7 - RTL.nl

media.rtl.nl

7 - RTL.nl

iNkoopSYSTeMaTiek RTL NedeRLaNd 2006

RTL NedeRLaNd

beReikT iedeRe

doeLgRoep!


RTL Nederland heeft een krachtige, multimediale portfolio. Met alles wat we in huis hebben op het gebied van

televisie, radio, interactieve diensten en licensing is de scope van RTL Nederland ongekend groot en onvergelijkbaar

met welke andere partij in medialand dan ook!

RTL NedeRLaNd is muLTimediaaL eN oveRaL...

In de tv-markt is RTL Nederland* een sterke speler. In 2005 heeft RTL zich intensief geconcentreerd op haar positie

in deze markt met als resultaat de lancering van de family of stations. Het populaire RTL 4 (doelgroep Boodschap-

pers 20-49 jaar) is verder versterkt, RTL 5 (doelgroep 20-34 jaar) heeft een stevige vernieuwing ondergaan, waar-

door het station tot tweede publiekszender van RTL Nederland is uitgegroeid en RTL 7 (doelgroep Mannen 20-49

jaar) maakt de family of stations compleet. Een strategisch belangrijke keuze, die duidelijk haar vruchten afwerpt.

Ondanks de gewijzigde concurrentiesituatie zijn we met de ijzersterke en complementaire RTL-zenders nog steeds

overtuigend marktleider, want we weten dagelijks meer dan 8,6 miljoen kijkers te bedienen!

Met de verschillende mogelijkheden om spotzendtijd in te kopen, kun je jouw doel-

groepen dan ook gegarandeerd bereiken. In 2006 bieden wij opnieuw een diversiteit

aan producten aan, waarmee de optimale inkoopmix samengesteld kan worden. In

combinatie met de kwalitatieve programmering van onze drie complementaire zenders

zijn de wegen om je campagnedoelstellingen te realiseren talrijk en bovenal effectief.

* RTL Nederland is de naam waaronder CLT-UFA in Nederland opereert. CLT-UFA is een dochterbedrijf van RTL Group en is verantwoordelijk voor de uitzendactiviteiten van RTL 4, RTL 5 en RTL 7.

1

programma:

RTL BouLevaRd

presentatie:

aLBeRT veRLiNde,

daphNe BuNskoek e.a.

2


3

2

programma:

JeNseN!

presentatie:

RoBeRT JeNseN eN JaN papaRaZZi

4

programma:

Goede TiJdeN, sLeChTe TiJdeN

cast:

WiLBeRT Gieske,

Lieke vaN LeXmoNd e.a.

programma:

voeTBaL iNsiTe

presentatie:

BaRBaRa BaReNd eN JohaN deRkseN

3


In 2005 hebben we een nieuwe inkoopsystematiek met succes geïntroduceerd. Dit eenvoudige en transparante

systeem, dat de mogelijkheid geeft het totale tv-budget tegen vooraf gegarandeerde prijzen in te zetten, zullen wij

ook in 2006 voortzetten. Hierin zijn ten opzichte van vorig jaar enkele verbeteringen aangebracht, waarmee wij op

de wensen vanuit de markt hebben ingespeeld.

De inkoopsystematiek is eenvoudig: in het concerncontract wordt per doelgroep een netto basis jaarprijs afgespro-

ken, op basis van een 30 seconden commercial. Om de netto basis maandprijs te berekenen wordt deze basis

jaarprijs vermenigvuldigd met de maandindex.

Je hebt de keuze uit diverse inkoopopties met elk een eigen productindex ten opzichte van de netto basis maand-

prijs. Voor een juiste balans in vraag en aanbod wordt er elke maand een marktindex gepubliceerd op TIP (www.

tipnl.nl), welke van toepassing is op de netto basis maandprijs. Deze marktindex, die voor alle producten geldt, kan

variëren van 95 tot 105.

Basis-

JaaRpRiJs

Voor 2006 gelden de volgende maandindexen:

JaN

57

FeB

71

mRT

88

iNkoopsYsTemaTiek spoTZeNdTiJd

maaNdiNdeX

apR

110

mei

125

JuN

110

pRoduCTiNdeX

seiZoeNspaTRooN 2006

JuL

82

auG

84

sep

120

maRkTiNdeX

okT

125

Nov

125

GRp

maaNdpRiJs

Het inkoopsysteem biedt volledige prijszekerheid. Daarbij zorgt een uitgebreid aanbod,

waarbij alle producten met elkaar gecombineerd mogen worden en er geen maxima

aan het budget per inkoopvorm worden gesteld, voor uitermate flexibele inkoop-

mogelijkheden.

deC

103

2006

100

4


5

speCiFiek

FiXed BudGeT

speCiFieke

GRp

sTuRiNG

pakkeT

Top Time

pakkeT

eaRLY & LaTe Time

pakkeT

daY Time

pakkeT

NiGhT Time

pakkeT

5

sTuRiNG pRoduCTiNdeX vasT sChema iNdeLiNG

BLoksTuRiNG o.B.v. seLeC-

Tieve BLokseLeCTie (150%)

BLoksTuRiNG o.B.v. seLeC-

Tieve BLokseLeCTie (150%)

BLoksTuRiNG o.B.v. seLeC-

Tieve BLokseLeCTie (200%)

TiJdvaksTuRiNG

19.30-23.00 uuR

TiJdvaksTuRiNG

17.00-20.00 / 22.30-24.30 uuR

TiJdvaksTuRiNG

07.00-18.00 uuR

TiJdvaksTuRiNG

24.00-26.00 uuR

118 Ja peR ZeNdeR

116 Ja peR ZeNdeR

111 Nee RTL 4, RTL 5, RTL 7

105 Nee RTL 4, RTL 5, RTL 7

94 Nee RTL 4, RTL 5, RTL 7

70 *

85 **

* (Bds, vRouWeN & 50+) ** (20-34/20-49/35-49JaaR) *** BehaaLde GRp’s WoRdeN iN RekeNiNG GeBRaChT

Nee RTL 4, RTL 5, RTL 7

70 Nee RTL 4, RTL 5, RTL 7

programma:

idoLs

presentatie:

ChaNTaL JaNZeN eN

maRTiJN kRaBBÉ


FiXed BudGeT

CampaGNeNiveau

veRRekeNeN oNdeR-eN oveRsCoRes

op CampaGNeNiveau

BLokopTimaLisaTie

moGeLiJk (o.a. via Tip)

pRoduCToveRZiChT 2006

miNimaaL

aaNTaL GRp’s

miNimaLe

LoopTiJd

Ja Ja Ja 15 7 daGeN

Nee *** Nee Ja NvT NvT

Ja Ja Nee 15 7 daGeN

Ja Ja Nee 15 7 daGeN

Ja Ja Nee 10 7 daGeN

Ja Ja Nee 5 7 daGeN

Ja Ja Nee 5 7 daGeN

programma:

Csi NeW YoRk

cast:

GaRY siNise, meLiNa

kaNakaRedes e.a.

6

6


7

programma:

ChaR

presentatie:

ChaZia mouRaLi

eN ChaR maRGoLis

programma:

mediCopTeR 117

cast:

WoLFGaNG kReWe,

RosWiTha meYeR

e.a.

7

8

film:

paNiC Room

cast:

Jodie FosTeR,

FoResT WhiTakeR

e.a.

9


De netto basis jaarprijs uit het concerncontract is gebaseerd op een spotlengte van 30 seconden.

Voor televisiecommercials met een afwijkende spotlengte hanteren wij de volgende indexering:

SPOTLENGTE

5 SEC

40

SPOTINDEX

VOORBEELD INKOOPSYSTEMATIEK

Een klant heeft een netto basis jaarprijs van ¤ 1.200,- in de doelgroep 20-34 jaar. Deze klant wil een Top Time

Pakket in maart inkopen voor een 20 seconden commercial. De marktindex is voor maart op 102 gesteld.

Rekensom:

10 SEC

50

SPOTINDEX

TWIN SPOT

15 SEC

60

20 SEC

75

25 SEC

85

30 SEC

100

35 SEC

Netto basis jaarprijs (¤ 1.200,-) x seizoensindex maart (0.88) x productindex Top Time Pakket (1.05 ) x

marktindex maart (1.02) * .75 (spotindex 20 seconden) = netto GRP tarief Top Time Pakket in maart (¤ 848,-).

115

40 SEC

130

45 SEC

145

50 SEC

160

55 SEC

170

60 SEC

180

>60SEC

NAAR RATO

VAN 60 SEC

SPOT

MEERLINGSPOTS

Voor alle twinspots (basisspot en reminder) geldt een indexcorrectie. Voor de overige meerlingspots geldt een

indexcorrectie met een toeslag op het netto GRP tarief.

3-LING SPOT

4-LING SPOT

INDEXCORECTIE* TOESLAG

JA

JA

JA

* Bij inkoop van meerlingspots hoeft de adverteerder niet de afzonderlijke spotlengtes van de basisspot en reminders te betalen, maar

geldt de indexcorrectie (eventueel in combinatie met toeslag). Dit wil zeggen dat de spotlengtes van de basisspot en reminders bij elkaar

worden opgeteld en dat deze totale spotlengte in rekening wordt gebracht.

0%

5%

10%

8


9

10

programma:

BuReau misdaad

presentatie:

JohN vaN deN heuveL

12

11

programma:

BaaNTJeR

cast:

pieT RÖmeR, viCToR ReiNieR e.a.

programma:

a1 GRaNd pRiX

nederlands team:

Jos veRsTappeN, JaN LammeRs e.a.


saLes

pRomoTies

Met RTL Z blijft de kijker via televisie, internet en TEXT non stop op de hoogte van de

meest actuele financieel-economische en algemene ontwikkelingen in de wereld.

Adverteren op RTL Z kan met de speciale RTL Z Nieuws & GRP pakketten en RTL Z

spotpakketten.

Regelmatig zullen wij bij speciale evenementen, zoals Wimbledon en het WK Voetbal,

Sales Promotie Pakketten aanbieden. Hiermee kunnen deze evenementen apart worden

ingekocht.

Ook in 2006 kunnen Direct Respons adverteerders bij ons terecht middels inkoop van

DRTV spotpakketten.

Voor charitatieve instellingen bieden wij speciale en aantrekkelijke sales promoties.

De productindexen en tarieven, die op de sales promoties van toepassing zijn, worden maandelijks via

TIP gecommuniceerd.

Voorkeursposities

aaNvuLLeNde iNkoopmoGeLiJkhedeN

Om de effectiviteit van een spotcampagne te vergroten, is het mogelijk om een Best Spot of een Voorkeurspositie

in te kopen. Een Best Spot kan alleen ingekocht worden in combinatie met Specifiek Fixed Budget of een Specifieke

GRP. Een Best Spot wordt als eerste ingedeeld. Hiermee ben je verzekerd van de eerste of laatste positie in een

door jou aangegeven reclameblok. Bij een voorkeurspositie kun je een voorkeur in een blok aangeven en wordt

de spot gelijktijdig met de andere producten ingedeeld.

BesT spoT

vooRkeuRsposiTie

eeRsTe posiTie 22.5%

eeRsTe

posiTie 20%

ToesLaG op NeTTo GRp TaRieF

TWeede

posiTie 15%

LaaTsTe posiTie 15%

vooRLaaTsTe

posiTie 10%

LaaTsTe

posiTie 12.5%

Innovatief en onderscheidend: Split screen advertising

Met split screen advertising bieden wij je als enige exploitant in Nederland de unieke mogelijkheid om op een

onderscheidende wijze je doelgroep te bereiken. Split screen advertising is een commerciële uiting tijdens een

programma of zendervormgeving. Hierbij kan extra informatie, inhakend op het thema van het programma, worden

getoond. Voorbeelden zijn het plaatsen van een spot bij de aftiteling van een film of gedurende een breakwissel in

een live tenniswedstrijd. Split screen advertising staat garant voor een hoge attentiewaarde en een positieve waardering

door de originele positie en vormgeving.

Split screen advertising is volledig tailormade. Het te realiseren bereik en het tarief zijn onder andere afhankelijk

van de zender waarop de campagne loopt, de programmering en timeslots, de vorm en de duur van de campagne.

Bij de berekening van het tarief dienen de netto basis jaarprijs, de maandindex, een split screen index en de marktindex

als uitgangspunt.

10


11

programma:

RTL TRaveL

presentatie:

FLooRTJe dessiNG,

daphNe BuNskoek,

ChRis ZeGeRs eN

RoeLaNd FeRNhouT

14

13

programma:

RTL Z

presentatie:

RoLaNd koopmaN,

RodeRik veeLo,

NiCo sTeeNBeRGeN

eN saNNe BosWiNkeL


Adverteerders die nog geen contract bij ons hebben afge-

sloten, kunnen ook bij RTL Nederland terecht. Voor hen

gelden bijgaande instap netto basis jaarprijzen, waarmee

volgens de inkoopsystematiek per maand de diverse pro-

ducten ingekocht kunnen worden. Deze basis jaarprijzen

gelden voor een dertig seconden commercial in de doel-

groep Boodschappers 20-49 jaar. Voor tarieven in andere

doelgroepen kun je terecht bij de accountmanagers.

RTL TV Test: gegarandeerd netto bereik

Blokprognoses in Boeken via TIP

iNsTapTaRieveN

eXTRa seRviCe vooR de BuReaus

Dagelijks worden de meest recente blokprognoses op acht belangrijke inkoopdoelgroepen gepubliceerd via TIP.

In 2006 zullen deze blokprognoses ook beschikbaar zijn in de module Boeken via TIP.

Referentietarieven

€ 0,- tot € 100.000,-

€ 100.000,- tot € 250.000,-

€ 250.000,- tot € 500.000,-

In 2006 zullen wij wederom na uitzending voor alle uitgezonden reclameblokken op basis van de werkelijke

blokkijkdichtheid referentietarieven publiceren. Deze referentietarieven kunnen onder andere voor benchmark-

analyses worden gebruikt. De referentietarieven worden aangeleverd via TIP.

BudGeT iNsTap NeTTo Basis JaaRpRiJs

€ 1.250,-

€ 1.150,-

€ 1.075,-

vaNaF € 500.000,- € 1.025,-

Nieuwe adverteerders kunnen ook gebruik maken van de RTL TV Test. Dit pakket garandeert dat een vooraf

vastgesteld aantal mensen minimaal éénmaal door je commercial bereikt wordt tegen een vaste prijs. We bieden

verschillende netto bereikniveaus aan, namelijk 40%, 45%, 50%, 55% en 60%. Dit pakket is in diverse belangrijke

doelgroepen in te kopen, zoals 20-34 jaar, 20-49 jaar, Boodschapper met kind, Boodschappers 20-49 jaar, Vrouwen

20-34 jaar, Mannen 20-49 jaar AB1 en Mannen 20-34 jaar. De tarieven voor dit netto bereikspakket worden maan-

delijks via TIP gecommuniceerd.

Voor meer informatie over de diverse commerciële mogelijkheden voor nieuwe klanten kun je contact opnemen met de accountmanagers.

JoiNT adveRTisiNG eN JoiNT pRom0TioNs

Joint advertising en joint promotions zijn toegestaan mits voldaan wordt aan de voorwaarden die RTL Nederland

stelt. Joint advertising en joint promotions kunnen alleen worden aangevraagd op het contract van de hoofdad-

verteerder. Onderscheid tussen hoofd- en bijadverteerder bepaalt RTL Nederland door de mate van aanwezigheid

van de adverteerders en door de look & feel van de commercial. De toeslag voor joint advertising en joint promo-

tions is 10% op het netto GRP tarief. Uitgebreide informatie en voorwaarden zijn terug te vinden op TIP.

12


13

Voor alle genoemde producten, met uitzondering van Specifieke GRP en Specifiek Fixed budget, behouden wij ons het recht

voor om spots naar eigen inzicht te verplaatsen. Bij Specifiek Fixed Budget behoudt RTL Nederland zich het recht om spots,

in overleg met de klant, bij dreigende over- en onderscores te optimaliseren. De prognoses zijn hierbij uitgangspunt.

Voor alle genoemde producten geldt: zolang de voorraad strekt.

De minimale looptijd van een pakket is 7 dagen. Een kortere looptijd is alleen te bewerkstelligen door 1 tot 3 dagen uit te

sluiten. Hiervoor geldt een toeslag van 5% op het netto GRP tarief. Pakketten waarbij meer dan 3 dagen worden uitgeslo-

ten dienen te worden ingekocht als Specifieke GRP.

Na afloop van de maand worden alle over- en onderscores van de bij ons ingekochte pakketten, met uitzondering van de

Specifieke GRP, op campagneniveau met elkaar verrekend, echter nooit boven het totaal aangevraagde budget.

De Specifieke GRP worden afgerekend op basis van het aantal gerealiseerde GRP’s.

Indien het budget of de looptijd van de oorspronkelijke aanvraag gedurende de maand wordt verlaagd of verkort, zal het

pakket worden afgerekend op basis van het aantal gerealiseerde GRP’s.

Reeds geboekte pakketspots kunnen niet worden omgeboekt naar een product met een lagere productindex.

Indien de looptijd van een pakket langer is dan 8 dagen, bestaat de mogelijkheid om zonder toeslag een weekdag uit te

sluiten. Wanneer er 2 of 3 weekdagen worden uitgesloten, geldt een toeslag van 5%. Pakketten waar meer dan 3 weekda-

gen worden uitgesloten, dienen te worden ingekocht als Specifieke GRP.

Een pakket wordt op alle tv-zenders van RTL Nederland ingedeeld, m.u.v. Specifiek Fixed Budget, Specifieke GRP en Day-

time Pakket. Voor het uitsluiten van een zender geldt een toeslag van 5% op het netto GRP tarief. Bij het Daytime Pakket

is het mogelijk om ook RTL 7 in te zetten. Hiervoor geldt geen toeslag.

Per pakket kunnen maximaal 3 verschillende spotlengtes worden aangevraagd. Voor pakketten met meer dan 3 spotleng-

tes geldt een toeslag van 5% per spotlengte op het netto GRP tarief.

Per pakket kunnen maximaal 4 verschillende subperiodes worden aangevraagd. Voor pakketten met meer dan 4 sub-

periodes geldt een toeslag van 5% per subperiode op het netto GRP tarief.

Wil je een reeds geboekte Best Spot of Voorkeurspositie voor een ander product inzetten, dan blijft de toeslag van kracht.

Voor een Best Spot geldt een minimum spotlengte van 15 seconden.

Een betaalde voorkeurspositie krijgt voorrang op eventueel in 2006 overeengekomen voorkeursposities vanuit het

concerncontract.

Een compleet overzicht van de Algemene voorwaarden en de Voorwaarden Inkoop Spotzendtijd

TV-zenders RTL Nederland 2006 is terug te vinden op TIP (www.tipnl.nl).

vooRWaaRdeN

veRkoRT oveRZiChT vooRWaaRdeN iNkoop spoTZeNdTiJd Tv-ZeNdeRs RTL NedeRLaNd 2006


RTL Nederland Sales B.V.

Postbus 15016 1200 TV Hilversum

Sumatralaan 47 1217 GP Hilversum | www.rtlnederland.nl

Tel.: +31 (0)35 - 671 87 11 | Fax: +31 (0)35 - 623 68 92

More magazines by this user
Similar magazines