"UW Holding BV; Sturing en toezicht door de gemeente Utrecht". 1 ...

m.utrecht.nl

"UW Holding BV; Sturing en toezicht door de gemeente Utrecht". 1 ...

Burgemeester en Wethouders

Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Telefoon 030 - 286 10 00 Fax 030 - 286 12 24

www.utrecht.nl

De leden van de Commissie Mens en Samenleving

Behandeld door Rian de Poorter Datum 22 september 2009

Doorkiesnummer 030 2865427 Ons kenmerk 09.093210

E-mail r.de.poorter@utrecht.nl Onderwerp Motie 2009/M51

Bijlage(n) Geen

Uw kenmerk Verzonden

Uw brief van Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte commissieleden,

Tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2009 is een motie aangenomen waarin aan het college is

opgedragen aan de gemeenteraad een uitwerking voor te leggen zoals bedoeld in het raadsvoorstel

"UW Holding BV; Sturing en toezicht door de gemeente Utrecht".

Door middel van deze commissiebrief geven wij gehoor aan de motie en geven wij aan welke

activiteiten en ontwikkelingen sinds de bespreking van bovengenoemd raadsbesluit en

rekenkamerrapport hebben plaatsgevonden. Tevens treft u in deze brief een financieel overzicht aan

op hoofdlijnen van de begrotingen en resultaten van UW Holding BV (UW) uitgesplitst naar publieke en

private activiteiten over de periode 2006 tot en met 2013.

1. Nota Verbonden partijen 2009.

In de Nota Verbonden partijen 2009 (Nota) zijn de beleidsuitgangspunten met betrekking tot sturing

van verbonden partijen vastgesteld (Nota pagina 19). Daarmee is het kader voor de sturing op UW in

basis georganiseerd. Zoals de Rekenkamer in zijn rapport meldt, is vanaf 2006 door het college van

B&W een verscherpt toezichtregime ingesteld, waardoor risico's beter worden gesignaleerd

(Rekenkamerrapport "UW Holding BVSturing en toezicht door de gemeente Utrecht"). Het verscherpte

toezichtregime is nog steeds van toepassing en wordt gehandhaafd in elk geval tot na de kredietcrisis.

Het verscherpte toezicht zullen wij afbouwen indien in twee achtereenvolgende jaren positieve

resultaten zijn gerealiseerd en de geprognosticeerde resultaten voor de drie opeenvolgende jaren naar

verwachting eveneens positief zijn. Voor de inhoud van het (verscherpte) toezichtregime verwijzen wij

naar het genoemde Rekenkamerrapport en bijlage 1.

2. Structurele financiële tekort rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Tot 2005 was sprake van een leemte in de WAO/Wsw-wet waardoor Wsw-subsidie werd uitgekeerd

voor mensen met een WAO-uitkering (zogenaamde WAO samenloop). UW had voor deze mensen geen

loonkosten, maar wel opbrengsten (rijksbijdrage Wsw). Vanaf 2006 is de wet aangepast zodat

samenloop van WAO/Wsw niet meer mogelijk is met als gevolg dat sinds 2006 een tekort bestaat op de

uitvoering van de Wsw. In onderstaande tabel zijn de resultaten van UW als geheel weergegeven en

gesplitst in publiek (Wsw uitvoering) en privaat. De resultaten van 2009 betreffen prognoses.


Burgemeester en Wethouders

Datum 22 september 2009

Ons kenmerk 09.093210

Exploitatieresultaten UW * € 1.000)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Publiek (Wsw) -2.200 -3.001 -2.231 -1.492 -1.097 -704 -439 -439

Privaat 1.400 3.083 1.537 509 509 509 509 509

Totaal (- is tekort) -800 82 -694 -983 -588 -195 70 70

De tekorten over de jaren 2006 en 2008 zijn aangevuld door de gemeente om de vermogenspositie

van UW in stand te houden. In bijlage 2 worden bovenstaande resultaten over de jaren 2006-2008 op

hoofdlijnen nader geanalyseerd. Bijlage 3 gaat nader in op de prognoses.

3. Duurzaam houdbare regeling voor de financiering van de uitvoering van de WSW

3.1 Algemeen

De solvabiliteit 1 van UW is ontoereikend om als buffer te kunnen dienen. De Solvabiliteit geeft een

belangrijke indicatie op lange termijn of UW aan de betalingsverplichtingen kan voldoen en of de

vennootschap instaat is om toekomstige verliezen op te vangen (weerstandsvermogen); een waarborg

voor de continuïteit van de onderneming. Ter indicatie. De solvabiliteit, bedraagt voor UW ultimo 2008

14%. Echt harde normen ontbreken maar voor een gezonde bedrijfsvoering wordt in de praktijk een

solvabiliteit van 25% à 30% aanvaardbaar geacht.

Een oplossing om de vermogenspositie te versterken kan zijn, een éénmalige kapitaalinjectie. Een

dergelijke bijdrage biedt onvoldoende soelaas omdat bij UW sprake is een (structureel) tekort in de

exploitatie. Zonder hogere opbrengsten en/of lagere kosten zal na enige jaren een hernieuwde

kapitaalinjectie nodig blijken. Bovendien is sprake van een aanzienlijke onzekerheidsmarge bij de

prognose. Een jaarlijkse financiële ondersteuning ligt daarom meer voor de hand waarbij van jaar tot

jaar afspraken kunnen worden gemaakt over de condities waaronder de financiële ondersteuning wordt

verstrekt.

Wij berekenen een financiële bijdrage over het tekort op de uitvoering van de Wsw verminderd met het

voordelige saldo op de private activiteiten. De bijdrage kan niet hoger zijn dan het tekort op de

uitvoering van Wsw (totale resultaat UW). Uitkomst van een financiële bijdrage is dat UW geen winst of

verlies maakt. Het eigen vermogen van UW Holding BV blijft met deze afspraak hiermee minimaal

gehandhaafd op € 2.392.000. Bij een positief resultaat voor UW als geheel, wordt géén financiële

bijdrage verstrekt. De bijdrage wordt altijd op nacalculatiebasis verstrekt; de jaarrekening UW voorzien

van een accountantsverklaring is de basis voor de vaststelling. In bijlage 2 is een overzicht gegeven van

de financiële bijdragen vanaf 2006 met een toelichting op de resultaten van UW.

3.2 Financiële bijdrage 2009

Door de Raad van Commissarissen van UW is een begroting 2009 vastgesteld met een tekort van

€ 632.000. De begroting van UW is opgesteld voordat de volle omvang van de kredietcrisis bekend

werd (november 2008). De laatste ramingen laten zien dat een tekort van € 983.000 mogelijk is. Het

grillige patroon maakt dat niet te voorspellen valt of UW de komende jaren in staat is met een sluitende

begroting te werken.

3.3 Financiële bijdrage 2010 en verder

1 Solvabiliteit; dit is de verhouding tussen het eigen vermogen (kapitaal en gereserveerde winst van

vorige jaren) gedeeld door het totaal (vreemd) vermogen ( inclusief schulden en kredieten) van een

onderneming. Bij solvabiliteit is de vraag aan de orde of een onderneming voldoende eigen vermogen

heeft om verschaffers van vreemd vermogen hun leningen terug te betalen (bijvoorbeeld bij

faillissement).

2/12


Burgemeester en Wethouders

Datum 22 september 2009

Ons kenmerk 09.093210

Door UW is de meerjarige financiële problematiek in beeld gebracht (zie bijlage 3). UW is permanent

bezig opbrengsten te vergroten door nieuwe markten te betreden en nieuwe diensten aan te bieden.

Deze inspanningen zouden tot een resultaatverbetering kunnen leiden, oplopend tot € 873.000 in

2013. De resultaatverbetering is ten opzichte van de prognose 2009 die sluit op een tekort van

€ -983.000 euro. Onzekere factor is hierbij het verloop van kredietcrisis omdat een substantieel deel

van de resultaatverbetering wordt verwacht uit (groeps)detacheringen. Momenteel staan

(groeps)detacheringen erg onder druk. Aan de kostenkant kunnen besparingen worden gerealiseerd

oplopend tot € 180.000 in 2013. Deze besparingen hebben betrekking op efficiëntere benutting van

de huisvesting. Onzekere factor is hierbij de noodzakelijke vervanging van de (planten)kas (zie bijlage

4, onzekerheden en risico's). Ook andere kosten zullen aan een nader onderzoek worden onderworpen

voor besparingsmogelijkheden. De afgelopen jaren zijn reeds een aantal besparingen gerealiseerd op

dit vlak zodat de directie nu terughoudend is met het inboeken van extra besparingen. Bovenstaande

extra opbrengsten en kostenbesparingen zijn het meest gunstige scenario. De directie van UW acht na

overleg met ons een resultaat tussen de nul en € 500.000 negatief realistisch. Deze bandbreedte

houden wij aan gezien de risico's en onzekerheden én de tijdshorizon waarop maatregelen effect

sorteren. Dit alles laat onverlet dat wij met directie van UW aankoersen op een resultaat van ten minste

€ nihil.

Bovenstaande resultaten betreffen prognoses en zijn omgeven met een groot aantal onzekerheden en

risico's. De feitelijke uitkomsten zullen afwijken en zullen net als in het verleden een grillig verloop

vertonen. In bijlage 4 hebben wij de 10 belangrijkste onzekerheden en risico's benoemd zoals die nu

bekend zijn bij de voorliggende prognoses.

3.4 Doelstelling financiële ondersteuning

Aanleiding voor financiële ondersteuning is dat de vermogenspositie ultimo 2008, i.c. het eigen

vermogen van € 2.392.000 op een balanstotaal van € 16.969.000, niet verder wordt aangetast door

verliezen, in het bijzonder door verliezen op de Wsw. De vermogenspositie speelt een rol bij het

verwerven van openbare aanbestedingen. Een potentiële opdrachtgever wil immers weten of de

continuïteit van de uitvoering van de opdracht bij UW is gewaarborgd. Een tweede aanleiding is zorg

dragen dat UW aan zijn betalings- en aflossingsverplichtingen op korte termijn kan voldoen ter

waarborging van de continuïteit van de vennootschap. Een positief resultaat, ongeacht de

ontstaansoorzaak, zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen van UW en leidt ertoe dat geen

financiële ondersteuning wordt verstrekt in dat jaar. Mocht, ondanks een positief resultaat, evenwel

een liquiditeitstekort bestaan bij UW dan zal dit moeten worden aangetoond door middel van een

liquiditeitsprognose voorzien van een waarmerk door een registeraccountant. Een liquiditeitstekort in

deze prognose kan aanleiding zijn tot het verstrekken van financiële ondersteuning die aansluit op de

financieringsbehoefte. Met de leiding van UW zijn wij frequent in gesprek, zie ook paragraaf Nota

verbonden partijen 2009, over het vergroten van de opbrengsten, verminderen van kosten en risico's

bij de resultaatontwikkeling van UW. De leiding van UW is doordrongen van het belang van een

sluitende exploitatie. Evenals in de periode 2006-2008 spant de leiding zich maximaal in om de

financiële bijdrage zo beperkt mogelijk te laten zijn. Wij zien de uitvoering van de prognoses met

vertrouwen tegemoet.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris, De burgemeester,

3/12


Burgemeester en Wethouders

Datum 22 september 2009

Ons kenmerk 09.093210

Bijlagen:

1. Toezicht

2. Analyse gerealiseerde resultaten UW 2006-2008

3. Analyse geprognostiseerde resultaten UW 2009-2013

4. Onzekerheden en risico's bij de meerjarenprognose 2009-2013

5. Risicobeheersing

6. Overzicht eerder gestuurde commissiebrieven/raadsvoorstellen over relevante onderwerpen.

4/12


Burgemeester en Wethouders

Datum 22 september 2009

Ons kenmerk 09.093210

Bijlage 1 - Toezicht

Het toezicht op UW Holding BV is in tegenstelling tot eerdere voornemens niet afgebouwd maar

gecontinueerd en in zekere zin zelfs versterkt vanuit de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

• Maandelijks Wsw-rapportages over in- en uitstroom, aantal detacheringen, plaatsingen op begeleid

werken, percentage langdurig zieken, aantallen uitstroom richting WAO en pensioen enz.

• Kwartaalrapportages ten behoeve van het college waarin zowel over publieke als private activiteiten

wordt verantwoord; financiën, in- en uitstroom, aantal (groeps-)detacheringen, plaatsingen op

begeleid werken, langdurig zieken in de Wsw. enz.

• Per kwartaal balans, winst- en verliesrekening met toelichting die vanaf het tweede kwartaal

voorzien zijn van een beoordelingsverklaring door de accountant.

• Kwartaalgesprekken met de directie en controller van UW over de gang van zaken, risico's, financiën

inclusief prognose voor de overige kwartalen, werkaanbod, huisvestingszaken en andere relevante

(wettelijke) ontwikkelingen.

• Per kwartaal vindt een gesprek plaats tussen de algemeen directeur van UW de verantwoordelijk

wethouder Sozawe en het hoofd afdeling Sociale Zaken. Het gesprek heeft een informeel karakter en

heeft tot doel elkaar te informeren over actuele ontwikkelingen en de vinger aan de pols te houden.

• Tussentijds vindt afstemming plaats over financiële zaken tussen de senior financieel adviseur van

de afdeling Sociale zaken en de controller van UW.

• Kwartaalgesprekken over de voortgang van Wsw Begeleid Werken

• Kwartaalgesprekken over de gevolgen en de uitvoering van de moderniseringswet Wsw.

• Per kwartaal (of vaker indien nodig) overleg over de wachtlijst Wsw die UW in opdracht van de

gemeente bijhoudt.

5/12


Burgemeester en Wethouders

Datum 22 september 2009

Ons kenmerk 09.093210

Bijlage 2 – Analyse gerealiseerde resultaten UW 2006-2008

De gerealiseerde resultaten afgezet ten opzichte van de begroting zien er voor UW als geheel als volgt

uit (* € 1.000):

2006 2007 2008

Begroting -2.480 -2.340 -1.291

Jaarrekening -800 82 -695

Verschil -1.680 -2.422 -596

De tekorten over 2006 en 2008 zijn door de gemeente aangevuld om het weerstandsvermogen van UW

in stand te houden. In onderstaande overzichten wordt het resultaat UW nader geanalyseerd voor het

publieke (Wsw) en het private deel. In het algemeen kan worden gesteld dat de kwaliteit van de

begrotingen vanaf 2006 sterk is verbeterd.

De resultaten publiek (Wsw) afgezet ten opzichte van de begroting zien er als volgt uit (* € 1.000):

2006 2007 2008

Begroting publiek (Wsw) -2.549 -2562 -2.492

Jaarrekening Publiek (Wsw) -2.200 -3.001 -2.231

Verschil 349 -439 261

De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn veroorzaakt door een aantal incidentele mee- en/of

tegenvallers. De belangrijkste resultaatverbetering is behaald bij de private activiteiten.

Voor 2009 is een tekort op de Wsw begroot van 1.144.000 euro (zie bijlage 3). Extra detacheringen

(300.000 euro) in het algemeen en detacheringen naar UW Groen BV (450.000 euro) dragen bij aan een

vermindering van het tekort op de Wsw.

De resultaten privaat afgezet ten opzichte van de begrotingen zien er als volgt uit (* € 1.000):

2006 2007 2008

Begroting privaat 69 222 1.201

Jaarrekening privaat 1.400 3.083 1.537

Verschil 1.331 2.861 336

Vanaf 2006 is een impuls gegeven aan de re-integratie activiteiten, in eerste instantie in Utrecht. Het

ontwikkelde concept voor Utrecht, maar ook de kwaliteit van de uitvoering, hebben ertoe geleid dat

inmiddels ook andere gemeenten gebruik maken van de diensten van UW. In 2007 had UW een "pilotcontract"

met de gemeente Utrecht (Werk loont!). De winstgevendheid van dit contract bleek groot in

2007. Vanaf 2008 zijn de aanbestedingsregels gevolgd en heeft de gemeente Utrecht, gelet op de

ervaringen in de pilot een scherpere prijs bedongen. Dit heeft geleid tot een lagere winstgevendheid

voor UW.

Voor 2009 is een overschot begroot op de private activiteiten van 512.000 euro (zie bijlage 3).

Vangnetsubsidies , afloop VGNA en afloop Werk loont één, dragen bij aan een terugloop van het

resultaat. Ook is de kostenverdeling in 2009 verder verfijnd. De groei van de private activiteiten

rechtvaardigt een hogere kostentoerekening ten gunste van de publieke activiteiten. In aanvulling

hierop kan nog worden gemeld dat private activiteiten niet structureel zijn en de directie daarom

voorzichtig is met schattingen.

6/12


Burgemeester en Wethouders

Datum 22 september 2009

Ons kenmerk 09.093210

Bijlage 3 – Analyse geprognosticeerde resultaten UW 2009-2013

De cijfers, zoals in de onderstaande tabellen zijn geschetst, zijn gebaseerd op een groot aantal

aannames en veronderstellingen. Naarmate verder in de tijd, neemt de onbetrouwbaarheid van de

schattingen toe. In Bijlage 4 beschrijven wij de 10 belangrijkste risico's en onzekerheden bij deze

prognose.

Door de directie van UW is de volgende meerjarenprognose opgesteld voor UW als geheel (* € 1.000):

2009 2010 2011 2012 2013

Prognose

-983 -588 -195 +70 +70

Begroting -632 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Verschil -351 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

In onderstaande overzichten wordt het resultaat UW nader geanalyseerd voor het publieke (Wsw) en het

private deel voorzien van een korte toelichting (* € 1.000):

2009 2010 2011 2012 2013

Prognose Publiek (Wsw) -1.492 -1097 -704 -439 -439

Begroting publiek (Wsw) -1.144 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Verschil -348 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

In de periode 2010-2013 wordt een resultaatverbetering van 1.053.000 euro verwacht op het publieke

deel (1.492.000 euro -/- 439.000 euro). Op hoofdlijnen kan deze resultaatverbetering ten opzichte

van 2009 als volgt worden verklaard:

2010 2011 2012 2013

Inlopen effect kredietcrisis - 348 348 348

Extra (groeps)detacheringen t.o.v. 2009 538 510 525 525

Mutatie huisvestingskosten (incl. vervanging plantenkas) -143 -70 180 180

Totaal resultaatverbetering t.o.v. 2009 395 788 1.053 1.053

De kredietcrisis leidt ertoe dat het aantal detacheringen van Wsw-ers achterblijft ten opzichte van de

begroting in 2009 met 348.000. Naar verwachting zet deze trend zich door in 2010. Vanaf 2011 wordt

een omslag verwacht en zou verdere groei van detacheringen mogelijk moeten zijn. Daarnaast zijn

besparingen mogelijk in de huisvesting. Door het samenvoegen en afstoten van locaties is in het meest

gunstige scenario een besparing mogelijk tot 180.000 euro. In deze besparing is een vervanging

begrepen van de plantenkas.

De resultaten privaat afgezet ten opzichte van de begroting zien er als volgt uit (* € 1.000):

2009 2010 2011 2012 2013

Prognose Privaat 509 509 509 509 509

Begroting Privaat 512 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Verschil -3 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Het resultaat op de private activiteiten is door de directie van UW op 509.000 euro gesteld voor de

komende jaren Gestreefd wordt naar groei. De omzet Privaat heeft of veelal een kort cyclisch karakter

of kenmerkt zicht door meerjarige contracten verkregen via aanbesteding. In 2010 lopen een aantal

contracten af. Via aanbesteding kunnen deze contracten mogelijk worden gecontinueerd. Zeker is dit

echter niet.

7/12


Burgemeester en Wethouders

Datum 22 september 2009

Ons kenmerk 09.093210

Bijlage 4 - Onzekerheden en risico's bij meerjarenprognose 2009-2013

Bij de meerjarenprognose 2009-2013 is sprake van een groot aantal onzekerheden en risico's die het

in beeld brengen van een (mogelijk jaarlijks) tekort complex maken. Hoewel UW het landelijk gezien

nog steeds goed doet maakt het verloop van de kredietcrisis het doen van schattingen er niet

eenvoudiger op. Bij de meerjarenraming is voorshands aangenomen dat in 2010 de economische

activiteit substantieel zal aantrekken. Naast deze algemene opmerking hebben wij de belangrijkste 10

onzekerheden en risico's in willekeurige volgorde opgenomen in deze bijlage.

1. Het is niet eenvoudig in beeld te brengen wat het structurele financiële tekort bij de uitvoering van

de Wet sociale werkvoorziening door UW Holding BV is. Eén van de redenen is dat de rijksbijdrage

per jaar fluctueert. Voor 2009 bedraagt deze de rijksbijdrage € 20.462.457. De rijksbijdrage kan

jaarlijks wijzigen zowel in positieve als negatieve zin. Het Macrobudget muteert nauwelijks maar

verdeling over de gemeenten vindt plaats via een complex verdeelmodel en is dus aan wijzigingen

onderhevig. Dit zien wij ook in de praktijk. In basis gaat het verdeelmodel uit van de gerealiseerde

Wsw dienstverbanden in het verleden en de wachtlijst. In 2009 is de rijksbijdrage gebaseerd op

778,76 dienstbetrekkingen.

2. De afgelopen jaren heeft het ministerie van SZW de rijksbijdrage Wsw jaarlijks in oktober van het

lopende jaar geïndexeerd. De indexering neemt echter én af én jaarlijks wordt door het ministerie

gemeld dat dit de laatste keer is. Deze indexering wordt dus niet of maar voor een klein gedeelte

in de begroting opgenomen omdat zoals de accountant zegt; "Verjaardagsgeld van een tante ook

niet als vast inkomen wordt beschouwd". Ter informatie over 2008 bedroeg de indexatie €

800.000.

3. De samenstelling van de groep werknemers die sinds de wet van 1998 instroomt in de Wsw is

structureel veranderd. De nieuwe instroom kent een zwaardere en complexere problematiek. Direct

effect hiervan is geweest dat het loonvormend vermogen van Wsw-ers daalt. Daarnaast is er een

toenemende vraag naar begeleiding omdat de nieuwe instroom vaak minder zelfstandig is en veel

psychische handicaps al of niet in combinatie met gedragsstoornissen vertoont.

4. De CAO, een van de betere in Nederland, is sterk van invloed op het algemene niveau van de

arbeidskosten voor Wsw-ers en is door individuele sw-bedrijven niet te beïnvloeden. Wel kan het

sw-bedrijf enige invloed uitoefenen door een zakelijker salarisbeleid bijvoorbeeld bij het

toekennen van periodieken, overwerktoeslag enz.

De CAO en ook de arbeidsomstandigheden zijn echter voor het sw-bedrijf nog steeds het grootste

obstakel om de beweging van binnen naar buiten tot stand te brengen.

5. De economische crisis en de lokale/regionale arbeidsmarktsituatie.

In deze economisch slechte tijden is het een illusie te veronderstellen dat de crisis aan het swbedrijf

voorbij gaat. Tevens is het sw-bedrijf afhankelijk van de samenwerking tussen diverse

andere partijen onderling. Als een grote frisdrankfabrikant onenigheid krijgt met een Grootgrutter

kan een afdeling verpakken van het sw-bedrijf waar 80 mensen werkzaam zijn van de ene op de

andere dag zonder werk komen te zitten hetgeen niet was voorzien.

6. Een recente wijziging in de Sociale Zekerheidswetgeving is de Regeling samenloop

arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomsten van 16 april 2009. Dit heeft tot gevolg dat

medewerkers die vrijwillig besluiten eerder met pensioen te gaan niet langer kunnen rekenen op

herleving van hun WAO, WIA of Wajonguitkering. Dit heeft grote financiële consequenties voor het

pensioenfonds omdat zij op grond van het reglement dit bedrag dat niet langer door het UWV

wordt betaald moet gaan aanvullen. Voor het sw-bedrijf betekent dit meer loonkosten in hogere

schalen omdat werknemers tot hun 65 tigste blijven werken. Daarnaast is de kans groot dat het

pensioenfonds een deel van deze extra kosten zal doorberekenen aan de sw-sector. Hoewel op dit

moment druk wordt uitgeoefend op het ministerie van SZW om deze regeling niet van toepassing

8/12


Burgemeester en Wethouders

Datum 22 september 2009

Ons kenmerk 09.093210

te verklaren op de Wsw kunnen de financiële consequenties van deze maatregel dus zeer

ingrijpend zijn en het sw-bedrijf voor onvoorziene extra kosten stellen.

7. De private omzet bedraagt in 2008 ongeveer 21,7 miljoen euro. Dit betreft ongeveer voor de helft

opdrachten korter dan één jaar. Het restant van de omzet wordt gevormd uit meerjarige contracten

die veelal via aanbesteding zijn verworven. Na afloop van de deze aanbestedingscontracten is het

onzeker of vergelijkbare omzet tegen vergelijkbare marge kan worden geacquireerd.

8. Verworven aanbestedingen bij re-integratie kennen nog ander risico's. Het achterblijven van de

instroom bij re–integratietrajecten en het tussentijds afschaffen van de vangnetbanen kan een

negatief effect hebben op het uiteindelijke resultaat van UW. Binnen de private activiteiten bestaat

grote afhankelijkheid van enkele gemeenten waaronder de gemeente Utrecht. Zo lang echter niet

te garanderen valt dat UW zonder gemeentelijke bijdrage kan functioneren zal punt van aandacht

moeten blijven hoe de gemeente Utrecht voor een aantal activiteiten meer gebruik kan maken van

de dienstverlening van UW om daarmee de noodzaak om aanvullende subsidie te verlenen te

verkleinen (post, flora, schoonmaak, wijkonderhoud). Een tweede aandachtspunt hierbij is dat de

gemeente Utrecht actief opereert in het creëren van gesubsidieerde arbeid. Die heeft wel tot gevolg

dat er verschillende arbeidsmarktinstrumenten bestaan (opstapbanen, Doe-mee-banen/

participatiebanen, oude vangnetbanen, Wsw-banen) die regelmatig concurrerend ten opzichte van

elkaar werken zowel waar het vacatures bij werkgevers betreft als bij het verwerven van

opdrachten.

9. De gemeente Utrecht heeft in 2000 een achtergestelde lening verstrekt aan UW van 4,5 miljoen

euro. Ultimo 2008 resteert een uitstaand saldo van 1,8 miljoen euro. UW heeft rente en aflossing

altijd tijdig voldaan. Mocht UW in betalingsproblemen komen dan kan terugbetaling in gevaar

komen. Daarnaast heeft de gemeente Utrecht zich garant gesteld voor de rente en aflossing van

een lening die UW is aangegaan met de BNG. De oorspronkelijke lening bedroeg 6,6 miljoen euro.

Ultimo 2008 resteert een uitstaand saldo van 4,8 miljoen euro. UW heeft rente en aflossing altijd

tijdig voldaan. Mocht UW in betalingsproblemen komen dan kan de gemeente gedwongen worden

de resterende rente en aflossingsverplichtingen over te nemen.

10. De Wsw-ers met de zwaarste en meest complexe problematiek zijn ondergebracht in de kwekerij.

De huidige kwekerij vraagt bij voortzetting aanzienlijke investeringen. De plantenkas is aan het

einde van zijn technische levensduur. Bedrijfseconomisch is vervanging van de plantenkas in zijn

huidige vorm geen optie. Momenteel wordt een aantal scenario's voorbereid hoe om te gaan met

de kwekerij en op welke wijze een zinvolle werkbesteding kan worden gevonden voor deze

doelgroep. Financiën wordt betrokken bij deze afweging. Voorlopig is uitgegaan van een aantal

aannames die in de loop van 2010 nader zullen worden geconcretiseerd.

9/12


Burgemeester en Wethouders

Datum 22 september 2009

Ons kenmerk 09.093210

Bijlage 5 – Risicobeheersing

In bijlage 4 zijn tien belangrijke risico's benoemd. Deze worden via het (verscherpte) toezicht in bijlage

1 gemonitord. Zondig wordt tezamen met UW bijgestuurd waarbij ieder in zijn rol blijft. Immers UW is

een zelfstandige structuurvennootschap. In aanvulling hierop nog de volgende (beheers)maatregelen

getroffen.

1. UW heeft begin 2000 al de keus gemaakt niet langer te willen investeren in dure

productielijnen maar de omslag te maken naar een leerwerkbedrijf. Daarbij is ervoor gekozen

zich vooral te richten op die sectoren waar eenvoudige werkzaamheden met veel functies op een

relatief laag niveau gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast zijn afspraken gemaakt om de CAO

Wsw meer in lijn te brengen met de CAO van de betreffende sector. Daarbij moet bijvoorbeeld

gedacht worden aan die medewerkers die in de groenvoorziening werken waar in de

zomermaanden veel activiteiten plaatsvinden terwijl het in de wintermaanden rustig is. Om te

voorkomen dat forse overwerktoeslagen moeten worden betaald in de zomer is de afspraak

gemaakt dit "uit te betalen in vrije tijd". Deze vrije dagen dienen zoveel als mogelijk opgenomen

te worden in de rustige wintermaanden.

2. De omslag van productiebedrijf naar leerwerkbedrijf en de instroom van Wsw-ers met een

zwaardere en complexere problematiek stelt eisen aan leidinggevenden. De keuze van UW om

een volledig leerwerkbedrijf te worden heeft ertoe geleid dat in sommige gevallen, afscheid is

genomen van Wsw-ers in een leidinggevende functie of dat voor hen een andere functie binnen

het bedrijf is gezocht. Het motiveren van medewerkers om de "stap naar buiten" te maken en de

specifieke begeleiding die nieuwe Wsw-ers gezien hun problematiek nodig hebben vraagt om

vaardigheden die niet iedere leidinggevende van nature bezit of zich eigen kan maken. UW heeft

om deze leemte op te vullen, eerder dan was voorzien, niet regelinggebonden medewerkers

moeten aantrekken waardoor de personeelskosten hoger uitvallen. Door kritisch te kijken naar

welke functies in de organisatie op een andere manier uitgevoerd kunnen worden probeert men

echter deze extra kosten ook weer te verlagen.

3. Detacheren en Begeleid Werken wordt gezien als het beste instrument om van beschut naar zo

regulier mogelijk werk te komen. Detacheren leidt tot toename van de flexibiliteit en emancipatie

van de Wsw-er. Daarnaast vraagt detacheren weliswaar intensieve begeleiding maar vraagt het

minder kapitaalinvesteringen dan het opbouwen van een eigen productieomgeving. UW heeft de

laatste jaren veel activiteiten ontplooid om het aantal detacheringen te verhogen. Was in het

rapport van de Rekenkamer nog sprake van de verkoop van de afdeling Hout waardoor 18

medewerkers zouden worden gedetacheerd. Per 1 januari 2009 heeft UW ook de afdeling groen

verkocht waardoor 150 medewerkers konden worden gedetacheerd. Daarnaast hebben ook de

individuele detacheringen de aandacht en wordt geprobeerd langdurige detacheringscontracten

om te zetten in een Begeleid Werkencontact waarbij de Wsw-er ook daadwerkelijk in dienst komt

van de reguliere werkgever. Deze lijn zal de komende jaren worden voortgezet al ervaart ook UW

op dit vlak de gevolgen van de economische crisis. Een aantal detacheringcontracten wordt niet

langer verlengd en de prijs van sommige detacheringcontracten staat onder druk. Hierbij voelt

UW ook de concurrentie van uitzendbureaus die momenteel personeel aanbieden tegen

eenzelfde of zelfs lagere prijs dan het detacheringstarief van UW. Toch lukt het UW om ondanks

de sombere tijden ook nieuwe detacheringscontracten af te sluiten.

4. Sw-bedrijven kunnen het resultaat beïnvloeden door het vergroten en bijsturen van de

competenties van Wsw-ers door training en opleiding en anderzijds door het ziekteverzuim

terug te dringen. In de afgelopen jaren heeft de dienstverlening van UW zich ontwikkeld tot een

divers aanbod van activiteiten, in alle gevallen gecertificeerd met ISO 9000 kwaliteitskeurmerk,

en daar waar nodig aangevuld met branche-eigen certificaten. In alle gevallen is de kwaliteit

vergelijkbaar met die van branchegenoten. Het grote verschil zit in het feit dat UW in vergelijking

tot branchegenoten de opdrachten met meer mensen uitvoert. Deze activiteiten worden ook

10/12


Burgemeester en Wethouders

Datum 22 september 2009

Ons kenmerk 09.093210

ingezet bij andere opdrachten. Sinds 2008 investeert UW ook in samenwerkingsverbanden

waarmee cliënten/werknemers een vakopleiding kunnen volgen met als resultaat een (bij

voorkeur landelijk erkend) dipoma of certificaat. Daarbij moet gedacht worden aan de

basisopleiding Beveiliging, Metaalbewerking, Catering, Logistiek medewerker/ heftruckchauffeur

en de opleiding tot telefoniste/receptioniste. De komende tijd zullen meer

samenwerkingsverbanden worden gezocht waarmee diploma's kunnen worden gehaald. Verder

heeft UW de laatste jaren een aantal maatregelen genomen om het ziekteverzuim binnen de

organisatie terug te dringen. Dit heeft er toe geleid dat het ziekteverzuim in 4 jaar is afgenomen

van 16% in 2005 tot 10,9 % in 2009.In het brancheonderzoek van SBCM (het arbeidsmarkt- en

opleidingfonds voor sw-bedrijven) staat UW daarmee in de top 5 van "goede bedrijven" en in de

beteugeling van kort verzuim staat UW zelf op nummer 1 (onderzoeksjaar 2008).

5. Doordat UW meer mensen via detachering of via de constructie van Begeleid Werken probeert te

plaatsen bij een reguliere werkgever zijn minder werkplekken noodzakelijk. UW heeft daarom

kritisch gekeken naar de huisvestingsituatie van de verschillende bedrijfsonderdelen. Dit heeft er

in ieder geval toe geleid dat de huur van het pand aan de Aidadreef inmiddels per medio 2011 is

opgezegd. Een andere maatregel om de huisvestingskosten te drukken is om de vrijgekomen

ruimte binnen de bestaande bedrijfspanden (tijdelijk) onder te verhuren aan andere bedrijven

c.q. organisaties. Voor de nabije toekomst staan wat betreft de huisvesting van UW een aantal

keuzes op de agenda; renovatie van de Niels Bohrweg, mede op last van de brandweer en wel of

geen vervanging van de kas op de kwekerij. UW stelt hiervoor een huisvestingsplan op dat aan

het eind van het jaar aan de Raad van Commissarissen zal worden voorgelegd. Gelet op de

financiële middelen die UW hiervoor nodig zal hebben zullen wij als gemeente dit onderwerp op

de voet volgen en in de reguliere overleggen met de directie van UW bespreken. Zodra de

plannen geconcretiseerd zijn zullen wij u daarover afzonderlijk informeren.

6. De clausule in de bestekken voor de aanbestedingen waarin is vastgelegd dat een bepaald

gedeelte van de aanbestedingssom moet worden gebruikt voor het beschikbaar stellen van

leerwerkbanen of inschakeling van Utrechts werklozen (Social Return) zal worden uitgebreid met

de Wsw. Er zal een passage worden opgenomen dat ook inschakeling van Wsw-ers of het

inkopen van diensten bij het Utrechtse sw-bedrijf tot de mogelijkheden behoort. De wijze

waarop wordt geregistreerd of men hiervan gebruik maakt moet nog nader worden uitgewerkt.

7. De gemeente Utrecht voert een strikt aanbestedingsbeleid. Door mee te offreren wordt UW

gedwongen concurrerend te blijven door kwaliteit te leveren. Dat UW tot nu toe hierin een goede

prestatie levert blijkt wel uit de opdrachten die men van gemeenten als Amsterdam, Diemen, de

Bilt, Houten en de Ronde Venen heeft gekregen.

11/12


Burgemeester en Wethouders

Datum 22 september 2009

Ons kenmerk 09.093210

Bijlage 6 - Overzicht eerder gestuurd commissiebrieven/raadsvoorstellen over UW/Wsw.

Commissiebrieven.

1. 16-06-2009: Commissiebrief Statutenwijziging UW Holding BV.

2. 27-03-2009: Modernisering Wsw - voorstellen commissie de Vries

3. 01-07-2008: Alternatieven wethouder Sociale Zaken in Raad van Commissarissen UW.

4. 06-03-2007: UW Holding BV; de consequenties van de uitvoering van de Wsw.

Raadsvoorstellen.

1. 06-03-2008: Modernisering Wet sociale werkvoorziening.

05-07-2007: De toekomst van UW en de Wsw in Utrecht,

12/12

More magazines by this user
Similar magazines