Arbowet en Jongeren

osha.europa.eu

Arbowet en Jongeren

Arbowet en Jongeren

Veilig en Gezond Werken


Inhoud Presentatie

• De regelgeving: Arbowet en Arbeidstijdenwet;

• Recente ontwikkelingen in de regelgeving;

• Campagnes/Activiteiten op dit moment;

• De Toekomst.


Regelgeving 1: De Arbowet

• De Arbowet: Geldt voor iedereen die “arbeid

verricht onder gezag”, dus ook voor jongeren;

• Als de jongere onder de 18 is, dan gelden ook

de extra bepalingen uit het Arbobesluit;

• Enkele van deze extra bepalingen: Extra

aandacht in de RIE, Deskundig toezicht op

specifieke werkzaamheden (repeterende arbeid,

tempodwang, gevaarlijke stoffen), Verbod op

soorten arbeid ( geluid, trillingen, duikarbeid)


Regelgeving 2: Arbeidtijdenwet

• Nadere Regeling Kinderarbeid: Is van

toepassing op kinderen onder de 16 jaar;

• NRK regelt zowel arbozaken als arbeidstijden

voor kinderen. Motief: Er is bij kinderen een

relatie tussen werkzaamheden en werkduur;

• Enkele regels: Alleen lichte arbeid, Verbod op

langdurig dezelfde werkhouding, Geen

industriële arbeid (Gevaarlijke machines, in- en

uitladen van vrachtauto’s).


Hyperlink naar de SZW-site

• http://www.szw.nl/


Ontwikkelingen in Regelgeving 1

• Per 1 januari nieuwe Arbowet. De nieuwe wet

legt een grotere verantwoordelijkheid voor het

Arbobeleid bij sociale partners;

• Doorlichting oude regelgeving t.a.v. jeugdigen

levert niets op: regelgeving volgt Europese

Richtlijn 94/33/EG: Er is geen nationale kop.


Ontwikkelingen in Regelgeving 2

• Ook de Arbeidstijdenwet en de NRK (directie

Arbeidsverhoudingen) zijn op de schop

genomen. Doel van de operatie:

vereenvoudiging regelgeving;

• Belangrijke herziening: intrekken beleidsregel

“niet-industriële (hulp)arbeid van lichte aard”.

Opnemen concrete normering uit beleidsregel in

NRK.

• Afschaffen van verbod op werkzaamheden aan

de lopende band.


Ontwikkelingen in regelgeving 3

• Een ontwikkeling van een andere aard komt

voort uit de taakstelling voor de rijksoverheid.

Doorlichting van de organisatie van het

ministerie kan tot gevolg hebben dat de

Arbeidstijdenwet en de Arbowet weer onder één

directie worden gebracht. Het zou mij niet

verbazen!


Campagnes/Activiteiten SZW 1

• Europese Week werkt bij SZW: veel belangstelling en

support voor Goede Praktijken Competitie, maar ook

vanuit SZW kleinschaliger actie op tweetal ROC’s om via

een zelf uit te voeren veiligheidsscan de bewustwording

t.a.v. arbeidsveiligheid te verhogen;

• Er is vanuit de Arbeidsinspectie een enquête uitgevoerd

speciaal gericht op het gedrag van jonge werknemers op

de bouwplaats; de uitkomsten en analyse zijn nog niet

bekend.


Campagnes/Activiteiten SZW 2

• Door dezelfde AI zijn ook de arbeidsongevallen van

jongeren in de bouw nader onderzocht: Wat zijn de

oorzaken en hoe komen we tot een risicomodel?

• Het project Vakantiewerk is een jaarlijks terugkerend

fenomeen: Via gerichte inspecties wordt de veiligheid en

gezondheid van vakantiewerkers in de gaten gehouden.

Ook binnen het Jongerenloket wordt tijdens de

vakantiemaanden extra aandacht besteed aan de

gevaren die je als vakantiewerker kunt tegenkomen;

• De veiligheid in praktijklokalen heeft van oudsher onze

aandacht.


Campagnes/Activiteiten SZW 3

Maar SZW richt zijn pijlen ook op het onderwijs:

• Er wordt momenteel gebouwd aan een website,

Het Arboportaal, waarin alle relevante arboinformatie

beschikbaar wordt gemaakt. De

Arbowet in het onderwijs zal een thema gaan

worden in het Arboportaal;


Campagne/Activiteiten SZW 4

• Ook de Arbeidsinspectie vraagt bij bepaalde

inspectieprojecten steeds scherper de aandacht

voor arbo-aspecten binnen beroepsopleidingen

(kappers, binnenvaart)


De Toekomst

• Aandacht voor het veilig en gezond werken van

jongeren heeft een blijvende aandacht;

• De overgang van school naar praktijk is niet

zonder risico’s. Aandacht geven aan Arboaspecten

binnen beroepsopleidingen is een

must.

More magazines by this user
Similar magazines