1 a - Technische Universiteit Eindhoven

alexandria.tue.nl

1 a - Technische Universiteit Eindhoven

Wilhelmus van Nassouwe

Ben ick van Duytschen bloet,

Den Vaderlant ghetrouwe

Blijf ick tot inden doet:

Een Prince van oraengien

Ben ick vrij onverveert,

Den Coninck van Hispaengien

Heb ick altijd gheeert.

Mijn Schilt ende betrouwen

Sijt ghy, 0 Godt mijn Heer,

Op u soo wil ick bouwen

verlaat my nemmermeer:

oat ick doch vroom mach blijven

u dienaer taller stondt,

Die Tyranny verdrijven,

Die my mijn hert doorwondt.

\\'1 .4HEI.4•\\IIS


......

MOOI HE

4

ALLES


Daar heb je ze weer. Eerst

bedenk je met moeite en zorgen,

onder piepen en steunen,

een Labyrinth. Je denkt dan,

dat je ze voor een paar jaar

kwijt bent. Maar floep, daar

zijn ze terug en dit keer met

Baldr, off all things. Mooi is

dat.

Wat in vredesnaam moet ik

met Baldr ?! Het is natuurlijk

een edel, een nobel dispuut,

bemenst door welgevormde

hoogbegaafden. Daar niet van.

Maar nou nog twee A4-tjes

verder. "Kom, kom", zegt mijn

secretaresse, "aileen maar

een woordje". Moet zij het

maar schrijven Maar doet ze

5

dat ? Vergeet het maar. lk

voel het al aankomen, dat

wordt vrij associeren. Wat

poetische fantasie. Waar staat

de geneverfles ? Zou Heine de

gebroeders Bois en Bokma

ook gekend hebben ?

Auf FIOgeln des Koldr, des

Kaldr.

Herzliebchen, reil3 ich dich fort

Dort nach den Fluren des

Ganges

Dort weil3 ich den schonsten

Baldr.

Nee, ik denk dat Heine de

verkeerde Schnaps had. Geen

Ganges in de Tramstraat. Zo

gaat het niet. Hop, kerel, associeren.

Nu, de eerste associatie

met Baldr is natuurlijk de

heraldieke vogel van de Republiek

der Verenigde Staten van

Noord-Amerika, de baldr headed

eagle. Wist U, dat je tot

25 jaar gevangenisstraf kunt

krijgen voor het vangen van

een bald(r) headed eagle ? En

10 jaar gevangenis voor

"conspiring to catch a baldr

headed eagle" ? Zou er ooit

een rector van de TUE een

samenzwering hebben opgezet

om een Baldr te vangen ?

Hooge misschien, of Ackermans

? lk betwijfel het

eigenlijk. Toch zou zo'n kop


natuurlijk heel veel te associeren

vallen. Hmm, laat eens

kijken:

Wit, grijs, bordeaux-rood, mooi

is dat. Liefdevol wierp de oud­

Baldriaan een laatste, manhaftige

blik in de spiegel, liefdevol

schikt hij de grijs-zijden kamerjas

nog wat bij. Wat lie! dat

grijs he! smetteloos wit van dat

smoking-overhemd en de bordeaux-roden

das toch perfect

uitkomen ! En wat kleurde he!

toch bij het net-even-staal van

die krijgshaftige slapen. Je kon

nu wei zeggen, dat iedereen

tien bordeaux-rode dassen

heeft maar deze was tenslotte

een persoonlijk relatiegeschenk

van sultan Ali Baba en

zijn 40 partners. Een gerenommeerde

firma, op zo'n

enkel megatonnetje moest je

natuurlijk niet kijken, wie

daarom treurt is een kniesoor.

Hij had ze Zuid Limburg heel

voordelig verkocht. Zulke

gewesten kreeg je tegenwoordig

voor een rode cent, allemaal

spin-off van zijn

eigenlijke levenswerk. Oat was

nog eens wat geweest. Eerst

de minister ervan overtuigd,

dat die de cursusduur van de

ingenieursopleiding moest

inkorten tot 17 minuten en 22

seconden. Oat bezuinigt tenslotte

lekker, nietwaar. Aile

7

Nederlandse bedrijven failliet,

hij al die apparatuur voor een

appel en een ei opkopen. En

maar peperduur exporteren

naar dat nabuurland van

Urunda Burundi (geen namen

alsjeblieft, Iaten we het discreet

houden). Voor de produktie

van Centraal Afrikanen

in blik met tomatensaus, maar

dat was zijn zaak tenslotte

niet. Van bordeaux-rood gesproken

! Lieve Baldr. Oat was

toch een mooie tijd. Zo, nou

nog even een drupje eau de

cologne op het haar en dan

dat afspraakje met zijn maltresse

...... NEE, IOIOOT, OAT

N I ET, denk toch in vredesnaam

aan die Emancipatiecommissie

....

Geeerde dispuutsleden, lieve

mensen, ik geef het op. U bent

de beste, aardigste, veelbelovendste

studenten van de

wereld en U hebt het edelste

dispuut van de cosmos. Maar

helaas, U ziet het, U hebt

geen, ik herhaal geen goede

invloed op me. lk zou best

verder willen gaan, maar het

zou me mijn baan kosten.

Moge Baldr groeien en

bloeien, moogt U allemaal

machtig en rijk worden en heel

veel teder liefhebbende vrouwen

en kinderen bezitten. En

moge mijn geeerde opvolger


een sterkere persoonlijkheidsstructuur

hebben dan ik

om daarmee het volgend voorwoord

te schrijven.

Prof. lr. M. Tels

Rector Magnificus T.U.E.

8


Als ex-Stadsprins van Lampegat

geef ik met bijzonder veel

plezier gevolg aan uw verzoek

om in uw lustrum-almanak een

bijdrage te leveren.

De overeenkomst tu sse n Baldr

en een Stadsprins is uiterst

treffend op velerlei gebied.

Beide zijn sterfelijke Goden.

Mijn Ieven is inmiddels geeindigd,

om precies te zijn op 17

februari 1990 om 24.00 uur

(omtrent het begrip re·incarnatie

laat ik mij maar niet uit) .

Een andere overeenkomst

betreft de levenslustige inslag

van zowel stadsprins als dispuut.

Beide zien we vaak terug

9

tijdens carnavaleske taferelen

in het Eindhovense.

Mijn visie op het Lampegatse

carnaval is na mijn ambtsperiode

wei degelijk gewijzigd.

Het carnaval zit in het Lampegatse

bloed, van jong tot oud.

Het is onderdeel van een

ruime sociale leefge ­

meenschap. Dit geldt zeker

ook voor Tongelre, Gestel,

Strijp, Stratum, Woensel en

Tivoli.

lk was zwaar onder de indruk

van de zeer vele mensen, die

geheel belangeloos bezig zijn

met het organiseren van allerlei

carnavalsactiviteiten. In dit

kader komi uw thema als

geroepen: 'Mooi is dat!'. Mooi

waren ook de vele bezoeken

aan de diverse bejaardencentra,

de gehandicapten-bals en

de kinderfeesten.

Als actief dispuut binnen het

E.S.C , de hogeschool Eindhoven,

de Technische Universiteit

en de gemeente Eindhoven

mag het een wonder

heten, dat Baldr hiernaast het

carnaval in Eindhoven actief

beleeft. De bijdrage van de

studentengemeenschap in

Lampegat zouden we node

missen ......

Het relativerende van het car-


tijd van versnelde technologische

ontwikkelingen en de

gevolgen daarvan, het Ieven in

ons Lampegat veraangenamen.

Het carnavalsmotto van het

jaar van mijn prinsdom was:

'Da6r w6r de nie mug van·. lk

kan U verzekeren, dat ik regelmatig

'kei kapot' ben geweest.

Maar het was allemaal meer

dan de moeite waard.

lk wens Baldr van harte geluk

met zijn tweede lustrum. En

inderdaad geldt voor zowel

Lampegat als Baldr:'Mooi is

dat!'.

Alaaf,

Stadsprins Joost.

10


Dispuut Baldr bestaat 10 jaar

en een van de activiteiten die

vanwege dit tweede lustrum

ontplooid worden is het uitgeven

van een almanak.

Daar Baldr en het Eindhovens

Studentencorps nauw met

elkander verweven zijn,

spreekt het voor zich dat de

Senaat gaarne aan het verzoek

tot levering van copy

voor dit ongetwijfeld fraaie

boekwerk gevolg geeft.

In de tien jaar die Baldr binnen

de Eindhovense Studentenwereld

heeft volbracht, heeft het

een geheel eigen plaats weten

te veroveren. Menig oplettend

11

kranten- en/of Cursor- (voorheen

TH-berichten) lezer zal

zich nog de zogenaamde

'Baldr Beach Burst' herinneren

die door de media oneerbiedig

werd afgeschilderd als een

braspartij. Vele orginele activiteiten

zouden nog volgen. Ook

de bijdragen aan het groeien

en bloeien van het Eindhovens

Studenten Corps, middels het

bekleden van velerlei functies

door Baldr-leden zijn als mooi

te betitelen.

Tien jaar Baldr, mooi is dat.

Vandaar dat de Senaat de

hoop uitspreekt dat dispuut

Baldr nog vele mooie jaren

mag beleven en besluit met de

aloude wens:

OAT GROEIE EN BLOEIE

HET EINDHOVENS STUDEN­

TEN CORPS.

Voor de Senaat,

G.F. van Grieken,

President-Senaat.


Voor U ligt een boekwerk md

daarin het wei en wee van 1 0

jaar dispuut Baldr. Twee lustrums

gebundeld in een boek

met een veelomvattend thema:

"Mooi is dat!"

Vooral de laatste drie jaar

heeft het dispuut Baldr een

verjonging doorgemaakt en

kan het zich verheugen op 17

lede n waarvan 7 'jongere'jaars

.

De bekroning van de afgelopen

10 jaar is het lustrumjaar

met diesgala, uitgifte van de

Lustrum-almanak, een carttournooi

voor het dispuut en

een sporttournooi voor de

vereniging als grootste activiteiten.

Hoe dan ook na het lezen of

doorbladeren zullen Uw woorden

in ieder geval zijn : "Mooi

is dat!" wat de toepasselijkheid

van het thema nogmaals

onderstreept.

Mijne Heren : SKJALDAR

BALDR!

J.J. Jansen,

Een kreet die een oordeel kan Praeses.

geven over zowel positieve als

negatieve zaken. Zo ook hier.

Een kreet, of uitspraak, zoals

U wilt, die 1 0 jaar Baldr omvat

met haar goede en minder

goede jaren, met haar

geslaagde/fantastische evenementen

als de 'Baldr Beach

Burst' en mosselmaaltijd en

haar problemen als burengerucht

en nachten eel.

12


Mooi is dat !!

Na lien jaren leek de tijd

gekomen voor de uitgifte van

een Baldr-almanak welke aile

voorgaande (aile ?) in creativiteit

zoude ontstijgen.

Om een dusdanig breed platform

aan enthousiastelingen te

krijgen leek het het dispuut

zinvol een voor een de Baldrleden

in de almanakcommissie

plaats te doen hebben Iaten

vinden ten einde een ieder de

allesverderfelijke Iucht van

almanak-arbeid te Iaten opsnuiven.

Dit werkte, in ieder

geval voor wat betreft het opsnuiven

...

13

Het getuigt echter van grote

kundigheid, dat uiteindelijk de

ware drie musketiers opstonden

ten einde in TGV-tempo

een historisch boekwerk het

levenslicht te Iaten doen aanschouwen.

In ijltempo groeide

de commissie tot een groteske

Pica-punt en werden de rijen

naar buiten toe treffend uitgespatieeerd.

Door de aanstelling

van een permanent vrolijk

beeldscherm voor de buitenwacht

bleef de vuile kopij binnensdisks

zodat geen virus

ons zoude bereiken.

Oat er noeste arbeid verricht

werd moge duidelijk zijn. Wanneer

het lid de Tramstraat

verliet danste de muis op tate!

1 Creatieve bokkesprongen

eisten aile 220 volts op, zodat

het Eindhovense CSU uiteindelijk

in de holle zwartgeblakerde

beeldbuis mocht redden

water nog te redden viel. ..

Na voile maanden almanakrooster

kunt we dan ook trots

melding maken aan moeders,

dat we voortaan blind kunnen

typen en dat komi altijd van

pas zo zegt onze dekaan.

Niet voor niets - zo kan men

nu staande houden - was het

voor de almanakcommissie

maandenlang 'aile hens aan

key-board'.


Baldr van harte gefeliciteerd '

de Almanakcommissie,

L.J. van Sluis,

V.C.S. Wiers,

T.I.J.C. Appels.

14


Mooi is dat!

In het jaar 2090 zal Boudewijn Buch 'Mooi is dat !' zeggen bij

het aanschouwen van een stoffige Baldr-almanak in een

antiquariaat ergens in Nederland;

In 1990 zal Ritsen definitief afstappen van de OV-jaarkaart na

het lezen van de Baldr-varia;

Het College van Bestuur stelt een turbo-auditorenfonds in na de

ontvangst van de Baldr-almanak;

Prof. Dr. v. Kemenade schrijft voor elke vereniging (ook voor de

Eerste Eindhovense Dahliavereniging 'Onze Vrije Uren') een

voorwoord van minimaal 3 kantjes en aangeleverd op de

modernste W.P.-versie;

Koningin Beatrix gaat eigengemaakte tekeningen uitdelen aan

kinderen op Koninginnedag na het aanschouwen van de

Massee-tekeningen in onderhavig boekwerk;

In de Schelde zwemmen weer Orca's (en nog grote ook !) na de

tewaterlating van 'Mooi is dat !';

In Carry Tefsen·s 'Op goed geluk' trouwen mensen met elkaar

nog voor zij op vacantie zijn geweest na het aanschouwen van

het Baldr smoelenboek;

In de Nederlandse top-40 staat 'Mijn kanarie heel Arie' (Baldr en

de Havenzangers) lien voile weken op een na soepel plug-werk

van de almanakcommissie;

In 1990 geeft Baldr zijn lustrum-almanak uit en Stan Huygens

Journaal was erbij.

15


Genesis

In den beginne was er he! huis. He! onvolprezen, roemruchte

pand gelegen aan de Tramstraat 44 te Eindhoven.

Op 30 december 1969 werd dit fraaie staaltje van vooroorlogse

burgermansarchitectuur door de gemeente vrijgegeven voor

bewoning door ir. in spe H.H .G. Doedijns vergezeld door een

zestal andere leden van de 'vastberaden en voor niemand echt

bevreesde ' jaarclub Constantijn, die enkele maanden eerder -

om precies te zijn op 11 oktober 1969 - het levenslicht had

mogen aanschouwen. lr. H.H.G. had kennelijk de overtuigingskracht

gevonden om zijn niet onbemiddelde oude heer over te

halen deze nieuwe loot aan de stam van de Eindhovense

studentenhuizen financieel mogelijk te maken, waarvoor hulde !

De officiele ingebruikneming op 1 maart 1970 in aanwezigheid

van talrijke hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de Senaat

van het E.S.C , is een van de meest saillante gebeurtenissen uit

de na-oorlogse periode.

De tachtigjarige oorlog wei te verstaan.

Een verder relaas over de wedervaardigheden van de jaarclublater

he! genootschap - Constantijn lijkt hier niet op zijn plaats.

Vermeld zij slechts dat he! een aaneenschakeling was van

hoogtepunten die de reputatie van he! pand in talrijke officiele

dokumenten voorgoed vestigden. Hele bussen vol Belgen reden

door de Tramstraat teneinde een blik te kunnen werpen op deze

stede des vermaaks, alhoewel boze tongen beweren dat zij

onderweg waren naar de destijds populaire bioscoopfilm 'Blue

Movie'. Weldenkende mensen beseffen echter dat dit apekool

is .

Ondanks he! feit dat de per capita consumptie van gerstenat in

de navolgende periode tot ongekende hoogten steeg in de tot

stad aaneengesmede gehuchten die Eindhoven word! genoemd,

verliep de studie van de heren dermate tevredenstellend dat het

gros van de Constantijnleden in 1975 in diaspora kon gaan

teneinde de hemel van het internationale bedrijfsleven te

bestormen. Slechts een tweetal jongere Constantijners, Erik H.

17


die later geschiedenis zou schrijven door de P-regel van Bdk te

omzeilen en John D. bleven geschokt achter in de verlaten

ruimten waar eens de vrolijke studentenliederen op hoge en

luide toon hadden geklonken. Terzijde merken wij op dat het

huis toen reeds geruime tijd was overgegaan in de handen van

Ma Dijkman - Mimi voor intimi - een lieve zij het wat propere

dame uit de gegoede Eindhovense Burgerij die haar Ieven sleet

en naar wij hopen noch immer slijt in de bridge-, tennis- en

beleggingsclubs die Eindhoven rijk is, hierbij terzijde gestaan

door haar vriendelijke en gastvrije echtgenoot die op later datum

nog eens fier en ongebroken uit de strijd met een aantal

onaangepaste molukkers tevoorschijn zou komen. Zijn ervaringen

tijdens de jaarlijkse barrels van de huisbewoners te zijnen

huize zullen hem dit mogelijk gemaakt hebben.

Om een kart verhaal lang te maken: Erik H. En John D. zaten

niet bij de pakken neer. De beslissing het huis als zodanig voort

te zetten werd nimmer ter discussie gesteld en alras hadden zij

op uiterst selectieve wijze enig loslopend gespuis van de straat

geplukt en daarmee een steentje bijgedragen ter leniging van de

vigerende kamernood . Oat hiermee ook de huurpenningen

ietwat gemakkelijker konden worden opgebracht dient als

bijzaak teworden aangemerkt.

Aldus deden de heren Plantinga, lngen Housz en later Coene,

Boone en de Boer hun intrede in de geheiligde ruimten van

Tramstraat 44. Oat een ander met het nodige onderscheidingsvermogen

geschiedde moge blijken uit een aardige anekdote

over de huis-inauguratie van de drie laatstgenoemde jong-en-lui.

Nadal Boone op het welkomstbord van Holiday Inn de reden

van zijn komst naar Eindhoven had verduidelijkt (waaruit

trouwens zonneklaar naar voren kwam dat hij nog in de anale

fase verkeerde) en de Boer indachtig zijn agrarische achtergrond

het bestand aan levende hove had aangevuld met een

heuse Vlaamse Reus die hij abusievelijk voor een eierenleggend

fenomeen, dat gevaarlijk naar de naam kip luistert had

aangezien, zou de heer Coene ons verblijden met een

waarachtige politiepet. Laatstgenoemde jongeling heeft deze

opdracht helaas niet tot een goed einde weten te brengen en is

18


Vlaamse reuzel


hoofddeksel waren het nodig achtten zich wederrechtelijk

toegang tot de huisbar van Tramstraat 44 te verschaffen aileen

en slechts vanwege het feit dat de O-de jaars in hun euforie

vergeten waren de luidsprekertorens naar binnen te roepen.

Dientengevolge vervoegden de verantwoordelijke ouderejaars

zich des nachts rond de klokke van vijf aan de grote berg waar

het uiteindelijk vriendelijk werd aangeboden ook de nacht door

te brengen. Echte vrienden.

Het seizoen 75-76 voldeed voorts aan de verwachtingen. Erik H.

vertrok naar het reeds eerder gememoreerde dispuut dat hem

eens, terwijl hij ongetwijfeld in kennelijke staat verkeerde een

toezegging dienaangaande had ontlokt in gezelschap van

voornoemde Coene die zijn jammerlijk falen tijdens zijn inauguratie

nimmer goed had kunnen verwerken. Boone verdween op

een wijze die aan Piet-Paaltjens - waarmee hij trouwens een

treffende fysieke gelijkenis vertoonde - doet denken in het niets.

Later hebben wij vernomen dat deze lichtgewicht in een

havenstad verzeild raakte met navenante gevolgen.

September 1976, drie kamers leeg en nog steeds kamernood.

Wederom streken de achterblijvers over hun hart en de

portemonnaie (bij brownbag) van Mimi die nu eenmaal haar

volwassen kroost van de straat moest houden .

Het is dit gelukzalige moment dat ten grondslag ligt aan het

latere dispuut Baldr en Arie de knarie.

Een bouwvakker in opleiding, een pedofiele hockeyenthousiast

uit een randgemeente (die het trouwens nooit heeft geleerd) en

een door onze lieve heer wat minzaam met schoonheid en

dierenliefde bedeeld, edoch felgekleurd baasje maakten hun

entree in het huis.

Tesamen met de oude hap gaven zij continuiteit aan het huis en

legden daarmee een hecht fundament voor het dispuut Baldr.

Wij eren hen heden ten dage als !eden avant-la-lettre en 'vaders

van het dispuut'.

Onderstaand treft U de huisbezetting in de navolgende jaren

aan. Wij voegen hier gaarne aan toe dat de vermaarde en

20


uiterst valse West-Boliviaanse steppehond Lummel een waardig

opvolger vond in de elegante afghaan Mack die helaas geen

voorrang verkreeg van een roekeloze automobilist en zijn positie

dientengevolge al snel moest prijsgeven aan de ietwat timide en

nerveuze lerse setter Mashja die het huis nochthans jarenlang

tegen ongewenst vrouwelijk bezoek heeft beschermd.

w.g. Opa.

75-76 John D., Erik H. , Roald P., Jan Maarten I.H. , Frans de B.,

R.Coene, C.Boone

76-77 John D., Roald P., Jan Maarten I.H., Frans de B. , Pie! B.,

Frank W., Frans Bier.

77-78 John D., Jan Maarten I.H ., Frank W., Frans B., Hein E.,

Philip G.V ., J.M. Tax

21


78-79 John D., J.M.I.H ., Frank W., Philip V., Rob Brand., jr. D.,

Hein Hil.

79-80 Opa, Vis, Brands. Ted D .. Hein H. , Carla D.(?)

Hct Eiodhovense Korps dru ipl af

22


De overval

Het waren woelige tijden begin jaren tachtig, niet aileen voor het

dispuut Baldr, maar ook voor het E.S .C . Gedurende een aantal

jaren werd onze vereniging langzaam ge·infiltreerd door leden

van het vrouwelijk geslacht. Waar dit toe kan leiden, daar gaat

het volgende verhaal over.

En plotseling was er een vrouwelijk dispuut, wie dit waren, wij

wisten het niet. Des te meer prikkelden deze dames zodanig

onze fantasie , dat wij toch wei eens uit wilden zoeken, wie deze

soort eigenlijk wei was .

Een onzer was in het bezit van een werkelijk schitterend produkt

van de Nederlandse autoindustrie, een stationcar bovendien,

zodat ook onze vriendin Masja mee op reis genomen kon

worden. Zij was in feite de enige vrouw, die wij echt vertrouwden

en vormde zo een wezenlijk deel van onze aanstaande

expeditie. Zij was immers de enige, die ons tijdig op de hoogte

zou kunnen brengen van eventuele listen en bedrog van de

andere zijde . Aldus begon, na een terdege voorbereiding, onze

barre tocht door het Eindhovense, naar het onderkomen, dat

zojuist door de dames was uitgeroepen tot dispuutswoning.

Aldaar aangekomen lieten we het automaatje zachtjes de

laatste meters uitlopen, zodat onze verrassing compleet zou

zijn. De temperatuur was door de spanning enigszins opgelopen

en driftig veegden we de beslagen ramen met onze ellebogen

schoon om zo nog een laatste spiedende blik te kunnen werpen

op het doelwit van onze overval. Nu was het moment daar om

voor eens en voor altijd duidelijk te maken, hoe de rollen

werkelijk verdeeld waren '

Na het sein van onze praeses, stormden we de straat over naar

de volledig in het duister gehulde vesting. De dapperste onder

ons werd met een ferme zwaai op het afdakje boven de

voordeur getild. Zo slim als wij waren, hadden we namelijk alras

gezien dat de domoren hier een raam op een kier hadden Iaten

staan. Maar voor dat de dappere goed en wei zij evenwicht had

gevonden, werd het raam plotseling wijd opengegooid en

verscheen een zwaar gespierde en stevig behaarde arm uit het

23


de oude rnannen

venster en wierp de ongelukkigste onder ons wederom met een

ferme zwaai in de tegenovergestelde richting. Enigszins ontdaan

door deze onverwachte vrouwelijke reactie, probeerde hij zich

nog een moment staande te houden. Tevergeefs, hij stortte als

een baksteen plat voor onze voeten weer neer op de aarde. Dit

ontstak in ons een vreselijke Iurie en over de kermende

tuimelaar heen stormden wij door de voordeur van het pand

naar binnen.

Aldaar aangekomen was ons al spoedig duidelijk dat deze

vrouwtjes geen echte partij voor ons waren. Nadal we een

fonkelnieuwe brandslang op zijn capaciteit hadden getest, was

het pleit snel beslecht. Als verzopen katjes stonden de meisjes

met trillende knietjes ons weemoedig aan te kijken. Op het

moment, dat wij dachten broederlijk onze glorieuze overwinning

met hun te kunnen vieren, grepen de serpenten echter naar een

vrouwelijk wapen, waar wij geenszins rekening mee hadden

gehouden.

Plotsklaps sperden zij allen in een beweging hun kelen ver open

24


en stootten gezamenlijk een jammerlijk gehuil uit dat gepaard

ging met zoveel vrouwelijk raffinement, dat wij heel even als aan

de grond genageld stonden, maar ons onmiddellijk realiseerden

dat wij hier heel snel weg moesten wezen, voordat wij ten prooi

zouden vallen aan deze afgrijselijke hysterie.

Tijdens deze triomfantelijke aftocht wist een onzer nog enpassant

een enkele ruit te miniseren, hetgeen de dames zo te

horen tot een ongekend hoogtepunt bracht . Gelukkig stond aan

de overkant van de straat de vluchtwagen reeds klaar.

Opmerkelijk snel zaten we met zijn allen achter het stuur,

gereed om snel hier vandaan weg te stuiven voordat de hel

werkelijk los zou branden. Maar wat onze chauffeur ook

probeerde, hij kreeg het automobiel niet aan de praat. Ondertussen

werden wij bestormd door de furieuze bende en werd de

auto, tot grote schrik van de trotse bezitter, met allerlei stompe

voorwerpen bewerkt in een poging onze vlucht definitief tot

stand te brengen. Plotseling kreeg onze nuchtere chauffeur een

helder moment en schreeuwde ons toe dat we in de verkeerde

auto zaten. In de opwinding hadden we ons blijkbaar gestort op

de auto van de buurman van onze dames. Hopelijk was de

goede man goed verzekerd.

In een laatste krachtsinspanning bevrijdden we ons uit het

belegerde wrak en stapten snel over in onze eigen automobiel.

Volledig verrast door onze list, lieten we de dames verbouwereerd

achier rond de eens zo mooie auto van hun kersverse

buurman.

Tijdens onze terugreis keken wij nog eenmaal, vol medelijden,

om door onze achterruit, en we verbaasden ons over zoveel

vrouwelijke nalviteit.

Frank Willems

25


Borrelhapjes

In het pre-Baldr tijdperk beleefde het corporale Ieven in

Eindhoven een waar dieptepunt. Het aantal coprsleden was

gering en het jaarlijkse aantal feuten was ronduit belabberd. De

situatie liet zich toen eigenlijk het beste omschrijven als een

ingekakt zooitje. Binnen het corps waren nauwlijks commissies

en onderverenigingen actief, het societeitsbezoek was tot een

absoluut minimum gezakt. Kortom, veel werk aan de winkel voor

de toen kersverse Senaat 'Derks' om het ongunstige tij te doen

keren. Het was ook deze tijd, voorjaar 1978 als mijn geheugen

me niet in de steek laat, dat de anekdote rond de borrelhapjes

zich afspeelde .

Een van de ideeen ter stimulering van het societeisbezoek was

het periodiek organiseren van corpsmaaltijden. Ieder dispuut,

jaarclub en corpshuis had de schone taak per toerbeurt de

maaltijd ter societeite te verzorgen. Zo kwam ook het tuig van

Tramstraat 44 zoals wij toen te boek stonden (positieve

discriminatie?), a an bod. Als leverancier van de bijna voltallige

Senaat en met een 'hoog' te houden naam vonden wij gelijk dat

de Tramstraat maaltijd enig onderscheidend vermogen moest

krijgen.

De mateloze inhaligheid van een aantal niet nader te noemen

personen, die zich gaarne identificeerden met het kennelijk

elitaire karakter van hun dispuut, bood ons voldoende aanknopingspunten.

Vooral daar deze inhaligheid zich op het gratis vlak

uitte. Het besluit was snel genomen, voor de maaltijd zou een

rijkelijk 'gegarneerde' barrel door Tramstraat 44 aangeboden

worden.

De opkomst die middag ter societeite overtrof onze stoutste

verwachtingen. Frank, Philip en ik begonnen zelfs te twijfelen of

de ingekochte hoeveelheden voedingswaar toereikend zouden

zijn.

Het tweede gratis lust werd snel een feit (hoezo deplorabele

toestand van onze huiskas), de stemming zat er goed in. Het

effect van de drank op de nog bijna lege magen. Het viel dan

oak niet op dat wij op dat moment in de keuken een kleine

27


huisvergadering belegden teneinde vast te stellen of het

moment supreme aangebroken was. Ondanks hevige protesten

van de huishond Masha besloot de vergadering positief. Na

enige politesse en silentium kreten richtte John het woord tot de

aanwezigen: bij een borrel horen borrelhapjes en ook daarvoor

· was gezorgd, dus heren, tast toe. De prachtig opgemaakte

schalen werden door ons binnen gedragen onder luid bravo

geroep van de aanwezigen (enige stemmen klonken er al

duidelijk bovenuit) en op strategische plaatsen neergezet. Als

geiten op een haverkist, aangevoerd door enkele 'oppergeiten·

dook de meute erop. Binnen enkele minuten was er van de

toast a Ia Tramstraat, voorzien van een subtiele garnering niets

meer over. Voldaan vroegen de geiten of er nog meer was, want

het smaakte voortreffelijk. Niemand had er nog oog voor dat

Masha een traan wegpinkte.

En dan nu het recept:

- Men lene een aantal mooie schalen,

- Men neme twee potten zilveruitjes, twee potten augurken, 1

kilo tomaten, 2 pollen vette mayonaise en 4 blikken goede

kwaliteit. .......... hondevoer merk Chappy.

N.B. Aileen wij hebben buikkrampen gehad, van het lachen.

F.C. Biermans

28


Eind zeventiger jaren: een kortstondige sportieve oprisping

?

De jaren 1977-1979 kenmerkte zich als de opbloei van het

sportieve karakter van het dispuut. Een aantal opmerkelijke

hockeyers besloten de houten bij elkaar te steken om de

jarenlange hegemonie van het clubje aan de Nassaustraat naar

de loef te steken. In fonkelnieuwe rood-blauwe shirts traden we

het eerst aan in interdisputaire hockeytoernooien die zich in

Eindhoven afspeelden.

Het feit dat BALDR zijn mannetje zowel binnen als buiten het

veld stond betekende dat spoedig ook uitnodigingen binnen

kwamen voor 'buitenlandse' toernooien (zo heette dat als je niet

met de fiets naar het EMHC kon gaan maar 's ochtends vroeg

op moest om met de auto naar Tilburg of Nijmegen te gaan).

De ochtend van het vertrek gat altijd hetzelfde beeld: uitgelaten

giegelende meiden zaten lang en breed in de keuken klaar met

koffie en ontbijt nerveus om te vertrekken, als Derks maar niet

achter zijn krant vandaan kon komen en Willems - nog diep

weggestoken onder zijn dons - zich afvroeg of het wei de moeite

waard was om zijn Ienzen die dag weer op zijn - nog steeds -

rode ogen te plakken. Dergelijke situaties kenden zijn standaard

oplossing: Willems kwam te laat en Derks hernam het lezen zo

snel hij in het clubhuis aankwam.

We hadden toch wei wat aparte karakters zo op het veld staan;

zo hier en daar er eentje uitlichtend. Als eerste stuitte je direkt

op onze keeper. Zijn naam was Biermans en heeft menig

aanvaller met zijn onstuimige acties de stuipen op het lijf

gejaagd. Hartaanvallen zijn ons niet bekend, maar angstzweet

had menigeen. Dan werd achter alles afgedekt door wellicht

Nederlands meest intellectuele hockeyer Jan Maarten lngen

.!::J..Qus.z. Hij was onze onpasseerbare laatste man die zich de

kneepjes uit het ltaliaanse voetbal snel had aangeleerd. De

laatste man passeren was er bij Baldr niet bij, soms tot spijt van

Biermans die zo'n klus op charmante wijze had kunnen klaren.

Dan werd het middenveld beheerst door Willems die namelijk bij

Geldrop sterk getraind was hoe je bier met ballen voor

29


onbepaalde tijd kon blijven combineren. Naast hun stood dan

Veenboer die gebrek aan techniek met inzet en physiek wist te

combineren. Voorin stonden beslist niet ooze zwakste mannen:

IacJs..e is altijd voor mij de ongekroonde Jan Wouters van de

zuidelijke hockeysport geweest die door niks anders gehinderd

werd dan straffe HTS lesroosters. John Derks vertoonde qua

inzet en uiterlijkheid sterke gelijkenis met Jimmy Connors, zijn

sprintsnelheid was verbluffend; dat kwam wellicht omdat de

huishond hem tangs de lijn liep op te zwepen. Regelmatig deed

dan ook nog Frans de Boer mee die keer op keer minder

doelpunten scoorde dan hij zou willen.

De spitsvondige lezer meent hier nog geen elftal uit op te

kunnen maken; helaas vergist hij zich hier in het vrouwlijk

schoon dat zijn opluistering maakt tijdens dergelijke toernooien.

Tja we hadden wat karakters rood hollen op zo'n dag. Echter

Baldr-bockeyteam 1981

30


het grootste huzarenstukje kwam altijd op het einde . .. namelijk

als er 's ochtends vroeg weer terug naar huis gereden moest

worden.

Ach ja, het ken verkeren ... deze keer noemen we echter geen

namen ... een periode van de sportieve oprispingen. We kijken

er graag op terug.

Philip Veenboer, Dusseldorf 21 tebr. 1990

31


"Hoe verneuk ik een dispuut dat er om vraagt verneukt te

worden"

Dit verhaal speelt zich af in de Senaatsperiode van R.C.

Zunderdorp.

Hoewel de dinsdagavond niet de dispuutsavond van Jupiter was

waren er toch een aantal Jupiter-leden aanwezig op de societeit.

Hoewel ze nooit erg vee! te melden hadden liepen ze deze

bewuste avond flink op te scheppen over een busje dat ze

hadden gekocht en waarmee ze op vakantie zouden gaan. Van

een aantal mensen die goed op de hoogte waren was er al

vernomen dat dit vehikel echter absoluut geen vrijwaardige

status had.

Door overmatig drankgebruik en dit stoere verhaal waren er die

avond !eden van verschill3nde disputen bereid de onderlinge

vetes aan de kant te zetten en het illustere E.S.C actie-team op

touw te zetten met als doel het oo z'n minst stelen van de vier

wielen van dit door Jupiter bemachtigde busje . Voor de

gelegenheid werden er vier kratjes meegenomen en ongeveer

15 mensen die nog op de societeit aanwezig waren, verdeeld

over vier disputen.

Na veel zoeken en veel te veel herrie werd de garage van

Jupiter open gebroken (na eerst een aantal andere deuren

geforceerd te hebben) . Eenmaal binnen in de garage werden er

met kunst en vliegwerk vier wielen van deze bus ontvreemd en

het geval werd op kratjes gezet. Uiteraard waren er aanwezigen

die van mening waren dat het niet-aanwezige toilet in de bus

geprobeerd moest worden.

Speciaal voor de branddeskundigen werden de aanwezige

brandblusinstallaties op hun werking getest. De lezer kan zich

een dergelijk tafereel wei voorstellen.

Het hoogtepunt moest echter nog komen, toen plotseling de

grote kanteldeur van de garage geopend werd en er voor de

ingang een politiewagen stond geparkeerd met de koplampen

aan de garage in gericht. Naast deze politieauto stond een

viertal agenten.

32


Duidelijk de oudste van de vier opende het gesprek met de

vraag, wat is hier aan de hand.

Nou meneer de agent, dit is een studentengrap, sorry ik ga even

door met het verwijderen van dit wiel.

Oooh, is dit een studentengrap nou willen jullie dan nu wei

vertrekken want de buurt klaagt over geluidsoverlast.

Maar natuurlijk, we gaan meteen weg!

Vier wielen rijker en een flinke puinhoop achterlatend werden de

Jupiter-/eden door ons uiteindelijk ook gewekt en zij renden naar

buiten zonder aan de nog openstaande voordeur te denken. wat

jammer nu want bij terugkomst hoefden ze zich geen zorgen

meer te maken, de voordeur hoefde niet meer dicht gedaan te

worden, want die was al op weg naar We Know You Know.

Uiteindelijk zou ceze avond voor vee/ mensen met een flinke

kater eindigen maar toch ook een om niet te vergeten.

G.B. van Rossem

33


"Een knap staaltje van je eigen dispuutsgenoten de rotzooi

te Iaten opknappen."

Oil waar gebeurde verhaal begin! in de oude societeit. Op een

van de vele avonden, het moet door de week geweest zijn,

waren Vis , Kieffer en mijn eigen persoontje als een van de

laatste nog op de societeit. Vis beweerde al maanden dat het

probleem van het grote aantal vuilniszakken dat verspreid lag op

de binnenplaats van het dispuutshuis vroeger nooit voorkwam.

Als verklaring gat hij dat er een vuilcontainer was die easy door

het poortje kon en waar minstens het afval van een maand

Baldr in kon. Oil verhaal hield hij al weken vol en eigenlijk leek

het ook niet zo'n gek idee. Waar moest nu echter een

vuilcontainer vandaan gehaald worden.

Op de weg naar buiten liepen Vis, Kieffer en ik gezamenlijk naar

huis. Voordat we echter de bunker verlieten liepen we tegen de

vuilcontainer op van de SSRE. Orie zielen, een gedachte moet

het toen geweest zijn, zeker omdat deze vuilcontainer los stond.

Met enige inspanning hebben we de container vanaf de bunker

via het dommeltunneltje richting Tramstraat geduwd.

Echter bij het naderen van de Parklaan kwam er een kink in de

kabel. Alsof we midden op de set stonden van een Miami Vice

aflevering schoten er van verschillende kanten drie politieauto's

op ons dronken drietal af die, de toch al niet snelle container en

ons klem reden .

Wat of wij dan wei niet aan het doen waren was de vraag die

een nog wakkere agent om ongeveer 05.00 uur aan ons stelde.

Onder andere door het verhaal wat ik toen vertelde heb ik later

nog wei eens de bijnaam Rookgordijnen-Rossem gekregen.

"Eeeeeh, heren, goedenavond, of beter gezegd morgen, tja we

hebben vanavond een feestje georganiseerd en omdat we arme

studenten zijn en niet in het bezit van een auto, trouwens we

zouden in deze conditie toch niet mogen rijden , hebben we aile

benodigdheden voor het feest per container vervoerd. En zoals

U zelf kunt constateren liggen nu de resten glas en dergelijke in

de container die we netjes naar huis brengen."

34


Varkens in flat ?

Na vijf jaren zwoegen als student bedrijfskunde, besloot ik in

september 1984 kort voor het afsluiten van mijn Senaatsperiode

. een wat rustiger domicilie te kiezen dan het dispuutshuis.

Toen die mogelijkheid zich voordeed om met Senaatsvriendje

en diens vriendin een flat te betrekken aan de Graaf Adolfstraat,

werd daarvan snel en dankbaar gebru ik gemaakt.

Vol goede moed laadde ik mijn spullen in de toenmalige

Senaatsauto, reed in die extra lange Mercedes, door voorbijgangers

en de Eindhovense politie als een woonwagenbewoner

bekeken, naar die flat en installeerde mij vervolgens in die

kamer.

Snel bleek het samenwonen in een flatje met maar twee

huisgenoten een wereld van verschil met het bewonen van een

kamer in het dispuutshuis op de Tramstraat. Misschien was de

aanwezigheid van een jongedame daar wei reden voor.

Hoewel, op de Tramstraat hadden wij toen ook al ervaring met

dames uit verre streken die voor bepaalde of onbepaalde tijd in

het huis bivakkeerden. Van dergelijke juffrouwen. of zij nu uit

Egypte of uit Zuid-west-Afrika kwamen, ging weinig initiatief uit

t.a.v. de staat van totale puinhoop die ons dispuutshuis steeds

kenmerkt.

Het wapen in de strijd tegen de totale vervuiling in het

dispuutshuis is dus niet gelegen in het in huis halen van dames

uit ver verwijderde gebiedsdelen. De oplossing van het probleem

is bij de jongste generatie huisbewoners al enige jaren

bekend en wordt aangesproken met 'Gerrie'. Tenminste als ze

aangesproken wordt aangezien zij haar huidige diensten op

woensdagochtend pleegt te verrichten. En dat nog wei op zulke

vroege uren dat menig huisbewoner nog tussen matras en

plafond zweeft als gevolg van het de vorige avond op de

sociEHeit opgelopen alcoholpromillage. Het is ook wei voorgekomen

dat onze 'Gerrie' daardoor helemaal niet binnen kon komen

en een half uurtje of Ianger buiten heeft staan kleumen voordat

de huisdeur werd opengedaan door een naar bier riekend

36


Na een halfuurtje bikken, schuren en schrobben bleek de klep

aan de binnenkant blauw geemailleerd te zijn en bovendien in

keurige witte lettertjes een gebruiksaanwijzing voor de oven te

bevatten.

Hoe incidenteel deze schoonmaakacties waren bleek echter wei

uit het feit dat geen van de bij het diner aanwezige reunisten de

ovenklep bleek te kennen in deze 'gezuiverde · toestand waarin

hij toen verkeerde.

Later namen de schoonmaakacties nog grotere vormen aan

waarbij steeds weer een container van ruim formaat moeiteloos

gevuld bleek te kunnen worden met overtollige zaken die vanuit

hoeken en galen werden aangesleept.

Maar goed, wat heeft dit alles met varkens in een flat te maken?

Het antwoord luidt simpel: niets !

Hoewel de uiterlijke kenmerken tussen dispuutshuis en een

varkensstal wei overeenkomsten vertonen, is dat niet bepaald

de essentie van een dispuut. Wij weten wei beter !

Varkens in een flat ? Als dat een toespeling is op het postuur

van twee Senaatsvriendjes die samen de eindstreep proberen te

halen, weten die twee wei beter 1

lr. R.C. Zunderdorp

38


""-. ..

Zomaar een dag

Het wordt vandaag 35 graden. lk heb dan ook een ruimzittend

overhemd aangetrokken. In mijn borstzak bungelt, als ik loop,

mijn zonnebril mee. In mijn rugzak heb ik een camera, een

belichtingsmeter, een plattegrond van Venetie en een boek voor

in de trein .

De trein is donkergroen geschilderd. Van binnen is er veel

houtwerk. De banken zijn met groen ribfluweel bekleed . De

ltaliaanse Spoorwegen geven duidelijk de indruk dat ze uit de

tijd van Mussolini stammen.

Er zijn drie soorten treinen: de boemeltjes die bij elke groep van

meer dan twee huizen stoppen, de intercity's, die in elke stad

een half uur stilstaan en de internationale treinen die in twee

ltaliaanse steden stoppen, waarvan een Rome is.

Mijn boemeltje zal me naar Ferrara brengen, waar ik volgens de

dienstregeling een kwartier moet wachten op de sneltrein naar

Venetie, die doorgaat naar Wenen.

De trein sjokt door het landschap rond Ravenna. Fabrieken

worden afgewisseld door uitgestrekte velden en witte boerderijen

met rode daken. Bij een wit stationnetje stapt een ltaliaanse

Mama in.

Ze stapt net als ik in Ferrara uit, een tas in de beide armen. Ze

schijnt er geen moeite mee te hebben . De dienstregeling in

Ferrara blijkt een andere te zijn dan die in Ravenna. De

beloofde intercity uit Bologna komt pas over een kleine twee

uur. lk weet dat ik in ltalie ben en vraag me dan ook niets at. De

berichtgeving is consequent. Ook volgens de kalende beambte

aan het loket komt de intercity naar Padova en Venezia "in due

ore". Als ik het station van Ferrara uitloop, sta ik in de schaduw

van een paar grote loofbomen. lk voel dat in de zon de hitte het

zal winnen van het zuchtje wind dat hier nog blaast. lk zet mijn

zonnebril op, adem in en waag de stap. Het vall mee. Zonder

enig probleem kan ik snel wandelen in de richting waar ik het

centrum vermoed. In een koffiehuis neem ik een capucci met

een zoet broodje, dat in ltalie Bombolone heet.

39


Het is hetzelfde als de Engelse Scone en de Amerikaanse

Donut.

Het keel ingerichte koffiehuis wordt verder bevolkt door enkele

ltaliaanse mannen. Ze hebben keurige zijden stropdassen aan

en geruite jasjes hebben ze over de kruk naast zich gehangen.

Als ik heb afgerekend krijg ik onder andere een 200-lire stuk

terug. Het is iets kleiner dan een gulden, met een messing hart

in een ring van zilverkleurig metaal. De stukken met een lagere

waarde zijn veel Iichter en zien eruit als oorlogsmunten. lk loop

verder over het trottoir waaraan ook het koffiehuis lag . De tegels

lopen langs een trambaan en een brede weg die in de verte in

het centrum om een hoek verdwijnen. Aan de overkant passeer

ik het ene na het andere bankgebouw. Het zijn granieten

40


gebouwen uit de Art Deco periode. Ze doen me denken aan

immense Brandkasten, versiert met geometrische figuren. Ze

zijn voorzien van zware verticale lijnen en lichtere horizontale,

tussen de etages. Hier en daar staan gestileerde mythologische

figuren op wacht op de hoeken van de daken. Een omgeving

waarin een gebouw plotseling een schotelantenne kan blijken te

zijn om een god uit een ver verleden op te roepen.

Als ik zes van dergelijke gebouwen ben gepasseerd merk ik dat

ik in de schaduw van oude berken loop. De zinderende hitte die

de ramen aan de overkant laat trillen, is hier gereduceerd tot

een weldadige warmte. Dan val! mijn oog op een ijzeren poort

die bestaat uit gesmede plantenstrengen met bloemen.

Het is zo'n mooi voorbeeld van Jugendstil dat ik onmiddellijk

mijn rugzak op de grond laat glijden om mijn fototoestel te

pakken.

Als ik enkele toto's heb gemaakt, wil ik verder lopen. Dan merk

ik, dat de poort bij een hek hoort dat een diepe tuin scheidt van

het trottoir. lk loop langs het hek en kijk langs enkele rozebomen

de tuin in.

Zo'n twintig meter diep in de tuin staat een gebroken-wit huis

met in het midden, voor de houten tuindeuren, een klein bordes

waar het gras door de tegels heen groeit. In een fraai rond

raam, rechtsboven in het huis, juist onder het dak, zijn gesloten

gordijnen te zien. Ook achter de tuindeuren hangen zware

gordijnen. Voorzichtig probeer ik de poort links van het hek, die

ik zojuist gefotografeerd heb, te openen. Mijn oog valt op een

sterke ketting die de poort dichthoudt. lk loop voorbij het huis

om aan de rechterkant van het hek precies zo'n poort als links,

maar dan in spiegelbeeld, te ontdekken.

Deze is niet met een ketting afgesloten. lk pak het warme

handvat en open de poort. Dan valt me pas het ruisen van de

wind in de rozenbomen op. lk zie de schilferige berken, het pad

dat even verder totaal overwoekerd wordt door mos. De

schittering van een halfronde vijver die voor het bordes ligt, doet

pijn aan mijn ogen. Een vogel komt vanachter het huis vandaan

en vliegt over de tuin heen . lk kijk hem na en hij strijkt neer op

41


Sonja B stelde de verkeerde vraag

Met een grote zig-zag beweging stuurde K. de natte dweil over

de vloer. Plukken haar van de hond stopte hij zorgvuldig in zijn

vuist. Door het hele pand Tramstraat 44 waren mannen druk in

de weer met poet sen en schrobben.

Daartussen liep ook reunist W. zenuwachtig heen en weer. De

angst was al duidelijk van zijn gezicht te lezen. Zijn horloge gal

de tijd aan. Nog zeven minuten.

Argwanend sloeg W. een jongerejaars gade die reeds enkele

minuten bezig was om de telefoon-boeken recht te zetten. Vol

vuur commandeerde hij de jongeling naar het toilet. "Schoonmaken

!I", brulde hij met overslaande stem. De jongerejaars

hakkelde voorzichtig: "Maar meneer W , ik heb het toilet reeds

gerei .. . " "Schoon !!". Hij duldde geen tegenspraak, zeker nu

hem nog maar vier minuten restten.

In de eetkamer stond reeds de grote fauteuil klaar. Daaromheen

stonden in een grote kring een heleboel krukjes. De vloer glom.

Hond M. lag roerloos in haar mand. Haar donkere kijkers keken

angstig omhoog naar W. Deze had er echter geen aandachl

voor.

Hij sabbelde nerveus aan zijn rode snorharen. Nog een minuut.

"Naar beneden, iedereen !", schreeuwde hij door de gang.

Van aile kanten verschenen mannen gewapend met emmers,

vegers, glassex en stofzuigers. Snel werden deze attributen in

de kast geworpen. Men begaf zich rap naar de krukjes in de

eetkamer.

Toen iedereen zat restten er nog vijftien seconden.

v.R. Hoorde het eerst hoe een fiets tegen het huis werd

gekwakt.

Daarna was het morrelen van een sleutel in het slot van de

voordeur hoorbaar. Gespannen hoorde de mannen hoe de

persoon zijn tas in de gang neerzette. De wijze, waarop hij met

een ferme, zelfverzekerde schwung de keukendeur opengooide,

43


deed de groep mannen nog wat ineen schrompelen.. P.K.'

1.88 meter. groene ogen. fantastisch, wat een man ....

Zijn blik stond echter nors. H. en v.R. hielpen hem uit zijn jas.

Nadal P .K. op statige wijze door de kring was gelopen vleide hij

. zich neer in de grote fauteuil.

Druiven werden hem aangeboden. "Wilt U stukjes paling op

toost?" "Siagroom?" vroegen de jongerejaars regelmatig. Op

die momenten schudden PK langzaam zijn hoofd. Nee. niets

van dat alles.

IJzig was de stilte. Niemand praatte. Aileen de geluiden van de

straat drongen tot de kring zwijgende personen door. W. keek

ineens betekenisvol naar v.R. . Voorzichtig zonderden de beide

personen zich af. "Hoe zou hij zijn tentamen hebben gemaakt

?". fluisterde v.R. eenmaal in de gang aangekomen. "lk weet

het niet", sprak W. "maar ik heb wei een idee hoe we P.K.

kunnen vermaken. Vraag Sonja B. of ze langskomt". Dat was

een goed idee.

v.R. begaf zich naar de telefoon.

De kring keek naar Sonja B. Een beeldschone vrouw. Kastanjebruin

haar, een perfect mooi. goed gevuld lichaam. Haar stevige

borsten leken wei continu te willen ontsnappen aan het strakke

hempje dat zij droeg. Staande op een krukje draaide zij haar

lichaam op zachte muziek, vlak voor het gezicht van PK

Sonja B. maakte langzaam haar hempje los. Haar borsten

stonden perfect en haar tepels spitsten zich naar voren.

Het was immers een beetje koud in de kamer. De hele kring

voelde echter haar warmte. Ook de jongerejaars die verder van

haar af zaten.

Met haar machtig mooie achterwerk draaiend, verwijderde zij

haar slipje. Op een krukje dansend naderde Sonja B.'s kutje zo

dicht het gezicht van P.K. dat hij het bijna wei moest ruiken ...

Het gezicht van P.K. schudde echter. Nee, niets van dat alles.

Met tranen in haar ogen trok zij haar kleertjes weer aan. Zij ging

44


op haar krukje zitten, naast P.K.

De mannen op de krukjes mompelden met elkaar. Sonja B. was

helemaal in de war. Haar make-up biggelde met de tranen mee

over haar wangen. Haar mooie voile lippen trilden. Oh wat wilde

zij deze man graag bevredigen. P.K. was zo mooi. Hoe kon zij

hem helpen? lneens vroeg zij: "Hoe is Uw tentamen gegaan ?".

Het gesmoes in de kring hield plotseling op. De gezichten van

de mannen waren plots getekend door angst en ontzetting. H.

gooide snel de buitendeur open. Aile mannen wierpen zich als

door een hand gedragen naar de deur. Sommigen lieten

duidelijk een urine-spoor achter zich.

Toen enkel nog het gekletter te horen was waarmee de mannen

over de schutting probeerden te ontkomen, zat P.K. nog altijd in

zijn stoel. Sonja B. lag aan zijn voeten. Zij was in onmacht

gevallen.

"Siecht, gewoon slecht", sprak P.K. Hij tilde Sonja B. voorzichtig

op, en slenterde met de vrouw in zijn armen rustig naar zijn

kamer.

G.F. de Boer

45


Het Walhalla der Heeren Corpsstudenten

Na het openen van de hemelpoort welke aangegeven word!

door een, zoals een Heerenhuis beaamt, ongekende aanblik

van originaliteit en vindingrijkheid (lk doel vanzelfsprekend op

het herkenningspunt: de B van Walhalla) ontwaakt in mij een

gevoel van voldoening dat aileen een Heer van stand een

afstammeling c.q. produkt van het Walhalla der Heeren Corpsstudenten,

in zijn dagboek van belevenissen heeft staan.

Nadat ik enkele minuten intens van dit innerlijke gevoel genoten

heb hang ik met een soort van respect mijn met drank

overgoten brasjasje naast de al aanwezige rijkelijk besprenkelde

socii:Heitsuniformen. Na dit traditionele tafereel dat helaas wei

eens vergeten word! bevind ik mij doorgaans in de op het

Walhalla aanwezige meditatieruimte alwaar met de souplesse

van een dorstige kameel het eerste biertje genuttigd word!.

Tijdens deze verheerlijkende bezigheid raak je in gesprek met

een van de op het huis aanwezige kenners van het goede Ieven

welke ik onlangs nog bij Gerard (Fagel voor de kenners) zeer tot

mijn verbazing tegen het lijf liep. lk had natuurlijk beter moeten

weten, daar waar het goede Ieven is is Baldr.

Na dit zeer leerzame gesprek, een cultureel hoogstandje mag ik

wei zeggen word! het volgende culturele hoogstandje opgediend.

Het lukt iedereen iedere keer weer ons de zelfde

voortreffelijke zelfs verantwoorde maaltijd voor te schotelen

Op zo'n moment kan ik het niet Iaten eraan te denken hoezeer

ik mij hier thuis voel.

Slechts weinigen hebben het genoegen te kunnen terugvallen

op de immer met bier gevulde koelkast en de op het huis

aanwezige eerder genoemde meditatie ruimte de Baldr (t)huisbar

Van jongs af aan op en top een Heer.

J.W. van Heeswijk

46


HIIISIIAAS

47


Het Walhalla voor de huisbaas

Als de huisbaas aan het walhalla denkt dan staart hij al spoedig

dromerig voor zich uit en ziet zich lui uitgestrekt liggen op een

zachte sofa omringd door dienaren . (Om misverstanden te

voorkomen zowel mannelijke als vrouwelijke dienaren.) Zacht

klinkt er muziek en met zijn linkerhand kan hij net bij een

fruitschaal overdadig gevuld met heerlijke vruchten. Sloom gaat

zijn hand naar de schaal toe om een paar druiven te plukken .

Het is echter al niet meer nodig want een van de dienaren (nu

een vrouwelijke) is hem voor en reikt hem deze zodanig aan dat

bij elke druif even in haar blousje kan kijken. Zacht wordt er aan

de deur geklopt en weer een andere dienaar kondigt het bezoek

van een paar huurders aan. Verstoord kijkt hij op, verslikt zich

daarbij bijna in een druif en laat weten dat het bezoek binnen

kan komen mils er zacht gesproken wordt.

Op de tenen komen de bezoekers binnen en leggen eerst

geschenken aan zijn voeten. Een IiChte beweging van zijn

rechterpink geeft aan dat zij mogen spreken. Het blijkt dat de

daken van hun huizen er af zijn gewaaid. Hij behoeft zich echter

geen zorgen te maken want inmiddels zijn aile daken weer

hersteld en wei zodanig dat afwaaien niet meer mogelijk is.

Heel voorzichtig en bijna fluisterend werd nog gezegd dat de

zeer hoge kosten voor eigen rekening zouden worden genomen.

Na enig aandringen verklaarde hij zich hiermee accoord te

zullen gaan en ging zelfs zover iedereen een druif te geven.

Achteruitlopend vertrokken de bezoekers met de druif nog in de

hand en zeer dankbaar gestemd.

Moe gaat hij nu achterover liggen daarbij ondersteund door heel

zachte, zeer grote kussens, in slaap gezongen door een koor

bestaande uit vroegere huurders die hem maar niet kunnen

vergeten. Lang duurt de rust echter niet want een zachte stem

maakt hem wakker en kondigt nieuwe bezoekers aan. Alweer

huurders die reeds maanden hadden getracht binnen te komen.

Zal het deze keer lukken ? Genadelijk geeft hij toestemming,

opgevrolijkt door een druif en het bijbehorende blousje. Een van

de bezoekers mag naar voren komen, struikelt van de zenuwen

48


Slraal 44

49


, :\ijkt naar de rechterpink van de huisbaas. Zal hij mogen

;preken ? Doodse stilte en ja hoor, de pink beweegt. Lang heeft

.ij gerepeteerd hoe hij het zal zeggen en het komt er dan ook

)nder aarzelen uit. De huur wordt te laag bevonden en het

:>rzoek is deze zo snel mogelijk aan te passen. Eerbiedig treed!

.ij terug en wacht af. Zijn wachten wordt beloond want na lang

aarzelen zegt de huisbaas accoord te kunnen gaan met de

gevraagde 20% verhoging. Na nog bloemen te hebben overhandigd

voor deze onverwachte geste verlaten de huurders bijna

jubelend de kamer.

Na deze moeilijke beslissing wordt de huisbaas weer van aile

kanten verwent. Druifjes , blousjes en zelfs het koortje zingt een

toontje hoger. Niet lang echter want weer gaat de bel. Een

dienaar treed! binnen en fluistert de huisbaas iets in het oor.

Een Iichte siddering van zijn rechterooglid is het gevolg, een

algemene spanning is voelbaar. Eindelijk de verlossende

woorden. Laat Baldr maar binnenkomen en dit veroorzaakt een

panieksituatie in de kamer. Zelfs de blousjes gaan dicht. Daar

komen de mannen van Baldr binnen en om ze bij voorbaat

gunstig te stemmen krijgt ieder een vat bier voor zich. Plechtig

worden de vaten eerst leeg gedronken en zonder aarzelen

zeggen ze dan niet tevreden te zijn met hun behuizing ..... ln het

Walhallah kan het dus ook onweren. Zonder op antwoord te

wachten, blijkbaar begin! het bier te werken, wordt de specifieke

klacht op tafelgelegd. Het toilet beneden is niet in staat drollen

weg te spoelen. Algemene consternatie, een dienaar moet in

een encyclopedie opzoeken wat drollen betekenen en zegt bijna

jubelend dat het hier geen mystieke figuren betreft maar

menselijke uitwerpselen. Algemene opluchting is het gevolg

hetgeen spoedig tot een compromis leidt.

'Drollen boven, plasjes beneden ·, hetgeen meteen schriftelijk

word! vastgelegd met twee kopieen in een lijstje, een voor elk

toilet.

Om de overeenkomst te vieren wordt door iedere huurder nog

een vat bier genuttigd met het gevolg dat Baldr zingend vertrekt,

na aile vrouwelijke dienaren een kusje gegeven te hebben en

begeleid door het koortje. Ook in het Walhalla gaat onweer

50


44 Goede stijl geven

45 Staander (of: zware nagel)

49 Organisch afvat-orgaan

51 M3

52 Riviervis

54 Definitief uitgeteld

55 Huidig

56 Aanstaande

57 Zij praat vreemd

59 Boom

60 Was Koningin

62 Dat is sterk !

63 Witte plek op voorhoofd

66 Niet alleenstaand

67 lk val in druppels neer

70 Vorm van schoen

72 Plattelandsgemeente

73 Professionele voetbalclubcombinatie

74 Bedrijfsadministratie

75 Grote Prijs

76 Zich gedeeltelijk in de muur

bevindende zuil

78 Zij overreikt (of: geeft aan)

56

41 Silicium

42 Winterpaardeslee

43 Voorvoegsel wat vaak

slecht te noemen is

46 Die funktie druist in tegen

het milieu

47 Orgaan

48 Populaire bloemen

50 Bloedfaktor van tevensbelang

53 Milli-ampere

58 Buislamp

63 Lichaam

64 Enkelvoud voor Romeinse

huisgoden

65 Mager iemand

67 Synoniem aan Brabantse

"ons moeder"

68 Oude vorm van lager

onderwijs

69 Soort van "talk"

71 Ter aangehaalde plaatse

72 Daar (Duits)

74 Zeevis behorende tot de

dorsvissen

75 Brabantse aanspreekvorm

76 Meisjesnaam

77 Geheel de Uwe


J.G. Hagenaars

Mercedes 200 D 1975 AUTO Iedere Japanse auto

Nijpels MILIEU Dafje

Dutch design centre INTERIEUR Manou meubelen

Veel DRANK Te weinig

Alles met tieten VROOWEN Alles zonder tieten

I. Adjani ACTEUR/ACTRICE J . Lanting

Niet paars;roze KLEUR Paars/Roze

Biershampoo Sll.AMPOO Vies haarshampoo

Foe Yong Hai ETEN Iglo diepvries a la carte

58


Naar bed (samen} OPSTAAN/NAAR BED Opstaan

Zuid-Frankrij k STREEK Oren the

Is lekker neuken niet UITSPRAAK Meisjes met zwaar

vies Brabants accent

Tetris SPELLETJE Cpu.-schaak

Auto met chauffeur POLITIEK Vrouwenpartij

(Wiegel}

TUE-Bdk WETENSCHAP Alle -ogische

Jimmy Smith trio SUMMUM Falco

Nederland in de herfst KLIMAAT Ouitsland het hele jaar

Van Bomrnel's KLEDING 'foute' combinaties

Zoef DIER Zoef die uitgelaten

wil worden

59


J.W.A. van Riet

Geen AUTO Wel

Planten en dieren MILIEU Insekten

Stoel en tafel INTERIEUR Zitkuil

Koffie DRANK Likeur

Alles VROUWEN De rest

Arnold Schwarzenegger ACTEUR/ACTRICB Peter- Jan Rens

Taupe II LEUR Anders

Andrelon kleurshampoo SHAMPOO Wibra

Stroopwafels ETEN Draadjes vlees

lliilifiJ 60


Eindelijk stroopwa- OPSTAAN/NAAR BED Kruimels in bed

fels in bed

Voerstreek STREEK Achterhoek

Van AIDS ga je dood UITSPRAAK Klaas komt niet

Triviant SPELLETJE Doet ie . . . •t?

Geeljpaars POLITI EX Blauw

B WETENSCHAP A

Sex SUMMUM Geen sex

Nederlandse KLIMAAT Subtropisch

Lange onderbroek in de KLEDING Sokken

winter

Poes DIER Jaap Aap

61


G.T.F.M. Penners

Een halve uit te breiden AUTO

tot 3/4

Geen spuitbus, wel veel MILIEU

wollen truien 'swinters

Tijdloos INTERIEUR

De mens bestaat voor DRANK

zeker 70% uit water

o 0 o o o o o ja!

Meisje jij gaat het VROUWEN

helemaal maken

AoQuinn als klok- ACTEUR/ACTRICE

keluider Notre Dame

Rood da's niet zo blauw KLEUR

Iedere dag om de twee SHAMPOO

dagen

Kip-kerrie salade ETEN

62

Overigen

Voetschimroel

Hoe laat is het?

Oat ene slechte biertje

dat er tussen zat

Waar!?

Jamie Summers en d'r

echte moeder

Debet rood

Slechta film met Warren

Beatty

Haggish


Nooit naar bed

zonder verhaaltje

Nooit uitgehaalde

Sodemieters

Doktertje

Links van het midden

Quantumtheorie geunificeerd

The day after getting

drunk

I've got sunshine on

a rainy day

Veel als het koud is

Zoef (hoge aaibaarheidsfactor)

OPSTAAN/NAAR BED Even vaak

STREE!t

UITSPRAA!t

SPELLETJE

POLITIE!t

WETENSCHAP

SUMMUM

KLIMAAT

KLEDING

DIER

63

Strijken deed m'n moeder

voor me

Heeren!

Strip-patience

Rechts van hat midden

Necro-sociologie

Voedselrestjes

When it's cold outside

I've got the month of

May

Minder als het warm is

Zelf gestampte muisjes


R.J. Schokking

Fiat AUTO Alle andere merken

Rijk MILIEU Vies

Leeg INTERIEUR Slaapbankjes i n he t

park

Hoegaarden DRANK Heineken

Gelovende VROUWEN Misleidende

Willemen ACTEUR/ACTRICE Wil lemen

Zwart KLEUR Rood

Baby SHAMPOO Schuim

Hamburgers ETEN Soep van Joep

1IPIJ 64


Verkeerd OPSTAAN/NAAR BED Verkeerd

Vlaanderen STREE!t Wallonie

Ja UITSPRAAK Nee

Leuk SPELLETJE Twijfelachtig

Gekuist POLITIEK Vervlogen

Nu we! WJ:TENSC!IA? Vroeger niet

Fiat panda SUMMUM Fiets

Subtropisch KLIMAAT Tropisch

Das KLEDING Strik

Huis DIER Suite nshuis

65


W.P. Markus

Fiat Xl/9 AUTO DAF

Klok MILIEU Dash )

Baldr-huisbar INTERlEUR Exterieur

Bavaria bier DIUUllt Nailing Nikker

Een VROUW"EN Geen

Paulina ACTEUR/ACTRICE Porizkova

Kijk ltLEUR Zelf

OJ-honde SHAMPOO Geen

Be be ETEN Hondevoer

66


Stage DSM

Dordogne

Naar Ilium voor een

half uurtje

Lode runner

Charles Swietert

HTO-Bdk

Fiat Xl/9

Wijnmeester-klimaat

Cannes

Niets

Masha (of Zoef?)

OPSTAAN/NAAR BED

STREEK

UITSPR.AAK

SPELLETJE

POLITIEK

WETENSCHAP

SUMMUM

KLIMAAT

KLEDING

DIER

67

Zie week 21 in 1989

Wat een rot-Blom

Namelijk

Ik hou van allle ...

Erica Terpstra

TUE-Bdk

OAF

Af en toe een bui

Baard

Schaamluizen


J.M.H.P. Berkers

Rijdende AUTO

Elitair MILIEU

Persoonlijke smaak moet INTERIEUR

te proeven zijn

Hoeren en madammen VROUWEN

John Hurt en ACTEUR/ACTRICE

Jessica Lang

Blauw KLEUR

Guhl SHAMPOO

Eigen Goulash en toma- ETEN

tensoep

68

Alle mooie bakken die

stil staan

-engagement

Alleen nieuw

Weinig

Ratels, klepgeiten en

opengescheurde

Don Johnson en Mary

Pastelkleuren

Anti-roos

Gelatine, peultjes en

tuinbonen


Vroeg opstaan

Limburg!!

Mooi is dat!

Die training vergen

v. Mierlo, Lubbers en

Gorbatsjov

.Archeologie, geologie

en biologie

Maximum

Wissel end

Beetje Hij

Zoef

OPSTAAN/NAAR BED Laat opstaan

STREEK 't Westen

OITSPRAAK Gaa f! !

SPELLETJE Bingo, Triviant

POLITIEK v.d. Scheur, Smit-Kroes

en v.d. Berg

WETENSCHAP Zonder grondbeginselen

uit wetenschap

SUMMUM Minimum

KLIMAAT Saai

KLEDING Te netjes

DIER Martin Gaus

69


T.I.J.C. Appels

Saab 96 break AUTO

Caddilac Fleetwood limo '64

Rechts 200.000+ MILIEU

Brabants, bruin INTERIEUR

Jack Daniels no.7 DRANK

Tot 30 met eigen willetje

H.Ford, M.Streep

Bordeaux-rood

Guhl biershampoo

Alles tot u.v.d.

VROUWEN

ACTEUR/ACTRICE

KLEUR

SHAMPOO

ETEN

70

Talbot Solara

Sonny Crocket

Arti

Levertraan

Otto direct-mail,

huppeltrutten en

typegeiten

Mw. de Bok,

R.Falkenhagen

Oranje

Anti-klit

Bijna alles na u.v.d.

,


12.00-05.00

Streekgeel

Tilburgse tongval

Observaties

Jacobs, Joekes

- Massacommunicatie

Hangrnat uit Peru,

biertje en cigaretje

25C+, windkracht 3,

zonnig

Pompeus semi-klassiek

Comodovaraan

OPSTAAN/NAAR BED 05.00-12.00

STREEtt Rijnmond

UITSPRAAK waar zijn we in Godsnaam

mee bezig, zeg

SPELLETJE Spijkerpoepen

POLITIEK v.d. Vlies, Leerling

WETENSCHAP Alles op d'n TU

SUMMUM Gast aan tafel

KLIMAAT 35C+, windkracht O,

zonnig

KLEDING Eng modern

DIER Muilezel

71


Mercedes JOO Gullwing AUTO

In de betekenis van MILIEU

natuur

Rietveld INTERIEUR

Bier DRANK

Veel VROUWEN

S.E.A. Ensink op Kemna

Paulina Porizkova ACTEUR/ACTRICE

Zwart KLEUR

Schuimend SHAMPOO

Thuis weer eens biefstuk ETEN

72

Lad a

In de betekenis van

afkomst

Eikenhout

Te veel bier

Dom en blond

Patty Spijkerhoek

Baby-groen

Woensdagochtend

Gekruid door Blom


Natuurlijk voor- OPSTAAN/NAAR BED

verwarmd

Gebergten STREEX

Je meet Corps en kut UITSPRAAX

gescheiden houden

Black Jack SPELLETJE

Realistisch POLITIEX

Techniek WETENSCHAP

Een mooie vrouw in SUMMUM

een mooie auto

Mooie zomerdagen in mei XLIMAAT

Durf eens wat anders XLEDING

Zoef de hand OIER

73

Alleen

Ruhr-gebied

Gaaf

Ezelen

Alleen op korte

termijn bedacht

Droge kost

Matjes

Heet en vochtig

Kijk eens hoe duur

Schaamluis


Groot, snel en mooi

Schoon

Strak

Een lekker colaatje,

of biertje

Mooi, leuk, blond en

gezellig

D. Hofman

Blauw

Zacht schuimend

Kipcorn

J.J. Jansen

AUTO Moet nag even wachten

MILIEU Niet te hard schreeuwen

INTERIEUR Te strak

DRANK Wodka puur

VROUWEN Groot

ACTEUR/ACTRICB Woody Allen

KLEUR Ach doe maar wat

SfiAMPOO Hard met bolletjes

ETEN Bordje asbak

74


Uitslapen OPSTAAN/NAAR BED Alleen, klam dekbed

Gelderland STREEK 't Noorden

Mag het iets meer UITSPRAAK Denk nou eens na man

zijn

Mens erger je niet SPELLETJE Verneukeritis

Zacht POLITIEK Rode rozen

Technische YETENSCBAP Sociale

Lekker SUMMUM Mensen die alles hebben

Mooi, zonnig en vurig KLIMAAT Denker

Sportief, als je das KLEDING Flower power

maar geed zit

Vogelbekdier OIER Klein, geniepig, bijtend

75


Ford Granada 2 . 3

Stratumseind Noord­

West

Geen

Ierse Whiskey's

Italiaans/ Noors

Seth Gaaikema

Hooking blauwrood

Dubro citron

Hap zonder afwas

L.J. van Sluis

AUTO Fiets

MILIEU Paviljoen en kantine

INTERIEUR Zithoek met vloerkleed

DRANK ... -light

VROUWEN Mien Dobbelsteen met

coupe Soleil

ACTEUR/ACTRICE Theo en Thea

KLEUR Markus' Xl/9 metallic

grijs

SHAMPOO Head & Shoulders

ETEN Cornflakes

76


9-12 OPSTAAN/NAAR BED 12-9

Po-vlakte STREEX Caella strand

Was ein scheisse party, UITSPRAAK Liever ... dan ... tien ...

wenn ich mein hose finde

gehe ich nach haus

Pim pam pet SPELLETJE Scrabble

Nederlands POLITIEX Amerikaans

Af en toe WETENSCRAP Nooit

Elfsteden op ijshockeyers SUMMUM In regenpak op de brommer

eind Juni

Zuid-Italiaans KLIMAAT Luik op zondag

Dikke Schotse trui met KLEDING O'Neill wat dan ook

leren elleboogstukken

Hond DIER Hamster met draaimolen

77


v.c.s. Wiers

Doet rnotoren n6g sneller AUTO

lijken

Eenvoudig (rnoet schoner MILIEU

worden)

Tv, video, CD, bed INTERIEUR

Tullarnore Dew DRANK

Mooi, spontaan en VROUWEN

eerlijk

Ellis Schuurman ACTEUR/ACTRICE

Bordeaux e n wit KLEOR

Heavy duty industrial SHAMPOO

cleaner

Biefstuk, gebakken aardappeltjes

en appelrnoes en

sla

ETEN

78

Alles met rneer dan twee

wielen

Scheet van Markus

Bure au

Likeur, bavaria bier

Knapper dan ik en dit

ook laten rnerken

Medisc h centrum west

Grij s

Witte bonen in tornatensaus

Gehaktballen a la Blom


Laatjlaat OPSTAAN/NAAR BED

Randstad STREEK

Memento carpium UITSPRAAK

Met de motor op de SPELLETJE

snelweg een autospiegel

verstellen

Opportunisme POLITIEK

· Logica WETENSCHAP

De zoveelste Porsche SUMMUM

er uit trekken

Warm en zo KLIMAAT

Alles wat ik draag is KLEDING

mode

Zoef en kakkerlakken DIER

79

Vroegjvroeg

Eindhoven

Het is beter zo

Russisch roulette

Appels for president

Tautologie en andere

-ogieem

Een tegenactie

Nat en koud

Witte sokken in

bordeelstampers

Walvissen, Panda's en

zeehonden


B.J. Massee

Ferrari 2 50 GTO, AOTO FSO-Polonez

2CV

Weg met de Ozon-laag MILIEO De glasbak moet vol

Country cottage, Lloyds INTERIEOR Zwart-wit

building

Red stripe lager DRANK LCL lager

Jong stroomlijn VROOWEN Oud Rubenslijn

Gepard Oepardieu ACTEOR/ACTRICE Maartje Vanwegen

Haarkleur XLEOR Zandkleur

Schouders SHAMPOO Elke dag

Fish & Chips ETEN Canard a la orange

80


Naar bed

Maagstreek

L'Art pour L'argent

Lantarenpalen tellen

met ogen dicht

Ik ben er tegen

. Kernfusie met 2 aardappels

en broodrooster

200 rijden op Ducati

Desma

Zornerwarm, droog,

winterkoud ijs

Baldrdar casual

Kat en gordel dier

OPSTAAN/NAAR BED Opstaan

STREEK Brabant

UITSPRAAK Binnen enkele ogenblikken

naderen wij . . .

SPELLETJE Minder leuk als je er

rneer dan drie tegenkornt

POLITIEK GVP en vrouwenpartijen

WETENSCHAP Jan Pelleboer

SUMMUM Treinreizen

KLIMAAT Te warm, te na t ,

te droog

KLEDING Lederen jackies,

gymschoenen

DIER Meeuw , wesp en holtor

81


M.F. Blom

Op twee wielen AUTO In het bezit van

Groen MILIEU Grijs

Tijgerprints INTERIEUR Zwart-wit

Irish DRANK Scottish

Vixen VROUWEN Geemancipeerd

Droopy ACTEUR/ACTRICE John Leslie

Roze KLEUR Zwart-wit

Crisal anti-roos SHAMPOO 7-kruiden

(Herman) Brood ETEN Hollandse hap

ilffJ 82


Flexibel OPSTAAN/NAAR BED Laat

Schaam STREEK Maag

A lot of people thin- OITSPRAAK Plat Eindhovens

king they think

Alles SPELLETJE De rest

Liberaal POLITIEK Christelijk

Zweistein WETENSCHAP Sociologie

Ikzelf SUMMUM Woensdagochtend

Nat & zwoel & winderig KLIMAAT Overig

Mijn laarzen KLEDING Schandalen

Krokodillenleren DIER Koala rugzakken

laarzen

83


Ferrari testarossa

Groenewoudt

Koel, modern

Trappist

Blond/ donkerblond

De Levi's dame

Zwart, Bordeaux-rood

Hema glansshampoo

betaine

Cocky-sa us

M. Vaessen

AOTO

MILIEU

INTERIEOR

DRANK

VROUWEN

ACTEOR/ACTRICE

KLEUR

SHAMPOO

ETEN

84

Trabantjes

Spar

Veel planten in de

huiskamer

Buckler

Duitse dames 1. 90

Sylvia de Leur

Blauw

Zwitsal

Bloemkool


Blij ven liggen OPSTAAN/NAAR BED

De Baldr-bar

Ik ben bij de ABN

Biggen

Algemene recyclingpartij

. Natuurkunde

In bed epibreren

Italie

Lamswollen trui met

501-jeans

In de gootsteen verzopen

muis

STREEK

UITSPRAAK

SPELLETJE

POLITIEK

WETENSCHAP

SUMMUM

KLIMAAT

KLEDING

DIER

85

Na amper 4 uur

opstaan

T.U.-streek

Litnburgs

Koken

Loesje

Astrologie

Uitzicht op de Tram

(non-architectuur)

Nederlandse en Eindhovense

Bij dames de broek in

de laarzen

Een levende muis


T.B.A. Klinkenberg

Renault 5 Alpine Turbo AUTO Aston Martin Lagonda

(eP.rste model)

Aandacht MILIEU Aandacht

Jan Steen INTERIEOR Stofvrij

3ier DR.AN!t Jenever

Meerdere VROOWEN Geen

Kim Bassinger ACTEOR/ACTRICE Ron Brandsteder

Baldr-rood It LEUR Panoramix-rood

Wash & Go SHAMPOO Head & Shoulders

Thuis ETEN Pizza Exotica

86


J.J. van Donselaar

Stuurschakeling AU'J: .. · Gewoon (Japans)

Motorrijden MIL:LL


La at OPSTAAN/NAAR BED

Suisse STREEK

...... ja!! UITSPRAAK

Doktertje SPELLETJE

Ruding POLITIEK

Gynaecologie WETENSCRAP

Zondagochtend 10.00 SOMMUM

Mediterranee

Leren motorrijbroek KLEDING

Zoef OtER

89

Vroeq

Brabant en Limburg

urgoaarg (Kloos)

Zakdoekje leggen

May-wegqen

Geiteharesokken

Wakker worden door

gelik Zoef

Nat!!

Kennismakersdas

BiqAppels


Eindhoven, 5-9-??

Beste oom Klaas,

even een korte brief tussendoor van Uw geliefde neef. Na een

turbulente middelbare-school-tijd werd het tijd om aan de

· toekomst te gaan denken. Op aanraden van mensen waarvan ik

verwacht dat ze er wei verstand van hebben, ben ik in

Eindhoven Bedrijfskunde gaan studeren. Oat wil zeggen,

afgelopen maandag zijn de college's begonnen die ik echter,

door diverse omstandigheden gedwongen, helaas tot nu toe heb

moeten missen. lk denk dat ik, als er niets tussen komt,

volgende week begin met het volgen van de college's. Wei heb

ik intussen een kamer gevonden. Hartje Eindhoven, op loopafstand

van station, winkels, kroegen en societeiL De kamer

bevindt zich in een studentendispuuthuis, waar dus allemaal

leden van een dispuut wonen Zeven kamers en een ·woonkamer'

in een enigszins bouwvallig huis. 'Bij wijze van hoge

uitzondering heb ik er een kleine kamer op de tweede

verdieping kunnen krijgen waar ik dan ook erg blij mee ben. Er

schijnen wei eens problemen met de huisbazin te zijn maar daar

heb ik nog niet veel van gemerkt. Het lekt en tocht hier en daar

een beetje, maar dat went wei. Ook loopt er een volslagen

geschifte hond, een lerse Setter, rond. Het beest luistert voor

geen meter (tenzij er iets voor haar te halen is) en loopt om de

haverklap weg. De laatste tijd schijnt er echter enige verbetering

in het gedrag van de hond te zijn. Kortom, he! dier vormt een

constante bron van hilariteit. De overige huisbewoners hebben

het vreselijk druk met allerlei activiteiten; hoofdzakelijk in

verband met de vereniging en het studentenleven in het

algemeen. Daardoor schijnt de studie wei eens in het gedrang te

raken maar niemand hier ervaart dat als een groot bezwaar.

Vanwege het nachtelijk karakter van sommige activiteiten is het

vooral 's ochtends in huis lekker rustig zodat ik, als ik vroeg op

ben, ongestoord de ochtendkrant kan lezen . Helaas wil dat

vroeg opstaan de afgelopen weken niet zo best lukken. U zult

wei begrijpen dat het best gezellig is. Reden te meer om zelf lid

te worden van de vereniging waar dat dispuut een onderdeel

van is. Het is de grootste studentenvereniging hier in Eindhoven.

92


De societeit is vrij groot en van aile gemakken voorzien: diverse

bars, open haard met leunstoelen om lekker uit te rusten na een

vermoeiende dag college volgen, enzovoort. Vorige week

hebben we een soort kennismakingskamp gehad. Gezellig en

bijzonder leerzaam bovendien. Er is ook een redelijk groot

aantal ouderejaars studiegenoten lid van de vereniging, die mij

dus met allerlei moeilijke vakken kunnen helpen. Ondanks

negatieve verhalen van mensen uit de rest van het land kun je

hier redelijk uitgaan, zoals ik de afgelopen weken heb kunnen

ervaren. Er zijn een paar straten met een keur aan kroegen;

voor elk wat wils, en dat in nogal wat opzichten. Verplichte

sluitingstijden kennen ze hier sinds een poosje niet meer dus

dat biedt perspectieven voor een gezonde Hollandse jongen.Ook

met de meisjes zit het hier wei goed. Vooral meisjes

die nog niet studeren vinden het prachtig als je vertelt dat je in

een studentenhuis woont. Uitgaan met de hond Ievert eveneens

een prima mogelijkheid met meisjes in contact te komen. Oom

Klaas, het gaat kortom prima met mij. Het studentenleven gaat

mij waarschijnlijk uitstekend bevallen. Groetjes.

Uw teerbeminde nee!.

Antwoord Oom Klaas

Zeist, 8-9-??

Beste neef,

na ontvangst van jouw brief heb ik prompt contact opgenomen

met mijn broer, jouw vader. Het komend weekend komen wij

naar Eindhoven om een andere kamer voor je te zoeken, maar

liever zouden we jou willen overreden een studie in een andere

stad aan te vangen. De huidige ontwikkelingen lijken ons voor

jouw toekomst niet de meest geschikte. Tot dan,

Klaas.

93


Enige notities over de naamgeving van het Dispuut

(Overgenomen uit de dissertatie 'Psychologische achtergronden

van naamgevingen bij verticaal gestructureerde groepen personen

in de leeftijd van 17 tot 34.' van prof. dr. K.M.O. te

Waelvoorst.(1 ))

Een klassiek geval van deze zgn. 'godschoices' (de Bruin et

al.(2)) is het dispuut Baldr uit Eindhoven. Opgericht in de

zeventiger jaren door een groep mannelijke studenten van

degelijke afkomst (minimaal klasse 8 op de schaal van

Zeuntjens (3)), veelal Brabants Katholiek opgevoed (Spock (4)

biz. 376 t/m 398), die zich at wilde zetten tegen de losse moraal

van die tijd en de verpaupering van het studentenwezen

(Verhaten (5)).

Voorlopers dus van de pragmatisch, opportunistische tendensgevoelige

studentengroeperingen die het studentenleven in

Eindhoven zouden gaan bepalen in het middel van de tachtiger

jaren (Verhaten (6)).

Gekozen werd voor de naam BALDR. Zo op het eerste gezicht

een verbazingwekkende keuze, immers van aile goden die uit

de Edda (6) gekozen konden worden is BALDR de enige die

gestorven is. Een oppervlakkige verklaring zou kunnen zijn dat

deze god belichaamde waar deze mannen voor stonden,

BALDR was nl. de god van de schoonheid, de welsprekendheid,

en het Iicht en wordt ook in de klassieke literatuur meermalen

vereenzelvigd met de vruchtbaarheid (bv. "Waer graenen te

bloeien staen. Ode ende elegie voor den God Baldr'' uit de Boer

(7)). Maar er is een hele schare van goden in de klassieke

literatuur die nu juist voor deze eigenschappen staan. Waarom

dus nu precies voor die ene dode god gekozen ? Het grote

verschil met andere goden is nu juist dat BALDR dood was. En

het enige wat een dode god wei kan en een levende niet is

herrijzen. Hier zien we dus heel duidelijk de tweeledige

psychologische motieven van deze keuze. Aan de ene kant het,

in tegenstelling tot leeftijdsgenoten, niet willen breken met het

ouderlijk gezag, door te kiezen voor een motief dat precies past

in het Brabants Katholicisme waarin natuurlijk de herrijzenis een

94


centraal thema is. En aan de andere kant , door de schoonheid,

de welsprekendheid en het Iicht opnieuw Ieven in te blazen, een

afzetten tegen het morele verval van de studentengemeenschap

uit die tijd.

Later zouden juist deze motieven bij naamgevingen binnen door

mij gekozen doelgroep van wezenlijk belang worden , vooral bij

groeperingen die een platvorm vormen in de semi-minderheidsgroepen

uit de klassen boven 7 op de schaalverdeling van

Zeuntjens (3) . Het bovenstaande voorbeeld toont m.i. dat ook

heel duidelijk aan.

J.W.A. van Riel

95


Wie dit leest is gek

Wordt dit gelezen? WORDT DIT GELEZEN?!?

De titellijkt mij anders duidelijk genoeg.

Eenieder heeft dit in zijn kindertijd wei eens gelezen en/of

geschreven. Vanwege het "kinder" in "kindertijd" werden aan

het lezen ervan nooit veel conclusies verbonden. Maar van lezer

dezer almanak wordt toch wei iets anders verwacht dan van een

kind. U kunt op Uw daden aangesproken worden, anders dan bij

een onvolwassene, waar wei het een en ander door de vingers

wordt gezien.

Eenmaal hier aangekomen stelt U mij, als schrijver, voor een

aantal problemen.

U stelt mij namelijk, door tot hier te lezen, in staat mij een beeld

van U te vormen. Er zijn grot gesteld twee mogelijkheden ten

aanzien van Uw persoon:

I:J U heeft de titel gelezen en begrepen en U neemt hem voor

waar aan. lk kan dus gevoeglijk aannemen dat U, indien U dit

leest, gek bent. Het valt niet te verwachten dat een geestelijk

minder valide begrijpt wat hier geschreven staat. In dat geval

verdoe ik dus mijn tijd als schrijver.

B U heeft de titel gelezen en begrepen, maar U denkt dat het

onzin is wat er staat. Oat het onzin is wat ik schrijf. U begrijpt

dat dit geen goede basis is voor een gezonde relatie schrijverlezer.

Het komt er dus op neer dat ik in Uw ogen op dit moment 6f

onzin 6f onwaarheden schrijf. Nu heeft de almanakcommissie

mij gevraagd een stukje te schrijven zodat de almanak inhoud

krijgt en gelezen wordt. Prima, maar dan wil ik wei gehoor

krijgen. Het moet van twee kanten komen. lk heb geen zin om

voor ongelovigen of onnozelen te schrijven. Verwacht dus niet

dat ik inhoud of boodschap in mijn stukje verwerk AC, want de

96


lezer neemt er blijkbaar toch geen notie van.

Waar zijn we mee bezig, lezer, U en ik?

We verdoen onze tijdl

Mooi is dati

Geert

E.S.C Gala 1989

97


Automatisch

U waarschijnlijk wei bekend is de koffieverkoper die vroeger (in

Den Bosch hebben ze er nog een !) op stations koffie verkocht

en zijn produkt aanprees door een kreet als "koffie, thee,

limonade '"· Nu is koffie een produkt geworden dat geen

reclame meer behoeft; Een verslaving volgens VOF de Kunst.

Het koffieverbruik in Nederland is zo toegenomen, dat in iedere

openbare gelegenheid koffie voortaan te verkrijgen is. De

escalatie is zelfs zo vergegaan, dat het verschijnsel 'koffieautomaat'

zijn intrede heeft gedaan.

Om met de automatisering in Nederland mee te gaan, zoniet

voorop te !open, heeft het dispuut Baldr gemeend lopende

zaken in het dispuutshuis te automatiseren. Het gebruik van

twee PC's om rekeningen op te maken draagt hiertoe bij, maar

de meest vergaande automatisering uit zich in de CHOCO­

LADE- annex SOEP- annex KOFFIE-AUTOMAAT. Het betreft

namelijk de eerste lekkere huislijke automatisering die Ievens

nuttig is. De gebruiksmogelijkheden zijn enorm: van 's ochtends

vroeg tot 's avonds Ia at koffie, koftie met melk, koftie met suiker,

koffie met melk en suiker, chocolademelk en tomatensoep.

In de hoop dat ik - al resumerende - U van het nut van het

huislijke koffieautomatengebruik overtuigd heb, groet ik, onder

het geluid van een vallend bekertje, automatisch .

W.P. Markus, Hollands eerste automatenboer.

98


Mooi is dat

Serieus student, niet al te grote mond, dikke lippen, haren niet

netjes gekamd, zwervend van kamer naar kamer, grootse

financiele problemen al opgelost, zalige jaren van verloedering

achter de rug, al bijna atscheid genomen hebbend van 't student

zijn, onbewogen luisterend naar de grootst mogelijke onzin door

het Ieven gaand, gevuld CVtje, jeugdpuistjes al bijna de deur uit.

Kent jaargenoot werktuigbouw annex kunstenaar met grote

voeten en een raar soort maag.

Huurt, bij gebrek aan muren, ·n opstal bij diezelfde kennis, 'n

audiofiel met 'n slecht gehoor, 'n bazig monogaam walkmannetje,

'n weekendreiziger met pickup, ·n brallende bonk vet en

een Nieuw-Zeelandse allochtoon.

Blijft drie-en-een-half jaar in geldzwemmende, jolijt barstende,

zinvolle bezigheden eliminerende, hartvastklampende toestanden

hangen.

Is daar vervolgens ook nog blij mee ook.

Oat is loch pas mooi.

Jaaah .. .... .

Oat is mooi !

J.M.H.P. Berkers


1e rede tot het dispuut Baldr te Eindhoven d.d 6-08-1990

Mannen,

Achter elk bosje,

Achter elk struikje,

Overal zit de vijand.

Vol bravour dachten jullie het te klaren.

Na, na deze tien jaren ,

Feliciteren wij jullie:

Gefeliciteerd !

Tot Uw dienst,

Bloem, Appels, Berkers, Generaals b.d.

100


Mission

Geheel onverwacht kwam het niet dat Meester Merlijn mij op

een goede avond (nou ·goede', het lliumvocht doolde nog

steeds rond in mijn lichaam) met ferme - en natuurlijk

onzichtbare -hand van mijn matras lichtte. Een uitverkorene ben

je nu eenmaal niet, maar wordt je . En ik dacht dat ik daarvoor

inmiddels voldoende training had gevolg.

Dacht ik eerst nog aan een reeks onbetaalde parkeerboetes al

snel werd duidelijk dat de punthoed van de Meester weinig weg

had van de universele blauwe pet die men zich wei kan

voorstellen. 'One size fits all' geld! zeker niet voor Meester

Merlijn's hoed.

lk zou U kunnen vertellen wat mij vervolgens overkwam. Beter is

het echter U de brief te tonen welke ik later aan de Meester

stuurde. lk hoop, dat U het een beetje voor U kunt houden. De

jongens weten namelijk nog steeds niet de ware reden van onze

vlucht...

januari 1990, Eindhoven.

Hooggewaardeerde Meester Merlijn ,

Uw wijze woorden van de verlichte avond hebben diepe indruk

op mij gemaakt en ik ben meteen met mijn Opdracht begonnen.

Eerstens heb ik om 04.37 uur de kamaraden uit bed getrommeld,

wat zeker niet eenvoudig was. Maar als Bhagwappels

(dank U dat U mij voortaan deze status verleent. lk zal mij naar

eer en geweten inzetten voor de verlichte zaak) zegt dat we

naar Roemenie gaan, dan MOETEN we gaan ...

Dus zaten we toch nog snel rond de BALDR-tafel in de living .

Concentratie was het devies, samen met was geestverruimende

instrumentaria moesten we heelhuids de paspoortcontrole op

Schiphol kunnen passeren. Berkers moest nog even lachen

maar de strenge hand van Bhagwappels doodde iedere vorm

van hilariteit.

Wat U zei blijkt inderdaad waar: AI snel wezen de neuzen in een

richting en onder doodse stilte heb ik de jongens verteld wat er

101


zou gaan gebeuren. De dikke rook maakte de ruimte mistig

maar mijn woorden werden welverstaan. We zouden Roemenie

bevrijden. En dat dat niet zonder slag of stool zou gebeuren

werd iedereen inmiddels duidelijk. De bijdrage van iedereen was

ontzettend belangrijk maar als we wilden zouden we slagen. De

ogen gingen dicht (helaas moest ik die van Berkers dichtslaan

maar vervolgens hadden we dan ook geen kind meer aan hem).

De hersens vloeiden samen. Zelden heeft een groep zo intens

een vlucht gevolgd als wij die avond. We zagen de hondsrug, de

Rijn bij Lobith ons land binnenstromen, het Schwarzwald (we

maakten zelfs een ommetje langs de Berlijnse resten), vele

bergen en dalen en uiteindelijk de eindbestemming van onze

reis ... Roemenie !

Ferme Securitaete tegenstand

Landend op Lachnosj Airport moesten we direct al in dekking

voor de Securitaete. Van Sluis zweefde op kniehoogte door de

passagiersruimten daarbij zonder noemenswaardige problemen

de munitie van de laatste barbaren met de linker- en rechterhand

opvangend. Berkers maakte van de gelegenheid gebruikt

in de taxfree-shop een weinig alcohol in te slaan en Beitel sprak

wat Roemeense schoonheden in hun eigen taal aan. Voor

Bhagwappels wat dit het moment om zes Roemeense taxi's

naar het vliegveld te telepatheren , zodat we in korte tijd in het

centrum van Boekarest arriveerden. Van Rossem plakte de

staatsbibliotheek vol met aankondigingen voor een door hem te

organiseren "Goud van oud live" (met Woodstock celebrities) en

Blom verkocht zijn Harley Davidson embleem van zijn Baseballpet

aan een 6-jarige jongetje voor nog geen weekloon.

Vreedzame hand-in-hand acties

Maar er was meer te doen dan socializen met de burgerbevolking

. Geeneen persoon drukte zich. Met intens genot zag ik de

groep groeien. Van Rossem spierste een fluim in de loop van

een tank en Berkers gooide parallelle pipidum een bierflesje

door een Roemeense vlag. Niet veel later werd dit het nieuwe

symbool van door Eindhovenaren bevrijd Roemenie.

Nog steeds sprongen uit riolen en molshopen ons vervloekte

102


Securitaete-agenten tegemoet wat het voor ons zo nu en dan

niet gezellig maakte. AI snel werd door ons het spel ·neuzen·

uitgelegd aan deze boven-tronies. Het was een oud ritueel der

eskimo's en men moest het maar eens proberen. .. De

Securitaete-agenten keken ons twijfelend aan en wanneer dit

iets te lang duurde - en dat was al rap - dan werden de neuzen

plotsklaps tegen elkaar aan gesmeten, wat het oude ritueel in

een kwaad daglicht stelde. Ook kaetsen en spijkerpoepen

onderging de Securitaete gelaten, zodat ons tegen het einde

van de middag niets anders restte dan een quarterpounder en

een softijsje/aardbeien te kopen bij de lokale Mac (deze jongens

zijn er altijd snel bij, dus waarom nu niet ?) . Dit was nog een

hele toer, omdat de Macdrive ontstopt was door een bateljon

tanks. Via een laatste telepatische daad kwamen we weer aan

op Lachnosj Airport waar de verkeersleiders staakten (30 %

opslag en de VUT-Ieeftijd naar 57 jaar). Oat be Iooft wat voor

kersvers bevrijd Roemenie! Vanuit de werkloze verkeerstoren

kon Bhagwappels echter tevreden de uiteindelijke resten van de

Securitaete overzien . Zender problemen hebben wij - dankzij Uw

wondermiddel - de veldslag gewonnen. Als afsluiting wierpen wij

een enorme oranje-gekleurde zijden doek over Boekarest, dat

nu eindelijk rustig en vredig kon gaan slapen.

Cooling-down: fijn gevoel

Sneller dan we heen gingen waren we weer terug in de living op

de Tramstraat. Ons restte slechts een 'cooling-down' waarbij

Blom de Baldr-tafel omgekeerd tegen het plafond plakte en

Bhagwappels zelf, door achier de beeldbuis van de tv te

kruipen, he! wereldnieuws verkondigde vlak voordat RTL-4 dat

kon doen. De nuchtere Berkers -de goede man had zelden een

trip naar een Oostblok-land gemaakt - hing met zijn tanden aan

de verwarmingsbuis trachtend zijn hartslag in bedwang te

houden. En van Rossem - U weet wei, de man die ik U

voordroeg om de status 'Bhagrossem' te krijgen en die zeker rijp

is een volgende trip (Zuid-Afrika misschien ?) te leiden - hapte

om en om de tegels uit de grond.

Beitel had zijn linkersok over zijn rechteroorschelp gespannen

en wij moesten allen lachen. Van Sluis onderging een tegen-

103


draads fobie-effect tijdens cooling-down. Far out ontving hij nu

de klappen welke hij op Lachnosj Airport nog stoer pareerde. Hij

had het er bijzonder moeilijk mee (de status Bhagsluis lijkt voor

hem nog erg ver weg) maar wij speelde een liedje voor hem en

dat kikkerde op.

Baldr klaar voor een Aardse dependance !

Niet aileen is de Opdracht geslaagd Meester Merlijn en is de

hechte groep uiterst succesvol geweest; Ook heeft men er

bijzonder vee I plezier aan bel€efd , zodat we binnenkort nog

maar eens moeten praten over Uw aardse dependance.

Eindhoven ligt per slot van rekening in het verenigd Europa erg

centraal. Zonder problemen kunnen we in korte tijd overal ter

plekke zijn.

Concluderend kan ik dan ook slechts zeggen: De jongens zijn er

klaar voor ... !

Uw dienaar,

T.I.J.C. Bhagwappels de 1 e.

P.S.: Kunt U ons misschien nog wat extra wondermiddel

toesturen ? De jongens willen in het aanstaande vrije weekend

nog wat oefenen. Legt U het maar op het balkon. lk kom het om

05.00 uur daar ophalen.

104


2e rede tot het dispuut Baldr te Eindhoven d.d. 6-08-1990

Mannen,

Vol vertrouwen kijken wij,

Van rechts naar links,

Naar jullie.

Tactisch naar het heden.

Verkennend naar het komend jaar.

In victorie en blijdschap naar de toekomst.

Voorwaarts zo !

Tot Uw dienst,

Bloem, Appels, Berkers , Ge neraals b.d.

105


Lullepot

Op een zwoele september-avond mocht ik mij in de belangstelling

wanen van vele Baldr-leden. Het was een dinsdag-avond:

Dispuutsmaaltijd .

. Amper lid van het Eindhovens Studenten Corps waande ik mij in

het Walhalla. Gezellig eten met bijna-vrienden, dat zou het

worden ...

Aankomend op het dispuutshuis werd direct mijn dierbaarste

bezit dat ik diende mee te nemen van mij afgepakt: Twee dikke

ouderejaarshanden trokken de 'Tilburgse Kruikenzeiker' uit mijn

handen. Kets !

Daar stond ik dan in de deuropening van het Baldr-huis waarvan

ik nog steeds dacht, dat de gezellige avond hier plaats zou

vinden.

Doorlopend door de gang naar het etenshol, werden mij enige

afkeuringswaardige blikken toegeworpen. Niemand zei iets.

Geen probleem. lk ben E.S.C-Iid en mij kan niets gebeuren in

de gloria, dacht ik. Het klappen van de zweep is aan mij niet

Ianger besteed. Geef mij portie maar aan Fikkie ; Mij hebben ze

niet; lk ben die ik ben ; Laat mij; De paden op de lanen in, etc.

schoten door mijn hoofd als zijnde opbeurende titels Nederlandstalig.

Gegeten werd er. Slechts tw ee pannen voor ruim 15 man

vonden de tafel , terwijl een andere onderweg sneuvelde ("Is niet

erg. Is toch aileen maar spaghetti") . Borden werden gelijk

frisbee's op tafel gezwiept en ook de messen en vorken haalde

nieuwe baanrecords. Het geluid der leden overstemde mijn

innerlijke zelfvertrouwen direct, zodat een brok in mijn keel mij

nu reeds deed besluiten geen hap van de maaltijd tot mij te

nemen (het voordeel van dit soort besluiten tijdens dispuutsmaaltijden

is, dat men hoogstens f. 2,50 weggooid , zo weet ik

inmiddels - letterlijk wei te verstaan. Het record twee-gangen

menu staat trouwens nog steeds op f. 1,19 1). Welnu, via een

ogenschijnlijk nooit als zodanig geformaliseerde uitspraak - toch

klaarblijkelijk zo werkend - werd via een voor mij niet te

106


ontcijferen wijze aangevallen op de prut (danwel prak). ledereen

had een of meerdere porties en niemand was ontevreden. De

prooien waren verdeeld . Laat ons snel gaan eten, zodat deze

avond snel een einde mag krijgen, zo dacht ik, terwijl ik toch een

lepel zut naar binnen school.

lneens stond een man met krullen in zijn haar en een !Iinke

neus op (hij beweerde later met zijn neus de binnenkant van zijn

neus van zijn mocasins te kunnen bevoelen), direct loeide de

babbelarij aan om enige tellen later weer te verstommen toen de

man even zijn neus toucheerde. Nu was het stil. De man -

waarschijnlijk belangrijk binnen het dispuut - sprak met monotone

stem, dat hij blij was dat het dispuut de moeite wist te

nemen enige eerste-jaars deel te Iaten nemen aan de dispuutsmaaltijd,

welke reeds sinds mensenheugenis ter Tramstrate

werd belegd. Om deze personen nu wat beter te leren kennen,

leek het hem gepast voor den beginne een van deze personen

het woord te geven ...

lk kroop weg achter een sliert spaghetti (waar ik toen nog achter

paste) en begon de Bolero te fluiten, zodat niemand mijn

aanwezigheid zoude opmerken. Bovendien er waren nog veel

meer eerstejaars, vriendjes . Zij zouden nu eens blijk kunnen

geven van hun vriendschap door op te staan en manhaftig het

woord te vragen. Nou, schiet op dan ! Door deze ronde zoude ik

wei heen komen. En dus kreeg ik het woord.

Met stomheid geslagen bleef ik nog even op mijn stoel zitten.

Wat een kutstreek, zo dacht ik boos! Een mud aardappelen

(mijn moed bij binnenkomst ten dispuutshuize pas enige

ogenblikken geleden) zakte in mijn schoenen. De eerste

druppels klam zweet waagden een sprong van mijn kin op mijn

borst (toen nog een hele onderneming) gevolgd door de eerste

voorzichtige sloten.

De man met de neus - Prezus genaamd zo weet ik nu

(waarschijnlijk Lat ijn voor Grote Neus) - zag mijn positie even

aan en besloot toen ongevraagd het woord terug te nemen. Nog

een tikkeltje monotoner vulde hij zichzelf aan. Spijtig was het,

dat na enige goede Corpsgeneraties er wederom een mussen-

107


aldus reeds te kunnen concluderen, dat van een gewillig oor

geen sprake zou kunnen zijn. lk zoude maar beginnen.

"lk dank U voor het woord mijnheer de Prezus. Mijnheer de

Prezus, geachte leden van het illustere dispuut Baldr, geachte

eerstejaars, thans sta ik voor U om U te verduidelijken dat er

inderdaad een causaal verband bestaat tussen de woon- en

verblijfsvertrekken ten tijde van het Romeinse Rijk, in casu de

geheel maagdelijk witte muren en de thans in dit huis te

bewonderen muur met de schitterende kleurschakeringen juist

achier mij."

Velen waaronder ikzelf waren verbaasd over deze eerste volzin.

"Om tot volledige explicatie over te gaan van het zojuist

vertelde, dacht ik mij te kunnen permitteren U mede te nemen

naar het oude lerland. In de 16e en 17e eeuw konden weinig

lerse aardappelteelers het hoofd boven water houden. Het ruige

bestaan verwerd tot een ondraaglijke toen er gedurende vele

jaren misoogsten op grote schaal plaatsvonden. Vele leren,

bezwangerd met enorm eergevoel en trots, gelastten de

familie-leden zich te verzamelen. U kunt zich voorstellen, dat dat

in die tijd nog heel wat organisatie vergde. Het 'mannen we

gaan naar de West' een bekende slogan uit een reclame-uiting

van een U bekende verzekeringsmaatschappij werd gepractiseerd.

Het lerse besluit was genomen. Door slagregens en

andere ultieme klimatologische uitspattingen wisten desalniettemin

vele leren het Beloofde Land te bereiken. U kunt zich, zo

dunkt mij, waarde dispuutsleden reeds inleven in deze stoere

leren, wiens onverschrokkenheid U aller harten reeds zal

hebben veroverd . Wellicht beschikte vele leren reeds over de

eigenschappen die Uw dispuut - Baldr genaamd - juist nu bezit."

lk voelde me wat prettiger. Het hoofd was weer koel; De boord

niet Ianger gespannen om de nek; Een dubbele borstomvang.

Afijn, U kent het gevoel.

lnmiddels verstomde ook de laatste kritikaster, zodat van een

groot luisterend oor sprake was. lk vervolgde:

"Welnu de leren kwamen aan in het land van Columbus en dus

tenonrechte vernoemd naar Amerigo Vespucci, vermeend ont-

109


dekker van dit land der onbegrensde mogelijkheden. Geheel

van huis en haard verlaten, brekend met al het vorige, op zoek

naar geluk, kortom -in burgelijke termen : Op zoek naar brood op

de plank - schafte men zich huifkarren aan. Deze huifkarren,

inmiddels verworden tot symbool van alles wat schiet en

'Western' heet, als vervoersmiddel uiterst betrouwbaar en

populair bij ook andere, zoals Zweedse, Nederlandse en

Engelse kolonisten, hadden aile witte huifdoeken.

Welnu, waarde toehoorders, hier vindt U de achilleshiel van mijn

betoog en word! de eerste slap gezet ten einde U te

verduidelijken wat de overeenkomsten zijn tussen het Rijk der

Romeinen en Uw 'livingmuur'. Is het immers niet zo, dat de

Romeinen als voorbode van de huidige beschaving onze oudste

toetssteen en voorloper zijn en dus niet anders dan maagdelijkheid

konden nastreven. Nu ? En is het Ievens niet zo, dat ook

onze lerse aardappelteelers aankomend in het land genaamd

America - wat door vele onder ons gezien word! als het land

waar iedere ontwikkeling opduikt om vervolgens pas vertraagd

voet aan Europese wal te krijgen - een voorname verkennersrol

bezaten?

Zij allen, waarde dispuutsleden, waren de Eersten. De Eersten

in een lange rij van onverschrokkenen op zoek naar toekomst I"

lnmiddels meende ik mij een ruime pauze te kunnen aanmeten.

Stak de handen gerust in het haar en nam onverschrokken een

hap zut - welke voortreffelijk smaakte - zo kan ik U mededelen.

Geen onvertogen woo rd ..

"Nog is a lies U niet duidelijk."

lk spierste nu een fluim in de hoek daar het geschonken Bavaria

bier een weinig plezierige klefheid tusse n de kaken veroorzaakte

en vervolgde mijn lullepot.

"U vraagt zich wellicht vertwijfeld af , wat Uw 'livingmuur' nu voor

rol in deze speelt. Onverschrokkenheid en andere superlatieven

zijn reeds van toepassing op allen die het nieuwe nastreefden

en wij, sterflijken ziJn slechts voortborduurselen op datgene wat

Groteren v66r ons reeds presteerden . Wanhoop niet toehoor-

110


ders, daar Uw schitterende muur, nog steeds juist achter mij,

wei degelijk iets grotesks in zich draagt."

lnmiddels verleende ik mijzelf het voorrecht enige stappen links

dan weer rechts te zetten, aldus een kleine wandeling makend.

Een eerstejaars vriendje bracht mij een glas water en werd

meteen door mij verzocht enige begrippen in de encyclopedia

op te zoeken, daar mij enige jaartallen niet meer volstrekt helder

voor de geest stonden. lk plopte een biertje open met mijn

eelt-lelletje (links) en zeide:

"lnderdaad is het zo, dat 'voortborduren op ... · ook in deze zaak

speelt. Echter voortborduren op iets van historisch essentieel

belang is een zeer schone zaak. Zeker indien U dit - daarmede

de grondgedachten van het Romeinse Rijk duidelijk onderschrijvend

- zo ruim als mogelijk interpreteert binnen en soms een

weinig buiten de in de Nederlandse Wetgeving geschapen

grenzen, daarbij onze democratie kritisch volgend. Oat U daarbij

tot grootse zaken in staat bent blijkt wei uit het achter mij

getoonde."

Vele Baldr-leden dachtten zich enige trotse glimlachen te

kunnen veroorloven na de laatste zinnen. lk moest het maar

snel afronden. Het moest per slot van rekening niet te gek

worden ...

"Neem nu deze muur, fysiek en tastbaar voorbeeld van Uw

nobel streven op de funderingen van het Romeinse Rijk te

blijven voortborduren. Tijdens dit proces is het maagdelijk witte

zelfs in het get1eel verdwenen, daarmede plaatsmakend voor

inderdaad aile kleuren der regenboog. Slechts weinigen -

waaronder ik mijzelf reken met Uw welvinden - weten, dat die

fundering in oorsprong wei degelijk de leidraad is van Uw aller

activiteiten. Uiteindelijk mochten Uw inspanningen leiden tot een

geheel nieuwe sub-cultuur waarop U en Uw voorgangers trots

mogen zijn."

De Prezus schepte mij tot op de bodem van de pan de laatste

restjes op waardoor mijn portie nu de grootste werd. Het toppunt

van zelfresprect was bereikt. Leden waanden zich keizers van

een Rijk welke in grootte nog nimmer bestond. Tijd derhalve

111


voor een zgn. 'mental breakdown ':

"Nu lijkt U dit alles uitermate positief voor te komen breeders

("ja, hmm, inderdaad, zeker 1, haha I!"), echter er blijft werk a an

de winkel. lk hoef U slechts de overige muren in dit huis, ja zelfs

aileen al in Uw living te tonen om U te te Iaten doen beseffen,

dat Uw levenswerk bij lange niet als volbracht gezien moge

worden . Mag ik in deze verwijzen naar het Romeinse Rijk , dat

als zodanig reeds langgeleden heeft opgehouden te bestaan

maar toch ook ooit als onoverwinnelijk te boek stond . En heb ik

U reeds verteld over de talloze lerse boeren welke in

Zandvoort-aan-Zee aankomend dachten het bereikte land te

hebben gevonden ? En zij welke wei America bereikten kunnen

loch moeilijk staande houden, dat de moderne Amerikaanse

samenleving geen sleet van enigerlei mate bezit ? Waakzaamheid

is derhalve geboden. En waakzaamheid, daarin staat U niet

aileen (een zucht van verlichting ging door de living) ! Kijkt naar

de Eerstejaars leden van het E.S.C welke thans verscholen

zitten om deze dis. Zij allen kunnen U van dienst zijn Uw

Walhalla te blijven verbreden . Die wens uitsprekende geef ik in

vertrouwen het woord aan U terug , mijnheer de Prezus."

En daar stond ik dan. Omringd door talloze lippenhangers. De

borden met zut waren bevroren geluld, maar niemand kniesoorde

daarover. Een ieder dacht en sprak: ''Wat een verhaal."

Vervolgens klonk een luid bravo en werden twee bezemstelen

gepakt die door de grootste fauteuil werden geregen. De vier

oudstejaars pakten de uiteinden der stelen monter op en

sommeerden mij plaats te nemen op de fauteuil. Een lauwerkrans

werd mij aangereikt en bier vloe ide rijkelijk uit immense

urnen. De door mij tot fundamentalisme bekeerde jongerejaars

liepen met snel geschetste beeltenissen van mij bovenshoofs

rond. Druiven en hompen everzwijn werden mij sierlijk toegeworpen.

Een gelukzalige stoet van Baldrianen met de borst vooruit trok

over de schutting en langs het gangpad naar de Tramstraat.

Alles op hun weg werd het onze, waardoor de landsgrenzen van

Baldr aanmerkelijk werden verlegd tot aan de boorden van de

Tramstraat (expansie 1) .

112


Vele lagere kasten sloten zich bij ons aan. de meest fanatieke·

gingen alrast over tot zelfoffering wat een grappig tafereel bleek.

Een carnavalsgroep stond steek en scepter nederig at. Amb_ulances,

politie dienstauto's en stadsbussen weken gedwee uit

en zelfs een aalmoezenier stond zijn verdiende geld direct af

(waarvoor overigens snickers en nutsen werden gekocht bij

Cocky).

Na deze euforistische uitspatting werd op het huis nog wat

nageborreld. Hoevele dranken ik aangeboden heb gekregen is

mij in het geheel nooit meer duidelijk geworden. Enkele stonden

wankelend op om ook nog eens het woord te voeren, maar zij

werden met everzwijnbotten neder geslagen. Men dient per slot

van rekening op het hoogtepunt te stoppen.

Pas in de ochtendnevel trokken de eersten huiswaarts ...

Thuiskomend en de avond overziend, dacht ik: "Verrek, Baldr.

Mooi is dat !!"

Omdat ik nog ontzettend veel stropdassen had aanvaardde ik

pas enige maanden later de Baldr-das.

T.I.J.C. Appels

113


* Mooi is dat !

-He, wat?

• Nou gewoon, mooi is dat !

- Ja, wat nou man ?

* Jongen, denk nou eens na !

- Nou zeg, mooi is dat !

• Wat is mooi ?

- Nou gewoon, mooi is dat 1

* Jezus, zo komen we geen sleek verder.

- Precies, wat bedoelde jij nou man ?

* lets anders als jij, maar wat bedoelde jij ?

- lk ? lk reageerde aileen op jou.

• Wei, ik zei alleen:'Mooi is dat'

- Ja vent, dat hoorde ik maar wat bedoelde je ermee ?

* Nou gewoon:'Mooi is dat: thema I'

- Pff, wat thema ?

• Kerellaat je nakijken, thema almanak.

- 0, dat, verrek ja, mooi is dat!

• Hoezo, mooi is dat ?

- Nou, daar moeten we een stukje voor schrijven.

• 0 ja, dat is waar, weet jij wat ?

- We kunnen beginnen met ons jaarlied, dan hebben we al wat.

* Okee, daar komt-ie.

*&- Als '87 het jaarlied zing!,

zo ruig en ook zo stoer,

dan trill de hele soci€Heit,

114


en barst de houten vloer.

* Goed lied toch, wei meteen ruzie met de C.t.B.:

- Ja, barsten in de houten vloer, wisten die mannen veel dat dat

figuurlijk bedoeld was

* Of niet natuurlijk, we hebben vlak daarna een nieuwe

gekregen.

- In ieder geval een goed lied, maar dat aileen is niet genoeg.

* We kunnen nog wat schrijven over '87 binnen Baldr, over ons

dus.

- A ja, hoe begon het allemaal ook weer.

Het verenigingsleven werd aangevuld met het dispuutsleven.

Eerst groentjes maar al snel ingeburgerd. '87 is een prachtjaar

en het dispuut gal ze al gauw een groot deel van de touwtjes in

hand en.

'87 luidde een nieuwe periode in: jong, enthousiast bloed

stroomde door de aderen. Gave activiteiten werden georganiseerd.

Functies die het dispuut en het huis draaiende houden

(praeses. ab-actis, quaestor, bierboer) werden en worden door

'87 vervuld. Een en ander leidde tot een geslaagd '88 en tot 4

nieuwe !eden. Wij van '87 kijken met 'plezier' terug naar onze

geboorte en houden de blik op de toekomst; in dispuut,

vereniging en ..... oja, studie.

* Nou, dat staat, mooie slotzin trouwens, nietwaar?

- Ja, mooi is dat 1

* Hou in Godsnaam op met je 'Mooi is dat'

- Nou zeg, jij begon erover.

* Je hebt gelijk kerel, maar wat vindt je ervan.

- Perfekt, serieus, maar misschien te perfekt.

* Tja, almanak.

- Mooi is dat !

11 5


Het jaar 1987, Jaap Jan Jansen en Bas En sink op Kemna

116


Rolstoel

Enigszins ongemakkelijk, maar vol goede moed zat ik in de trein

opweg van Delft naar Eindhoven. Ongemakkelijk, omdat ik mijn

vers gespalkte enkel ietwat klem gezet had tussen mijn

medereizigers op de bank tegenover mij. Vol goede moed, daar

ik mijn krukken gebruikte om andere opdringerige reizigers te

beletten om het enige plaatsje naast mij te bezetten.

Voor mijn vertrek had ik nog even naar de Tramstraat gebeld

om te zorgen dat iemand mij daar van het station naar huis kon

veNoeren. Enthousiast had ik door de telefoon gebruld dat ik er

aan kwam. Logisch als je een week tussen het verplegend

personeel in het ziekenhuis en een week op het ouderlijk huis

hebt moeten vertoeven.

Nog wat nadromend over het spectaculaire, maar voor mij zo

ongelukkige moment op het rugby-veld keek ik uit het raam en

zag de eerste weerzinwekkende laagbouw taferelen van Eindhoven

verschijnen. Eindelijk: ik was thuis. Tijdens het remmen van

de trein prepareerde ik mijn krukken voor de laatste veldslag

van die dag. Daar mijn hulpstukken aardig bekend waren

geraakt in de coupe was ik redelijk snel bij de uitgang. Nog even

vroeg ik me af wie van mijn huisgenoten me stond op te

wachten en wat hij wenste als beloning voor zijn prestatie. Om

daar verder over na te denken was geen tijd, want voordat ik

besefte wat er met mij gebeurde werd ik door een twintigtal

handen van mijn stokstukken getild en met een ferme zwaai in

een rolstoel gesmeten.

Van de eerste seconden daarna kan ik mij niets herinneren.

Toen ik eindelijk zo ver was en mijn ogen opsloeg zag ik niets

dan wit. Een stuk of tien witte mannen verdrongen elkaar met

een brede grijns om l1un mond om een glimp van mij op te

kunnen vangen. Op dat moment sloeg mijn hart een aantal

slagen over, genoeg om eNan buiten adem te raken. Stotterend

en hijgend probeerde ik de witte mannen duidelijk te maken dat

ik al in het ziekenhuis had gelegen en dat ik geen behoefte had

aan nog meer zorgzaamheden van verplegend personeel. De

mannen antwoordden met een bulderend gelach en bij het

117


optrekken van de witte gloed begon ik mij te realiseren wat er

aan de hand was. Dispuut Baldr had van de gelegenheid

gebruik gemaakt om zich in wit te hullen en doktertje te spelen.

letwat gerust gesteld maakte ik het me gemakkelijk in mijn

rolstoel om van de shock te kunnen bekomen. Maar het was

nog niet over. Er volgde een tweede avontuur en ik ben blij dat

ik dat nu nog na kan vertellen.

De meute zette zich in beweging met de rolstoel voorop. Even

werd er nog over gedacht om de hond voor de kar te spannen,

maar door mijn overtuigende argument, dat ik toch wei wat was

aangekomen in de laatste twee non-actieve weken, werd

besloten toch gewoon te duwen. Het ene gevaar was nog niet

geweken of daar was het volgende. AI duwend had de hele

handel vrij snel een vaartje van ongeveer 30 km per uur bereikt.

Zo raasden we over het perron richting liftdeuren van de

goederenlift. Oil zou ik allemaal niet zo erg gevonden hebben

als de liftdeuren open waren geweest en ik niet voorop reed met

mijn ongelukkige been als stormram voorruit. Gelukkig realiseerde

de getalenteerde breeders zich dat ik lang genoeg in het

118


ziekenhuis had gelegen en wisten ze het object rakelings te

passeren.

Eindelijk lieten we het station achter ons. Daarna volgde

een tocht van stoepranden, verkeersborden en lantarenpalen

die zelfs door professionele autocoureurs gemeden zou

worden. Met ware doodsverachting stuurde de horde zich

tussen de geparkeerde auto's door en kwam zo bij de

voordeur van het dispuutshuis terecht. lk had het doorstaan,

ik was thuis. Heelhuids, maar enigszins versuft werd ik op

een keukenstoel geplaatst en kreeg een biertje in mijn

handen gedrukt. Van de dispuutsmaaltijd die daarop volgde

heb ik weinig meegekregen, omdat ik te druk bezig was met

het likken van mijn wonden.

Maandenlang heeft deze gebeurtenis mij achtervolgd. lk

wilde U daarom dit verhaal niet onthouden. Tenslotte kan ik

zeggen dat ik er geen · blijvende schade aan over heb

gehouden en dat ik zeker nog een keer deelneem aan de

Camel-trophy.

L.J. van Sluis

119


Op een goede dag

Op een goede dag, ik was ongeveer vijf jaar oud, vroeg mijn

moeder mij welke sport ik wilde gaan beoefenen. lk kreeg de

keuze: voetbal of judo. Het werd voetbal. Oat bleek later een

verkeerde keus, ik ben nu de trotse drager van een eerste dan

judo, waarmee ik op mijn twaalfde alsnog mee begon.

In ieder geval werd ik toen lid van een van de twee voetbalclubs

die mijn woonplaats Pernis rijk was. De club heette D.OTO.

wat betekent: Door Oefening Tot Onoverwinnelijk.

Op een zaterdag was mijn eerste wedstrijd. Dit zou voor mij de

eerste maal zijn dat ik het clubterrein zou betreden en om deze

slap wat minder groot te Iaten lijken ging mijn drie jaar oudere

zus met me mee, een grote tout zoals U uit het vervolg van het

verhaal kunt opmaken.

Zodoende gingen wij tweeen op de bewuste zaterdagochtend

op weg naar de voetbalclub. Als je het terrein van DOTO

oploopt passeer je alvorens het clubhuis te bereiken eerst een

voetbalveld. Op deze zaterdagochtend werd daar druk gevoetbald

door twee elftallen senioren. Toen zei mijn zus het. Zij

zei:'Kijk, je tegenstanders zijn er al!' (Wat kunnen vrouwen loch

ongelofelijk stom zijn ' Mij treft geen blaam: ik was drie jaar

jonger en keek tegen haar op.)

lk rende vervolgens het clubhuis binnen, trok in de hal mijn vers

uit de winkel voetbalspullen aan en rende het veld op, de bal

achterna. De scheidsrechter stopte de wedstrijd en begeleidde

mij tactvol naar de kantine. lk realiseerde me dat ik een enorme

blunder begaan had en begon te huilen. lk kan me niet

herinneren mijn zus hierna nog gezien te hebben deze dag.

Mijn voetballoopbaan is niet glorieus verlopen. lk heb in drie jaar

voetballen niet een doelpunt mogen zetten. Na deze jaren

verhuisde ik naar een andere plaats.

In Pernis ben ik ook begonnen met paardrijden. Mijn moeder

had namelijk op vakantie in Spanje een keer gebruik gemaakt

van haar studentenkorting om paard te rijden, en dat beviel

goed.

120


Terug in Nederland begonnen de paardrijlessen. Het begon al

goed, ik bleek ontzettend allergisch te zijn voor paarden. Na een

middagje paardrijden volgde dan ook altijd een nachtje ademhappen

en snotteren. Op een paard gezeten had ik slechts een

doelstelling: blijven zitten (niet vallen) en het uur vol krijgen. In

westernfilms lijkt het allemaal zo simpel. Je houdt je vast aan de

zadelknop en het paard luistert prima naar commando's als:

'let's go !'

Dit is puur bedrog. lk mocht mij nooit vasthouden aan het zadel,

de enige manier om te blijven zitten is klemmen met je benen.

Bij drat moet je een idiote zit-staan techniek hanteren wat de

stoere bewegingen van de cowboys op geen enkele manier

benadert.

Enkele ervaringen: lk moest eens vooraan rijden met de les. Het

paard waar ik op reed spoot weg. lk hoor de lerares nog roepen:

'Achterover zitten !'. Door de enorme acceleratie lag ik echter al

achterover op het dier zijn achterwerk. Een valpartij was het

gevolg. Lief dier.

Een andere les : Onze pony sloeg op hoi in de bak en ik werd

eraf gegooid. Een potige boer moest het dier tot bedaren

brengen door haar om de nek te grijpen en op de grond te

gooien. Lief dier.

lk ben twee maal op ponykamp geweest. Alles vond ik leuk,

behalve het ponyrijden. lk kan me al m'n valpartijen niet eens

meer herinneren. Die klotebeesten doen echt aileen waar ze zelf

zin in hebben. Vreten en schijten, dat kunnen ze !

Vincent Wiers (93 Pk)

121


Baldr Summer tour 1989

Er is geen vakantie geweest die zo diep zou ingrijpen in het

dispuuts- en priveleven als de Baldr summer tour 1989.

Zoals ieder goed dronken Corpslid beaamt maakten enkele

leden van Baldr met een zomervakantie in het vooruitzicht

geweldige vakantieplannen Met vijf man: Bas. Geert, Robbert

Jan. Kloos en Vincent. Het plan was om naar Joegoslavie te

gaan, Vincent op zijn zojuist aangeschafte, 600cc zware.

off-the-road motor en de andere vier personen in een nog aan te

schaffen vakantie-auto. Vincent ging een week eerder dan de

anderen, en bracht deze week door in ZOrich bij een neet. Toen

was er nog steeds geen auto. Toch werd een afspraak gemaakt:

Hij zou vanuit ZOrich naar MOnchen rijden en om 1 uur 's

middags bij hotel de Bayerische Hoff in MOnchen aankomen

waar de andere vier op hem zouden wachten, hetzij een

boodschap achterlaten. Geen van beide bl-eek echter toen de

stoere motorrijder in de regen in MOnchen arriveerde. Was dan

misschien toch geen auto gevonden?

Gelukkig bleek het allemaal erg mee te vallen, de boodschap

was door een misverstand niet overgekomen en de reis werd

hervat richting vakantieland.

De auto bleek een Citroen CX 2500 diesel stationwagen te zijn,

verzwaard met een aantal balken aan de onderkant en verfraaid

met een !Iinke deuk aan de achterkant. De reis verliep

voorspoedig maar nat. Pas toen wij met gevaar voor eigen Ieven

over de dodenweg langs de kust. volgens de ANWB- kaart zeer

glad bij enige neerslag (wat het geval was). gereden waren en

dus een behoorlijk stuk Joegoslavie in brak de zon definitief

door.

We hebben verschillende campings bezocht, voornamelijk langs

de kust, maar een camping steekt met kop en schouders boven

de andere uit : De camping in Trogir.

Op deze camping hebben wij 11 dagen gestaan en ons Ieven

werd beheerst door relaties welke nu nog steeds sommigen

onder ons het dagelijks Ieven bepalen.

122


Een beschrijving van de gebeurtenissen volgt.

De eerste dag op de camping gaven wij een strandfeest ter ere

van onszelf. Man 1 heefl een Iichte romance met duitse vrouw Y

wiens massagekwaliteiten bij het insmeren met zonnebrand

onvoorstelbaar waren. Man 5 doet een serieuze poging tot

inname van duitse vrouw X (X en Y waren samen op vakantie)

maar zij blijft de hele vakantie onaangeraakt. Man 3 heeft

succes en mag een nachtje slapen bij vrouw H uit Hongarije,

maar zij vindt hem te dronken en verteld hem dat hij de

volgende avond welkom is in haar tent.

De volgende dag krijgen we twee nieuwe overburen, vrouw B en

vrouw D. Man 4 en 3 hebben een grote belangstelling in vrouw

B en 's avonds gaan we met zijn negenen barbequen. (Man 1

t/m 5, vrouwen B,D,X en Y) Nu echter de Nederlandse B en D in

ons midden zijn heeft niemand meer belangstelling in X en Y.

Man 3 komt zijn afspraak met vrouw H na en hij verdwijnt voor

de nacht. Man 4 en vrouw B leren elkaar wat beter kennen maar

dit neemt niet zo'n vaart. Laat op de avond komen er nog twee

123


Nederlandse vrouwen aan en gaan naast B en D staan. Dit zijn

de vrouwen A en C. Deze avond echter komen zij er nog niet bij.

De volgende dag gaat man 4 verder met zijn vrouw-B-project.

Man 2 laat zich het geheel van relaties voorbijgaan. Man 3 komt

terug van vrouw H en begrijpt dat nu zijn kansen verkeken zijn

bij vrouw B. Vrouw D is haar vriendje zeer trouw en Ievert dan

ook geen constructieve bijdrage aan dit verhaal.

Onze nieuwkomers A en C worden niet met rust gelaten. Man 3

gaat voor vrouw A en man 1 doe! dit in iets rustiger mate met

vrouw C. Man 4 gaat gestaag verder met vrouw B en ontwikkelt

met haar een, op een paar kleinigheden na, platonische relatie

en dit houdt stand voor de rest van de tijd op deze camping.

Echter vrouw B en man 2 zijn .dan al tot elkander aangetrokken

maar dit komt pas veel later tot concrete resultaten.

Man 5 word! weer actief en start een langdurig maar uiteindelijk

hopeloos project bij externe vrouw E. Wij zien hem niet vaak

meer en haar ook niet aangezien hij een 'privestrandje' met haar

deelt. Man 3 krijgt 's avond succes bij vrouw A en zij delen

enkele nachten samen.

Man 2,4 en 5 dromen slechts, van respectievelijk vrouw B,B en

E.

Dan arriveert een Franse familie met 16-jarige vrouw F die man

3 zijn middelbare-schoolfrans tot een hoogtepunt brengt. Hij laat

dan ook prompt vrouw A vallen die vervolgens teleurgesteld in

de inhoud van de relatie in een treurig stilzwijgen vervalt.

En zo was de situatie toen wij Joegoslavie verlieten.

Maar zo bleef het niet.

Man 4, nog steeds weg van vrouw B probeert het nog een tijdje

maar dan blijkt dat de wederzijdse aantrekkingskracht van man

2 en vrouw B gaat werken. Zij wonen nu samen.

Man 3 blijft nog een tijdje verliefd op vrouw F. Echter hij is niet

een figuur om dat lang vol te houden. Oat deed hij ook niet.

Man 1 heeft verder niets overgehouden aan deze vakantie.

124


Man 5 ook niet.

Man 4, op zoek naar een gala-dame vond vrouw A als zijn

uiteindelijke ware. Zij hebben elkaar nu al bijna een jaar.

Vrouw Dis lekker bruin teruggeg aan naar haar vriendje.

Vrouw C is na ons vertrek uit Joegoslavie nog in ditzelfde land

verwikkeld geraakt met een allochtoon. Echter dit heeft geen

vervolg gehad.

Vrouwen X en Y zijn uit ons gezichtsveld verdwenen, evenals H

en E.

Een vakantie als deze zit er voorlopig niet meer in.

Vincent (=man .)


CBR

Waar zijn de echte mannen gebleven. Bij Baldr, is het antwoord.

De echte mannen, de motorrijders. Overtuigd van het feit dat de

auto een schepsel is van een dronken en LSD-gebruikende

INGenieur. Redelijkerwijs gezien is de auto een belachelijk,

lelijk, lomp, slaapverwekkend, langzaam, vierkante meters

verslindend, duur en natuurvervuilend ding.

De motor daarentegen,

-is niet oncomfortabel als het lijkt, een dag lang rijden op een

minstens tien jaar oude motor is geen enkel probleem;

-is niet zo kwetsbaar als men denkt, ikzelf heb een ongeluk

gehad op de snelweg zonder enig letsel. (de motor was voor f.

3.500,- weer als nieuw) Een ander ongeluk, toen ik op het

TU-terrein mijn motor in een auto boorde en de motor dit niet

heeft mogen navertellen - total loss - leverde mij enkel een paar

schrammen en een nieuwe motor op. Motorrijders zijn in hun

rijgedrag lang niet zo asociaal en blind als de gemiddelde

automobilist wat bevestigd wordt door het feit dat beide

ongelukken te wijten zijn aan het feit dat de betreffende

automobilisten mij niet zagen. terwijl het dag was en het zicht

uitstekend, en ik met Iicht aan rij lk heb in beide gevallen dan

ook geen schuld aan het ongeval;

-is niet koud (of nat) om op te rijden (ook niet in de winter). l.p.v.

honderden kilo's blik is het ook best handig om gewoon warme

kleren aan te trekken. Op elk weer kun je je kleden;

-trill niet. lkzelf ben met een 600 cc eencylinder off-the-road

naar Joegoslavie gereden en zelfs dit type motor is zeer

comfortabel;

-is niet lastig wanneer men een passagier mee wil nemen,

integendeel. Onderweg wordt er niet aan je kop gezeurd of je

die auto wei gezien hebt;

-is niet lastig wanneer men bagage mee wil nemen. Tenzij je er

een gewoonte van maakt te gaan rijden met een koelkast in je

bagage.

126


Onbegrijpelijk is het, dat de meerderheid van het Nederlandse

volk toch voor de auto kiest. Maar ja, het Nederlandse volk doet

wei meer onbegrijpelijke dingen.

lk zal niet ingaan op het motorrijden zell, en hoe dat voelt, en

zo. Oat gaat mij boven mijn fiberglazen pet.

Waarom maakt men in godsnaam 1 000 kilo blik om een persoon

van gemiddeld 75 kilogram te vervoeren ? Wees nu eerlijk, het

slaat nergens op. Wieletjes aan elke kant, zodat het autootje

niet omvalt. Lomp de bocht om, om door de natuurlijke (en

terechte) centrilugaalkracht naar de buitenkant geslingerd te

worden. Het principe van de kinderfiets met zijwieltjes, als de

peuter zijn/haar evenwicht nog niet kan houden. Misschien is

het een idee voor de automobilist om op handen en voeten te

gaan lopen.

Op een motor voel je niets van een bocht. Je wordt niet naar

links of rechts geslingerd, vloeiend speel je met de optredende

krachten. Je bent een met de natuur, een echte man. Baldr zou

trots op ons zijn.

Concluderend: motoren zijn mooier, sneller, goedkoper, schoner,

leuker, comfortabeler, veiliger, economischer dan en

technisch superieur a an de auto. Zeker wet en.

Michie!, Bart M., Bart v.R., Vincent.

In Opleiding: Jasper, Jan-Jaap.

127


Het epos van de structurele schrijf tout

Paarsig,een diep paarsmet een fleugje geel en oranje was het.

Zelden, dacht zij, had ze een dergelijk schoone Iucht gezien, of

misschien hadzij ze wei gezien maar had ze het zich nog nooit

gerealiseerd. Vandaag realiseerde ze het zich maar al te goed,

het was of alles een rooskleuriger uiterlijk had en zonneschijn en

maneschoon was, . Koel en eilidraat, water noch wijn.

Uren stonden ze daar nu al. Starend naar de eindeloosheid , met

aan eind die ondergaande zon . Een machtig tafereel was het.

Het was als in een film, met hun tweetjes als hoofdrol spelers,

en met als thema,het cliches kunnen stoppen in verhalen.

ER had zich een sterke spanning tussen hen opgebou0d, die je

als hetware

in de Iucht hoorde hangen. Een spanning die elk moment

zich,kon ontladen, in een % en een =. Je kent ze wei die

verhalen over zich ontladende spanningen. Je leest er veel over

maar weet bij god niet, wat ze ermee bedoelen.

Zo ook deze maandagmorgen, ik sta op,stoot ik plots mijn kop

tegen de bagagedrager van mijn fiets . lk kijk om mij heen , en

wat denk je?

lk lig ergens halverwege punt A, waar ik gisteravond dronken

werd , en punt B, waar ik heen op weg was, onder mijn fiets!

0, dat gevoel kent u dus wei. Anfijn, Uren stonden zij dus op die

willekeurige plaats A, samasegge .Te staren in het blauwe hin

hein ( wat die uitdrukking betekent kunt u zelf misschien wei

raden)

Ze was een schoon meisje, en dat kon je zien en horen . Haar

aanwezigheid was altijd zeer confronterend aanwezig, en

slechts weinigen konden de ogen Ianger dan enkele minuten

van haar afhouden.

Plots verbrak hij de spanning met een hardvochtig, "Wil jij nog

een broodje, terwijl hij met zijn linkerhand haar % tegen zijn ?

drukte.

128


Dat wekte ;&_ bij haar op en al gauw had zij de %&= van zijn

?_& beet, waarna zijn nu toch al 9)(&& en ook ?%%%&op

haar%&( gedrukt stond . Ritmish ging haar %&( over de =%& _al

te &=" doen en ?.

Het linker been van haar ?& gedrukt over zijn %&"" steunde zij

."aaaaaa", sprak zij en "ooooo", toen zijn hartstochtige &%?

haar %&& in de ban had en samen gingen de =" van hem in de

%&((en toen.

Nu zal u misschien denken hoe dat allemaal verder ging, en

inderdaad u heeft weer gelijk. De strekking van het ver haal is

natuurlijk in the moraal. lk zat laatst te vissen, onder het motto, ..

als ze me mis, ik ben vis ", en wat denk je dater aan mijn hengel

gaat hangen , afgezien van de standaard oude schoen die aan

elke hengel hang!, en die ze tegenwoordig al in de fabriek aan

de haakjes doen),

Juist , een moor aal. lk zeg nog wat?, de hek! Een moraal, aan

mijn heng? dat heb ik nog nooit meegemaakt . De mooraal van

ditverhaal is 2een thema?, MOOIIS DAT!

Mooi is dat, het thema van dees almanak liggen hier voor u.

EEn thema met een enorme diepte en ook oppervlakte. Een

thema u to denken aanzettende en stof tot nadenken zijnde,

maar toch ook wei een thema over nagedacht zijnde. Ongelooflijk

dat in dit thema,niet aileen vraag maar ook antwoord zit.

Wat is mooi? ; dat , WAT? ; DAT,sukkel!

Ben je doof of zo?

Hoefaak, moet ik zeggende dat nu noch!

Hopende u geweest zijnde van dienst, ende u ingeformeerd

hebbende, afdoende geweest zijnde ende vermaakt hebben u,

en loch ook niet verveeld hebbende. Hopende pagina gevuld

hebbende , schrijven ge hebbende en zodoende plicht vervuld

gedaan hebben de teken ik niet aileen blij zijnde u dit helemaal

uitgeleesen hebbende, maar loch ook uit een gevoel van

weemoed afscheid te moeten nemende.

Met ongepaste gevoelens van hoog ende achting teken ik in

129


hoogwachting en hopende daarmee getekend hebbende teken

ik,

Jors sinseerlie,

Bart Massee

Met dank aan de stichting Beeldende Kunstheup, en vereniging

Openbare kunstnier, die ons een draadloze vogelzaadlozing

schonken, dank hieNoor.

130


De polietie van Wuustwezel vraagt Uw aandacht voor het

volgende!

Jongstleden is in den morgen van vrijdag op zondag ten

aanvange van negen uur pm in den ochtend, verdwenen :

2x dienstsokken grijs met een groene bies.

Een rijpaard bereden, + zadel en teugelhoes,

16xdienstformuleer 62d9 (betreffende aanvraag overplaatsing,

naar gemeente lierop)

De sleutels van eel 35 en 27 , incluis gevangenen.

( 1 x TBR, +levenslang bij goed gedrag, + 1 x fietsendiefstal ,de

dato 5 jaar voorwaardelijk)

Heeft u enig idee, of een tip waarschuw ons dan meteen.

Dank.

Swamp walk 1988

131


Ontmoetingen

Jasperi di S. en zijn Padre zitten aan hun vaste tafel in hun

stam-ristorante, genietend van een after-dinner sigaar en een

dubbele barrel. Een vast ritueel in de Familia del Baldriosi, een

beruchte familia in en rand de Tramstraat.

Tevreden over hun gebruikte maaltijd besluiten ze zich naar hun

stamkroeg te begeven om aldaar bestaande sociale en zakelijke

relaties te verstevigen. lets later dan de afgesproken tijd komt

ook Michelangelo B. deze kroeg binnen. Michelangelo behoort

ook tot de illustere Familia del Baldriosi maar is echter geen filio

van de Padre. Tach word hij hartelijk ontvangen door de Padre

en Jasperi di S. Na de vergadering over de grate slag die zij

gaan slaan vertrekken zij al lopend richting hun zwaar bewaakte

villa gelegen aan de Tramstraat.

Ze worden al echter op hun pad gehinderd door de luid

disputerende Carabinieri enerzijds en Roberto Julio S. en the

Godfather himself anderzijds.

Het resultaat van deze machtsstrijd is dat Roberto Julio S.

vanwege overmatig Lambrusco misbruik het onderspit moest

delven, en per Carabinieri-taxi overgeplaatst werd richting

politieburo en vice versa. De Godfather bleef uiteraard ongedeerd

achier wegens hogere machtsstructuren. Na enig delibereren

werd besloten door de Familia del Baldriosi het buro met

hun invasie te vereren. De Godfather zeit heeft de aanval nobel

geleid. De hele Familia gepropt in een Mercedes en zo werd de

landing in gang gezet.

Alras ontstond er een conflictsituatie waarin woorden als "KVP",

"Ringbaard", "Rubber zolen schoenen", "Caravanvolk" de

wrede gevoelens van ongenoegen uitten.

Onze Padre , Timbrero Pommo deed nog een beroep op zijn

functie als president maar deze low-class besnorde en zijscheiding-dragende

brunettes raakten niet onder ingedrukt. In deze

verwoedde strijd verscheen als een heiligmaagd Roberto Julio

S. met het voor ons o zo bekende victorieteken , U weet wei, met

beide benen omhoog.

132


oeide ons deze keer wei De zojuist daarvoor ingezette

vluchtpoging, met de handen in het haar, had deze keer minder

zin. Dit aile leverde ons weer een gratis taxi-rit richting buro op.

Gezeten in de met kinderslot beveiligde auto, kreeg Roberto

Julio S. het ltaliaans benauwd, kreeg claustrofobische neigingen,

en een nijpend zuurstoftekort. Met terechte ltaliaanse

mimiek en met luid vocaal geweld werd er door Roberto Julio S.

op de benarde situatie gewezen. Dit leverde ons een open

raampje op. Met gierende banden en ongepaste snelheid

vertrok de agent richting bestemming. De gevaarlijke situatie

werd meteen door Roberto Julio S. onderkend en duidde snel

daarop de agent niet aileen op de ver overschreden snelheidslimiet,

maar vooral op de gevaren die hierdoor ontstonden, niet

jegens hemzelf maar vooral voor zijn diergeliefde broeder

Michelangelo B. De carabinieri voelde zich hierdoor op zijn

teentjes en op zijn rem getrapt.

Met gepaste snelheid arriveerden wij op het buro. Roberto Jolio

S. werd met blijheid ontvangen. In de tussenliggende uren had

men hem duidelijk gemist. Plafondkogelgaten waren stille

getuigen.

Men geleidde ons naar een rustige eenpersoonskamer unit.

Roberto Julio S had echter meer aan een twee persoons gehad,

zijn ex - en dienstdoende ambtenaar in functie , wipte ook even

langs. Dit luchtte zeer op.

Later werden wij overgebracht naar een minder luxe wooneenheid,

wei met veel spiegelglas. Vol trots heeft Roberto Jolio S.

zijn complete vogue - repertoire afgedraaid. Dit werd onmiskenbaar

herkend, dit was een van de bevreesde Parkeermeter

omhelzers. Ook werden snel daarna Jasperi di S. en Michelangelo

B. herkend mede door hun fel gekleurde jassen.

Ondervraging echter leverde ontkenning op.

Om studie technische redenen bepleitte Michelangelo B. een

vervroegde vrijlating, 9.00 a.m uiterlijk, vanwege een at te

leggen examen. Dit pleit werd echter beslecht. Doch enige uren

en ondervragingen later sloeg hoofdpijn , dorsi, hanger en lust

toe. sloeg men door.

134


Zelden hebben drie personen aan hetzelfde deelgenomen en zo

verschillend waargenomen .

M.F. Blom

E.S.C Gala 1989

135


Baldr Haute Cuisine

's Middags na een dag hard werken op de TUE verzamelt

iedereen zich op het Baldr-huis . Men gaat zitten en praat over

hoe het was geweest deze dag . Een normaal terugkerend

onderwerp in zo'n gesprek is: heb jij al inkopen gedaan deze

week. Dit wil zeggen, kan jij nou niet eens een keer gaan koken.

Maar wat moet ik dan maken deze avond is dan de wedervraag.

Ja, wat moet er dan klaargemaakt worden. Oat er gegeten moet

worden staat als een paal boven water. Ook in dit pakket van

eisen staat dat de maaltijd vitaminen en mineralen moe!

bevatten. Ook moet de doordeweekse maaltijd zo goedkoop

mogelijk klaargemaakt worden . De maaltijd moe! binnen het

voor die avond geldende budget vallen en last but not least het

moet veel zijn.

Als het budget laag is word! er vaak een standaardhap op tafel

gezet. Een standaardhap is een maaltijd waarin gehakt voorkomt.

Enkele gerechten zijn: Macaroni met spinazie en gehakt,

de standaardhap voor de heer M.F. Blom en spaghetti met een

gehaktsausje, de standaardhap van de heer J.J. van Donselaar.

Het voordeel van deze standaardhappen is dat je er wei altijd

genoeg van klaar kunt maken.

Macht het budget iets hoger uitvallen dan is de heer L.J. van

Sluis de aangewezen persoon binnen het huis om zijn hartige

taart weer eens uit de oven tevoorschijn te toveren. Dit is een

soort veredelde gehaktmaaltijd die toch apart is. Mocht het

budget veel lager uitvallen dan normaal dan stappen wij over op

de soep van Youp. (een soort tomatensoep met prei en andere

groenten) Hebben wij helemaal geen geld dan gaan wij naar

snackbar Cocky want daar kan men immers op rekening eten.

ledereen weet dat dit ook tot een bepaalde grens kan . Aileen

die grens moet men zelf uitmaken.

Andere mogelijkheden om buiten de deur te eten zijn MacDonald's.

Waar je als je van je honger af wilt een vermogen moet

uitgeven. Een wat letterlijke vorm van buiten de deur eten is het

maken van een Baldr barbecue met daarbij een lekkere salade

van Kloos. Een beetje ijsbergsla, tomaatjes, uitjes en schijfjes

136


komkommer. Een alternatief hiervoor is een lekkere aardappelsalade.

Maar als je echt lekker wil eten. Hier nog een tip. Ga zeit pizza

bakken. Op de pizza doe je dan salami, ham, tomaat, geraspte

kaas en een lekker stukje vlees met een kruidenzakje van Silvo,

met gebakken aardappeltjes en een pot appelmoes.

T.B.A. Klinkenberg

137


---· ·---·-

139


BALDR VARIA

BALDR op vrouwen

Berkers tegen bezoekster: "J ij lijkt op Juliana toen ze nog jong

was." Schokking: "Nee joh, zij is vee! te lelijk."

Baldr: "Ais ik je zeg, dat ik van je hou, beloof ik je geen

eeuwige trouw. Maar als ik het niet zeg, ben je misschien

morgen al weg."

Klein meisje: "lk mag alles van mijn vader, zolang het Iicht van

mijn fiets het maar doet."

Kieffer: "Ais ze geen Auping heelt, ga ik naar huis."

BALDR op van Rossem

Baldr: "Stewardessensexlessen."

BALDR op Hagenaars

Baldr: "De vleesgeworden beeldbuis."

BALDR op van der Beek

Baldr: "E.H.J.J. van der Beek for Priest. Priest ? Priest for what

?! For the Satanschurch !"

BALDR op van Riet

Baldr: "Jan-Willem haalt altijd zijn pijp tevoorschijn als hij aan

het lullen slaat. En als hij zijn pijp tevoorschijn haalt lult hij altijd.

Hij lult al helemaal het beste als hij zijn pijp schoonmaakt. En als

hij zijn pijp schoonmaakt lull hij al helemaal he! beste."

Baldr: "Van Riet in dispuutshuis betekent jarenlang iedere

ochtend boterhammen met suiker, een bak sterke koffie en een

paar Gauloises filter."

BALDR op Willemen

Berkers: "Ais Willemen een kunstenaar was geweest had ie

niet zo hopeloos achter de vrouwen hoeven aanlopen."

Baldr: "Niet dan dan nadat ... "

140


BALDR op Penners

Baldr: "De enige Baldriaan die onder de douche een sigaret

kan roken."

BALDR op Kloos

Appels: "Het enige lekkere aan Kloos is de hete aardappel in

zijn keel."

Berkers tegen Kloos met hangtietjes: "als je naar de hoeren

Foeten !982

gaat moet je er wei voor zorgen, dat jij betaald en niet die

hoeren !"

BALDR op Schokking

Baldr: "Schokking komt zijn dag door met het breken van zijn

principes en het verzinnen van nieuwe en het breken hiervan

om z'n dag door te komen."

141


BALDR op Markus

Appels: "Ais ik Varkus 'sochtends op zie staan , zo lelijk als de

nacht, de moeilijkheid om op te staan, kost hem verdomd veel

kracht."

BALDR op Berkers

Appels over Berkers: "Het is niet zo, dat je niet zo bent als je er

bijhoort, maar aan de andere kant als je er dan bijhoort dan

moet je ook niet zeuren. Ja, maar zo is het toch ?"

Baldr: "Nu te koop ! De speciale Berkers decoderset voor

optimale verstandhouding !!"

BALDR op Appels

Berkers: "Appels, je krijgt rimpels in je achterhoofd !"

Baldr: "Baghwappels naar Roemenie."

BALDR op Ensink

Baldr: "Ensink heeft evenveel tentamens gehaald als hij boxen

142


he eft ."

BALDR op Jansen

Baldr: " Jansen's ouders krijgen dus geen almanak te zien.

Laat dat duidelijk zijn. Anders komen ze alsnog te weten dat

Snee rook!. Gelukkig blowt ie maar zelden , ..

Baldr: "Snee komt in huis: Een matje voor z'n kamer !"

BALDR op van Sluis

Baldr: "Van Sluis: Een jaar over de rooie ."

BALDR op Wiers

Berkers: "Wiers: Onze eigen Eddy Treytel."

BALDR op Massee

Baldr: "Highland Games a is afkick sign."

BALDR op Blom

Baldr: "De hoogste rekening bij Cocky."

BALDR op Vaessen, Donselaar en Klinkenberg

Baldr: "Allen voorwaardelijk met een proeftijd van 6 jaar."

BALDR discussies

Appels: "Nou." Berkers: "Wat nou ?" Appels: "Nou straks dan."

Baldr: "Maar om nou te zeggen dat je dronken was ... ?" Appels:

"Nee ! Tenminste ... niet onverantwoord."

Kloos : "De eerste vrienden die ik had ... " Baldr: "Kloos, je bent

dronken."

Baldr: "Kloos je hebt tot 18.00 in je bed gelegen !!" Kloos: "Ja ik

heb namelijk een boek gekocht." Kloos, later: "Dat heb ik niet

gezegd ' lk heb namelijk al een boek."

Baldr: "Markus waar woon je nu tegenwoordig ?" Markus: "Ach,

mijn bed staat bij Ensink op z·n kamer en ik slaap af en toe bij

Penners."

143


Baldr: "Gee! het nu maar gewoon toe, dat je samenwoont met

Manou." Markus: "Tja , ehh .. . "

Appels tegen bezoekster: "Hallo, zeg ken je iedereen al. Dit is

Vincent. Goud waard voor het dispuut. We Iaten hem snel

omsmelten."

Ensink op zaterdag: "Wie gaat er mee de stad in ?" Appels: "De

stad in ? Het is 23.00 uur. Aile winkels zijn dicht."

Baldr: "Kloos !!!! Nu heb je tot 19.00 uur in je bed gelegen !"

Kloos: "Ja, ik heb sinds kort cen twee-persoonsbed. Dus moet ik

er ook tweemaal zolang inligger .. "

Baldr: "Dus Schokking is dronken gaan rijden ?" Appels: "Nee,

nee. lk reed ." Baldr: "Dus jij hebt dronken gereden ?" Appels : "

Nou, dronken, dronken .. . Je hebt dus Iicht dronken en je hebt

zwaar dronken. En ik was dus gewoon, tja, gew66n dronken."

Politieman: "Zo mijnheer. Bent U dronken ?" Baldr: "Nou

dronken, dronken ! Minder dronken dan dat die inzittende: auto

van rechts kwam. En tja, als er dan zo'n auto van rechts komt,

ja dan stap ik natuurlijk zo op m'n gaspedaal, he ?!"

Appels tegen kalende Wiers : "Na de T.U . wordt jij zeker

directeur van een nieuwe shampoo: Schouders." Uitleg Wiers:

"En teen was er de stilte, zelfs na uitleg .. (Uitleg= Ja, want

Vincent heeft weinig haar. Dus dat hoeft hij niet te wassen.

Head & Shoulders = Hoofd en Schouders = shampoo. Omdat

hoofd vanwege een gebrek aan haar niet gewassen hoeft te

worden en schouders wei (?) wordt de shampoo Head &

Shoulders wordt Shoulders word! schouders ! en daar wordt ik

dan directeur van. Omdat ik het zoveel gebruik !"

Markus: "Waarom is het op zijn Russisch zo speciaal ?"

Massee : "Omdat het vrouwvriendelijk is ." Markus: "Hoezo,

vrouwvriendelijk ?" Massee: "Ze kunnen hun broek aanhouden."

van Sluis: "Penners, wat was je aan het doen ?" Penners: "Even

mijn lens goed doen." van Sluis: "Oh, er zat zeker een stufje

achter."

Blom wijzend op Appels' Senaatsbuik: "Wat heb jij daar Appels:

144


"Pas op, eikel ! Oat zijn de nieuwe Deltawerken. Kijk hier ligt de

Neeltje Jans."

van Rossem : "Berkers, waarom drink je water ?" Berkers: "lk wil

het vanavond niet te laat maken."

Appels tegen Wiers die erg irriteert: "Fiikker 'ns op, he. Ha, ha

ik lig dubbel." Wiers: "Oh, dus dat verklaart die omvang !"

Berkers: "lk denk, dat ik me niet meer in het openbaar

kanvertonen." Appels: " Dan zet je toch een emmer op. Ga je

incognito: Als Fred Emmer."

Vaassen: "Klink, wanneer eten we ?" Klinkenberg: "Euuuh, de

sla is al aan de kook. Maar ik moet nog even de dressing

opwarmen."

BALDR statements

Berkers: "lk kan niet bellen, want de telefoon is dicht."

Appels tegen van Sluis die vuurtje blust : "Vergeet niet de

brandweerhelm, Frits."

145


Schokking: "Ais je zo knap bent als ik maakt het niet uit hoe je

haar zit"

Markus over schilderwerk op B-huis: " Waarom is er sinds ik

weg ben zo weinig afgebrand."

Penners : "Is het een vliegtuig ? Is het een vogel ? Nee !! Het is

SUPER-GERRIE!"

Massee-vraag: "Waarop loop de Gele trein vooruit ? - op de

stoomtrein."

Baldr: "Holle bolle Kloos."

Wiers kijkend naar de etenslijst tegen Blom: "Ja. godverdomme.

Ben ik hier een beetje jouw uitdijen aan het linancieren !"

Wouter's 1e nacht op B-huis: "He, knorren. lk slaap vanavond

bij mijn vriendin."

Blom: "lk ben gaaf."

Wiers: "lk heb 93 pk tussen mijn benen, en trekken !!"

146


Klinkenberg tv-kijkend: "He , die vent daar. Da's volgens mij een

acteur !"

Massee: "In het Amazone-gebied zijn de houtzagers overgegaan

van het horinzontaal doorzagen van bomen naar het

vertikaal doorzagen, waardoor we nu twee maal zoveel bomen

hebben !"

Appels na 3 dagen in badjas lopen: "lk denk dat ik me 'ns ga

douchen."

B-schoolbord : "Petra (rood) heeft gebeld."

Massee n.a.v. Ned .3-programme : "Stichting 'Beeldende Kunstnier'

presenteert het toneelstuk 'Zwanger dan vroeger'."

Baldr's oude wijsheid: "Man cannot stand with head in clouds

and feet on ground at the same time. Unless very big man."

Wiers. poetisch: "lk zou eens willen weten . wat je van me

dacht. ." "Je hebt een goed karakter, maar bent lelijk als de

nacht!"

"Je bent het liefste wat ik heb en dat zal nooit veranderen. maar

BENT U ER OOK ZO EEN DIE

HET STRAATBEELD VERLEVENDIGT?

EERST DENKEN, DAN DOEN .


als je nu niet pijpen wilt dan zoek je maar een andere"

Appels, poetisch: "AI jaren zit ik te zuipen, op de societeit en op

de tram. lk wil dit snel veranderen, maar ben ·s ochtends altijd

lam!"

Baldr berichten

"Greenpeace heeft jongstleden, met rubber boten en ijzeren

kleppen een zaadlozing in de Peel kunnen voorkomen. Bravo!

Wordt ook tientjeslid'"

Mission 1990

148


Baldr ouwe doos

Masha schijnzwanger

De oude dispuutshond Masha loopt al dagen met een klein

plluche olifantje rond. Zeuilt het overal mee naar toe en bouwt

overal op de Tramstraat nestjes. De huisbewoners gaan direct

naar de dierenarts wabt dit is zo geen doen . "Uw hond is slechts

schijnzwanger, Heeren", zo meldt de dierenarts. "U kunt het

beste het pluche olifantje wegnemen, dan is het probleem na

verloop van tijd opgelost". Frans Biermans pakt, terugkomend

op het Baldr-huis direct het blauwe olifantje en neemt dit, samen

met Masha mee naar buiten. Voor de vochtige ogen van Masha

besluit Biermans het olifantje in brand te steken, waardoor het

probleem zelfs direct is opgelost.

Brandend stoel!je

Dun Eindhovense carnavalsopstoet is voorbij getrokken. De

Baldr-leden maken echter zo'n kabaal vanaf het balkon, dat de

politie polshoogte komt nemen. Destemeer omdat er ook nog

een fauteuil midden op de Tramstraat in de hens staat. Een

agente en een agent komen het Baldr-huis binnen. De

vrouwelijke agent begin! te tieren waarom daar zo'n stoel staat

en nog :n brand ook en wat dat niet voor overlast bezorgd en

waarom studenten altijd dit soort ziekelijkheden uithalen en wat

de buurt er niet van denkt en wat... De Heeren in de living kijken

een weinig opzij. Een van de dispuutsleden loopt langs de

agente richting bier-ijskast en de rest vervolgt met kijken naar de

buis. Allen zien de agente vanuit de ooghoeken denken "hallo,

contact !!!!" Op dit cruciale moment treedt de mannelijke helft

van het politionele duo wat verder het Baldr-huis binnen en

vraagt of de Heeren zo vriendelijk willen zijn om 'de stoeltje te

blusse' en de boel een beetje aan de kant te vegen. Waarop de

leden monter antwoorden: "Prima agent. Zo gepiept."

Brandende speelplaats

Frank Willems is de grootste pyromaan in huis. Besloten wordt

om de kast van een aanstaand weg te sturen eerstejaars in vuur

149


te steken. Dit kan mooi op dat speeltplaatsje gebeuren aan de

overkant. Dit gaat toch binnen afzienbare tijd tegen de vlakte I

De kast wordt samen met wat dozen systematisch - zoals aileen

de Heer Willems dit kan - tegen een houten klimrek geplaatst. AI

snel reikt het vuur enige meters, ja het word! zells een weinig

penibel voor de Baldr-leden. Zelfs de Heer Willems voelt de hitte

stijgen en men besluit de terugtocht zoetjesaan te aanvaarden.

AI snel is de brandweer van Eindhoven ter plekke om

gedecideerd de nog resterende speeltuigen nat te houden en

overige percelen te ontzien Nu staat de ware pyromaan op. De

Heer Willems treed! naar buiten en start een gesprekje met een

der brandweermannen. Hoe, dat zo gekomen is dit vuur en of

de brandweer d'r moeite mee heeft. En nog wei een KINDERspeelplaats,

schandalig, he 1

Goed


ntetnVS

over

kanker.

Bijvoorbeeld:

van kinderen

met leukemie

geneest nu

al zo'n 70%.

Blijf dus geven.

G1r0: 26.000.

Bank: 70.70.70.007

150


151


Appels, T.I.J .C. (Tim) * Nederlandplein

34 5628 AE Eindhoven * 427564

• HEAO Communicatie 1985 • E.S.C

1986 • Baldr 1987 • Pres-Senaat

88/89 , IC 88, Tapper* AC 90, Ab-Actis

87/88 .

Berkers, J.M.H.P. (Joep) • Boutenslaan

32 5615 CW Eindhoven

113233 · TU Werktuigbouwkunde

1980 ' E.S .C 1986 * Baldr 1986 *

Baldr-gala 90 •

Blom , M.F . (Michie!) • Tramstraat 44

5611 CR Eindhoven • 449318 · TU

Bouwkunde 1987 • E.S .C 1988 • Baldr

1989 • Ouaestor 89/90 •

Donselaar van, J.J. (Jan-Jaap) •

Tramstraat 44 5611 CR Eindhoven

449318 · TU Bedrijfskunde 1989 •

E.S .C 1989 ' Baldr 1990'

153


KJJK MAAR:

18-jarige per uur (ex.BTW)

U BETAALT f 9 ... 25

KOPPIE KOPPIE

Hoogslrool 152,

Eindhoven

Tel.: OA0·52.16.99.

Fox: 040·52.26.65.

FOTOKOPIEEN

8

CENT {I'Onol

incl. b.l.w. 1 kopie)

Professor

Verberneloon 60

lllburg

Tel.: 013-63.24.17.

OFFSET

4

CENT (vonol

excl. b.l.w. 100 ofdnJl)

1000 kopieen moken en belolen,

100 kopleen grolis olholenl

Vergrolen - Verkleinen - Sorleren

Thermlsch lnblnden - Ringbanden

& Tolale afwerklng

Kopieerservice voor bedrijven

Totale afwerking

Openlngslljden: Maandag 1/ m vrljdog: 09.00·1 8 00 uur.

Zalerdag : 09.00·17.00 uur.

154


Ensink op Kemna, S.E.A. (Bas) •

IJzerstraat 3 5038 BN Tilburg • 013-

355633 • HTS Werktuigbouwkunde

1987 ' E.S.C 1987 ' Baldr 1988 *

Ab-Actis 88/89 •

Hagenaars, J.G. (Johan) • Nederlandplein

34 5628 AE Eindhoven • 427564

' TU Bedrijfskunde 1981 • E.S.C 1981

• Baldr 1982 • AC 83, V-Secr Senaat

84/85 • Ab-Actis 83/84, Praeses 88/89

Jansen, J.J. (Jaap-Jan) • Tramstraat

44 5611 CR Eindhoven· 449318 * TU

Bouwkunde 1987 • E.S.C 1987 • Baldr

1988 • Ou aestor 88/89, Praeses 89/90

Klinkenberg , T.B.A. (Tom) • Tramstraat

44 5611 CR Eindhoven

449318 · TU Bedrijfskunde 1989 •

E.S.C 1989 ' Baldr 1990 '

155


Markus. WP (Wouter) • Vestdijk 26

5611 CC Eindhoven • 451173 • HTS

Bedrijfskunde 1985 .' E.S .C 1985 •

Baldr 1986 • Diescie 88, RC 88/89,

Tapper, IC 89 • Ab-Actis 86/87 •

Massee, B.J. (Bart) • Av.Anhaltstraat

28 5616 BH Eindhoven • 514370 •

A.I.V.E. 1986 * E.S.C 1988 ' Baldr

1989 .

Penners, G.T.F.M. (Geert) • Vestdijk

26 5611 CC Eindhoven • 451173 * TU

Bedrijfskunde 1984 • E.S.C 1984 •

Baldr 1985 *Tapper, Lustrumcie 1987,

V-Pr Senaat 87/88, V-Vz IC 89 *

Ouaestor 85/86, Praeses 86/87 •

Riet van, J.W.A. (Jan-Willem) * Kruisstraat

149 5612 CG Eindhoven*

455808 • Informatica 1982 * E.S.C

1982 • Baldr 1983 • Vz Diskuscie, Seer

IC 84 ' Ab Actis 84/85 *

157


Schokking, R.J. (Robert Jan) • Tuinstraat

58 5038 DD Tilburg • 013-

441192 • TU Bedrijfskunde 1984 *

E.S.C. 1984 • Baldr 1986 * Ouestor

86/87 87188 •

Sluis van, L.J. (Jasper) • Tramstraat

44 5611 CR Eindhoven* 449318 • TU

Bedrijfskunde 1987 • E.S.C 1988 *

Baldr 1989 * lAC 89, SPES 90 *

Ab-Actis 89/90, AC 90 *

Vaessen, M. (Maarten) • Tramstraat

44 5611 C R Eindhoven • 449318 • TU

Bouwkunde 1989 • E.S.C 1989 • Baldr

1990.

Wiers, V.C.S. (Vincent) • Tramstraat

44 5611 CR Eindhoven· 449318 • TU

Bedrijfskunde 1987 • E.S.C 1988 *

Baldr 1989 • Penni ngmeester CtB

89/90 ' AC 90 '

159


ensink service b.v.

schoonmaakbedrijf

HET ADRES VOOR DESKUNDIG SCHOONMAAK

ONDERHOUD VAI\1 SCHOLEN, KANTOREN EN

ANDERE GEBOUWEN.

VOOR VRIJBLIJVEr"\IDE lr"\ILICHTINGEN

BELT U:

04407- 2735

OF:

043 - 475036

Floralaan-oost 112

5643 JD Eindhoven

FRANK WILLEMS

architekt

160

040-115016


161

Hel Pre-Baldr lijdperk


Seek, lr. van der, E.H.J.J. (Edwin) •

Sandkaulstrasse 84 5100 Aachen (D) •

09-49-241-30755 • TU Werktuigbouwkunde

1981-1989 • ESC 1981 • Baldr

1982 • Pen-Sen 84/85, Kascie 85/86,

ACC 83/84 • Ab-Actis/Ouaestor 84/85

• Philips Lighting co. •

Beer, de, N.V.H. (Bart) • Hoefstraat

256 5014 HR Tilburg • 013-628360 '

HTS Bedrijfskunde 1981-... .* ESC

1981 • Baldr 1982 •

Biermans, F.C. (Frans) • Viaductweg

4a 5314 LK Bruchem • 04184-795 •

Carin (Mara) • TU Bedrijfskunde 1975-

... : ESC 1976 • Baldr Oprichting •

Managing Consultant/ Douglas Group

Biesen, den, M.H.A.M. (Mat) • Zandkamp

300 3828 GV Hoogland • 033-

804034' HEAO 1985-.... * ESC 1985 *

Baldr 1986 ' Supervisor Warehouse

forwarding!Yokogawa •

163


Deneer, lr., M.P.C. (Maarten) • J.J.

Cremerplein 38-1 1054 TL Amsterdam

• 020-183137 • TU Bedrijfskunde

1980-1988 • ESC 1983 * Baldr 1984 '

Tapper, Diescie 85, ACC 84/85 85/86 •

Ouaestor 84/85, r>raeses 85/86 •

Organisatie-Adviseur KLM •

Derks, lr., J. (John) • Dr.Kuyperlaan

13 3818 JB Amesfoort • 033-630162 •

Ellen (Michel, John, Robert) • TU

Bedrijfskunde 1973-1979 • ESC 1973 •

Baldr Oprichting • Pres-Senaat 77/78

78179 • direkteur MUhler-Besse bv. •

Derks, lng., T. (Ted) • Flevoland 13

5691 KW Son • 04990-76451 • Marion

(Dennis) • HTS Bedrijfskader 1978-

1980 • ESC 1978 • Baldr Oprichting •

Verkoopleider Triumph Intern . bv. •

Enneking, HP.M.O. (Hein) • Krommendijk

11 2391 Poppe! (B) • 09-

32-14657215 ' HEAO 1977-.... ' ESC

1977 • Baldr Oprichting • Medeeigenaar

familiebedrijf •

167


Heeswijk, van, J.W. (Jos) * Regentesselaan

20 3708 BN Zeist • 03404-

13918 • TU Bedrijfskunde 1985-.... •

ESC 1985 ' Baldr 1986 ' Opl. NIVRA *

Hilhorst, lr., H.N.J. (Hein) • 1437

Harmony 18 New Orleans LA 70-115 •

09-504-8919430 • Ellen· TU Werktuigbouwkunde

1976-1982 • ESC 0000 •

Baldr Oprichting •

lngen-Housz, lr., J.M.L.M. (Jan-Maarten)

• Gerard Doulaan 14 1412 JB

Naarden • 02159-43415 • M. Melchers

(Marie-Emilie, Eduard) • TU Bedrijtskunde

1973-1979 • ESC 1974 • Baldr

Oprichting • V-Pres Senaat 77178 •

Bankemployee Citibank N.A. •

Kieffer, lr., Ph.G.A. (Philip) • Bontwerkerstraat

21 Breda • 076-291664 • TU

Bedrijfskunde 1980-1987 • ESC 1980 •

Baldr 1981 • IC 83, Diescie 84 •

Ab-Actis/Ouaestor 81/82, Praeses 82/

83 • ESSO Financial Management •

169


Kloos, F. (Frank) * Sibeliuslaan 73b

5654 CV Eindhoven * 517728 * ESC

1984 * Baldr 1985 • Opl. Makelaardij •

Plantinga , lng., R T , (Roald) •

Mr.Th.Heemskerklaan 18 3818 KL

Amerstoort • 033-630197 • Elisabeth

(Jasper, Marius, Eveline , Vivianne) •

AIVE 1972-1977 * ESC 0000 * Baldr

Oprichting • Project Manager Hypsos •

Rossem , lr. van, G.B. (Bart) * Gr.

Adolfstraat 180 5616 BZ Eindhoven

524439 · TU E Bedrijfskunde 1980-

1989 ' ESC 1980 • Baldr 1981 *

Vz-Ordecie 85 , Tapper, IC 84 • Ab­

Actis/Quaestor 82/83 , Praeses 83/84

84185 * Ass. Makelaar •

Schretlen. Drs., G. (Geert) • Rijgersbos

19 11 06 AP Amsterdam • 020-

797252 • HTS Bedrijfskader 1980-

1984 I Economie 1985-1989 • ESC

1980 • Baldr 1981 •

171


GELDGEBREK ?

BWS helpt je

aan een· baantJe.

Wij hebben W'f!lrk voor halve en he/e dagsn,

avondwerk. weskendwerk snzovoorts.

Schrijf je in bij :

)1---stichting BWS---t:

studenten-uitzendbureau

J.F. Kennedylaan 3 Eindhoven

Telefaan

040-440284

172


Tacke, lng., M.J.W. (1\/iaarten-Jan) •

Burg. Vissersstraat 8 5037 PP Tilburg

• 013-685659 ' JoeiiE! (Carline, Marlijn,

Jan-Maarten, Zo) • HTS Bedrijfskunde

1977-1981 ' ESC 1977' Baldr Oprichting

• Adviseur Berenschot •

Veenboer, lr. Ph.G. (Philip) • Oberdorfstrasse

36 DUsseldorf-31 (D) •

09-49-211-4080767 • Antonella • TU

Bedrijfskunde 1974-1980 • ESC 1975 •

Baldr Oprichting • Secr-Senaat 78/79 •

Managing Director Europa Golden Valley'

Willemen, lr .. A.M. (Maurits) • Bergstraat

56b 3035 TE Rotterdam • 010-

4672858 • TU Werktuigbouwkunde

1983-1990 * ESC 1983 * Baldr 1984 *

Tapper, V-Secr. Senaat 85/86, ACC

86/87 • Praeses 87/88 •

Willems. lr., W.F. (Frank) • Floralaan­

Oost 112 5643 JD Eindhoven • 115016

• Emelie! • TU Bouwkunde 1974-1983

* ESC 1976 ' Baldr Oprichting * IC 79

• Eerste Praeses, Praeses 81/82 •

Architect Willems-v.d. Brink Architecten


173


Zunderdorp, lr., R.C. (Robbert) •

Gedempte Burgwal 1 OL 2512 BT Den

Haag • 070-3633430 • TU Bedrijfskunde

1981-1987 • ESC 1981 • Baldr

1982 • Secr-Senaat 83/84 • Praeses

84/85 • PTI Telecom •

Stratumseind 97 Eindhoven

it/lei_

Woensdag t/m zondag van 17.00 tot 05.00 uur geopend

Maandag en dinsdag gesloten

175


St:udiebeurs aanvullen?

Eindhoven,

Willemstraat 5, 040-433828

/'>actylo

UITZENOBURO

Zuidhollandse Investeerders Groep N .V.

Feliciteert dispuut Baldr met bet 2e lustrum!

Zuidhollandse Investeerders Groep N.Y.

Vermeerplein 23

3723 EL BILTHOVEN

030-294221

176


Vrouwen-doork.omavond 1988

E.S.C Ouderdag 1989

181

/

-, /

" •


Zod, 'Swamping'

E.S .C Gala 1983

184


Baldr dispuuts gala 1990

185

-

, I' "":


Orne Piet en tante Kee

Gaven een sexueel diner.

Om 8 uur zou het feest beginnen;

De gasten kwamen spiernaakt binnen.

Orne Henk en orne Daan,

Kwamen kontjeneukend aan.

Jan, de flikker van de buurt,

Had een gummikut gehuurd.

Oma zat met korte rukken,

Een vetkaars in haar kut te drukken.

En zelf de baby in de wieg,

Lag te geilen met een vlieg.

Tante Kaa, het oude lijk,

Gaf ook al van geslachtsdrift blijk.

Orne Kees stond op krukken,

Zich in een hoekie af te rukken.

En hij spoot daarbij pardoes

Zijn kwakkie in de appelmoes.

Van het kwakkie was het zonde,

Maar de moes was goed gebonden.

186


Baldr Beach. Burst 19&5

187


Januaribal 1983

188


189


Inhoudsopgave

3 Voorwoorden

15 Mooi is dat!

16 Oude verhalen

47 Huisbaas

53 Denksport

57 Pro/Contra

91 De leden vertellen

139 Baldr-Varia

151 Smoelenboek

177 Foto-Varia

More magazines by this user
Similar magazines