Energie Programma<br />

<strong>2012</strong>-2015;<br />

Coördinatie Energieakkoord Noord-<br />

Nederland II;<br />

Energieconvenant <strong>Groningen</strong> 3:<br />

- uitvoering voortgezet Energieconvenant<br />

<strong>Groningen</strong> of de inhoudelijke opvolger<br />

daarvan, mogelijk in combinatie met<br />

Topclub Energy Valley;<br />

Een provinciaal inpassingplan voor de<br />

buizenzone Eemsdelta gereed.<br />

134<br />

Gerealiseerd<br />

Programma Energie <strong>2012</strong>-2015 vastgesteld door<br />

PS op 8 februari <strong>2012</strong><br />

Van deelonderwerpen aan uitvoeringsprogramma<br />

gereedgekomen en in samenvatting aan PS<br />

gezonden, te weten:<br />

- Offshore wind<br />

- Lichtmastenplan<br />

- Groen Gas/ BBE<br />

- Hansa Energy Region<br />

(rest is in voorbereiding)<br />

Is Green Deal Noord-Nederland, afstemming op<br />

Noord-Nederlands niveau (ambtelijk en twee keer<br />

per jaar bestuurlijk) heeft plaatsgevonden, ook<br />

met het Rijk<br />

Uitvoering Green Deal loopt. Monitoring uitvoering<br />

opgestart en besproken met vertegenwoordiger<br />

Green Deal Board. Afspraken gemaakt met<br />

Agentschap NL over hun adviserende rol.<br />

Koepeldeal: Conceptovereenkomst opgesteld.<br />

Gemeentelijke projectgroepen ingericht.<br />

Bestuurlijke gesprekken gevoerd over ambities.<br />

Energie en ruimte: cases geselecteerd. Eerste<br />

resultaten cases besproken op vlak van<br />

economische haalbaarheid technieken en<br />

ruimtelijke inpasbaarheid.<br />

ECG-3:<br />

- In het uitvoeringsjaar <strong>2012</strong> is een goede<br />

bestemming gevonden voor de resterende<br />

financiële middelen. Op 15 november <strong>2012</strong><br />

heeft de afsluitende bijeenkomst<br />

plaatsgevonden. De partners in het convenant<br />

willen het netwerk graag in stand houden,<br />

maar zijn er nog niet in geslaagd een nieuw<br />

doel/project te ontwikkelen waarin alle<br />

partners willen deelnemen.<br />

In 2013 zullen betalingen aan lopende<br />

projecten worden afgehandeld.<br />

Uit de inspraakreacties op het in het najaar van<br />

2011 voorliggende MER c.a. is een mogelijk<br />

alternatief (vierde) tracé voor de buizenzone in het<br />

midden gebracht. Dit alternatief, de zogeheten<br />

N33 variant, is onderzocht en als een volwaardig<br />

nieuw alternatief in het kader van het MER nader<br />

uitgewerkt. Het MER c.a. is daarop aangevuld en<br />

aanvang 2013 opnieuw in procedure gebracht.<br />

De tracékeuze en bijgevolg het provinciaal<br />

inpassingplan, zal zo pas medio 2013 aan de orde<br />

zijn.


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

2.510.564 2.439.360 1.943.771<br />

directe k osten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

3.465.471 2.019.323 7.754.632<br />

973.883 677.147 842.415<br />

4.439.354 2.696.470 8.597.047<br />

6.949.918 5.135.830 10.540.818<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen 2.635<br />

- overige baten (bijdragen derden) 367.587 650.288 120.000<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten 370.222 650.288 120.000<br />

Saldo lasten en baten 6.579.696 4.485.543 10.660.818<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

500400 Apparaatskosten 2.439.360 2.439.360 1.943.771<br />

500401 Energie en klimaat<br />

- Voorgaande jaren Energie en Klimaat -15.908 -15.908<br />

- actieplan Biomassa 61.312 61.312 65.564<br />

- Eems Delta Green 44.675 44.675 49.909<br />

- energieconvenant <strong>Groningen</strong> 367.980 258.318 109.662 115.532<br />

- 100.000 woningenplan 200.117 200.117 468.020<br />

- Energy Valley 246.857 120.000 126.857 170.000<br />

- vergunn.verl. grootsch. energieprojecten 65.020 65.020 161.950<br />

- programmamanagement Energie 54.527 11.081 43.446 45.000<br />

- 100.000 voertuigenplan 85.783 85.783 339.052<br />

- SLOK 4.995 4.995 18.968<br />

- PUP proj. ontw. Visie 60.154 16.214 43.940 55.127<br />

- PUP proj. E&E in balans 6.877 6.877 17.000<br />

- FPM A: maj. Proj. Struct.verst. 414.500 206.549 207.951 3.123.231<br />

- FPM B: overige proj. + ext financ. 161.073 161.073 182.573<br />

- Revolving fund Energiefonds 3.000.000<br />

- Versterking energiesector 375.424 38.125 337.299 380.121<br />

- Bijdrage Energy Valley 4 (REP) 315.000 315.000 315.000<br />

- FPM C: Energie en Klimaat 38.000 38.000<br />

- Green Deal 210.084 210.084 210.000<br />

totaal energie en klimaat 2.696.470 650.288 2.046.182 8.717.047<br />

totaal energie en klimaat 5.135.830 650.288 4.485.543 10.660.818<br />

135


Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Afhandeling voorgaande jaren Energie en Klimaat: afwijking € 15.908<br />

Dit betreft vrijval op een in voorgaande jaren toegekende subsidie. Daarnaast zijn er een tweetal nog te<br />

betalen posten afgeboekt.<br />

100.000 woningenplan: afwijking € 267.903<br />

Op 13 december 2011 (zaaknummer 361301) hebben GS besloten om de beschikbare middelen uit het<br />

100.000 woningenplan (2008-2011) € 375.834 voor het project Helpende Hand over te boeken van 2011<br />

naar <strong>2012</strong>. Tijdens de aan GS voorgelegde evaluatie van het project helpende hand in november 2011<br />

(430027) is gebleken dat nog niet het hele project is verstreken maar dat de uitvoering van de<br />

gemeentelijke projectplannen meerdere jaren zal bestrijken. GS hebben derhalve besloten deze<br />

middelen beschikbaar te houden voor dit project en daarmee de middelen € 235.514 over te boeken van<br />

<strong>2012</strong> naar 2013 ten behoeve van het project Helpende Hand en dit te verwerken bij de jaarrekening<br />

<strong>2012</strong>. In december <strong>2012</strong> is €20.000 verplicht voor een gemeente.<br />

Resumerend is voor het project ‘Helpende Hand” nog € 215.514 beschikbaar.<br />

Het resterende bedrag (€ 52.388) is het restant van <strong>2012</strong>. Dit bedrag is beschikbaar voor 2013. Hiervan<br />

is €50.000 gereserveerd voor bureau scholenbouwmeester t.b.v uitvoering basisscholenonderzoek.<br />

Energy Valley: afwijking € 43.143<br />

Het krediet Energy Valley maakt deel uit van het Programma Energie <strong>2012</strong>-2015. Het programma<br />

Energie is een meerjarenproject van de provincie <strong>Groningen</strong> met een looptijd van <strong>2012</strong> tot en met 2015.<br />

De middelen worden ingezet voor projectverwerving Energie en het begeleiden en bewaken van de<br />

Stichting Energy Valley in de uitvoeringsperiode <strong>2012</strong>-2015. Het krediet is uitgewerkt in het programma<br />

Energie dat eind 2011 door GS is vastgesteld. In de meerjarige projectbegroting, dat in het programma is<br />

opgenomen, wordt uitgegaan van het beschikbaar blijven van de middelen in 2013.<br />

Het over te boeken restant van <strong>2012</strong> is bedoeld voor een project dat pas in 2013 van start gaat, de<br />

verwachting was dat dit al in <strong>2012</strong> van start zou gaan. In het budget van 2013 is geen rekening<br />

gehouden met dit project, met het budget van <strong>2012</strong> wel.<br />

Vergunningverlening grootschalige energieprojecten: afwijking € 96.930<br />

Het project Buizenzone Eemsdelta maakt deel uit van het Programma Energie <strong>2012</strong>-2015 en is een<br />

meerjarig project van de provincie <strong>Groningen</strong> en de Stichting Buizenzone Eemsdelta met een looptijd van<br />

2009 tot in ieder geval 2013. De middelen worden ingezet voor de (huidige) onderzoeksfase om te<br />

komen tot de tracékeuze en daarop volgend de voorbereiding van het provinciaal inpassingplan.<br />

De provincie <strong>Groningen</strong> is ten aanzien van beide producten het bevoegd gezag en is op grond daarvan<br />

verantwoordelijk voor de levering en de kwaliteit. Dit alles is uitgewerkt in een aangepast projectplan dat<br />

door ons College is vastgesteld. In de meerjarige projectbegroting, dat in het projectplan is opgenomen,<br />

wordt uitgegaan van het (deels) beschikbaar blijven van de middelen in 2013. Daarom is voorgesteld<br />

om het restant van de middelen van <strong>2012</strong> mee te nemen in de overboekingen in het kader van de<br />

Jaarrekening <strong>2012</strong>.<br />

Programmamanagement Energie: afwijking € 1.554<br />

Het krediet Programmamanagement Energie maakt deel uit van het Programma Energie <strong>2012</strong>-2015. Het<br />

programma Energie is een meerjarenproject van de provincie <strong>Groningen</strong> met een looptijd van <strong>2012</strong> tot en<br />

met 2015. De middelen worden ingezet voor o.a. de strategische communicatie en effectieve en<br />

doelmatige ondersteuning van het bestuur op het energiedossier. In de meerjarige programmabegroting,<br />

dat in het programma Energie <strong>2012</strong>-2015 is opgenomen, wordt uitgegaan van het (deels) beschikbaar<br />

blijven van de middelen in 2013. Daarom stellen wij voor om het restant van de middelen van <strong>2012</strong> mee<br />

te nemen in de overboekingen in het kader van de Jaarrekening <strong>2012</strong>.<br />

100.000 voertuigenplan: afwijking € 253.269<br />

Op 11 december (426416) hebben GS het Lichtmastenplan 2013-2015 vastgesteld. Hierbij is<br />

aangegeven dat deze middelen gedekt kunnen worden uit restantmiddelen Voertuigenplan 1 2007-2011.<br />

Deze middelen zijn reeds eerder via een overboekingsvoorstel bij de jaarrekening 2011 overgeboekt. GS<br />

hebben besloten de middelen beschikbaar te houden voor het Provinciaal lichtmastenplan 2013-2015.<br />

Daarmee is eveneens besloten € 215.000 uit het voertuigenplan 1 over te boeken van <strong>2012</strong> naar 2013.<br />

136


Daarnaast is bij de Integrale Bijstelling <strong>2012</strong> voorgesteld om de beschikbare middelen uit het 100.000<br />

voertuigenplan <strong>2012</strong>-2015 te reserveren voor de jaren <strong>2012</strong>-2015. Daarmee vallen de restantmiddelen in<br />

<strong>2012</strong> in categorie 1 en blijven daarmee voor de projectperiode 2013-2015 beschikbaar.<br />

SLOK: afwijking € 13.973<br />

Het SLOK-programma loopt van 2009 tot en <strong>2012</strong>. Het project is afgelopen en er wordt verwacht dat er<br />

nog een aantal declaraties komen.<br />

Ontwikkelingvisie Eemsdelta: afwijking € 11.187<br />

Voorstel was het restant over te boeken naar Uitvoering Gebiedenbeleid en POP om het te kunnen<br />

benutten voor de Ontwikkelingsvisie 2013. Dit voorstel is niet gehonoreerd.<br />

Economie & Ecologie in balans: afwijking € 10.123<br />

Er was geen aanleiding tot hogere uitgaven.<br />

Fonds Provinciale Meefinanciering A: Energie en klimaat: afwijking € 2.915.280<br />

De onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De<br />

middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve.<br />

Fonds Provinciale Meefinanciering B: Energie en klimaat: afwijking € 21.500<br />

De onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De<br />

middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve.<br />

Revolving fund Energiefonds: afwijking € 3.000.000<br />

Het revolverend fonds maakt deel uit van het Programma Energie <strong>2012</strong>-2015. Begin 2013 treedt het<br />

revolverend fonds met de omvang van € 3.000.000 in werking waarmee energie-initiatieven van lokale<br />

overheden en bewonersgroepen ondersteund kunnen worden. Het ondersteunen van deze initiatieven is<br />

een speerpunt van het programma Energie en wordt uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma 'Lokale<br />

duurzame energiebedrijven'. De projectcriteria voor het revolverend fonds Lokale Duurzame Energie<br />

Initieven (LDEI's) worden in de eerste helft 2013 bepaald en vastgesteld waarna het revolverend fonds in<br />

werking kan treden.<br />

Daarom wordt voorgesteld om het restant van de middelen van <strong>2012</strong> mee te nemen in de overboekingen<br />

in het kader van de jaarrekening 2013 en omdat het een revolverend fonds betreft is voorgesteld om het<br />

restant van de middelen jaarlijks structureel over te boeken ook na de programmaperiode.<br />

Fonds Provinciale Meefinanciering C: Energie en klimaat: afwijking € 38.000<br />

De overbestedingen leiden tot een hogere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De<br />

middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve.<br />

137


Productgroepnummer en -naam : 5201 Bodem(sanering)<br />

Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Boumans<br />

Productverantwoordelijke : Nijmeijer<br />

Productgroepomschrijving<br />

Het uitvoeren van bodemsaneringen en het daarmee verbeteren van de kwaliteit van de bodem in<br />

<strong>Groningen</strong> dient bij voorkeur gekoppeld te zijn aan activiteiten zoals bedrijfsuitbreidingen, woningbouw,<br />

herinrichting van locaties en dergelijke. Dit betekent dat economische en ruimtelijke ontwikkelingen de<br />

drijvende krachten zijn achter de aanpak van bodemverontreiniging.<br />

Bij zogeheten 'statische locaties' (bijvoorbeeld wanneer belanghebbenden onvoldoende draagkracht<br />

hebben, of waar sprake is weinig marktdynamiek) bestaat het gevaar dat wij ons streefdoel niet zonder<br />

de inzet van eigen middelen kunnen bereiken. Daarom is het inzetten van middelen uit het<br />

bodemsanering budget hiervoor belangrijk.<br />

In het Bodemconvenant (mei 2009) is de verplichting opgenomen om voor 2015 alle spoedlocaties<br />

beheerst dan wel gesaneerd te hebben. Deze locaties zullen met voorrang moeten worden opgepakt. Dit<br />

betekent dat niet in alle gevallen gewacht kan worden op of gebruik kan worden gemaakt van<br />

marktdynamiek. Voor de komende periode is een actievere rol van de provincie noodzakelijk om de<br />

verplichtingen uit het convenant te kunnen realiseren.<br />

Afstemming en integratie van beleid en uitvoering is vormgegeven in het Meerjarenprogramma Wet<br />

Bodembescherming 2010-2014.<br />

Voornaamste activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

uitvoeren Meerjarenprogramma<br />

Bodemsanering 2010-2014;<br />

uitvoeren wettelijke taken Wet<br />

bodembescherming;<br />

uitvoeren wettelijke taken Besluit<br />

Bodemkwaliteit;<br />

uitvoeren bodemtaken ISV waarbij het ISVbodembudget<br />

moet borgen dat aan de<br />

verplichtingen tot aanpak van de<br />

spoedlocaties in het stedelijk gebied voor<br />

2015 en van de ernstige locaties ook<br />

daarna wordt voldaan;<br />

uitvoeren Bedrijvenregeling bodemsanering<br />

bedrijventerreinen;<br />

uitvoeren flankerend beleid stichting<br />

Bodemsanering (BSB);<br />

beheer Bodeminformatie;<br />

uitvoeren Bodemconvenant;<br />

138<br />

Gerealiseerd<br />

De voortgang van het meerjarenprogramma is in<br />

juli 2011 vastgesteld en ter informatie verzonden<br />

aan PS. Jaarlijks wordt de voortgang van het<br />

Bodemconvenant en de aanpak van de<br />

spoedlocaties gerapporteerd aan PS.<br />

Wet bodembescherming: ca. 110 afgehandelde<br />

Wbb-meldingen.<br />

Besluit Bodemkwaliteit: ca. 80 meldingen.<br />

ISV: 2 ISV-aanvragen afgehandeld.<br />

Er is één subsidieaanvraag toegekend en zijn er<br />

drie aanvragen voor subsidie binnengekomen en<br />

in afwachting van uitvoering.<br />

BSB is opgeheven. Derhalve is geen flankerend<br />

beleid van provinciezijde meer nodig.<br />

Bodeminformatie: i.s.m. gemeenten is de kwaliteit<br />

en actualiteit van de bodeminformatie in Globis en<br />

op de bodeminformatiekaart verder verbeterd.<br />

zie onder Uitvoeren Meerjarenprogramma<br />

bodemsanering 2010-2014 hierboven.


uitvoeren programma Gasfabriekterreinen.<br />

Middeleninzet<br />

Programma Gasfabrieksterreinen:<br />

- Pekela:<br />

Grondsanering afgerond en in afwachting van<br />

start grondwatersanering. Afronding in 2015.<br />

- Appingedam:<br />

Grondsanering afgerond en grondwatersanering<br />

opgestart. Afronding in 2014.<br />

- Winschoten:<br />

Opstart moet nog plaatsvinden. In afwachting<br />

van planvorming rondom fusie met Delfzijl en<br />

Stadskanaal.<br />

- Bedum:<br />

Grondsanering afgerond. Grondwatersanering<br />

opgestart, einddatum onbekend.<br />

- Stadskanaal:<br />

Saneringsdoelstelling grondsanering niet<br />

behaald door aannemer. Juridische<br />

maatregelen (privaat rechtelijk) volgen.<br />

Geplande einddatum onbekend.<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

1.594.881 1.681.161 1.955.785<br />

directe k osten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

2.041.182 3.005.161 3.416.212<br />

2.041.182 3.005.161 3.416.212<br />

3.636.063 4.686.322 5.371.997<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen 8.145.180<br />

- overige baten (bijdragen derden) 1.589.714 313.272<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

- overige administratieve boekingen<br />

Totaal baten 9.734.894 313.272<br />

Saldo lasten en baten -6.098.831 4.373.050 5.371.997<br />

139


Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

520100 Apparaatskosten 1.681.161 1.681.161 1.955.785<br />

520108 Saneringen:<br />

- voormalige gasfabrieken 401.253 401.253<br />

- overige saneringslocaties 2.137.000 2.137.000<br />

- bio locaties 288.085 288.085<br />

- derden budget 218.332 -218.332<br />

- rijksbudget reguliere bijdrage<br />

- programmakosten 2.024.938<br />

- stelpost bodemsanering 109.194 1.340 107.854 118.275<br />

- monstername handhaving 1.660 1.660 10.395<br />

- advertentiekosten 3.484 3.484<br />

- kadastrale kosten 1.761 1.761<br />

- advertentie kost. MTZ evaluatie BOSAN 7.958 7.958<br />

- bedrijvenregeling 31.269 31.269<br />

- ISV - bodem 1.262.604<br />

- afwikkeling voorgaande jaren -3.555 -3.555<br />

- Bedijvenregeling Bosan 31.269 -31.269<br />

- Bio Actief bodembeheer 62.330 -62.330<br />

- Bio Bever (Land. En Prov) 27.053 27.053<br />

140<br />

totaal Saneringen 3.005.161 313.272 2.691.890 3.416.212<br />

totaal Bodemsanering 4.686.322 313.272 4.373.050 5.371.997<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Afhandeling voorgaande jaren Bodemsanering (BOSAN): afwijking € 3.555<br />

Dit betreft vrijval op een in voorgaande jaren toegekende verplichting.<br />

Derden budget: afwijking € 218.322<br />

De niet begrote bedragen van gemeenten en derden is uitgekomen op € 218.322. De dekking van<br />

derden bedraagt in totaal € 7.641 en de dekking van € 210.691.<br />

Programma bodemsanering: afwijking € 2.204.938<br />

Vanaf het jaar 2010 ontvangen wij de jaarlijkse bijdrage voor de bodemsanering via de decentralisatieuitkering<br />

van het <strong>Provincie</strong>fonds. Deze middelen zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Wet<br />

bodemsanering 2010 t/m 2014. De programmakosten worden deels gedekt door de reserve<br />

bodemsanering.<br />

Monstername handhaving BOSAN: afwijking € 8.735<br />

Als gevolg van de crisis vinden er minder saneringen plaats en er waren weinig handhavingszaken die<br />

om (extra) monstername ten behoeve van handhaving vroegen.<br />

Advertentiekosten BOSAN: afwijking € 3.484<br />

Het aantal advertenties is hoger uitgevallen dan vooraf is ingeschat en wordt aangevuld door de stelpost<br />

bodemsanering.<br />

Kadastrale kosten BOSAN: afwijking € 1.761<br />

De kadastrale kosten worden aangevuld door de stelpost bodemsanering.


Advertentiekosten MTZ evaluatie BOSAN: afwijking € 7.958<br />

Het aantal advertenties is hoger uitgevallen dan vooraf is ingeschat en wordt aangevuld door de stelpost<br />

bodemsanering.<br />

ISV - Bodem: afwijking € 1.262.604<br />

Voor ISV - bodem zijn geen kosten gemaakt, omdat er nog geen projecten door gemeenten zijn gemeld.<br />

141


Productgroepnummer en -naam : 5202 Duurzaam bodembeheer en afval<br />

Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Boumans, De Vey Mesdagh<br />

Productverantwoordelijke : Nijmeijer<br />

Productgroepomschrijving<br />

Op basis van het POP en het meerjarenprogramma Wet bodembescherming geven wij inhoud aan ons<br />

duurzaam bodembeheer. Dit Bodembeheer benaderen wij integraal en functioneel. Wij richten ons op<br />

een bewust en duurzaam gebruik van de bodem en willen de gebruiksmogelijkheden van de bodem op<br />

de langere termijn veilig stellen. De uitwerking hiervan hebben wij vastgelegd in ons visiedocument met<br />

betrekking tot duurzaam bodembeheer. Zie ook productgroep 5204 Bodem (PLG).<br />

In de visie wordt ondermeer de relatie tussen ons bodembeleid en het energiebeleid (zie programma<br />

Energiek <strong>Groningen</strong> en productgroep 5004 Energie en klimaat) nader uitgewerkt.<br />

Wij gaan door met de uitvoering van het grondstromenbeleid ‘Van Last naar Lust’.<br />

Het Besluit bodemkwaliteit geeft ruimte om diepe (zand)plassen te verondiepen. Wij zijn voornemens om<br />

in de Omgevingsverordening de betreffende plassen in onze provincie aan te wijzen om zodoende meer<br />

bescherming te bieden. Echter dit onderdeel is niet opgenomen in de POV maar is aangehouden tot de<br />

aanpassing van de volgende wijziging.<br />

Onze inzet zal blijven het voorkomen van opslag van radioactief en gevaarlijk afval in de diepe<br />

ondergrond.<br />

Het bevorderen van een duurzaam gebruik van de ondergrond is een van de onderdelen van het in 2009<br />

tussen Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen gesloten Bodemconvenant. Partijen zullen hiertoe<br />

o.m. gedurende vijf jaar gezamenlijk onderzoek doen, gericht op de zgn. Kennisagenda van de<br />

ondergrond. Nadere uitwerking hiervan geven wij in Geef Bodem de Ruimte (april 2010) waarvan aan<br />

verdere concretisering van onze werkwijze en projecten in samenwerking met andere partijen (intern en<br />

extern) verdere invulling zal worden gegeven (zie ook product 5204), o.a. met het opstellen van de<br />

Structuurvisie (diepe) ondergrond.<br />

Voornaamste activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

uitvoering Programma Duurzaam<br />

Bodembeheer <strong>2012</strong>;<br />

uitvoering 'Van Last naar Lust';<br />

Omgevingsverordening ‘Verondiepen<br />

(zand)plassen’;<br />

in het kader van het Bodemconvenant<br />

samenwerken met Rijk, UvW en<br />

(noordelijke) provincies in het kader van<br />

duurzaam gebruik van de ondergrond, o.a.<br />

via totstandkoming van een zgn.<br />

Kennisagenda en een verdere uitwerking<br />

van Geef Bodem de Ruimte;<br />

uitvoering nazorg van stortplaatsen;<br />

142<br />

Gerealiseerd<br />

periodiek overleg met de gemeenten en<br />

waterschappen in het kader van het Besluit<br />

Bodemkwaliteit;<br />

nieuwsbrief Duurzaam Bodembeheer uitgebracht;<br />

binnen eigen uitvoeringsprojecten en van<br />

externen, aangestuurd op hergebruik van<br />

grondstromen in het kader van de uitvoering ‘Van<br />

Last naar Lust’;<br />

opstellen van een structuurvisie voor de<br />

ondergrond in de maak, afronding gepland in<br />

2013;<br />

De nazorg van de stortplaatsen Kloosterlaan en<br />

Woldjerspoor wordt conform het nazorgplan<br />

uitgevoerd, evenals de nazorg van de provinciale


(voorbereiding van de) overdracht aan de<br />

provincie in kader van nazorg van<br />

stortplaats Woldjerspoor;<br />

p.m.: hergebruik secundaire grondstoffen<br />

als aanjager van landschappelijke<br />

herinrichting.<br />

(NB. Eind 2011 wordt besloten of er een<br />

samenwerkingsconvenant komt).<br />

Middeleninzet<br />

baggerspeciedepots Driebond, Winschoterzijl en<br />

Zuidwending.<br />

De nazorg op de stortplaats Woldjerspoor is<br />

inmiddels gestart.<br />

zie 5601: 'Van Last naar Lust'.<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

390.805 410.675 592.135<br />

directe k osten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

257.248 500.008 430.573<br />

244.559 198.383<br />

501.808 500.008 628.956<br />

892.612 910.684 1.221.091<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen<br />

- overige baten (bijdragen derden) 14.808<br />

- bijdragen uit voorzieningen 152.364 210.533 289.600<br />

Totaal baten 167.172 210.533 289.600<br />

Saldo lasten en baten 725.441 700.150 931.491<br />

143


Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

520200 Apparaatskosten 410.675 410.675 592.135<br />

520202 Beleidsontwikkeling vergunningverlening:<br />

- LMA bedrijfsafval 81.633 81.633 89.900<br />

- project ketenbeheer 1.682 1.682 59.520<br />

- afwikkeling voorgaande jaren<br />

144<br />

totaal beleidsontw. vergunningverlening 83.315 83.315 149.420<br />

520203 Stortplaatsen:<br />

- kosten nazorg stortplaatsen<br />

- rente nazorg stortplaatsen 215.681 215.681 198.383<br />

- kosten nazorg gesloten stortplaatsen 188.195 188.195 265.500<br />

- Kosten nazorg gesloten baggerdepots 498 498 4.100<br />

- Rente nazorg baggerspeciedepots 12.320 12.320 11.553<br />

- Dotatie Voorziening Nazorg 210.029 -210.029 -289.600<br />

- Dotatie Voorz Baggerspeciedepots 504 -504<br />

totaal stortplaatsen 416.694 210.533 206.160 189.936<br />

totaal duurzaam bodembeheer en afval 910.684 210.533 700.150 931.491<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Project ketenbeheer: afwijking € 57.838<br />

Het budget ketenbeheer is een jaarlijks budget waar stimuleringsprojecten mee gerealiseerd kunnen<br />

worden in het kader van ketenbeheer grond. De ondersteding in <strong>2012</strong> is het resultaat van de lange<br />

voorbereidingstijd van sommige projecten waaronder bijvoorbeeld de realisatie van het 'Dijkpark' Ten<br />

Boer en de ontwikkeling van een 'Seaview' nabij Delfzijl. Waarschijnlijk zullen deze zaken of mogelijke<br />

andere, wel in 2013 aan de orde zijn en zal inzet van het budget ketenbeheer nodig zijn.<br />

Kosten nazorg gesloten stortplaatsen: afwijking € 77.305<br />

De begrotingen zijn gebaseerd op de vastgestelde nazorgplannen en doelvermogens. De<br />

nazorgactiviteiten worden conform de nazorgplannen uitgevoerd, maar in de praktijk zijn de kosten lager<br />

uitgevallen dan was voorzien.<br />

Kosten nazorg gesloten baggerdepots: afwijking € 3.602<br />

De begrotingen zijn gebaseerd op de vastgestelde nazorgplannen en doelvermogens. De<br />

nazorgactiviteiten worden conform de nazorgplannen uitgevoerd, maar in de praktijk zijn de kosten lager<br />

uitgevallen dan was voorzien.<br />

Dotatie Voorziening nazorg: afwijking € 79.571<br />

Begroot was een onttrekking aan de voorziening van € 289.600. Daadwerkelijk zijn de kosten voor<br />

personele inzet en kosten nazorg uitgekomen op € 210.029.


Productgroepnummer en -naam : 5204 Bodem (PLG)<br />

Programma : Karakteristiek <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : De Vey Mestdagh<br />

Productverantwoordelijke : Nijmeijer<br />

Productgroepomschrijving<br />

Binnen het PLG is nu nog als doel Duurzaam bodemgebruik benoemd. Dit doel hebben wij vertaald in<br />

ons beleidsdocument Geef Bodem de Ruimte, een duurzame benadering van bodem en ondergrond<br />

(vastgesteld door GS op 20 april 2010). Het doel binnen het PLG valt samen met de bestuurlijke<br />

verplichtingen uit het Bodemconvenant 2009 (zie ook product 5202) die betrekking hebben op verbreding<br />

van het bodembeleidsveld. Deze verplichting is in het convenant en de uitvoering daarvan nauw<br />

verboden met een duurzame benadering van ruimtelijke vraagstukken vanuit bodem en ondergrond.<br />

Met Geef Bodem de Ruimte bieden wij een kader om kansen en bedreigingen voor het bodemgebruik<br />

inzichtelijk te maken en het duurzame gebruik en beheer van de bodem en ondergrond van een kader te<br />

voorzien. De visie levert tevens een basis voor de noodzakelijke integrale aanpak van behoud en<br />

verbetering van de bodemkwaliteit.<br />

In vervolg op het document willen wij de benadering van bodem en ondergrond als ordenend principe ten<br />

behoeve van een duurzaam gebruik, verder concretiseren in onze projecten en samenwerking met<br />

andere partijen. In <strong>2012</strong> loopt een pilotproject (De Eendracht, Appingedam) om de werkwijze aan de<br />

praktijk te toetsen en verder aan te scherpen. Tevens onderzoeken we samen met DLG hoe we in<br />

samenwerking deze principes verder vorm en inhoud kunnen geven. Dit willen wij onder meer bereiken<br />

door het stimuleren van innovatie, opstellen van een visie op de ondergrond, onderzoek naar effecten<br />

van het ondergrondse gebruik van sociale economische, ecologische en culturele factoren.<br />

Voornaamste activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

pilotproject Geef Bodem de Ruimte;<br />

uitvoeren implementatietraject Geef Bodem<br />

de Ruimte;<br />

project gebruik bodeminformatie (ILG-pilot<br />

gericht op optimalisering toegankelijkheid<br />

van bodeminformatie);<br />

Structuurvisie (diepe) ondergrond, fase 2.<br />

Gerealiseerd<br />

Pilot De Eendracht Appingedam is uitgevoerd. Het<br />

resultaat wordt meegenomen in de herinrichting<br />

van het terrein. Ook dient het als voorbeeld voor<br />

andere herinrichtingsprojecten.<br />

Het proces om te komen tot een Structuurvisie<br />

Ondergrond is gevorderd. Naar verwachting wordt<br />

de Structuurvisie in 2013 opgeleverd.<br />

145


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

11.026 31.412 67.390<br />

directe k osten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen<br />

- overige baten (bijdragen derden)<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten<br />

146<br />

37.500<br />

37.500<br />

11.026 31.412 104.890<br />

Saldo lasten en baten 11.026 31.412 104.890<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

520400 Apparaatskosten 31.412 31.412 67.390<br />

520401 Duurzaam bodemgebruik<br />

- activiteiten BKK/BBP (prov) 37.500<br />

totaal duurzaam bodemgebruik 37.500<br />

totaal bodem (PLG) 31.412 31.412 104.890<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar<br />

wordt het PLG beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode verdeeld.<br />

Het PLG wordt door het Rijk, provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd.<br />

Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar verschillen voordoen tussen begroting<br />

en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen probleem: de uitgaven worden gedekt<br />

door de ontvangen bedragen of de nog te ontvangen bedragen.<br />

Voor de budgetten die door de provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen<br />

begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een<br />

overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve.


Productgroepnummer en -naam : 5501 Vergunningverlening<br />

Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Boumans<br />

Productverantwoordelijke : Van Dam<br />

Productgroepomschrijving<br />

Wij hebben de wettelijke taak om de belangen van het milieu en daarmee van de leefomgeving te<br />

beschermen. Belangrijk instrument hiervoor is de omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene<br />

bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Wij verlenen omgevingsvergunningen, waarbij de chemische-<br />

fysische kwaliteit van de milieucompartimenten/-aspecten (waaronder bodem, geluid, lucht en veiligheid)<br />

wordt verbeterd en een duurza(a)me(e) gebruik en toepassing van energiebronnen, grondstoffen,<br />

reststoffen en afvalstoffen wordt bevorderd door middel van het stellen van voorschriften in de<br />

vergunningen van inrichtingen waarvoor wij bevoegd gezag zijn. Hierbij vindt coördinatie en/of<br />

afstemming plaats met onder andere gemeenten, waterschappen en bedrijven. Potentiële<br />

initiatiefnemers voor vestiging worden in de acquisitiefase optimaal begeleid in samenwerking met de<br />

NOM, <strong>Groningen</strong> Seaports en andere partners.<br />

Wij willen op een efficiënte, resultaatgerichte en dienstverlenende wijze werken aan producten waarin de<br />

nationale- en Europese wetgeving (richtlijnen) zijn vertaald. Met deze producten beogen wij een goede<br />

balans te vinden tussen een gezonde economische ontwikkeling en aandacht voor milieu en gezondheid.<br />

In het kader van de Regeling burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML), zijn wij het bevoegd<br />

gezag voor het toekennen van milieugebruiksruimte middels luchthavenbesluiten (LHB) of<br />

luchthavenregelingen (LHR) aan regionale luchtvaartterreinen.<br />

Op grond van het Vuurwerkbesluit verlenen wij ontbrandingstoestemmingen, meldingen en<br />

toepassingsvergunningen.<br />

Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />

Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />

1. Regionale Uitvoeringsdienst <strong>Groningen</strong><br />

Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting -<br />

programma Schoon en Veilig, thema Milieu.<br />

Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn:<br />

Actieplannen ingevolge de EU-richtlijn omgevingslawaai<br />

Beleid en doelen op termijn<br />

Ingevolge hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder moet de provincie als wegbeheerder iedere 5 jaar het<br />

geluid van provinciale wegen in kaart brengen (geluidsbelastingkaart). Vervolgens moet een jaar na het<br />

vaststellen van de geluidsbelastingkaart een actieplan wegverkeerslawaai opgeteld worden waarin<br />

maatregelen voor de aanpak van situaties met een hoge geluidsbelasting (boven een door ons vast te<br />

stellen 'plandrempel') worden aangegeven.<br />

In de tweede tranche moet de geluidsbelastingkaart in juli <strong>2012</strong> gereed zijn en het actieplan in juli 2013.<br />

Deze hebben betrekking op wegdelen met meer dan 3 miljoen voertuigpassages in 2011 / ca. 160 km<br />

weg.<br />

Voor het opstellen van het actieplan zullen met het geluidmodel de effecten van te kiezen maatregelen<br />

moeten worden doorgerekend en zullen keuzen voor maatregelvarianten worden gemaakt. Het actieplan<br />

komt met een openbare voorbereidingsprocedure tot stand, echter tegen het plan kan geen beroep<br />

worden ingesteld.<br />

147


Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Voor het maken van de<br />

geluidsbelastingkaart wordt de benodigde<br />

geodata op orde gebracht (dit moet in<br />

<strong>2012</strong> gereed zijn).<br />

Het vaststellen, uiterlijk 30 juli <strong>2012</strong> en<br />

naar VROM verzenden en het publiceren<br />

van de geluidbelastingkaart (uiterlijk 30<br />

augustus <strong>2012</strong>);<br />

uitwerken van varianten voor<br />

maatregelen, incl. kostenberekening;<br />

Vaststellen plandrempel (kan evt.<br />

tegelijktertijd met actieplan);<br />

Vaststellen en publiceren ontwerpactieplan<br />

wegverkeerslawaai.<br />

Wanneer gereed<br />

Gepland<br />

De geluidbelastingkaart moet 30 juli <strong>2012</strong><br />

gereed zijn.<br />

Het actieplan moet uiterlijk 30 juli 2013 gereed<br />

zijn, vanwege de proceduretermijn voor de<br />

vaststelling van het ontwerp, ruim vóór die<br />

datum.<br />

Middelen<br />

Begroot<br />

De kosten voor de geodata voor de<br />

geluidsbelastingkaart worden uit eigen<br />

middelen gefinancierd.<br />

Voornaamste overige activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Het verlenen van omgevingsvergunningen,<br />

het verlenen van vergunningen op grond<br />

van de Ontgrondingenwet en de Waterwet,<br />

ontheffingen PMV en het Vuurwerkbesluit.<br />

De wettelijke termijn van<br />

omgevingsvergunningen met een<br />

uitgebreide procedures is 26 weken. In IPOverband<br />

is als norm afgesproken dat 80%<br />

van de vergunningen binnen de wettelijke<br />

termijn van 26 weken moet worden<br />

verleend. Het streven is om 100% van de<br />

vergunningen binnen deze termijn te<br />

verlenen, echter gezien de complexiteit van<br />

sommige vergunningprocedures is<br />

gebleken dat dit niet altijd haalbaar is.<br />

Daarbij hebben we te maken met nieuwe<br />

intensieve samenwerkingverbanden<br />

waarmee de onderlinge afhankelijkheid<br />

148<br />

Gerealiseerd<br />

Dit project is begin <strong>2012</strong> 'on hold' gezet, vanwege<br />

prioriteitsstelling. Omdat er nu uitzicht is op de<br />

invoering geluidsproductieplafonds voor provinciale<br />

wegen (gepland omstreeks eind 2014), is het<br />

noodzakelijk dat dit project met spoed weer wordt<br />

opgepakt.<br />

De kaart is op 17 juli <strong>2012</strong> vastgesteld. De<br />

telgegevens van de kaart (aantallen<br />

woningen/geluidsbelastingklasse/per gemeente) zijn<br />

daarna verzonden naar ministerie van I&M.<br />

Voltooid. Gedeputeerde Boumans heeft gekozen<br />

voor een variant.<br />

Met de keuze van een variant is door gedeputeerde<br />

Boumans gekozen voor een plandrempel van<br />

62 dB.<br />

Dit is gepland voor omstreeks april 2013.<br />

Gerealiseerd<br />

De geluidsbelastingkaart is op 17 juli <strong>2012</strong> vastgesteld<br />

door GS.<br />

Het actieplan is nog in de maak.<br />

Besteed<br />

De apparaatskosten voor alle in <strong>2012</strong> uitgevoerde<br />

werkzaamheden voor de geluidsbelastingkaart en het<br />

actieplan zijn gefinancierd uit eigen middelen.<br />

Gerealiseerd<br />

Er zijn in totaal 221 verschillende vergunningen,<br />

meldingen en ontheffingen verleend, waarvan 202<br />

(91%) binnen de wettelijke termijnen zijn verleend:<br />

Omgevingsvergunning reguliere procedures: 92<br />

(100% binnen de termijn);<br />

Sloopmeldingen: 22 (100% binnen de termijn);<br />

Omgevingsvergunning uitgebreide procedures en<br />

Wm: 14 (50% binnen de termijn);<br />

Verklaring van geen bedenkingen: 3 (70% binnen<br />

de termijn);<br />

Ontgrondingenwet: 16 (82% binnen de termijn);<br />

Waterwet: 8 (100% binnen de termijn);<br />

Ontheffingen POV: 2 (100% binnen de termijn)<br />

Ontbrandingstoestemmingen<br />

/toepassingsvergunningen/Meldingen (100%<br />

binnen de termijn):<br />

- ontbrandingstoestemmingen: 11;<br />

- meldingen: 29;


groot wordt. Dit resulteert in de doelstelling<br />

dat 90% van de vergunningen binnen de<br />

termijn van 26 weken worden verleend. De<br />

wettelijke termijn van<br />

omgevingsvergunningen met een reguliere<br />

procedure is 8 weken. Wij streven er naar<br />

om in 100% van de gevallen de wettelijke<br />

termijn te halen.<br />

Behandelen van de aspecten geluid, geur<br />

en externe veiligheid bij de<br />

omgevingsvergunningen waarvoor wij het<br />

bevoegd gezag zijn (beoordelen aanvraag,<br />

toetsen, opstellen van vergunningeisen).<br />

Actueel houden van de vergunningen door<br />

middel van het eens per 5 jaar uitvoeren<br />

van actualiseringtoetsen en zo nodig de<br />

vergunningen op basis hiervan aanpassen<br />

(doel: 100%).<br />

Geluidadviezen inzake ruimtelijke<br />

ontwikkelingen, verkeer, Nb-wet en<br />

ontwikkelingen in het kader van de Interimwet<br />

stad- en milieubenadering.<br />

Monitoring van industriële emissies. Wij<br />

monitoren de Industriële emissies voor<br />

zover de betreffende industriële inrichtingen<br />

onder ons gezag vallen.<br />

- toepassingsvergunningen: geen.<br />

Ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (Wet<br />

luchtvaart): 26 (65% binnen de termijn);<br />

Luchthavenbesluiten en -regelingen : geen;<br />

BIBOB-toetsen: 4;<br />

Toetsen van bestemmingsplannen: 108<br />

Bij alle omgevingsvergunningen waar wij bevoegd<br />

gezag voor zijn of waarvoor wij een vvgb<br />

(verklaring van geen bezwaar) moeten afgeven,<br />

worden de aspecten geluid, geur, lucht en externe<br />

veiligheid beoordeeld en getoetst en indien<br />

relevant worden hiervoor vergunningeisen<br />

opgesteld.<br />

Er zijn75 actualiseringtoetsen uitgevoerd en zo<br />

nodig worden de vergunningen hierop aangepast.<br />

Op het gebied van geluid zijn diverse interne<br />

afdelingen geadviseerd en ondersteund inzake<br />

ruimtelijke ontwikkelingen en verkeer, waaronder:<br />

- beoordeling rapporten/advisering bij<br />

gemeentelijke bouwplannen in zones langs<br />

provinciale wegen;<br />

- berekeningen en opstellen reacties n.a.v.<br />

klachten wegverkeerslawaai (4x);<br />

- berekeningen t.b.v. plan verplaatsing<br />

komgrenzen Ten Boer;<br />

- adviezen problematiek verkeer Friesland<br />

Campina Bedum;<br />

- opstellen zonebeheerplan Delfzijl;<br />

- deelname begeleidingsgroep aanpassing<br />

bestemmingsplan/geluidzone fase III;<br />

- adviezen klachten laagfrequent geluid<br />

Gasunie;<br />

- problematiek scheepswerven Hoogezand,<br />

onderzoek mogelijkheden beleidsontwikkeling<br />

met gemeente Hoogezand;<br />

- advisering omtrent plannen inpassing<br />

windmolen: geluid, laagfrequent geluid,<br />

(on)mogelijkheden Strategie Gezondheid en<br />

Milieu;<br />

- advies zoeklocaties OZG Winschoten;<br />

- Nb-wet: RWE;<br />

- Luchtvaartwet: behandeling klacht Overschild.<br />

De monitoring wordt uitgevoerd en indien nodig<br />

aangevuld of gewijzigd.<br />

149


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

4.579.390 5.336.978 5.410.884<br />

directe k osten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

150<br />

102.802 252.792 313.956<br />

510.167 723.436 788.000<br />

612.969 976.228 1.101.956<br />

5.192.360 6.313.206 6.512.840<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen 703.197 658.557 623.600<br />

- rijksbijdragen 490<br />

- overige baten (bijdragen derden) 8.840<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten 712.527 658.557 623.600<br />

Saldo lasten en baten 4.479.833 5.654.648 5.889.240<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

550100 Apparaatskosten 5.336.978 5.336.978 5.410.884<br />

550102 Beleidsontwikkeling en vergunningverlening:<br />

- regiospectief milieubeleid 9.500<br />

totaal beleidsontw. en vergunningverl. 9.500<br />

550105 Vergunningen:<br />

- advertentiekosten grondwaterwet 5.130 5.130 3.500<br />

- advertentiekosten ontgrondingen 6.226 6.226<br />

- leges ontgrondingen 68.168 -68.168 -50.900<br />

- uitvoeringskosten milieu 28.838 28.838 36.796<br />

- procesondersteuning vergunningverlening 112.182 112.182 123.600<br />

- EU-richtlijn omgevingslawaai 6.344 48.464 -42.120<br />

- Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) 136.196 35.000 101.196 215.560<br />

- Wabo kosten advertenties 46.350 46.350 50.000<br />

- Wabo kosten inhuur gemeenten 362.720 362.720 408.000<br />

- Wabo kosten inhuur derden 246.294 246.294 255.000<br />

- Wabo kosten overige 25.949 18.000 7.949<br />

- Wabo opbrengsten 488.926 -488.926 -572.700<br />

totaal vergunningen 976.228 658.557 317.670 468.856<br />

totaal vergunningverlening 6.313.206 658.557 5.654.648 5.889.240


Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Advertentiekosten ontgrondingen: afwijking € 3.726<br />

De advertentiekosten ontgrondingen zijn uitgekomen op € 6.226. Hiermee is het krediet met € 3.726<br />

overschreden. Het aantal advertenties is hoger uitgevallen dan vooraf is ingeschat.<br />

Leges ontgrondingen: afwijking: €17.268<br />

De daadwerkelijke leges voor ontgrondingen zijn uitgekomen op € 68.168. De inkomsten van de leges<br />

ontgrondingen zijn hoger dan verwacht en zijn vraag afhankelijk. Tevens wordt per dit jaar (<strong>2012</strong>) bij<br />

grotere ontgrondingen een bedrag van €500 opgenomen in de legesnota voor advertentiekosten.<br />

Uitvoeringskosten milieu: afwijking € 7.958<br />

De begrote uitvoeringskosten zijn minder dan de daadwerkelijke gemaakte kosten.<br />

EU-richtlijn omgevingslawaai: afwijking € 42.120<br />

De bestede uren voor de geluidsbelastingkaart en het actieplan wegverkeerslawaai van de<br />

geluidspecialist over <strong>2012</strong> zijn € 48.646. De urenbesteding in <strong>2012</strong> is veel hoger dan in andere jaren (dit<br />

is om de 5 jaar zo), omdat in <strong>2012</strong> de meeste werkzaamheden zijn verricht voor beide producten. De<br />

geluidsbelastingkaart moest medio <strong>2012</strong> zijn vastgesteld en gepubliceerd, de meeste werkzaamheden<br />

hiervoor hebben dan ook in de eerste helft van <strong>2012</strong> plaatsgevonden, een groot deel van de<br />

voorbereiding van het actieplan heeft in de 2e helft van <strong>2012</strong> plaatsgevonden (dit moet medio 2013 klaar<br />

zijn). Het bedrag van € 6.344 is de uitbesteding van het laten maken van de geluidsbelastingskaart en de<br />

aanschaf van software van DGMR.<br />

Advertentiekosten grondwaterwet: afwijking € 870<br />

De advertentiekosten grondwaterwet zijn uitgekomen op € 5.130. Het aantal advertenties is lager<br />

uitgevallen dan vooraf werd ingeschat.<br />

Regionale Uitvoeringsdienst: afwijking € 114.364<br />

Op grond van het vastgestelde projectplan voor de vorming van de RUD komt het restantbedrag toe aan<br />

de gezamenlijke partners in de RUD, te weten de provincie en de 23 Groningse gemeenten.<br />

Wij stellen voor om het restant van het projectbudget van <strong>2012</strong> in dezelfde verhoudingen aan provincie<br />

en gemeenten ten goede te laten komen, en daarom bij de Jaarrekening <strong>2012</strong> het provinciaal aandeel<br />

(37,1%) ad € 42.429 in het restant te laten vrijvallen in het rekeningresultaat <strong>2012</strong> (dit als gedeeltelijke<br />

compensatie voor het bij de Integrale Bijstelling <strong>2012</strong> verwerkte beslag op de algemene middelen ad<br />

€ 975.479) en het gemeentelijk aandeel (62,9%) ad € 71.935 over te boeken naar 2013 ter verlaging van<br />

de door de gemeenten in te brengen eenmalige bijdrage in de totstandkoming van de RUD.<br />

Wabo-kosten advertenties: afwijking € 3.650<br />

In de begroting is uitgegaan van € 50.000 aan advertentiekosten. Daadwerkelijk zijn de<br />

advertentiekosten uitgekomen op € 46.350. Er zijn minder reguliere aanvragen en beschikkingen<br />

gepubliceerd dan begroot.<br />

Wabo-kosten inhuur gemeenten: afwijking € 45.280<br />

Er zijn minder reguliere aanvragen in behandeling genomen dan begroot.<br />

Wabo-kosten overig: afwijking € 7.949<br />

Dit zijn de kosten voor de opdracht aan Berenschot m.b.t. de Wabo (Wabo één loket). De opdracht is<br />

inmiddels afgerond. Hiervoor wordt nog een subsidie ontvangen van agentschap nl. van € 18.000. Eigen<br />

bijdrage van de provincie voor deze opdracht bedroeg dus € 7.949.<br />

Wabo-opbrengsten: afwijking: € 83.774<br />

In verband met de verminderde economie zijn er minder grote (bouw)projecten met de daaraan<br />

gekoppelde grote legesinkomen. Een deel van het tekort (kosten hoger dan leges) op de kleinere Wabo-<br />

aanvragen zouden gecompenseerd moeten worden door de wat grotere bouwprojecten (egalisatie en<br />

IPO-legesmodel). Door de economische ontwikkelingen is de verhouding tussen niet kostendekkende<br />

aanvragen en 'overkostendekkende' aanvragen veranderd.<br />

151


Productgroepnummer en -naam : 5502 Toezicht en handhaving<br />

Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Boumans<br />

Productverantwoordelijke : Apperlo<br />

Productgroepomschrijving<br />

Naast onze reguliere programmatische uitvoering van onze toezicht en handhavingstaken zijn wij<br />

proactief op het vlak van de ontwikkelingen in de vergunningverlening, toezicht en handhaving.<br />

Het vakgebied milieutoezicht ontwikkelt zich snel onder invloed van interne en externe krachten. Intern<br />

speelt het streven naar een verbeterde bedrijfsvoering, waarbij effectiviteit en efficiency sleutelwoorden<br />

zijn. Buiten de organisatie speelt deze discussie ook. Hier spelen zaken als professionaliteit (kennis en<br />

kunde) en 'decentraal waar kan, centraal waar moet'.<br />

Voor de organisatie van het milieutoezicht verwachten we drie niveaus. Het systeemniveau - vaststelling<br />

en implementatie van Europese en rijkswetgeving - ligt bij de Rijksoverheid. De provincie heeft een<br />

regisserende rol, zorgt voor de bovenlokale en/of regionale afstemming en eenduidig en integraal<br />

toezicht. De uitvoering van milieutoezicht vindt zoveel mogelijk decentraal plaats bij de burgers en<br />

bedrijven. Nauwe samenwerking is nodig om een kritische massa te vormen en te voorkomen dat kennis<br />

en kunde te versnipperd is om te voldoen aan de criteria die professioneel toezicht vraagt.<br />

De primair strategische doelen van milieutoezicht zijn de volgende:<br />

De provincie draagt samen met haar partners zorg voor een handhavinginfrastructuur die voldoet<br />

aan de criteria met betrekking tot kennis en kunde en opereert vanuit het credo: 'decentraal waar<br />

kan, centraal waar moet'.<br />

De provincie verbetert, vernieuwt en ontwikkelt zichzelf continu vanuit een omgevingsbewuste<br />

attitude.<br />

De provincie streeft naar een continue verbetering van de leefomgeving, komt daarbij op voor<br />

regionale belangen en heeft daarin een regisserende rol.<br />

Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />

Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />

1. Regionale Uitvoeringsdienst<br />

In <strong>2012</strong> hebben wij ons voor wat betreft het inrichtingsgebonden toezicht bij de risicovolle bedrijven<br />

laten auditten door een team van deskundigen (DCMR en eigen medewerkers van de afdelingen MTZ<br />

en MV). De uitkomsten van de audits zijn vastgelegd in een verbeterplan. Daarnaast is veel aandacht<br />

besteed aan het afronden en overdragen van het project Kwaliteitsimpuls.<br />

Overige voornaamste activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Toezicht en handhaving:<br />

Wij hanteren een programmatisch<br />

handhavingsuitvoeringsprogramma ter<br />

bevordering van het naleefgedrag, gericht<br />

op een schoner en veiliger leefomgeving.<br />

De uitvoering van het toezicht wordt<br />

vastgelegd in het<br />

handhavingsuitvoeringsprogramma.<br />

152<br />

Gerealiseerd<br />

De kwantitatieve planning voor grijs toezicht is<br />

grotendeels gehaald. De afdeling heeft in <strong>2012</strong><br />

veel inzet gepleegd op een paar<br />

probleemdossiers, daarnaast is veel tijd besteed<br />

aan de audits en het verbetertraject. Om de<br />

planning te benaderen is er inhuur gepleegd voor<br />

toezicht. De definitieve verantwoording van<br />

kwantitatieve en kwalitatieve prestaties vindt


Wij kennen hiervoor 3 kleursporen:<br />

Grijs, betreft Milieu (inrichting en niet<br />

inrichtinggebonden)<br />

Groen; natuur, flora en fauna<br />

Blauw: zwemwater, grondwater.<br />

Het coördineren van het inrichtinggebonden<br />

toezicht en bij het groene toezicht krijgt een<br />

steeds belangrijke rol. Aangezien wij het<br />

wettelijk coördinerend gezag zijn, is dit ook<br />

een steeds belangrijkere taak.<br />

Het tweede lijns toezicht is ten opzicht van<br />

voorgaande jaren anders georganiseerd.<br />

Tot voor kort was dit een primaire taak van<br />

de afdeling milieutoezicht, nu is het<br />

ondergebracht bij de afdeling bestuur,<br />

juridische zaken en communicatie.<br />

Milieueffectrapportage (m.e.r.):<br />

Het doel van milieueffectrapportage (m.e.r.)<br />

is het milieubelang een volwaardige plaats<br />

te geven in de besluitvorming over m.e.r.-<br />

(beoordelings)plichtige activiteiten met<br />

mogelijke belangrijke nadelige gevolgen<br />

voor het milieu. Afhankelijk van het beleid<br />

van gemeenten, provincies, waterschappen<br />

en nieuwvestiging van bedrijven die m.e.r.plichtige<br />

activiteiten willen uitvoeren zullen<br />

er ca. 25 procedures worden begeleid.<br />

Daarnaast zal er veel aandacht worden<br />

besteed aan de vormvrije m.e.r.beoordelingen,<br />

ontwikkelingen in de<br />

wetgeving (modernisering m.e.r.) en<br />

grensoverschrijdende samenwerking en –<br />

informatie-uitwisseling en advisering aan<br />

gemeenten.<br />

plaats in het jaarverslag <strong>2012</strong>. De planningen voor<br />

de overige kleussporen zijn grotendeels gehaald<br />

en er hebben zich geen grote, noemenswaardige,<br />

onverwachte problemen voorgedaan.<br />

In verband met prioritering van werkzaamheden is<br />

de coördinerende voor een groot deel niet<br />

ingevuld.<br />

In <strong>2012</strong> was de provincie betrokken bij circa 20<br />

(plan)m.e.r.- en beoordelingsprocedures.<br />

De belangrijkste procedures waren Windpark<br />

Delfzijl-Zuid, Woodspirit, Windpark Veendam,<br />

buizenzone Eemsdelta, Droge Voeten 2050,<br />

Structuurvisie voor de ondergrond,<br />

bestemmingsplan Oosterhorn en de Eemsdelta.<br />

Daarnaast is in <strong>2012</strong> aandacht besteed aan (de<br />

inbedding van) een nieuw fenomeen: vormvrije<br />

m.e.r.-beoordelingen en aan de plaats van m.e.r.<br />

binnen de provinciale organisatie, in verband met<br />

de vorming van de Regionale Uitvoeringsdient<br />

<strong>Groningen</strong> en het Milieudomein binnen de<br />

provincie.<br />

Ook is weer de nodige tijd besteed aan<br />

grensoverschrijdende m.e.r.-procedures, Duitse<br />

varkens- en kippenmesterijen en windparken.<br />

Voor de bijna afgeronde actualisatie van de<br />

Gezamenlijke Verklaring over de samenwerking<br />

met Duitsland is tevens gewerkt aan de<br />

totstandkoming van een 'stappenschema'.<br />

Zoals in alle jaren is ook in <strong>2012</strong> structureel<br />

landelijk overleg gevoerd met alle m.e.r.coördinatoren<br />

van de provincies en grote steden<br />

en het ministerie van IenM.<br />

153


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

4.315.536 4.529.265 5.703.810<br />

directe k osten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

154<br />

122.605 793.209 151.848<br />

67.246 116.708 177.600<br />

189.851 909.917 329.448<br />

4.505.387 5.439.182 6.033.258<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen 453<br />

- rijksbijdragen<br />

- overige baten (bijdragen derden) 299.867 -222.753<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten 300.320 -222.753<br />

Saldo lasten en baten 4.205.067 5.661.935 6.033.258<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

550200 Apparaatskosten 4.529.265 4.529.265 5.703.810<br />

550203 Coördinatie:<br />

- samenwerking handhaving diversen 26.483 15.416 11.067<br />

- dwangsommen -84.750 84.750<br />

- bestuursdwang -182.445 182.445<br />

totaal coördinatie 26.483 -251.779 278.263<br />

550204 Toezicht:<br />

- handhaving/toezicht/afvalverwijdering 39.147 39.147 47.988<br />

- metingen t.b.v. toezicht 40.577 40.577 111.600<br />

- toezicht/handhaving groene wetten 5.663 5.663 4.060<br />

- WHVZ (materiële uitgaven) 455 476 -21 25.200<br />

- Wabo/Waterwet indirecte lozingen 44.335 44.335 55.000<br />

- Bebording zwemplassen 83.257 28.550 54.707 85.600<br />

- Water en Soil 670.000 670.000<br />

totaal toezicht 883.434 29.026 854.408 329.448<br />

totaal toezicht en handhaving 5.439.182 -222.753 5.661.935 6.033.258


Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Samenwerking handhaving diversen: afwijking € 11.067<br />

Er hebben in het <strong>2012</strong> meer cursussen plaatsgevonden dan vooraf ingeschat. Hierdoor is het budget<br />

overschreden.<br />

Dwangsommen: afwijking € 84.750<br />

Een deel van ingevorderde dwangsommen is nog niet daadwerkelijk geïnd omdat deze handhavingzaken<br />

zich nog in bezwaar/beroepsfase bevinden.<br />

Bestuursdwang: afwijking € 182.445<br />

Betreft de oninbare vordering op Milau Beheer BV. Er is een nieuwe vordering opgevoerd voor een<br />

bedrag van € 17.085.<br />

Handhaving/toezicht/afvalverwijdering: afwijking € 8.841<br />

Dit krediet kent een onderbesteding van € 8.881 (begroot € 47.988 en realisatie € 52.620). Er is dit jaar<br />

minder gebruik gemaakt van externe advisering.<br />

Metingen t.b.v. toezicht: afwijking € 71.023<br />

Bestedingen aan geluidmetingen zijn deels voorspelbaar vanwege onderhoud van apparatuur en<br />

dergelijke. Luchtmetingen (en ook een deel van de geluidsmetingen) worden uitgevoerd op het moment<br />

dat het opportuun is. Er moet eerst een aanleiding zijn om vermoedens met metingen te onderbouwen.<br />

Dat maakt dit deel van het budget uiterst onvoorspelbaar.<br />

Bij de VJN <strong>2012</strong> zijn extra middelen gekregen voor metingen i.v.m. Chemiepark Delfzijl, North Refinery<br />

e.a. Om inhoudelijke reden is een deel van de metingen doorgeschoven naar 2013 waartoe een<br />

overboekingsvoorstel is gedaan.<br />

Toezicht handhaving groene wetten: afwijking € 1.603<br />

Dit krediet kent een overbesteding van € 1.603 (begroot € 4.060 en realisatie € 5.663). De overbesteding<br />

is ontstaan door een hoge uitgave aan bedrijfskleding en inhuur.<br />

Whvbz (materiële uitgaven): afwijking € 25.221<br />

In <strong>2012</strong> zijn weinig verzoeken ontvangen voor onderzoek, innovatieve ontwikkelingen e.a.<br />

Wabo/Waterwet indirecte lozingen: afwijking € 10.665<br />

De feitelijke kosten inzake inhuur van het waterschap (toezicht indirecte lozingen) is in <strong>2012</strong> lager dan<br />

begroot.<br />

Bebording zwemplassen: afwijking € 30.893<br />

De onderbesteding is het gevolg van een scherpe aanbesteding van de aanschaf van borden ivm<br />

badzones, en vertraging inzake de te ontwikkelen website (badzones).<br />

Water en Soil: afwijking € 670.000<br />

Als gevolg van het faillissement van Water en Soil is ingestemd met een bijdrage in de saneringskosten.<br />

De bijdrage komt ten laste van de Algemene Reserve (weerstandsvermogen).<br />

155


Productgroepnummer en -naam : 5601 Ontgrondingen<br />

Programma : Schoon/Veilig <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Boumans<br />

Productverantwoordelijke : Nijmeijer<br />

Productgroepomschrijving<br />

Wij geven uitvoering aan het provinciaal ontgrondingenbeleid op grond van de Ontgrondingenwet en de<br />

Ontgrondingenverordening <strong>Groningen</strong> 1998, zoals dat in algemene zin is geformuleerd in het Provinciaal<br />

Omgevingsplan en nader is uitgewerkt in de beleidsnota's 'Het ontgrondingenbeleid in de provincie<br />

<strong>Groningen</strong>', 'Zand in Balans' en 'Van Last naar Lust'. Het beleid is erop gericht om op een<br />

maatschappelijk verantwoorde wijze te voorzien in de behoefte van particulieren, bedrijven en overheid<br />

aan bouwgrondstoffen. Hiervoor worden onder meer ontgrondingenvergunningen verleend. Daarbij vormt<br />

het ruimtelijk ordeningsspoor (Nota Ruimte) het leidend kader. In verband met de afbouw van de regierol<br />

van het Rijk met betrekking tot de bouwgrondstoffenvoorziening (meer marktwerking) is per 1 februari<br />

2008 een wijziging van de Ontgrondingenwet van kracht geworden. Het gevolg hiervan is dat de markt<br />

zelf moet voorzien in de behoefte aan bouwgrondstoffen. Dat betekent tevens, dat wij nieuwe<br />

vergunningaanvragen, die uitsluitend zijn gericht op de winning van zand, niet meer zullen honoreren.<br />

Nieuwe ontgrondingen moeten maatschappelijk gewenst zijn. Begrippen als ruimtelijke kwaliteit en<br />

(multi)functionaliteit vormen daarbij het leidend beleidskader.<br />

De Ontgrondingenwet zal naar verwachting binnen afzienbare tijd worden ingetrokken. Het<br />

vergunningentraject zal na intrekking worden ondergebracht in de Wabo. Naar verwachting zal de<br />

provincie vanuit haar rol als gebiedsregisseur voor de grotere ontgrondingen met een bovenlokaal<br />

belang, bevoegd gezag blijven.<br />

Daarnaast zullen wij blijven stimuleren, dat zoveel mogelijk in de behoefte aan bouwgrondstoffen wordt<br />

voorzien, door toepassing van secundaire bouwgrondstoffen (zie hiervoor productgroep 5202: Duurzaam<br />

bodembeheer en afval).<br />

Ook ontgrondingen in of aan de landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle dijken, wierden, essen,<br />

aardkundig waardevolle gebieden en andere karakteristieke landschapselementen vallen onder het<br />

beleidsveld ontgrondingen en kunnen via de ontgrondingenwetgeving worden beschermd. Hiervoor<br />

vormen de nota's 'Oude Groninger Dijken, I en II' en de nota ‘Afgegraven en weer aangevuld’ het<br />

richtinggevend beleidskader.<br />

Al met al gaat het ons om een duurzaam en effectief gebruik van de huidige voorraden aan primaire<br />

bouwgrondstoffen en om door middel van het leveren van ruimtelijke kwaliteit voorzien in de behoefte<br />

aan bedoelde bouwgrondstoffen. Een combinatie met het behoud en de versterking van landschappelijke<br />

en cultuurhistorische waarden is daarbij essentieel.<br />

Voornaamste activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

het begeleiden van aanpassingen van<br />

relevante gemeentelijke<br />

bestemmingsplannen voor het buitengebied<br />

ten aanzien van het noodzakelijk<br />

grondverzet en het nuttig hergebruik van de<br />

vrijkomende grond en eveneens ten<br />

aanzien van de bescherming van<br />

156<br />

Gerealiseerd<br />

Het beoordelen van relevante gemeentelijke<br />

bestemmingsplannen is een continu proces. In<br />

<strong>2012</strong> zijn er slechts enkele bestemmingplannen<br />

ter beoordeling voorgelegd om deze te toetsen op<br />

ontgrondingenaspecten.


landschappelijk en cultuurhistorisch<br />

waardevolle dijken (naar aanleiding van de<br />

dijkeninventarisatie in 1998 en 1999) en het<br />

waardevol reliëf;<br />

het verdere uitwerking geven aan de<br />

beleidsaanbevelingen uit de beleidsnota<br />

'Van Last naar Lust', zoals het zoeken naar<br />

alternatieven voor hergebruik in plaats van<br />

het storten van vrijkomende<br />

bouwgrondstoffen: i.c. streven naar meer<br />

toepassing van secundaire<br />

bouwgrondstoffen in 2011;<br />

het beoordelen van aanvragen om<br />

ontgrondingvergunningen, leveren van de<br />

beleidsmatige en technische inbreng voor<br />

de te nemen beschikkingen en het verlenen<br />

van ontgrondingenvergunningen (30 à 40<br />

per jaar);<br />

het inventariseren van de gewonnen<br />

hoeveelheden primaire bouwgrondstoffen in<br />

2011;<br />

het volgen van de ontwikkelingen op<br />

rijksniveau en het vertalen van eventuele<br />

wijzigingen in het rijksbeleid naar de<br />

Groninger situatie (de voorgenomen<br />

intrekking van de Ontgrondingenwet en de<br />

vergunningverlening voor ontgrondingen<br />

onderbrengen in de Wabo).<br />

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten<br />

Er is verder gewerkt aan het zoeken naar een<br />

passende en zo hoogwaardig mogelijke<br />

toepassing van bij werken vrijkomende<br />

(secundaire) bouwgrondstoffen. In dat kader is<br />

samen met de gemeente Ten Boer en het<br />

waterschap Noorderzijlvest een verdere voortgang<br />

gemaakt met de planontwikkeling voor het gebied<br />

Ten Boer-Garmerwolde;<br />

Er zijn 25 vergunningen aangevraagd. In enkele<br />

gevallen konden deze aanvragen worden<br />

afgedaan als een melding. In één geval is beroep<br />

ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van<br />

de Raad van State. Ook heeft de RvS in <strong>2012</strong><br />

uitspraak gedaan in de beroepszaken tegen de<br />

vergunning voor Meerstad. De beroepen zijn<br />

ongegrond verklaard.<br />

Ook in 2011 gaven de in <strong>Groningen</strong> gewonnen<br />

hoeveelheden zand en klei opnieuw duidelijk blijk<br />

van de huidige economische crisis. De gewonnen<br />

hoeveelheden staan hieronder vermeld.<br />

In haar brief van 9 maart <strong>2012</strong> heeft de minister<br />

van IenM de Tweede Kamer nader geïnformeerd<br />

over de voorgenomen stelselwijziging voor het<br />

omgevingsrecht. Ook de Ontgrondingenwet zal in<br />

de nieuwe Omgevingswet worden geïntegreerd.<br />

Daarmee komt de minister terug op haar<br />

voornemen tot intrekking van de Ontgrondingenwet<br />

en onderbrenging ervan in de Wabo.<br />

Maatschappelijke effecten<br />

voorzien in de behoefte aan bouwgrondstoffen;<br />

tegengaan nieuwe primaire winningen door zoveel mogelijk gebruik te maken van bouwgrondstoffen<br />

die vrijkomen bij projecten met ruimtelijke kwaliteit en/of bij multifunctionele projecten;<br />

stimuleren optimaal hergebruik van grondstoffen;<br />

behoud en herstel van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen voor<br />

zover deze onderdeel uitmaken van het ontgrondingenbeleid.<br />

Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren<br />

gewonnen hoeveelheden:<br />

2008 2009 2010 2011<br />

beton- en metselzand (x 1000 ton) 317 414 346 250<br />

ophoogzand (x 1.000 m 3 ) 1.172 844 618 532<br />

klei t.b.v. de baksteenindustrie (x 1.000 m 3 ) 21 14 17 15<br />

157


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

306.885 325.421 268.866<br />

directe k osten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

158<br />

20.877 2.630 15.000<br />

20.877 2.630 15.000<br />

327.762 328.051 283.866<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen 60.700 43.200 15.000<br />

- rijksbijdragen<br />

- overige baten (bijdragen derden)<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten 60.700 43.200 15.000<br />

Saldo lasten en baten 267.062 284.851 268.866<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

560100 Apparaatskosten 325.421 325.421 268.866<br />

560101 Algemeen/ontgrondingen:<br />

- opbrengst ontgrondingenheffing 43.200 -43.200 -15.000<br />

- kosten onderzoek 2.630 2.630 15.000<br />

totaal algemeen/ontgrondingen 2.630 43.200 -40.570<br />

totaal ontgrondingen 328.051 43.200 284.851 268.866<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Opbrengst ontgrondingenheffing: afwijking € 28.200<br />

De inkomsten worden uitsluitend bepaald door het aantal aanvragen om een ontgrondingenvergunning<br />

en zijn vooraf niet te begroten. Het bedrag in de begroting (€ 15.000) is gebaseerd op een gemiddelde<br />

gedurende een lange reeks van jaren.<br />

Kosten onderzoek: afwijking € 12.370<br />

De onderzoekskosten laten zich vooraf bijna niet begroten. Dit varieert van jaar tot jaar en is sterk<br />

afhankelijk van eventuele calamiteiten bij de zandwinningen.


6. Recreatie en natuur<br />

No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

6.1 Recreatie<br />

6101 Toerisme en recreatie 4.885.581 735.659 4.149.922 5.599.558<br />

6102 Toerisme en recreatie (ILG) 142.154 -111.853 254.007 243.634<br />

Totaal functie 6.1 5.027.735 623.806 4.403.929 5.843.192<br />

6.2 Natuur en landschap<br />

6203 Natuur (ILG) 12.379.645 33.254.614 -20.874.969 2.472.703<br />

6204 Landschap en cultuurhistorie (ILG) 2.167.100 992.282 1.174.819 2.015.459<br />

6205 Natuur en landschap 3.432.393 112.212 3.320.181 3.622.465<br />

Totaal functie 6.2 17.979.138 34.359.107 -16.379.969 8.110.627<br />

Totaal hoofdfunctie 6 23.006.873 34.982.913 -11.976.040 13.953.819<br />

159


160


Productgroepnummer en -naam : 6101 Toerisme en recreatie<br />

Programma : Ondernemend <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Van Mastrigt<br />

Productverantwoordelijke : Hermse<br />

Productgroepomschrijving<br />

De hoofdlijnen van ons beleid op het gebied van toerisme en recreatie hebben wij beschreven in het<br />

POP. Ons beleid is gericht op:<br />

het bieden van ruimte voor het toeristisch bedrijfsleven;<br />

het in stand houden en het realiseren van routestructuren voor wandelaars, fietsers en watersporters;<br />

het vergroten van de aantrekkelijkheid van <strong>Groningen</strong> door een krachtige culturele profilering;<br />

het voeren van een eigentijdse, goed doordachte toeristische promotie en marketing.<br />

Zie ook de productgroepen 6102 Toerisme en recreatie (PLG) en 7003 Toeristische promotie.<br />

Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />

Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />

1. Versterking toeristische infrastructuur<br />

Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting -<br />

programma Ondernemend <strong>Groningen</strong>, thema Recreatie en toerisme.<br />

Voornaamste overige activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

financiële ondersteuning van diverse<br />

toeristisch-recreatieve projecten;<br />

financiële ondersteuning van<br />

(cultuur)toeristische evenementen;<br />

uitvoering van de Subsidieregeling<br />

Toerisme Natuurlijk <strong>Groningen</strong> (STINAG);<br />

ondersteuning van het Noord-Nederlandse<br />

project Versterking Ondernemerschap<br />

Toeristisch-recreatieve Sector;<br />

realisering Fietsknooppuntennetwerk<br />

<strong>Groningen</strong>, inclusief digitale<br />

fietsrouteplanner en promotieplan;<br />

ondersteuning stichting Wandelen<br />

<strong>Groningen</strong>;<br />

organisatie (netwerk)bijeenkomsten<br />

'Toeristisch <strong>Groningen</strong>' in samenwerking<br />

met partners.<br />

Gerealiseerd<br />

Een aantal toeristisch-recreatieve projecten is<br />

ondersteund; voorbeelden zijn wandelroute<br />

nationale parken, aanlegvoorzieningen Reitdiep.<br />

Er is geen evenement vanuit de toeristische<br />

kredieten gecofinancierd.<br />

De uitvoering (door UO-SNN) verloopt volgens<br />

planning; sluitingsdatum aanvragen: 1 okt. <strong>2012</strong>.<br />

De voortgang verloopt volgens planning.<br />

HanzeConnect voert uit.<br />

De uitvoering verloopt volgens planning. Geopend<br />

voorjaar <strong>2012</strong>. Onderdelen (grensoverschrijdende)<br />

digitale planner, promotieplan en<br />

rustpunten worden in 2013 afgerond. Het netwerk<br />

sluit aan op dat van Fryslân, Drenthe en<br />

Duitsland.<br />

De uitvoering verloopt volgens planning.<br />

Inventarisatie en digitalisering van wandelroutes is<br />

in <strong>2012</strong> afgerond.<br />

Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd.<br />

161


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatskosten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

235.842 395.867 247.845<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

162<br />

698.408 3.951.879 4.778.577<br />

537.835 578.436<br />

698.408 4.489.714 5.357.013<br />

934.250 4.885.581 5.604.858<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen 69<br />

- overige baten (bijdragen derden) 540.889 735.659 5.300<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten 540.957 735.659 5.300<br />

Saldo lasten en baten 393.293 4.149.922 5.599.558<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

610100 Apparaatskosten 395.867 395.867 247.845<br />

610102 Toeristische infrastructuur:<br />

- weekendbediening kunstw. vaarrecreatie 32.861 4.375 28.486 18.700<br />

- recreatie en toerisme 117.356 117.356 140.295<br />

- vaarverbinding Oldambtmeer-Beerta 1.169 1.169<br />

- FPM A: maj. Proj. Struct.verst. 2.120.165 208.814 1.911.351 2.645.300<br />

- FPM B: overige proj. + ext financ. 572.543 522.470 50.073 850.000<br />

- Versterking toer. infrastruct. 537.835 537.835 578.436<br />

- Havenkwartier /TRI3 Blauwestad 118.982 118.982 118.982<br />

- ESFI Noordelijke Vaarbinding 1.000.000 1.000.000 1.000.000<br />

- afwikkeling voorgaande jaren -11.197 -11.197<br />

totaal toeristische infrastructuur 4.489.714 735.659 3.754.055 5.351.713<br />

totaal toerisme en recreatie 4.885.581 735.659 4.149.922 5.599.558<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Lasten<br />

Weekendbediening vaarrecreatie: afwijking -/- € 8.861<br />

Belangrijkste oorzaken van de overschrijding:<br />

* verhoging van de brugbedieningslasten Nieuweschans, vanwege meer vraag naar brugbediening a.g.v.


opening Oldambtmeer. Het contract met Synergon is hiervoor aangepast;<br />

aanschaf sleutels recreatievaart waarvan de prijs met 20% is gestegen;<br />

jaarlijkse stijging van de brugbedieningskosten in het algemeen.<br />

Het tekort wordt gedekt door een deel van het overschot bij het krediet Recreatie en toerisme.<br />

Recreatie en toerisme: afwijking 22.939.<br />

Van dit restant hebben wij voorgesteld € 15.000 over te boeken ten behoeve van het Pieterpad<br />

(reservering rijksbezuiniging MJP-LAW/LF). Verder hebben wij voorgesteld € 7.500 over te boeken, die is<br />

bedoeld om grondeigenaren die hun land openstellen voor recreatief medegebruik geen financieel risico<br />

te laten lopen bij schade toegebracht door derden. Dit om te voorkomen dat de jaarlijkse reservering<br />

onbenut blijft – voor zover niet besteed aan kosten wegens eigen risico – en bij het sluiten van de boeken<br />

verloren gaat voor het krediet.<br />

Vaarverbinding Oldambtmeer-Beerta: afwijking -/- € 1.169.<br />

De uitvoering van de werkzaamheden is in gang. Er waren echter geen uitgaven begroot. De besteding<br />

leidt tot een onttrekking aan de reserve ESFI. De middelen waren binnen deze reserve beschikbaar<br />

(verantwoord bij productgroep 0800).<br />

Voorgaande jaren toeristische infrastructuur: afwijking € 11.197.<br />

Vrijval door afrekening oude verplichtingen.<br />

Fonds Provinciale Meefinanciering A: Toerisme en Recreatie: afwijking € 525.135<br />

Het overschot is het gevolg van een wat te hoog ingeschat kasritme van enkele projecten. Deze<br />

onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De<br />

middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).<br />

Fonds Provinciale Meefinanciering B: Toerisme en Recreatie: afwijking € 277.457.<br />

Het overschot is het gevolg van een wat te hoog ingeschat kasritme van enkele projecten. Deze<br />

onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De<br />

middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).<br />

Versterking Toeristische Infrastructuur: afwijking € 40.601.<br />

Deze middelen zijn bedoeld als cofinanciering.Het gaat hoofdzakelijk om projecten, waarvan de provincie<br />

niet de initiatiefnemer is, maar cofinancier. We zijn afhankelijk van de (politieke) wil, besluitvorming en<br />

voortvarendheid bij de instanties (gemeenten, waterschappen en bedrijven) die initiatiefnemer c.q partner<br />

zijn van/in de betreffende projecten. Het kan om forse investeringen gaan, die veel voorbereidingstijd<br />

vergen. In die gevallen is niet aan te geven wanneer het project van start gaat.<br />

Baten<br />

Fonds Provinciale Meefinanciering A: Toerisme en Recreatie afwijking € 208.814.<br />

Betreft een dit jaar niet begrote nog te ontvangen EFRO-bijdrage in de gemaakte kosten van het project<br />

Stinag.<br />

Fonds Provinciale Meefinanciering B: Toerisme en Recreatie afwijking € 522.470.<br />

Betreft dit jaar niet geraamde bijdragen van derden in de gemaakte kosten voor het project Routenetwerk<br />

Fietsknooppunten.<br />

163


Productgroepnummer en -naam : 6102 Toerisme en recreatie (PLG)<br />

Programma : Karakteristiek <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Van der Ploeg<br />

Productverantwoordelijke : Hermse<br />

Productgroepomschrijving<br />

De hoofdlijnen van ons beleid op het gebied van toerisme en recreatie hebben wij beschreven in het<br />

POP. Ons beleid is gericht op:<br />

het bieden van ruimte voor het toeristisch bedrijfsleven;<br />

het in stand houden en het realiseren van routestructuren voor wandelaars, fietsers en watersporters;<br />

het vergroten van de aantrekkelijkheid van <strong>Groningen</strong> door een krachtige culturele profilering;<br />

het voeren van een eigentijdse, goed doordachte toeristische promotie en marketing.<br />

In de reserve ESFI is een bedrag van € 750.000 per jaar (t/m 2014) voor recreatieve vaarroutes<br />

gereserveerd. Dit zal primair worden ingezet als cofinanciering van de rijksbijdrage die via het PLG<br />

beschikbaar is (totaal € 2,7 miljoen, gerelateerd aan BRTN).<br />

Zie ook de productgroepen 6101 Toerisme en Recreatie en 7003 Toeristische promotie.<br />

Voornaamste overige activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Verbindingen/Vaarrecreatie:<br />

opheffen knelpunten BRTN:<br />

- 1 e fase realisering noordelijke<br />

ontsluiting Blauwestad;<br />

- voorbereiden vaarverbinding met Oost-<br />

<strong>Groningen</strong> - Ems i.s.m. Duitse<br />

partners;<br />

- voorbereiden vervanging<br />

H.D. Louwessluis (Zoutkamp);<br />

- voorbereiden capaciteitsverbetering<br />

Robbengatsluis (Lauwersoog);<br />

- verbetering doorvaarthoogten.<br />

verbetering wacht- en aanlegvoorzieningen;<br />

participatie realiseren vaarverbinding Erica-<br />

Ter Apel.<br />

Verbindingen/Fietsen:<br />

financiële ondersteuning aanleg recreatieve<br />

fietspaden, incl. fietspad langs de<br />

waddendijk;<br />

oplossen knelpunten in landelijke<br />

fietsroutes;<br />

positioneren van Groningse fietsroutes in<br />

(inter)nationaal perspectief.<br />

164<br />

Gerealiseerd<br />

Verbindingen/Vaarrecreatie:<br />

opheffen knelpunten BRTN:<br />

- Noordelijke ontsluiting Blauwestad is in<br />

uitvoering; planning gereed medio 2015.<br />

- Geen vorderingen.<br />

- Er zijn voorbereidende gesprekken met<br />

waterschap en gemeente gevoerd.<br />

- Een onderzoek naar de noodzaak van<br />

capaciteitsuitbreiding is in uitvoering.<br />

- Ophoging aantal bruggen in gemeente<br />

De Marne en in gemeente Bellingwedde is in<br />

voorbereiding.<br />

Zie productgroep 6101.<br />

Projectuitvoering o.l.v. provincie Drenthe verloopt<br />

volgens planning; gereed voorjaar 2013.<br />

Verbindingen/Fietsen:<br />

Het project ‘Kiek over Diek’ is in uitvoering. Begin<br />

2013 worden 10 TOP’s Toeristische Overstappunten)<br />

aangelegd langs de route.<br />

De realisering van de veerpont Lauwersoog <br />

Suyderoogh start in juni 2013.<br />

Er zijn geen knelpunten opgelost.<br />

Zie productgroep 6101 (Fietsknooppunten).


Verbindingen/Wandelen:<br />

oplossen van knelpunten in landelijke<br />

wandelroutes;<br />

ondersteunen realisering nieuwe<br />

wandelpaden en wandelroutes en<br />

ondersteunen stichting Wandelen in<br />

<strong>Groningen</strong> (coördinatie en afstemming<br />

wandelroutes).<br />

Middeleninzet<br />

Verbindingen/Wandelen:<br />

Voor het oplossen van een knelpunt in het<br />

Pieterpad tussen Garnwerd en Winsum is een<br />

bijdrage beschikbaar gesteld. Uitvoering is nog<br />

niet gestart.<br />

Inventarisatie en digitalisering van wandelroutes in<br />

de provincie <strong>Groningen</strong> is gereed. Stichting<br />

Wandelen <strong>Groningen</strong> heeft opdracht gekregen om<br />

de werkzaamheden voor Verzekerd Wandelen uit<br />

te voeren (dekking via polis provincie).<br />

Voorbereiding voor provinciale wandelwebsite, die<br />

zomer 2013 operationeel moet zijn, is in volle<br />

gang.<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatskosten<br />

- apparaatskosten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

303.907 142.154 243.634<br />

303.907 142.154 243.634<br />

303.907 142.154 243.634<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen 152.876 -135.703<br />

- overige baten (bijdragen derden)<br />

- bijdragen uit voorzieningen 23.850<br />

Totaal baten 152.876 -111.853<br />

Saldo lasten en baten 151.032 254.007 243.634<br />

165


Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

610200 Apparaatskosten<br />

610201 Landelijke routenetwerken:<br />

- netwerk wandelen (provincie) 81.523 81.523 70.034<br />

- netwerk wandelen (rijk) -98.219 -98.219<br />

- netwerk fietsen (provincie) 76.848 76.848 70.015<br />

- netwerk varen (provincie) 29.500 23.850 5.650<br />

- netwerk varen (rijk) 23.850 23.850<br />

- FPM C: proj. zonder financiering 30.000<br />

166<br />

totaal landelijke routenetwerken 113.502 -74.369 187.871 170.049<br />

610202 Prov. recreatieve infrastructuur<br />

- netwerk wandelen/fietsen incl bewegw (prov) 66.136 66.136 73.585<br />

totaal prov. recreatieve infrastructuur 66.136 66.136 73.585<br />

610203 Overige<br />

- lopende verpl.landinr. (rijk) -37.485 -37.485<br />

totaal overige -37.485 -37.485<br />

totaal toerisme en recreatie (ILG) 142.154 -111.853 254.007 243.634<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar<br />

wordt het PLG in 2013 beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode<br />

verdeeld. Het PLG wordt door het Rijk, provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd.<br />

Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar in verband met een afwijkend kasritme<br />

verschillen voordoen tussen begroting en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen<br />

probleem: de uitgaven worden gedekt door de ontvangen bijdragen of de nog te ontvangen bijdragen.<br />

Voor de budgetten die door de provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen<br />

begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een<br />

overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve.<br />

Een gedeelte van de provinciale middelen is beschikbaar gesteld uit de reserve Provinciale Meefinanciering.<br />

De gemaakte kosten worden op kasbasis aan die reserve onttrokken.


Productgroepnummer en -naam : 6203 Natuur (PLG)<br />

Programma : Karakteristiek <strong>Groningen</strong>, thema PLG<br />

Portefeuillehouder : Van der Ploeg<br />

Productverantwoordelijke : Hoogerwerf<br />

Productgroepomschrijving<br />

Eén van de belangrijkste doelstellingen die wij stellen is behoud en bescherming van de biodiversiteit en<br />

de kwaliteit van de leefomgeving. Behoud en versterking van de biodiversiteit zal vooral gestalte krijgen<br />

door realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een samenhangend netwerk van<br />

bestaande natuurgebieden, nieuw te ontwikkelen natuurgebieden, beheersgebieden, robuuste en<br />

ecologische verbindingszones. De volgende aspecten zijn hierbij aan de orde:<br />

Verwerving, inrichting en (particulier) beheer van nieuwe natuurgebieden, verbindingszones en<br />

ontsnippering vormen de prioriteiten bij het realiseren van de EHS.<br />

Agrarisch natuurbeheer heeft sterk onze aandacht. In de beheersgebieden, natuurgebieden met<br />

behoud van hun agrarische functie, stimuleren we de agrarische natuurverenigingen en de<br />

individuele agrariërs in het realiseren van de natuur- en landschapsdoelen. <strong>Groningen</strong> kent een<br />

negental agrarische natuurverenigingen waarvan de leden, vaak in collectief, deelnemen aan natuur-<br />

en landschapsbeheer.<br />

Buiten de EHS zijn behoud en ontwikkeling van natuurwaarden in het agrarische cultuurlandschap<br />

belangrijk. Speerpunten hierin zijn behoud en bescherming van weide- en akkervogels en de<br />

verbetering van de algemene natuurkwaliteit. Voor de bescherming van met name weidevogels<br />

spelen beheersgebieden een belangrijke rol.<br />

Regionale milieukwaliteit op de EHS en verdrogingbestrijding.<br />

Een essentieel onderdeel van de EHS vormen de robuuste verbindingen. In <strong>Groningen</strong> wordt de<br />

robuuste verbinding gerealiseerd door middel combinaties met andere functies zoals recreatie,<br />

landschap, waterberging, cultuurhistorie.<br />

Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />

Programmabeheer<br />

Beleid en doelen op termijn<br />

Beheer van bestaande nieuwe natuurgebieden, verbindingszones en agrarisch natuurbeheer.<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Via het natuurbeheerplan en het<br />

openstellingbesluit <strong>2012</strong> worden de<br />

mogelijkheden voor beheerovereenkomsten<br />

aangegeven. De nadruk ligt daarbij op<br />

continuering van beheer en op het beheer van<br />

recent ingerichte natuurgebieden.<br />

Wanneer gereed<br />

Gepland<br />

2013<br />

Middelen<br />

Begroot<br />

Voor de totale periode 2007-2013 is een<br />

bedrag van € 50,5 miljoen (Rijk) beschikbaar.<br />

In de begroting <strong>2012</strong> is een bedrag € 8,5<br />

miljoen opgenomen.<br />

Gerealiseerd<br />

In het openstellingsbesluit is ruimte geboden voor<br />

continuering van beheer (agrarisch natuurbeheer en<br />

natuurbeheer in de EHS) en het beheer van recent<br />

ingerichte natuurterreinen.<br />

Gerealiseerd<br />

2013<br />

Besteed<br />

Er is een bedrag van bijna € 7.316.000 besteed.<br />

167


Voornaamste overige activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Verwerven, inrichting EHS:<br />

ha EHS te verwerven: . p.m.<br />

ha nieuwe EHS ruilen: 100<br />

ha EHS inrichting: 1200<br />

ha EHS particulier beheer<br />

(functieverandering):<br />

p.m.<br />

ha beheer natuur nieuwe en 12.000<br />

168<br />

bestaande EHS:<br />

NB. Een aantal prestaties zijn afhankelijk van de<br />

discussie herijking EHS en de<br />

onderhandelingsresultaten met het Rijk over de<br />

decentralisatie. Ondanks dat projecten<br />

besteksgereed zijn is er nog geen zekerheid dat<br />

met de uitvoering kan worden begonnen.<br />

Milieukwaliteit EHS/VHR:<br />

ha verdrogingbestrijding: 510<br />

<br />

Nationaal Park Lauwersmeer:<br />

vaststellen jaarlijks bestedingsplan door<br />

Overlegorgaan.<br />

Leefgebiedenbenadering:<br />

diverse projecten.<br />

Programma weide- en akkervogels:<br />

Voor akker- en weidevogels zullen<br />

collectieve beheerplannen worden<br />

ingediend. Aangezien er minder vrijval<br />

wordt verwacht dan in de voorgaande twee<br />

jaar, zullen de wijzigingen in het seizoen<br />

<strong>2012</strong> beperkt van omvang zijn.<br />

Natuurbeheer buiten de EHS:<br />

diverse projecten.<br />

Gerealiseerd<br />

Verwerven, inrichting EHS:<br />

0<br />

5<br />

1042<br />

nog niet bekend<br />

nog niet bekend<br />

Milieukwaliteit EHS/VHR:<br />

Ondanks de discussie rond de decentralisatie is<br />

toch in een aantal gebieden aan verdrogingsbestrijding<br />

gewerkt. In de Grootegastermolenpolder<br />

(139 ha) is de waterhuishouding<br />

aangepast, waarmee de natuurlijke sponswerking<br />

van het gebied is hersteld. Daarnaast is gestart<br />

met herstel van de waterhuishouding in het<br />

Ellersinghuizerveld (165 ha) en is Dannemeer<br />

fase 1 (ca. 200 ha) opgeleverd.<br />

Nationaal Park Lauwersmeer:<br />

ten behoeve van de uitvoering van het<br />

bestedingenplan heeft het Overlegorgaan een<br />

meerjarenprogramma voor <strong>2012</strong> en 2013<br />

vastgesteld.<br />

Leefgebiedenbenadering:<br />

diverse projecten.<br />

Programma weide- en akkervogels:<br />

De collectieve weide- en akkervogelbeheerplannen<br />

zijn uitgevoerd en hebben geleid<br />

tot enige kwaliteitverbetering in het beheer.<br />

Natuurbeheer buiten de EHS:<br />

Diverse projecten.


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatskosten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

1.376.026 1.459.759 1.505.217<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

14.731.872 10.703.836 3.837.486<br />

75.674 216.050 2.830.000<br />

14.807.546 10.919.886 6.667.486<br />

16.183.572 12.379.645 8.172.703<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen 13.162.913 33.237.708 5.700.000<br />

- overige baten (bijdragen derden) 32.146 16.906<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten 13.195.059 33.254.614 5.700.000<br />

Saldo lasten en baten 2.988.513 -20.874.969 2.472.703<br />

169


Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

620300 Apparaatskosten 1.459.759 1.459.759 1.505.217<br />

620302 Realisatie EHS:<br />

- verwerving EHS (provincie) 164.263 164.263 576.182<br />

- verwerving EHS (rijk) 188.529 188.529<br />

- inrichting EHS (rijk) 627.658 627.658<br />

- beheer EHS (rijk) 7.315.906 7.315.906<br />

- ontsnippering EHS (rijk) 6.879 6.879<br />

- st. Het Groninger Landschap (prov.) 589.200 589.200 589.218<br />

- lopende verpl. Inrichting EHS (rijk) 290.483 290.483<br />

- Restant rijksdeel PLG natuur 18.671.501 -18.671.501<br />

170<br />

totaal realisatie EHS 9.182.918 27.100.956 -17.918.038 1.165.400<br />

620303 Milieukwaliteit EHS/VHR:<br />

- project milieutekort (provincie) 546.381 546.381 1.328.185<br />

- project milieutekort (rijk) 77.760 77.760<br />

totaal milieukwaliteit EHS/VHR 624.142 77.760 546.381 1.328.185<br />

620304 Nat.Park Lauwersmeer:<br />

-beheer inricht.plan NPL (provincie) 87.820 87.820 61.087<br />

-beheer inricht.plan NPL (rijk) 40.913 40.913<br />

totaal Nat.Park Lauwersmeer 128.733 40.913 87.820 61.087<br />

620305 Soortenbescherming:<br />

- uitv. progr. soortenbesch. (prov.) 162.817 46 162.771 125.971<br />

- uitv. progr. soortenbesch. (rijk) 318.079 318.079<br />

totaal Soortenbescherming 480.896 318.125 162.771 125.971


620306 Overig natuur:<br />

- overige maatregelen (provincie) 214.198 16.860 197.338 399.130<br />

- overige natuur (rijk)<br />

- facilit. part. natuurbeheerders (prov)<br />

- actieprogr. weide- en akkervogels (prov) 28.681 28.681<br />

- Onderzoek voorkomen 16.509 16.509 150.000<br />

totaal Overige natuur 259.387 16.860 242.527 549.130<br />

620307 Overig:<br />

- inzet rentebaten PLG 11.805 11.805<br />

totaal Overig 11.805 11.805<br />

620308 Stelpost:<br />

- proceskosten (prov) 15.955 15.955 7.713<br />

totaal stelpost 15.955 15.955 7.713<br />

620309 Diversen ( vh. Res. Groen)<br />

- Less Favoured Areas (LFA) 225.000<br />

- akkerrandenbeheer 375.000<br />

totaal diversen (vh Res. Groen) 600.000<br />

620310 Extra<br />

- Extra inversteringsmiddelen PLG 216.050 216.050 2.830.000<br />

totaal Extra 216.050 216.050 2.830.000<br />

620311 EHS Zuidlaardermeer Midden<br />

- EHS Zuidlaardermeer Midden 5.700.000 -5.700.000 -5.700.000<br />

totaal EHS zuidlaardermeer Midden 5.700.000 -5.700.000 -5.700.000<br />

totaal Natuur (ILG) 12.379.645 33.254.614 -20.874.969 2.472.703<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar<br />

wordt het PLG beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode verdeeld.<br />

Het PLG wordt door het Rijk, provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd.<br />

Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar verschillen voordoen tussen begroting<br />

en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen probleem: de uitgaven worden gedekt<br />

door de ontvangen bedragen of de nog te ontvangen bedragen.<br />

Voor de budgetten die door de provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen<br />

begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een<br />

overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve.<br />

171


Productgroepnummer en -naam : 6204 Landschap en cultuurhistorie (PLG)<br />

Programma : Karakteristiek <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Van der Ploeg<br />

Productverantwoordelijke : Hoogerwerf<br />

Productgroepomschrijving<br />

Voor landschap is behoud en herstel van de regionale identiteit onze belangrijkste doelstelling.<br />

De overheden willen in samenwerking met de gebiedspartners komen tot een kwalitatief goed ingericht<br />

en verzorgd landschap met als hoofddoel het duurzaam behouden van de identiteit van verschillende<br />

landschapstypen en monumenten (onder andere boerderijen).<br />

Onze beleidsopgave voor landschap richt zich op het behoud en de versterking van:<br />

de identiteit, diversiteit en belevingswaarde van het landschap;<br />

de cultuurhistorische en ecologische en monumentale waarden van het landschap;<br />

de gebiedseigen kernkwaliteiten van bijzondere landschappen.<br />

Voornaamste activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Generiek landschapsbeleid:<br />

handgeld IPO;<br />

inrichting frontoffice (gemeenten) -<br />

backoffice (provincie);<br />

promotie.<br />

Specifiek landschapsbeleid:<br />

uitvoeren projecten (zoals bijv. Runde<br />

Ruiten Aa, herstel van wierden<br />

(cofinanciering Waddenfonds),<br />

Inrichtingsplan Reitdiepgebied, Westrand<br />

<strong>Groningen</strong>, Herstel slingertuinen,<br />

houtsingels, inpassing landbouwbedrijven);<br />

uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal<br />

Landschap Middag-Humsterland 2007-<br />

2013;<br />

172<br />

Gerealiseerd<br />

Algemeen:<br />

Door de decentralisatie/natuurwet van Bleeker zijn er<br />

in <strong>2012</strong> een aantal wijzigingen gekomen in de<br />

structuur en budgetten op het gebied van landschap.<br />

Zo heeft de gebiedscommissie Middag-Humsterland<br />

geen eigen budget meer en zijn er wijzigingen<br />

gekomen in de geplande EHS. Hierdoor zijn niet alle<br />

vooraf geplande activiteiten uitgevoerd. Getracht is<br />

om via andere subsidieprogramma’s toch zo veel<br />

mogelijk van de uitvoeringsprogramma’s te realiseren.<br />

Generiek landschapsbeleid:<br />

De IPO-werkgroep Landschap en Ruimtelijke<br />

kwaliteit is opgeheven.<br />

Er is discussie over de meerwaarde van een<br />

meldpunt landschap. Om die reden is geen front-<br />

en backoffice ingericht.<br />

de Landschapscampagne van het IPO is afgerond<br />

met een bijdrage aan de pronkjewailtjes-dvd.<br />

Specifiek landschapsbeleid:<br />

Een aantal projecten is uitgevoerd, zoals<br />

Koppeling Runde Ruiten Aa, projecten in het<br />

Reitdiepgebied en Westerwolde en herinrichting<br />

Veendiep. Ook is het Meldpunt Landschap in het<br />

leven geroepen.<br />

Een aantal projecten is in uitvoering of is<br />

gerealiseerd, zoals Inboeren in Middag-<br />

Humsterland, Herstel Boerenerven Middag-<br />

Humsterland, Groene Dorpen Oldehove en MEI 1 e<br />

fase Middag-Humsterland.


subsidiëren Stichting Landschapsbeheer<br />

<strong>Groningen</strong>.<br />

Middeleninzet<br />

Landschapsbeheer <strong>Groningen</strong> maakt zich sterk<br />

voor het beheer, behoud en de ontwikkeling van<br />

een aantrekkelijk landschap in onze provincie.<br />

Ook dit jaar hebben ze hiervoor een subsidie<br />

ontvangen.<br />

Er is gestart met de inrichting van het<br />

Ellersinghuizerveld waar het kleinschalige<br />

landschap wordt hersteld. Landschapsprojecten in<br />

Ter Wupping, Wessinghuizen en Ter Apel zijn in<br />

voorbereiding.<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatskosten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

259.774 383.403 522.433<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

1.358.175 1.528.116 768.133<br />

255.581 724.893<br />

1.358.175 1.783.697 1.493.026<br />

1.617.950 2.167.100 2.015.459<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen 615.239 992.282<br />

- overige baten (bijdragen derden)<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten 615.239 992.282<br />

Saldo lasten en baten 1.002.711 1.174.819 2.015.459<br />

173


Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

620400 Apparaatskosten 383.403 383.403 522.433<br />

620402 Generiek landsch.arch.,cult.historie<br />

- Inr.landschap/Is.elementen (prov.) 706.086 706.086 420.072<br />

- beh.landschap/Is.elementen (prov.) 118.594 118.594 59.061<br />

- monumenten/hist.erven/kerkterr.(prov.) 36.092 36.092 14.171<br />

- meerj.overeenk.landsch.beh. (prov.) 99.869 99.869 99.869<br />

- meerj.overeenk.landsch.beh. (rijk) 361.429 361.429<br />

- lopende verpl. landinrichting (rijk) 183.515 183.515<br />

174<br />

totaal Generiek lansch.arch.,cult.historie 1.505.585 544.944 960.641 593.173<br />

620403 Nat.landsch. Middag-Humsterland<br />

- uitv.prg. Middag-Humsterland (prov) 5.818 5.818 174.960<br />

- uitv.prg. Middag-Humsterland (rijk) 16.713 16.713<br />

- restant rijksdeel PLG Landschap 430.624 -430.624<br />

totaal Nat.landsch. Middag-Humsterland 22.531 447.337 -424.806 174.960<br />

620404 Landschap PLG<br />

- Klenpunten landschap prov 255.581 255.581 724.893<br />

totaal landschap PLG 255.581 255.581 724.893<br />

totaal Landschap en cultuurhist. (ILG) 2.167.100 992.282 1.174.819 2.015.459<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar<br />

wordt het PLG beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode verdeeld.<br />

Het PLG wordt door het Rijk, provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd.<br />

Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar verschillen voordoen tussen begroting<br />

en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen probleem: de uitgaven worden gedekt<br />

door de ontvangen bedragen of de nog te ontvangen bedragen.<br />

Voor de budgetten die door de provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen<br />

begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een<br />

overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve.<br />

Knelpunten landschap afwijking € 469.312<br />

Bij vaststelling van de projectopdracht rond de uitwerking van het Natuurakkoord is de intentie<br />

uitgesproken dat het herziende PLG dezelfde breedte heeft als het PLG in de afgelopen jaren. Daar eerst<br />

middelen uit het 'oude' PLG zijn gebruikt is niet het gehele budget voor <strong>2012</strong> benut. Restantmiddelen<br />

worden overgeboekt.


Productgroepnummer en -naam : 6205 Natuur en landschap<br />

Programma : Karakteristiek <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Van der Ploeg<br />

Productverantwoordelijke : Hoogerwerf<br />

Productgroepomschrijving<br />

De productgroep Natuur en landschap is gericht op onderdelen die geen deel uitmaken van het PLG. De<br />

belangrijkste zijn de beleidszaken natuur en landschap, Waddenzee, uitvoering groene wetten, w.o. de<br />

Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet, en het biologisch meetnet. Hoofddoel van deze<br />

productgroep is behoud en versterking van de natuurkwaliteit binnen en buiten de EHS en de versterking<br />

van de landschappelijke kwaliteiten.<br />

Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />

Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />

1. Heroriëntatie EHS<br />

2. Knelpunten landschap<br />

3. Invoeren streekrekeningen<br />

Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen wij naar de Programmabegroting -<br />

programma Karakteristiek <strong>Groningen</strong>, thema Natuur en landschap.<br />

Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn:<br />

Waddenzee<br />

Beleid en doelen op termijn<br />

In nauwe samenwerking met de provincies Fryslân en Noord-Holland wordt uitwerking gegeven aan het<br />

Waddenfonds, als gevolg van de decentralisatie van taken van het Rijk. In samenwerking met het Rijk,<br />

de regionale partijen en Duitsland wordt een integraal managementplan ontwikkeld voor het Eems-<br />

Dollard estuarium.<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

openstellen Waddenfonds op grond van<br />

het uitvoeringsprogramma en de<br />

uitvoeringsorganisatie die in 2011<br />

ontwikkeld zijn onder trekkerschap van de<br />

provincies.<br />

Wanneer gereed<br />

Gepland<br />

Medio <strong>2012</strong><br />

Middelen<br />

Begroot<br />

Bestaande formatie.<br />

Gerealiseerd<br />

Dit heeft plaatsgevonden op 1 oktober <strong>2012</strong>.<br />

Gerealiseerd<br />

1 oktober <strong>2012</strong><br />

Besteed<br />

0,4 fte ten behoeve van waddencoördinatorschap<br />

algemeen.<br />

Toestand Natuur en Landschap<br />

Beleid en doelen op termijn<br />

In de 'Toestand van Natuur en Landschap' zijn enkele knelpunten gesignaleerd, die verder uitgewerkt<br />

worden. Hierbij gaat het onder meer om een heroriëntatie op natuur- en landschapscompensatie en een<br />

onderzoek naar natuurrendement van beleidsmaatregelen.<br />

175


Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

uitwerken van een drietal<br />

beleidsknelpunten;<br />

organiseren van een themadag over<br />

natuurrendement.<br />

Wanneer gereed<br />

Gepland<br />

Eind <strong>2012</strong><br />

Middelen<br />

Begroot<br />

Bestaande formatie.<br />

Voornaamste overige activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Integraal Management Plan Eems-Dollard:<br />

borgen provinciale belangen in integraal<br />

beheerplan voor het Eems-estuarium.<br />

Groene wetgeving:<br />

duurzame vergunningen en ontheffingen<br />

voor deze wetten;<br />

bijhouden ontwikkelingen in het kader van<br />

de decentralisatie van het Faunafonds.<br />

Biologisch meetnet:<br />

uitvoeren herziening van het provinciale<br />

meetnet waarbij het verzamelen en<br />

ontsluiten van monitoringgegevens centraal<br />

staat.<br />

176<br />

Gerealiseerd<br />

Deze knelpunten zijn meegenomen in de discussie<br />

over de heroriëntatie op de EHS. In de beleidsnotitie<br />

Natuur & Landschap is beschreven hoe we hier in<br />

2013 e.v. mee aan de slag gaan.<br />

Zie vorige punt.<br />

Gerealiseerd<br />

Krijgt uitwerking in 2013<br />

Besteed<br />

Bestaande formatie.<br />

Gerealiseerd<br />

Integraal Management Plan (IMP) Eems-Dollard:<br />

Vakgroepbijdragen; borging van de provinciale<br />

belangen heeft vorm gekregen in de eerste fase<br />

(inventarisatie) van het IMP via de verschillende<br />

vakgroepen. De afronding zit in de laatste fase,<br />

met name overeenstemming te krijgen over de<br />

wettelijke N2000-doelen tussen Nederland en<br />

Duitsland vraagt meer tijd (februari 2013).<br />

Het IMP-planproces is inmiddels met een jaar<br />

verlengd; oplevering IMP eind juni 2014.<br />

Groene wetgeving:<br />

Ten behoeve van de industriële ontwikkelingen in<br />

de Eemshaven en Delfzijl zijn vergunningen<br />

Natuurbeschermingswet verleend voor onder<br />

meer energiecentrales en windturbines.<br />

<strong>Provincie</strong>s zijn in <strong>2012</strong> en 2013 reeds financieel<br />

verantwoordelijk voor het Faunafonds.<br />

Uiteindelijke zal de juridische verantwoordelijkheid<br />

bij de provincies komen. Dit wordt geregeld in de<br />

natuurwetgeving. Het IPO onderzoekt in opdracht<br />

van de BACVP (Bestuurlijke Adviescommissie<br />

Vitaal Platteland) welke organisatiestructuur het<br />

beste past bij een gedecentraliseerde<br />

Faunafonds.<br />

Biologisch meetnet:<br />

Nieuwe opzet provinciaal weide- en<br />

akkervogelmeetnet, waarbij stratificatie van<br />

telpunten random is aangepast aan de SNLsystematiek.<br />

Met derden zijn afspraken gemaakt<br />

over uitwisseling van monitoringdata.


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatskosten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

2.551.047 2.239.786 2.282.259<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

1.349.151 1.136.906 1.291.270<br />

55.701 153.936<br />

1.349.151 1.192.607 1.445.206<br />

3.900.197 3.432.393 3.727.465<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen 1.320<br />

- rijksbijdragen 9.473 9.078<br />

- overige baten (bijdragen derden) 2.441 103.134 105.000<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten 13.234 112.212 105.000<br />

Saldo lasten en baten 3.886.963 3.320.181 3.622.465<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

620500 Apparaatskosten 2.239.786 2.239.786 2.282.259<br />

620501 Natuur en landschap<br />

- convenant LNV/NBP (uitw. EHS) 771.426 771.426 771.400<br />

- opstellen beheerplannen natura 2000 9.078 9.078<br />

- FPM B: overige proj. + ext financ. 62.080 62.080 165.410<br />

- Invoeren streekrekeningen 50.000 50.000 147.446<br />

- Rente Rabobank Streekrekening 99.056 -99.056 -105.000<br />

totaal Natuur en landschap 892.585 108.134 784.451 979.256<br />

620502 Taken Waddengebied<br />

- regionaal college Waddengebied 180.432 180.432 236.100<br />

- uitvoering NB-wet Wadden 72.906 72.906 76.350<br />

totaal Taken Waddengebied 253.338 253.338 312.450<br />

620503 Monitoring Natuur<br />

- mjp monitoring, incl biologisch meetnet 46.684 4.078 42.606 48.500<br />

- afwikkeling voorgaande jaren<br />

totaal monitoring natuur 46.684 4.078 42.606 48.500<br />

totaal Natuur en landschap 3.432.393 112.212 3.320.181 3.622.465<br />

177


Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Fonds Provinciale Meefinanciering B: Natuur en Landschap: afwijking € 103.330<br />

De onderschrijding is het gevolg van een te negatief ingeschat kasritme van hier geraamde projecten.<br />

Deze onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De<br />

middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).<br />

Invoeren streekrekeningen: afwijking € 97.446<br />

Onderschrijding doordat de projecten in <strong>2012</strong> nog in een opstartfase zijn.<br />

Regionaal college Waddengebied: afwijking € 55.668<br />

Onderschrijding doordat de kosten vallen lager uit dan geraamd.<br />

Meerjarenprogramma monitoring: afwijking € 5.894<br />

In <strong>2012</strong> zijn minder projecten uitgevoerd dan verwacht. Dit heeft geleid tot de onderschrijding.<br />

178


7. Economische en agrarische zaken<br />

No. Omschrijving functie/productgroep lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

7.0 Algemeen economische aangelegenheden<br />

7001 Algemeen economische zaken 46.287 46.287 77.128<br />

7002 Promotie en acquisitie 411.017 411.017 515.124<br />

7003 Toeristische promotie 410.583 410.583 625.029<br />

Totaal functie 7.0 867.887 867.887 1.217.281<br />

7.1 Bevordering economische activiteiten<br />

7103 Arbeidsmarkt 2.502.180 871.432 1.630.748 2.359.369<br />

7106 Regioprogramma's 13.627.210 -3.453.934 17.081.144 15.430.113<br />

7107 Provinciale bedrijven 625.462 114.353 511.109 314.594<br />

7108 Fysieke bedrijfsomgeving 751.643 751.643 2.378.901<br />

7109 Marktsectoren 5.385.547 711.030 4.674.517 7.883.867<br />

Totaal functie 7.1 22.892.042 -1.757.119 24.649.161 28.366.844<br />

7.2 Nutsvoorzieningen<br />

7201 Nutsvoorzieningen 8.410.234 14.548.785 -6.138.551 -5.183.225<br />

Totaal functie 7.2 8.410.234 14.548.785 -6.138.551 -5.183.225<br />

7.3 Agrarische aangelegenheden<br />

7302 Landbouw<br />

7303 Landbouw en landinrichting (ILG) 3.559.746 9.332.440 -5.772.694 3.128.176<br />

Totaal functie 7.3 3.559.746 9.332.440 -5.772.694 3.128.176<br />

Totaal hoofdfunctie 7 35.729.908 22.124.106 13.605.802 27.529.076<br />

179


180


Productgroepnummer en -naam : 7001 Algemeen economische zaken<br />

Programma : Ondernemend <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Van Mastrigt<br />

Productverantwoordelijke : Hermse<br />

Productgroepomschrijving<br />

Door het houden van een jaarlijkse enquête naar ondernemingen in <strong>Groningen</strong> wordt er inzicht verkregen<br />

in de regionale ontwikkeling van de werkgelegenheid in de provincie <strong>Groningen</strong>. Op basis van de<br />

uitkomsten kan bestaand beleid worden gecontinueerd, aangepast of kan nieuw beleid worden gemaakt.<br />

Ook worden de uitkomsten gebruikt voor extern regionaal onderzoek.<br />

Voornaamste activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

Uitvoeren enquête ten behoeve van het vestigingenregister<br />

(aantal vestigingen, aantal werkzame personen).<br />

In voorgaande jaren heeft de enquête het volgende beeld<br />

opgeleverd (peildatum: april <strong>2012</strong>):<br />

jaar aantal vestigingen aantal werkzame personen<br />

2004 28.652 251.782<br />

2005 29.279 248.509<br />

2006 30.243 248.414<br />

2007 31.350 251.573<br />

2008 33.417 259.283<br />

2009 38.233 270.283<br />

2010 39.279 269.609<br />

2011 44.953 281.055<br />

NB.<br />

Het vestigingenregister is een dynamisch bestand.<br />

Dit betekent dat de gegevens met terugwerkende kracht<br />

veranderd kunnen worden. Bij iedere nieuwe publicatie<br />

komen eerdere cijfers te vervallen.<br />

Gerealiseerd<br />

Op 1 april <strong>2012</strong> waren er in de<br />

provincie <strong>Groningen</strong> 44.824<br />

gingen en 280.851 werkzame<br />

personen.<br />

181


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

9.487 11.508 24.788<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen<br />

- overige baten (bijdragen derden) 5.925<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten 5.925<br />

182<br />

51.365 34.779 52.340<br />

51.365 34.779 52.340<br />

60.852 46.287 77.128<br />

Saldo lasten en baten 54.927 46.287 77.128<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

700100 Apparaatskosten 11.508 11.508 24.788<br />

700102 Vestigingenregister:<br />

- krediet vestigingenregister 34.779 34.779 52.340<br />

totaal vestigingenregister 34.779 34.779 52.340<br />

totaal algemeen economische zaken 46.287 46.287 77.128<br />

Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Krediet vestigingenregister afwijking € 17.561.<br />

In <strong>2012</strong> heeft een scherpe aanbesteding plaatsgevonden voor de activiteiten over de periode <strong>2012</strong> t/m<br />

2014.


Productgroepnummer en -naam : 7002 Promotie en acquisitie<br />

Programma : Ondernemend <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Van Mastrigt<br />

Productverantwoordelijke : Hermse<br />

Productgroepomschrijving<br />

Ons beleid is erop gericht de sterke kanten van de provincie voor het voetlicht te brengen. De promotie<br />

vindt plaats in verschillende deelsectoren:<br />

De acquisitie van bedrijfsvestigingen verloopt via de Stichting Groninger Bedrijfslocaties (GBL),<br />

waarvan wij het secretariaat voeren.<br />

De promotie voor het binnenhalen van congressen is in handen van de Stichting <strong>Groningen</strong><br />

Congresbureau.<br />

Via projectsubsidies worden interessante evenementen en manifestaties gepromoot.<br />

Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />

Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />

1. Extra middelen promotie vestigingsbeleid<br />

Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting -<br />

programma Ondernemend <strong>Groningen</strong>, thema Bedrijvigheid.<br />

Voornaamste overige activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

subsidiëren Stichting <strong>Groningen</strong><br />

Congresbureau;<br />

subsidiëren Stichting Groninger<br />

Bedrijfslocaties;<br />

gezamenlijke promotie en acquisitie met<br />

gemeenten, bedrijfsleven en andere<br />

betrokkenen;<br />

optimalisering acquisitie-instrumenten en<br />

provinciaal 'ontvangstklimaat' in<br />

samenwerking met gemeenten en<br />

bedrijfsleven;<br />

via GBL regiefunctie met betrekking tot de<br />

acquisitie in samenwerking met gemeenten;<br />

via GBL het ontwikkelen en onderhouden<br />

van bedrijfscontacten.<br />

Gerealiseerd<br />

Het <strong>Groningen</strong> Congresbureau blijft tot en met<br />

2016 structureel gesubsidieerd. Daarna moet ze<br />

op eigen benen staan.<br />

De stichting Groninger Bedrijfslocaties heeft haar<br />

subsidie van de <strong>Provincie</strong> <strong>Groningen</strong> ontvangen.<br />

Het GBL heeft in samenwerking met gemeenten<br />

diverse leads en projecten gezamenlijk<br />

uitgevoerd. Dit heeft geleid tot de vestiging van<br />

enkele bedrijven.<br />

Zowel het GBL als gemeenten onderhouden<br />

contacten met het gevestigde bedrijfsleven. Ook<br />

worden bedrijfsbezoeken gehouden gericht op<br />

versterking van het netwerk.<br />

183


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

75.899 165.567 50.591<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen<br />

- overige baten (bijdragen derden)<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten<br />

184<br />

244.152 154.472 305.220<br />

90.978 159.313<br />

244.152 245.450 464.533<br />

320.051 411.017 515.124<br />

Saldo lasten en baten 320.051 411.017 515.124<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

700200 Apparaatskosten 165.567 165.567 50.591<br />

700201 Promotie en acquisitie:<br />

- promotie en acquisitie 26.472 26.472 27.220<br />

- St. Groninger Bedrijfslocaties 88.000 88.000 88.000<br />

- Groninger Congresbureau 40.000 40.000 40.000<br />

- FPM A: maj. Proj. Struct.verst. 150.000<br />

- Promotie vestigingsklimaat 90.978 90.978 159.313<br />

totaal promotie en acquisitie 245.450 245.450 464.533<br />

totaal promotie en acquisitie 411.017 411.017 515.124


Analyse van de verschillen tussen raming <strong>2012</strong> en realisatie <strong>2012</strong><br />

Fonds Provinciale Meefinanciering A: promotie en acquisitie afwijking € 150.000.<br />

Het restant is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme m.b.t. het project AOP. Deze<br />

onderbesteding leidt niet tot een onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen<br />

blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).<br />

Promotie vestigingsklimaat afwijking € 68.335.<br />

Onderschrijding vanwege late besluitvorming tot werving van capaciteit (maart <strong>2012</strong>).<br />

Verder zijn deze middelen bedoeld als cofinanciering. Het zal hoofdzakelijk gaan om projecten, waarvan<br />

de provincie niet de initiatiefnemer is, maar cofinancier. We zijn afhankelijk van de (politieke) wil,<br />

besluitvorming en voortvarendheid bij de instanties (gemeenten, waterschappen en bedrijven) die<br />

initiatiefnemer c.q partner zijn van/in de betreffende projecten. Het kan om forse investeringen gaan, die<br />

veel voorbereidingstijd vergen. In die gevallen is niet aan te geven wanneer het project van start gaat.<br />

Daadwerkelijke besteding is in een aantal gevallen om die reden achtergebleven.<br />

185


Productgroepnummer en -naam : 7003 Toeristische promotie<br />

Programma : Ondernemend <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Van Mastrigt<br />

Productverantwoordelijke : Hermse<br />

Productgroepomschrijving<br />

De hoofdlijnen van ons beleid op het gebied van toerisme en recreatie hebben wij beschreven in het<br />

POP. Ons beleid is onder meer gericht het voeren van een eigentijdse, goed doordachte toeristische<br />

promotie en marketing. In onze opdracht wordt op projectmatige basis een aantal taken uitgevoerd.<br />

Deze taken concentreren zich op de provinciale toeristische promotie en marketing via internetmarketing,<br />

brochures, genereren van vrije publiciteit en een provinciaal informatie- en aanspreekpunt.<br />

Daarnaast wordt een toeristische multimediacampagne uitgevoerd.<br />

Voornaamste activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

uitvoering eerste jaar meerjarige opdracht<br />

toeristische promotie door Marketing<br />

<strong>Groningen</strong>; beoogde looptijd: <strong>2012</strong> t/m<br />

2015:<br />

- exploitatie website<br />

www.groningen.nl/toerisme;<br />

- exploitatie Groninger Uitburo;<br />

- fungeren als aanspreekpunt en<br />

genereren van vrije publiciteit;<br />

- uitgave VVV-magazine;<br />

- coördinatie van activiteiten met regio<br />

VVV's en advisering aan bedrijfsleven.<br />

uitvoering project Toeristische<br />

Mediacampage G7 (2009 t/m <strong>2012</strong>) door<br />

Marketing <strong>Groningen</strong>, onder de vlag van 'Er<br />

gaat niets boven <strong>Groningen</strong>': o.a. tvcommercials<br />

en internetmarketing.<br />

Marketing <strong>Groningen</strong> voert onderdelen uit<br />

van het grensoverschrijdende Interregproject<br />

‘Netzwerk Toekomst’ gedurende de<br />

periode 2009 t/m 2013. Daarvoor hebben<br />

wij cofinanciering ter beschikking gesteld<br />

(reserve provinciale meefinanciering). In<br />

<strong>2012</strong> voert Marketing <strong>Groningen</strong> activiteiten<br />

uit op de projectonderdelen<br />

Wereldnatuurerfgoed Waddenzee,<br />

Internetmarketing (Web 2.0), Grensland<br />

Vestingland en Marketing voor Bustoerisme.<br />

186<br />

Gerealiseerd<br />

De meerjarige opdracht (<strong>2012</strong> tot en met 2015) is<br />

in december 2011 aan Marketing <strong>Groningen</strong><br />

gegund. De uitvoering in <strong>2012</strong> is volgens planning<br />

verlopen.<br />

<strong>2012</strong> was het laatste jaar van de uitvoering van de<br />

Toeristische Mediacampagne. De verantwoording<br />

volgt voorjaar 2013.<br />

In september is aan Marketing <strong>Groningen</strong> een<br />

subsidie verleend voor het project ‘Marketing<br />

Cultuurtoerisme <strong>Groningen</strong>’; looptijd: <strong>2012</strong> tot en<br />

met 2014.<br />

De uitvoering door Marketing <strong>Groningen</strong> van de<br />

onderdelen in dit Interreg-project verlopen volgens<br />

planning.


Middeleninzet<br />

Omschrijving realisatie realisatie raming<br />

Lasten:<br />

apparaatsk osten<br />

2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

- apparaatskosten<br />

128.948 33.583 247.629<br />

directe kosten<br />

- programmakosten<br />

* aanvaard beleid<br />

* nieuw beleid<br />

- bijdragen aan voorzieningen<br />

- kapitaallasten<br />

totaal directe k osten<br />

Totaal lasten<br />

Baten:<br />

- leges en andere heffingen<br />

- rijksbijdragen<br />

- overige baten (bijdragen derden)<br />

- bijdragen uit voorzieningen<br />

Totaal baten<br />

517.700 377.000 377.400<br />

5.700<br />

523.400 377.000 377.400<br />

652.348 410.583 625.029<br />

Saldo lasten en baten 652.348 410.583 625.029<br />

Specificatie lasten en baten <strong>2012</strong> naar producten<br />

Code Product lasten baten realisatie raming<br />

<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong> saldo <strong>2012</strong><br />

700300 Apparaatskosten 33.583 33.583 247.629<br />

700301 Toeristische promotie:<br />

- Marketing <strong>Groningen</strong> contract 377.000 377.000 377.400<br />

totaal toeristische promotie 377.000 377.000 377.400<br />

totaal toeristische promotie 410.583 410.583 625.029<br />

187


Productgroepnummer en -naam : 7103 Werkgelegenheid en arbeidsmarkt<br />

Programma : Ondernemend <strong>Groningen</strong><br />

Portefeuillehouder : Van Mastrigt<br />

Productverantwoordelijke : Hermse<br />

Productgroepomschrijving<br />

In ons collegeprogramma ‘Energiek en scherp aan de wind: op naar een ondernemend, duurzaam en<br />

sociaal <strong>Groningen</strong>!’ wordt in de paragraaf Arbeidsmarkt en Onderwijs nadrukkelijk aandacht gevraagd<br />

voor de thema's aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt, Voortijdige Schooluitval en Social Return.<br />

Het arbeidsmarktbeleid is nader uitgewerkt in het Actieprogramma arbeidsmarkt 2008-<strong>2012</strong>.<br />

In het verlengde hiervan willen we tot een betere aansluiting komen van het onderwijs en de<br />

arbeidsmarkt in de provincie <strong>Groningen</strong>. Met name jongeren zonder startkwalificatie zijn erg kwetsbaar<br />

op de arbeidsmarkt. Met inzet van het arbeidsmarkt-scholingsprogramma uit de Versnellingsagenda<br />

ondersteunen wij initiatieven die bijdragen aan een betere aansluiting tussen het onderwijs en de vraag<br />

van het bedrijfsleven, zijn er meer stage- en werkervaringsplaatsen gecreëerd waarbij het halen van een<br />

startkwalificatie prioriteit heeft.<br />

In <strong>2012</strong> is als onderdeel van het Economisch Actieprogramma <strong>2012</strong>-2015 nieuw arbeidsmarktbeleid<br />

vastgesteld. De acties die we gaan ondernemen om de arbeidsmarkt te verbeteren en te versterken,<br />

voeren we samen met onze partners uit. De voorwaarde die wij daaraan stellen is, is dat de ideeën en<br />

initiatieven vanuit bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen komen. Eén van de acties is de<br />

Versnellingsagenda 2.0. Een agenda waarin overheden, onderwijs en bedrijfsleven de krachten blijven<br />

bundelen om samen jongeren en andere genoemde (kwetsbare) groepen te begeleiden naar de<br />

regionale arbeidsmarkt. De Versnellingsagenda 2.0 zien wij als een logisch vervolg op de<br />

Versnellingsagenda 1.0.<br />

Belangrijke actuele ontwikkelingen<br />

Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om:<br />

1. Extra middelen Arbeidsmarktbeleid<br />

Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting -<br />

programma Ondernemend <strong>Groningen</strong>, thema Bedrijvigheid.<br />

Voornaamste overige activiteiten<br />

Resultaten/activiteiten in planjaar <strong>2012</strong><br />

Gepland<br />

1. Verbeteren van de aansluiting onderwijs en<br />

arbeidsmarkt:<br />

- voortzetten activiteiten in het kader van<br />

Seaports Xperience Center (SXC);<br />

188<br />

- acties uitvoeren gericht op het<br />

interesseren van jongeren voor de<br />

techniek;<br />

Gerealiseerd<br />

1. Verbeteren van de aansluiting onderwijs en<br />

arbeidsmarkt:<br />

- Het SXC voert veel activiteiten uit gericht op<br />

het interesseren van jongeren voor de<br />

techniek (zoals het geven van voorlichting,<br />

organiseren van excursies, stageprojecten,<br />

Eemsdelta Xperiencedag, beschikbaar stellen<br />

van lesboxen groep 8). Het SXC heeft in <strong>2012</strong><br />

16.000 bezoekers ontvangen.<br />

- Noordelijk Techniektoernooi 2011-2013<br />

(onder basisschoolleerlingen de bètavakken<br />

onder de aandacht brengen).<br />

- Financiële betrokkenheid bij het project<br />

Associate Degree MBO: het ontwikkelen van


- voortzetten en uitbreiden activiteiten in<br />

het kader van GOA (Gemeenschappelijke<br />

Opleidingsactiviteit) Publiek.<br />

2. Investeren in de kwaliteit van de<br />

beroepsbevolking:<br />

- aanbieden van scholing en begeleiding.<br />

Dit doen we in samenwerking met<br />

partners zoals het UWV WERKbedrijf<br />

en de gemeenten.<br />

3. Vergroten van de arbeidsmarktparticipatie:<br />

Wij zullen initiatieven ondersteunen die als<br />

doel hebben jongeren en 45+ op weg naar<br />

de arbeidsmarkt te helpen. Wij denken<br />

hierbij aan:<br />

- experimenten waarin jongeren<br />

gemotiveerd worden aan de slag te<br />

gaan;<br />

- projecten die optimalisatie van de<br />

samenwerking in de keten als doel<br />

hebben;<br />

- Social Return.<br />

4. Informatie en onderzoek:<br />

een Associate Degree onderwijsprogramma<br />

gericht voor Energie en Procestechniek, die<br />

als opleiding tussen mbo en hbo in zit. Deze<br />

praktijkgerichte opleiding zal zich richten op<br />

werkenden en mbo-ers die op hoger niveau<br />

aan de slag willen.<br />

- Financiële betrokkenheid bij project 'Training-<br />

en opleidingscentrum offshore wind'.<br />

Doelstelling van dit project is zich als<br />

onderwijsinstelling te profileren als trainings-<br />

en opleidingscentrum voor de offshore wind in<br />

Noord-Nederland om daarmee bij te dragen<br />

aan een gunstig vestigingsklimaat voor<br />

bedrijven en jongeren, werkenden en zijinstromers<br />

de mogelijkheid te geven zich te<br />

kwalificeren voor beroepen in de windenergie.<br />

- Financiële betrokkenheid bij een megafestatie,<br />

mede georganiseerd door Werk en<br />

Vakmanschap gericht op alle jongeren in het<br />

vmbo.<br />

- Financiële betrokkenheid bij het project Talent<br />

Recruiting Noord <strong>2012</strong>. Dit carrièreevenement<br />

heeft als doel een bru